Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Igazi találkozás Jézussal

 

IGAZI TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL.

Márk 5. rész 25-34 versek.

Kedves Testvéreim. Feltételezem, hogy az előző estéken is sokan el tudtatok jönni ide az Úr házába, és bizonyára emlékeztek arra, hogy az előző estéken három bibliai üzenetről szólhattam közöttetek a Szentlélek- Isten segítségével.

Szóltam először is az „Áldott Orvosnak”, Jézus Krisztusnak hívó szaváról, és annak meghallása fontosságáról.

Szóltam másodszor a Jézus Krisztussal való személyes találkozás fontosságáról, és annak tartalmáról.

Szóltam harmadszor arról, hogy Jézus Krisztus, ha egyszer igazán találkozunk Vele,

akkor, utána, hogyan akar Ő örökké velünk szoros, éltető és boldogító szeretet-kapcsolatot fenntartani, és ezzel együtt, hogy akar Ő minket a „keskeny úton „ a megszentelődés útján mindig előre vezetni, és ezáltal hogyan akar Ő minket az örök üdvösség elnyerésére felkészíteni.

Mostani igehirdetésem elején azt szeretném hangsúlyozni, hogy bár mind a három esemény egyformán és elengedhetetlenül fontos a számunkra, de én most mégis kiemelem a Jézussal való találkozás fontosságát, és ebben a kiegészítő, és egyben sorozatzáró igehirdetésemben főleg erről szeretnék szólni. Teszem ezt legfőképpen azért, mert most erre kaptam megbízást az én Uramtól.

De teszem ezt azért is, mert az az érzésem, az a tapasztalatom, hogy sokan ezt tudják a legnehezebben elképzelni, hogy ez hogyan történhet meg ma itt közöttünk. Sokan nem értik, talán nem tudják felfogni, hogy miért van erre nekünk, egyenként, személyesen olyan nagy szükségünk. Ugyan akkor sokan azt nem tudják elképzelni, hogy hogyan történhet meg ez velünk, - veled –s velem – a valóságban, esetleg éppen ma, itt ebben a templomban, itt, Vaján.

Először is azt jegyzem meg, hogy fenti három téma eléggé egybe fonódik, szorosan összetartozik, ezért ezekről egyszerre, együtt szeretnék szólni, és így szeretnék segítséget nyújtani azoknak, akik még eddig nem találkoztak személyesen az életet gyógyító, sőt új életet adó Jézus Krisztussal.

Hozom tehát most ilyen céllal elébetek ennek a l2 éve beteg asszonynak a történetét, aki találkozott igazán Jézussal, és az Ő példájával szeretném buzdítani mindazokat, akik még nem találkoztak személyesen Jézussal, hogy jó, szükséges és hasznos, igen hasznos Jézussal találkozni. – Akik pedig már vágyakoznak Vele találkozni, csak bizonytalanok az első lépések megtevésében, azokat szeretném segíteni és bátorítani a Jézus keresésében, és a Jézussal való boldog találkozásban..

Ezt a célt szem előtt tartva , szeretnék először is rámutatni arra, hogy ez a történet azért van nagyon közel hozzánk, és azért tud minket nagy mértékben tanítani, és segíteni, mert ennek a történetnek az a lényege, hogy ez a beteg asszony kétszer találkozott a Gyógyító Orvossal, Jézus Krisztussal. – De mindjárt mondom, hogy az első találkozást csak „látszat találkozásnak” mondhatjuk, és csak a második találkozása mondható igazi találkozásnak.

Azért, hogy a nekünk szóló tanulságot minél jobban kiemelhessem, és minél jobban közel vihessem a szívetekhez, szeretném most a történetet egy kicsit részletesebben elemezni.

Először is rámutatok arra, hogy ennek az asszonynak az első találkozása Jézussal, azért nem volt igazi, mert ő csak az életének egy részét akarta elrendezni Jézusnál. Közelebbről, ő csak a konkrét betegségének az elmúlását akarta megkapni Jézustól. Ezt is nagyon sajátosan szerezte meg. A szent író elég részletesen leírja, hogy ő nem akart személyesen, szemtől-szembe Jézussal találkozni. Csak a „háta mögé kerülve”, Jézusnak csak a ruháját érintette meg, azzal a hittel, hogy ő ettől is meggyógyul. Amikor ez a csoda valóban megtörtént, rögtön eltávolodott a tömegben Jézustól. Még az illendőség szabályáról is elfeledkezett, és köszönetet sem mondott ezért a rendkivüli nagy csodáért .Tehát mondhatjuk,

hogy Jézussal személyesen nem váltott egy szót sem. – Ezért bátorkodtam az előzőekben azt mondani, hogy ennek a beteg asszonynak, csak „látszat találkozása” volt Jézussal először.

