Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Bemutatkozás

Ünnepi Istentiszteletek Rendje
Új bor ünnepére
Szirmabesenyő, 2019.



November 9-én szombaton 16 órakor bűnbánati istentisztelet

November 10-én vasárnap 16 órakor újbor ünnepi úrvacsorás istentisztelet


Szeretettel várjuk kedves testvéreinket alkalmainkra!

Áldás, békesség!


Tóth Dénes lp

Hírek a Szirmabesenyői Református Egyházközség életéből.

Gyülekezetünkben az idei nyáron kiemelkedő jelentőségű eseményre került sor. A Magyar Continental Singers látogatott el hozzánk és adott koncertet nagyközségünk református templomában augusztus 21-én a nemzeti ünnepünket követő napon. Az alkalmat hosszas előkészület és nagy izgalom előzte meg és sokat imádkoztunk azért, hogy jól sikerüljön az előadás és minél több ember szívéhez elérjen az Úr Jézus Krisztusról szóló evangélium. Hálával tartozunk Istennek, mivel mindent oly szépen intézet. Elkerült bennünket a nagy vihar és sokan érkeztek az eseményre. A komfortosan kialakított téren a parkoló helyek megteltek és a vendégek megcsodálhatták a templomunk előtti állványra elhelyezett gyönyörű virágot, amelyet ezúton is köszönünk önkormányzatunknak. Az együttes felemelő lelki élményben részesítette a közönséget és ők maguk is nagyon jól érezték magukat itt Szirmabesenyőn. Istené legyen érte a dicsőség!
A most elindult tanévben a konfirmációi előkészítés is kezdetét veszi egyházközségünkben. Várjuk azokat a 7-8. osztályos tanulókat akik a Szirmabesenyői Református Egyházközséghez tartozónak érzik magukat és gyülekezetünkben szeretnének konfirmálni. A konfirmandusok számára kötelező a vasárnap 11.30-tól kezdődő istentiszteletek látogatása, amit követően vesznek részt a fiatalok a konfirmációi előkészítésen. Így lehetőség van azoknak is konfirmálni, akik nem a helyi iskolába járnak, de szirmabesenyői lakosok, vagy családi gyökereik ide kötik őket. Szeretettel várjuk istentiszteleteinkre a konfirmációi előkészítőre jelentkezőket, mely október hónaptól indul.

Áldás, békesség!

Tóth Dénes lelkipásztor

Hírek Gyülekezetünk életéből!


A Szirmabesenyői Református Egyházközségben március 2-án került sor az egyházlátogatás alkalmára. Egyházlátogatóink Nt.Balajthy József egyházmegyei lelkészi főjegyző és Dr.Benke László egyházmegyei világi főjegyző voltak. Az egyházlátogató bizottságot finom ebéddel látta vendégül a presbitérium. Egyházlátogató testvéreink miután megvizsgálták gyülekezetünk iratait és megtekintették templomunkat, mindent ékesen és szép rendben találtak. Az alkalom istentisztelettel zárult.

Március 9-én jótékonysági bált rendeztünk, melyen a templomunk tetőfelújítására gyűjtöttünk. Az eseményen Huszti Gábor polgármester úr is jelen volt, aki köszöntésében nagylelkű ígéretet tett arra, hogy a bevételhez ötszáz ezer forintot tesz hozzá a polgármesteri keretéből, a mielőbbi megvalósítás érdekében. Bálunk nettó bevétele 440.000.-ft lett. Istennek legyen érte hála!


 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló a Szirmabesenyői Református Egyházközség 2018. évi első negyedévéből.

 

A Szirmabesenyői Református Egyházközségben a 2018-as esztendővel egy új 6 éves ciklus vette kezdetét a világi tisztségviselők számára. A választás a megelőző 2017-es év őszén megtörtént és jogerőre emelkedett. A presbitérium tagjai a következők ábécé sorrendben: Boros Józsefné-gondnok, Farkas Endréné, Kántor Lászlóné, Spéthné Nagy Judit, Szép Lászlóné, Tóthné Bartus Julianna, pótpresbiterek: Dr. Bodrogi Zoltánné, Mikóczki Lászlóné. Az év elején, mint újonnan választott tisztségviselő, Dr. Bodrogi Zoltánné letette a presbiteri esküt.

A január hónap egyházunk gyülekezeteiben a zárószámadás, költségvetés, missziói munkaterv és választói névjegyzék készítésének ideje. Híveink adományainak köszönhetően évről-évre emelkedik a gyülekezet saját bevételeinek összege. A költségvetés tárgyalása során úgy döntöttünk, hogy nem emeljük az egyházfenntartás díját ami 4000.- ft személyenként évente. Az egyházfenntartás szedését Spéthné Nagy Judit végzi, miután Szép Lászlóné, Ilike néni egészségi állapota meggyengült - köszönet neki a sokévi áldozatos munkáért. Továbbra is van lehetőség Kántor Lászlónénál az egyházfenntartás befizetésére, valamint Boros Józsefné gondnok asszonynál. Fontos, hogy vegyék komolyan a kedves testvérek az egyházfenntartói járuléknak a befizetését, mert ez alapján tudjuk számon tartani híveinket név és lakcím szerint és így kerülhetnek be a választói névjegyzékünkbe.

A Szirmabesenyői Református Egyházközség Presbitériuma megvitatta és elfogadta az Egyházközség 2018. évre vonatkozó missziói munkatervét. Hisszük, hogy a misszió első lépése, ha tudjuk, hogy kit kell (lehet) megszólítani. Fontosnak tartjuk a részvételt a község vezetése által tartott rendezvényeken. Ma már egyre többen tudják, hogy létezik református gyülekezet és templom a településen, és azt is, hogy van ott igazi gyülekezeti élet. Köszönhető mindez a szorgalmas és kitartó szolgálatnak, amelynek gyümölcsei lassan kezdenek megmutatkozni. Igyekszünk továbbra is megragadni minden területen a tájékoztatás eszközeit és lehetőségeit. Kiemelkedő missziói és evangelizációs alkalmak a temetések, melyeken az egyházi élettől távollévő emberek szívében felébredhet a vágyakozás az Istennel  való járás után és felismerhetik, hogy van egyház amelyben hitüket megélhetik és gyakorolhatják. A 2013-as év szeptemberében induló kötelezően választható hittan új remény sugarat jelent az iskolai munkában, hiszen a gyermekek létszáma folyamatos növekedést mutat. Nagy dolog, hogy a 2017/18-as tanév elején 28 tanuló kezdett járni  református hittanra.

Gyülekezetünk  templomának szószéki terítőjére a 23. zsoltár 1.verse van hímezve: „Az Úr énnékem őriző pásztorom." A zsoltáros hitvallása kifejezi a gyülekezetnek Isten gondviselésébe vetett bizodalmát. Célunk egy imádságos alapon nyugvó, hívő közösség további fejlesztése és a hitéletet komolyan vevő templomos gyülekezet további gyarapítása és megszilárdítása, amely a szélesebb körű misszió megfelelő kiindulópontja lehet.

Ökumenikus ima heti alkalmainkat a római és görög katolikus felekezetekkel közösen tartjuk. A katolikus pásztor testvérekkel harmonikus, baráti viszonyban munkálkodunk együtt a nagyközség hitéletén. Gyakran közös alkalmak vannak a sajókeresztúri testvérekkel, akikkel újra egyre szorosabb, szeretetteljes közösség alakult ki a találkozások során. Ilyen alkalom az ökumenikus imahét is, melyet a két községben évenként váltakozva együtt tartunk, így idén Sajókeresztúrban volt, ahová Szirmabesenyőről is szép számmal érkeztek a Krisztusban hívő testvérek.

Böjt első vasárnapján megterítettük az úrasztalát és az úrvacsorai közösséggel elkezdődött a húsvétra való készülődésünk.

Gyülekezetünkben idén 6 fiatal készül konfirmálni: Bakos Dániel, Batfalszky Blanka, Boros Péter, Ferenczi Lili, Molnár Ákos és Petrigán Patrik. A konfirmáció május 6-án lesz. Éppen ezért az anyák napi ünnepi istentiszteletet a gyermekek köszöntő műsorával, ezt megelőzően, április 29-én tartjuk.

Örömmel fogadtuk Huszti Gábor Polgármester Úr felkérését a helyi lapban való tájékoztatásra és bízunk benne, hogy ez is hozzájárul gyülekezetünk hitéletének felpezsdüléséhez. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket istentiszteleti alkalmainkra.

 

Áldás, békesség!

 

Tóth Dénes

lelkipásztor

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. november 14., csütörtök

  A vidékfejlesztés, a felzárkóztatás és a teremtésvédelem elválaszthatatlanok egymástól, és a hátránykompenzáció mellett a kapcsolati hálózatok megújul...
 • 2019. november 12., kedd

  „Fontosnak tartjuk elmondani, hogy ha valaki nem tudja, milyen irányba induljon el, ne jelentkezzen mindenképpen egyetemre. Lazítani kell a dobozokban...
 • 2019. november 12., kedd

  A Budapest-Déli Református Egyházmegye pályázatot ír ki a Budapest-Pestlőrinc-Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség lelkészi állására.
 • 2019. november 11., hétfő

  A díjnyertes kötet a bibliatanulmányozás teljesen új dimenzióját nyithatja meg sokak előtt.
 • 2019. november 10., vasárnap

  Egy átlag vasárnap minden 180. budapesti lakos vesz részt református istentiszteleten, a teljes fővárosi lakosság kevesebb mint egy százaléka. A Kié a...
 • 2019. november 07., csütörtök

  Kilenc lelkész tett lelkészi esküt és vehette át lelkészi oklevelét a Dunamelléki Református Egyházkerület november 7-i közgyűlésén. Nyolc lelkészt a ...
 • 2019. november 07., csütörtök

  A Protestáns Akadémia októberi rendezvénye is illeszkedett a 2019. év témakörébe, amely a 21. század kihívásait igyekszik felfedni, a hallgatók szemei...
 • 2019. november 07., csütörtök

  Cseh napot tartottak a Lónyay utcai Református Gimnáziumban, ahol a hagyományos cseh értékek megismerése mellett az ország református gimnáziumainak d...
 • 2019. november 06., szerda

  Hat gyülekezeti tagból több mint negyvenfős közösséggé nőtt az elmúlt években a Csepel-szigeten fekvő két falu református gyülekezete. Templomuk padja...
 • 2019. november 05., kedd

  A komplex gyógypedagógiai fejlesztés nemcsak a gyerekekről szól, hanem a családokról is. Ez olyan kihívásokkal teli szolgálat, amelyhez komoly elhivat...