Nyomtat Elküld Olvasási nézet

MMA Utcai Szociális Szolgálat -Dunaújváros

"Akkor így szól a király a jobb keze felöl állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot.
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok,
mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna?
Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna?
Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád?
A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.-
(Mt. 25,34-40)


Az Utcai Szociális Szolgálat tevékenysége:


Az utcai szociális munkás feladatai:

- működési területén feltérképezi az utcán megjelenő csoportokat

- megismeri az egyes klienscsoportok életmódját, szociológiai, demográfiai jellemzőit

- felveszi a kapcsolatot az utcán megjelenő csoportokkal

- az utcán megjelenő csoportoknak:

-folyamatos tájékoztatást, információt nyújt,
-szociális és egyéb ügyet intéz,
-képviseli a klienst,
-segít a jogosultságok megszerzésében,

- ha szükséges megszervezi, biztosítja a jogi képviseletet,

- természetbeni juttatások útján dologi segítséget nyújt

- ártalmat csökkent, élet és testi épség veszélyeztetése esetén segíti aszolgáltatásokhoz való hozzájutást

- szolgáltatásokhoz juttat, ellensúlyoz

- szervezi a team munkát,

- kapcsolatot tart más szociális intézményekkel, egyéb szervezetekkel

- szükség esetén beavatkozik, azonnali intézkedéseket kezdeményez

- egyéni esetkezelést, szociális csoport és közösségi munkát végez

- koordinálja a szervezet utcai munkáját

- adminisztrációs feladatokat lát el

- tervezés, elemzés

- felismeri az egészségügyi és szociális krízishelyzeteket és adekvát intézkedéseket kezdeményez

- kapcsolatot tart adományokat felajánló szervezetekkel, intézményekkel

- természetbeni adományokat gyűjt és kiosztása a szolgáltatási pontokon
Az utcai szociális munka tartalma: / 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet /

- a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása
- tájékoztatás, információnyújtás
- ügyintézés
- szolgáltatás nyújtása
- szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel

Az utcai szociális munka az alábbi tevékenységek mentén írható le:
- elérés,
- kísérés,
- beavatkozás (intervenció)

Felderítés (elérés):

Közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek tartózkodási helyének felkutatása, beazonosítása, regisztrálása.
- Dunaújváros 1-1 körzetének felderítése napközben, illetve hetente 1x 22.00-06.00 alvóhelyek felderítése
- lakossági bejelentések: lakossági bejelentésre viszonylag rövid időn belül a krízisautó az utcai szociális munkással kimegy és megteszi a szükséges lépéseket az ellátásra
(Dunaújváros területének nagysága: 5.266 hektár; Városi parkok: 1.636.910 m2 ; ebből gyepfelület:1.156.700 m2 cserje, sövény: 188.600 m2 Erdőterület: 3.463.000. m2)


Kísérés:

A potenciális rászorulóval történt kapcsolatfelvételt követően az utcai szolgálat az ügyfél érdekében a következő vékenységeket végzi:
1. Azonnali segítségadás, krízishelyzetek feloldása- olyan beavatkozás, mely az ellátásra szoruló életveszélyes helyzetének megszüntetésére irányul
2. Kapcsolatteremtés a sürgősségi beavatkozásra szakosodott intézményekkel.
3. Ártalomcsökkentés, az alapvető fizikai és mentális szükségletek kielégítése ellátórendszer megkeresésével.
4. Rendszeres, helyhez és időhöz kötött alapszükségletet kielégítő segítségnyújtás megszervezése: étkeztetés,ruhaosztás, tűcsere, stb.
5. A szolgáltatást igénybevevők számára különböző ellátórendszerekbe való bejutás segítése, támogatása.
6. Az ellátórendszeren kívül maradók folyamatos egyéni szükségleteinek kielégítéséhez segítségnyújtás, a szükségleti cikkek eljuttatása az ellátottakhoz.
7. Rendszeres, helyhez és időhöz kötött szociális információadás, mely során az ellátott tájékoztatást kap az intézmény szolgáltatásairól, más szociális, egészségügyi, munkaügyi és egyéb ellátásokhoz való hozzájutások feltételeiről és módjáról.

Egyéni esetkezelés, szociális ügyintézés:

Az utcai szociális munkás az egyéni esetkezelés során egyenrangú félként, a segítséget kérő emberi méltóságát szem előtt tartva, annak önfenntartó képességét erősítve végzi tevékenységét. A segítő kapcsolatban megszülető cselekvési lehetőségekből, a rászoruló által választott döntések közül azt támogatja, amelyik elősegíti az ügyfél társadalomba való visszailleszkedését.

- Információnyújtás az igényelhető szociális és egészségügyi ellátásokról
- Szociális ügyintézés (személyes iratok, okiratok pótlása, TAJ kártya, Adó kártya, segélyezési ügyek-segítségnyújtás segélykérelmek kitöltésében, korengedményes nyugdíj,rokkantsági nyugdíj, stb.)
- Érdekképviselet
- Tájékoztatás a hajléktalan-ellátás éjszakai szálláslehetőségeiről, feltételeiről; közvetítés
- Elősegíti az egészségügyi, illetve szállást nyújtó intézményekbe jutást
- Segítő, támogató beszélgetés - bizalmas segítő kapcsolat, segítség egyéni élethelyzetek, problémák megoldásában
- Segítségnyújtás munkalehetőség keresésben
- Segítség szálláslehetőségek felkutatásában (albérlet, fűtött garázs, stb.)
- Segít a családi kapcsolatok újjáteremtésében, kapcsolati háló lehetőség szerinti kiépítésében, erősítésében, újrafelvételében
- Az egészségügyi szakellátási intézményekbe került hajléktalanokat tisztasági alapfelszereléssel látja el (WC papír, szappan~tusfürdő, törülköző, papucs)
- Az egyéni esetkezeléssel az utcai szociális munkások megkísérlik a klienseket képessé tenni arra, hogy környezetükkel kommunikálni tudjanak, továbbá fogadják el azokat a normákat, amelyeket a környezetük elvár tőlük (pld. az utcán élők/tartózkodók környezetüket tartsák rendben, viselkedésükkel ne zavarjanak, ne keltsenek félelmet)

Szolgáltatás helye, ideje:

- Közterület
- Egészségügyi intézmények (Szent Pantaleon Kórház, illetve Kulcsi Kihelyezett Gyógyító Részleg -mozgásszervi rehabilitációs és ápolási osztály)
- Magyar Mentőszolgálat Alapítvány, Hajléktalanok Nappali Melegedője - Utcai Szociális Szolgálat irodája
- 08.00-16.00


Az utcai szociális munkások a csoportdinamikai folyamatokat felhasználva segítik klienseiket a probléma kezelésében, illetve a kialakuló alkalmi közösségeket támogatják abban, hogy képessé váljanak érdekeik képviseletére, érvényesítésére. A csoportmunkával az utcán élő csoportokon belüli érdekkapcsolatot megpróbálják felváltani egy segítő-támogató együttműködésre (pl. ha beteg a társuk, jelzik a szociális munkásnak), továbbá egy-egy csoporttag megnyerésével viselkedésbefolyásoló hatást is elértek.


Téli krízisellátás

Kiépített bázispontok: Vasútállomás - Városháza tér - Római városrész - Óváros
Szolgáltatások: meleg tea, élelem, meleg ruházat, elsődleges ártalomcsökkentők

Vasútállomás:......18.00-18.20
Városháza tér:.....18.30-18.50
Római városrész:...19.00-19.20
Óváros:............19.30-20.00

Közterület ellenőrzés, krízisautó:

A Krízisautó működtetésének célja, hogy a téli időszakban, napi 24 órában, az adott településen krízishelyzetbe, életét, testi és mentális épségét veszélyeztető körülmények közé kerülő fedél nélküli emberhez viszonylag rövid időn belül ki tudjanak menni az utcai szolgálat munkatársai, akik segíteni tudnak a veszélyes helyzetek kezelésében.

A Krízisautó tevékenysége az elsősegély jellegű élelem, ruházat, gyógyszer felajánlásától, a szociális, egészségügyi intézményrendszer működésére vonatkozó információk szolgáltatásától, bizonyos esetekben a szállásokra történő szállításon, más szociális és egészségügyi intézményekbe való közvetítésen keresztül, a folyamatos kapcsolattartásig, gondozási kapcsolatig ívelő tevékenységi skálán valósul meg.

Útvonalterv alapján (frekventált helyeken, illetve ismert alvóhelyeken) krízisautóval:

Időpont: 18.00~22.00


Szolgáltatások:
- készenléti mentőláda
- vitaminok
- tea
- élelem (zsír, kenyér, konzerv)
- elsődleges ártalomcsökkentő szolgáltatások (takaró, meleg ruházat)
- sürgősségi ellátás kezdeményezése, segélyhívás
- krízishelyzetben intézménybe juttatás (férőhely esetén Éjjeli Menedékhely)
- szociális információs szolgáltatás


Krízisautó telefonos ügyelet:
Időpont: 22.00-06.00Krízisprotokoll:


- Időszak: november 1 - április 30.
- Hőmérséklet, időjárás:
*tartósan (3 nap folyamatos) -5C0 alatti hőmérséklet
*-10C0 alatti hőmérséklet
*Erős vagy tartós havazás, ~jégeső, ónos eső

08.00-18.00
Ismert sátrak ellenőrzése, hétvégi házak-telkek ellenőrzése

18.00-22.00
Közterület: bázispontok fenntartása, folyamatos közterület ellenőrzés

22.00-06.00 Krízisautó telefonos ügyelet
- Elsősegély
- Sürgősségi ellátás kezdeményezése: OMSZ (kihűlés, fagyás, eszméletvesztés, külső sérülés)
- Intézménybe juttatás kezdeményezése, elősegítése (Regionális Diszpécserszolgálat, illetve férőhely esetén a dunaújvárosi Éjjeli Menedékhely)


Elsődleges ártalomcsökkentő szolgáltatások:
- meleg tea
- takaró, hővédőfólia
- élelmiszer (zsír, kenyér, konzerv)
- láz és fájdalomcsillapító
- meleg ruházat
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...