Azért beszéltem ilyen részletesen e beteg asszony első, látszólagos találkozásáról Jézussal, mert ha széjjel nézünk a mai időkben a „vallásos” emberek között, és érdeklődünk a lelki életük felől, a templomba nem járók között, vagy akár a templomba járók között is, bizony találunk olyan embereket, nem is keveset, akiknek a lelki élete még csak ott tart, ahol ennek az asszonynak a hite tartott az első, látszólagos találkozás alkalmával.

Az ilyen vallásos embereket nagyjából a következő jelekről lehet felismerni: Szoktak ugyan imádkozni, de ők is leginkább a földi életük egyes részeit viszik Isten elé, és azokban kérik Isten segítségét. A fájó, nagy bajokban, esetleg éppen a nem gyógyuló betegségben kérik Isten segítségét. Máskép úgy mondhatjuk, hogy csak Isten gondviselő szeretetét kérik

a maguk, és esetleg közeli szeretteik részére. Ha nincs nagyobb baj a földi életükben, akkor azt természetesnek veszik. Hálát alig, vagy egyáltalán nem adnak érte. Akkor könnyen elmarad az ima, a hálaadás, és nincs különösebb lelki igényük Akkor a templomot is könnyen elkerülik, viszont a bűnt, nem veszik észre az életükben és nem tartanak bűnbánatot sohsem, mert ők „rendes, becsületes embereknek” tartják magukat. – Mind ezek a jelek arról beszélnek, hogy ezeknek az embereknek igazi, személyes találkozásuk még nem volt Istennel Jézus Krisztus által, és így nem is tartanak Ő vele állandó személyes kapcsolatot.

Közbevetőleg mondom, hogy Istennel csak Jézus Krisztus által találkozhatunk és Istennel csak Jézus által lehet kapcsolatunk, mert Ő maga mondta, hogy „senki sem mehet az Atyához, csak én általam” / János l4:6/b/ Ezért kell hangsúlyoznom olyan nagyon, hogy mindannyiónknak feltételül szüksége van arra, hogy Jézussal személyesen találkozzunk.

Ennek módját nagyon szépen megláthatjuk abból, ahogy ez az asszony másodszor - és most már igazán – találkozik Jézus Krisztussal. – Szeretném ennek az igazi találkozásnak a részleteit is elébetek tárni azért, mert belőle útmutatást nyerünk arra, hogy mi is, ma is,így találkozhatunk igazán Jézus Krisztussal, és hogy miért van nekünk is szükségünk erre a személyes találkozásra.

Először emlékezzünk arra, hogy a meggyógyult asszony nem érezte szükségét annak, hogy Jézussal szembe nézzen, és Vele személyesen szót váltson. Ahogy mondtam, még a megköszönésről is elfeledkezett. – De Jézus a gyógyulás után nemcsak a köszönetet várta, hanem személyesen el akart vele beszélgetni . Ezért rögtön érdeklődik felőle a körülette lévőktől. Keresi a meggyógyult asszonyt a szavával, és keresi a minden szívbe belelátó tekintetével. Az a jó, az a nagyon szép, hogy amikor ennek az asszonynak tudomására jut, hogy Jézus keresi, Jézus várja őt, akkor már nem menekül Jézus elől, hanem visszafordul, és a sokaságon keresztül odamegy egyenesen Jézus elé, „leborul”, azaz letérdel Jézus előtt és „elmondta Neki a teljes igazságot.” A szent írónak ez a nagyon tömör kifejezése bizonyára azt jelenti, hogy ez a meggyógyult asszony elmondta Jézusnak egész életét.. Elmondta neki minden búját- bánatát, egész sorsát. De minden bizonnyal megvallotta minden bűnét, botlását is. – Jézus mindezt örömmel és érdeklődéssel meghallgatta, és nagyon komolyan és tartalmasan válaszolt rá. Ezt a választ is, a szent író csak röviden, és főleg tömören írja le. De így is megértjük Jézus szavaiból, hogy Ő az előző, „látszat találkozás” alkalmával adott testi gyógyulás után most,az igazi találkozás alkalmával, még olyan öt „lelki kincset” ad szavaival az asszonynak, melyek az ő e g é s z életének a teljes gyógyulását jelentik .

Részletezem is ezt az öt élet kincset, életgyógyító áldást.

Az első élet-gyógyító áldást akkor adja Jézus az előtte térdelő asszonynak, amikor „leányomnak” szólítja. – Elgondolhatjuk, hogy a 12 évi betegség ideje alatt már mindenki elfáradt mellette, és bizonnyal nagyon egyedül érezte magát. – Ma is hányszor tapasztaljuk, hogy a bajban emberek elhagynak minket, és elsietnek mellettünk. Olykor még a legközelebbi szeretteinkben is csalódnunk kell, mert a legnagyobb bajban nem akarnak, vagy nem tudnak segíteni rajtunk, bár megvan bennük a jó szándék. – Ennek nyomán gondoljuk meg,hogy ez a betegségéből meggyógyult asszony milyen nagy segítséget kapott Jézustól, amikor az igazi találkozás alkalmával, az őszinte vallomás után, Jézus vállalja vele a teljes összetartozást, a teljes élet és szeretet közösséget, „leányomnak „ szólítván őt.

A második lelki kincset, élet-kincset akkor adja Jézus a meggyógyult asszonynak, amikor azt mondja neki, hogy a „hited megtartott téged”. Ebben a kijelentésében Urunk egyrészt földi életének a minőségi átalakulását ígéri, másrészt annak örök folytatását, tehát úgy ígéri neki az üdvösséget, hogy az már itt e földön elkezdődik az életében. (szótéria= megtartás+üdv.)

A harmadik lelki kincset akkor nyújtja Jézus a vele igazán találkozó asszonynak, amikor azt mondja neki, hogy „menj el békességgel”- Urunk ezzel a teremtő szavával is az asszony életét változtatja meg, gyógyítja meg, amikor békességet ígér, és egyben ad is neki. Ez egész más békesség, mint amit a világ ad. Ebben a békességben benne van először is a bűneink miatt haragvó Atyával való megbékülés. Aztán benne van a másik emberrel, esetleg még az ellenséggel való kibékülés lehetősége is. De benne van, nem utolsó sorban, saját magával, és sorsával való kibékülés drága lehetősége is.

A negyedik élet-kincset akkor adja Jézus a vele igazán találkozó asszonynak, amikor azt mondja neki, hogy „bajodból megszabadulva”… Urunk ezekkel a szavaival megerősíti abban a meggyőződésében, hogy ő valóban meggyógyult. – Eddig az asszony ezt „csak érezte” – De az érzések olykor bennünket is becsapnak.- Ezért volt szükséges a Jézus megerősítő, biztató szava. – Sőt,ebben a szóban, rejtetten, még arra is ígéretet kapott ez az asszony, hogy ezután minden bajára lesz orvosság, lesz gyógyító megoldás Jézusnál.

Az ötödik élet-kincset akkor adja Jézus az asszonynak, amikor azt mondja neki, hogy , „légy egészséges” - A kerek, egész és igazi, mégpedig maradandóan igazi életet ígéri itt Jézus a vele találkozó asszonynak. Olyan életet ígér itt Jézus, ami már itt a földön összehasonlíthatatlanul magasabb rendű minden más életnél, és amely élet , a szív utolsó dobbanása után örökké folytatódik a boldog örökéletben, az üdvösségben.

Kedves Testvéreim, miután részletesen beszéltem a Jézussal való , egyrészt „látszólagos”, másrészt az „igazi”, valóságos , élet-kincseket adó találkozásról, most széjjel nézek közöttetek, oda megyek – gondolatban- mindannyiótokhoz, és megkérdezlek titeket egyenként, hogy közületek kinek volt már igazi találkozása Jézussal ? – neked volt ilyen igazi, életet meggyógyító megigazító, boldoggá tevő találkozásod Jézussal???

Ezzel a kérdéssel nem akarok senkit zavarba hozni. Különösen nem akarok senkit erőltetéssel befolyásolni. – De igenis, mint a világ legjobb jó hírét, hirdetem közöttetek azt a jó hírt, hogy az emberi életeket gyógyító áldott Orvos, Jézus Krisztus itt jár közöttünk, és Ő akar veled is, testvérem, találkozni, mert Ő a te életedet is olyannak látja, mint amilyen ennek az asszonynak az élete volt addig, amíg Ő vele igazán nem találkozott.

Elsősorban azoknak hirdetem ezt a jó hírt, akik hiszik Istent, akik szoktak magukban imádkozni, és akik járnak is templomba, és éppen ma este is itt vannak. – Testvér!, nagyon nagy dolog, hogy te még a mai időkben is eljössz a templomba, és próbálod református vallásodat tartani. Mi is nagyon örülünk ennek, Igazán örvendetes, hogy egy ilyen hétköznapi estén ilyen szép számmal jelen vagytok az Úr házában!!! – de higgyétek el, hogy ez még nem elég.- Mind ez akkor igazi, hogy ha ezen belül ott van a lelki életed középpontjába az új életet adó Jézussal való találkozás maradandó öröme és bizonyossága – Én most nagyon remélem, hogy itt V A J Á N, az ébredés földjén, ma este is nagyon sokan vannak itt a templomban, akiknek a református hit, a református templomba járás annak a jele, hogy az életük megújult Krisztusban, mert egyszer személyesen találkoztak Jézussal, és azóta mindig vele járnak a megváltozás, a megszentelődés keskeny útján.

De ha van közöttünk, csak egy valaki is, - talán éppen te – aki, minden vallásos buzgósága ellenére sem találkozott még személyesen az új életet adó Jézussal, - akkor annak a szíve ajtaján most zörgetek Jézus szavával:” ki az, aki tőlem már sok földi gyógyulást, sok földi áldást átvett

anélkül, hogy velem szemtől szembe még nem találkozott , és Nekem még soha nem mondta el igazán az élete nagy fájdalmait, csalódásait, titkos, vagy nem titkos bűnei miatti lelkiismeret furdalásait? - azt én most hívom, váron magam elé, olyan személyes találkozásra, mint amilyen találkozása volt velem ennek az asszonynak, aki eddig csak személytelenül az ajándékaimat kereste, de most elébem jött., és az egész szívét kitárta előttem minden szomorúságával és minden nyomorúságával, és minden bűnéve együtt” - Ha éppen te vagy ez testvérem, akkor nagyon biztatlak, hogy ragadd meg az alkalmat, halld meg örömmel, Jézus hívó szavát, és akarj még ma, Jézussal találkozni!.

Igen testvérem, most éppen téged vár az Úr ilyen találkozásra, mert nemcsak az életed egy részét, hanem az egész életed akarja meggyógyítani. – Ismétlem, hogy semmit nem akarok rád erőltetni, mert az Úr Jézus sem akar semmit rád erőltetni. – De hidd el, hogy ha alázatosan őszintén mindent elmondasz Jézusnak, mint ahogy ez az asszony tette a második - igazi – találkozásnál, akkor. Ő téged is úgy meggazdagít, ahogy ezt az asszonyt meggazdagította. És itt emlékezzünk rá, hogy az előbb részletesen elmondtam, hogy milyen nagy, öt élet kinccsel ajándékozta meg Jézus ezt az asszonyt- - Kérdezem nagyon komolyan, neked nem volna szükséged ezekre az egész életet megújító igazi kincsekre??? – Jézus akarja neked is adni ezeket, ingyen kegyelemből!!! – Testvér! Legyél igényes, és igényeld ezt az életet!– A mai bizonytalan világ mindenkinek azt sugallja: nem törődj a holnappal, élj a mának, élj a pillanatnyi élvezeteknek! – De ez nem emberhez méltó gondolkozás - Gondolj az egész további életedre, sőt, a túlvilági életedre is gondolj, és ragadd meg az alkalmat, és jöjj Jézushoz, találkozz vele, beszélgess el vele őszintén, alázatosan, és fogadd el az egész életedet megújító kegyelmét, szeretetét. Fogadd el te is azt az öt élet kincset, amit a hozzá megtérő asszony is elfogadott Jézustól. – Meglátod, hogy boldog leszel, mert az egész életed megváltozik, megújul, és igazi élet lesz.

Ismétlem azokat az előbbi szavaimat is, hogy senkit nem akarok semmire rávenni. Csak örömmel hirdetem, és kínálom az egész életet gyógyító Áldott Orvos segítő kegyelmét és szeretetét. – Remélem, hogy vannak, akik élni szeretnének vele. Remélem, hogy vannak itt közöttünk olyanok, akik érzik, hogy itt olyan fontos , és olyan sürgős dologról van szó, hogy ezt nem lehet egy percre sem halogatni. – Ezeknek a testvéreknek szeretnék a segítségükre lenni most is úgy, hogy most is készítettem egy Jézust kereső, Jézushoz megtérő imádságot.

Ezt az imádságot most is kétszer mondom el. – Először csak nektek mondom el, és kérem, hogy gondolkozzatok el azon, hogy ki érzi a magáénak ezt az imádságot. Ki az, aki úgy érzi, hogy ő ezt az imádságot szeretné most elmondani Jézusnak, az életeket gyógyító Áldott Orvosnak mert ez az imádság éppen az ő szíve érzéseit, és szíve mondanivalóját .tartalmazza.

Aki így a maga imádságának érzi ezt az imát, azt kérem, hogy majd amikor másodszor mondom, lassan, akkor majd magában, velem együtt őszintén alázatosan, személyesen mondja el Jézus Krisztusnak, Aki most éppen itt áll a középen, és úgy vár maga elé minket, mint ahogy várta vissza maga elé igazi találkozásra ezt asszonyt, aki addig csak látszólagosan találkozott vele.

Az imádság így hangzik

Szerető Jézus Krisztus! Köszönöm Néked, hogy eddigi életemben sok földi áldással vettél körül. Köszönöm, hogy engem is, betegségből is, talán nagy betegségből is. meggyógyítottál – De most rádöbbentem, hogy vétkeztem, mert sokszor vettem az áldásaidat természetesnek, és Neked azokat igazán meg sem köszöntem. – Most rádöbbentem, hogy sokszor megszomorítottalak, mert nekem is csak a földi áldásaid kellettek, de Te magad nem hiányoztál nekem. Bocsásd meg, hogy téged igazán nem is kerestelek. Te magad nem is igazán hiányoztál nekem. De nem is tudtam róla, hogy Te a földi jók mellett új életet, igazi élet kincseket akarsz nekem adni. Ma este örömmel hallottam ezekről. Valamit most megsejtett ebből a szívem, és most vágyik, nagyon vágyik ezek után a szívem.

De először azt kérem, hogy bocsásd meg azt a sok , tudott és nem tudott bűnömet, amivel vétettem ellened, és amikkel annyiszor megszomorítottalak Téged. – Kérem, hogy bűneim bocsánatával együtt add nekem azokat az élet kincseket, amiket ennek a Veled igazán találkozó asszonynak adtál. – Nekem is újítsd meg . gyógyítsd meg az egész életemet!. Fogadj gyermekeddé, és méltass arra, hogy ezután mindig Veled járjak, Téged kövesselek, és Téged szolgáljalak. Esedezve kérlek, méltass arra, kegyelmedből, hogy a földi életem után Veled éljek örökkön örökké, a mennyországban, és ott dicsérjelek Téged mindörökké. Á M E N. .

Akik elmondtátok most ezt az imádságot őszinte szívvel Jézusnak, titeket nagy örömmel biztatlak, hogy legyetek biztosak arról, hogy Jézus nemcsak meghallgatta az imáitokat, hanem, hanem az egész életeteket is elfogadta, azaz megkegyelmezett, és szeretett gyermekeivé fogadott titeket. Örömmel legyetek biztosak arról, hogy ti egy új életet kaptatok az életet gyógyító Áldott Orvostól. Ti ennek az új életnek a kezdetét érzitek abban a békességes, felszabadult örömben, amit most a szívetekben éreztek. Tudjatok arról, hogy ezt az új életet Jézus állandóan erősíteni fogja bennetek Igéje és Szentlelke által. Rátok csak az a kicsi dolog tartozik, hogy olvassátok, hallgassátok rendszeresen az Ő Igéjét, és engedelmeskedjetek annak, mert Ő mindig csak jót akar nektek és Ő az új életet akarja mindig nevelni és gazdagítani ti bennetek. – Azért, hogy ez megvalósuljon, legyen veletek mindörökké

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a Szentlélek közössége. Ámen

Szabó Gyula ny. ref lelkipásztor

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 23, összesen: 203871

 • 2020. július 15., szerda

  Határaink meghúzása, engedelmesség Istennek, szabadság korunk szépségtársadalmának felfogásaitól – néhány feltétel, amelyek a fiatal generációk regene...
 • 2020. július 13., hétfő

  Miért van hatalma a médiának, és miért nem szolgáltat mégsem igazságot? Cikksorozatunk második részében a média igazságáról és az újságírók feladatáró...
 • 2020. július 12., vasárnap

  A koronavírus miatti járványügyi helyzet nem csupán nehézségeket és kihívásokat jelentett a Bethesda Gyermekkórház számára, de számos apró csodát és r...
 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...