Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 95 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Következő
 

IGEFÉNYEK,- ahogyan bevilágitanak a szivünkbe.
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2007. júl. 29., vasárnap 03:23 
-IGEFÉNYEK - NAPRÓL-NAPRA
**************************

- A bizonyságtétel = vallomás arról a belső bizonyosságról, amit Isten
Igéin keresztül ad a Jézus Krisztusban való hit által. :*:

-ISTEN IGÉJE CSODA !

A teremtő Ige: létrehozta a világot, benne az embert.
*************
A testté lett Ige: Jézus Krisztus, megváltotta a világot
**************
a bün, ördög és a halál hatalmából.

Az ujjászülő Ige: A Szentlélek által megszületik
**************
a mennyei ember, aki már itt a földi életében a
mennyei jövő szépségének tudatában élhet.

-És hogy miért kell erről beszélni ? ezt is megmondja az Ige:

"Adjatok hálát az Urnak,- hivjátok segitségül nevét,- hirdessétek
tetteit a népek közt ! (Zst. 105,1)
-

-Aki tudja ezt, boldog, ha cselekszi is ezt." - Az Igéről bizonyságot tenni
tehát b o l d o g s á g , - aki kipróbálta már, az tudja, ismeri azt a belső
fényes örömöt, amikor csordultig van a sziv és ki akar tárulkozni.

Az Ige tehát olyan fény is, amely csordultig boldogságot képes adni ! -

--A fény természete, hogy világosságot áraszt.- Jézus maga a Világosság,
és az Ige, ami Tőle jön, hordozza az Ő világosságát.

- Pál apostol dicshimnuszként mondta el vallomását erről:

"Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a
szentek örökségében a VILÁGOSSÁGBAN részesüljetek."
(Kol.1,12)

Jézus mondja: "Aki elvet engem és nem fogadja el az én beszédemet,
VAN annak itélő birája, az az IG E, amelyet szóltam, az itéli el őt az utolsó
napon."


-RAJTUNK MULIK, HOGY SZIVÜNKET KITÁRVA, BEFOGADJUK-E AZ ÉLŐ
-IGÉT !

- Ha igen, igaz lehet az ének gyönyörü allegóriája számunkra is :

" Isten szivén megpihenve, forrjon szivünk egybe hát.
-Hitünk karja ugy ölelje édes Megváltónkat át !
-Ő fejünk, mi néki tagja, Ő A FÉNY, MI SZINEI !
- Ő miénk, Övéi mi ! :*:
(Ref.ék.165)

Szeretettel
Linda


A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Linda 2007. júl. 29., vasárnap 15:35-kor.

Vissza a tetejére
  
 

Igefények
HozzászólásElküldve: 2007. júl. 29., vasárnap 07:42 
MI VAN A TEMPLOMBAN ?
************************

"Meg van irva: És az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók
barlangjává tettétek."
(Luk.19,45)

-" A jeruzsálemi templom 3 főrészből állt: Szentély, - asszonyok udvara,
pogányok udvara, ami a misszió helye volt.- Berendezkedtek arra, hogy
a pogányoknak is legyen egy hely azok számára, akik Istent keresik, mert
elegük volt a maguk isteneinek erőtlenségéből.

- Ehelyett az áldozati állatok eladásával volt tele. - Ott, ahol a bibliai tanitás
és az imádság helye volt, - kiabálás, veszekedés, alkudozás, állati han-
gok, szemét és szörnyü büzzel volt tele.(állati ürülékek) - "

- EZ NEM TETSZETT JÉZUSNAK !
- - - - - - -

"A mi testünk is templom." - "Mert mi az élő Isten temploma vagyunk."
(2.Kor.6,16) - Azok, akik már kapták Isten Szentlelkét, azok a szentek
és a testük Isten temploma.- Aki beszennyezi Isten templomát, Istennel
kerül szembe.

-Mi van a mi testünk templomában sokszor ? - Vajjon, nem hasonlitunk
a pogányok udvarához ?
Nincsenek-e olykor bennünk is "állati" indulatok ?- Nem jellemez-e ben-
nünket az állati ösztönösség ?- Ha megrugnak, - visszarugom,-- ha meg-
tépnek, azt is visszaadom,--- lehetőleg kétszeres erővel.

-Van-e bátorságunk észrevenni, ha feltörnek ilyen indulatok.- Van-e erőnk
a válasz előtt megállni egy percre, az Ur Jézusra feltekintve ? Helyet
tudunk-e adni annak az indulatnak, ami Krisztusban volt ?

- Isten Igéje figyelmeztet és meg akar tisztitani minden tisztátalanságtól.
(trágár beszéd, hazugság, paráznaság és a 10 parancsolat ellen elkövetett
minden büntől)-- Meg tudok jelenni Isten szine előtt ilyen szivvel, ami-
jen ma ?---Nincs-e bennem dicsekedés, hiuság, sértődékenység.... még
akkor is, amikor már hivőnek vallom magam ??

--"Akik hozzám közel vannak, azokban kell nékem megszenteltetnem."
(3.Móz 10,3)
- És hol van az a jó illat a büz helyett, amiről Pál ap. ir: "A Krisztus jó
illata árad azokról, akik az övéi."--- És mi szorit ki, mit ? - Marad-e idő
bibliaolvasásra, elcsendesedésre ? - Nem történt-e az, hogy benyomul-
tak a hitvány dolgok a templomba és kiszorultak a szent dolgok ?

-Lehet-e ezt következmény nélkül csinálni ?

-Amikor Jézus belépett a templomba, abban a pillanatban ki kellett derül-
nie,- ki marad ott ? - Ha Jézus, akkor a sok tisztátalanságnak mennie
kell !

-Ez mindég igy van.- Vagy rájön valaki, hogy a BÜNEINK ÉS JÉZUS EGY
FEDÉL ALATT NEM FÉRHET MEG, - VAGY JÉZUS RAGAD KORBÁCSOT ÉS
VÉGREHAJTJA AZ ITÉLETET.

-Készek vagyunk-e meghallani az Igét és dönteni Jézus mellett ?"
(Egyes mondatrészek Cseri K.müvéből)

-""Jőjj és lakozz bennem: hadd legyen már itt lenn
- templomoddá szivem-lelkem !
- Mindig közellévő, jelentsd Magad nékem,
- ne lakhasson más e szivben;
- Már itt lenn, mindenben csakis Téged lásson,
- Leborulva áldjon ! "
[b]
(Ref ék.165/4)

Linda


A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára Linda 2007. júl. 29., vasárnap 08:53-kor.

Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. júl. 29., vasárnap 07:46 
Nekem mindig olyan felüdítő és megerősítő, amikor az Ószövetségből Krisztus arca világít rám :-)

Ilyen az Ézsaiás 65.1.-2.


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. júl. 29., vasárnap 08:43 
Szép vasárnapot, Kavics !

-Igen.--Amikor, a kereső időszakomban "először" tárult elém az a valóság,
hogy Jézus Krisztus az Ószövetségben is végig ott van,---egészen másként
láttam Isten üdvtervét azután.- Kinyilt ! Bár eleinte kételkedtem is,- aztán
megbizonyosodtam, hogy már a teremtésnél is ott volt Jézus.-

-Hiszen az Atya Isten többesszámban mondja: "alkossunk embert a kép-
másunkra, hozzánk hasonlót" -- ebben annyi meghittség, melegség és
egység sugárzása van,- ami nagyon megragadó.-- Ennek az Igének a
segitségével értettem meg jobban, mit jelent ez: "...eleve el is rendelte,
hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez..." Ro 8,29

-A teremtéskor Isten az Ő és Fia képéhez hasonlóvá teremtette az embert.
Ez a kép "összetört" a bünesetkor, (Isten eleve tudta ezt, ) ezért ELEVE
elrendelte azt is, hogy az eredeti képet összeállitva, az ember az Ő FIA
képéhez hasonló legyen, maradjon.- Erre választott ki Isten ELEVE,--
--(és hogy eltorzult az eleve elrendelés igazi célja a sok spekulativ képzel-
gő fantáziálással. HM ?) :*:

Linda


Vissza a tetejére
  
 

Bünbánat
HozzászólásElküldve: 2007. júl. 29., vasárnap 16:19 
- ÖNMAGUNK ELITÉLÉSE

"Mert ha mi magunk itélnénk meg önmagunkat, nem esnénk itélet alá."
(1.Kor 11,31)

- Nagyon sokáig "zárt" maradt számomra ez az Ige.- Nem tudott eljutni
sem a tudatomig, sem a szivemig....

-Később rájöttem, - ez azért van, mert a legnehezebb feladatot tüzi elénk.
Mivel az önmagunk elitélése egyenlő az óemberünk halálba adásával.-
Ugyannyira nehéz, hogy saját erőnkből nem is telik. Ezért jogos Assisi F.
mondása:

" Nagyobb minden kegyelmi ajándéknál, melyet a Szentlélek ad bará-
tainak, a magunk legyőzésének kegyelme."


-Másszóval: az is kegyelem, ha engedni tudunk Isten bennünk munkálkod-
ni akaró kegyelmének.

-Két mondaton belül, háromszor is hivatkozni kell a KEGYELEMRE. - Igen,
mert meg kell tanulnunk: magunktól képtelenek vagyunk a magunk el-
itélésére. Hiszen ahhoz l á t n i kell a büneinket,- de mert a hivő
életünk előtt n e m tudjuk l á t n i,- ezért a magunk erejével, függet-
lenitett "jócselekedeteivel' próbáljuk Istent megnyerni.- Igazi önismeret
nélkül akarjuk megváltani magunkat.

-Ezen az uton pedig mindig messzebb jutunk tőle, mert a mennyei Atya nem megjavulást vár tőlünk, hanem a magunk elitélését.

-ÓRIÁSI JELENTŐSÉGE VAN ENNEK A TUDATNAK, MERT EZ AZ IGE
AZ URVACSORÁVAL VALÓ MÉLTÓ, VAGY MÉLTATLAN ÉLÉSRE UTAL.

-Luther szerint: "az a legméltóbb, aki a legméltatlanabb. Ami ugy értendő,
hogy mikor az ember magát teljeséggel kárhozottnak, nyomorultnak és
kegyelemre szorulónak érzi,- ebben és ezzel válik Isten kegyelmére leg-
fogékonyabbá és legalkalmasabbá."

-Ezen csak az segit, ha Istennel szemben bizalomra jut a lélek és igazat
adunk Istennek,- vagyis feladunk minden "önmegváltásra" törekvő aka-
ratot és elismerjük,- hogy egyedül ISTEN KEGYELME MENTHET MEG.
ENNEK AZ INGYENES BÜNBOCSÁNATNAK ÁRA, HOGY A BÜNT MEGITÉLTE
KRISZTUS KERESZTJÉN.

"Önmagunk elitélése; halálra méltó bünös voltának elismerése annyi,
- MINT KRISZTUS SZÜNTELENÜL MEGNYERNI A KEGYELEMBEN.!"


Linda


Vissza a tetejére
  
 

engedelmesség
HozzászólásElküldve: 2007. júl. 30., hétfő 22:46 
- A mindennapi bibliaolvasás során keserves tapasztalat, ha olyan "hideg"
marad az Ige. - Nem tud eljutni a szivemig,.... vagy a sziv befogadásával
van baj ?

- Ámbár, napi étkezéseink sem egyformák, nem mindég állapitom meg:
ez igazán finom volt.- De vissza a gasztronómiától a lényegre.

- A mai igeolvasásom során döbbenetesen hatott rám ez a figyelmeztetés:
"A Lelket ne oltsátok ki." 1.Thess 5,19

-Számomra mindég is a nehezen érthető Igék közé tartozott,- de ma vala-hogy "jöttek a mondatok".- Az egyértelmü, hogy a Szentlélekről van szó.
- De, hogy k i o l t a n i ? akkor, amikor a Szentlélek a Szenthárom-
ság egyik személye,-- ? - Ezt a gondolatsort nem mertem folytatni.

-Maradjunk egyszerübb megközelitésnél.- Kioltani,- pld. a tüzet lehet,
ami annyit tesz, mint elfojtani, megszüntetni.-- Ellenállni annak, hogy a
tüz égjen... Igy már kezdem érteni.

- A tüz akkor marad égve, ha táplálom, segitem a folyamatot.-- Mégha
sántit is a hasonlat,-- valahogy mégis közelebb jutott hozzám a megértés.

- Isten Lelke sokféleképen müködik a hivőben,- de leginkább indit,... vala-
mire. Ha engedek az inditásnak, engedelmeskedem.- Ezáltal válik valóra
az indittatás. - És, hogy valóban a Lélek inditása volt,- bizonyitja az a bé-
kesség, amivel megajándékozza az engedelmességemet.-

- Ám, ha nem veszem komolyan és nem munkálkodom együtt a Lélekkel:
A Szentlélek visszavonul.- (Megdöbbentő példa erre Saul király
esete az élete végefelé.) - Van olyan forditás,- ahol szószerint ezt a kife-
jezést használja:" visszavonul." Kivonul a hivő életéből, magára hagyja...

- Viszont Lélek nélkül Élet sincsen.- Jézus mondja: "Az én beszédeim Lé-lek és élet." Jn.6,63 - Igy tehát, a Léleknek való engedelmességem élet-
kérdés.--

- És ha az Élethez be kell fogadnom Jézus beszédét, vagyis engednem kell
neki,- akkor várhatom, hogy a Lélek éltessen.

- Mire a gondolatok végére értem, békességem lett és olyan "belső" öröm
töltött el.

"Értem, miattam és helyettem
- keresztjén nem hiába vérzett.
- Ki akadályozhat meg abban,
- hogy ezután Jézusnak éljek !" Füle L.verse


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. júl. 30., hétfő 22:52 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 08:52
Hozzászólások: 4464
ÁMEN!!!

_________________
/mT


Vissza a tetejére
 Profil  
 

egyetértés
HozzászólásElküldve: 2007. aug. 01., szerda 00:15 
net2rist írta:
ÁMEN!!!
Idézet:


--Köszönöm, örülök az egyetértésnek ! De egy kis vélemény is érdekel-
ne,- ezt a nagy témát lehetetlen egyben feldolgozni.- A nagy egészből
egy kis szeletke a "ne oltsátok ki",--- mert ugy gondolom ez egészen
átvisz oda,--- ha mégis, valamiképen kioltottam,----akkor ez azt jelenti,
hogy ezzel "kiestem a kegyelemből" -- vagy mi történik ? - Ez Isten tel-
jesen szuverén döntésén mulik, vagy van rá "utmutatás", mi történhet ?
-Tudni lehet a Szentirásból, hogy ilyenkor mit lehet tenni ?

- Biztos, hogy ezen Ti már átrágtátok magatokat,- és itt-ott olvastam
is róla valamennyit, ezért is érdekelne, hogy gondolod,- mert ami egy
mondatot (már nem tudom,kitől) olvastam,- azzal ugyancsak nem lehet
egyetérteni: "a kegyelemből nem lehet kiesni" - Ugy emlékszem, talán
azonos az irója azzal, akitől az is olvasható: "már pedig szabad akarat
nincs" !! ??

- Nem akarom nagyon kavarni a témákat,- amelyikre van mondaniva -
lód ? :*:

Üdv.
Linda


Vissza a tetejére
  
 

Harc a szivünkért
HozzászólásElküldve: 2007. aug. 01., szerda 03:57 
FOLYIK A HARC A SZIVÜNKÉRT !

- Mielőtt eldöntenénk,- hogy ennek a megállapitásnak NINCS reális
tartalma,- csakis két ember, méghozzá nő és férfi viszonylatában lehet
elképzelni, érzelmi alapon,--- nézzük meg, hány helyen és hogyan ir erről
a Biblia.

- Fel se lehet mindet sorolni, csak a leglényegesebbeket:

"Adjad, fiam, a te szivedet nékem." (Péld 23,26) - Talán ez a
legmeghatóbb.- ISTEN, aki teremtette az embert szivestől, mindenestől,
és uralma és hatalma volna arra, hogy az ember csak az Óvé lehessen;
-Szelid és halk hangon KÉRI .- És az ember érdekében kéri, jót akar
legkedvesebb teremtményének.- Isten tudja, - hogy mig tudatosan át
nem adjuk neki,- addig száz veszély leselkedik rá, hogy elrabolják az
ember legnagyobb kicsét: a szivét.

-Megkörnyékezi és magához édesgeti a világ és mindaz, ami a világban
van; minden kivánságával és gyönyörajánlatával együtt. El akarja káp-
ráztatni, bóditani, mulandó kincsekkel kecsegteti,--- és sajnos, az ember
nagyon kapható erre, mert "A bünös ember szive mélyén ott suttog
a bün."


-De nyiltan is támad "...ellenségetek, az ördög, mint orditó oroszlán
jár szerte, keresve, kit nyeljen el."
(1 Pt 5,9) 8) - Anániásnak egyene-
sen a szemébe mondta Péter "...miért szállta meg a Sátán a szivedet?"
(Csel 5,3)

-Végül, de nem utolsó sorban rivális maga az ember, mert ezt mondja
Istennek " Mi már csak a magunk gondolatai után megyünk, és meg-
átalkodott, gonosz szivünk szerint élünk !"
(Jer 18,12) És "Sokféle
szándék van az ember szivében."
(Péld 19,21)

--Vajjon miért olyan fontos az emberi sziv, hogy az egész SZELLEMVILÁG
harcol érte ??

-A BIBLIA A SZIVEN az ember belső, lelki központját érti, ahonnan minden
gondolat, érzés és akarati elhatározás származik.- Tehát az ember legbel-
sőbb lényét;(pszüche)- az individuum, a karakter, az intellektus székhe-
lyét. (Idetartozik még a tudatalatti is)

-Egyszóval MAGÁT AZ EMBERT, abban a tökéletes sokféleségében, ahogy
Isten megteremtette- Minden ember önálló, élő csoda.- Nem a biológiai
hustest "csomagolás", benne az öklömnyi, dobogó "motorral",- hanem a

lelki tartalom; "benne egy összetört istenkép van rejtve" , ami hordozza
a döntési felelősségét is.----Nem csoda, hogy Isten, még mielőtt valaki
Neki adná a szivét inti, óvja: - "MINDEN FÉLTVE ŐRZÖTT DOLOGNÁL
JOBBAN ŐRIZD MEG SZIVEDET, MERT ABBÓL INDUL KI MINDEN ÉLET!"

(Példa4,23)

- Pedig ismeri Isten a valóságot erről a szivről, nincs rejtve előle, hogy:
"az ember szivének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak
gonosz."
(1.Móz 6,5),- de azt is tudja, hogy az ember keresi !!!

SZÜNTELENÜL KERESI, AMI ŐT BOLDOGGÁ TESZI. - Ahol REMÉLI
a boldogságát,-- oda adja szeretetét, bizalmát, önmagát.- És ez az Isten
teremtette csoda,- ami az ember, olyan érték, amelyet a Szellemvilág
magának akar megkaparintanil. -- Egyik sem az ember végső, örökké-
való érdekében,- hanem hogy a sötétség fejedelmeinek táborát szapo-
ritsa.-

- Senki sem önzetlenül akarja az embernek a jót,---EGYEDÜL ISTEN, A
TEREMTŐ ÉS AZ ATYA,- aki a tőle elfordult ember lehetőségét megterem-
tette, hogy ujra találkozhassék Vele.- Kitárta a szivét a Világ felé és el-
küldte Fiát, hogy feláldozza ártatlan bárányként. AZ IGAZSÁG KIVÁNTA
BÜNTETÉS MEGTÖRTÉNT !!! - ISTEN MEGBÉKÉLTETTE MAGÁVAL AZ
EGÉSZ VILÁGOT, --- karját kitárva vár vissza mindenkit az atyai házba!

-Persze, hogy ismeri, milyen ez a sziv, hiszen
"Én, az Ur vagyok a szives vizsgálója"[[b] tudom, hogy "csalárd
ez a sziv és javithatatlan"
- ám HA ELISMERI EZT ÉS MEGTAGAD-
VA GŐGÖS FELFUVALKODOTTSÁGÁT
elfogadja ingyen ajándékomat
az én szeretett Fiam, Krisztus érdeméért,- akkor tiétek a csodálatos jövő,
amit készitettem !

" UJ SZIVET ADOK NEKTEK ! " (Ez 36,26)
********************************

"Még most is szól az Ur:
Térjetek meg hozzám teljes szivvel,
Sziveteket szaggassátok meg,
ne a ruhátokat, ugy térjetek meg
Istenetekhez, az Urhoz!
Mert kegyelmes és irgalmas ő,
Türelme hosszu, szeretete nagy."
(Jóel 2,12-13)


Vissza a tetejére
  
 

"egymás hite által"
HozzászólásElküldve: 2007. aug. 02., csütörtök 22:55 
- A mai Ige, mint fény világitott megint a szivembe.-
Pál apostol irja a római gyülekezetnek:

"...szeretnélek látni benneteket, hogy megerősitésetekre valamilyen
lelki ajándékot adjak nektek,- vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg kö-
zöttetek EGYMÁS HITE ÁLTAL, a tietek és az enyém által."
Ró. 1,11-12

- Amikor pár hete regisztráltam ide,- engem is megérintett a kedves kér-
dés: "Te miért jöttél közénk?" --- Volt is spontán válasz a szivemben,- de
mielőtt beirtam volna,-- végig pásztáztam: mit irnak mások.- Erre a kér-
désre is,- meg a többi témában is.-

- Mostmár bevallhatom,- elálltam az őszinte válasz beirásától: tul banális-
nak éreztem.- Aztán, semmit nem irtam.-

- Pál apostol nyiltsága, őszintesége, amellyel kitárja szivét a még nem is-
mert gyülekezet felé,-- nagyon megragadott és meg is szégyenitett. - Ő,
a nagy Apostol nem röstelli megirni, hogy egyetlen vágya van, amiért
szeretne közéjük menni,- " hogy valamilyen lelki ajándékot adjak nektek,-
vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek EGYMÁS HITE ÁLTAL,
a tiétek és az enyém által."

-Nem összehasonlitásul,- de az igazság bevallásaként:- ez vezetett en-
gem is ide közétek.- Isten nekem is ajándékozott már "valamit", amit to-
vább adhatnék,--de sokkal inkább remélem, hogy kaphatok én is,- erősi-
tést, bátoritást, bizonyosságot,- világosságot, ami közelebb visz az Ur
megismeréséhez.--
"Az pedig az örökélet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz
Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust."
Jn 17,3

--- Ezzel a vágyammal bizonyára nem vagyok egyedül.- Hiszen nagyon sok látogatója van ennek a Fórumnak.--- A VILÁG iszonyatos szellemi
zürzavarában sok-sok ember vágyódik a "tiszta forrásra",- olyan lelki
valóságra, amire épiteni lehet,- mert békességet, örömet, szeretetet
áraszt - és az egyetlen Igaz Evangéliumot hirdeti : JÉZUS KRISZTUST.

-- Mostmár többesszámban kérdezem: Vajjon megtalálják közöttünk ?
:*:


Vissza a tetejére
  
 

HozzászólásElküldve: 2007. aug. 04., szombat 20:02 
- "TISZTA FORRÁS" -

"Az én beszédeim Lélek és élet." Jn.6,63

- Számtalan helyen k e r e s g é l ü n k .--- Mindenki keres valamit.-
Szépséget, szeretetet, értelmes célt az életnek,- és olyan nehezen ta-
lálunk rá arra, ami igazán éltet.

-Jézus mondja, az egész élete, halála, feltámadása BIZONYITJA : egyedül
nála van, Ő maga, a beszéde; az Ige , a Lélek az, ami a hiányérzetünket
be tudja maradéktalanul tölteni.-- és nem vesszük komolyan.- Pedig, ha
hinnénk neki bizalommal,- mennyivel hamarabb rátalálnánk az éltető
Erőre.

- Milyen nagy ajándéka Istennek, hogy a hozzá vezető ut : a Bibliában
összefoglalva ott van a szemünk előtt !- Ma, itt a mi kis hazánkban már
mindenki számára elérhető.- És akinek még nincs,- ha akarja, elérheti !
A LÉLEK ÉS AZ ÉLET KÖNYVÉT !

- Jézus mondja: "Én VAGYOK a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem,
ha meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, az soha meg nem hal."
(Jn.11,25) -- És mi szorongunk, tele vagyunk félelemmel, ahelyett, hogy
kinyujtanánk a hitünk kezét és bizalommal IGAZNAK fogadnánk el Jézus
kijelentését.-

-Krisztus a felülről való, mennyei erők birtokosa; aki elfogadja Krisztust,
vele együtt kapja már erre a földi életre azt az erőt,- ami végig segit,
megtart és reménységgel tölt el még a halál utáni életre is.- Az örök-
életre.-

-Pál apostol olyan csodálatos bizonyságot tesz erről a hitéről:

"Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Ur Jézus Krisz-
tust is várjuk üdvözitőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változ-
tatja a mi gyarló testünket, azzal az e r ő v e l , amellyel maga alá
vethet mindeneket." (Fil.3,20-21)

-Erős hittel bele kiáltja a világba: Halál, hol a te fullánkod, - pokol, hol a
diadalmad,- nekünk Krisztusunk van és hisszük, hogy Vele együtt fo-
gunk élni az örökkévalóságban !!

-Ki akadályozhat meg bennünket, hogy igy higgyünk és megvigasztalódva
békességünk legyen Istenben ?! :*:

-BÉKESSÉG ISTENTŐL Reményik S.verse

-Nincs nyugalom, nincs nyugalom, - a sziv,
-amig ver, mindörökre nyugtalan.
-De mindörökké, nyughatatlanul,
-Istentől mégis BÉKESSÉGE van.
-Nyugalma nincs, de Békessége van.
-Békesség Istentől."

Szeretettel
Linda


Vissza a tetejére
  
 

Re: IGEFÉNYEK,- ahogyan bevilágitanak a szivünkbe.
HozzászólásElküldve: 2009. júl. 27., hétfő 16:38 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 02., hétfő 17:12
Hozzászólások: 1176
Tartózkodási hely: Magyarország
PÉTER II. levele 1:10

ELHÍVTAK ÉS KIVÁLASZTOTTAK MINKET...

Csodálatos!...


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: IGEFÉNYEK,- ahogyan bevilágitanak a szivünkbe.
HozzászólásElküldve: 2009. júl. 27., hétfő 22:06 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
.

Szívből egyetértek Veled és... Lindával ! :)

Üdv.
L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: IGEFÉNYEK,- ahogyan bevilágitanak a szivünkbe.
HozzászólásElküldve: 2009. okt. 24., szombat 04:46 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
.
-"Igefények, ahogyan bevilágítanak a szívünkbe."

-Tehát az ige = fény.
-Bevilágít a szívünkbe.-

-Ha élünk vele és engedjük!
-Lehet "rosszul élni vele ?"

-Lehet félreérteni, félremagyarázni ?
-Sajnos lehet !
-Mikor, hogyan ?
-Ha nem a Lélek vezetése szerint olvassuk és értelmezzük.
-Ha a saját gondolataink "igazolására" keresünk igét,- és ráhúzzuk !
-Ez a világon a legnagyobb "önbecsapás" !

-Valaki a napokban ezt az igét: "A szívek vizsgálója az Úr" - egy bizonyos témában
"önbecsapásnak" minősítette.- Lényegében arról volt szó, hogy a "lezser" magatar-
tás mellett, lehet-e az, hogy valaki a szívében istehívő, sőt Krisztus megváltott
gyermeke ?

-Lehet ?

L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: IGEFÉNYEK,- ahogyan bevilágitanak a szivünkbe.
HozzászólásElküldve: 2009. okt. 24., szombat 05:29 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
.
-Továbbá: - Kifejezésre kell-e juttatni az imádkozásnál, szívünk alázatát,- hogy pld. csak térdre borulva tud imádkozni valaki ?

L.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 95 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség