MÁTÉ EVANGÉLIUMA
MÁRK EVANGÉLIUMA
LUKÁCS EVANGÉLIUMA
JÁNOS EVANGÉLIUMA
AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI
PÁL LEVELE A RÓMAIAKHOZ
PÁL ELSŐ LEVELE A KORINTHUSIAKHOZ
PÁL MÁSODIK LEVELE A KORINTHUSIAKHOZ
PÁL LEVELE A GALATÁKHOZ
PÁL LEVELE AZ EFEZUSIAKHOZ
PÁL LEVELE A FILIPPIEKHEZ
PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ
PÁL ELSŐ LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ
PÁL MÁSODIK LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ
PÁL ELSŐ LEVELE TIMÓTEUSHOZ
PÁL MÁSODIK LEVELE TIMÓTEUSHOZ
PÁL LEVELE TITUSZHOZ
PÁL LEVELE FILEMONHOZ
A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL
JAKAB LEVELE
PÉTER ELSŐ LEVELE
PÉTER MÁSODIK LEVELE
JÁNOS ELSŐ LEVELE
JÁNOS MÁSODIK LEVELE
JÁNOS HARMADIK LEVELE
JÚDÁS LEVELE
A JELENÉSEK KÖNYVE