Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 203 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Következő
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 13., hétfő 21:53 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Cseri Kálmán:
"AMIKOR ELJÖTT A PÜNKÖSD NAPJA..."

Minek az ünnepe a pünkösd? Sokan nem tudják. Még a neve sem árulja el, hiszen a pünkösd szó (görögül pentekoszté) egyszerűen csak ezt jelenti: ötvenedik. Vagyis a Krisztus feltámadása (húsvét) utáni ötvenedik nap.
És mi történt akkor? Jézus mennybemenetele után (húsvét után negyven nappal) nagyon elárvultan volt együtt tanítványainak kis csapata. Tanácstalanok voltak - nem tudták, mit kell tenniük, féltek - nem tartóztatják-e le őket is, mint Mesterüket, naponta összejöttek egy barátjuk házában, Jeruzsálemben és imádkoztak.
S ezen a jeles napon, Uruk mennybemenetele után tíz nappal, egyszerre különös bátorság töltötte be őket. Éppen a zsidók hálaadási ünnepe volt, és Jeruzsálemben nagyon sokan tartózkodtak, távoli országokból is. Ők pedig kimentek az utcára, és olyan erővel prédikáltak, ahogyan csak Jézust hallották, olyan hatalommal gyógyítottak betegeket, ahogyan csak tőle látták. Eltűnt szívükből a tanácstalanság, bizonytalanság, félelem, és nagy bátorsággal, s az emberek iránti nagy szeretettel hirdették Jézus Krisztus kereszthalálának jelentőségét és feltámadásának tényét. Az emberek közül pedig sokan hittek nekik, megváltozott az életük, és hazatérve ők is hirdették ezt otthon. Az ő szavuknak is hittek sokan, s így történt az, hogy rövid idő alatt kis keresztyén közösségek sokasága jött létre a Földközi tenger térségében. Pünkösdkor szinte szétfröccsent a Jézusról szóló evangélium, s elindult világhódító utjára.
De mi volt az oka annak, hogy a félénk apostolok egyszerre bátor igehirdetőkké váltak? Ők maguk mondták el később: maga Jézus Krisztus. Jézus testileg már nem volt közöttük, de most teljesedett be, amit Ő előre megígért: "Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig" (ApCsel 1,8).
Testileg már nem volt köztük Uruk, mert felment a mennybe, de velük maradt lelkileg. Jézus lelke, szent Lelke, a Szentlélek kezdte irányítani őket - belülről! Ez új tapasztalat volt, de tudták, hogy Ő adott nekik gondolatokat, Ő segítette el őket arra az elhatározásra, hogy kimenjenek és prédikáljanak, s Ő adta a szájukba a szavakat, Ő tette a szavakat igévé, ami megváltoztatta emberek életét. közben pedig ők maguk csodálkoztak legjobban azon, hogy íme Jézus így munkálkodik általuk.
Így élték át ezt: a Szentlélek eljött, kitöltetett rájuk.
Természetesen a Szentlélek léte és munkája nem pünkösddel kezdődött. A Biblia második mondatában már olvasunk róla: a világ teremtése előtt "Isten Lelke lebegett a vizek felett" (1Móz 1,2). Hiszen a Szentlélek maga Isten. Isten - amint éppen cselekszik. A munkában levő Isten. Isten legsajátosabb munkája pedig a teremtés, amikor létrehoz valamit, ami nem volt. A Szentlélek volt jelen a világ teremtésénél is, az egyház születésénél is, és Ő munkálja az egyes ember újjáteremtését is. Legyen áldott érte!
Jóval pünkösd előtt, az Ószövetség idejében is kapták már emberek Isten Szentlelkét. Akkor azonban csak egyes kiválasztottaknak adta Ő a Lelket, bizonyos általa kijelölt nehéz feladatok elvégzésére. Így kapták ezt az ajándékot a próféták, egy-egy király vagy más valaki, aki által Isten el akart végezni valamit.
Pünkösd óta annyiban más a helyzet, hogy Jézus Krisztus mindenki számára hozzáférhetővé tette ezt az ajándékot, aki hisz Őbenne. Aki Jézust hittel befogadja a szívébe, az kapja az Ő Szentlelkét. A Szentlélek bizonyossá teszi a hívőt arról, hogy Jézusért Isten gyermekévé lett, és visszakapta mindazt a sok jót, amit Istentől elszakadva, a bűn miatt elveszítettünk. (Érdemes ehhez elolvasnunk a Róm 8,8-17 verseit.)
Az ilyen ember új életet, örök életet kap Istentől, és vezethetővé válik, Isten Lelke kezdi irányítani. "Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai" (Róm 8,14).
Ez történt pünkösdkor az apostolokkal. Az az Isten, aki mint mindenható, teremtő és gondviselő Atya jelentette ki magát a Szentírásban, egészen közel jött hozzájuk (és hozzánk) az Ő Fiában, Jézus Krisztusban, s pünkösdkor Ő lépett hozzájuk még közelebb: be egészen a lényükbe, a szívükbe, s belülről kezdte irányítani őket. Ezért lettek félénkekből egyszerre bátrakká, ezért lett olyan mondanivalójuk, ami ezrek gondolkozását megváltoztatta, ezért tudtak erővel prédikálni és csodákat is tenni. Jézus élt bennük - az Ő Lelke által, s ez a Szentlélek változtatta meg őket, és kezdte használni őket mások javára, Isten dicsőségére.
