2012. április 30., hétfő - Péterffy György Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Háromszáz éve született Bod Péter

1712. február 22-én született a háromszéki Felsőcsernátonban. Iskoláit a nagyenyedi református kollégiumban kezdte és a leydeni egyetemen végezte. Teológiát és keleti nyelveket tanult. 1746-49 között Olthévízen, 1749-től haláláig (1769) Magyarigenben volt lelkész.

A tudományos teológia, egyház- és irodalomtörténet, illetve az egyházjog kérdéseivel foglalkozott. 1748-ban jelent meg A Szent Bibliának históriája című könyve, amely az első magyar irodalomtörténeti monográfia. A Biblia kéziratainak és kiadásainak egyetemes története mellett ismerteti a magyar bibliafordításokat is.

Az alábbiakban Szent Hilárius című könyvéből (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987.) idézünk néhány gondolatot. A könyv különböző témakörökben kérdés-felelet formában fogalmaz meg bibliai igazságokat.

 

„Az Istenről és az vallásról"

 

„1. Kérdés. Micsoda az Isten?

Felelet: Az Istent véghetetlen tökéletességeiért elegendőképpen kiírni nem lehet. Ha kérded, ki és mi az Isten? Így szól Tzitzeró, Simónidésszel felelek, aki erről megkérdetvén Hiéró fejedelemtől, egy napot kért a gondolkodásra, azután kettőt, azután pediglen többet, ezt az okot adván cselekedetének: mert mennél többet elmélkedik az Istenről, annál inkább nem tudja. Augustinus: Senki éntőlem ne keresse tudni, amit én tudom, hogy nem tudok: hanem ha azért, hogy megtanulja nem tudni, amit nem kell tudni. Az Isten mindazáltal világosan mutogatja magát az ő munkáiban: de véghetetlen lévén, a véges elme le nem határozhatja. Ha mégis kérded: Micsoda az Isten? Minden: a betegnek orvosság, a halálozónak élet, az éhezőnek kenyér, a szegénynek gazdagság, a mezítelennek köntös, a setétben ülőnek világosság.

 

9. Kinek adott az Isten e világon nagyobb ajándékot?

Akinek magát adta: fösvény az valóban, aki ezzel az ajándékkal bé nem telik, buja az, aki ezen kívül másban keres gyönyörűséget. Nagy dolog bírni a mindent bíró Istent. Én te jutalmad vagyok, Ábrahám. Mindenek tieitek, ti pedig a Kristuséi vagytok.

14. Kivel jó lenni?

A Kristussal. Inkább akarok (így szól egy jó keresztyén, Kempis Tamás) a Kristussal koldus lenni, mint Kristus nélkül eget bírni. Kristus nélkül a paradicsom pokol lenne, a Kristussal pokolból is paradicsom válnék. Uram, kihez mennénk? Örök életnek beszéde vagyon nálad!

23. Mire való a templomok tetején a kakas?

Hogy midőn látják a bűnösök, emlékezzenek meg arról, hogy a kakasszóra a Kristust megtagadó Péter megtért. Ők is is térjenek meg, s kegyelmet nyernek. A próféták és apostolok írásokban gyönyörűséges kakasszó ez: Serkenj fel te, aki aluszol, és kelj fel az halálból, és megvilágosodik néked a Kristus.

44. Vagyon-é határa az Isten kegyelmességének?

Nincsen: csak légyen, aki könyörögjön. Mindenkor lészen, aki meghallgassa. Csak légyen, aki bűneit megbánja, lészen, aki megbocsájtja."

 

„Az emberről közönségesen"

 

„73. Micsoda az ember?

Erőtlenségnek példája, időnek prédája, szerencsének játéka, állhatatlanságnak képe, nyomorúságnak fontja. Ami ezeken feljül vagyon, por és hamu.

102. Mire kell az embernek nagyobb gondjának lenni?

A jó lelkiesméretre, amely minden jóval, kegyelemmel s gyönyörűséggel bővölködő kies paradicsom. Aranyágy, Isten udvara, Szentlélek oltára, Kristus temploma. A jó lelkiesméret így beszél magával: Vétkeztél? Úgy vagyon. Tehát téged a törvény kárhoztat? Mi gondja a törvénynek velem, mikor nékem egyezségem vagyon azzal, aki nagyobb a törvénynél, aki a törvénynek vége minden hívőnek idvességére, nékem szabadítóm: Mert nincsen immár semmi kárhoztatások azoknak, akik a Kristusban vagynak."

 

„Az emberek különböző sorsokról és cselekedeteikről"

„257. A békességes tűrésnek mi a fundamentoma?

A békességes tűrés vaspáncél, melyen semmi által nem hat, ha az a fundamentoma: Legyen az Úrnak akaratja. Az Isten tetszésén való megnyugovás.

 

„A bűnről és annak büntetéséről"

„334. Mi e világon legnehezebb?

Ki az ónat, ki az aranyat, ki a fövényt mondja. De legnehezebb, ami a lelkeket is az égből a pokol fenekére lenyomta, a bűn.

335. Mi legkönnyebb?

Az igazság terhe, a Kristus igája.

341. Mit tartanak kettős bűnnek?

A bűnnek eltagadását. De annak megvallása a bűnbocsánatnak keresése.

375. Könyörül-é Isten a bűnösön?

Azt kérdette vala egy életét bűnben töltött katona egy istenfélő paptól. Ki azt felelé: hát te elveted-é köntösödöt, mihelyt megszakad, vagy nem? Nem. Azt felelte: az Isten annál inkább el nem veti a megtérő bűnösöket, kiket a maga képére teremtett.

377. Mikor kell megtérni a bűntől?

Egy nappal, avagy csak halálod előtt. De minthogy sem napját, sem óráját nem tudod halálodnak, egy lépésre megeshetik: ma térj meg. Ma, ha az Úr szavát hallandjátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Fleres, si scires unum tua tempora mensem. Rides cum non sit forsitan una dies. Azaz: ha tudnád, életednek csak egy hava vagyon, megdobbannál mindjárt, s sírnál azon nagyon. Nevetsz mégis, holott hátha csak egy napja sincsen életednek? S fejed halál kapja."

 

„A számadásról és az örökkévalóságról"

„674. Kik vagynak ott, ahol nincsenek, ahol nincsenek pedig, ott vagynak?

Az istenfélő embernek hazája a mennyország, bujdosásának földe az élet. Evilági életben a maga házában is zsellér és az eget bírja. Ahol a te kincsed, ott a te szíved, ott vagy magad. A te kincsed, a Kristus, az égben vagyon."

 

Összeállította: Péterffy György

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 12, összesen: 89868

 • 2020. október 25., vasárnap

  A Lónyay Utcai Református Gimnázium futással tisztelgett 1956 és napjaink hősei, az egészségügyi dolgozók előtt. Kezdeményezésükhöz mások is csatlakoz...
 • 2020. október 23., péntek

  A szabadság levegője járta át: 1956 őszén egyházunk a nemzettel együtt készült a társadalmi megújulásra.
 • 2020. október 21., szerda

  Sokan vágynak sikerre, gazdagságra, a problémák azonnali megoldására, de ki vágyik Isten bölcsességére? Elérhető ez a bölcsesség, vagy csak a „kiválts...
 • 2020. október 21., szerda

  Idén a a „Hagyomány, Identitás, Történelem” – rövidítve: HIT – konferencia helyett pódium- és kerekasztalbeszélgetéseket szervez a Károli Gáspár Refor...
 • 2020. október 21., szerda

  Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórháza...
 • 2020. október 20., kedd

  Egy hivatását szerető, ám egyháza tanításaiban megingó katolikus pap és egy nyakas kálvinista családból származó fiatal nő egymásra és Istenre találás...
 • 2020. október 19., hétfő

  A Wycliffe Bibliafordítók webináriumán keresztül tekinthetünk be a Szentírás fordításának rejtelmeibe.
 • 2020. október 19., hétfő

  Hogyan segíthető elő a református intézményrendszerben a hátrányos helyzetű diákok befogadása? Többek mellett erre a kérdésre is választ kínál a Prote...
 • 2020. október 15., csütörtök

  Másfél évesek okostelefonnal, mobilos játék miatt kirekesztett gyerekek, önmagukban bizonytalan, szorongó fiatal felnőttek. Mit tehetünk értük szülőké...
 • 2020. október 14., szerda

  Rendkívüli helyzetben, a félelmeink ellenére is merjünk jót cselekedni, mert ehhez kaptuk az Úrtól az erő, a szeretet és a józanság lelkét – foglalhat...