Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Bemutatkozás

Fejlesztési terva Református Szeretetszolgálat

Gyülekezeti Diakóniai Koordinációs munkaágának

működéséhezÖsszeállította: Dani László gyülekezeti diakóniai referensBevezetésI. SzolgálatfejlesztésA MRE Szeretetszolgálata a református gyülekezetek, illetve intézmények összetett igényeinek és az egyházi rendszerben betöltött szerepének megfelelő szolgálati struktúra kialakítására törekszik. Ezért hatókörét a gyülekezetek, diakóniai intézmények és rászorulók körében jelentősen bővíteni kívánja. Tevékenységi körét a Kárpát-medence országhatárokon túli területeire, és a szórvány magyarság körére is kiterjeszti. Ezen felül kapcsolatokat keres és ápol más hasonló célokat kitűző és megvalósító szervezetekkel és személyekkel. Arra törekszik, hogy felekezeti, faji, nemzetiségi stb. hovatartozástól függetlenül minél több rászorulón segíteni tudjon.A MRE Szeretetszolgálatának bővítése és új koncepciójának kidolgozása a MRE Missziójáról szóló 1995. ÉVI II. TÖRVÉNY-ben foglaltaknak, és a 2000. évi II. törvény A MRE Szeretetszolgálatáról szóló rendelkezéseknek megfelelően, ahhoz igazodva történik.

• A Szeretetszolgálati Irodának a Zsinati Tanács a MRE Zsinati Irodája Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata I./ 4.10. pontjában - a Szeretetszolgálati Iroda feladata cím alatt - foglaltak ellátása a legfontosabb kötelessége. Ezen túlmenően az egyházban és azon kívül a társadalom különböző szükséget látó célcsoportjainak feltérképezése, környezetelemzések készítése, kutatások és vizsgálatok indítása, majd e felmérések eredményei alapján rövid-, közép-, és hosszú távú stratégiai terv kidolgozása a szeretetszolgálat szerteágazó intézményrendszerének vezetői bevonásával.

• A helyi gyülekezetek, az egyházmegyei, egyházkerületi és országos hálózat különböző típusú intézményei hatékonyan és eredményesen egymást kiegészítő szolgálati struktúra révén csak együttesen tölthetik be funkciójukat.

• A helyi gyülekezetek szeretetszolgálati alapfunkcióikat is a MRE Szeretetszolgálata és a Református Missziói Központ információs hálózatába bekapcsolva, differenciált szolgálati rendszer működtetésével autonóm módon valósítják meg.

• E feladat ellátása során figyelembe veszik az egyház egyéb intézményeinek működését is, továbbá a 18 éven aluli célcsoportok esetében a közoktatási intézmények (az általános iskolák és a középiskolák, óvodák), egyes lakókörzetek esetében munkahelyi illetve civil szervezetek, egyesületek működését. Figyelnek arra, hogy egyes határterületi szolgálatokat az üzleti szféra is megvalósít.

• E szolgálatokat szigorú költségelemezés, továbbá karitatív és esélyegyenlőségi megfontolások alapján, illetve Krisztus parancsának engedelmeskedve működteti az egyház, a legkisebb helyi gyülekezet közösségétől a zsinati szintig.II. Szolgálatok, tevékenységi politika:A szeretetszolgálat/diakónia az élő és növekedni akaró gyülekezet életéhez elmaradhatatlanul hozzátartozik, ennek alapján készségesnek kell lennie arra, hogy ne csak megállapítsa a szükséget, nyomorúságot, hiányosságokat, ne csak beszéljen, publikáljon ezekről, hanem enyhítse is ezeket. Ebben a vonatkozásban a keresztyén ember és gyülekezet számára alapvető útmutatást tartalmaznak Jézus szavai, amikor a kicsinyekkel, szűkölködőkkel azonosítva magát ezt mondja: "Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám- (Mt 25) Isten szeretetének továbbadása tehát nemcsak az evangélium hirdetése, hanem Krisztus követésének cselekedetekkel való megmutatása is.• A RSzSz Irodája nem végez közvetlenül diakóniai szolgálatot, de lehetőségeihez mérten apparátusával szükség és igény szerint segíti és ösztönzi a hozzá-tartozó helyi gyülekezeteket, intézményeket feladataik és küldetésük minél hatékonyabb betöltésére. Elsősorban segélyezéssel és fejlesztéssel, képzéssel, hálózatépítéssel és koordinálással foglalkozik.

• A diakóniai szolgálatok teljes köre csak olyan szolgálati egységben, gyülekezetben tartható fenn, ahol az hatékonyan megvalósítható. A tevékenységi politikában, az új szolgálatok felvállalásában - a meglévő, működő és az elfogadott gyülekezeti feladatokat leszámítva - a tömegesen jelentkező igényekre kell koncentrálni.III./A Küldetésünk• A Krisztusban elközelített, de még ki nem teljesedett Isten Országa már most is lehetséges helyreállító, gyógyító, szabadító munkájának érvényre juttatása. Ennek megélése koncentrikus körökben bővülve személyesen, családban, közösségi, gyülekezeti, egyházi szinten, a nemzetben és azon túl is. Erre mutatva próbálunk élni a mai világban, és erre segítjük, bátorítjuk a MRE gyülekezeteit és a szórvány magyar, határainkon túli református gyülekezeteket, és rajtuk keresztül az egyházon kívül élőket.III./ B Kiindulás• A diakóniai kompetencia a gyülekezeti életnek szerves, szükséges, és egyházunkban jelenleg még alulreprezentált része. Az intézményes diakóniánknak a RSzSz biztosít hátteret. Fontos, hogy a RSzSz a gyülekezeti diakóniai szolgálatot is minél szélesebb körben ismerje és a segítségnyújtás érdekében koordinálni tudja. Ehhez szükséges a Gyülekezeti Diakóniai Koordinációs Központ létrehozása.III./ C Szeretetszolgálat az egyházközségekben"A Magyarországi Református Egyház hitvallása szerint az egyház

a gyülekezetekben él, ezért a szeretetszolgálat legfontosabb területe a gyülekezet. Minden gyülekezet feladata, hogy a maga környezetében a Krisztus testéhez tartozók között senki se szenvedjen szükséget (ApCsel 4,34). Ennek a feladatnak munkásai a

gyülekezet megbízott vagy alkalmazott diakónusa vagy diakóniai munkásai, a gyülekezet tagjai, presbitériuma és vezetői.- (Idézet a törvénykönyvből)IV. A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatának kiemelt
feladatai:

• (1) Betegek ápolása és gondozása.

• (2) Fogyatékosok ápolása és gondozása.

• (3) Magányosok, egyedül élők segítése.

• (4) Hátrányos szociális helyzetben levők segítése.

• (5) Társadalmi hátrányt szenvedők segítése.Ezen belül a gyülekezeti diakónia területén kiemelt fontosságú célcsoportok lehetnek:• a gyermekek

• fiatalok és a

• több gyermekes családok, valamint az

• idős korúakV. A Gyülekezeti Diakóniai Koordinációs Központ létrehozásának célja és eszközei:• Egy olyan operatív, a mai kihívásokat szem előtt tartó és arra érzékenyen reagáló, folyamatosan bővülő program kidolgozása és megvalósítása, mely nemcsak feltárja, diagnosztizálja az akut problémákat, hiányokat, nehézségeket, hanem azt országosan szakmai és lelki szempontból kezeli és orvosolja.

• A már meglévő és jól működő gyülekezeti diakóniai munkák feltérképezése, hálózati rendszerbe kapcsolása, szakmai és lelki segítése, bátorítása.

• A diakóniai kompetenciák növelése a helyi gyülekezetekben. Egyházmegyei,-kerületi és országos koordináció ezen a területen.

• A már meglévő képzési intézményekkel együttműködve, az általuk kínált, vagy új lehetőségek kidolgozása a speciálisan gyülekezeti, önkéntes és hivatásos módon szolgálatot teljesítők alkalmi és folyamatos képzésére, szakmai továbbfejlesztésére.• Kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás a református egyházmegyék és egyházkerületek diakóniai előadóival és bizottságaival, valamint az együttműködés elősegítése és támogatása.

• A RSzSz adománykoordinációt is szervez, melyben bármely gyülekezet adománytevőként és igénylőként is részt vehet.VI./A Főbb tevékenységek, rövid távú sürgős feladatokA Gyülekezeti Diakóniai Koordinációs Központ helyének, feladatkörének, kompetenciájának meghatározása. Ebbe a munkafolyamatba az illetékes egyházi tisztségviselők bevonása. A közös munka eredményének az intézmények dolgozóival, a 27 egyházmegyével és mintegy 1200 gyülekezettel való megismertetése, a minél hatékonyabb működés segítése.

• Évente kétszer szakmai csendesnapok, konferenciák szervezése gyülekezeti diakóniában dolgozók számára

• A RSzSz-on belül a Gyülekezeti Diakóniai Koordinációs Központ arculatának mielőbbi megteremtése

• A RSzSz-ot munkaágaival együtt bemutató PP előadások készítése, mely széles körben lehetővé teszi az első hónapokban különösen is fontos jelentőséggel bíró bemutatkozást az egyházi kereteken belül és azon kívül

• A Gyülekezeti Diakóniai Koordinációs Központ működésére vonatkozó belső szabályozási rend kidolgozása

• Egy év alatt a 27 egyházmegye meglátogatása, a diakóniai előadók jelentései alapján az egyházmegye területén 2-5 napos szakmai látogatás a gyülekezetekben. Erről munkanapló, majd összefoglaló jelentés készítése és összesítő konklúziók levonása.

• Külföldi tapasztalatcsere céljából hasonló diakóniai központok meglátogatása, hosszabb-rövidebb ideig külföldi gyakorlat

VI./B Konkrét rövid távú célok, feladatok• A református gyülekezetekben és intézményekben imádságra való felhívás a konkrét szeretetszolgálati ügyekért, személyekért, intézményekért és hálaadás minden meglévő, élő diakóniai szolgálatért, a munkafeltételekért stb.

• Interaktív honlap készítése mielőbb

• Megszerkeszteni egy bárki számára könnyen érthető, egyértelmű "Hogyan segíthetek a rászorulókon?- szórólapot konkrét projektekre, és konkrét célcsoportok szerint differenciálva.VI./C Középtávú feladatok• A gyülekezetek, az egyházmegyei, egyházkerületi és országos diakóniai szolgálatok mai állapotának feltérképezése

• Diakóniai örökségünk tudományos módszerekkel történő feldolgozására, és publikálására való ösztönzés. Múzeum diakóniai könyvtár megteremtése (Háttértanulmányok megrendelése)

• 1-2, illetve 5 éves stratégia megtervezése, megvalósítása. A közös gondolkozás és munka előkészítése, támogatása és folyamatos koordinálása a szakma képviselőivel.

• Diakóniai stratégiai tervezés támogatása az egyes gyülekezetekben

• A tevékenység folyamatos fejlesztése

• Cserekapcsolatok, szolgálatok rendszerének kidolgozása országosan és nemzetközi szinten

• Kedvezményes családi üdülések szervezése a diakónusok és önkéntesek számára pl. egyházi üdülőkben

• Külföldi és belföldi önkéntesek bevonása a gyülekezeti diakónia szolgálatába, szorosan együttműködve az Önkéntes Diakóniai Év programirodájával.VI./D Folyamatos tevékenység

• Innováció - a tervezett és induló projektek támogatása, ösztönzése és segítése

• A gyülekezeti és intézményes diakóniai szolgálatunk megjelenítése és képviselete szűkebb és tágabb környezetünkben

• A helyi gyülekezetekkel, az egyházmegyei, egyházkerületi és országos diakóniai bizottságokkal, illetve előadókkal való kapcsolattartás

• A feladatok megosztása, folyamatos kapcsolattartás az intézmények és az induló projektek vezetőivel és dolgozóival

• Kapcsolattartás a testvéregyházak diakóniai szolgálattevőivel belföldi és külföldi diakóniai intézményekkel, központokkal.VII. A Gyülekezeti Diakóniai Központ megalakulásának és működésének hatása• A diakóniai kompetenciák növekedése gyülekezeti szinten

• Szemléletváltozás

• Diakóniai látáson keresztül Gyülekezetek megújulása

• Hatékonyságnövekedés a különféle szolgálatokban

• Az egyházi szolgálati kultúra fejlődéseDani László

gyülekezeti diakóniai referens

E-mail: dani.laszlo@zsinatiiroda.hu

Tel.: 30 4184878
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2021. január 14., csütörtök

  Már lehet regisztrálni az Ifjúságépítők tavaszi ifivezető-képzésére. A kétnapos intenzív tréningen többek között a járvány ificsoportokra gyakorolt ha...
 • 2021. január 13., szerda

  Miközben egyre nagyobb az igény a személyes találkozásra, a lelkipásztorok folyamatosan keresik a legmegfelelőbb tartalmi és technikai megoldásokat az...
 • 2021. január 12., kedd

  Hogyan maradjunk lelkileg rugalmasok a stresszes helyzetekben? Pszichés ellenállóképességünk a Szentírás tükrében.
 • 2021. január 11., hétfő

  A Krisztus-hívők egységéért szervezett imahetet idén is megtartják a keresztyén felekezetek aktuális járványügyi intézkedéseinek betartása mellett.
 • 2021. január 10., vasárnap

  Felelős döntés beoltatni magunkat, vagy kísérleti alanyok vagyunk, akiknek még inkább „legyengülhet az immunrendszere” a járvány közepén? Kiknek és mi...
 • 2021. január 07., csütörtök

  Párbeszédben az Igével, a külvilággal és belső valónkkal – az Útitársak. Krisztussal januári számának írásait ajánljuk.
 • 2021. január 06., szerda

  A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának új beszélgetés-sorozata a lelkészi szolgálattal kapcsolatos egzisztenciális kérdések megvitatá...
 • 2021. január 05., kedd

  Székházának felújítási ideje alatt új helyen folytatja munkáját a Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatala.
 • 2021. január 04., hétfő

  Egészségügy, oktatás, vendéglátás – csak néhány terület, amely különösen megérezte a járvány okozta válsághelyzetet. Egy kórházigazgatót, egy üdülővez...
 • 2021. január 03., vasárnap

  Mi az, amiben aktuális számunkra Kálvin, és hányadán állunk most a reformátor alakjával? Áttekintés a hitviták időszakától a koronavírus-járványig.