A pünkösdi esemény éppen úgy egyszeri és megismételhetetlen, mint Jézus Krisztus kereszthalála, feltámadása és mennybemenetele. Aki tehát "új pünkösdről" beszél, nem a Szentírás szerint gondolkozik. Nincsen új pünkösd, mint ahogyan nem lehetséges új karácsony vagy nagypéntek sem. - Más dolog az, hogy Isten azóta adja Szentlelkét mindazoknak, akik Jézus Krisztusban hisznek.
Hogyan adja? Ahogyan a háromezer ember kapta pünkösdkor a Szentlélek ajándékát. A bibliai leírásban pontos sorrendet figyelhetünk meg:
* hallgatták az igehirdetést (Péter prédikált)
* rádöbbentek elveszett állapotukra ("Mit cselekedjünk?")
* megvallották bűneiket és szakítottak velük (megkeresztelkedtek)
* hittel elfogadták Jézustól bűneik bocsánatát és
* megkapták a Szentlélek ajándékát (ApCsel 2,37-38).
Ez a sorrend nagyon fontos, és más bibliai helyek tanúsága szerint is megfordíthatatlan. Nem lehet a végét előre venni, igazi megtérés nélkül senki sem kaphat Szentlelket. Legfeljebb valamilyen "más lelket" (2Kor 11,4), amitől Isten őrizzen meg. A rajongó közösségek tévelygéseivel szemben csak e bibliai üdvrend helyes és pontos ismerete óvhat meg bennünket.
A Szentlélek által a hívő ember az élő Krisztussal jut életközösségbe. Tagja lesz a Krisztus-testnek, a hívők közösségének, amelynek Krisztus a Feje. "Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg" (1Kor 12,13). Ez a Lélek-keresztség hiteles újszövetségi értelmezése. A Szentlélek belekeresztel, vagyis beiktat, betagol a Krisztus-testbe, tehát minden újjászületett hívő meg van keresztelve Lélekkel. S ennek a Biblia szerint nem feltétlen kísérője az új nyelveken szólás (ApCsel 8,17, 1Kor 12,30 - s a pünkösdi háromezerről sem olvassuk ezt).Mi a Lélek gyümölcse? Aki Jézust hittel befogadta, abban az Ő élete kezdődik el, Őrá jellemző tulajdonságai lesznek, új természete lesz. Mint egy vad fába beoltott nemes vessző, nemes gyümölcsöt terem. Ez a gyümölcs - mint egy szőlőfürt - a következő "szemekből" áll: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás (Gal 5,22).
Mik a Lélek ajándékai? Olyan képességek, amiket Isten az újjászületett hívőnek ad arra, hogy az Istentől kapott szolgálatait jól el tudja végezni. Ezek nem velünk született természetes adottságok, hanem olyan lelki ajándékok, görög szóval karizmák, amikkel Isten akarata szerint tudunk szolgálni másoknak. Ezeket nem mi választjuk ki, a Szentlélek adja szabadon, ahogyan akarja, minden emberi közvetítés, kézrátétel nélkül is.
Nincs olyan kegyelmi ajándék, amit minden hívő kapna. Senki sem kapja mindegyiket, de minden újjászületett hívő kap valamit közülük. Minderről az 1Kor 12. fejezetben Pál apostol részletesen ír.
Sokan nem értik, mi lehet a Szentlélek káromlásának bűne, amire Jézus szerint nincs bocsánat. Ha ezt a megállapítást az egész ott leírt szöveg összefüggésében vizsgáljuk (Mk 3,22-30 és a párhuzamos helyek), akkor világos lesz, hogy az a Szentlélek káromlásának bűne, ha valaki tudatosan ellenáll Isten szabadító munkájának, ragaszkodik a maga igazához (a maga bűnéhez), akkor is, ha már tudja, hogy nincs igaza Istennel szemben. Az ilyen emberen azért nem lehet segíteni, mert nem fogadja el a segítséget. Olyan, mint aki kiüti az orvos kezéből a neki nyújtott gyógyszert, és nem veszi be azt.
Mi a Szentlélek munkája? Kálvin János, akit a Szetlélek teológusának is szoktak nevezni, sokat ír erről. Csupán néhány igét hadd említsek: mit kap az, aki Isten Szentlelkét kapta. A Szentlélek teszi személyesen a mienkké Isten ajándékait (Róm 8,16-17). Ő győz meg bűneinkről (Jn 16,8), Ő a nagy pedagógus, aki elvezet a teljes igazságra (Jn 16,13). Ő tanít meg érteni Isten igéjét (1Kor 2,9-15), Ő tanít meg igazán imádkozni (Gal 4,6), eszünkbe juttatja mindazt, amit Jézus tanított (Jn 14,26), Ő a vigasztaló, aki bátorít, biztat. Ő a közösség és az egység Lelke (ApCsel 4,32), Ő tanít meg dicsőíteni az Urat (Jn 16,14). Erőt ad a bizonyságtételhez, megőriz és vezet az engedelmesség útján, megszentel, vagyis Isten közelében tart.
Nyilvánvaló ebből, hogy a Szentlélek nem isteni erő vagy "kisugárzás", ahogyan némelyek állítják, hanem élő személy. Olyan isteni személy, mint az Atya és a Fiú, hiszen csak egy személy tud tanítani, vezetni, vigasztalni, s csak az tud megszomorodni (Ef 4,30).
A Biblia a Szentlélek munkáját két erőteljes képpel szemlélteti. Ezzel kezdődik a pünkösdi történet leírása: "Amikor eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre" (ApCsel 2,1-3).
A szél és a tűz gyakran Isten jelenlétére utal. Az egyik zsoltárban például ezt olvassuk: "Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar" (Zsolt 50,3). Jézus is szélhez hasonlította a Szentlélek munkáját, amikor Nikodémussal beszélgetett (Jn 3,8).
A hasonlat arra utal, hogy a szelet nem látjuk, de a munkáját tapasztaljuk. Isten Lelkének a jelenléte sem látható, de munkája, amit az emberekben elvégez, nagyon is valóságos. A szél maga láthatatlan, de bármit meg tud mozgatni. Így a Szentlélek előtt sincs akadály. A legkeményebb szívet is újjáteremti, a legelrejtettebb bűnöket is világosságra hozza, a legkétségbeesettebb embert is meg tudja vigasztalni, s új erővel tölti meg.
Említek erre néhány példát. Valaki szorongva, tele aggodalommal kel fel reggel. Nehéz nap elé néz. Elolvassa a Bibliából aznapra kijelölt részt, imádságban kiönti Istennek a szívét - s amikor fölkel, mintha kisöpörte volna valami belőle a félelmet. Rábízta magát Istenre, s derűs reménységgel indul dolgára. Mi történt közben? A Szentlélek személyessé tette neki az igét, ráirányította figyelmét Istenre, bátorságot adott neki - ugyanúgy, ahogyan pünkösdkor az apostoloknak. - Valaki ott ül a templomban és hallgatja az igehirdetést. Egyszer csak eszébe jut, hogy egy társa ellen csúnyán vétkezett az előző héten. Nem erről van szó a prédikációban, de Isten Lelke nem engedi bűnben maradni az embert, bűnbánatot ébreszt benne, s elsegíti a bocsánat és újrakezdés örömére. - Valaki vigasztalhatatlan a gyászában. Beszélget egy hívővel, elmondja neki is bánatát, az meg nagy szeretettel Isten igéjéről beszél neki. S ő közben úgy érzi, nem kell ennyire sajnálnia magát, lassan megvigasztalódik, sőt ő kezd vigasztalni másokat Isten igéjével.
Ezért fontos, hogy minél többször tegyük ki magunkat a Szentlélek hatásának. Ahol Isten igéje hangzik, ott mindig munkálkodik Isten Lelke is. Egy-egy álmos, alvó gyülekezetet, egyházat is Ő tud megeleveníteni. Hiszen Isten az egyházat nem evezős hajónak teremtette, ahol nekünk kellene emberi ötletekkel erőlködnünk, hanem vitorlásnak, amit a Szentlélek ereje visz előre. És ha éppen nem fúj a szél? Akkor foltozzuk a vitorlákat, és várjuk a szelet. Imádkozunk, mint pünkösd reggelén a tanítványok, és tesszük a kötelességünket, várva arra, hogy egyszer csak megfeszülnek a vitorlák, és emberek újjászületnek, megszabadulnak - a Szentlélek munkája nyomán.
A másik kép a tűz. A tűz tisztít. A Biblia egy helyen Istent ötvöshöz hasonlítja, aki megtisztítja Lévi fiait, és nemesekké teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt (Mal 3,2-3). A Szentlélek mutat rá, mi nem nemes az életünkben, és segít megszabadulni a salaktól. - A tűz világít is. Isten Lelke segít tájékozódni az élet őserdejében, elsegít igazi önismeretre, Krisztus-ismeretre, s világossá teszi, mi Isten terve velünk. - És a tűz melegít is. Akik kapták Isten Szentlelkét, azokból Isten szeretetének a melege árad. Pál apostol boldogan vallja: "Az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk" (Róm 5,5). Mi a Krisztus második eljövetelét megelőző időben élünk, amikor "a szeretet sokakban meghidegül" (Mt 24,12). Nagy szükség van most olyan újjászületett hívőkre, akikből árad a másokat melegítő szeretet. József Attila kiáltásában sok ember vágya szólal meg:
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
hogy melegednének az emberek...
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
hisz zúzmarás a város, a berek,
fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
és rakni, adjon sok-sok meleget...
(Tél)
A szomorú tapasztalat azonban az, hogy nem tudjuk az igazi, önzetlen szeretet tűzét megrakni. Isten Szentlelke adja ezt is mindazoknak, akik neki engedelmeskednek.
Ezért van nekünk is szükségünk Isten Szentlelkére. Induljunk el az említett úton: hallgassuk Isten igéjét, valljuk meg neki bűneinket, ragadjuk meg hittel a bűnbocsánatot, fogadjuk be Jézust - és kapni fogjuk a Szentlélek ajándékát. Isten ad Szentlelket azoknak, akik engedelmeskednek neki (ApCsel 5,32).
Akkor majd mi is valljuk személyes meggyőződéssel, amit szép régi hitvallásunk így foglal össze: "Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy Ő az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy Ő nekem is adatott, engem igaz hit által Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé tesz, vigasztal, és velem marad mindörökké". (Heidelbergi Káté 53. kérdés)
(....)
Jézus mondja: "Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született."
A hasonlat arra utal, hogy a szelet nem látjuk, de a munkáját tapasztaljuk. Isten Lelkének a jelenléte sem látható, de munkája, amit az emberekben elvégez, nagyon is valóságos. A legkeményebb szívet is újjáteremti, a legelrejtettebb bűnöket is világosságra hozza, a legkétségbeesettebb embert is meg tudja vigasztalni, s új erővel tölti meg.

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 16., csütörtök 10:39 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk14.43-46

"JÉZUST FOGLYUL EJTIK

Fegyveres csapat jelenik meg Jézus elfogására. "Fegyverek és botok", az erőszak eszközei, arra valók, hogy a gonoszságot tartsák féken az emberek közt. Mégis hányszor felhasználták Ő ellene, akiben az Isten jóltevő szeretete öltött testet. Szerencsétlen vaksága az embernek, amikor úgy támad reá legjobb Barátjára, mintha veszedelmes ellensége lenne, akit ártalmatlanná kell tennie! (43)

Az áruló tanítvány hazug csókkal, jelöli meg, kit fogjanak el a poroszlók. a hódoló megszólítás:"Mester!", és a ragaszkodó szeretet jele, a csók, megillette Őt. De íme, lehet az ilyen tiszteletadás merő külsőség, amely csak azt leplezi, hogy a színészkedő tanítvány is az ellenséggel cimborál. Még becsületesebb dolog a Jézus ellen való nyílt támadás is az ilyen kegyeskedő képmutatásnál! (44-45)

Jézust végül is megragadják és megkötözik, hogy elhurcolják. Akár erőszakkal tör reá az elvakult emberi bűn, akár színlelt hűség mögé rejti szíve ellenségeskedését az ember, mindenképpen bilincsekbe veri Jézust. Ahelyett, hogy szabadon munkálkodva kifejthetné áldott csodatételeit, megbénítva kell elszenvednie az ember gonoszságát! Magunkat ítéljük rabságra, amikor Őt így megbilincseljük! (46)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 16., csütörtök 10:41 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 14.47-49

"NEM ÁLLOTT ELLENT

Volt Jézus tanítványai között olyan, aki nem tudta tétlenül elviselni Mestere elfogatását. De fellobbanó indulatával, amely kardot rántatott vele, megszégyenülten magára maradt. Nem az ilyen bősz vagdalkozás Jézus tanítványainak a dolga. Mégha hűséges, őszinte érzések készítik is rá őket, mit sem használnak vele. Csak sebet ejthetnek, de nem nyerik el az Ő helyeslését. (47)

Jézusnak csak egyetlen fegyvere van:igazságának szava. ezt akkor is forgatja, amikor védtelenül ki van szolgáltatva ellenségeinek. Türelmesen elviseli, ha reá támadnak, de a szemükbe mondja az igazságot, amelynek fénye leleplezi ügyük álnokságát. S így alázatos szenvedésében is Ő kerekedik felül és ellenségeinek kell szégyenkezniük zavarukban. Nem gyáva meghunyászkodás az Ő követése! (48-49)

Ha Jézus ellenállás nélkül elszenvedi az elfogatást, annak egyetlen oka van : így engedelmeskedhetik az Ő Atyja akaratának. "Hogy az Írások beteljesedjenek", amelyekben ki volt jelölve a Megváltó megáldoztatásának útja, azért nem védekezik és nem hadakozik. Az elfogatására kijött fegyveresek is csak eszközök, akik által Isten vezeti Őt szenvedésének oltára felé. Kész vagyok-e az ilyen engedelmességre? (49)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 16., csütörtök 10:43 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 14.50-54

"HÍVEK ÉS ELLENSÉGEK

Hívei szétszóródnak Jézus mellől a veszedelem órájában. Ki-ki csak a maga bőrét félti és menekül, amerre tud. Ő pedig egyedül marad, ellenségeitől körülvéve. Nem érte ez Őt meglepetésként. Tudta és megmondotta előre, hogy így lesz. Ismerte híveinek őszinte ragaszkodását, de ismerete nagy gyöngeségüket is, amely nem fog helytállni a próba pillanatában. Ebben a tükörbe nézve piruljak el én is a szégyenkezéstől! (50-52)

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 16., csütörtök 12:13 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Ellenségei annál inkább felgyülekeznek Jézus körül. Egybesereglenek a nagytanács tagjai, hogy ítélkezzenek felette. Az eddig szétszórtan és alattomban áskálódók most összegyűlnek és nyíltan végezni akarnak vele. Ez sem volt váratlan fordulat. a régtül fogva feszülő ellentétnek ilyen végzetes formában ki kellett egyszer fakadnia. Akik nem fognak össze Jézus szolgálatára, előbb- utóbb táborba szállnak Ő ellene. (53)

A szétrebbent tanítványok és az egybegyülekező ellenséges tábor között ott lebeg egyetlen tanítvány, Péter. Jézus megriadt és szétrebbent hívei közé tartozik, de azután lopva kíséri Őt az ellenség táborába. Ott rejtőzik most, ahova ellenségei gyülekeznek, de szíve dehogy is érez velük! Ha valaha voltam ilyen felemás helyzetben, jól tudom: nem tarthat sokáig. Hamarosan tisztázódik! (54)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 16., csütörtök 12:16 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 14.55-59

"BIZONYSÁGOK JÉZUS ELLEN

Jézus már ott áll ítélőbírái előtt, amikor azok "bizonyságokat keresnek ellene". Előbb volt meg bennük az eltökélt szándék megölni Őt, s azután keresték hozzá a látszólagos igazolást. Egészen átlátszó az eljárásuk. Nem az igazságot keresik, hanem szabadulni akarnak Jézustól, mert kényelmetlen nekik. Nem így vagyunk- e minden, Jézus ellen felhozott kifogásukkal? Csak ürügyet keresünk! (55)

Ami bizonyság elhangzik azután Jézus ellen, az is "hamis tanúbizonyság". Fejére olvassák olyan nyilatkozatát, amelyet Ő úgy sohasem tett meg. Szavainak értelmét elcsavarják és úgy hozzák fel ellene. Ha az igazság érdekelte volna a bírákat, könnyen tisztázhatták volna az ilyen vádak alaptalanságát. De máig is hány ember ítélkezik Jézus felett ilyen nem jóhiszemű félreértések alapján! (57-58)

És még így sem volt szerencséje ennek a rút bírósági színjátéknak: a felhajtott tanúk vallomásai nem voltak "megegyezők". Úgy látszik, nem volt idő a tanúk előzetes betanítására. Vagy nem is tartották fontosnak! Akik olyan nagyon szeretik feszegetni a hitben rejlő ellentmondásokat, olyan könnyen túl tudják tenni magukat következetlenségeken, amikor Jézus ellen szóló érvekről van szó! (56, 59)"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 16., csütörtök 12:17 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 14.60-62

"HALLGATÁS ÉS BIZONYSÁGTÉTEL

Áhítattal szemlélem Jézus mélységes hallgatását, amellyel az ellene elhangzó vádakra felel. Nem száll velük vitára a maga védelmében, mert jól tudja: hiába cáfolná meg hazugságaikat, azért mégis csak ugyanazzal a makacs ellenállással állna szemben. Akik nem akarnak Jézusra hallgatni, azoknál elérkezik az a pillanat, amikor már csak vádoló hallgatásával válaszol nekik.

De imádattal figyelem Jézus fenséges bizonyságtételét, amellyel magát az Isten Fiának vallja ellenségeivel szemtől-szembe is. Amikor efelől kérdezik, akkor nem hallgat már, hanem - ha megkötözötten és megcsúfoltan is - olyan hatalom birtokosának hirdeti magát, amely előtt egyszer bíráinak is térdre kell hullaniuk. Ha szenvedés és gyalázat színe alá rejtve is, örök dicsőség Ura Ő!

És ezért hálásan jegyzem meg Jézus példaadásának tanítását. Ha az Ő szolgálatában forgolódva én is ellenségeskedésbe ütközöm és rosszakaratú támadásokat kell elszenvednem, nem mindig a hangos vitatkozás a dolgom. Sokszor nekem is hallgatva kell tűrnöm. Csak az a bizonyosság zendüljön ki szavaimból és egész magatartásomból, hogy az utolsó szó egyszer az én diadalmas Uramé lesz!"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 16., csütörtök 12:19 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 14.63-65

"ÍGY BÁNUNK VELE!

Szeretném elfordítani a tekintetemet, amikor Jézus bíráinak felháborodását látom. Ő Isten Fiának jelentette ki magát előttünk, s erre ők megállapították: fülük hallatára követte el az istenkáromlás bűnét. Azt, akiben Isten maga közelgetett hozzájuk, az Isten szentségének védelme címén utálattal megbélyegzik. Milyen elsötétülése a bűnös emberi szívnek! (63-64)

Megborzadok, amikor hallom elhangzani a halálos ítéletet Jézus felett. Ővele is úgy bánnak, mint azokkal, akiket ki kell irtani az emberi élet közösségéből, mert tűrhetetlen métely és veszedelem a jelenlétük! De megértem: aki Isten aláhajló kegyelmét hozta, az éppen ezért engedelmességet is követelt. S ezt nem tűri az önfejű bűnös ember! (64)

Szégyen égeti az arcomat, amikor Jézus megcsúfoltatását és megkínoztatását szemlélem. Nem volt elég, hogy halálra ítélték, még durva bántalmakkal és kegyetlen tréfákkal is kitöltik rajta feldühödött indulataikat. Könnyebb lesz a lelkük, ha szabadjára engedhetik indulataikat! Jaj, az emberi szív fékevesztett érzéseinek milyen rút a tombolása! (65)

De a lelkem mélyén nem ugyanilyen bűnös ember vagyok-e én is? És Jézus tűr és szenved, - mert kimondhatatlanul szeret."

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 16., csütörtök 12:20 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 14.66-68

"PÉTER GYÖNGESÉGÉNEK ÓRÁJA

Pétert az a vágy vezette a főpapi palotába, hogy Jézus közelében lehessen és láthassa, hogy mi történik vele. De az órák múltak s a hűvös éjszakában jól esett az udvaron égő tűz mellé telepednie a többiek közé. Amikor Jézus tanítványai ellenséges környezetben időznek, hamar bekövetkezhetik az a veszedelem, hogy egyszer csak azokkal közös tűz mellett "melegszenek" és ott már kezdik jól érezni magukat.

Pétert az a reménység vezette a főpap házához, hogy ott nem fogják fölismerni. Ebben csalódott. Akadt egy szolgáló, aki ráismert és leleplezte. Kínos helyzetbe jutott ezzel. És mindig is megszégyenülés vár Jézus tanítványaira, ha el akarják titkolni: kik ők. Inkább vágyakozniuk kellene arra, hogy mindenki vegye észre:" ők is Jézussal voltak". Hiszen boldogok lehetnek, ha ez meglátszik rajtuk!

De Péter felismertetésének pillanatában gyávának bizonyult. Mert egyedül volt csupa ellenség között, elfogta a félelem és eltagadta, hogy bármi köze is volna Jézushoz Akiről kitudódik, hogy Jézus tanítványa, azt bizony sokszor támadások, gúnyolódások, bántalmak érik az emberek részéről. De éppen ilyenkor kell kitűnnie:milyen hű és milyen elszánt tanítvány? És sokszor az erős is gyengének bizonyul! "

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 16., csütörtök 12:21 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 14.69-72

"SÜLLYEDÉS ÉS MENEKÜLÉS

"Ismét megtagadá." A gyáva hűtlenség első botlását követi a második, s aztán a harmadik. Ingoványos talajra lépett Péter, s amikor a kínos helyzetből ki akarta vágni magát, csak egyre jobban belesüllyedt a sárba. Már nem rendelkezik magával szabadon az , aki mások előtt titokban akarja tartani Krisztushoz tartozását. A környezete ragadja magával egyre újabb és szégyenletesebb árulásokba.

"Kezde átkozódni és esküdözni." Az újabb tagadások egyre hevesebbekké is váltak. Szegény Péter, látszik, elvesztette már a fejét. Már nem képes nyugodtan meggondolni a helyzetét. Csak a vakmerőségben bízik, talán az megmenti még. A talaját egészen elvesztett lélek kétségbeesett kapkodása ez. Heveskedés, indulatos fellépés, zajos kifakadás mindig rossz jel: a lélek hamis vágányra siklott valahol!

"És sírva fakada." Végre felismerte Péter, milyen szégyenletesen viselte magát. Hősködése összeroppant és keserves szégyenében megsiratta bűnét. Ez rántotta vissza a lejtőn.S a megmenekülést annak köszönhette, hogy a másodszori kakasszóról "eszébe jutott", amit Jézus mondott neki. Áldott figyelmeztetések azok, amelyek észhez térítik a tanítványt. És áldott könnyek, amelyek nyomukban megerednek. "

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 16., csütörtök 13:15 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 15.1-5

"JÉZUS PILÁTUS ELŐTT

Ha a zsidó nagytanács kimondta is már a halálos ítéletet Jézusra, még a fölöttes római hatalom helytartójának is hozzá kellett járulnia ahhoz. Jézust tehát "átadják Pilátusnak". Azt, aki szabadulást hozott, kiszolgáltatják rabtartójuknak, hogy segítsen elveszíteni! Eljátssza a jogát az Isten terveiben való szerephez az a nép, amely mindenkivel inkább összefog, csak Jézusnak nem akar a pártjára állani! (1)

Pilátus előtt olyasmivel vádolják Jézust, ami a világi hatalmasságot ellene ingerelhette: királyi uralomra tör! És Jézus nem is tagadta. Úgyis láthatta Pilátus: nem olyasféle királyságról van szó, amely a rómaiak uralmával vetélkednék. De tudja meg mindenki: ez a megkötözött és halálra hurcolt vádlott minden evilági uralkodónál nagyobb Úrnak vallja magát! És milliók mondanak szavára áment! (2)

Egyébként az ellene felhozott hangos vádakra nincsen Jézusnak egyetlen védekező szava. Pilátus is "elcsodálkozik" hallgatásán. De ez a hallgatás mindennél hangosabban szól: leleplezi és megszégyeníti a vádak hamisságait. Nem a zavarba jött ember némasága ez, hanem az jön végül zavarba, aki hangos vádjaival hadakozik ellene. Sohase kelljen szemben állanom ezzel az Ő megítélő hallgatásával! (4-5)"

Dr Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 16., csütörtök 13:16 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 15.6-11

"PILÁTUS BALSIKERE

Szép szokás volt: nagy ünnepek alkalmával a nép kívánságára kegyelmet gyakorolni egy-egy fogoly szabadonbocsátásával. Mindenkinek ünnepi örömét fokozta az a tudat, hogy valakinek megszerezték a szabadulás ünnepi örömét, akinek talán már az élethez sem volt reménye. Megízlelhettek az emberek egy cseppet az Isten öröméből, aki abban leli kedvét, hogy szabadon bocsássa az Ő ítélete alatt senyvedőket.

De Pilátus rossz útra tévedt, amikor ennek a szokásnak révén kísérelte meg Jézusnak szabadonbocsátását. Jézussal szemben nem volt helye a kegyelem gyakorlásának. Neki igazságot kellett volna szolgáltatni és úgy szabadonbocsátani. Kár volt Pilátusnak kerülő utakat keresni. Jót akart ugyan, de nem azt a jó utat választotta rá, amelyet kötelessége szabott eléje. Más az ügyeskedések útja és más a lelkiismeret parancsa.

Meg is feneklett a hamarosan Pilátusnak ez a balgatag jószándéka. A Jézus ellenségeitől fölbujtott tömeg visszautasította Pilátus ajánlatát és Jézus helyett a vérrel szennyezett kezű Barabbást kérte ünnepi ajándékul. Talán meglepő és érthetetlen volt a népnek ez a szeszélye. De mindig ilyen váratlan és kellemetlen akadályokba ütközik az, aki úgy véli: letérhet az igazság útjáról és mégis célhoz érkezhetik. "

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 16., csütörtök 13:18 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 15. 12-15

"A SOKASÁG SZAVA


" Pilátus az elébe csődült sokaságtól kérdezősködik: mit akarnak, hogy ő Jézussal cselekedjék, és az ő kívánságuknak " eleget akar tenni". Ezzel felettébb veszedelmes irányba vágott. Mert balgatagság ugyan mások véleményét meg nem hallgatni, különösen ha sokan vannak egy véleményen, de döntő szava nem lehet a " sokaságnak". annak beszéde által Isten éppúgy szólhat, mint a hazugságok ősatyja a Sátán is.

