Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Beszámoló a TMRG lelkészi tevékenységről

FÉLÉVES BESZÁMOLÓ A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN VÉGZETT HITÉLETI TEVÉKENYSÉGRŐL

2006. november 1. - 2007. április 30.

Tevékenységi körök:
• hitoktatás
• hétkezdő istentiszteletek
• reggeli áhítatok
• tanári bibliaórák
• csendesnapok
• kiemelkedő, istentisztelettel egybekötött iskolai alkalmak
• egyéb rendezvények és nyári táborok
• lelkigondozói tevékenység
• kollégiumi bibliakör
• szociális program és humanitárius csoport
• Bodor István Pénzalap
• tervek és kihívások
• anyagi nehézségek
• kérés

HITOKTATÁS
Iskolai vezető lelkészként feladatom a hitoktatás felügyelete, mely minden évfolyamban a kidolgozott tanterv szerint zajlik. Hittant a magyarországi Református Pedagógiai Intézet tankönyvei alapján tanítunk.
A hitoktatás négy hitoktatóval (3 református és egy katolikus) évfolyamonként heti két órában zajlik, ebből a nyolcosztályos gimnázium primó-szekundó osztályok együtt, illetve a felső tagozat szextó-septimó a négyosztályos párhuzamos osztályok összevont csoportot alkotnak.
Az idei tanévben érettségire és teológiai felvételire felkészítő hittan-szakkör is indult, amely a májusi érettségivel lezárul.

HÉTKEZDŐ ISTENTISZTELETEK
Az iskolai rend szerint minden hétfőn, az első órában istentisztelet keretében kezdjük a hetet. A római katolikus felekezetű diákjainknak a katolikus templomban Dluhos plébános tartja a reggeli liturgiát, a református és evangélikus diákjainknak a református templomban biztosítjuk alkalmainkat. A téli időszakban januártól márciusig az idén második alkalommal az iskola Dísztermében tartottuk istentiszteleteinket, felváltva 7.40-es illetve 8.10-es kezdési idővel.
Vendégigehirdetőink: Tanévnyitó: Fazekas László püspökhelyettes
2006. szeptember 18.: Milen Marcell
2006. október 9.: Boros István
2006. november 13.: Kiss Miklós
2006. december 13.: FIRESZ nap
2007. február 12: Nagy Ákos Róbert
2007. március 5.: Nagy Zoltán evangélikus lelkész
Az istentiszteletek rendje megtalálható az iskola hitéleti faliújságján.
A református istentisztelet rendjébe aktívan bekapcsolódnak a tanárok és a diákok. Istentiszteleteink kezdetén iskolánk tanárai köszöntenek, igeolvasásban és az imádságban diákok végeznek liturgusi szolgálatot. Kántorunk Lévai Tibor ének-zene tanár.
Az igehirdetések és reggeli áhítatok a csatolt mellékletben megtekinthetőek. A 2006/2007-es tanév 2006. évi részében a Grádicsok énekei, 2007-től "Találkozások Jézussal- címhez válogatott textusok voltak az igehirdetések alapígéi.
Az istentiszteleten énekelt gyülekezeti énekek: zsoltár: 8., 23., 25., 42., 65., 84, 89, 90., 134., dicséret: 165, 172, 198., 200., 210., 225., 241., 254, 264., 305.,312, 315., 316., 317.,338., 341., 345, 356, 390., 398., 463., 464., 475., 479., 512.

REGGELI ÁHÍTATOK
Napkezdő áhitataink minden reggel 7.40 órakor kezdődnek. Rendszerint kedden Vadkerti István római katolikus esperes-plébános, iskolánk katolikus hitoktatója tartja az áhítatot, szerdától péntekig református áhítat van. Az áhítat alapigéje a MRE bibliaolvasó kalauzának heti igéi közül kiválasztott igék és azok rövid magyarázata - természetesen a korosztályhoz alkalmazva. Az áhítatok rendje megtalálható az iskola hitéleti faliújságján. Alkalmanként az iskola tanárai is bekapcsolódnak az áhitattartásba, ebben Sebők Attila igazgató, Poór János és Tari Mária tanárok jó példával élen jár. A 2007. év napkezdő igéi Ézsaiás könyvének egy-egy fejezetéből választott vers, vagy versek.
Az áhítatot követő egy-két percben hirdetések hangzanak el és köszöntjük a születésnaposokat.

TANÁRI BIBLIAKÖR
A tanári bibliakörre havonta egy alkalommal kerül sor. Ezekre az alkalmakra a munkaértekezletet megelőző órában kerül sor. A bibliaórák igeszakaszai 2007-től a SzRKE általkiadott bibliaolvasó kalauz napi igéi.

CSENDESNAPOK
KARÁCSONYI CSENDESNAP - 2005. december 22., csütörtök
A csendesnap elsőrészében Mácz István magyarországi író volt a vendég, aki a diákoknak hitbeli bizonyságot tett és könyveiről, írásairól beszélt. Osztályfőnöki órák keretében sor került az osztályon belüli kölcsönösmegajándékozásra. A tornateremben valamennyi gyermek számára a sexta osztály készült énekkel, illetve az érettségiző osztály adta elő irodalmi műsorát a diáktársaknak. Ezt követően úrvacsorával egybekötött református istentisztelet és római katolikus mise volt. A szolgálatokat Vincze Árpád református lelkész és Vadkerti István római katolikus esperes végezték. Az istentiszteleten a kollégium alkalmi kórusa szolgált Bujna Margit nevelőnő vezetésével.
HÚSVÉTI CSENDESNAP - 2007. április 4, szerda
A húsvéti csendesnap osztályfőnöki órákkal kezdődött, amelyeken a diákok a feltámadás örömüzenetét hirdető igeszakaszokból válogatva készítettek könyvjelzőt maguknak, vagy osztálytársaiknak. Vedégeink Danis Tamás és Kálmán László voltak. Danis Tamás az Egyesült Protestáns Gimnázium múltjáról és régiónk értékeiről beszélt, Kálmán úr pedig a cserkészmozgalomról adott elő. A napot református istentisztelet és római katolikus szentmise zárta, mely alkalomból az úrvacsora sákramentumát is kiszolgáltattuk.
A csendesnap a templomban a "Passió“ c.jótékonysági koncert főpróbáján való részvétellel zárult.

KIEMELKEDŐ, ISTENTISZTELETTEL EGYBEKÖTÖTT ISKOLAI ALKALMAK
SZALAGAVATÓ - ÜNNEPI ISTENTISZTELET - 2006. november 18., szombat
Igét hirdetett Vincze Árpád. A négyosztályos tagozat 13 végzős diákjának Pivníková Katarína osztályfőnök, a nyolcosztályos tagozat 19 végzés diákjának Tinta Vanda osztályfőnök tüzte fel a zöld szalagot. Az istentiszteleten közreműködött a Jerikó fúvósegyüttes. Az ünnepi istentisztelet liturgiájában szülők, diákok és tanárok is közreműködtek.
2007. március 15. - ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Nemzeti ünnepünkre rendhagyó tanítási nap formájában 2004-től emlékezünk. Akkor az ünnep hétfőre esett, így ünnepi istentisztelettel kezdtük a rendhagyó tanítási napot, majd rendhagyó történelemórával és ének-zenei összeállítással folytattuk. Az akkori kezdeményezés hagyománnyá lett és továbbfejlődött. Az istentiszteleten idén testvériskoláink is részt vettek, és a liturgiai szolgálatban is közreműködtek.
EGYÉB RENDEZVÉNYEK, TÁBOROK
KARÁCSONY ELŐTTI ÜNNEPVÁRÓ FOGLALKOZÁS - melyet idén másodszor hitéleti könyvvásárral kötöttünk össze, és az érdeklődés nagy volt. Több, mint 100 gyermek vett részt a szombatra szervezett alkalmon.

TMRG NYÁRI TÁBOR
A gimnázium nyári táborának vázlata 2007. január 31-re elkészült. A tábor támogatására több pályázatot is beadtunk, amelyek elbírálásával kapcsolatban várjuk az eredményeket.
2007. március 23-án részt vettünk a Lévai Egyházi Gimnázium csendesnapján.
Iskolánk néhány diákjával készül a DEKT 2007. évi, kölni rendezvényére.

TOVÁBBI HITÉLETI NYÁRI PROGRAMLEHETŐSÉGEK:
Tiszadobi Ökumenikus Tábor, Csillagpont 2007, Sárospatak, FIRESZ táborok

LELKIGONDOZÓI TEVÉKENYSÉG
Lelkigondozói tevékenységet szükség szerint az iskola diákjai és alkalmazottai között és az iskola mellett működő kollégiumban egyaránt végzek. Részben ide sorolható a rendszeres tanári áhítat is, amelyre havi rendszerességel kerül sor. 2007. februárjától elektronikus levélben a külön e célra létrehozott vincze.arpad@reformata.sk címen is lehet a lelkészhez fordulni.

KOLLÉGIUMI BIBLIAKÖR
A kollégiumi bibliakör 2006. novemberétől indul újra csütörtökönként 19.00 órai kezdettel az alábbi téma, és az ahhoz kapcsolódó bibliai szakaszok szerint:
Barátságok születése
1. alkalom: Barátlelőhelyek November 9.
2. alkalom: Nyisd ki a szád! November 23.
3. alkalom: Elvárásaink November 30.
Egyedi és értékes vagy!
1. alkalom: A kívülálló dolgok December 7.
2. alkalom: Miben vagy jó? December 14.
3. alkalom: Fontossági sorrend December 19.
Advent, karácsony December 21.
Érzelmeink kezelése
1. alkalom: Az érzelmek felismerése Január 11.
2. alkalom: Érzelmeink kezelése Január18.
3. alkalom: Nehéz idők Január 25.
4. alkalom A háttérben rejlő okok Február 8.
Éretté válás
1. alkalom: Újfajta elkötelezettség Február 15.
2. alkalom: Jézussal futok??? Március 8.
3. alkalom: Nézzük meg a könyvet! Március 22.
4. alkalom: Kommunikáció Istennel Március 29.
5. alkalom: A háttérben rejlő okok Április 12.
6. alkalom: Érett a hitem? Április 19.
Hitünk kérdései
1. alkalom: Ki a keresztyén? Május 3.
2. alkalom: Hit és értelem Május 16.
3. alkalom: A csábító bűn Május 24.
4. alkalom: Kis és nagybűnök? Május 31
5. alkalom: Hit és harag? Június 14.
6. alkalom: A hit öröm!!! Június 21.

SZOCIÁLIS PROGRAM ÉS HUMANITÁRIUS CSOPORT
A gimnázium a 2005/06-os és a 2006/07-es tanévben is folytatta a szociális programot, amelynek keretében a 13-15 éves diákjaink gyermekotthonokba, az öregotthonba rendszeresen ellátogatnak. Az idei tanévben ez a kör tovább bővül a kórház gyermekosztályával, valamint a feledi gyermekotthonnal. A program szervezésében Tari Mária a segítőtársam.
A Comenius-Socrates projekt humanitárius csoportjának vezetőjeként a diákok kezdeményezései révén is bőséges tevékenységek lebonyolítását felügyelem. Ebben a tevékenységben külön örvendetes, hogy alapvetően a diákok ötleteinek a megvalósítása a feladat, amiben lehetőségeim és szükség szerint nyújtok nekik támogatást.
Ennek keretében 2007. április 23-27. között került sor az iskolák közös nagytalálkozására, melynek helyszíne Pápa illetve Rimaszombat volt.

BODOR ISTVÁN PÉNZALAP
A Rimaszombati Egyházközség által iskolánk diákjainak támogatására létrehozott nonprofit szervezet alapító okirata értelmében iskolalelkészként igazgatótanácsi tagja vagyok. Az igazgatótanács megválasztott a szervezet ügyvivőjévé.
A Pénzalap célja és feladata: 1, hitéleti tevékenység, 2, a) tehetséges diákok támogatása, b) szociális támogatás biztosítása, c) a tanításon kívüli tehetséggondozó tevékenység támogatása, d) versenyeken való részvétel útiköltség-támogatása, e) évvégi tanulmányi ösztöndíjak odaítélése, f) szociális ösztöndíjak biztosítása, g) hozzájárulás biztosítása tanfolyamok és tanulmányi táborok részvételi költségéhez, h) pályázati kiírások és céladományok kiírása, i) regisztrációs díjak és céladományok biztosítása, j) könyvtár bővítésének támogatása.
2006-os eredmények: A 2006. évben a pénzalap 50.941 Sk céladományt, az adó 2%-ából 12.154,- Sk, perselyes adományként 11.050,- Sk és szponzori adományként 15.000,- Sk kapott, pályázati úton 10.510 Sk támogatást nyert el. A befolyt összegből 45.414,- Sk értékben étkezési és szociális, 11.774,- Sk értékben tanulmányi, 7.200,- Sk könyvtártámogatást biztosított, továbbá 9.500,- Sk értékben támogatta a hitéleti tevékenységet, illetve a gimnázium nyári táborát.
CÉLOK A 2007-ES ÉVRE:
A kuratórium átnézte a 2006. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és véglegesítette a 2007. évi költségvetési tervet:
- A 2005-ben létrehozott öt tanulmányi díj kiosztására a tanévzárón kerül sor.
- A jelenlegi havi ebédtámogatásban részesülők száma 6 diák, akik számát 2007 szeptemberétől lehetőleg 10-re szeretné növelni, melyben a diákok szüleinek 1/3-es önrészt kell vállalniuk.
- Rendkívüli szociális támogatást ítélt meg egy diák számára havi 500,- SKK értékben (2007. februártól).
- Támogatja szociálisan rászoruló diákok részvételét a TMRG szervezésében megrendezendő és egyéb hitéleti és tanulmányi nyári táborokon.

TERVEK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKBAN
• Áldozócsütörtök: 2007. május 17. - ref. templom
• Ballagás - áhítat a templomban - 2007. május 18. - ref. templom
• Pünkösd hétfői istentisztelet: 2007. május 28. - ref. templom
• Családi nap - 2007. június 1. - iskolaudvar
• Hittanvizsga - 2007. június 14. - ref. templom
• Tanévzáró istentisztelet- 2007. június 29. - ref. templomNyári tábor - nem csak az iskola diákjai számára. E célból is adtunk be pályázatot.
• Gyülekezeti kiszállások - lehetőleg még 2007. őszétől lehetőség szerint
• Iskolai bibliakör bevezetése 2007. őszétől
• FIRESZ - iskolai alapszervezet létrehozása 2007 őszétől
• Iskolai kórus létrehozása 2007. őszétől
• Jótékonysági koncert az iskola javára

NEHÉZSÉGEK
A hitéleti tevékenység végzésének alapvető nehézsége, hogy közvetlen gyülekezeti háttér hiányában, az alapító-fenntartó és az iskola szűkös anyagi helyzete miatt nincs a hitéleti tevékenységre fordítható állandó keretösszeg. Minden tevékenység, ami anyagi vonzatú, a résztvevők jó szándékától, adakozó készségétől és támogatók szerzésétől függ.
Továbbra is kitartó igyekezettel dolgozom azon, hogy a tanárokat és a diákokat tevékenyen bevonjam e tevékenységbe.
A hitéleti tevékenység terén előrelépésnek nevezhető az a tény, hogy iskolánk hitéleti tevékenységének támogatására benyújtott pályázatunkra egyházunk részéről 10.000,- Sk összegű egyszeri támogatásban részesülünk. Továbbra is kérem az alapító fenntartót, hogy e missziós tevékenység támogatására anyagi fedezetet biztosítani szíveskedjék.

A hitéleti tevékenység a www.tmrg.szm.sk oldalon, vagy a www.parokia.hu weboldalon kísérhető figyelemmel.

KÉRÉS
A hitéleti tevékenységről szóló eddigi beszámolóimat minden esetben kommentár nélkül fogadta el a ft. Zsinati Elnökség. A legutóbbi egyházmegyei lelkészértekezleten azonban egy-két résztvevő részéről bizonyos fokú, véleményem szerint az iskolai hitéleti tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó összefüggő elégedetlenség fogalmazódott meg. Kérem, hogy a jelentés tudatában a Zsinati Elnökség szíveskedjen megfogalmazni a gimnáziumban végzett tevékenységemmel kapcsolatos elvárásait, hiányérzetét, jobbító szándékú javaslatait - amennyiben ilyenek vannak, hogy azok tudatában és ismeretében végezzem a továbbiakban ezt a feladatot.

A beszámoló mellékleteit képezik:
Hitéleti programok 2006. november - 2007. június
Istentiszteleti rend 2007. január-június
TMRG nyári tábor és tábori hívogató

Rimaszombat, 2007. május 15.

Vincze Árpád
iskolai vezető lelkész

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. október 20., kedd

  Egy hivatását szerető, ám egyháza tanításaiban megingó katolikus pap és egy nyakas kálvinista családból származó fiatal nő egymásra és Istenre találás...
 • 2020. október 19., hétfő

  A Wycliffe Bibliafordítók webináriumán keresztül tekinthetünk be a Szentírás fordításának rejtelmeibe.
 • 2020. október 19., hétfő

  Hogyan segíthető elő a református intézményrendszerben a hátrányos helyzetű diákok befogadása? Többek mellett erre a kérdésre is választ kínál a Prote...
 • 2020. október 15., csütörtök

  Másfél évesek okostelefonnal, mobilos játék miatt kirekesztett gyerekek, önmagukban bizonytalan, szorongó fiatal felnőttek. Mit tehetünk értük szülőké...
 • 2020. október 14., szerda

  Rendkívüli helyzetben, a félelmeink ellenére is merjünk jót cselekedni, mert ehhez kaptuk az Úrtól az erő, a szeretet és a józanság lelkét – foglalhat...
 • 2020. október 13., kedd

  Régebben a szülők tanították meg gyermeküknek az új technológiákat, ma a gyermekek jóval többet tudnak az új eszközökről és az online felületekről, mi...
 • 2020. október 12., hétfő

  Szélvihar rongálta meg a viski református templom bádogtetejét. A Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtésbe kezdett, hogy még a kárpátaljai...
 • 2020. október 11., vasárnap

  Nem elég csupán élményeket adni, az ismeretszerzéstől sem szabad megfosztani a látogatókat – állítja Simonffy Krisztina művészettörténész. De vajon mi...
 • 2020. október 10., szombat

  Bogárdi Szabó István gondolatai egy könyv kapcsán
 • 2020. október 08., csütörtök

  Kezdetét vette a tizenharmadik 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes, ifjúsági akció, amelyre idén a vártnál jóval több magyarországi és határon túli m...