Nyomtat Elküld Olvasási nézet

aktualitások

 

 

KEDVES HOZZÁTARTOZÓK !

Engedjék meg, hogy gyászukban először is Isten vigasztaló kegyelmét kérjük, hogy a gyász terheit könnyebben el tudják hordozni.

A temetéssel kapcsolatban az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani ,pontokba szedve a feladatokat.

-Mint a Dudari temető tulajdonosa kérjük hogy az elhalálozás tényét az Önkormányzaton kívül akkor is jelentsék be a Református Lelkészi Hivatalba, ha nem kérnek egyházi temetést vagy harangozást, vagy esetleg más felekezet végezné az egyházi szertartást.

- A Lelkészi Hivatalban a bejelentést követően -amennyiben nincs rendezve-meg kell fizetni az esetleges egyházfenntartói járulékot(csak két év hátralék lehet)vagy meg kell fizetni a sírhelymegváltást ,melynek összege : urnás sírhely esetén 20000 Ft. ,koporsós sírhely esetén 40000 Ft (egyes sírhely).

- A bejelentés alkalmával kerül megbeszélésre a sírhely helye is ,amelyről a hozzátartozó dönthet az alábbiak szerint: Temetés csak sorban történhet. Jelenleg a temető felső részében az 1-es parcella. illetve a főbejárattól balra a 4-es parcella sorát lehet választani, valamint a főbejárattól jobbra lévő urnás sírok következő sírhelyét. Természetesen lehetőség van a már meglévő ,kialakított sirhelyekre is temetkezni, amennyiben az a törvényi előírásoknak megfelel ( vér szerint rokonság, stb) Új sorba történő temetés esetén a temetőgondnok megmutatja sírhely helyét, valamint a sírhely kijelölését is ő végzi

- Az egyeztetés után a lelkipásztor egy igazolást fog kiadni a hozzátartozó részére ,amelyben szerepel az elhalálozott neve, temetés napja, a hozzátartozó által megnevezett temetkezési vállalkozó neve, valamint a sírhely helye, mérete is.

-A hozzátartozó ezt az igazolást át kell, hogy adja a vállalkozónak, ugyanis temetkezési vállalkozó csak ennek az igazolásnak a birtokában végezheti a szolgáltatást.

-Amennyiben a Lelkipásztor akadályoztatva lenne az ügyintézésben, úgy a mindenkori temetőgondnokhoz, vagy az egyházközség gondnokához is lehet fordulni segítségért.

Reméljük ez az útmutatás segítségükre lesz az ügyintézésben, és az esetleges félreértések tisztázásában.

Isten adjon erőt a feladatok végrehajtásához .

A Dudari Református Egyházközség presbitériumának nevében

Balogh István                   Kálmán István

gondnok                           lelkipásztor

 

 

 

 

-A gyülekezet tulajdonában lévő temető rendjének ,a jogszabályoknak, valamint a Temető rendeletben foglaltak betartása érdekében a presbitérium a 2018 decemberi ülésén az alábbi döntéseket hozta meg :

1, 2019 január 1-től kezdődően a temetkezési vállalkozók csak irásos engedéllyel végezhetnek temetkezési szolgáltatást.A z engedélyen többek között szerepel a kijelölt parcella, a sor és a sírhely száma is .az engedélyt a hozzátartozó kapja meg , amelyet át kell, hogy adjon a vállalkozónak. Az engedély kiadásának feltétele, az egyházfenntartói járulék,vagy a sírhely megváltás rendezése. Az engedély kiadása Lelkészi hivatalban , vagy szükség esetén a temető gondnoknál történhet.

Ez a rendelkezés vonatkozik arra az esetre is ,amikor más felekezet szertartása szerint történik a temetés vagy társadalmi temetést végeznek.

A rendelkezésről a községben szolgáló más felekezetek lelkészei is tájékoztatást kapnak, illetve az ismert temetkezési vállalkozók is tájékoztatva lesznek. Köszönjük megértésüket.

 

...........................................................................................................................

 

 

 

A presbitérium február 4-én tartott ülésén módosította a Temetőrendelet  4§ ,és 4§ A,1 bekezdéseiben foglalt urnás sirhelyárakat, valamint meghatározta egyes harangozási díjakat is. Megtekinthetők a az alábbi linkre kattintva

Temető rendelet  

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................

PRESBITERVÁLASZTÁS

November 26-án kerül sor egyházközségünk közgyülésére,ahol a közgyülés megválasztja a gyülekezet presbitériumát. A megbizatás 2018-2024 ig szól:

A jelöltek névsora:

Presbiternek jelölt:Balogh István

Hegedüs Lászlóné

Hegyi Gyula

Jakab Gyula

Jakab Imréné

Kovács László

Papp Sándorné

Simon Ervin

Simon Ervinné

Táncos László

Tokos Gyula

Tokos Lajos

Török Tibor

Pótpresbiternek jelölt: Horváth Józsefné

Az új presbiterjelöltek bemutatkozásaára november 19-én kerül sor

......................................................................................................................

MAGAS-BAKONYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETZEK KÖZÖS ÚRVACSORÁS

ISTENTISZTELETE

 

Szeptember 17 -én  gyülekezetünk szervezésében  került sor Réde,Csetény,Zirc,Bakonyszentkirály-Csesznek ,és természetesen Dudar reformátusainak összejövetelére. A százötven  megjelent testvérünket Kálmán István dudari lelkipásztor,és Tóth E Kitti polgármester köszöntötteAz igehirdetés szolgálatát  dr Barta Zsolt végezte a Jn. 8,30 -32 versei alapján, majd Kálmán István szavalta el Bódás János  Zsoltáros prédikátor cimű versét,majd Balogh István előadása következett a " presbiterek felelőssége a reformációi örökség megtartásában" cimmel

Felemelő volt az öt gyülekezet úrvacsorája,melyen Hajdú Ferenc csetényi lelkipásztor ágendázott.

Zárszót és áldást Tóth András a Pápai egyházmegye esperese mondott

Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................

Felhívás adakozásra !

Mint bizonyára észrevették ,az utóbbi hónapokban egyre több probléma merült fel harangjaink működésével kapcsolatban.Vagy nem lehet bekapcsolni, vagy szakaszosan szól stb. Presbitériumunk  ezért úgy döntött , hogy a harangok villamositási rendszerét egy modern,digitális rendszerre építetti át. A beadott árajánlatok alapján azonban világossá vált,hogy a munkálatok elvégzése nagyon megterheli  egyházközségünk költségvetését.

Ezért kérjük a Testvéreket,hogy adományaikkal támogassák a  munkálatok elvégzését

Adományt lehet befizetni: A Lelkészi hivatalban,a presbitereknél,vagy boritékos adományként a perselybe is lehet helyezni.

Aki utalással, vagy postán szeretne adakozni az a B-3 Takaréknál vezetett 73900243-10004122 sz számlára is megteheti..

Az adományokra támaszkodva és természetesen Isten segítségében bízva reméljük ismét elmondhatjuk majd " Harangjaink: ércnyelvek,Isten harsonái: Az élőket hivogassátok,a holtakat elsirassátok,a vészt jelezzétek,az örömöt hirdessétek. Isten dicsőségét zengjétek"

 

.......................................................................................................................

 

 

 

 

 

Dunántúli pillanatképek - Reformációi kerékpáros teljesítménytúra

, 2017-06-19 09:37:32

 

Kilenc református lelkipásztor indult el reggel Pápáról, a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala elől, hogy három nap alatt, 500 kilométert tegyenek meg kerékpárral.

 

A Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Egyházmegye támogatásával, a Reformáció 500 éves évfordulójára  szervezett kerékpáros lelkészi teljesítménytúrára minden egyházkerületből érkeztek résztvevők, akik a Pápa - Budapest - Debrecen - Sárospatak útvonalon kerekeznek végig.

Az induláskor kezdetén Steinbach József püspök kérte Isten áldását az útra és ráírta a Magyarországi Református Egyház címerével ellátott zászlóra az egyházkerület Igéjét.

Az út minden állomásán a házigazda egyházkerületekben hasonlóképpen igeolvasással fogadják, illetve bocsátják útra lelkipásztorokat, miközben a közös zászlórarákerülaz adott egyházkerület igéje.

.......................................................................................................................

 

Gondnoki beszámoló a 2016 évi zárszámadásról és a 2017 évi tervekről !.

Kedves Testvérek

Gyülekezetünk presbitériuma február 13-án tárgyalta és fogadta el a tavalyi év zárszámadását,valamint az idei év költségvetését. Református Egyházunk törvényeinek megfelelően kötelességem ezekről beszámolni.

Először a tavalyi év fontosabb adatait ismertetem.

Egyházfenntartói járulékból 2 millió 900 Ft-t sikerült beszedni. Sajnos meg kell említeni., hogy 40 egyháztagunk nem tett eleget a gyülekezeti tagságával járó kötelezettségének. Reméljük idén majd bepótolják az elmaradásukat.

Perselypénz 2 .millió 800 Ft folyt be. Ez tőbb mint a 2015 évi. A perselypénzből 330 ezer Ft volt a borítékos adomány. Temetőre 400 ezer ft-t (ebből 120 0ter Ft sírhelymrgváltás),. Ezenkívül az Önkormányzattól megállapodásunk értelmében 40 ezer ft-támogatást kaptunk a temetőfenntartásra. Templom fenntartásra 30 ezer Ft érkezett

Kiadásaink közül a személyi kiadásokon túlmenően meg kell említeni. ,hogy a tavalyi évben elkészült a temetői hulladéktároló Ennek bekerülési költsége 250 e ft volt.,és további 250 000 Ft ba került a temető fenntartása működtetése És itt kérném a hozzátartózókat , hogy ezentúl ne az út mellé rakják az elszáradt koszorúkat virágokat,hanem az új szeméttárolóba. A tavasz folyamán elszállítjuk az ott összegyűlt hulladékot és a konténerek is a temető más pontjára lesznek elhelyezve,

Továbbiakban kiadások voltak még a Gyülekezeti Ház -ban lévő cserépkályha átrakása kapcsán is. Valamint a templom, a gyülekezeti ház ,és a parókia fenntartási és közüzemi költségei is mintegy 1 millió 700 Ft-t tettek ki.

Meg kell említeni azt is , hogy hála Istennek a tavalyi évben összesen több mint 400 e ft-al tudtuk segíteni azokat a rászorulókat ,akik akár betegségben szenvednek, vagy tűzkárt,vagy viharkárt szenvedtek, valamint 110 000 Ft-al támogattuk A Dunaalmási szeretetotthont is.

Mindezeket figyelembe véve a tavalyi évet 2 millió 400 Ft-s megtakarítással zártuk.

Ez az összeg az,amire alapozhatjuk az idei terveinket.

Az idei év terveit szintén megtárgyalta a presbitérium és úgy döntött, hogy az EFJ –t nem emeli meg Az továbbra is 6000 Ft marad.A presbitérium döntése értelmében az EFj szedése idén március 12-től kezdődően várható. Az idei év egyébként reményeink szerint a Reformáció 500 .évfordulójának megünneplése jegyében zajlik majd. Két pályázatot nyújtottunk be a Reformáció Emlékbizottsághoz.,Ha a márciusi eredményhirdetésen sikeresek lesznek pályázataink,akkor a nyár folyamán egy kirándulást szerveznénk a Nemzeti Múzeumba,ahol az 500 éves évforduló kapcsán nyiló kiállítást tekintenénk meg. Ehhez hasonló kiállitás lesz a Zircí Reguly Múzeumban is ahol a bakonyi térség reformációi emlékeit állitják ki. A létrehozásban gyülekezetünk is részt fog venni.,amint ezt Nt úr már hírdette is A másik pályázatunk egy közös Magas Bakonyi Református Gyülekezetek által megtartott reformációi megemlékezés megszervezése lenne. Amennyiben a pályázat nyertes lesz .úgy Dudar, Csetény,Bakonyszentkirály,Réde, Zirc reformátusai méltóképpen ünnepelhetnék kozosen az évfordulót.. De a reformáció évének ünnepléséhez tartozik a már szintén hírdetett Bibliaolvasási sorozat ,amely a jövő héten kezdődik,és jó lenne ha október 31-ig folyamatosan tartana Jó lenne ha mindig egy egy testvérünk élne azzal a lehetőséggel ,hogy az Őt megszólitó ,a számára sokat mondó bibliai részt felolvasná. Az Úrasztalán elhelyezett nyitott Biblia is figyelmeztessen bennünket a reformáció egyik nagy jelszavára _egyedül a szentírás-. és mi mint az Ige egyházának tagjai éljünk ezzel a lehetőséggel.

És még mindig nincs vége a megemlékezéseknek. Áprilistől tervezzük, hogy előadásokat hallhatunk majd A II Helvét Hitvallásról,amely 450 éves, és tulajdonképpen a Heidelbergi Káté mellett ez Református egyházunk hitvallása .Ezek a gyülekezeti életünk tervezett eseményei

Mindezeken túlmenően ,anyagi fejlődést is szeretnénk elérni ezért nyujtottuk be harmadik pályázatunkat ami a Gyül. Ház tetőterének beépítését,befejezesét segítené elő . Ha a pályázaton nyerünk akkor ez a beruházás 5 millióFt értékben valósulhat majd meg. Lehetőség szerint tervezzük ezenkívúl még a parókia ablakainak cseréjét,valamint a harangok vezérlésének modernizálása is terveink között van,ugyanis egyre több probléma,és kritika merült fel az elmúlt időszakban működésükkel kapcsolatban

Befejezésül de nem utolsósorban : idén decemberben lejár a presbitérium mandátuma és november decemberben új választásokat kell majd tartani. Kérem a testvéreket hogy hordozzák imádságaikban ezt a nagyon fontos eseményt ,segítsék majd a jelőlő bizottság munkáját , hogy olyan presbitérium alakuljon meg 2018 tól,ami Isten és a gyülekezet felé elkötelezett lesz..

Befejezésül Istennek hálát adva az elmúlt évért és az idei év feladataival kapcsolatban Vladár Gábor rektor úr még a Renden elhangzott előadásából idéznék egy gondolatot „Mi reformátusok nem szoktuk illusztrálni a Bibliát, az illusztráció mi magunk vagyunk, a mi életünk, és példamutatásunk. Az idei tervekkel kapcsolatban még a 127 zs első verseit helyezném a testvérek szivére. „ Ha az Úr nem építi a házat hiába fáradoznak az építők.”,ezért kérném gyülekezetet , hogy fogjunk össze és imádságban vigyük az Úr elé terveinket, hogy fáradozásunk ne hiábavaló legyen.

Balogh István

 

 

 

 

 

 

 

2017

BOLDOG ÚJÉVET KIVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK A BIBLIAOLVASÓ KALAUZUNK 2017 ÉVI VEZÉRIGÉJÉVEL:

" KÉRLEK AZÉRT TITEKET TESTVÉREIM,AZ ISTEN IRGALMASSÁGÁRA,HOGY OKOS ISTENTISZTELETKÉNT SZÁNJÁTOK ODA MAGATOKAT ÉLŐ, SZENT ISTENNEK TETSZŐ ÁLDOZATUL,ÉS NE IGAZODJATOK A VILÁGHOZ,HANEM VÁLTOZZATOK MEG ÉRTELMETEK MEGÚJULÁSÁVAL,HOGY MEGITÉLHESSÉTEK,MI AZ ISTEN AKARATA,MIAZ AMI JÓ,AMI NEKI TETSZŐ,ÉS TÖKÉLETES.", (Róm 12,1-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................

„Dicsérem az Urat amíg élek,
Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek.”
/ Zsolt. 146,2 /

MEGHÍVÓ

A Dudari Református Egyházközség
és a
Dudari Énekkar
Szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2016. november 27-én, 15 órakor kezdődő
Adventi Kórustalálkozóra
Helyszín: Református Templom

 

 

.................................................................................................................

 

 

 

 

 

November 1-i temetői istentiszteleten emlékeztünk meg a temetőnkben eltemetett lelkészekről.A szolgálatot konfirmandusaink végezték.A lelkészek életrajzának ismertetése az istentisztelet helyszinén volt ,majd a négy lelkész sírjánál elhangzottak a temetési igék,és a konfirmandusok  a presbiterek jelenlétében megkoszoruzták a sírokat. A lelkészek rövid életrajzai:

 

 

Dudari lelkészek

Szabó József református lelkész 1829 ben született a Fejér megyei Igar községben.  Édesapjaszintén lelkész volt   Szabó József még teológusként részt vett az 1848 –as szabadságharc küzdelmeiben. A szabadságharc leverése után bujkálnia kellett. Majd később Pápán fejezte be teológiai tanulmányait. Mint segédlelkész először Tácon szolgált,majd a dudari gyülekezet hívta meg lelkészének 1869 márciusában. Gyülekezetünkben szolgált 1890-ben bekövetkezett haláláig. 21 évig tartó szolgálata alatt újult meg templomunk a mai formájában.Első felesége korán meghalt . Ő is itt nyugszik a dudari temetőben,ebben a sírban. Második házasságából Dudaron született Dezső nevü fia ,aki Eőrí Szabó Dezső néven országgyűlési képviselő és a Somogyi egyházmegye esperese lett

Szabó József sírja temetőnk 3. parcellájának 27. sorának 11 sz sírhelyén van

 

Temetési igéje a Timótheushoz írt második levél 4 . részének 7-8 verse volt

Igy hangzik: „ Mert én nemsokára feláldoztatom,és elérkezett az én elköltözésemnek ideje. Ama nemes harcot megharcoltam , futásomat elvégeztem,a hitet magtartottam Végül eltétetett nekem az igazság koronája,melyet megad nekem az Úr azon a napon : de nem csak nekem,hanem mindazoknak is ,akik várva várják az Ő megjelenését.”

 

 

 

Mészáros András a ma Felvidéki Érsekújvári járáshoz tartozó Kisújfaluban született1886-ban Teológiai tanulmányait Pápán végezte. 1911- ben Dudarra helyezték segédlelkésznek.,Egy évig szolgált segédlelkészként, majd valószínű szolgálatainak jó emléke miatt Medgyasszai Gy Vince dudari lelkész halála után 1915-ben a dudari gyülekezet őt hivta és választotta meg lelkipásztornak. Dudaron 1915-től 1934 ben bekövetkezett haláláig szolgált.. Szolgálati ideje alatt a Pápai Egyházmegye aljegyzői és tanácsbírói tisztét is betöltötte.. . Felesége Szücs Ilona tanitónő is ebben a sírban nyugszik . Ő Szücs Zoltán dudari tanító testvére volt. Mészáros András lánya, Mészáros Irénke szintén dudari tanító volt 1943 ig.

Mészáros András 48 éves korában történt hírtelen halála. a gyülekezetet is megrendítette. 1934 május 31-én tartott temetésén Jakab Áron esperes és Végh János főjegyző hírdette Isten igéjét .Siremléke temetőnk 2 parcellájának 13 .sorának 7 sz sírhelyén található

 

Mészáros András temetési igéje a Zsoltárok könyve 73 . részének 26 . verse alapján szólt:

„Ha elenyészik is testem és szívem, Szívemnek kősziklája, és örökségem te maradsz Istenem örökké „

 

Acsai József 1906 május 25-én született Tatán. Teologiai tanulmányait Pápán végezte. 1931-1934-ig segédlelkész volt Enyingen.,Vörösberényben.

1934 decemberében lett beiktatva a dudari gyülekezet lelkipásztori tisztségébe.. Itt szolgált 1956-ban bekövetkezett haláláig. Szolgálatai ideje alatt 1943-ig tagja volt a község képviselőtestületének. Megszervezte a gyülekezetben a Szeretetkört, melynek segítségével adományokat juttattak el árvaházaknak,és háboruban harcoló katonáknak. Elnöke volt a Levente egyletnek is.Kiemelkedő szerepet játszott az 1937-es Falukutatás szervezésében lebonyolításában. Szolgálati ideje alatt került gyülekezetünkbe az Amerikába kivándorolt Dudariak ajándéka: Az Úrasztala,valamint szolgálati ideje alatt lett bevezetve templomunkba a villany. Sokat fáradozott a református iskola fejlődésért,ahol már 1940-es években 250 diák tanult

1935-ben kötött házasságot Lakatos Margittal,kinek segítségével a téli hónapokban az asszonyok számára főző ,és varró tanfolyamokat szerveztek.

Acsai József temetésén Dr Madar Zoltán esperes végezte a temetési szolgálatot

Síremléke temetőnk 2-es parcellájának 15. sorában a 1 sz sírhelyen található

 

Acsai József temetési igéje: A Jelenések könyvének 22 . részének 20. verse.. Igy hangzik” Igy szól aki ezekről bizonyságot tesz:Bizony ,hamar eljövök .Ámen.. Jöjj Uram Jézus”

 

 

 

Szigyártó Albert

1907-ben született Erdélyben ,Székelyszenterzsébeten. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen , teologiai tanulmányait Kolozsváron végezte el. 1935-ben szentelték lelkésszé,majd Székelykeresztúron volt segédlelkész.1936-1937-ben Magyarborzás lelkésze lett. A II .világháboru után családjával Magyarországra települtek át. Itt a Pápai egyházmegye missziói lelkésze lett Bakonyszűcs,és Bakonykoppány helységekben. Innen hívta meg lelkészének1956-ban a dudari gyülekezet. Itt szolgált 1969-ben bekövetkezett haláláig. Szolgálati ideje alatt vásárolta meg a gyülekezet a ma is látható orgonát,valamint szolgálati ideje alatt kapott a templomunk pala fedést

Sírhelye temetőnk:3-as parcellájának 22. sorában a 2 sírhelyen található

Szigyártó Albert temetési igéje: A Korinthusiaknak írt 2. levél 4. részének 16-18 verseiben van megírva.

Igy hangzik” Ezért tehát nem csüggedünk,sőt ha külső emberünk megromlik is ,belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyü szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy ,örök dicsőséget szerez nekünk.Mivel nem a láthatókra nézünk,hanem a láthatatlanokra,mert a láthatók ideig valók,a láthatatlanok pedig örökkévalók”

 

 

 

......................................................................................................................

86 éves korában megtért Megváltó Urához Balogh László lelkipásztor ,aki gyülekezetünk lelkipásztora volt 1987-2000 -ig.

"De az Úr kegyelme öröktől fogva való,és örökkévaló az őt félőkön,és az ő igazsága a fiaknak fiain" (Zsolt 103,17)

Temetése 2016 augusztus 27-én(szombaton) 13 órakor lesz,Veszprém Vámosi uti temetőben

Temetésre autóbusz indul. Jelentkezni Balogh István gondnoknál lehet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

között kiosztott  ének segítségével az énekkar a közönséget is bevonta az éneklésbe.

"Az úr csodásan működik,de útja rejtve van

Tenger takarja lábnyomát szelek szárnyán suhan

És tóvá lesz a délibáb és víz fakad fel itt

És az eddig szomjú föld áldássá válik itt

 

Református testvéreim a REND az nagy dolog

Itt egybegyűjti jó Urunk ,kit bízton elhívott

És tóvá lesz a délibáb és víz fakad  fel itt

És az eddig szomjú föld áldássá válik itt

 

Ne félj tehát kicsiny csapat, emeld fel most fejed

Hisz sok testvér van együtt itt, és véled énekel

És tóvá lett a délibáb és víz fakadt fel itt

És az eddig szomjú föld áldássá vált most itt."

 

És valóban, bátran kijelenthetjük, hogy az egész REND áldássá vált a résztvevőknek,és egyházunknak is.

 

..........................................................................................................................

 

 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK FELVÉTELT HIRDET.

TEMETŐ GONDNOKI TEENDŐK ELLÁTÁSÁRA.

FELTÉTEL: REGISZTRÁLT MUNKANÉLKÜLISÉG

8 ÁLT .ISKOLAI VÉGZETTSÉG

ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI LEHET :BALOGH ISTVÁN GONDNOKNÁL

TEL:06 20 487 8723

 

 

.......................................................................................................................

Elindult a jelentkezés a REND-re

A gyülekezetekbe már eljutottak azok a dokumentumok, amelyek segítségével jelentkezni lehet a 2016. június 24-26 között Balatonfüreden tartandó Református Egyházi Napok Dunántúl fesztiválra.

 

A REND-el kapcsolatos információk elérhetők a www.rend.hu honlapon, cikkünkben a jelentkezés menetéről adunk tájékoztatást:

Ebben az évben kizárólag a gyülekezeteken keresztül lehet jelentkezni a REND-re, egyéni regisztrációra nincs lehetőség.

Regisztrációs díj nincsen, de ahol igényelnek kedvezményes étkezést, csak az étkezési díj befizetésével válik érvényessé a regisztráció!

1. Mit kell tennie a jelentkezőnek?

 • Kitölteni a lelkészi hivatalokban, illetve cikkünk alatt is megtalálható “Regisztráció igazolása” nevű dokumentumot két példányban és leadni a gyülekezet lelkipásztoránál.
 • Ha igényelt kedvezményes étkezést, annak a díját is előre be kell fizetnie.
  • Péntek vacsora (Füredi aprópecsenye kocka burgonyával, Csemegeuborka) 1200,-Ft
  • Szombat ebéd ’A’ menü (Jókai bableves, Ízes bukta) 1200,-Ft
  • Szombat ebéd ’B’ menü (Balatonarácsi kertész leves, Sertés vagdalt majonézes vitaminsaláta vagy hagymás törtburgonya) 1200,-Ft
  • Szombat vacsora (Barbecue oldalas héjában sült burgonyával, Ecetes almapaprikával) 1200,-Ft
  • Vasárnap ebéd (Magyaros gombaleves, Balatoncsicsói vörösboros marhapörkölt petrezselymes burgonyával, Házi vegyes vágottal) 1200,-Ft
 • A “Regisztráció igazolása” dokumentumot legkésőbb április 15-ig kell leadni a gyülekezet lelkipásztoránál és ugyanezen határidőig kell befizetni – szintén a gyülekezet lelkipásztoránál – az igényelt kedvezményes étkezés díját.
 • Fontos, ha a jelentkező olyan kórusnak a tagja, amely szolgálatával részt vesz a kórustalálkozón vagy a „Mienk a színpad” fellépője, a szombati ebédre nem kell jelentkeznie!

Van-e lehetőség előzetes regisztráció nélkül is részt venni a REND-en?

 • Igen, ez esetben azonban…
 • Nincs lehetőség kedvezményes étkezést igényben venni, de a helyszínen természetesen lesznek büfék, lacikonyhák.
 • Nincs lehetőség ingyenes parkolásra, 500,-Ft/nap áron lehet parkolni.
 • Nincs lehetőség ingyenes programfüzet és karszalag igénylésére, a helyszínen pénteken 16 óráig, szombaton 14 óráig lehet regisztrálni. Ez esetben a regisztrációs díj 1000,-Ft.
 • Aki nem regisztrált előre a gyülekezeten keresztül, illetve a helyszínen a fent megadott időpontokig, a péntek esti Szkítia és a szombat esti Misztrál koncertre 3500-3500,-Ft-ért vehet jegyet.

Amennyiben a jelentkezéssel kapcsolatban kérdésük van, kérjük forduljanak bizalommal a REND szervezőbizottságához a rend@refdunantul.hu email címen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszöntő                                       2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 július 1-el lép életbe a Temetőrendeletünk módosítása. A módosított részek vastag betüvel vannak közzétéve

 

Megtekinthető Temető rendelet

 

.................................................................................................................

 

Április 26-án istentisztelet keretében mutatta be a Dudari Református Irodalmi Szinpad legújabb műsorát Hit és imádság cimmel.A műsorban az imádság fontosságáról, a hit szerepéről hangzottak el versek Tóth E Kitti, Tóth Zoltánné,Kerner Kitti , Tóth Dóra ,Táncos Zsófia előadásában. A Mi Atyánk imádság értelmezéséről ,megéléséről adott elő egy jelenetet, Tóth Enikő,és Horváth András.Az előadásba a gyülekezet  is be lett vonva,mert  475 ,és a 479 sz dicséreteket a gyülekezettel együtt énekelhette az Irodalmi szinpad.

Izelitőül hadd álljon itt egy vers,melyet az előadás során Tóth Dóra mondott el.

..

 

Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott

 

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak

Egyszer is Imádkozott
.........................................................................................................................

 

 

 

 

 

Tudjuk pedig, hogy azoknak,akik Istent szeretik

minden javukra van   (Róm 8,25)

Mély fájdalommal, de a feltámadás bizonyosságában tudatjuk, hogy

 

Kálmán István

Uszka, Hete, Fejércse, Laskod és Nagykereki református gyülekezeteinek

egykori lelkipásztora

életének 92. esztendejében megtért Teremtőjéhez

 

Szerettünktől 2015. április 17-én, pénteken 12 órakor a viszontlátás reménységében veszünk búcsút a debreceni Köztemető 2. számú ravatalozó termében.

 

Drága emléke szívünkben él!

Koszorúmegváltás a debreceni Kórházlelkészi Szolgálat javára történik.

Részvét táviratcím: Ujfalussyné Kálmán Erzsébet, 2120 Dunakeszi, Tóth Árpád u. 23.

.....................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTENTŐL MEGÁLDOTT BOLDOG ÚJÉVET KIVÁNUNK !

Egyházunk 2015 évi vezérigéjével:

"LÁBAM ELŐTT MÉCSES A TE IGÉD ,ÖSVÉNYEM VILÁGOSSÁGA"

( Zsolt.109,105)

.......................................................................................

2014 évi anyakönyvi adatok:

Keresztelés  :  5 fő

Konfirmáció :   9 fő

Esküvő:          2 pár

Temetés:          11 fő

.................................................................................................................

 

 

 

 

A 10,25,50, ÉS 60 ÉVE KONFIRMÁLTAK TALÁLKOZÓJÁRÓL KÉSZÍTETT KÉPEK MEGTEKINTHETŐK A KÉPEK A GYÜLEKEZETRŐL CÍMSZÓ ALATT

..........................................................................................................................

EGYHÁZMEGYEI PRESBITERI KONFERENCIA

2014 október 11-én gyülekezetünk szervezésében került megrendezésra a Pápai Református Egyházmegye presbiteri konferenciája.Egyházmegyénk gyülekezeteiből mintegy 90 presbiter testvérünk vett részt az alkalmon /többre számítottunk,mert "Az alkalmakat áron is megvegyétek"/

Gyülekezetünk tagjaival együtt igy 140 fő hallgathatta Gilicze Tamás bakonyszentkirályi lelkipásztor áhitatát,amelyben Ézs.40  alapján hírdette Isten igéjét.A prédikáció kérdéseket fogalmazott meg a mai helyzet kapcsán arról hogy vajon milyen lesz a választások kapcsán a Református Egyház,és hogy miről tehetünk mi presbiterek, egyháztagok stb? Végre el kellene hinnünk, hogy mindannyian Isten kezében vagyunk.

.................

Az áhítat után Dr Huszár Pál EK-főgondnok úr, a Zsinat világi elnöke tartotta meg előadását a presbiteri tisztség támasztotta feladatokról elvárásokróli. Kedvelt, közvetlen stílusában beszélt arról, hogy a presbitereknek nem csak "fünyirási "feladatuk van , hanem tanítói feladatuk is /"Elmenvén azért....."/Hogy a presbiteri tisztség ne értékelődjön le ,ezért nagyon fontos a példamutatás. A presbiterek választásánál nem szabad azt elfelejteni, hogy tálentumot mindenki kapott.Kiemelte az imádság fontos szerepét is

...........................

Rövid szünet után Nagy Tamás zirci presbiter testvérünk bizonyságtételével folytatódott alkalmunk. Ő is felhívta a figyelmünket arra, hogy a választások évében mennyire fontos a példamutatás ,a keresztyén élet -hisz a presbiter is választott képviselő

.............................

Az előadások sorát  Farkas Gergely lelkipásztor-püspöki titkár- folytatta. Előadásában az egyházi választások lebonyolításának menetét ismertette,különös tekintettel a határidők betartására,és a gyülekezetek feladataira

Az előadás keretében Szalai László Dániel lelkipásztor az egyházmegye Választási Bizottságának társelnöke ismertette az egyházmegye jelöltjeinek neveit,akik a jelölő közgyűlés eredményeképpen a szavazólapokra kerülnek. Ők név szerint:

Esperesi tisztségre. ifj Márkus Mihály,és Tóth András.

Egyházmegyei gondnoknak jelölve: Dr Ballagi Farkas, Dr Szabó György

Lelkészi főjegyzőnek jelölve: Pálfi Zsuzsanna,Szőke Barnabás

Világi főjegyzőnek jelölve: Ballagi Farkas,Balogh István, Fodor Géza.

Zsinati képviselőknek jelőlve lelkészi oldalról: Lentulai Attila, ifj Márkus Mihály, Tóth András

Világi oldalról Dr Pataki László

Zsinati póttagnak jelölve lelkész oldalról:  Antal György, Wagner Tamás

Világi oldalról:Dr Ballagi Farkas, Dankházi István.

.................................

Befejezésként a Dudari Refoprmátus Irodalmi Szinpad müsorát nézhette meg a gyülekezet.

Az előadás címe: Mért nem járok Gyülekezetbe. Az Irodalmi Szinpad műsorának előadásában részt vett még a Dudari Énekkar is.

.............................

Zárszót és áldást Lentulai Attila espres ur mondott

................................

A lelkiekben gazdag alkalom után gyülekezetünk szeretetvendégségre hívta  a résztvevőket

..................................................................................

.........................................

 


................................................................................................................................

 

Hagyományteremtő szándékkal augusztus 17 -én rendeztük meg gyülekezetünkben az Idősek napját. Személyre szóló meghívót minden 70 évet betöltött testvérünk kapott. Közülük mintegy 70 fő vett részt alkalmunkon.Az igehírdetés szolgálatát Kovács Attila volt csetényi ny. lelkipásztor végezte,majd a megjelentek az úrvacsora keretében élhettek a szent jegyekkel.

 

Ezután a Református Irodalmi Szinpad műsora  következett. A veresek és énekek a szeretet fontosságáról,és a félelem eltörléséről szóltakAz idős testvéreink ezután egy jó hangulatu szeretetvendégségen vettek részt

Az alkalomról készült képek megtekinthetők a

Képek a gyülekezetről  címszó alatt

...........................................................................................................................

Isten kegyelméből régi vágya teljesült gyülekezetünknek. Váratlanul  Török István és felesége Bíró Mariann egy nagy értékü Heincz -Alborn tipusu orgonát ajándékozott  .

a Dudari Református Egyházközségnek. Hálaadás az új orgonáért istentisztelet keretében augusztus 3-án volt.Az ünnepség keretében Tóth Zoltánné kántor Bach és Mozart darabokat játszott. ,majd az új orgona kiséretével gyülekezet elénekelte a 150. zsoltárt.

"Azért miképpen mindenben bővölködtök,hitben beszédben ,ismeretben,és minden buzgóságban,és hozzánk való jóságban,úgy e jótéteményben is bővölködjetek. "2 Kor 8:7

 

.........................................................................................................................

 

SZÓSZÉKCSERE: 2014 június 29-én 10 óra 30 p -kor templomunkban Barta Zsolt rédei lelkipásztor hirdeti Isten igéjét

 

 

.........................................................................................................................

 

 

 

 

 

A 2014 évi konfirmáció képei megtekinthetők a : Képek a gyülekezetről címszó alatt:

Ez évi konfirmandusaink:Béres Patricia,Derschner Virág,Horváth Ákos,Istenes Adrián,Kertész Patrik,Murai Martin,Szalontay Sára,Tóth Dóra,Pásztor Mónika Dzsenifer


............................................................................................................

FELHÍVÁS!

VÁLTOZOTT AZ EVANGELIZÁCIÓ IDŐPONTJA:

AZ EVANGELIZÁCIÓ 2014 JÚNIUS 10-ÉN KEZDŐDIK 19 ÓRAKOR,MAJD 12-ÉN ,ÉS 13 ÁN FOLYTATÓDIK

.........................................................................................................................

2014 június 1-i istentiszteleten presbiterek szolgáltak közöttünk,de az alábbi vers Kálmán István lelkipásztor tolmácsolásában hangzott el:

Zsoltár,és dicséret a  templomról

(Parafrázisok )

 

Ezen a helyen,ezen a  hegyen  közel hétszáz éve,

mindig templom állt.

Kezdetben katolikus,de már négyszáz éve

Megreformált.

Már négyszáz éve csendül fel, a reformátusok

Himnusza:

, Tebenned bíztunk eleitől fogva".!

 

Időjárás,tűzvész okozta károk miatt,

Négyszer kellett felépíteni

négyszáz év alatt.

És mindig felépült! Hála neked Uram

„ Ezért csudálván mondom

Micsoda az ember.

Ki tőled ennyi sok dicsőséget nyert".

 

Ebben a templomban ,melyben régen

Hétszáz ember is elfért rendben

Alig vagyunk csak hetvenen

Vajon miért van ez ?Talán nem tudják,vagy nem értik ?

Hogy te itt is: „ Szólsz hozzánk Istenünk... !

S bár még kötnek a földi jók,és  bűneink,

De válaszul.. néked ajánljuk életünk

 

Ezért akár hetvenen,akár csak  tízen.!

Ha szükséget érzünk körülöttünk

-e szent helyre feljöjjünk,és kérjük:

Úr Isten légy közöttünk!

Hogy bátran hirdethessük:

„Szent ez a hely,legyenek szentek
Kik -e házban megjelentek."

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 6, összesen: 104055

 • 2020. május 26., kedd

  A Baár-Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek hitüket és kreativitásukat is megmutatják.
 • 2020. május 25., hétfő

  A megújulás növekedés, a megújulás kovásszá válás, a megújulás nyájjá alakulás.
 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...
 • 2020. május 20., szerda

  „Budapesti lakosok, miért ültök itt a járványhíreket falva?”
 • 2020. május 19., kedd

  Miből élnek gyülekezeteink, és mit tehetünk saját közösségünkért krízishelyzetben?
 • 2020. május 19., kedd

  Miből gazdálkodik az egyház, és mire költi bevételeit? És mit ér az egyszázalékunk?
 • 2020. május 18., hétfő

  2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával már az egész országban tudunk istentiszteleteket tartani.
 • 2020. május 17., vasárnap

  „Ha a bátrak nem tudnak eljönni a táborba, akkor a tábort visszük el a bátrakhoz.” Interjúnk Cseh Lindával, a Bátor Tábor Alapítvány kommunikációs vez...
 • 2020. május 15., péntek

  A hétköznapi beszélgetésekben rengetegszer velünk vannak a gondolatok. Összeszedtem néhány mondatot, amelyekről azt gondolom, a legtöbbször hallom őke...