Időzóna: UTC + 1 óra
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 286 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Következő
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
Szerző Üzenet
HozzászólásElküldve: 2010. jún. 12., szombat 10:48 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 01., vasárnap 15:43
Hozzászólások: 1127
Tartózkodási hely: otthon
Visszatérő bajvívásom a Róma 7 téves értelmezésével


A közelmúltban többedszer találkoztam ezzel a problémával. Ami nem untat, hiszen talán itt is érvényesül valakiknél, „a gyakorlat teszi a mestert” közmondás. De az is igaz, hogy „egy újszülöttnek minden vicc új” (Hát még mennyire lényeges megismernie azt, ami halálosan komoly!)
Nem véletlenül „talál rám” újra és újra ez, az enyémmel ütköző vélemény, hitértelmezés, mert – sajnos – azok hányada a jóval nagyobb, akik – meggyőződésem szerint – rosszul értik. A bajt csak tetézi, hogy lelkészek, teológusok, igehirdetők sem kevesen vannak köztük. (Személyes tapasztalatom, apológiám egy református esperessel is végbement e hitnézet különbségben).
Az ominózus igeszakasz a 14 és 24 versek közt található.
Az elmúlt napokban egy internetes portálon keveredetem vitába e témában. Az ellenkező véleményt képviselő illető, a „prédikátor-fejedelem”, Spurgeon sarkos álláspontját idézte erről. Kétségkívül minden vonalon található „szaktekintély”, akinek a véleménye sokat nyom a latban, sőt többnyire ahhoz igazodnak, arra építenek – hiszen ezért „tartják”, ez a szakmája, feladata, hivatása, fizetségének a feltétele. Nem áll ez viszont a hittan területére ilyen módon. Maga Isten Igéje szólít fel mindenkit: „Mindent megvizsgálva (értsd: a Biblia mérlegén – M. Z.), a jót megtartsátok!” (1Thess 5,21). Ehhez kapcsolódik az ÚR közvetlen ígérete is: „..mindnyájan Istentől tanítottak lesznek.. (Jn 6,45b).
Az képtelenség, hogy a Szent Szellem adott Igét másképpen jelent ki egyik gyermekének, mint a másiknak. Miután Ő nem személyválogató, az is kizárt, hogy a teológiailag „kiművelt emberfő” bizonyosan jobban „veszi az égi adást”, mint az egyszerű hívő. Tehát semmi más magyarázat nem lehetséges, mint hogy valamelyik fél a maga kútfője, logikája mentén, testies, rövidlátó módon értelmez, s nem Isten vezetése, sugalmazása által. Hogy óvatosan fogalmazzak: a teológia nem növeli a gyermeki hitet…
„Senki sem tarthatja a lelkiismeretét más zsebében” – fogalmazta meg valamikor Bulányi György piarista szerzetes. Annyiban igaz az állítás, hogy Isten előtt nem mentség, nem felelősség-elodázó szolgalelkűség a hívő tisztje, amivel a klérus kijelentéseihez kontroll nélkül lehetne/kellene alkalmazkodni.
Három nappal ez előtt, a napi elmélkedéseim közt, Joyce Meyer, amerikai igehirdető és lelkipásztor néhány sora keltett bennem megütközést. Június 4.-én ezt írja „nyugtával dicsérd a napot” könyvében:
„…Egyikünk sem érkezett még meg. Mindnyájan még csak folyamatában vagyunk annak, hogy elvégezzék bennünk a jó munkát. A rómaiakhoz írott levélben (Róm 7. fejezet) Pál apostol azt mondta, hogy a jó dolgok, melyeket meg akart tenni, nem sikerültek, ugyanakkor mindig azon kapta magát, hogy azt teszi, amit kerülni akart; a rossz dolgokat. Azt is hozzátette, hogy szerencsétlennek érezte magát, amivel valószínűleg mi is azonosulni tudunk….”

