12. szám

2009-04-12


2008. évzáró beszámoló

Beszámoló

A Soroksári Református Templom Újjáépítési És Ifjúságnevelési Alapítvány
2008. évi tevékenységéről.


"Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz- (Róm. 12. 6-9.)

Szervezeti élet:

Alapítványunk 2008. évben, a jogszabályban előírt üléseket megtartotta s a rá vonatkozó törvényi rendelkezéseket határidőre, kellő alapossággal hiánytalanul végrehajtotta.

Az elsőn -március hó- értékeltük az előző év (2007) munkáját, s meghatároztuk 2008. évi feladatainkat. Az ülésen 10 határozatot hoztunk, -köztük a 2007 évi mérleg és annak kötelező szöveges kiegészítése- valamennyit egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Az ülés megkezdése előtt 15 nappal valamennyi kurátor a teljes ülés anyagát írásban is megkapta, így a határozathozatalra kellően fel tudtak készülni.

A másodikon alkalommal május hónapban -telefonon sürgősséggel összehívott- rendkívüli ülést tartottunk, ahol egy, az alapítványhoz beadott kérelemről döntöttünk. Péterffy György lelkipásztor a Soroksár-újtelepi fiatalok nyári táborozásához kért 20.000 Ft, vissza nem térítendő támogatást. Valamennyi kurátor jóval az ülés napja előtt megismerte a lelkész úr beadványát, s egyhangúlag javasolták a támogatás folyósítását. Az ülés napján, május 21-én 3 kurátor jelent meg. Ketten -Kerekes Illésné, Matkó Imre- más elfoglaltságukra tekintettel bejelentették távolmaradásukat, de hangsúlyozták, hogy véleményük a támogatással kapcsolatban nem változott. A kuratórium végül is 3 igen 0 nem 0 tartózkodással meghozta 11/2008 számú jóváhagyó határozatát. Ugyan ezen az ülésen 12/2008-as szám alatt döntöttünk arról is, hogy a táborban résztvevőknek az alapítvány 13 db könyvet adományoz, amit -a lelkipásztor értékelése alapján- a gyermekek részére kell térítésmentesen szétosztani

Harmadszorra -szintén rendkívüli ülésen- augusztus hónapban kellett összeülni, amikor ismét egy beadvánnyal kapcsolatban döntöttünk. Vargáné Lázár Györgyi egy saját kiadású gyermek szakácskönyvhöz kért -nem meghatározott értékű- anyagi támogatást. Valamennyi kurátor ez esetben is olvasta a beadott kérelmet. A határozatot a szeptember 21-i istentisztelet után megtartott rendkívüli kuratóriumi ülésen hoztuk meg. Valamennyi kurátor röviden megindokolta véleményét, amit jegyzőkönyvben is rögzítettünk. A kérelmet 1 igen, 4 nem, 0 tartózkodás mellett elutasítottuk. Határozatunkról a kérelmező írásban kapott értesítést.

Az üléseken a megjelenés megfelelő volt, határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el. Az esetleges hiányzást minden esetben előzőleg jelentették. A 2008-as évben 13 határozatot hoztunk, 12-t egyhangúlag, egyet, pedig szótöbbséggel döntöttünk el. A határozatokat az érdekeltekkel írásban is közöltük.
A 2008-ban meghozott határozatainkat végrehajtottuk, azokkal kapcsolatban utólag intézkedési kötelezettsége sem az alapítványnak, sem a kuratóriumnak nincsen.

Beszámolási kötelezettség:

Az alapító 2008. május 25-i presbiteri ülésén beszámoltatta a Kuratóriumot a végzett tevékenységről. Készséggel és örömmel tettünk eleget ennek a kötelezettségünknek, amit a törvény minden alapító részére meghatároz, miszerint az általa létrehozott alapítvány működését az éves beszámoltatással köteles ellenőrizni. A beszámolót, a tárgyévi mérleget 15 nappal a presbiteri ülés előtt az alapító (presbitérium) tagjai írásban kézhez kapták. A beszámolóval és az ülésen elhangzott szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban kérdés nem hangzott el, a résztvevők kifogást nem emeltek. Az alapítvány az alapítótól a beszámoltatással, annak elfogadásával, vagy elutasításával kapcsolatban semmiféle határozatot írásban nem kapott, ezért azt az alapítvány iratanyagához csatolni nem tudtuk.

A 4/2008. sz. 5/2008. sz. 6/2008. sz. 9/2008. sz. 10/2008 sz. határozatban rögzített feladatok végrehajtása:

Pályázatok írása, beküldése (Szabó László) - feladat az alábbiak szerint lett végrehajtva:
-Generációs Napok megrendezésének támogatására nyújtottunk be pályázatot, elnyert összeg 50.000 Ft volt.
-Fiataljaink vallásos nevelését elősegítő könyvpályázaton nyertünk 100 db könyvet 38.250 Ft értékben. (Újszövetségi Képes Biblia 35 db, 22.476 Ft értékben
Hat csodálatos nap (képeskönyv a világ teremtéséről) 30 db, 11.143 Ft értékben
Pásztoriskola (regény) 5 db, 2.810 Ft értékben
Az élet könyve (kronologikus biblia) 30 db, a könyvek érték nélküli megjelöléssel érkeztek.
A könyvek a két gyermekkarácsonyon (40 db), a III. Generációs Napon (17 db), a Balatonalmádi táborozáson (13 db) lettek -általában jutalomként- kiosztva a gyermekek, fiatalok részére. Az alapítvány képviselője részt vett a székelyudvarhelyi testvérgyülekezet parókiájának avató ünnepségén, ahol a gyülekezet fiataljai részére 20 db könyvből álló csomagot adott át -a gyülekezetünk és annak alapítványa nevében. Jelenleg 10 db könyv még az alapítvány tulajdonában van.


Hitoktatás anyagi támogatásának szervezése (Kerekes Illésné) - feladat az alábbiak szerint lett végrehajtva:
Kerekes Illésné, Kádár István Csongor lelkipásztorunkkal való egyeztetés után irodaszereket és tanszereket vásárolt 11.690 Ft értékben. Újtelepre Péterffy György lelkipásztor vallásos gyermekirodalmat, hittan munkafüzeteket, és oktató képeket vásárolt 9.230 Ft értékben. Az alapítvány által meghatározott támogatási keretösszeg e célra 20.000 Ft volt, megvalósult 20.373 Ft. A felvett összeggel mindketten szabályszerűen elszámoltak.

Gyermekek karácsonyi ajándékozásának szervezése (Kerekes Illésné) - a feladat végrehajtásáról Kerekes Illésné szóban számol be a kuratóriumnak.

Generációs Napok szervezése, lebonyolítása (Szabó László és az általa megbízottak) - a feladat végrehajtása megtörtént. Az 50.000 Ft pályázati összeggel az alapítvány képviselője a soroksári önkormányzat felé határidőre, szabályszerűen elszámolt. Több magánszemély és vállalat támogatta az esemény megrendezését élelmiszer és egyéb eszközök juttatásával, kölcsönadásával. Meghívást fogadott el a Bugyi Református gyülekezet lelkipásztora, és ifjúsági csoportja, akikkel közösen jó hangulatú sportdélutánt tartottunk, este, pedig a fiatalok szolgáltak a táborban. Gyülekezetünk lelkipásztorai is részt vettek a III. Generációs nap eseményein. Kádár István Csongor lelkipásztor -aki áhítatot tartott-feleségével és a gyülekezetünk egy presbiterével látogatott meg bennünket, míg Péterffy György és Dragán György lelkészek mindhárom napon köztünk voltak, s több alkalommal szolgáltak. A három napon 119 fő vett részt a programon.

A Honismereti Kör tevékenységének anyagi támogatása (Hatházi Attila) a feladat -alapítványunkra vonatkozó-részletes végrehajtásáról bővebben Hatházi Attila számol be a kuratóriumnak. A HK a rendelkezésére bocsátott 32.000 Ft támogatásból 13.573 Ft-ot használt fel. A felhasznált összegek elszámolása szabályszerűen megtörtént.

Az 50 résztvevőre tervezett erdélyi napon főzendő gulyás nyersanyagának biztosítása (Kurátorok) A gyülekezet lelkipásztora a rendezvény időpontjáról a kuratóriumot nem értesítette, sem közvetlenül, sem a kurátorokon keresztül a megszavazott támogatás összegét nem igényelte.

A konfirmandusok ingyenes meghívása a III. Generációs Napok eseményeire (Szabó László) megtörtét, minden érintett részére meghívót adtunk át a sikeres konfirmáció után, amelyet később szóban és e-mailban is megerősítettük. A meghívást egy fő fogadta el, igaz, Tőlük az egész család részt vett a rendezvényen.

Egyéb tevékenység:

Kiemelt fontosságú az a szellemiség, ami alapítványunk valamennyi programját jellemzi, ami munkánkat vezérli. Csoportos programjainkon elengedhetetlen az ige hirdetése, hallgatása, a résztvevők közösségi szellemének erősítése Mindenható Urunkban. Az alapítvány anyagi, erkölcsi támogatásával megrendezett programoknál is kívánatosnak tartjuk -s minden esetben meg is valósult- a hitéleti nevelés érvényesítését.
Minden rendezvényen gyülekezetünk lelkipásztorai, vagy vendég lelkipásztorok szolgáltak, s hirdették közöttünk az evangéliumot. A célunk: az alapítvány meghatározott célkitűzéseivel egyidejűleg egységben, hitben megtartani mindazokat, akik szolgálatunkra odafigyelnek, s bővíteni az alkalmainkon rendszeresen, vagy esetenként résztvevők létszámát.
Fentiek jegyében több olyan alkalmon vettek részt kurátoraink, amelyeken a magas színvonalú előadások, jó hangulatú beszélgetések, éneklések, igaz és bensőséges bizonyságtételek adtak maradandó élményt. S az élmények továbbadása szülte az ötletet, hogy az arra érdemes eseményeket megörökítsük, s elérhetővé tegyük azok számára is, akik az egyszeri alkalmon nem tudtak részt venni.
Így került sor Kéri József Tamás bizonyságtételének, és Jókai Anna írónő estjének hangban történő rögzítésére, s egy, az eseményt tartalmazó CD megszerkesztésére, legyártására. Az alapítvány képviselője úgy döntött, -a gyors döntési kényszer miatt nem volt mód kikérni a kurátorok véleményét-, hogy a kuratórium megelőlegezett költségén előállított CD-ket értékesíteni nem lehet, de ajándék példányok igényelhetők lesznek. Egyben felhívjuk minden igénylő véleményét, hogy az ajándék CD átvételekor az alapanyagköltséget -100 Ft/db értéken számítva- térítse meg részünkre, ugyanakkor mód van az újtelepi templom építésére adományt befizetni, amelyet alapítványunk a templomépítés számlájára -céltámogatásként- átutal.
Karácsonykor -talán egy kicsit megkésve- az alapítványunk ajándék képeslapokat készített, amelyet az igénylők között osztottunk szét. A költségeket alapítványunk -az elenyésző volta miatt- finanszírozta, de az igénylők ebben az esetben is ragaszkodtak hozzá, hogy adományt fizessenek be alapítványunkon keresztül az újtelepi templom építésének számlájára.

Pénzügyeinkről:

A mérlegbeszámolót, az eredmény-kimutatást, és ezek kötelező mellékletét, a rövid szöveges beszámolót minden kuratóriumi tag jelen beszámoló mellé megkapja. Néhány gondolat kiegészítésül:
Az alapítvány nyitó bankszámlájának értéke január 1-én 462.534,58 Ft volt, házipénztárában, pedig 9.285 Ft volt.(Összes nyitó: 471.819,58 Ft.) A december 31-i értékek: bankszámla 499.558,57 Ft, házipénztár: 9.494 Ft. (Összes záró: 509.502,57 Ft.) Az alapítvány által kölcsönként használt készpénz visszafizetése megtörtént. Támogatóink összesen 131.785 Ft készpénzt fizettek be alapítványunk pénztárába, valamennyit céltámogatás formájában kaptuk, s az eddigi felhasználás az adományozók által meghatározottakra történt.
Nem forintban, hanem természetben kapott alapítványunk támogatást a Dabas Tej Kft. től, a Kóhalma Vadásztársaságtól, a Tej 2007 Kft-től, magántermelőktől, magánszemélyektől. Ezek elsősorban étkezési alapanyagok, erő és munkagéppel elvégzett feladatok, szállás és felszerelés biztosítása, szellemi termék volt, melyeknek értéke elérte a 100 ezer Ft-ot. Köszönet érte minden támogatónknak, melyet írásban is kifejeztünk részükre, miként köszönet mindazoknak, akik szabadidejükben bármilyen feladatot elvégeztek az alapítvány működtetése, a programok szervezése során, amivel természetesen készpénzt váltottak ki.

Az évben 50.000 Ft pályázati pénzt nyerünk a soroksári önkormányzattól, az Szja 1%-okból az APEH által átutalt összeg 78.872 Ft volt. Ez volt eddig a legmagasabb összeg, amit alapítványunk részére ilyen címen átutaltak. Érdemes volt szórólapokat készíteni, magánszemélyeket felkeresni, több internetes honlapon adatainkat, kérésünket közzé tenni. Mivel az alapító nem közcélú, kiemelten közcélú alapítványként jegyeztetett be bennünket, így jogszabályi kötelezettségünk nincs arra vonatkozólag, hogy működésünkről közhasznúsági jelentést készítsünk, s azt hivatalosan közzétetessük. Ennek ellenére az alapítvány kuratóriumának beszámolóját, pénzügyeinket, határozatainkat -amelyeket a ránk érvényes törvények alapján állítunk össze, s azt hiteles bizonylatok alapján mérlegbeszámolóban rögzítünk- minden évben közzé tesszük, s természetesen lehetőséget biztosítunk arra, hogy az alapítványunkkal kapcsolatot tartók kérdéseket tegyenek fel, s igény esetén betekinthessenek iratainkba is.

Javaslat a 2009 évi tevékenységgel kapcsolatosan:

- Feladatunk 2009-ben is megőrizni az alapítványunkban uralkodó baráti szellemiséget, támogatott programjainkban érvényesíteni, elmélyíteni református hitünket, lehetőségeinkhez mérten segíteni az arra rászoruló fiatalokat, szélesíteni kapcsolatainkat, erősíteni, bővíteni gyülekezeti közösségünket.
- Fiataljaink hazafias nevelésének elősegítése érdekében ez évben is támogassunk olyan programokat, amelyeket gyülekezetünkön kívül szerveznek, de gyülekezetünk tagjai is részt vesznek rajta (Március 15-i koszorúzás), s természetesen segítsük gyülekezetünk ilyen jellegű programjait is. (Az eddigi tapasztalat szerint ezt elsősorban a Honismereti Körünk igényli.)
- Meg kell ragadni minden lehetőséget, hogy pályázat útján nőjenek alapítványunk bevételei. A pályázati lehetőségek kihasználásán kívül kuratóriumunk minden tagja érezze feladatának az SZJA 1%-ának gyűjtését (személyes beszélgetés, szórólapok szétosztása), magántámogatók és vállalkozások megnyerését alapítványunk támogatására.
- Fűzzük szorosabbra kapcsolatainkat konfirmandusainkkal. Idén is hívjuk meg, s térítésmentesen lássuk vendégül a 4. Generációs napok eseményein Őket. Az ezzel kapcsolatos díszes meghívót az alapítvány készíttesse el, s a konfirmáció napján adja át. Jó lenne, ha a meghívókat az a múlt évben konfirmált fiatal adná át, aki részt vett az tavalyi eseményen. Talán megfontolandó lenne valamilyen ajándék (könyv?) átadása a konfirmációs ünnepségen.
- A 4. Generációs Napokra hívjunk meg ismerős külföldi gyülekezetből néhány résztvevőt. (Javaslat Székelyudvarhely, Magyarkecel.)
- Támogassuk a gyülekezetünk ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét. Megfontolandó egy rendszeresen visszatérő program megszervezése, elindítása, ahol legalább 15-20 fiatal vegyen részt. (Pl. filmklub létrehozása.)
- Szervezzünk egy nyílt napot, ahol bemutathatnánk az érdeklődőknek az alapítványunk tevékenységét, ismertethetnénk céljait. Ez a nap kapcsolódhatna más rendezvényhez is, gyülekezeti alkalomhoz is. Kérem kurátor társaimat, hogy a beszámoló gyűlésen tegyenek javaslatot a felvetettel kapcsolatban.

Kérem az írásbeli beszámoló megvitatását, a kiegészítések megtételét, s azt követően a szükséges határozatok meghozatalát.

Budapest, 2009. február 21.

Szabó László
képviselő

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 3, összesen: 40829