Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Alapszabály-jelenzkezési lap

A Szlovákiai Magvar Református Lelkészegvcsület Alapszabálya
1. Az egyesület neve: A Szlovákiai Magyarnemzetiségú Református Lelkészek Egyesülete
2. Székhelye: Szepsi
3. Pecsétje: Nyitott Biblia oldalain nagy Alfa és Omega. Felirata az egyesület hiavatalos neve.
4. Az Egyesület két munkacsoportra oszlik:
a/ Keleti munkacsoport: az eperjesi, nyugat és kelet-kassai valamint a.besztercebányai egyházmegye b/ Nyugati munkacsoport: po2sonyi,délnyitrai,észeknyitrai egyházmegye
5. Az Egyesület jogi személy
II. Az Egyesület célja
1. Gondoskodik a református lelkészek összetartozás-tudatának ápolásáról bárhol éljenek és szolgáljanak, a
szeretet és békesség közösségét építi.
2. Elméleti, gyakorlati és személyes kérdésekben segít érvényre juttatni az "ecclésia semper reformon debet"
elvét, ebben az értelemben javaslatokat tesz az egyházi hivataloknak az egyházalkotmanyi, egyházszerve¬zési, missziói, tanulmányi, diakóniai, sajtó, pénzügyi és egyébb területeken.
3. Kép viseli a lelkészek anyagi és jogi érdekeit. -
4. Lehetőséget biztosít teológiai, egyházi és társadalmi kérdések megvitatásához, a lelkészek közös álláspont¬
ját kialakítja és nyilvánosságra hozza, együttműködik a meglévő lelkészegyesületekkel, kiadványokat jelen¬
tet meg.
5. Áldozatkészen és alkotóan teljesíti Jézus Krisztus missziói parancsát, erősíti az egyház hitvallásos egyseget
ápolja a kegyes hagyományokat. Céljai megvalósítását tanulmányi konferenciák, kurzusok tartásával mun¬
kálja és segíti a lelkészek eÚúvatástudatának erősítését, a lelkcszkcpzcst, erkölcsi támogatást nyújt a lelkes/¬
családoknak, egyházi munkásoknak, presbytereknek,diakónusoknak. Céljai megvalósításához ken a Szent¬
lélek vezetését.
III. Az Egyesület kapcsolata az egyházi hivatalokkal és más egyesületekkel
1. A Szlovákiai Magyar Református Lelkészcgycsülct mint önálló jogi személy önálló módon kritikai s/.olula-
ritással kívánja szolgálni a Református Egyházat kinyilvánított alapcélkitűzéseinek megfelelően.
2. A hitvallásos felelőség alapján kivan együttműködői református egyesületekkel, más keresztyén egyesüle¬
tekkel a ökumenikus munka, egyébb szervezetekkel és egyesületekkel a közéleti felelőség alapján kész a
közös tevékenységre.
l V. Az egyesület tagjainak jogai és kötelességei
1. Az egyesüld tagjává a belépési nyilatkozat aláírásával válhatnak a lelkészek. A tagság az érintett halálával, kilépésével, kizárásával megszűnik, valamint abban az estben is, ha több mint egy évig nem fizeti a tagsági díjat az illető tag.
2. Tag lehet minden diplomát szerzett református lelkész, scgcdlelkész, aki lelkészi szolgálatát életcélnak tekin¬
ti.
3. A tagoknak joguk van résztvenni az egysület bármelyik rendezvényén, ott az egyesület tevékenységével
összefüggő javaslatokat tenni.
4. A tagok szavazati joggal bírnak. Választhatók minden egyesületi tisztségre, ha nem tagjai a Zsinati Elnök¬
ségnek a Zsinati Tanácsnak, vakamint nem töltenek be püspöki vagy esperesi tisztet.
5. Szavazati joguk azoknak van, akik az adott év január 30-ig befizették a tagsági díjat.
V. A közgyűlés
1. A közgyűlés az egyesületet érintő ügyekben a legfelsőbb döntéshozó szerv.
2. A közgyűlés évenként egyszer ülésezik. Ha a tagság legalább 10%-a írásban kéri , vagy az elnökség elrend.-\'
rendkívüli közgyűlés tartható.

3. A közgyűlést nem szükséges az egyesület székhelyén tartani, megtartható más egyházmegye területén is,
esetieg egyházmegyei közgyűlés alkalmával is az azon résztvevő lelkészekkel.
4. A közgyűlés időpontjáról és tárgysorozatáról az egyesület minden tagjának 15 nappal a közgyűlést írásbeli
értesítést kell kapnia.
5. A közgyűlés összehívása az egyesület elnökének feladata, akadályoztatása esetén a területileg illetékes alel¬
nök helyettesíti.
6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az alapszabály meghatározása, esetleges megváltoztatása, az
elnökség jelentésének elfogadása, tisztségviselők megválasztása, az egyesület megszűnésének kimondása,
a tagok esetleges kizárásának jóváhagyása, az elszámolás jóváhagyása.
VI. Elnökség
1. Az elnökség irányító és végrehajtó szevr. Tagjai1 a közgyűlés által választott területi tisztségviselők, valamint
a területi egyházmegyei alelnökök, akiket az adott területen élő tagok választanák meg.\'
2. Az elnökség határozza meg az egyesület munkaprogramját a közgyűlések közötti időszakban. Elkészíti az
éves költségvetést és elszámolást. Javasolja, a tagdíjak nagyságár, javaslatot tesz a tagok kizárására és hatá¬
roz a segélyek kérdésében.
3. Tevékenyégéről jelentést tesz a közgyűlésnek. Évenként legalább kétszer ülésezik, valamint akkor is ha tagjainak 25 % kéri az elnökség összehívását
VII. Az egyesület tisztségviselői
1. Az egyesületet annak elnöke képviseli. Feladata az elnökség és a közgyűlés összehívása. Távollétében
az általa kijelölt alelnök és titkár helyettesíti.
2. A hét alelnök: mint tisztségviselő jogosult az elnök helyettesítésére, személyük kifejezője az egyháznic-
egyenlóségének. Az alelnök egyben teljesjugú tagja az egyesület elnökségének.
3. A titkár vezeti az egyesület irattárát, a gazdálkodás kivételével. Vezeti a tagok névsorát. Kapcsolatbaji
van a területi szervezetekkel. Tájékoztatással és tanácsokkal segíti az egyházmegyei egységek munkáját
Előkészíti a nemzetközi és területi üléseket.
4. A jegyzők vezetik a közgyűlések, elnökségi és egyébb ülések jegyzőkönyveit. Minden munkacsoport¬
nak saját jegyzője van. Szükség estén helyettesíthetik a titkárt.
5. A pénztámok vezeti az egyesület pénzügyi gazdálkodását, beszedi a tagdíjakat és az éves elszámolást
készít az elnökség számára.
6. Két könyvelő ellenőrzi a pénztárat valamint az anyagi gazdálkodást, s erről évenként jelentést adnak.
VIII. Megbízatási idő
1. Az egyesület tisztségviselőinek megbízatási ideje három évre szól.
IX. A választás és a döntéshozatal módja
l A közgyűlés a személyi kérdésekben titkos szavazással dönt, alapvető gyakorlati kérdésekben nyílt sza¬vazással, egyszerű szavazattöbbséggel. Kivétel ha a jelenlevők 10% bármely kérdésben titkos szavazást kér.
2. A közgyűlés szabályszerű összehívása estén tekintet nélkül a jelenlevők számára a gyűlés határozatké¬
pes.
X. Az egyesület gazdálkodása
1. Az egyesület bevételi forrásai: tagsági díj, adományok
2. Kiadások: adminisztráció, utidíjak kifizetése a tisztségviselők számára, publikációk megjelentetése, utidí-
jak az elnökség tagjainak, valamint megbízatások és támogatások.
XI. Az egyesület feloszlatása
1. Az egyesület feloszlatásáról egyedül a közgyűlés dönthet titkos szavazással. A közgyűlést egy hónappal
az ülés időpontja előtt megkell hirdetni, s a feloszlatás] határozat csak akkor érvényes ha a jelenlevők 66% az egyesület feloszlatását megszavazza.
2. Az egyesület feloszlatása esetén annak vagyona a Református Egyházra száll.
XII. Bezáró rendelkezések
l. Az egyesület további szervezési és irényitási szabályokat fogalmaz meg.
Ezen Alapszabályt a Szlomákiai Magyar Református Lelkészek Egyesülete 1991 november 15. közgyű¬lésén elfogadta.
JELENTKEZÉSI LAP
Én, , református lelkész, szolgálati helyem
, a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület alapszabályzatát elfogad¬
va a lelkészegyesület célkitűzéseivel egyetértek, a tagsági díjat (100,-Sk egy évié) az egyesület
pénztárába befizetem, s kérem felvételemet az egyesület tagjai közé.
Pontos címem: születési adatok
irányítószám község utca házszám
199 hó -n. aláírás

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2021. június 22., kedd

  Új kurzusokkal és műhelyekkel bővült a Sófár református dicsőítő iskola, amelyet ezúttal Miskolcon tartanak a járványügyi előírások szigorú betartása ...
 • 2021. június 22., kedd

  Szeretettel hívunk minden lelkipásztort a kifejezetten lelkészek számára szervezett lelkigyakorlatra, mely a lelki-testi pihenést, feltöltődést, megál...
 • 2021. június 21., hétfő

  A családon belüli erőszak ellen nem elég jogi és szakmai lépéseket tenni, szükség lenne a társadalom erkölcsi szintjének a fejlesztése is.
 • 2021. június 21., hétfő

  Szeretettel hívjuk és várjuk kreditpontot adó, akkreditált képzésünkre!
 • 2021. június 20., vasárnap

  Kézműves programmal, tematikus sétával és színvonalas nyáresti koncerttel várja az érdeklődőket a budapesti Bibliamúzeum a Múzeumok Éjszakáján június ...
 • 2021. június 18., péntek

  2021 szeptemberében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 3. alkalommal indítja a Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzését a négy tö...
 • 2021. június 17., csütörtök

  Tizenkét önkéntes utazik ki június végén a kenyai Rusinga szigetére a Van egy téglám Kenyában és a Hungary Helps Önkéntes Program közös projektjének r...
 • 2021. június 16., szerda

  Az Igehirdetők kézikönyve szakirodalomként is amellett tesz hitet, hogy az emberi élet minden maradandó gyönyörűsége csakis az Isten igéjében való gyö...
 • 2021. június 15., kedd

  Mívesen faragottak és megrongáltak, frissen festettek és kopottak, fűtöttek és kényelmetlenek. Padok, amelyek körül emberéletek fonódtak össze. Gyerek...
 • 2021. június 14., hétfő

  Hol találkozik egymással a matematika és teológia, ha a világ megismerésében és leírásában hasonlóan gondolkodnak? Néhány elgondolkodtató modell a tra...