Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Történelem...

 

 

A templomépités előzményei...

Anno 1760. Die 18a May.
Szalk Szent Martoni Helységnek és közelebb azon Reformata Ecclesiának külső és belső Előll járóik Instantiájokra Inquiráltatik
De eo utrum?
Emlékeziké a Tanú arra, mikor Anno 1681. Ország Gyűlése vólt; Anno 1680. pediglen vagy két Esztendeig egymás után nagy üstökös csillag láttzott? vagy az juté eszébe mikor Anno 1682. Fülek vára széjjel hányattatott? akár Anno 1683. mikor Bécs alá ment a Török? vagy pedig A. 1686. mikor Budát a Töröktül meg vették a keresztények? és tudgya é a Tanú hogy a fent irt időkben vólté a Szalk Szent Mártoniaknak ugymint a Reformatusoknak helyben Templomok, magoknak Prædikatorok, és Isteni Szolgálattyok?
Testis Stephanus Járó Ádám Incola N. Körösiensis Annorum cir. 90. Juratus examinatus fassus est: A Tanú Ordason Patai mellett Születtetvén e világra, 's. három Pestist érvén, az elsőre is mikor Budában a Törökök laktak jól emlékezik: Látta azomban és emlékezik arra is, hogy egymás után két Esztendeig üstökös csillag láttzott, akkor Fülep Szállásán lakván. Hallotta gyermek korában a' Soproni Gyűlésnekis emlékezetit (:mely vólt Anno 1681:) nem külömben mikor a Török Bécs alá ment, és onnan viszsza jöttis, jól emlékezik, és igy tugya gyermekségétűl fogva; hogy Szalk Szent Mártonon mindenkoron a Reformátusoknak azon Templomok, a mely most is meg vagyon, meg vólt, Prædikatorok és Isteni Szolgálattyokis meg vólt, a' mint most vagyon; mind gyermek korában, mind pedig fel serdült korában eleget járván Forsponttal Szalk Szent Máronra.
Extradat ad requiſitionem Deputator Szalk Szent Martoniensium Stephani quippe Czebe, & Samuelis Czeglédi, Anno & Die Suprascriptis; Inquiſitione peractā Improthocollata medio Jur. Oppidum Körös Notarii Stephani Becze Jud. & Jur. Op. N. Körös.

Régi idők feljegyzései
Szilády Péter, 1819


Számot vetünk a mögöttünk levőkkel. Mindezt azért tesszük, hogy megtudjuk kik vagyunk, mit örököltünk. Gazdagság tárháza a gyülekezet múltja. Nem titkolom szándékomat: szeretném, ha a mostani idők szalkszentmártoni református presbiterei büszkék lennének szolgálatukra, Istentől kapott feladatukra. Nem azért, mert az elődök nehezebb időkben megállták a helyüket! Hűségesnek bizonyultak bukásokkal, győzelmekkel. Így nem hallgathatjuk el azt sem, hogy voltak tragédiák, kudarcok. Visszatekintésünkben Istennek adunk hálát: „Ha egyesek hűtlenné váltak, vajon az ő hűtlenségük megszünteti-e Isten hűségét?" (Róma 3, 3) Történelmünkben Isten hűségét dicsérjük. És ez adja meg azonosságunkat, önbizalmunkat. Isten cselekedeteire vagyunk maradéktalanul büszkék. Tőle várjuk az előttünk levőket.

Szilády Péter prédikátor beszámolója szolgáljon okulásunkra. Mennyi minden történt azóta! Mintha mégsem változott volna semmi. Isten ránk is ugyan azt bízza, bár századok teltek el azóta. Őt képviselni, nevét magasztalni, bizonyságot tenni megváltásáról az Úr Jézus Krisztusban. „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!"(Márk 9, 24)

Alföldy-Boruss DánielFő- Tisztelendő Báthory Gábor , mint a Helv. Vallástételt követő Dunáninnen levő V. Imperintendentia Püspökének 1819- ben Junius Honapban tartott Generalis Canonica Vizitatiójának  kiadott tárgyaira való alázatos relatiója , az akkori alább megírt Helybéli Prédikátornak

Nrus Ad I.

A Szalk Szent Mártoni Reformata Ekklésia vagyon T. Pest- Pilis és Solt egyesült vármegyében. A Várost bírja Tolnai Gróf Festetits László  úr Ő nagysága.

a). Eredete ennek az Ekklésiának bizonytalan, valamint az is, hogy Szent Márton mikor lett Szalk- Szent Mártonná, vagy

b). mikor egyesült ez a két egymás mellett levő Helység. Emlékezet van róla az Ekklésia Protocollumába  1626-tól fogva. Semmi nevezetes fatumai  feljegyezve nincsenek. A Lelkek száma 2327.
Predikátorok voltak ebben az Ekklésiában, a Protocolláris jegyzések szerént íme következendők:
1.)        1626- tól fogva 1628- ig Nádudvari Mátyás
2.)        1628 -tól fogva 1632- ig és így négy esztendeig Mórágyi Mátyás
3.)        1632- től fogva 1652- ig Marosi János
4.)        Kabai István
5.)        Vetsei István, a ki innen 1705- ben Ráczkevibe költözött predikátornak.
6.)        Barát György, a ki innen halt meg
7.)        Szilágyi János
8.)        1713- ban Kőrösi Mihály
9.)        Tatay István
10.)    Inczédi István - NB.ezek közül melyik meddig szolgált, bizonytalan
11.)    1724- től fogva 1740- ig Kausai János, a ki innen a pestis végeztével egész háza népével ki halt.
12.)    1740- től 1750- ig Liszkai Miklós, a ki egész familiájával együtt Catholisált  NB. Ezután 6 Holnapig Interimaliter  szolgált Öreg Kalmár Debreczeni János.
13.)    1750- 1779 Szilády János
14.)    1779- 1785 Pap István ki innét Gödöllőre rendeltetett Predikátornak.
15.)    1785- től fogva e mái napig Szilády Péter. A 13). Nrus alatt leírt Szilády János fia.

c).     Van Templom Toronnyal egyesítve, mindegyik Solida Materiából , a torony készült 1767- be. A Templom 1775- be, de a mely csak hamar a Néphez képest szoross lévén, a Templom falához hasonló magasságu porticus  építődött 1805- be, a melynek felső részébe az Oskolás Gyermekek s Leányok, az Alsó részébe pedig Asszonyok járnak - és mind a Torony, mind a Templom jó állapotban van.

d).     Van egy aranyozott ezüst nagy Pohár, Czifra formába öntött 1 font 6 Lath  és egy nehezék, ilyen inscriptióval körül: Ez úr asztalára való pohárt készítette a Szalk Sz. Mártoni Ref. Ekklésia T.T. L.M. úr predikátorságában. Ao. 1741. Ha nem ijandjatok az ember fiának vérét, nem lészen élet ti bennetek. Jak. VI. v. 53.
Van másik valamivel kisebb aranyozott ezüst pohár 13 próbás. Az inscriptio rajta ez: A Szalk Szent Mártoni Reff. Ekk. Készíttette T.T. Szilády Péter úr Predikátorságában ao 1793. Iscriptioja ez: Igyatok ebből mindnyájan Máté 26. 27. A nehézsége ezen ezüst pohárnak 3 Lat. Az aranyozás rajta 5 ? Arany.
Van hasonlóképpen egy kisebb aranyozott pohár 12 ½ lat. nehézségű, melynek az oldalán egy kimetszett koszoruba ez az Isciptio vagyon: pietas haben promissiones praesentis et futuri seculi : A Talpa kerületinn ismét ez: Lukátsi István uram renováltatta e poharat Ao. 1744.
Továbbá egy nagy czin Tál, melynek közepébe ez a metszés vagyon belől: „Készítetett ez Isten dicsőségére rendeltetett Tál Csilus Mihály kölcségével, a Szalk Sz: Mártoni Ref. Ekklésia számára akkori T.T. Liszkai Miklós pred. És Kerek István Fő Bíró idejekben Ao 1740.
Vagyon egy sima Czin tányér, melynek belső közepén ez a metszés vagyon: „Csilus Mihály Csináltatta, a Ref. Szalk Sz. Mártoni Ekklésia számára. Ao 1740.
Vagyon egy kis aranyozott régebbi ezüst tányér mely nyom hét Latot és egy nehezéket. 7 Lat: 1 neh. Belöl a szélső kerületinn  ez az insciptio: ECCLESIAE SZENT MÁRTONIENSIS ORBIS ARGENTEUS DATUS A'STEPHANO TAKÁTZ PRO SACRA COENA. ANNO D. 1638 . A közepibe két karikába ez és így van metszve: VEGIÉTEC ÉS EGIÉTEC, EZ AZ EN TESTEM MONDA URUNC IESUS AZ Ő TANITVÁNYINAC Márk 26. 26.
Vagyon egy hüvelyes kés a kenyeret feldarabolni.

Ón Kannák

Egyik öt ittzés , melynek az oldalán e vagyon. Ao. 1734. Szalk Szent Mártoni Ekklésia számára készíttetetti T. KAUSAI IÁNOS ÚR idejében GONDVI. K.I. FŐBÍRÓ TAkáts Mihály Esküdtek NAGY GÁSPÁR K:G:SZ:G:N:M:K:O:G.er.
Egy más ón kanna, öt és fél ittzés, melyen sem esztendő sem írás nintsen.
Harmadik harmadfél ittzés, melyen sem betű sem esztendőszám nintsen.
Negyedik is 2 ½ Ittzés, ezen sints semmi írás.
Ötödik 1 ½ Ittzés belől a talpán I7 A.D. vagyon.
Vagyon egy zöld mázas Cserép Kantsó 15 Ittzés.

Abroszak

1). Egy tiszta fehér két szélbe apró koczkás, köröskörül apró csipkével.
2). Egy másik vászon veres pamukos .
3). A harmadik is vászon kék pamukos.

Keszkenők

1).      Egy nagy fein gyolts keszkenő, fehér, körül arany csipkével. A négy sarka arany és ezüst fonállal, virágokkal szépen kivarrott. A közepén két arany és ezüst fonállal való sínorozás között ezek a szók: Szalk Szent Mártonyi Reformata Ekklésiáé. T. Liszkai Mihály úr Predik. És Csáti Mihály úr Fő Bíró az Úr Asztalára készíttette, ily mesterséges betükkel vagynak, arany és ezüst fonállal ki varrva:


Kép.


2).      Egy más fehér patyolat keszkenő, melynek a 4 sarka arannyal virágokra ki van varrva.
3).      Ismét egy fehér patyolat, ennek is mind a négy sarka, és a közepe is arannyal ki van varrva.
4).      Egy patyolat fehér keszkenő arany, keskeny csipkével körül, és a négy szegelete arannyal ki van varrva.
5).      Egy kék virágos selyem keszkenő aranyos csipkével.
6).      Egy darabka kész selyem keszkenő test színű, és így ezekből állnak most az Úr Asztalához való készülékek.

e).     A Toronyba van fertályos óra, három harang, az első, mely az órát veri 5 mázsa és 17 font, az alsó karimáján iylen iscriptio van: „ Josef Steinstock Goss. Mich. In Ofen. Közepe táján: Camp. Eccl. Refi. Szalk. Sz. Martoniensis 1762.

A Fertályt ütő második harang 166 és 1/ font, a felső kerületin öntött betükkel ez van: Gos. MIch. Joann. Roll in Pest Ao. 1799. Az alsó karimáján hasonlóképpen öntött betűkkel: Eccl. Ref. Szalk. Sz. Márton. Fieri Curavit, protunc Pastora Petra Szilády.

A harmadik legkisebb harang 57 fontos, a felső részinn öntött betükkel ez van: Cmp. Eccl. Ref. Szalk. Sz. Maton 1762. másfelől Joseph Steinstck Goss. MIch. In Ofen.

f).     Az Ekklésiának 6 darab könyvei vagynak, melybe a házasulandók, meghaltak, kerszteltettek nevei irattak bé, és amelyekbe a Felséges Királyi parancsolatok V. Imperintendetia és V. Tractus végzései jegyeztetnek fel, ezen kívül a Torony és Templom építéséről való levelek, ezen kívül mindenik Oskolában van egy egy Biblia Tárház.

g).    A Parochiális háznál vagynak 3 szobák. 1). Az úgy nevezett Tanuló Ház   2). Ebédlő és Háló szoba   3). Cseléd szoba. Vagynak kamarák, ólak és egy Ló és Tehén istálló, a többi épület mind meglehetős állapotban van, a kamara semmit sem ér.

Mobiliák  a Parochiális Háznál a Tanuló Házban

1). Van egy könyves almáriom, rostélyos, kétfelé nyíló ajtaja jó újj plével.
2). Egy más hasonló nagyságu Ruha tartó almáriom, ez is rostélyos kétfelé nyíló ajtókkal és záros pléhvel, mind a két almáriom sárga színre van festve.
3). Egy sárga széles nyoszolya (de a mely alkalmatlan lévén ide, majd a más házba tétetik).
4). Egy Cseresznyefából Komáromba készült Láda 3 zárral, ez az Ekklésia ládája s a Cassa ebbe áll.
5). Egy fekete Láda záros, melyben az úr asztalához való ruhák és poharak tartatnak.
6). Egy kis fekete láda, az Ekklésia perselye. Nb.: A két ablakon Téli ablakok, nyáron pedig zöld Schallukaterek.
7). Egy magányos embernek való barna festett nyoszolya.

A Nagy Házban

1). Egy diószínre páczolt kétfelé húzható hosszú asztal.
2). Az ajtó megett egy falban való rostélyos almáriom, záros.
3). Egy kétfelől könyöklős fa karszék, mely a mint az alján levő betűk és esztendő szám mutatja, Szalk Sz. Mártonban készült még T. Kausai János úr Predikátorságában 1727-ben.
4). Hat fekete sárga szegekkel körül vert bőrös székek kemény fából.

A Cseléd Házban

1). Három puha fából való nyoszolya
2). Egy falba való almáriom egy szakaszba két ajtóra.
3). Négy diószínre festett karszék.
4). Három zöld rásával boritott igen régi szék, végre egy falon függő fa óra.

Ad Nrum II.

Van organisált Presbytérium, melynek praesese a Helybeli Predikátor, tgajai a Káplán, A Felesküdt 12 személyből álló Tanács és a köznépből úgy nevezett négy béjáró.
2). A Presbyteriális Gyűlések mindenkor, a mikor szükséges tartatnak a Parochiális Háznál.
3). A czégéres vétekbe élőket, versengőket, Templom nem gyakorlókat útra hozni igyekezzük, intjük, feddjük, dorgáljuk minden szelídséggel s a jó útra hozni igyekezzük, a magok aktából egymást elhagyó házasokat össze békéltetjük s az együtt való lakásra kényszerítjük, ha nem engedelmeskednek, a Nagy Tiszteletű Esperest Urnak feladjuk. Ha semmi módon az együtt való lakásra reá nem birattatnak, ad viam Juris  igazittatnak.
4). A Presbíteriális Gyűlés notáriusa  rendszerént a Város Notáriusa, a kinek kötelessége az Actákat  feljegyezni.
5). Ekklésiai Curátor vagyon s mikor a Notárius Számadását rendbe szedi a Locale Presbyteriumba revideáltatik a Visitátiókor a Visitátor urak kezekbe adatik.
6). Semmiből az Ekklésinak jövedelme nincs, hanem csupán az Alamisna pénz, néha valami kevés pium legatum  és a Conventiosok  számára eiectált  Gabnabéli maradvány.

Jövedelmet csinálni itt semmiből nem lehet, hanem ha az Ekklésia mész gödröt rakatna téglából és azt tele oltatván mésszel, valami kiszabott mértékkel a lakosoknak, kik ezen leginkább kapnak, a Curator vagy Gabonáért vagy Pénzért eladogatná.

Ad Nrum III.


Minden esztendőbe az 5 Communio  alkalmatosságával magánosan publicáltatik  a Presbyter, és a mi az ötszöri publikátióból be jő, annak különös Cassája lévén, abba bététetik, és az ahhoz a Casához tatozó Libellusba, mindenkor, a mi bé jő, bé iratik. A senioralis Visitatio  alkalmatoságával a Libellus megvizsgáltatik, felszámoltatik, és ekkor Contra Quietantia és Quietantia  által adatik.

A General Consistoriumból  rendeltetett Obiectumok is, mikor leggyümölcsösebbnek ítéltetik, akkor publicáltatnak, a Publicátióból jött Alamizsnát a Curátor és Egyházfi előtt felolvasnál, Laistromba feliratik, és az Ekklésia Cassájába tartatik, mígnem a fellyebbi mód szerint T.T, Visitator uraknak által adatik.

Ad Nrum IV.

A Lelki Pásztor Szilády Péter, ide haza elébb a Kecskeméti, azután a Debreczeni Anya Oskolába tanult. Külső országokban Helvéciában a Tigurumi  Academiában volt 2 esztendeig. Deák, német, Francia nyelvet Értelemmel olvashat. Feleséges, két gyermekei és két leányai vagynak. 34- ik esztendeje most, miolta ezen ekklésiában szolgál.
2). Canonja, Lyturgiája és Josephina Resolutiója vagyon.
3). Minden Vasárnap, Innepnap még ez ideig rend szerént prédikált és Vasárnap Délután Cathechisált. Hétköznap reggel maga, délután pedig a Káplánja tart könyörgést.
4). A Confirmándusokra minden részben gondja van.
5). Az úr vacsoráját Esztendőként ötször adminisztrálja.
6). A keresztelést rendszerént a templomban, szükség idején a háznál is véghez viszi.
7). Soha egy beteg látogatását se mulatta el, a hová hivatott.
8). A Matriculát  a Generále Consistoriumtól kiadott mód szerént viszi - s a bizonytalan Atyától való Gyermeknek csak az Anyát Improtocollálja.
9). A Házasulandókat rend szerént 3 Vasárnap vagy Innepnapokba publicálja, de ha a környül állások úgy hozzák magukkal, harmadszorra Hétköznap is szerdán, mikor több esküdtetők lévén számosan vagynak a Templomba, ki publicálja, és az ő idejében a Templomban, vagy ha a háznál kívántatik, megesketvén, leírja a Protocollumba a Capulálttakat.
10). Mind a Felséges Királyi Parancsolatokat, mind a Fő Consístórium publicált rendeléseit improtoccollálni el nem mulatja.
11). A Predikátori Salarium  a Város Házánál a parancsolt mód szerént leíratott: úgy a szántóföldek, rétek, kertek a mint sub Nro A. meg lehet látni.
12). A Prédikátori fizetés minden esztendőben bé adatik.
13). A Prédikátor illendő tiszteletbe és becsületbe tartózkodik.

Ad Nrum V.

A Fiu Oskola  mostani Rectora Őrsi Gergely, a Praeceptor Sinka János, a Leányok Tanítója egyszersmind Ekklésia Káplánja Öreg Sinka János. A Rector második esztendeje hozatott a Debreczeni Collégiumból. A Praeceptor 10 esztendő ólta szolgál, feleséges, gyermekei nincsenek. A leányok tanítója öreg Sinka János, a Laczházi Ekklésiából hozatván ide, 13- ik esztendeje, hogy itt szolgál. Feleséges. Egy gyermekei és két férjhez adott Leányai vagynak.  
b). Az Oskolák jó karban, az Épületek jó állapotban vagynak és a Tanuló mind férfi gyermekek, mind Leányok számához képest elégségesek.
c). Az Oskolába járó fiu gyermekek száma 158. A Leányoké 122.
d). Robotos világ lévén itten igen csak később ősszel és Télen által járnak mind egyik Oskolabéli tanulók, és arra, hogy folyvást egész esztendőben feljárjanak a szüléket reá birni lehetetlen.
e). A Tanitás folytatódik a Kiadott Tanítás módja szerént.
f). Ennek az Oskolának a V. Tractus által kirendelt Visitatora a Kis K. Szabadszállási Prédikátor T. Nagy Sámuel úr, ki két esztendő ólta visitált egyszer.
g). A Helybéli Prédikátor mellett még a Tanácsból kiválasztott két értelmes Ispectorok vagynak, kik ha mikor a Prédikátor nem érkezik is, magokban is ottan-ottan megtekintik az Oskolákat.
h). A Rector most maga viszi a Cántorságot, a ki Vasárnaponként a Prédikátortól kiszabott énekeket szokta énekelni.
i). Az Újj Énekes Könyv , mihelyt a sajtó alól kikerült introducáltatott.
k). A Rector, Paeceptor és Leányok Tanítója Salariumaik a praescribált mód szerént felirattak, ut sublittera B . meg lehet látni.
l). A Bérek egyébaránt Esztendőnként befizetődik, de a gyermekeketől járó véka buzából, minden Esztendőben marad hátra.

Ad Nrum VI.

Bába van kettő. Az egyik kitanult Diplomás, a másik ettől ide haza tanult. Mind egyik esküvés alatt szolgál, kötelességekben szorgalmasan eljárnak, s nem keresztelnek.

Ad Nrum VII.

Temető Late patens , a legjobb móddal körül van kerítve és kapuval provideálva. A sirok ásásában az emberek rendetlenek, mert szanaszét ássák, a hol nékik tetszik, bár mélyen ássák is.
A Temetésre nézve a Felséges Királyi parancsolatot megtartani teljességgel nem akarják.

Ad Nrum VIII.

Harangozó van, a ki alkalmasint eljár kötelességében, a Prédikátorához engedelmes és hűséges. Fizetése becsületes van. Nemcsak a Városi szolgálattól ment, hanem az Urbariális Robottól is dispensálva  vagyon.

Ad Nrum IX.

Gravamenei  az Ekklésiának nintsenek. Vallásbéli gyakorlása szabados, és senkiről semmibe nem háborgattatik.

Ad Nrum X.


Ekklésia szegényei most 4- en vagynak, a kik esztendőnként rendszerént ön ízbe pénzbeli divisiót kapnak a Cassácskájokból, mely áll a Publikátioból gyült Alamizsnából, és némely jóltévők adományából, a kinek mikor mennyi adatik ki, az Czédulára feliratik és a pénzzel együtt kezekbe adatik, oly meghagyással, hogy azon czédulákat czérnára füzvén, gondosan megtartsák, és ha mikor egyik vagy másik kihal közülök, akkor az a féle czédulák attól a Curátor által elhozatnak, s felyébe más Ekkla  szegénye vétetik fel.

Filialis ekklésia  nincs.

Kiadta Szilády Péter mk. Akkori helbéli Prédikátor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 5, összesen: 57912

 • 2019. július 21., vasárnap

  Megtapasztalni, mit jelent Jézussal lenni a természet nyújtotta szabadságban, majd a hétköznapokban megélni a keresztyén hitet – fogalmazza meg célkén...
 • 2019. július 18., csütörtök

  Vannak helyek, amelyek sokadik alkalommal is érdekesek. Főként, ha nem csupán a mindenki által ismert látványosságokat keressük.
 • 2019. július 18., csütörtök

  A Művészetek Völgyében idén egymásra találhat múltidézés és jövőízlelgetés, mester és tanítvány, égi és földi, alkotó és befogadó, zene és csend, kép ...
 • 2019. július 16., kedd

  A magyar reformáció politikai teológiája, avagy a világi hatalmasságok hitbéli megközelítései a tizenhatodik században.
 • 2019. július 16., kedd

  Ahol az Isten hozott nem csak szlogen – a sellyei Biztos Kezdet Gyerekházban jártunk.
 • 2019. július 14., vasárnap

  „Nem tudom garantálni a gyerekeimnek, hogy lesz nekik mit enni és inni, de arra nevelem őket, hogy bármilyen körülmények között lesznek, gondoljanak I...
 • 2019. július 12., péntek

  – Nemsokára jövünk! – nevetett rá a férfi és sietve felpattant a biciklire, hogy utolérje a két fiúcskát, akik már az utca végén kerekeztek. Mosolyog...
 • 2019. július 10., szerda

  Schaffner Antóniát megérintette a Wycliffe Világszövetség Afrika területi igazgatójának beszéde, és elhatározta, jótékonysági vásárral segíti a biblia...
 • 2019. július 09., kedd

  El kell hagynunk elefántcsonttornyunkat keresztyénként – szólt a felhívás az egyik rendezvényen. Volt olyan az életemben, amikor valóban kiléptem a me...
 • 2019. július 09., kedd

  Együttesen 3261,4 millió forintnyi többletforrást szavazott meg a parlament a tűzkárt szenvedett kollégium újjáépítésére és az ezzel egy épületegyütte...