Nyomtat Elküld Olvasási nézet

First Hungarian Reformed Church of New York City, New York, NY, USA

New York-i Első Magyar Református Egyház (USA)

 

Az Amerikát látogató Kossuth Lajos tábori lelkésze, Nt. Ács Gedeon tartotta New York városában az első magyar református Istentiszteletet 1852 márciusában (vagy áprilisában), a Fulton utcai holland református egyház kápolnájában. Kossuth saját kézzel angol nyelven ír ajánlólevelet Ács Gedeonnak, mely rendkívüli dokumentum eredetijét a Washington-i Kongresszusi Könyvtár őrzi. Mintegy harminc év múlva, Nt. Kecskeméthy Ferenc, "ez a szelíd lelkű apostoli férfiú" kezdeményez ismét New York-ban Istentiszteleteket - mint az Amerikai Presbiteriánus Egyház magyar misszionáriusa - a Union College egyik imatermében. Két év múlva Kecskeméthy visszatért Magyarországra.

A Cleveland-i, Pittsburgh-i, South Norwalk-i és Trenton-i magyar református egyházak után ötödikként New York-ban is megalakul a már hivatalosan szervezett egyház, a fiatal, Sárospatakról érkezett Nt. Demeter Bertalan lelkipásztorsága alatt. Első Istentiszteletüket 1895. Szeptember 22-én tartották a 4.utcai Hope Chapel-ben. Az ott egybegyűlt 150 ember kimondja a New York-i Evangéliumi Reformált Egyház megalakulását. Az október 6-án megtartott közgyűlésükön Presbitériumot választanak. A hónap végén hivatalosan is lelkésszé szentelik Nt.Demeter Bertalant a Suffolk utcai német templomban. A fiatal lelkész nem sokkal később, 1898 februárjában átmegy Cleveland-be. Az egyháztanács néhány hét múlva bemutatkozó szolgálatra hívja meg Kuthy Zoltán (Zsolt) Mount Carmel-i lelkészt. A hivatalba lépő új lelkész, Nt. Dr.Kuthy Zoltán hamarosan kiadja a jelszót: Magyar református templomot New York-ba! Huszár Károly javasolja, hogy előbb legalább száz új tagot gyűjtsenek. Kuthy Zoltán előkészíti a gyűjtőíveket angol, magyar, német és tót nyelven. 1902-ben Docha Zsigmond főgondnok jelenti, hogy az East 7-ik utcában találtak egy háromemeletes házat, mely templomnak is megfelelő lenne. Több presbiter azonnal kölcsönt ajánl fel és ennek köszönhetően tizenhétezer dollárért meg is vásárolják az épületet. A Stern cég elvégzi a szükséges átalakítási munkálatokat és az épületben helyet talál az első templomhelyiség, iskola és lelkészlak. Egy felszámolás alatt álló holland templom berendezésének megvásárlására is sor kerül és a gyülekezet tagjai egymással versengve adják össze a különféle felszerelési tárgyakat: terítőket, szószéket és sakramentális edényeket. 1903. április hó 5-én szentelik fel ünnepélyesen az New York-i Első Magyar Református Egyház templomát. Ez a templom hamarosan kicsinek bizonyult, az 1903-ban történt felszentelése után két évvel már nagyobbítani kellett az épületet.

 

1906-ban újra megalakul a Betegsegélyező és Társalgó Egylet és 22 évig töretlenül működik. 1909-ben Ifjúsági Kör indul. Még az első templom idején, 1913-ban harangot vásárolnak (Bocskay-harang), ami később átkerül jelenlegi templomukba. Közben Manhattan alsó utcáiból észak felé húzódik a magyarság. Sokan úgy látták, hogy a templomot is költöztetni kell. 1914 tavaszán el is adják a 7-ik utcai épületet egy orosz görögkeleti egyháznak. A gyülekezet hosszabb ideig egy holland templomban tartja Istentiszteleteit a Second Avenue-n, egészen addig, amíg jelenlegi helyükön, a 69.utcában vásárolnak három házat. Két épületet lebontva, azok helyén építik fel a ma is álló templomot, a harmadikban rendezik be a parókiát. Az új templomot 1916. március 7-én szentelték fel. A gyülekezet sokat köszönhet Nt. Kuthy Zoltán lelkipásztor szívós kitartásának és akaratának, aki a Keleti Egyházmegye esperese is volt. Somogyországbeli, makacs kálvinista volt ő, aki nem ismert megtorpanást.

 

