Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Evangelizációk

Evangelizáció 2017 május.

Május 23-án kezdődött a három napos tavaszi evangelizáció gyülekezetünkben. Mindhárom alkalommal dr Zsednai Józsefné várpalotai evangélikus lelkésznő szolgált közöttünk.

1. nap: A szokásoknak megfelelően most is énektanulással kezdtük az alkalmakat,a Gyülekezeti házban. A lelkésznő és Stanka Erika gitárkisérettel tanította meg a gyülekezetnek az Áldalak ,jó Uram kezdetű éneket,majd a 338 sz dicséret eléneklése után a lelkésznő az Ap. Csel 3 :1-10 versei alapján  hirdette,és magyarázta Isten igéjét:.Az Ékes kapuban ülő koldus és Péter és János csodatétele arra tanít bennünket, hogy a koldus tulajdonképpen mi vagyunk. Az ige rólunk szól. Mi is ha elmegyünk a templomba ,milyen lelkülettel ülünk be? Bizony néha a lélek kinnt marad                                                     Szó volt arról is, hogy mikor van az imádság ideje?Egyáltalán van- e ilyen ?Milyen lélekkel imádkozunk ?.Az imádságra minőségi időt kell szánni.Isten is ezt várja el tölünk. Az Úrra nem csak a templomban lehet ráhangolódn  Az Ékes kapui gyógyulás azzal kezdődött, hogy a koldus felnézett. A mi gyógyulásunk is akkor várható, ha felnézünk Jézusra..

Az igehírdetés után a Stanka Erika és a lelkésznő  egy énekszámmal örvendeztettek meg bennünket

........................................

2. nap: Az Áldalak ,jó Uram  kezdetű ének gyakorlása után a lelkésznő továbbra is az Ap Csel3:-1-10 alapján tanitotta a gyülekezetet. Az imádság fontosságát hangsúlyozva szó volt róla, hogy néha hálásak lehetünk a meg nem hallott imádságokért is, mert Isten jól tudja, hogy mire van nekünk szükségünk. Az embernek mindig a pillanat öröme kell,de Isten többet akar adni : Az örök életet. Hálát kell adnunk mindenért. Ez is prédikáció, mint ahogy prédikál a gyógyult koldus viselkedése is.

Befejezésül a lelkésznő és Stanka Erika ismét egy új éneket adtak elő.

...............................................

3. nap : Áldozócsütörtök: A mai alkalom a templomban volt,mivel a gyülekezet úrvacsorás istentiszteletre érkezett.

Az ének gyakorlása után a lelkésznő az Ap.csel 3,11-14 alapján Péter apostol bizonyságtétele segítségével hírdette köztünk az evangéliumot.Hangsúlyozta, hogy kell a Jézusról való bizonyságtétel,nem csak a csodákra kell várni, meg kell hogy nyíljon a szívünk is. Ehhez kellenek az igehírdetések. Az igét hallva vagy közelebb kerülünk Jézushoz,vagy hiába halljuk. Középút nincs. De igehírdetés, bizonyságtétel nem csak a szószékről hangozhat.   Az Istennek tetsző élet egyúttal igehirdetés is.Vegyük már észre, hogy Jézus a szívünk ajtaja előtt áll,csak be kell engedni,mert dolgunk van,mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

Az igehírdetést követően az egész jelenlevő gyülekezet élt az úrvacsora lehetőségével

 

 

 

 

........................................................................................................................

Evangelizáció 2016 november:Adventhez közeledve november 22-én kezdődtek őszi evangelizációs estéink.Az alkalmakon Agyagási Istvánné szolgált közöttünk.

1.nap: Énektanulás.Agyagási István ny. esperes úr tanította a jelenlevő mintegy 50 főnek az Ébredj alvó c.éneket

Majd a 25 zs verseinek eléneklése után Agyagási Istvánné a Lk 3,5 verse alapján hirdette Isten igéjét "Legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává "

A lelkésznő rávilágított arra, hogy a mi görbe utjaink  tulajdonképpen a Tizparoncsolat be nem tartásából keletkeznek. Ilyen pl. a hamis tanubizonyság,,a szenvedélyek stb.Ezeket kell legyőzni,és bűneink megvallása után rá kell bizni magunkat Jézus Krisztusra. Neki van egyedül hatalma arra, hogy bennünket az egyenes útra állitson

 

2. nap.A hitmélyitő alkalom -,melyre a Gyülekezeti terem megtelt-a tegnep tanult Ébredj alvó c.ének gyakorlásával kezdődött,majd a 77. zsoltár három versének eléneklése után a lelkésznő ismét a Lk 3,5 versének első része alapján tanított bennünket. " Minden szakadékot töltsetek fel" Hangzott az ige,és ennek kapcsán szó volt arról,hogy a mi életünk vajon miért van szakadékban.Elhagyottnak érezzük maginkat ,és amikor a gyász,vagy a betegség,vagy az anyagi javak elvesztése miatt aggódunk szintén a szakadékba kerülhetünk. A lelkésznő Ezékiel király példáját emlitette: mikor az Istenbe minden körülmények között  hívő király beteg lett és a próféta vitte neki Isten üzenetét,-hogy meg fog halni."keservesen sírt"Ő is a szakadékba került. A szakadék : a bűnös ember terhe. Hogy lehet ebből a szakadékból kijönni? Csak felfelé szabad nézni, (77 zsolt)és az Úrhoz kell fohászkodni ,mert csak az Úr Jézus Krisztus tud kihozni a gödörből, a szakadékból . Csak az ő segítségével tölthető fel a szakadék .

3.nap: Az alkalom a tanult ének gyakorlásával kezdődött,majd a 138 . zs eléneklése után a lelkésznő ismét a Lk 3,5 versét választotta alapigévé,mégpedig annak is első sorából: "Minden hegyet,és halmot hordjatok el  "

Mik azok a hegyek ,amelyeket  meg kell szüntetni ? Ilyen hegy pl a büszkeség: családra gyerekre stb.,ilyen a gazdagságra való csábulás. Ilyen halmok pedig az,amikor Isten helyett ,vagy mellett mást imádunk(pénz stb).

Mi a megoldás? Megalázkodni Isten előtt , tiszta szívvel imádkozni,meghajolni Isten akarata előtt.mert " Ő az Úr tegye amit jónak lát"

Köszönjük a három nap tanításait !

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................

Evangelizáció 2016 május

Tavaszi evangelizációs hetünkön május 3.án,4,és 5-én Baráth Julianna nyárádi lelkipásztor szolgált közöttünk.Mindhárom nap  a Jelenések könyvének igéí alapján szólt a prédikáció, a megjelent dudari, zirci,csetényi,kádártai testvéreknek.

1.nap Énektanulással kezdtük. A 358 sz dicséretünket tanította Nagytiszteletü Asszony,majd a Jel.1.17 verse alapján szólt hozzánk az üzenet,hogy most is aktuális az ige" Ne félj "

2.nap. A 358 sz dicséretünk gyakorlása után a Jel.4,5,6,7 fejezetek válogatott versei alapján szólt hozzánk Isten igéje arról, hogy mit jelent nekünk,hogy a menny kapuja Isten felé nyitva van. Szó volt arról, hogy mi a sorsa a Krisztusért szenvedőknek.Kik kapnak fehér ruhát.!

3. nap Áldozócsütörtöki istentisztelet. A Jel 21 alapján szólt hozzánk isten igéje. Arról, hogy bár mi sok mindent félbehagyunk,de Isten nem hagy félbe semmit.

Jézus mennybemenetelével bizonyossá válik, hogy Jézus Isten fia. (előre megy, hogy nekünk helyet készítsen Jn. ev)Az üzenet az: hogy Isten újjáteremt mindent.

Az alkalom úrvacsorával zárult.

.......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Evangelizáció 2015

November 10,11,és 12-én Istennek hála megtelt a Gyülekezeti Házunk nagyterme.A három napban evangelizációs alkalmakon vehettünk részt,együtt a csetényi,és a zirci testvérekkel. Mindhárom napon Agyagási István ny.sárbogárdi lelkipásztor ,esperes szolgált közöttünk.

Az alkalmak elején éneket tanultunk? "Az Úr csodás kegyelme járt ily tévelygő után" cimmel. Esperes úr mindhárom nap a Mk 10. 46-52 versei alapján -a vak Bartimeus példája nyomán-hírdette a megtérés szükségességét.

A harmadik nap végén minden résztvevő reménnyel telve énekelhette a tanult ének első versének utolsó mondatát."Vak voltam,látok már"

 

 

_

.............................................................................................................................

2013 évi őszi evangélizációs alkalmaink november 8-án,9-én,és 10 -én voltak ifj Márkus Mihály pápai lelkipásztor szolgálatával.Helyszin 8-án,és 9-én a Gyülekezeti Ház,10-én a vasárnapi istentisztelet keretében a templom.

8-án: A lelkész a Mk 10.17-23 versei alapján  kezdte az evangelizációs sorozatot.

A gazdag ifjú példázata miről akar bennünket tanítani ?Vajon tudunk-e azonosulni az ifjú problémájával,mikor érezzük, hogy nem teljes az életünk.Észre vesszük.e ,hogy Jézus hozzánk is közelit,és el kell dönteni,hogy mi tudnánk -e követni Őt.

Az igehírdetés után a lelkész a "Hálát adok Uram az életért "c. éneket tanította meg a jelenlevő dudari és csetényi,és zirci testvéreknek.

----------

 

9-én:A 25. zsoltárunk eléneklése után Márkus Mihály tiszteletes úr egy újabb éneket tanított . A Hívlak uram ,várlak Uram kezdetüt,majd a Lk.9. 57-62 alapján tartotta meg evangelizációs szolgálatát. Az igehírdetésben szólt a Krisztus követés feltételeiről. A feladatok nem nyolc órásak,hanem 24 órásak. nagyon fontos a hitelesség. a jelentkező problémákat ,gondokat Krisztussal könnyebb elviselni, megoldani.

------------

10-én : Istentisztelet keretén belül kezdésként megtanultuk az evangelizáció harmadik énekét,a Jöjj ,Szentlélek,szállj reánk kezdetüt,majd az igehírdetés következett. A tiszteletes úr a Mk. 8. 34-38,9.1 versei alapján hírdette Isten igéjét.

Krisztus követése négy feltételhez kötött.Ezek  :az akarat,az önmegtagadás,a kereszthordozás,és a Krisztus követés.

Képesnek kell lenni arra, hogy meglássák rajtunk,hogy mi Krisztus követői vagyunk,ezért nem kivonulni kell a világból,hanem teljes sorsközösséget vállalva, önként szeretet cselekedeteket megmutatva követhetjük csak Jézust.

Hála legyen mindhárom nap tanitásáért.

...........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Gyülekezetünk őszi evangelizációs alkalmai 2011 november  17-én ,és18-án voltak,18 órai kezdéssel Závody Zsuzsanna veszprémi lelkipásztor szolgálatával

Helyszín : Gyülekezeti Ház.

17.-én este a gyülekezet a 42 zsoltár alapján iródott "Mint a szarvas hűs vizforrásra "kezdetű éneket tanulta Majd a lelkésznő az I Móz 7,1-7 valamint az I Móz 8,21,22 versei alapján hirdette,ill magyarázta az igét:

Ahogy volt Noé és Jézus idejében is ,ma is ugyanígy van : Hívők élnek egy hitetlen világban. Mi merünk-e bátran beszálni a bárkába ,és isten előtt megállni,térdelni,hangzott el a kérdés.

18-án  Az énektanulás ill gyakorlás után Ézsaiás 11,1-6,és a Jel 5,6-7 versei alapján szólt hozzánk Isten igéje , vetített képek segítségével . Vajon választani kell -e az oroszlán és a bárány között,mikor tudjuk,hogy eljön az idő mikor békességben egymás mellett fognak élni.De azt tudni kell, hogy a jövőt a megöletett bárány mutatja. Ezért a bárányhoz hasonlóan szelidekké kell válnunk.

Az alkalom után fórum beszélgetésre került sor, ahol kérdésekre válaszolva Nagytiszteletű Asszony a  saját és a veszprémi gyülekezet életéről számolt be.

Az evangelizációs alakalmaink imaközösséggel fejeződtek be

 

....................................................................................................................

 

 

Az idei első evangelizáció 2011 06 07-től Gilicze Tamás  bakonyszentkirályi lelkész szolgálatával kezdődött.

Hagyományokhoz híven most is énektanulással kezdődött alkalmunk. A 369 sz dícséretünk első versét tanultuk. Jövel Szentlélek ÚrIsten Lelkünknek vígassága.

A 35. zsoltár eléneklése és imádság után a lelkész úr a Zsolt. 13: 1-6 alapján hírdette az igét, melyből tanulhattunk. Elsősorban is azt,hogy az Isten előtti őszinteség sokat ér, ugyanis az őszinteség fontosabb, mint a jólneveltség.

A zsoltár arról is tanítani kivánt bennünket, hogy hogyan viselkedjünk ellenségeinkkel szemben. A bennünket sújtó próbák arra tanítanak, hogy növekedni tudjunk szeretetben. Egyedüli példa csak Jézus legyen.

.........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 október 25-27 ig evangelizáció Steinbach József püspök úr szolgálatával

Első nap: október 25. 18 óra

Kezdésképp a résztvevők Tóth Zoltánné kántor segítségével egy éneket tanultak.  Címe :Nagy Istenem , ha nézem a világot .

Majd imádság után püspök úr a Zsolt 18. 1-7 alapján hírdette ,és magyarázta az igét ,Kicsoda az Isten ? címmel. A kérdésre választ kaptunk . Isten :kőszikla ,paizs,bevehetetlen  , de nyitott erősség,akire ebben a hamis világban nagy szükségünk van.

Az első napi evangelizáció a 459. sz dicséretünk eléneklésével,illetve a tanult ének gyakorlásával ért véget.

 

Második nap : október 26  18 óra

A tanult ének gyakorlása után a 460 sz énekünk eléneklésével vette kezdetét az Istentisztelet.

Imádság után a püspök úr a Zsolt 18 ,17 alapján hirdette Isten igéjét."Lenyúlt a magasból és fölvett " Vagyis ,mit tett értünk Isten?

Először is meg kell,hogy ismerjük a különbséget Isten és az ember között ,a minőségi különbséget a látható és láthatatlan világ között. Sajnos mi falat építünk az Isten és közénk ,de Ő nem adja fel.Bontja ezeket a falakat,és Jézus Krisztusban megmutatta, hogy Ő van. Az, hogy a magasból lehajol,gyakorlatilag azt jelenti számunkra,hogy naponta megőriz,erőt ad a terhek hordozására Végezetül lehajol és hazavisz, mert mint a Zsolt 18,20 versében van " Gyönyörködik bennem "

Az igehirdetésre válaszolva a 397 sz énekünket énekeltük el,mely így kezdődik : Ó Sion ébredj ,töltsd be küldetésed.

A felvett ige  nekünk, dudariaknak nagyon kedves és ismert,mert a templomban a szószékre felvezető lépcsőnél ez az ige van felfestve egy lenyúló és egy belekapaszkodó kéz formájában.

 

2010 október 27. 3. nap 18 óra

A zsufolásig megtelt gyülekezeti ház kezdésként ismét a tanult éneket gyakorolta, majd a 105 zsoltár első versének ,és a 479 sz dicséretünk eléneklése majd imádság után   püspök úr a Zsolt 18, 7 verse alapján tartotta meg igehírdetését. "Nyomorúságomból az Úhoz kiáltottam,segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában ,kiáltásom a fülébe jutott. "

Az igehírdetés az első napi  "Kicsoda az Isten ? ,majd a második nap " Mit tett értünk Isten?" kérdések után arra kereshettük a választ, hogy " Mit tehetünk mi emberek ?

Az ige magyarázatánál nem lehet elmenni amellett, hogy a zsoltár írója Dávid épp Saul elől menekül,és ekkor kiált nyomorúságában az Úrhoz,mert a halál csapdái meredtek rá (6). Ma számunkra is kikerülhetetlen, hogy a halálról ne beszéljünk,mert a halál lelki értelemben velünk van (Jel. ) Ez azért van , mert nem azt az életet éljük amit Isten nekünk szánt. A mai üzenet az, hogy szabad az Úrhoz kiáltani. Van olyan hely, ahol a kiáltás könyörgéssé szelidül,csak oda kell járulni Isten színe elé.A megváltás már 2000 év óta kész.. Tesszük -e ezt? Ha a 18. zsoltárt tovább olvassuk, megláthatjuk, hogy az Úrral való találkozás csak öröm forrása lehet.Az istentisztelet imaközösséggel folytatódott, majd a tanult ének eneklésével fejeződött be. Az ének így fejeződik be " Mily nagy vagy TE, mily nagy vagy Te"

 

Az alkalom fórum beszélgetéssel folytatódott, ahol kérdésre válaszolva püspök úr a balatonalmádi  gyülekezetben zajló bibliaórák ,és a hittan oktatás gyakorlatát ismertette. Szó volt a Reformátusok lapjában közölt ,Ige mellett c. rovat szerkesztésével ,írásával járó örömökről-de a vele járó munkáról is

A résztvevők megköszönték püspök úr építő szolgálatait.

A fórum a 434 sz énekünk (Vezess Jézusunk) eléneklésével zárult

Az evengelizációról készült képek a Képek a gyülekezetről címszó alatt tekinthetők meg

......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................

2009 novemberi evangelizáció Hajdu Ferenc csetényi lelkipásztor szolgálatával

Első nap:A Gyülekezeti ház nagytermét megtöltve, kezdésként a résztvevők egy éneket tanultak,mely igy kezdődik: " Hozzád jövünk uram ,ó segíts,Ne szóljon Igéd hiába "

Majd a 463 sz dicséretünk eléneklését követően Hajdu Ferenc lelkipásztor imádság után az I Sám 8, 20. verse alapján kezdte meg evangelizációs igehírdetését.

Az Ige: "Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép"....Megdöbbentő, hogy ezt épp a kiválasztott nép vénei (bölcsei) kérik. Ez nem más mint az engedetlenség és az elégedetlenség  jele. És mi elégedettek vagyunk-e? -tette fel a kérdést az igehírdető-vagy mi is olyanok akarunk lenni, mint más , mint a világ. Sajnos megállapíthatjuk , hogy sokszor a világ után megyünk,és nem érdekel bennünket,vagy nem jut eszünkbe , hogy mi lesz" AZUTÁN". A mennyei örökség helyett a földi örökségért küzdünk.

Ezekkel a kérdésekkel,igazságokkal terhelve indultunk haza,és imádkozva énekelhetjük. Uram . "ne szóljon Igéd hiába "

 

2. nap: A tegnap tanult ének gyakorlásával kezdtük. A második vers igy kezdődik: "A fülünk Igédre nem figyel . Lábunkkal járunk a sárba"

Majd  274 sz dicséretünk eléneklése után  lelkipásztor folytatta az I Sám 8, 8. versének segitségével az igehirdetést,

Az Ige : " Elhagytak és más isteneknek szolgáltak " E az ige  egy kijelentés . A jelenhez és a múlthoz kötődik. Az igehírdető felhívta figyelmet , hogy nekünk is tisztázni kell viszonyunkat a jelennel és a múlttal is,de főképpen Istennel. Ehhez az kell , hogy keressük őszintén Istent,és Ő majd megmondja mi a jó és mi a rossz. Úgy olvassuk a Szentirást , hogy életünk múlik rajta

A tanult énekünk második versének befejező sora szólit fel a megoldásra " A szívünk megszentelt hely legyen! Ne szóljon Igéd hiába "

 

3. nap Istennek hála pótszékeket kellet bevinni a terembe,közben a gyülekezet gyakorolta a tanult éneket. Most a 3. vers elejét idézem" Ajkunkon hazugság bélyege  Megrontott életünk átka "

A 475 sz dicséretünk eléneklése után Hajdú tiszteletes Úr folytatta evangelizációs szolgálatát az I Sám.8, 18 alapján:" Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt,akit magatoknak választottatok,de akkor már nem válaszol az Úr."

Igen,Izrael királyt akart ,nem az Istent,és amikor nem sikerül semmi akkor viszont nem a királyt,hanem Istent hibáztatja.Igy vagyunk mi is. Nagyon nehezen jövünk rá mi is , hogy rossz királyt választottunk. Pedig csak két választási lehetőség van . Vagy a gonosz,vagy a jóságos király között kell választani .El kell tudni dönteni, hogy kit akarunk szolgálni,és ha a rossz király mellett álltunk eddig, akkor váltsunk királyt. A jóságost.

Amig még nem késő

Ebben segitsenek a tanult ének 3. versének befejező sorai " Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk,szenteld meg ajkunk, hogy áldhassunk. Ne szóljon igéd hiába"

4. nap. A tanult ének 4. verséből:" A mélyből hozd ki az életünk. Ne szóljon Igéd hiába "

A 167 sz dicséretünk eléneklése után a lelkész úr az I Sám 8,19 . versének alapján hirdette" Ma este van a döntés,a megtérés ideje "Meg kell vallani eddigi hűtlenségünket a királyok Királyának,és el kell dönteni, hogy hajlandóak vagyunk e Isten dicsőségére élni.Vagy mi MÉGIS maradunk a régebbi(rosszabbik) döntésünknél.Tudjuk, hogy a Biblia a megtérésre hív,és mi MÉGSEM mozdulunk.

Hogy ez ne igy legyen a tanult ének negyedik versének záró sorait idézném " Áldd meg igédet, hogy érthessük,Dicsőségedre, hogy élhessünk. Ne szóljon Igéd hiába "

b i.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2010

A HIT SZEREPE ,UJRAFOGALMAZÁSA A MAI EMBER SZÁMÁRA
EVANGELIZÁCIÓ KÁLMÁN SZABOLCS SZOLGÁLATÁVAL

2010 május 13-16

Május 13. Első nap .Jézusról, csak róla mondok éneket Ennek az éneknek tanulásával kezdődött a megjelent mintegy 80 testvérünk számára az evangelizáció . Az éneket Kálmán Szabolcs felesége, Zsuzsa asszony tanította magas színvonalon. .

Imádkozás után Lk.5.36-39,és Mt 13:52 alapján tartotta meg KÁLMÁN SZABOLCS prédikációját,melyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai embernek el kell dönteni, hogy mi az amit meg kell őrizni ,és mi az amit meg kell újítani ? Erre a kérdésre sajnos az egyház sem tud még igazi választ adni. Az mindenképp tőlünk függ, hogy  az egyház élő lesz -e. Hogy az legyen nagyon sok múlik az "irástudókon " ,ami nem csak lelkészeket jelenti.

A reformáció lényege  az idézett Lk 5.36-39 versekben van leirva-miszerint az újbor és a régi tömlő nem igazán illik egymáshoz,de a zsinormértéknek mindig ,minden esetben Jézust kell tekinteni.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Május 14 Második nap: Az ének tanulása és imádkozás után a 2 Kor 12: 1-10 versei alapján szólt a tanítás,melynek címe: A hit személyes jellege

Pál apostol példája nyomán szó volt arról, hogy egyéni módon ,hogy juthatunk hitre.Ö a nagy támadások közt is inkább erőtlenségével dicsekedett.Nagyon fontos, hogy megtanuljunk imádkozni.,és fontos az is ,hogy az imára készülni kell,és nagyon fontos a tanítás tisztasága is .de fontos a" csend" is.Szó volt a lelki ajándékokról,de a lelki mélységekről is,melytől talán kissé megvéd református mértékletességünk.

A szenvedéssel kapcsolatban ismét Pál volt a példa,aki inkább önmagát kritizálja.És bár háromszor kéri szenvedésének enyhítését az Úr válasza az " hogy elég néked az én kegyelmem" Számunkra is csak ez lehet a vigasz. Éljünk elmélyült életet Istennel. Csendességben. Igy egyéni módon megélni az Isten élményt,és igy beépülni az Egyházba

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Május 15 .Harmadik nap. Az alkalom az első nap tanult ének gyakorlásával kezdődött,majd KÁlmán Szabolcs a Fil:1:12-26 és a Gal 2:20 alapján tartotta meg igehiedetését,melyben főleg a halálról volt szó.Ezzel kapcsolatosan érdemes arra gondolni, hogy a hít nem csak a negatív oldalt látja,bár a ma emberének a kérdése inkább csak az, hogy van -e, lesz e szenvedés,de a hívő embernek krisztushoz való kötődése ad egy minőséget. És higyjük el mi is , hogy a hívő embernek a halál nyereség. Pál apostolt is szorongatja  a kérdés , hogy számára mi lenne a jó. Elmenni vagy maradni.

 

Az igehírdetés után szép számmal maradtak azok, akik kiváncsaiak voltak egy kötetlen beszélgetésre.Kálmán Szabolcs Nt úr és felesége Zsuzsa asszony előadása az Amerikában eltöltött évekről szólt A gyülekezet megismerhette az amerikai reformátusok történetét , valamint szó volt az ének tanulás szükségességéről,és arról, hogy a Zsuzsa asszony által vezetett kórus milyen nagy eredményeket könyvelhetett el.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Május 16 Vasárnap Délután a rossz idő ellenére megtelt a gyülekezeti ház. Nemcsak dudari , hanem a csetényi testvérek is szép számmal képviseltették magukat, valamint eljöttek a Pünkösdi Gyülekezet képviselői is. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 39, összesen: 75340

 • 2017. május 25., csütörtök

  Kijöttünk Isten szabad ege alá, tudunk az Úrnak és egymásnak örülni – mondta a vértesaljai egyházmegyei családi napon Szabó Ferenc esperes.
 • 2017. május 25., csütörtök

  Ajánló. Petrőczi Éva költészetét, így most legújabb könyvét is négy szóval jellemezhetjük: játékosság, személyesség, műveltség, üzenet.
 • 2017. május 24., szerda

  Épp érettségi időszak van. Sokan nemrég ballagtak el, és épp most hagynak maguk mögött remélhetőleg csodálatos éveket. Valami jó dolog véget ért, és a...
 • 2017. május 23., kedd

  Egy reformátor, aki világhírű lehetett volna, mégis inkább honfitársainak prédikált; egy prédikátor, akiről sokáig úgy tartották, a törökök ölték meg;...
 • 2017. május 22., hétfő

  Az elmúlt hétvégén tizennyolcezer ember gondolta úgy, hogy pihenés helyett, inkább másoknak segít.
 • 2017. május 22., hétfő

  Május 20-án szombaton reggel kilenc órakor a budai Szeretethíd programunk egy zenés-énekes áhítattal kezdődött a Szilágyi Dezső téri templomban.
 • 2017. május 20., szombat

  Nagyváradon tartották a református egység napját, ahol az egységes Magyar Református Egyház megalakulásának nyolcadik évfordulójára emlékeztek.
 • 2017. május 18., csütörtök

  A XIV. Református Zenei Fesztiválon istenhívő zenészek játsszanak, akik egész életüket annak szentelték, hogy valami jót adjanak az embereknek.
 • 2017. május 18., csütörtök

  Már lehet regisztrálni az idei Csillagpont református ifjúsági találkozóra, amelynek a mottója a reformációra és a folyamatos megújulásra utaló R...
 • 2017. május 16., kedd

  „A totális média, az inflálódó szavak, képek és Twitter-üzenetek korában különösen fontosak az időtálló, ötszáz vagy több ezer éves gondolatok" – mond...