Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Temető rendelet

A Dudari Református Egyházközség Temető Rendelete

A temetőről és a temetkezési tevékenységről
A Dudari Református Egyházközség fontosnak tartja kijelenteni,hogy mindent megtesz annak érdekében , hogy a kegyeleti ,etikai normák minden ember számára egyformán érvényesülhessenek.
Ennek érdekében a Dudari Református Egyházközség (továbbiakban Tulajdonos) presbitériuma a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999 évi XLIII .törvény és a 145 /1999 sz kormányrendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja meg
1 ,§
A rendelet hatálya csak a Dudar 576/2 hrsz alatt Református Temetőként nyilvántartott területre terjed ki .
A ravatalozó és az 576 /1 hrsz terület az Önkormányzat tulajdona
2 §
A Tulajdonos az Önkormányzattal tőrtént megállapodás alapján( 1992 07 31) a temetkezéseket, gyászszertartásokat megkülőnbőztető feltételek nélkül ,más felekezetüeknek és felekezeten kivülieknek is lehetővé teszi. Ebben az esetben is csak a jelen rendelet rendelkezései az irányadók

Temetési helyek

A temető területe 2009 júnis 01-vel 4 parcellára van osztva . (MÓDOSÍTOTT)
A temetőben az alábbi tipusu sirhelyeket kell biztositani:
1., a,-egyes sírhely
b,-kettes sirhely
c,-hármas sírhely
d,- urna sírhely
2., A sirhelyek méretei:
a.-Egyes sirhely 2,1 m hosszú 1 m széles 2 m mély
b.-kettes sírhely 2,1 m hosszú 1.9 m széles 2 m mély
c -hármas sirhely 2,1 m hosszu 2,4 m széles 2 m mély
d-urna sirhely 1 m hosszu 0,7 m széles(Módosított 2012 11 18-tól) vagy igény esetén

1 m hosszú 1,4 m széles
A megadott méretek kűlméretek

A sirhelyek között 70 cm távolságot kell hagyni. A sorok közti távolság 1 m. A siremlék maximum magassága 1,4 m. Ez a méret vonatkozik az urnás síremlékekre is
A méretek betartása a siremlékek állitása esetén is kötelező
3, A temetés sorban történik a presbitérium által kijelölt 4 sz parcellában .Az 1.sz parcellában 2011 november 01-től szintén csak a sorba rörténő temetkezés lehetséges a temető gondnokának kijelölése alapján(Módosított 2011 10 23 Hatályba lép 2011 november 1)

Kivételt képez a már más helyen meglévő kettes sirhely üres helyének hozzátartozó részéről történő használatba vétele,amennyiben  a 4§-ban foglaltaknak megfelel
Egyéb esetben a rátemetés szabályainak figyelembevétele mellett csak az egyeneságu leszármazottak(nagyszűlő, szülő, gyermek)esetében lehet eltérni a koporsós sorba temetés kötelezettségétől. A rátemetés 25 év után lehetséges.
4, Rendkivüli indokolt esetben a fentieken kívűl ,a sorba való temetéstől való eltérést csak a presbitérium egyhangú határozata alapján lehet engedélyezni.Ebben az esetben a temető tulajdonosa semmilyen felelősséget nem vállal.
5, A sirhelyek feletti rendelkezési jog a hozzátartozó részéről a 4§ 8 pontja szerint  alkalmazható
6, Amennyiben a a sirhely és környezete rendszeresen gondozatlan,elhanyagolt ,ugy a tulajdonos a fellelhető hozzátartozó értesitése után a rendelkezési jogot meszünteti és a sírhelyet 25 év eltelte után üressé nyilvánitja.
Sírhelyek téritési dijai:

1,Sirhelymegváltás: Egyes sírhely: 40000 Ft .

Kettes sírhely: 80000 Ft

Hármas sírhely: 120000 Ft

Urnás sírhely 20000 Ft   (Érvényes 2018 február 15-től)

2,Az Egyházfenntartó járulékot megfizetőknek az egyházközség mentességet biztosít a sírhelymegváltás megfizetése alól. Az Egyházfenntartói járulék megfizetése személyre szóló,tehát a mentesség akkor áll fenn,ha az elhalálozott részéről történt meg a járulék megfizetése

3., Az egyházfenntartói járulék megfizetésével hátralékban lévők esetében az Egyházközség sírhelyet a hátralék megfizetése esetén az alábbiak szerint biztositja.Ez vonatkozik arra az esetre is ,mikor a sírhely már előzőleg ki van alakítva (kettes sírhely)
a, A hátralék csak két év lehet,melynek megfizetése után van a sirhely biztositva
b, két évnél nagyobb hátralék esetén a hozzátartozó köteles sirhelymegváltást fizetni,melynek összege az 1 .pontban foglaltak szerint fizetendő

4,A 1 .pontban felsoroltak részére:az urna sirhely dija  az 1 x 07m esetén 20000 .Ft . Az 1x 1,4 m esetén  40000 Ft (kettes urnás sírhely)(Módosított 2012 11 18-tól)
6.a:,15 000 Ft az urnás sírhely ára abban az esetben is,ha a temetés a már meglévő hagyományos sírhelyre történik (2012 11 18-tól)

5,,:Amennyiben az urnát  új sírhelyként hagyományos I-es sirhely méretbe( 1x2,10) helyezik ,úgy a sírhelymegváltás ára     a  4 § 1 pontja alá tartozó temettetőknek 40 000 Ft.,azzal a feltétellel, hogy a temetés után kialakítják az I-es sírhelyre jellemző formát. (2012 11 18-tól)

6. Az 1.pontban meghatározott sírhelyárak 2015-ben érvényesek. Modosításukról a presbitérium minden év március 31-ig dönt,és azt a szokásos formában kihírdeti.

7. Az Önkormányzat által szervezett un. köztemetések esetére a sirhelymegváltás külön megállapodás tárgyát képezi
8, Sirhelymegváltási idő: A koporsós és urnás sírhelyek megváltási ideje: 25 év.(
Az utolsó temetést figyelembevéve)Amennyiben a hozzátartozók a megváltási időszak alatt fizetik az egyházfenntartói járulékot,ugy a megváltás dij megfizetése alól mentesülnek.

A sirhelymegváltást 2015 július 1 után megfizetők részére a 25 év megváltási idő érvénybe lép

Harangozási díjak: Az egyházfenntartói járulékot megfizetők esetében 4000 Ft (2-2000 bejelentéskor és temetés napján)

Az egyházfenntartói járulékot nem fizetők esetében 6000 ft(3-3000)

A társadalmi temetést kérők esetében 10000 Ft (5-5000)

A harangozási díjak 2018 február 15-től lépnek érvénybeTemetői munkák
5 §

1, a sirhelyek közötti területen füvesités, vagy járdalapból burkolat készithető, de a sorok közti 1 m -s terület minden esetben karbantartható legyen.
2,A temetőben fát ültetni ,valamint ülőhelyet padot elhelyezni csak a tulajdonos hozzájárulásával lehet.
3 , A temetőben keletkező hulladékot ,(koszorú,elszáradt növény) a hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni, melynek elszállitásáról a tulajdonos gondoskodik

Vállalkozók által végzett temetői munkák

6 §
Jelen rendeletben vállalkozók alatt a siremlék készitő vállalkozókat, és kőműveseket kell érteni

1, A vállalkozók tevékenységét a tulajdonos ellenőrzi és hangolja össze. A vállalkozók a munka megkezdése előtt kötelesek előzetesen bejelentkezni és a szükséges műszaki feltételeket igazolni. Az engedélyt a tulajdonos irásban adja meg (1 sz Melléklet)A vállalkozó részéről a tulajdonosnak fizetendő dij : Egyes sírhely : 3000 Ft Kettes sírhely . 5000 FT(MÓDOSÍTOTT) Hármas sírhely :7000 Ft(MÓDOSÍTOTT)  Az összeget a munkálatok megkezdése előtt kell megfizetni  Ugyanezeket az összegeket kell megfizetni a síremlék felújitások esetén is (Pl : átcsiszolás, egyes részek cseréje,uj alap , stb ) Módosítás 09 26.és 2010 ápr 11
2, A temetőben végzett vállalkozói tevékenységről a tulajdonosnak naprakész nyilvántartást kell vezetni
3, vállalkozói tevékenység hétfőtől- szombatig 8-18 óráig végezhető.
4, Vasárnap tilos a temetőben bármilyen vállalkozói tevékenységet végezni
5,A vállalkozói tevékenységet a temetőben folyó szertartások alatt fel kell függeszteni
6 A munkálatok befejezése után legkésőbb 48 órával a vállalkozó köteles az eredeti környezeti állapot helyreállitására. Köteles a keletkezett törmeléket elszállitani
Szigoruan tilos az un. temető árokba törmeléket, siremlék maradványt elhelyezni.


7, A siremlékek a 3 § 2 bekezdésben foglaltaknak megfelelő méretben készülhetnek .Az un.síremlék alapok a temető sajátosságai miatt a siremlék oldalaitól 10 cm -re nyúlhatnak ki, az ettől eltérő méreteket csak a tulajdonos engedélyezheti.Az alapozást  csak a tulajdonos jelenlétében lehet megkezdeni (MÓDOSÍTOTT 2010 04 11)

A jelen rendelettől eltérő engedély nélküli siremlékeket a tulajdonos lebontathatja. Lebontásról rendelkezhet a tulajdonos akkor is, ha a siremlék az adott sortól jelentősen eltér
8, A rendszeresen jelen rendelkezést megsértő vállalkozót a tulajdonos presbiteri határozattal kizárhatja a temetőben történő munkavégzésből
9Jelen rendelkezés vonatkozik arra is aki a siremléket un. saját kivitelezésben késziti el.
10 A temető terűletére gépkocsival behajtani csak a munkavégzéshez feltétlen szükséges ideig lehet. Ehhez is a tulajdonos engedélye szükséges.

11,A temetést végző szolgáltató: Szolgáltatást a temetőben az végezhet,aki rendelkezik a szükséges engedélyekkel ,és akit a hozzátartozó (temettető) megbiz -e feladattal. A hozzátartozó az elhunyt bejelentését,és temetési igényét a Református Lelkészi Hivatalban  köteles bejelenteni,és köteles a sírásás előtt a tulajdonos irásos engedélyét beszerezni,(2 sz . melléklet) és az abban meghatározottak szerint elvégeztetni a munkálatokat a temetést végzó vállalkozóval A sírásást megkezdeni csak akkor lehet, ha a tulajdonos képviselője jelen van (MÓDOSÍTOTT 2010 04 11)
A vállalkozó a temetés során köteles a kegyeleti normákat betartani, és betartatni.
Feladata szükség esetén hangositásról gondoskodni.
A ravatalozóban észlelt problémákat (hütő, világitás ,stb) az Önkormányzat felé jelenteni

Magatartás a temetőben
7 §
1, a sirt egyénileg gondozó vagy gondoztató köteles a Tulajdonos előirásait betartani
2, A temetőben tilos a közsszemérmet sértő öltözetben megjelenni
3, A temetőben a hely csendjének, és a kegyeletnek megfelelő magatartást kell tanusitani. Ez vonatkozik hozzátartozókra és vállalkozókra is
4, A temetőben elhelyezett tárgyakért, a tulajdonost nem terheli felelősség
5, Tilos a hulladékgyűjtőn kivűl szemetet elhelyezni , illetve a hulladékgyüjtőbe háztartási szemetet helyezni.
6 Tilos a temetőben bármiféle reklámtáblát elhelyezni

8 §
A temető tulajdonosa a törvényben előirt nyilvántartásokat köteles vezetni.


Köteles nyilvántartást vezetni a sírhelymegváltási idők lejáratáról

9 §
1, A temetőben keletkezett károkért a tulajdonos nem felel
2,A temető felső ,iskolával szembeni része a keritéstől a felső bejáratig földcsuszamlás miatt ideiglenesen lezárásra került.A fenti szakaszon temetkezni tilos . a meglévő siremlékeken végzett munkák csak a hozzátartozók felelősségére végezhetők el
Záró rendelkezések
1,Jelen rendeletet meg kell küldeni valamennyi ismert temetkezési vállalkozónak és valamennyi ismert siremlék készitő vállalkozónak
2, A rendeletet meg kell küldeni az Önkormányzatnak,
az Evangéliumi Pünkösdi Közösségnek , illetve a Katolikus Egyháznak
3, A rendeletet ki kell hirdetni a templomban ,illetve a temetőben és a parókiánál ki kell függeszteni.
4, A rendelet be nem tartóival szemben ,mint tulajdonos hatósági eljárást kezdeményezünk

5. Jelen rendelet 2006 október 15 napjától lép hatályba.A MÓDOSÍTÁSOK 2009 05 25-től,és 2011 november 01-től.és 2015 július 1-től érvényesek

a Dudari Református Egyházközség Presbitériuma


Engedély 1 sz. melléklet
Vállakozók részére


A DUDARI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ,mint a Dudari Református Temető tulajdonosa engedélyezi, hogy ............................vállalkozó..........................................................alatti lakos a temetőben.................................... sirjánál .................................munkákat végezzen
A munkálatok ideje alatt ....................forg rendsz.-u gk val behajthat a temető területére

Dudar 200................hó.........nap
.....................................
Református Egyházközség

.........................................vállalkozó nyilatkozom ,hogy a dudari Református Egyházközség temetőrendeletét megismertem, és tevékenységemet aszerint végzem el

Dudar 200.................hó........nap
..............................

VállalkozóEngedély 2 sz melléklet
Temetési szolgáltató részére

A Dudari Református Egyházközség, mint a Református temető tulajdonosa engedélyezi, hogy .........................................vállalkozó,társaság ........................................
megbizásából temetési szolgáltatást végezzen

Az elhunyt neve: .................................Elhalálozás időpontja..................

szül ideje.................................vallása............

Temetés időpontja...........................

A kijelölt sirhely........................................................................................

Sírhely mérete:............................Dudar 20..................hó .........nap

........................................
Református Egyház

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 4, összesen: 104053

 • 2020. május 26., kedd

  A Baár-Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek hitüket és kreativitásukat is megmutatják.
 • 2020. május 25., hétfő

  A megújulás növekedés, a megújulás kovásszá válás, a megújulás nyájjá alakulás.
 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...
 • 2020. május 20., szerda

  „Budapesti lakosok, miért ültök itt a járványhíreket falva?”
 • 2020. május 19., kedd

  Miből élnek gyülekezeteink, és mit tehetünk saját közösségünkért krízishelyzetben?
 • 2020. május 19., kedd

  Miből gazdálkodik az egyház, és mire költi bevételeit? És mit ér az egyszázalékunk?
 • 2020. május 18., hétfő

  2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával már az egész országban tudunk istentiszteleteket tartani.
 • 2020. május 17., vasárnap

  „Ha a bátrak nem tudnak eljönni a táborba, akkor a tábort visszük el a bátrakhoz.” Interjúnk Cseh Lindával, a Bátor Tábor Alapítvány kommunikációs vez...
 • 2020. május 15., péntek

  A hétköznapi beszélgetésekben rengetegszer velünk vannak a gondolatok. Összeszedtem néhány mondatot, amelyekről azt gondolom, a legtöbbször hallom őke...