A magyarországi kapcsolatok rendezése végett 1921. júniusban tizenhetedszeri alkalommal kelt át az óceánon, de Budapesten hirtelen megbetegedett és augusztus 22-én meghalt a Szent János utcai kórházban. Dr. Takaró Géza megválasztásával új korszak kezdődött az egyházban. Odahaza a Magyar Református Egyház egyik legismertebb lelkésze, missziói mozgalmak vezetője és egyházának külföldet járó diplomatája volt. Az Egyháznak eddig a leghosszabb ideig, 32 évig szolgáló lelkipásztora. Működése sokoldalú: cikkek százait, valamint könyveket ír, rádiós adásokban prédikál, a Riverside Parkban Kossuth-szobrot állítanak, stb. Tanított a Columbia Egyetemen. Egyházmegyéjének esperese, a Zsinatnak alelnöke volt. Szolgálata alatt csúcspontját érte el a gyülekezet fejlődése. Takaró Géza lelkészsége alatt látogatott el Ravasz László püspök Amerikába. A gyülekezetben tett látogatásáról fényképfelvételt és egy Igei üzenettel összekötött vendégkönyvi bejegyzést őriznek. Itt tette híres kijelentését: az amerikai magyar reformátusság Amerikában olyan, mint egy virágoskert egy úszó jégtáblán. Utóda, Nt. Kovács Imre 12 évig állt ezen az őrhelyen. Nagyszerű szónoki képességét és előadókészségét Amerikaszerte jól ismerték. Számtalan újítást vezetett be a gyülekezeti életbe: kolumbárium az elhamvasztott elhunytak urnáinak, kivilágított templomtorony, állandó telefonos imaszolgálat, havonkénti úrvacsoraosztás, a gyülekezet taglétszámának megőrzése. Kísérletet tett Community Church szervezésére a környék lakói részére. A New York-i magyar megmozdulásokon és protestálásokon mindenütt ott lehetett látni szálas alakját. Majd körülbelül három éven át a tudós és finomlelkű Nt. Dr. Füle Zoltán próbálta összetartani a lassan elöregedő és megfogyatkozó kis sereget. Csendes lelki szolgálatai, különösen az erőtlenek, betegek és haldoklók felé még ma is jó emlékként élnek a szívekben, és csak sajnálni lehet, hogy annak idején a fiatal lelkészt nem vette körül sokkal több szeretet és megbecsülés. Őutána megint három éven át beszolgáló lelkészek látták el az alapvető teendőket, biztosították az istentiszteletek folyamatosságát. Nt. Molnár Lajosra, Nt. Hamza Andrásra és Nt. Bogár Károlyra hálával gondol a gyülekezet.

 

A gyülekezet 1972-ben Nt. Nagy Gyula lelkészt választja meg lelkipásztorának. Szolgálata alatt külső és belső javítási munkálatokat végzett el a gyülekezet a templomon és a Kossuth Teremben, valamint elektromos orgona, új irodagépek és hangerősítő berendezés beszerzésére is sor került. Havi egyházi értesítő tudósított 4-500 egyháztagot és támogatót a gyülekezetben folyó eseményekről. Lelkipásztorsága idején látogatott New York-ba Mindszenty József bíboros, Magyarország utolsó hercegprímása, aki templomunkban is járt és köszöntötte a gyülekezetet. 1984-ben Nt. Nagy Gyula nyugalomba vonult. 1985 szeptemberéig Nt. Deák Ferenc baptista lelkipásztor állott a gyülekezet szószékén. Hűséggel végezte a szolgálatot és mai napig emlékezetében él az egyháztagoknak nehezen felülmúlható igehirdetései okán. A templomban található kolumbáriumban nyugszanak hamvai. Evilágból való kiköltözése ellenére érzik állandó jelenlétét, hiszen fia a gyülekezet jegyzője és presbitere. December 15-én felszentelik Nt. Poznán Bélát. Az évek folyamán hatékony munkát fejtett ki, nem csak a gyülekezetben, hanem az egyházkerületben is, amelynek esperesévé választották. Szolgálata folytán a gyülekezet felújította kapcsolatait az anyaországgal és küldöttei útján részt vett több magyarországi református találkozón, kongresszuson. Őutána Nt. Király Marianna vállalta a gyülekezet lelkigondozását egy új, állandó lelkipásztor megválasztásáig. Munkáját őrzik többek között a fiatalok, a gyülekezet 100 éves fennállására szerkesztett Jubileumi Évkönyv és sok más szép cselekedet ebben a gyülekezetben. Két esztendőre missziói lelkészként Nt. Kereskényi Sándor vállalja a lelkészi szolgálatot. Ezalatt kis kórus szerveződik, növekedésnek indul a templomba járók száma és a kisgyermekek, valamint szüleik számára Játszóház indul.

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 4, összesen: 18722

 • 2020. január 24., péntek

  Thoma László gazdagréti lelkész könyve szabadulástörténet: a kollégiumtűzből való szabadulásának és a poszttraumásstressz-szindrómától való szabadulás...
 • 2020. január 24., péntek

  Az érzelmek teljes skáláját átélték, van, aki még most is küzd a félelemmel – derült ki tegnap este, a Ráday Kollégium udvarán tartott megemléke...
 • 2020. január 23., csütörtök

  Ismét megrendezik Magyarország legnagyobb ökumenikus ifjúsági vezetőképző konferenciáját
 • 2020. január 23., csütörtök

  „Isten gazdagon megáldotta őt ismerettel, tudással, igazság- és bölcsességszeretettel, ezeket megsokszorozva adta tovább nekünk. Haláláig ragaszkodott...
 • 2020. január 22., szerda

  Ha gondolkodom az imádságról, azt veszem észre, hogy egy pillanat alatt az őseim imádságai mögé menekülök. Erős és meghatározó emlékek jelennek meg sz...
 • 2020. január 22., szerda

  Január 31. péntek éjfélig lehet jelentkezni a Langham igehirdető-műhelybe. A közös munka célja, hogy lelkipásztorok és laikus igehirdetők egyaránt sze...
 • 2020. január 21., kedd

  A repülőgépünk belseje legalább annyira volt „nyugalmat árasztó”, mint az az MR-készülék, amiben öt évvel korábban kellett ugyanennyire tétlenül, kilá...
 • 2020. január 20., hétfő

  Új útvonalakkal gazdagodik a Vándortábor Program kínálata, idén először zarándoklatra is jelentkezhetnek az iskoláscsoportok.
 • 2020. január 20., hétfő

  Van, aki csodás véletlennek, van, aki óriási mázlinak hívja az események mozgatóerejét. Én így nevezem: gondviselés.
 • 2020. január 19., vasárnap

  A feltétel nélkül szerető Istenről beszélnek. Látják a szülők, tanárok, gyerekek mindennapos harcait. Lelkészként szeretnének segíteni nekik.