A Pilátus előtt zajongó sokaság is egészen méltatlannak bizonyult a meghallgattatásra. Egyhangúlag Jézus halálát követelték. És hiába kérdezte Pilátus:miért? Csak egy válaszuk volt , az annál türelmetlenebb követelés: "Feszítsd meg!" Nem voltak komoly okaik, csak felkavart indulataik. Egyenként még jobban megtartották volna józan ítélőképességüket. De tömeges együttesükben csak egymást vadították.

Pilátus örök szégyene, hogy a maga bírói székében ettől a tömegtől engedte vezettetni magát. Neki az lett volna a dolga, hogy az igazságot esetleg az egész nép ellenében is érvényesítse. Ő ennek éppen az ellenkezőjét cselekedte. És nemcsak magas polcokon ülők, hanem mindenki számot ad egyszer Isten előtt: vajon nem engedte magát sodortatni a tömeg árától, amikor szembe kellett volna fordulni azzal?"

Dr. Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 16., csütörtök 13:19 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések:
Márk 15.16-19

"AZ ÉN KIRÁLYOM!

Míg a vesztőhelyre való kivonulásra minden elkészült, a halálra ítélt Jézus a helytartósági palota fegyvereseinek őrizetére volt bízva. De milyen őrizet volt ez! Mit ért már az Ő élete bárkinek is! Az, hogy rájuk volt bízva, csak annyit jelentett, hogy tehettek vele, amit akartak. Senki nem védte, nem szánta, nem kímélte. Állatnál alábbvaló volt a szemükben. Oh, csodálatos megalázkodása az örök Fenségnek!

Ki is töltik rajta minden undok indulatukat. Játékos élvezetüket lelki testi-lelki megkínzásában. Máskor megfékezett, megfegyelmezett vadságuk Őrajta szabadon kitombolja magát. Nem csodálkozom rajta. Hiszen minden emberi szívben szunnyadnak és onnan ki is törhetnek ilyen szörnyű erők. És mit tudták azok a poroszlók, kivel van dolguk. De annál csodálatosabb előttem a Szenvedőnek néma tűrése.

És ezért minden csúfság és bántalom, amely reá hull, visszájára fordul. Csak az emberi bűn rútsága vetkőzi le benne minden szépítő leplét. De az áldozat, amelyre ráveti magát, megnő fenségében. A rongyos bíborpalást, amellyel megcsúfolják, a töviskoszorú, amellyel homlokát felvértezik, fényesebb minden aranykoronánál. Ki állhatna ellene hatalmának?"

Dr.Victor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: "Az én igém()nem tér vissza üresen()végbeviszi amit akar
HozzászólásElküldve: 2011. jún. 23., csütörtök 05:15 
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2009. jún. 13., szombat 13:49
Hozzászólások: 440
Márk Evangéliuma Elmélkedések
Márk 15.20-22

ÚTBAN A GOLGOTÁRA

Elindul a menet a keresztjét roskadva vivő Jézussal. Vezetik Őt kivégzésének helyére, s Ő megy, mint a mészárszékre hurcolt bárány. Voltak, akik szánták, de segíteni senki sem tudott rajta. Ki volt szolgáltatva a megölésére szövetkezett hatalmaknak. Pedig csak a látszat mutatja így. Valójában Ő maga szánta oda életét erre a megaláztatásra. Tehetetlenségének színe alatt Ő viszi véghez akaratát. (20)

Hogy a menet el ne akadjon, be kell fogni egy arra menő embert, vigye a nehéz keresztfát, mert Jézus már nem bírja. Lázonghatott annak a lelke sokáig emiatt a váratlan kényszerszolgálat miatt. De íme, később még a fiai is ismert nevű emberek lettek Jézus híveinek táborában. Nyilván megtanulta:milyen kitüntetés volt ez a kereszthordozás. Dicsőség részt nyerni Jézus szenvedéseiből! (21)

Megérkezik a menet céljához, a "koponya helyéhez", ahol le fog játszódni a keresztrefeszítés. És ezzel ez a gyászos vesztőhely bevonul az emberiség örök emlékezetébe, mint a legszentebb hely az egész föld színén. Sok nevezetes hely körül lebeg a meghatott emlékezés. De sehova nem zarándokolt el lélekben az évszázadokon át olyan sokaság, mint a Golgota hegyére. Ott fakad az üdvösség forrása! (22)

Dr. Vitor János

_________________
„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Mt 6:33)


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 203 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 4 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség