KÖNYVTÁRI BIBLIAOLVASÓ-KÖR
Genezis - I. Mózes 47:13-26.
76. Éhínség Egyiptomban

Mi minden történik bennünk egy-egy döntés előtt, majd az indulás és megérkezés között?
Régen látogattam a református weblapra az Interneten, de két hete valamiért odanéztem. Elolvastam a híreket, és láttam: október 3-5 között lesz Betánia CE találkozó Nagyváradon! Rég szeretnék oda ellátogatni, hisz pár éve kiderült, családunk egyik nevezetes hölgytagja: Dapsy Gizella, és férje Rozsnyai Kálmán erre a városra hagyta híres Ady gyűjteményét. És persze mennék, régóta kíváncsi lennék az Erdélyi CE közösségére, légkörére...
Azon a hétvégén éppen családi találkozó volt Pesten. Kérdeztem az édesapámat, megy Nagyváradra? Igen, a bátyám viszi. Akkor lépett mellénk ő is, és mindjárt hívott, van üres hely a kocsiban! Túl hirtelen alakult, - meghökkentem kicsit. - Ha a párom bólint rá, megyek - válaszoltam akkor neki. És igen, a férjem minden ellenvetés nélkül bólintott utamra... Így indultam el múlt hét végén Nagyváradra, az Erdélyi CE országos találkozójára. Mintha valaki tenyerébe emelt volna. Ezen a hétvégén szinte állandóan ezt az érintést éreztem, azt a szeretetet, mely minden történést, minden embert (még engem is) helyére tud tenni.
Régtől sóvárogtam olyanféle keresztyén közösségért, testvérekért, ahol mindenki azért mozdul, ami éltet és eleveníthet. És bizony szégyenkezve éreztem ott Nagyváradon, mint az egykor magára maradása miatt kesergő próféta, mikor mondja neki Isten azt a hétezret, aki hűséges maradt hozzá. Bár a találkozón csak 700-an voltunk, ám ami összefogott minket az ugyanúgy Isten könyörülő szeretete és irgalma volt.

OLYAN SÚLYOS VOLT AZ ÉHÍNSÉG, HOGY SEHOL AZ ORSZÁGBAN NEM VOLT KENYÉR. EGYIPTOM FÖLDJE, ÉS KÁNAÁN FÖLDJE SÍNYLŐDÖTT AZ ÉHÍNSÉG MIATT. JÓZSEF ÖSSZESZEDETETT MINDEN PÉNZT, AMI CSAK TALÁLHATÓ VOLT EGYIPTOM ÉS KÁNAÁN FÖLDJÉN A GABONÁÉRT, AMELYET VÁSÁROLTAK. EZT A PÉNZT JÓZSEF A FÁRAÓ HÁZÁNAK JUTTATTA. AKKOR ELFOGYOTT A PÉNZ EGYIPTOM FÖLDJÉN IS, KÁNAÁN FÖLDJÉN IS, AKKOR JÓZSEFHEZ MENTEK EGÉSZ EGYIPTOMBÓL ÉS AZT MONDTÁK: ADJ NEKÜNK KENYERET! MIÉRT HALJUNK MEG ITT ELŐTTED? HISZEN NINCS MÁR PÉNZ! JÓZSEF ÍGY FELELT: ADJÁTOK IDE JÓSZÁGAITOKAT? AKKOR ADOK NEKTEK JÓSZÁGAITOKÉRT, HA MÁR NINCS PÉNZ. EL IS VITTÉK JÓSZÁGAIKAT JÓZSEFHEZ, JÓZSEF PEDIG ADOTT NEKIK KENYERET A LOVAKÉRT, A JUHNYÁJAKÉRT, A MARHACSORDÁKÉRT ÉS SZAMARAKÉRT. MIUTÁN ELLÁTTA ŐKET KENYÉRREL ABBAN AZ ESZTENDŐBEN MINDEN JÓSZÁGUKÉRT.

Ahol éhínség van, ahol nincs termés, ott az éhség diktál, ott értékét veszíti a pénz, a kincs, a jószág, a mező, a föld, s az ember mindennemű valakisége. Ott csak az éhséget csillapító kenyér, a vetni való gabona ér valamit. A hét éven át tartó, egyre keservesebb ínségben az egyiptomiak végül mindent készek odaadni a megmaradásért.

Nagyvárad felé, még az autóban, megkérdeztem a nálam jóval tájékozottabb pesti CE tagoktól, ki az erdélyi Betánia CE vezetője? Ketten válaszoltak, s kétféle nevet hallottam.
Miért? Kiderült, van hivatalosan megválasztott, tevékeny ifjú elnök, és van még valaki, aki isteni megbízással, nyolcvanon túl is szíve-lelke maradt a missziónak: Visky Ferenc.

Miféle élet van Visky Ferenc háta mögött? Egy éve sincs, hogy megjelent Visky A. önéletrajzi ihletésű írása: Júlia. Szülei fordulatokkal teli viszontagságos életéről és saját gyermekkoráról szól, édesanyja szemszöge felől idézve a múltat. Az ebből készült színdarab folyamatosan szerepel a Thália Színház műsorában.

Hogyan ajánlják, akik olvasták Visky András könyvét, vagy látták a színdarabot?

"Az életrajzi ihletésű dráma főhőse a szerző édesanyja, Júlia, osztrák származású, pesti polgári család gyermeke szenvedélyes szerelembe esik egy erdélyi egyetemistával, aki a második világháború előtt Magyarországra szökik, hogy elvégezhesse a teológiát. A háború után úgy döntenek, hogy visszatérnek Romániába. Az 56-os forradalom az ő sorsukat is megpecsételi, a férjet börtönbe zárják, Júliát pedig hét gyermekével együtt száműzik a román Gulágra..." Most találkoztam velük, a börtönviselt lelkész édesapával, a feleségével, fiaival, lányaival, unokáival. Miféle emberek? Istenbizonyosságot hordozók. Nem gyűlölnek, szolgálnak…

MIUTÁN ELTELT AZ ESZTENDŐ, A MÁSIK ESZTENDŐBEN MEGINT ODAMENTEK HOZZÁ, ÉS AZT MONDTÁK NEKI: NEM TITKOLHATJUK EL, URAM, HOGY ELFOGYOTT A PÉNZ, JÓSZÁGAINK ÉS ÁLLATAINK PEDIG URUNKNÁL VANNAK. NEM MARADT EGYEBÜNK URAM, CSAK TESTÜNK ÉS A FÖLDÜNK. MIÉRT PUSZTULJUNK EL A SZEMED ELŐTT MAGUNK IS, FÖLDÜNK IS. VÁSÁROLJ MEG MINKET ÉS A FÖLDÜNKET KENYÉREN, ÉS MI FÖLDÜNKKEL EGYÜTT A FÁRAÓ SZOLGÁI LESZÜNK. CSAK ADJ VETŐMAGOT, HOGY ÉLETBEN MARADJUNK, NE HALJUNK MEG, ÉS A TERMŐFÖLD SE VÁLJÉK PUSZTÁVÁ. JÓZSEF TEHÁT MEGVÁSÁROLTA EGYIPTOM EGÉSZ FÖLDJÉT A FÁRAÓ RÉSZÉRE, MERT AZ EGYIPTOMIAK MIND ELADTÁK MEZŐIKET, OLYAN SÚLYOS VOLT NÁLUK AZ ÉHÍNSÉG. ÍGY LETT A FÖLD A FÁRAÓÉ.

Hogyan éljük át az ínséges éveket? Vajon közelebb vihetnek minket a legfontosabbhoz? Kiderül az egyiptomiakról szóló történetből, mi fontos, meddig fontos, ha éhínség következik. Mi veszhet, mi nem. Mindent odaadnak, csak legyen aki és ami életben tartja őket. Mintha József szándékosan éreztetné velük, mi, mit ér, mi veszhet, és hogyan maradhatnak meg.

Visky Ferenc írt börtönéveiről: Fogoly vagyok. Eredetileg 22 évre ítélték, végül hét év után amnesztiával szabadult társaival együtt. Lelkészi és CE szövetségi munkakörben végzett gyülekezeti missziójáért lett fogoly. Nem tagadta meg azt, amiben hitt. A különös az, milyen szabad maradt, s gyűlölet nélküli lélekkel ír és emlékezik azokra a viszontagságos évekre:

"A ötvenes években Szamosújvárra érkező rabokat a következő üdvözlő felírás fogadta:

"Akik itt beléptek, hagyjatok fel minden reménnyel!"

Dante-idézet, a Pokolból. De ez mégiscsak az Isteni színjáték része.

Beljebb, a börtönné alakított Martinuzzi Fráter Gyögy, pálos szerzetes, nagyváradi püspök, Erdély helytartója 1542--ben épített, gyönyörű kastélyában egy másik felírást olvashattunk, a főbejárat kövébe vésve:

DOMINUS ADIUTOR ET PROTECTOR MEUS, QUEM TIMEBO

Ez pedig azt jelenti: Az Úr az én segítségem és védelmezőm, kitől féljek?
Az első rögtönzött transzparens, a második kőbe írt üzenet.
Isteni színjáték, valóban.
"

Részlet Visky Ferenc kötetéből


Vajon keresztyén életünket hogyan éljük? A lelki éhség mikor szorít oda minket Istenhez?
Miféle idők kellenek ahhoz, hogy semmi egyéb ne kelljen nekünk, csak az a kenyér amivel Krisztus táplálhat minket? Visky Ferenc és Krisztus evangéliumának hirdetéséért 1958-ban bebörtönzött társai (20-an) nem vesztek bele a nyomorgattatásba, mert ami a lelküket éltette, arra éhesek voltak, és azt kapták, ott is, Krisztus velük volt, tartotta, visszahozta őket.
A NÉPET A VÁROSOK KÖZELÉBE TELEPÍTETTE EGYIPTOM EGYIK HATÁRSZÉLÉTŐL A MÁSIK SZÉLÉIG. CSAK A PAPOK FÖLDJÉT NEM VÁSÁROLTA MEG, MERT AZ A PAPOK JAVADALMA VOLT A FÁRAÓ RENDELETE SZERINT, ÉS ŐK ABBÓL A JAVADALOMBÓL ÉLTEK, AMELYET A FÁRAÓ RENDELETE JUTTATOTT NEKIK...

Milyen különös, Visky Ferenc és paptársai lemondtak a misszióért papi jogaikról, de nem mondtak le papi elhivatottságukról, krisztusi küldetésükről. Hányan és hányan fordítottak hátat ez utóbbinak akkor és azóta is. Mert félnek, mert nem mernek hitből, hit által élni.

"Isten szolgái számára külön papi cellákat is nyitott a börtönigazgatás. Mindez nem humanitásból fakadt, hanem azért történhetett így, mert a legtöbben a rabok között is folytatták lelkészi munkájukat. Különböző felekezetek lelkipásztorai szenvedtek együtt, bizonyos időszakokban olyan sokan, hogy kitelt volna egy ökumenikus zsinat a meggyötörtekből.
Ezt az időszakot még a sztálini börtönhagyományok jellemezték. Iszonyatos körülmények, rossz bánásmód várt a nagyrészt teljesen ártatlan elítéltekre. A fegyőrök szadizmusa, visszaélései és a közönséges bűnözők általuk eltűrt, esetleg bátorított zsarnokoskodása tovább rontották a szerencsétlen politikai foglyok helyzetét. Előszeretettel zárták a zsidó foglyokat a volt vasgárdisták közé. Csak az javíthatott sorsán, aki megtagadta hitvallását, véleményét, netán vállalkozott a besúgó dicstelen, de bőkezűen jutalmazott szerepére. A könyvből az is kiderül, hogy nem sokan választották ezt a könnyebb utat: a magyarok közül még kevesebben, a lelkészek köréből pedig alig. Ő már a tárgyaláson kitűnt bátorságával, miközben halálos ítéletét várta. Végig példamutatóan viselkedett a fegyházban, nem törte meg a zokszó nélkül elfogadott szenvedés, nem tudták megalázni. Megtartotta lelki szabadságát: amikor évekig magánzárkában volt, és csak háromlépésnyi mozgástér állt rendelkezésére, ő csupán kettőt lépett, hogy mozgását ne a korlátozáshoz igazítsa… Töretlen maradt hite, embersége tiszteletet parancsolt. Felesége méltó társa volt férjének, nem tartotta vissza őt az áldozatvállalástól, bátorította a szenvedésben, amelyet végül ő maga is kénytelen volt megismerni: a Duna-deltába vitték kényszermunkára. Az emberek többségében mindannak töredéke, amit elszenvedett ez a házaspár, égő bosszúvágyat keltett volna. Ám bennük írmagja sem volt az ilyen nemtelen érzelmeknek… "

Evangélikus Élet - Visky Ferencről és kötetéről

Ma, Erdélyben, lehet Betánia CE tag, aki lelkész? Miért akadályozzák a lelkészeket abban, hogy ennek az egyházat megújító, lelket ébresztő krisztusi mozgalomnak tagjai legyenek?
Javukra válik ez az akadályoztatás? Azt éreztem ott köztük, hogy igen. Míg a magyarországi CE szervezet újra meg újra elerőtlenedik, ők elevenek, éhesek az istenire, a megújítóra, a lelket elevenítőre, a Krisztustól kaphatóra.

AKKOR JÓZSEF MONDTA A NÉPNEK: A MAI NAPON MEGVÁSÁROLTALAK BENNETEKET ÉS FÖLDETEKET A FÁRAÓNAK. ITT A VETŐMAG, VESSÉTEK BE A FÖLDET!
A TERMÉS EGYÖTÖDÉT A FÁRAÓNAK KELL ADNOTOK, NÉGYÖTÖDE MARAD NEKTEK A MEZŐ BEVETÉSÉRE ÉS ÉLELEMRE HÁZATOK NÉPÉNEK, HOGY LEGYEN ENNIVALÓJA CSALÁDOTOKNAK. ŐK EZT FELELTÉK: TE MENTETTED MEG ÉLETÜNKET! LÉGY JÓINDULATTAL IRÁNTUNK URAM, ÉS MI A FÁRAÓ SZOLGÁI LESZÜNK! AZT A MAI NAPIG IS ÉRVÉNYES RENDELETET HOZTA JÓZSEF EGYIPTOMBAN A FÖLDRE VONATKOZÓLAG, HOGY A TERMÉS EGYÖTÖDE A FÁRAÓÉ; CSAK A PAPOK FÖLDJE NEM VOLT A FÁRAÓÉ.

Ha mi így lennénk Krisztuséi, ahogy az egyiptomi nép lett a fáraóé! Hogy mondják Józsefnek? Te mentetted meg életünket... Miért így látják? Jól látják? Mi lenne velük az Isten által küldött ember, a rabszolgaként idehurcolt József isteni látása és intézkedései nélkül?
Jézus Krisztus megmentett minket. Kifizette a minket terhelő számlákat, kereszthalálával váltott meg minket, bűneink jogos ítéletétől, igen, Isten országa számára. Látjuk, tudjuk, mozdíthatja ez a látás és tudás szívünket és lelkünket? Ha mozdítaná?!

Visky Ferenc vasárnap hallott igehirdetéséből hadd idézzem a legfontosabb gondolatokat:
HA VALAKI KRISZTUSBAN VAN ÚJ TEREMTÉS AZ, A RÉGIEK ELMÚLTAK, ÍMÉ ÚJJÁ LETT MINDEN
II. Kor. 5:17.

...Sziklazúzó pöröllyé lehet az Ige, ami nem lehet kenyérré... Ha valaki Krisztusban van... Súlyos kérdést vet fel ez a fenti Ige. Érvényes ránk az előző versekből való elnevezés: "Krisztus gyülekezete"? Lehet egyszerre igaz és nem igaz? ...Ha valaki Krisztusban van... Nem aki hisz, nem aki megkeresztelkedett... Aki Benne VAN! Nem szólam, nem hívő sztereotípiáról van itt szó! "Itt van szívem, neked adom Uram." Van erre visszhang? Jézus visszakiálthat? IGEN, itt VAN! A szíved bennem van!
...Énbennem és én tibennetek - Krisztusban vagyok-e, ha hiszek? Krisztusban vagyok-e, ha azt hiszem abban vagyok? Őbenne is meg lehet találni engem? Ezt a népet? Ez teszi problématikussá az egész keresztyénséget. Pál hajótörést szenvedett, de nem a hite szenvedett hajótörést! Mit jelent ez? Jól gondoljuk meg! A tanítványok kétségbeesnek a viharban. Nem tudnak aludni, mert szívükben vihar van, előbb kezdődött, mint a tengeri vihar. Ezért keríthette hatalmába őket a tenger vihara. Jézusban nem volt vihar, őt nem keríthette hatalmába. A vihar erősebb a hajónál, de Krisztus erősebb a viharnál...
...Nem csak a hited, a léted is Krisztusban van? Van olyan Jézus-hit, amit könnyedén élünk. A Jézus-információra, ismeretre támaszkodó hit, de ez nem Krisztus-hit. Nem lehet elkerülni a megfeszített állapotot. Hogy mondja Pálnak? Miért üldözöl engem?... Én vagyok Jézus, akit te üldözöl... Így adja magát. Nincs olcsóbban! Feltámadottként keresztre feszíttetett Krisztus. Vállaljuk a szenvedő Krisztust? Hogy mutatta Pálnak, mivé lehet? Megmutatom neki, mennyit kell szenvedni az én nevemért" Az ÜLDÖZŐ van veszélyben, nem az üldözött! Ez az, ami ránk vár! Krisztus sebeit hordozom testemben - mondja később Pál. Jézus az üldöző hitetlen oldalán áll. Ha hívő üldöz hívőt, akkor kinek az oldalán áll? Hol vagy te? Az Ő oldalán? Ha értenénk ezt!
...Új teremtés az. Mi az, hogy új? Lehet mindig új a kegyelem, ha nem feledkezem el a megújulásról, s arról, miképp nyertem. Isten újra és újra emlékezteti népét. Új teremtés...
A hit teremt. Isten teremt. Az ember alkot, teremteni csak Isten tud. Isten a SEMMIBŐL teremt. Engem is semmivé tesz, hogy teremteni tudjon. A kegyelem az kegyelem. Semmim se maradhat, - pirulnom kell, ha marad valami, mert arra nézve nem érvényes a kegyelem!
...Porból lettünk, porrá leszünk, nincs min méltatlankodni. Mi a por? A por az, ami önmagában nem áll össze! Amikor Isten kezébe vette, összeállt. Magamtól nem állok össze, nem állunk össze! Ha ő veszi kezébe, akkor a POR összeáll. Probléma, hogy nem áll össze a por a porral? Hogy állna össze? Hol kezdődik az ami többé nem por? Az Ő szeretete, az Ő megváltó hűsége. Ne felejtsd el, hogy por voltál, por vagy. A régi ember tett fogadást, de a múlt, múlt. Most kell, újra érvényes isteni teremtés kell!
...A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden ÍME - azt jelenti: LÁSS! Nyíljon a szemed! Ezért vagyunk itt! Amikor Jézus a vaknak megnyitotta a szemét, akkor az felnyílt és látta Őt, aki megnyitotta a szemét. Tegyen minket látóvá! Ámen.

Ahogy József és háza népe idegennek számít Egyiptomban, úgy Visky Ferenc és missziós csoportja is Erdélyben, és mindazok, akik Krisztust követik, idegenek a világban, és éppen ezért óriási lehetőség minden lépésünk, mert másképp néznek ránk, méregetik az életünket, tetteinket. Ez lehet áldássá és átokká. Áldássá, ha a nyomorúságban megajándékozhat minket, és átokká, ha megkeseredik a szívünk, és megajándékozhatatlanokká leszünk.

VISKY ANDRÁS: ÍGY SZÓLTAM, NEM

Így szóltam: nem talállak, Jóságos Isten,

De nem téged kerestelek;
Azt mondtam: válaszodra várok, Irgalmas Isten,
De nem téged szólítottalak;
Hangosan kiáltottam: nyomorúságomból szabadíts meg engem, Megváltó Isten,
De nem a Te könyörületességed sokaságában bíztam…

Te így szólsz: aki a szív teljességével engem keres, már meg is talált,

mert én vagyok az Út... mert én vagyok az Igazság… mert én vagyok az Élet.

Ablonczy Ágnes