Igen, ez az a szinte általánosnak mondható értelmezése a Róma 7. fejezetnek, miszerint; „nem csoda, ha mi is, egyszerű hívők, folyamatosan bukdácsolunk, sőt, más lehetőségünk nincs is, mint az örökös hasra esés – hiszen maga Pál apostol is így élte le életét.”
Aligha meglepő, ha az „újhullámos” Joyce Meyer a fentieket állítja, ha Spurgeon tudtommal nem vonta vissza eme öntudatos vallomását:
A következő vasárnap természetesen elmentem ugyanabba a kápolnába.(Már ti. ahol az előző héten megtért. – M. Z.) De soha nem mentem azután, mégpedig abból az indokból, mert az első héten a bennem létrejött új élet a megmaradásért harcolt, és a régi természettel való összeütközés erőteljesebbé vált. Tudtam jól, hogy ez egy különleges jele a kegyelem lelkemben való lakozásnak, most pedig ugyanabba a kápolnába erről hallottam prédikálni: " Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?" Azután a prédikátor kijelentette, hogy Pál nem volt keresztyén, amikor ezt átélte. Bár még csecsemő voltam lelki fejlődésemben, többet tudtam annál, mint hogy elhiggyek ilyen képtelen állítást. Elhatároztam, hogy nem megyek többé arra a legelőre, mert ott nem tudok táplálkozni."

Nos, amennyire a Bibliából követhetjük Saulus/Paulus életútját, ott bármely részbe is képtelenség belelátni, beleszuszakolni ilyen depressziós habitust, még átmenetileg is. Előbb, mint farizeus, az abbéli hivatásában tökéletesnek tartva magát, hatalmas ambícióval üldözi a keresztyéneket. Ezt tudta törvénybeteljesítésnek, aminek meg kell felelnie. Nem is volt kudarcélménye benne – mígnem a damaszkuszi úton a megdicsőült Megváltó meg nem állította. Innen kezdve, a néhány napos vaksága közepette megmutatta neki az Úr; mennyit kell szenvednie az Ő nevéért. (Ha ettől megszeppent volna, ha ettől válik depresszióssá – emberileg érthető lenne. De szó sincs ilyesmiről).
Innen kezdve „fonákról színre fordítottan”, ugyanolyan elszántsággal hirdeti Krisztus keresztjét.

Egyszerűen képtelenség, szellemi rövidlátás azt állítani, hogy Pál apostol küszködött a törvénynek való megfelelési kényszerrel, egészen a kétségbe esésig.
Spurgeonnak többszörösen sincs igaza. Nemcsak Pál apostol nem lehetett (volna) keresztyén, ha magáról állította volna ki azt a bizonyítványt, ami a Róma 7,24 re vezet – de állítom, senki sem keresztyén, újjászületett, akire ez a jellemző. Az Ige teljességében skizofrénia akkor Pál apostolnak azon állítása, miszerint „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus” – ha érvényes ugyanakkor a Róma 7,24 is.
De Istent is hazuggá teszi az, aki azt állítja: a keresztyének életének velejárója a Róma 7, hiszen az is benne van az Igében: „…hű az Isten, Aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja..”(1Kor 10,13b-c) (Kísértés = törvényszegésre való buzdítás).

Azért nem vagyok egészen egyedül azon véleményemmel, miszerint itt Pál apostol a hitből való megigazulás kizárólagos voltának hangsúlyozása érdekében modellez egy másik, hagyományos utat, ami a zsidókat is jellemzi, nevezetesen a törvénybetöltés általi, Istennek tetszés igyekezetét. Ez valóban kudarcra van ítélve, hiszen a törvénynek a szerepe a kárhoztatás, a tükörtartás, amiben rádöbbenhet bárki: képtelenség a teljes megfelelés. ÍGY HÁT A RÓMA 7,25 FEL IS OLDJA A FESZÜLTSÉGET, MERT EGYEDÜL KRISZTUSBAN LEHET MEGFELELNI AZ ÚR ELVÁRÁSAI IRÁNT, HISZEN A TÖRVÉNY A KRISZTUSRA VEZÉRLŐ MESTERÜNK – ahogy a Galata 3,24-ben olvasható.

A magyarázó jegyzetekkel ellátott Biblia szerkesztőbizottsága a Róma 7. fejezetéhez írja:
„Az egész 7-25 szakaszban a megváltatlan ember hangját szólaltatja meg Pál, azét, aki a maga helyzetét azután képes felismerni és megfogalmazni, miután találkozott Krisztussal, és kapta Isten Lelkét. (Ez utóbbi megállapítást én vitatom, mert a megváltatlan, megtéretlen ember hitem szerint nem kaphat Szent Szellemet. A megtérésre szóló felszólítás nem mellékel ilyen „segédeszközt”. Nekem, magamnak kell Isten világosságában – ami nem azonos a megkapott Szentlélekkel – belátnom a magam elveszettségét, Istenre szorultságát – kegyelemért folyamodva megtérni M. Z. megj.). Számos magyarázó annak a keresztyén embernek a hangját véli itt felismerni, aki megigazulása ellenére bűnös maradt. Tekintettel azonban, amit Pál a 8.r.-ben a Lélek által vezetett életről fog mondani, ez a felfogás nem tartható. Annyiban helyes mégis, hogy a keresztyén embert is fenyegeti a veszély, hogy kiessen a Krisztushoz fűződő kapcsolatából, és újra a bűn uralma alá kerüljön.”

Ha Pál apostol leveleit céljuk, jellegük szerint vizsgáljuk, akkor általában praktikus, eligazító tanácsokat, tévelygésre-bűnökre való reflektálásokat tartalmaznak általában. Itt-ott tájékoztató, valamelyest a hitéletet segítő, tanítói típusúak. A Római levél ettől erősen eltérő. Az egész isteni koncepciót taglalja, kezdve a teremtéstől a választott népen át a megváltásig. Teológiai tárháza a történelemnek. Az ember elveszett állapotától, Isten áldozatos kegyelméig adja tudtul mindenkinek a biblikus Istennek tetszés mikéntjét.
A törvényteljesítési szándék énközpontú igyekezete az embernek ahhoz, hogy Istent megelégítse.
A hitből való megigazultság bizonysága is annak, hogy ez képtelen vállalkozás, csak Isten irgalmából, az Ő erejében lehet az ÚR akaratát megismerni, és kizárólag Vele és Benne véghezvinni azt – hálából a megmentettségért.

Mintha az ÚR kívánná üzenni általam mindenkinek: ne tévesszük össze a teológiát a bizonyságtétellel!

Néhány nappal, fenti gondolatsor rögzítése után, olyasmit olvastam, reggeli csendességemben, amit szükségesnek látszik ide beemelni:Elgondolkodtató…


A ma reggeli elmélkedéseiben, többek közt ezt írja Oswald Chambers:

„A büszkeség önmagunk istenítése, és nem a farizeusok, hanem a publikánusok módján van meg. (A farizeus és a vámos/publikánus története, Jézus elbeszélésében. Ott ugyebár a farizeus önmagát dicsőítette, a vámos bűnösnek minősítette a maga személyét. Az Úr szerint utóbbi ment el a templomból megigazulva. De – mint olvasható Chambersnél – lehet a magunkra tett, elítélő kijelentés is, hamis, káros, hazug..!! – M. Z. megj.) Ha azt mondod: ’Ó, én nem vagyok szent’, ez elfogadható az emberi gőgnek, de öntudatlanul is káromlod vele Istent. Szó szerint azt jelenti: ’Túlságosan gyenge és reménytelen eset vagyok; kívül esem a váltság hatáskörén’. AZ EMBEREK ELŐTTI MEGALÁZKODÁS ÖNTUDATLAN ISTENKÁROMLÁS (kiemelés tőlem – M. Z.). Miért nem vagy szent? Vagy azért, mert nem akarsz szent lenni, vagy mert nem hiszed, hogy Isten azzá tehet. (…)

Bár Chambers nem mondja ki, de tézis valahogy így hangzik: a félreértésen alapuló, látszólagos szerénység, sőt alázat álszerénység, tudatlan, ostoba, életveszélyes gőg.

2010-06-12


2010-06-07 Mihálovics Zoltán

_________________
"Mindenekben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban tihozzátok"(1Thess 5,18 )


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. jún. 12., szombat 14:25 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2009. jan. 10., szombat 15:04
Hozzászólások: 1823
Idézet:
Bár Chambers nem mondja ki, de tézis valahogy így hangzik: a félreértésen alapuló, látszólagos szerénység, sőt alázat álszerénység, tudatlan, ostoba, életveszélyes gőg.


Erre esetleg tudnál igei példát is mondani?
Az OK, hogy a látszólagos szerénység = álszerénység, ezt eddig értem...
üdv


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. jún. 12., szombat 17:59 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Kedves Figyelő!

Pál azért kiálltott fel, hogy aztán felkiállthasson, hogy van megoldás.
Ugyan akkor az a megoldás, amit kapott az Élő Istentől, nem természetes, nem velünk született, nem öröklött, hanem ajándékba kapott.

És a hívő ember ennek a fokozódó örömében éli az életét.
Hogy ma megint kaptam egy nagy szabadítást, valami olyanra, amire korábban nem voltam képes.

A hívő ember szentsége, tisztasága abban nyilvánul meg, hogy tiszta képe van önmagáról és tiszta képe van az Úrról.

Ha csak önmagáról van tiszta képe, az depresszió, ha csak Istenről van tiszta képe az meg a farizeus.

Szóval látom a magam gyengeségét, de látom az Úr hatalmát, látom a magam elesettségét, d elátom az Úr hatalmas kezét.
Látom önmagam töredékes voltát, de látom az Úr tökéletességét.

Ez a szentség és ebben lehet növekedni örökké!

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. jún. 12., szombat 18:12 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
És aki csak az egyik oldalt nézi, bármelyiket, annak nincs helyes Isten ismerete ezért "nem megy el megigazulva".

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. jún. 14., hétfő 04:05 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
pauler írta:

Pál azért kiáltott fel, hogy aztán felkiálthasson, hogy van megoldás.
Ugyan akkor az a megoldás, amit kapott az Élő Istentől, nem természetes, nem velünk született, nem öröklött, hanem ajándékba kapott.

És a hívő ember ennek a fokozódó örömében éli az életét.
Hogy ma megint kaptam egy nagy szabadítást, valami olyanra, amire korábban nem voltam képes.

A hívő ember szentsége, tisztasága abban nyilvánul meg, hogy tiszta képe van önmagáról és tiszta képe van az Úrról.

Ha csak önmagáról van tiszta képe, az depresszió, ha csak Istenről van tiszta képe az meg a farizeus.

Szóval látom a magam gyengeségét, de látom az Úr hatalmát, látom a magam elesettségét, de látom az Úr hatalmas kezét.
Látom önmagam töredékes voltát, de látom az Úr tökéletességét.

Ez a szentség és ebben lehet növekedni örökké!-Ennél ihletettebb és igazabb kifejtése nem is lehetne Ró 7-nek!

A keresztyén ember élete a bűnbánat megvallása és a bűnbocsánat elnyerésének szellemiségében folyik. Ebben a
kegyelemben nyerjük el naponta a Krisztust, - és ez tartja frissen az első szeretet tüzét !

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. jún. 14., hétfő 04:54 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2007. okt. 25., csütörtök 20:49
Hozzászólások: 1814
figyelő írta:
Mintha az ÚR kívánná üzenni általam mindenkinek: ne tévesszük össze a teológiát a bizonyságtétellel!--Sajnos, e fenti mondatot teljességgel nem értem a Te felállításodban.- A teológia és a bizonyságtétel nem egymással szemben álló valami.- Sőt, egyik a másikhoz kapcsolódik,- ha helyes a bizonyságtételem, annak a helyes teológia az alapja.-
Bizonyságul idézem Zimányi József mondatát.

Idézet:
.
"Minden megvallott bűn elvesztette érvényét.
A Sátán többé nem vádolhat vele."
Zimányi József

-Tehát, ha csak a megvallott bűn tűnik el a bűnbocsánat kegyelmében,- ez naponkénti megtérést követel és a Róma 7,24-25 megvallását,- mint aki szembesült a bűnével,- de már
boldogan tudja az utat a szabaduláshoz!

"Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? 
Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! "


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. jún. 29., kedd 08:26 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
Te azért a munkának a terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
2. Timóteus 2:3


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. jún. 29., kedd 15:59 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 03., kedd 07:57
Hozzászólások: 1476
Tartózkodási hely: Rákoskeresztúr
Zsidókhoz írt levél 2:11-15:
Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, a mely oknál fogva nem szégyenli őket atyjafiainak hívni, mondván: Hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, az anyaszentegyháznak közepette dícséretet mondok néked. És ismét: Én ő benne bízom; és ismét: Ímhol vagyok én és a gyermekek, a kiket az Isten nékem adott. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életökben rabok valának.

Ma olvastam ezt a részt, és nagyon megtetszett ez a kép, hogy mint egy sereg óvodás, tolongunk Jézus körül, és megyünk vele, Ő meg visz szépen kézenfogva. Szépen elolvastam hozzá, ami oda volt írva hivatkozásnak, és a 22. zsoltár 23. versében meg is találtam azt a mondatot, hogy "Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben." De a gyerekekről szóló mondatot nem találtam. Tudja valaki, honnan idézi ezt Pál? A szövegből az derül ki, hogy ez is idézet, és annyira tetszik mint kép, hogy érdekelne a háttere. Előre is köszi!


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. jún. 29., kedd 21:51 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
A Károli fordítás tartalmazza az idézet helyét: Ézsaiás 8:18:

Ímhol vagyok én és a fiak, kiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izráelben: a Sion hegyén lakozó sergeknek Urától vagyunk mi!


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 11., vasárnap 08:13 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. aug. 29., kedd 09:37
Hozzászólások: 6087
Sziasztok!

Ti hogy értitek a Lukács 16: 1-12-őt?

# Monda pedig az õ tanítványainak is: Vala egy gazdag ember, kinek vala egy sáfára; és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja.
# Hívá azért azt, és monda néki: Mit hallok felõled? Adj számot a te sáfárságodról; mert nem lehetsz tovább sáfár.
# Monda pedig magában a sáfár: Mit míveljek, mivelhogy az én uram elveszi tõlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok; koldulni szégyenlek!
# Tudom mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba.
# És magához hivatván az õ urának minden egyes adósát, monda az elsõnek: Mennyivel tartozol az én uramnak?
# Az pedig monda: Száz bátus olajjal. És monda néki: Vedd a te írásodat, és leülvén, hamar írj ötvent.
# Azután monda másnak: Te pedig mennyivel tartozol? Az pedig monda: Száz kórus búzával. És monda annak: Vedd a te írásodat, és írj nyolczvanat.
# És dícséré az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében.
Eféz. 5,8., 1 Thess. 5,5.
# Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba.
1 Tim. 6,18., 1 Tim. 6,19.
# A ki hû a kevesen, a sokon is hû az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
Luk. 19,16., Luk. 19,17.
# Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset?
# És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, a mi a tiétek?


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 11., vasárnap 11:51 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
hu, nekem ez mindig is nagyon nehéz Igeszakasz volt, mire mondta Jézus ezt a példát, mi előzi meg ezt az Igeszakaszt?

Megnéztem... :-)
(A tékozló fiú példázata)

Itt azt látom, hogy egy gazdag ember tékozolja a vagyonát, amikor engedi, hogy a sáfár az ellene fenn álló adóságokból elengedjen a maga hasznára.

Nem tom...

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 30., péntek 09:59 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 03., kedd 07:57
Hozzászólások: 1476
Tartózkodási hely: Rákoskeresztúr
Ezt érti valaki?

I. Péter 3:
18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;
19 A melyben elmenvén, a tömlöczben lévő lelkeknek is prédikált,
20 A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrésre a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által;
21 A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által;


Krisztus prédikált a Lélek szerint a vízözön előtt, csak nem hallgattak rá???
Aztán ugyanaz a víz néhány embert megmentett (a hátán fenntartotta a bárkát), a többséget elpusztította. És ezt rakja párhuzamba a szegeletkő-képpel...???


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 30., péntek 13:43 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Igen, én is valami hasonlót értek, max. annyiban kicsit mást, mintha az Ige arról beszélne, hogy azok az emberek lelkei még nem pusztultak el a test halálakor (vízözön), hanem börtönbe kerültek, amíg Krisztus Lélekben meg nem látogatta őket és nem prédikált nekik.

A vízözön példázatát én is úgy értem, ahogy leírtad.

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. júl. 30., péntek 18:57 
Bentlakó
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 29., vasárnap 16:25
Hozzászólások: 2935
Tartózkodási hely: bp
Azt a hasonló eseményt hozta elém az Úr, ami a héber csecsemőkkel történt.
Annyiban hasonló, hogy Mózest az anyukája a Nilusra tette, arra folyóra, amiben korábban sok csecsemő meghalt.

Nekem ezek a példák azt mutatják, hogy a lényeg, van-e mózeskosarunk, van-e bárkánk. Nem a külsőségek számítanak, hanem az Istennel való kapcsolat, mert ha ez meg van, akkor olyan helyzetben is életben marad a hívő élet, amiben mások belebuknak.

_________________
Békesség Istentől


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Re: A Biblia. - Igetanulmányozás. - Morzsák
HozzászólásElküldve: 2010. aug. 01., vasárnap 17:36 
Bentlakó
Avatar
Offline

Csatlakozott: 2006. okt. 03., kedd 07:57
Hozzászólások: 1476
Tartózkodási hely: Rákoskeresztúr
:) Köszi Pauler!
Képzeld, nálunk ma az igehirdetés a vízözönről és Noé történetéről szólt. Úgy szeretem az ilyet! A megdöbenntő ebben a kicsit homályos részben nekem az volt, hogy még ebben az extrém, özönvizes helyzetben is votl valmiféle remény...


Vissza a tetejére
 Profil  
 

Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 286 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Következő

Időzóna: UTC + 1 óra


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Style by phpBB3 styles, zdrowe serce ziola
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség