belépés | regisztráció RSS

Elküld Nyomtat 2023. november 28., kedd

2Tim 4,6–8


Bár Pál apostol a földi élete végére gondolva mintegy összegzésképpen írja ezeket az igeverseket, ezek mégsem "temetési igék". Nem temetési igék, hanem napi igék! Ne záruljon úgy egyetlen napod sem – ez a mai sem –, hogy a nap végén nem összegzed Isten előtt, hogy megharcoltad-e az aznapi nemes harcot, megfutottad-e a megfutandó távot, megtartottad-e a hitet, a hit kincsét. Ha így éled az életed, akkor fogod igazán, mint Isten ajándékát fogadni, és elfogadni a koronát – Krisztusban, az ő mindennapi jelenlétében.


Ajánlott szakaszok

RÉ 199 MRÉ 409
Zak 4

Hajdú Zoltán LeventeA kalauzról

BIBLIAOLVASÓ KALAUZ A 2016. ÉVRE
Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója

Szerkesztette: Pecsuk Ottó
Felelős kiadó: Galsi Árpád

 

BÉKESSÉG AZ OLVASÓNAK!

„Ha (ellenfeleink) csak azon lovagolnának, hogy a jó cselekedeteket a miénknek kell nevezni, én azzal vágnék vissza, hogy amikor a mindennapi kenyeret kérjük Istentől, azt is a miénknek hívjuk. Ugyan mi mást hozhatnának ki a birtokos szerkezetből, mint azt, hogy Isten... ingyen kegyelméből a miénk lesz az, ami másképpen egyáltalán nem a miénk? Tehát vagy nevessék ki képtelenségként ugyanezt az Úri imádságban is, vagy ne tartsák többé nevetségesnek, hogy amit jó cselekedeteinknek nevezünk, azokban semmi sem a magunk tulajdona, hanem minden az Isten bőkezűségéből származik” (Kálvin: A keresztyén vallás rendszere). Bibliaolvasó Kalauzunk éves igéje (1Kor 15,58) Isten és az ember munkálkodásáról beszél. Kálvint és kortársait különösen foglalkoztatta annak a kérdése, hogyan viszonyul egymáshoz Isten munkája és az ember munkája, mit tehet meg az ember önállóan, és miben kapja az erőt, bölcsességet, tehetsé- get Istentől. Végső soron az emberi szabad akarat kérdése is ebbe a gondolatkörbe tartozott. Kálvin szerint mindenünk, amink van, „Isten bőkezűségéből származik”. Ő ezzel megoldja a dilemmát, amelyet filozófiai síkon nagyon sokan ezzel még egyáltalán nem tekintettek lezártnak. Valóban nem ilyen egyszerű a kérdés, hiszen Kálvin igazságának elismeréséhez bibliai gondolkodásra és Istentől elnyert szívre van szükség. Ezek nélkül hogyan is láthatnánk meg, naponként mennyi mindent kapunk szerető Atyánktól? A református keresztyén ember ezért is naponkénti bibliaolvasó, akinek ez nem terhes kötelesség, hanem egyedülálló lehetőség, hogy újra és újra feltöltekezhessen azzal a munícióval, amely segíti őt abban, hogy helyesen, „Isten szerint” lássa önmagát és az őt körülvevő világot. Ebben az esztendőben lehetőségünk lesz végigolvasni gondolatébresztő kommentárokkal az Ószövetségből Ézsaiás könyvét, Ezsdrás, Nehémiás és Eszter könyvét, a Zsoltárok első könyvét (1–33), az Énekek énekét és Jeremiás siralmait, Dániel és Hóseás könyvét; az Újszövetségből Lukács evangéliumát, az Efezusi levelet, Péter első és második levelét, János második és harmadik levelét, Júdás levelét és a Jelenések könyvét. Adjon ehhez segítséget mindnyájunknak a 2016-os Bibliaolvasó Kalauz!
Pecsuk Ottó

 

AZ OLVASÓ SZÍVES FIGYELMÉBE!

A Bibliaolvasó Kalauz szerkesztői ezúton fejezik ki hálás kö- szönetüket az Olvasók rendszeres imádságaiért és az írásban vagy szóban közölt megjegyzéseikért. Bizalommal kérjük, hogy hordozzák továbbra is imádságaikban a szerkesztők és munkatársak szolgálatait, hogy Urunk használni tudja a Kalauzt egyházunk lelki megújításában és építésében. Megjegyzéseiket, észrevételeiket, javaslataikat kérjük, hogy levélben küldjék az alábbi címre: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója – Bibliaolvasó Kalauz BUDAPEST XI., Bocskai út 35. 1113 E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu Az a szívbeli vágyunk és kívánságunk, hogy a Bibliaolvasó Kalauz a magyar reformátusok közös bibliaolvasó vezérfonala legyen. A történelem viharai nagyon szétszórták nemzetünket és így egyházunk tagjait is. Megközelítőleg annyi református él országhatárainkon kívül, mint az anyaországban. Kalauzunk szeretne az egyik összekötő kapocs lenni a világ sok országában a közös református gyökerekből élő és hitét megvalló magyar reformátusság nagy családja számára. Sok szeretettel buzdí- tunk minden testvérünket arra, hogy olvassa rendszeresen, naponként Isten igéjét, és imádkozzon áldásaiért. Határok, óce- ánok vannak közöttünk, de semmi sem tud elszakítani minket egymástól, mert egy a hitünk, reménységünk és szeretetünk, Megváltó Urunk, Jézus Krisztus anyaszentegyháza és szeretett szülőhazánk iránt. A magyar református kegyesség gyakorlásának nagyon fontos része az éneklés. Sok szeretettel ajánljuk Testvéreinknek a gyülekezeti alkalmakon és a családi együttléteken a zsoltárok és dicséretek buzgó éneklését. Ezért ajánlunk minden napra egyegy éneket is. Ez az ének valamilyen módon kapcsolódik napi igeszakaszunk üzenetéhez is. Mivel jelenleg két Énekeskönyvet használunk, mind a kettőnek a sorszámát közöljük: RÉ – az 1949 óta kiadott Énekeskönyv és MRÉ – a Tanácskozó Zsinat által 1996-ban kiadott Énekeskönyv. 2013 óta a vasárnapi elmélkedés alatt közöljük az Igazság és Élet lelkipásztor

2023. november 28., kedd,
Stefánia napja van.

Elhunyt Pásztor Jánosné

2016. május 24., kedd

85 éves korában elhunyt Pásztor Jánosné, a Magyarországi Református Nőszövetség korábbi elnöke. „A legfontosabb számomra, hogy tudom, az Úristen szeret. Hiszem, hogy egészségemben, betegségemben velem van. Amikor legutóbb beteg lettem, éreztem, hogy a legnagyobb orvosság a szeretet. A gyerekeim folyamatosan kerestek, az egész család és a szomszéd is imádkozott értem. A nőszövetségben is nagyon kedvesek voltak, rengeteg gyöngédség van bennük” – mondta két évvel ezelőtt egy interjúban a Reformátusok Lapjának.

Az igazi győzelmek

2016. május 20., péntek

Hasznosságelv szerint működő világban élünk, ahol mindent forintosítanak, de a Szeretethídon senki nem számítja ki, hogy mennyit ér az önkéntes segítség, hiszen jó dolgokat tenni alapvető emberi magatartás. Helyszíni riport Budafokról, a Szeretethíd május 20-i megnyitójáról, ahol nemcsak önkénteskedtek, hanem táncra is perdültek a résztvevők a legkisebbektől kezdve a püspökökön át az államtitkárig.

Hogyan olvassunk égő háztetőt?

2016. május 16., hétfő

Az események egymásutániságában történetet keresni, a történetnek jelentést tulajdonítani: hitbeli cselekedet. Hit nélkül az egymásutániság: egymás nélküliség. A hit értelmezői mozzanatában azonban fölizzik egy lehetséges idézőjel a történet mondatai fölött – Molnár Illés gondolatai Visky András pünkösdi homíliá járól.

Az elefántnál is

2016. május 15., vasárnap

A Szentlélek szimbóluma a galamb. Az ősmélység felett mintegy tojását költő madárként lebegett – a Lélek teremtő hatalom; és Krisztus megkeresztelkedésekor aláereszkedik reá – a Lélek kinyilatkoztató és felhatalmazó erő. Feltétlenül szabad, mégis bizalmas, érkeztében szuverén áldáshozó. Mi azt mondanánk: vendég, holott ő a gazda – és minket avat birtoka vendégeivé: Ő a Lélek. A jelképe galamb.

A különbség: ég és föld

2016. május 11., szerda

A kis konfirmandusok a hét végén egyáltalán nem akartak hazamenni, pedig közülük többen bevallották, hogy néhány nappal korábban a legkülönbözőbb ötleteket fontolgatták, hogyan lehetne meglépni a csendeshétről. Lelki otthon, amely csodák színhelyévé vált. Az a ház, amit a tomboló tűz sem tudott elpusztítani. Harmincéves a nyárlőrinci Emmaus-ház, a kecskeméti reformátusok missziós háza.

Látogatóink száma a mai napon: 3110
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 56413593

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat