Párkeresés-pártalálás témában
Nagy Orsinak is voltak kérdései az előadóhoz.

Párkapcsolat és önismeret RealMedia 46'

Szerda délután a rekkenő hőség ellenére megtelt a Tápintézet. Kíváncsisággal, kérdésekkel, és elgondolkodtató válaszokkal.
PhD. Komlósi Piroska, klinikai szakpszichológus előadására jelentős tömeg verődött össze a párkeresés kínzó szorításában vergődő fiatalokból.


Az örökzöld téma aktuális megközelítéséről kérdeztem az előadót
az alkalom után.
(VIDEORIPORT)Reménység és pszichológia RealMedia 67'

Előadó:
Fodorné dr. Földi Rita a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense

2007.07.20. 15:00 - 16:30
Helyszín: Étkezősátor

Pszichológiai értelemben a remény a változás lehetőségét jelenti, azt, hogy meg tudunk küzdeni a kihívásokkal, melyeket életünk eseményeiben Isten elénk helyez. A remény hajtóerőt és motivációt ad a változás véghezviteléhez. Reménye annak van, aki képes megbízni önmagában, szüleiben és Istenben.
A remény és pszichológia kapcsolatáról, a bizalom születéséről dr. Földi Rita pszichológus, egyetemi tanár tartott előadást reményteli fiataloknak.


Hamis elvárásaink és a Biblia
- Da Vinci-kód
RealMedia 36'

Előadó: Szalai András az Apológia Kutatóközpont vezetője
2007.07.18. 16:30 - 18:00
Helyszín: Étkezősátor
Moderátor: Pecsuk Ottó a Magyar Bibliatársulat főtitkára

2004-ben jelent meg nagy vihart kavarva Dan Brown: A Da Vinci-kód című könyve. A regény bár fikcióként kezelendő, mégis heves reakciókat váltott ki a történészek, teológusok, zsidók és keresztények körében egyaránt. Miért nem kezelték a sikeres, de komolytalan bulvárkönyv szintjén a művet? Nos a szerző gondoskodott róla, hogy a valóság és a fikció olyan keverékét tárja olvasói elé, amiben minden lehet hiteles, akár történelmi tényeken is alapulhat, vagy nem. Ránk bízza a választást, de közben sugallja a választ.
Maga az "irodalmi" mű egy rettentő izgalmas, érdekes krimi, magával ragadó stílusban, romantikus helyszíneken - állítja előadónk, Szalai András. Ám Dan Brown egy alternatív történelmet kínál és megkérdőjelezi, hogy mennyire lehet hiteles az a történelem, amit mindig a győztesek, a hódítók írtak.
Szalai András az Apológia Kutatóközpont vezetőjeként munkatársaival együtt nagy gondot fordít arra, hogy vitatott könyvek, új szempontok, információk megítéléséhez segítséget nyújtson.


Bemutatkozás:
Szalai András, született 1966-ban, Budapesten él, nős. Végzettsége szerint német nyelvtanár (ELTE) és hitoktató (Evangélikus Hittudományi Egyetem). Diplomamunkáját a háromságtan bibliai alapjairól írta. Egyetemi évei alatt a MEKDSZ tagja. Keresztény hitre térése (1990) előtt 16-tól 24 éves koráig zen buddhista volt. Hitvédelmi kutatással 1992 óta foglalkozik, 1998 óta a Kutatóközpont vezetője. Szolgálatát 2002 óta teljes időben végzi, hazai és külföldi gyülekezetek, magánszemélyek támogatásával. Feladata kutatás, oktatás és tanácsadás, szakterülete a rendszeres teológia, a világvallások, új vallási mozgalmak.


Hamis elvárásaink és a Biblia
- Júdás evangéliuma
RealMedia 37'

Előadó: Dr. Győri István a Sárospataki Ref. Teológiai Akadémia professzora
2007.07.18. 17:30 - 18:30
Helyszín: Étkezősátor
Moderátor: Pecsuk Ottó a Magyar Bibliatársulat főtitkára

Igazi bulvárhírként tört be médiavilágunkba a "szenzációs felfedezés", miszerint Júdás evangéliumának kézirata csak nemrég vált hozzáférhetővé a tudományos világ számára. Természetesen a tudományos világ "hiteles" információ csatornája, a National Geographic Channel tűzte először műsorra a témáról készült dokumentumfilmet április 9-én. A magazin magyar változata pedig május 3-án megjelenő számában ismertette meg olvasóit Júdás evangéliumának történetével. A papiruszra írt kopt nyelvű szöveg a 4. században görögből készült fordítás, és a megfejtett szöveg cáfolhatatlan bizonyítékkal szolgál arra, hogy Júdás nem "a rossz" volt, hanem éppen "a jó", Jézus legtehetségesebb tanítványa, aki Jézus parancsát-kérését teljesítve árulta el őt.
Vajon mindebből mennyi igaz? Elképzelhető, hogy ez a szöveg valódi? Végül is hány evangélium lelhető fel és ezekből melyik mondja el hitelesen az eseményeket?
Kérdéseinkre Dr. Győri István teológiai professzortól várunk választ, aki a pataki teológia Újszövetség tanszékének vezetőjeként az újszövetségi szövegtörténet és szövegkutatás, valamint a korai keresztyén irodalom kiváló ismerője, tudós kutatója.

Bemutatkozás:
Dr. Győri István 1956-ban született, édesapja Győri József lelkész-költő, a laki gyülekezet lelkésze volt. A Debrecenei Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett, majd 1974-től 1979-ig a Debreceni Református Teológiai Akadémián tanult. Exmittált teológiai hallgatóként az 1977/78-as tanévben a Tiszáninneni Ref. Egyházkerület Tudományos Gyüjteményében könyvtári munkatárs, az 1978/79-es tanévben a Tolcsvai gyülekezetben végez segédlelkészi szolgálatot. 1979-től 1992-ig az erdőbényei gyülekezet lelkipásztora és az erdőbényei Ref. Szeretetotthon intézeti lelkésze. 1979-ben kötött házasságot, felesége Balázs Ibolya ref. lelkész, öt gyermekük van (Eszter, Zsófia, Dániel, Csilla és Júlia). Az 1982/83-as tanévben ösztöndíjasként doktoranduszi tanulmányokat folytat a Münsteri Egyetemen, Németországban. A Debreceni Református Teológiai Akadémián 1997-ben szerzett PhD tudományos fokozatot. Doktori dolgozatának címe: A szövegkutatás szerepe az Újszövetség megértésében. 1991-től a Sárospataki Ref. Teológiai Akadémia oktatója, 1992-től az Újszövetségi tanszék vezetője, 1999-től egyetemi tanár. 2002-tól a börtönpasztorációs továbbképzés szakirány felelőse. 2005-ben a Babes-Bólyai Egyetem (Kolozsvár) vendégtanára.
A zsidóság és mi RealMedia 45'

Előadók:
Frölich Róbert főrabbi
és Karasszon István teológiai professzor

2007.07.19. 14:00 - 15:30
Helyszín: Étkezősátor

Moderátor: Kókai Nagy Viktor

Hogyan is állunk egymással?
Mi közünk egymáshoz?
Mit tudunk egymásról?
Hogyan tekintünk egymásra?
Mit várunk egymástól?
És számos fesztő kérdésről őszintén...


Vallás és erőszak RealMedia 56'

Előadók:
Németh Pál református lelkész, Tarr Zoltán Zsinati Tanácsos
és Ferencz Árpád teológiai adjunktus

2007.07.19. 15:45 - 17:00
Helyszín: Étkezősátor

Hogy állunk az erőszakhoz?
Elszenvedői, vagy elkövetői vagyunk az erőszaknak?
Csak az iszlámra jellemző az erőszak?
Mit jelent a szellemi erőszak?
Hitünkből, vagy emberi temészetünkből következhet-e e erőszakosságunk?
A tanítás és a gyakorlat közötti feszültség.
Igazságos háború?
Megoldás vagy elvtelenség a nyugati kultúra által meghirdetett erőszakmentesség?
A napjainkban is sajnálatos aktualitással bíró kérdésekről a téma szakértői beszélgettek.


Az előadókról:
Németh Pál református lelkész, iszlám szakértő. Tanulmányait a Budapesti Református Theológiai Akadémián és az ELTE Bölcsészettudományi Karán 'sémi filológia és arab' szakon végezte. 1979-től két évig a Damaszkuszi Egyetemen arab nyelvet és irodalmat, majd iszlám vallásjogot és filozófiát hallgatott. A szír-ortodox egyház kolostori iskolájában egyházi szír nyelvet és irodalmat tanult. Budapesten él.
Tarr Zoltán Zsinati tanácsos, a Zsinati Iroda vezetője, a Budapest-Skót Missziói Egyházközség társ-lelkipásztora
Ferencz Árpád teológiai adjunktus, A Debreceni Hittudományi Egyetem Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszékének tanára
Politikai pártok vs. politikai ideológiák RealMedia 63'

Előadók:
Tóth Csaba, a Szabó Miklós Alapítvány igazgatója és Horkay Hörcher Ferenc, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára
Tamás Gáspár Miklós filozófus betegség miatt lemondta a részvételt és egy levélben küldte el állásfoglalását.
Moderátor Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke

2007.07.20. 15:00 - 16:30
Helyszín: Étkezősátor

A fogalmak tisztázását tűzte ki a beszélgetés céljául dr. Bölcskei Gusztáv, olyan értékrendek megszólaltatását, melyek jelen vannak a mai magyar társadalomban, és időnként igen heves vitákat váltanak ki.
Az alapgondolatok összefoglalása után Tamás Gáspár Miklós levelét Csoma Áron, a Zsinati iroda Kommunikációs Szolgálatának vezetője olvasta fel.


Világvége: Asztrofizika és teológiák RealMedia 59'

Előadók:
Dr. Barcza Szabolcs csillagász, asztrofizikus, tudományos főmunkatárs
és Dr. Kodácsy Tamás egyetemi lelkész, tudományos munkatárs

2007.07.20. 16:30 - 18:00
Helyszín: Étkezősátor

Mindkét előadó a Jesenius központ aktív tagja, ahol a természettudomány és a teológia kapcsolatával foglalkoznak. A délután témája: a "világvége" olyan távlatokat nyit, mely nem földhöz kötött, teret ad a nagy léptékű, távlati kapcsolatok feltárásához hit és tudomány vonatkozásában.
Világvége - hogyan látja ezt a kérdést ma a fizika és a teológia?
"Amikor az Omega-pont beteljesedik, az élet el fogja érni azt, hogy minden anyag és erő felett hatalma lesz, nem csak egy univerzumban, hanem minden logikailag lehetséges univerzumban. Az élet minden logikailag lehetséges univerzum minden térbeli régióba szét fog szóródni, és végtelen mennyiségű információt fog hordozni, beleértve a logikailag megismerhető tudás minden bitjét. És ez lesz a vég."
(Frank J. Tipler - fizikus)

"Azok a teológusok, akik gyakran azt gondolják, hogy fel kell adniuk a keresztyén reményt a halálból való feltámadást illetően, avégre, hogy a tradicionális keresztyén tanítást összeegyeztessék a szekuláris kultúra világképével, hajlanak arra, hogy feladják a Jézus feltámadásáról szóló keresztyén húsvét üzenetét. A jövőben ezeknek a teológusoknak fel kell tenniük majd azt a kérdést, hogy vajon nem egy elavult fizikai világképhez kötelezték-e el magukat túlságosan? Attól függetlenül, hogy mennyire becsüli valaki részleteiben Tipler érvelését, a következő szembetűnő dolog bontakozik ki. Tudniillik az a tény, hogy egy fizikus, aki magát (némiképpen ironikusan) ateistaként határozza meg, sokkal nagyobb lehetőségeket lát a természet modern megértésének struktúrájában mint sok teológus. Ez meg kell, hogy szégyenítse azon teológusok társaságát, akik általánosan elterjedt gyávaságról tesznek tanúságot, amikor ez a struktúra a jövőre nézve közel kerül a bibliai ígérethez."
(W. Pannenberg - teológus)


Nikodémusok órája
- Nagy János és Szerényi Béla
RealMedia 73'

Csendes éjféli beszélgetés, néha talán vitatható, de mindenképpen megfontolásra méltó véleményekkel.
Téma: Zene, egyházi zene, gyökerek, hatások.

2007.07.17. 24:00 - 0:30
Helyszín: Szikra sátor

Hivatalos bemutatkozás:
http://www.nagy.janos.hu
"Együttesünk 2002-ben alakult azzal a szándékkal, hogy felhívjuk a figyelmet a protestáns (elsősorban magyar dallamú és szövegű református) egyházi énekekre, a bennük rejlő szépségre, a szövegek el nem évülő tartalmára. Kompozícióinkkal nem a gyülekezeti éneklést kívánjuk megújítani, de legfőbb szándékunk, hogy régi-régi énekeinkben ne az avíttat, ósdit lássa a XXI. század embere, hanem éppen a folyamatosan változásra képes kincset. Olyan zenei szövetet hoztunk létre amely a jazz és a népzene egyfajta ötvözete de igyekeztünk mindezt alárendelni az eredeti dallamnak és szövegnek. Ez alatt mi nem azt értjük, hogy csak vallásos tárgyú lehet egy zenemű, de olyannak kellene lennie, ami a "fantáziát nem égeti, hanem táplálja, nem lenyűgözi, hanem felszabadítja a magasba és nyugtató, hűs érintésére a lélek legnemesebb erőforrásai fakadnak fel."
(Makkai Sándor)

Az együttes elsősorban református énekeket dolgoz fel a népzene és a jazz ötvözésével. Igen érdekes, izgalmas hangzások szólalnak meg, s nagy szerepe van ebben a tekerőnek és a népi éneknek.

Nagy János quintet:
Kóta Judit - ének
Szerényi Béla - tekerő
Horváth Balázs - nagybőgő
Szendőfi Péter - dob
Nagy János - zongora


Ha még nem rendelkeznél RealPlayer lejátszóval, innen ingyenesen letöltheted:

Copyright: Parokia© 2007. ¤ Fotó & Video & Hang: Parókia Team