Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Felújítás

2014 március 16. Végre megjött a határozat a harmadik (utolsó) kifizetési kérelem elfogadásáról.  Az alábbiakban tesszük közzé a beruházás fontosabb pénzügyi adatait.

Elnyert támogatás összege:13 826 838 Ft

Tényleges: támogatás:                         13 676 051 Ft.

Egyéb források.

Gyülekezeti adományok.                          3 600 000 Ft

Egyházmegyei tám:                                  800 000 Ft

Gyülekezeti tartalékból:                           1 225  816

Társadalmi munka                                   1 150 000

öszes rendelkezésre álló forrás: 20 451 867  Ft

Kiadások:  Kivitelezőnek kifizetett 18 035 346  Ft

Projekt m, műsz.ell ,tervező díja :      507 100  Ft

Kivitelezés elő készítés, stb                   96 016  Ft

EK-tól felvett (7 m) hitel kamatai:       563 100 Ft

Anyag vásárlások. (hangosítás,stb)     100 305 Ft

Társ munka elszámolása                  1 150 000  Ft

Összes kiadás                                  20 451 867           Ft

A pénzügyi beszámolót a presbitérium 2014 03 30-i ülésén elfogadta. Ezzel a beruházás befejezettnek  tekinthető

............................................................... ......................................................

2013 október 15-én megérkezett végre a HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY IS

......................................................................................................................

Nagyon sok probléma és utánajárás után 2013 júliusában befejeződött a parkoló építése is. Ezzel a pályázatban előírt beruházások teljes mértékben megvalósultak.

Istennek legyen érte hála

..................................................................................................................................2012 2012 szeptember 16 án adtunk hálát az elkészült templomért.

A 15 órakor kezdődő istentiszteletre 300 nál is több testvérünk jött el. A Dudariak mellett szép számmal voltak a környező településekről ,és az egyházmegye településeiről is.A 90. zsoltárunk eléneklése után a hittanos gyerekek szolgálata következett

Bellai Zoltán főtanácsos úr  imádsága után

 

Stenbach József püspök úr igehírdetése következett . A püspök úr a 125 zs  alapján szólt arról, hogy az Ige Egyházához méltó a templomépítés,mert ebben a bizonytalan világban biztosnak lehetünk Isten igéretében , segítségében.

Az igehírdetés után  Köntös László Főjegyző úr imádságban adott hálát az elkészült templomért                      

Majd  a Dudari Énekkar szolgálata következett. Az egyik műsorszám az erre az alkalomra  átírt szöveggel került előadásra. Igy hangzik: A nagy Istenem dallamára

Ez az a nap ,melyet az Úr rendelt

Vigadozzunk és örüljünk ezen

Mert ez a nap az Úrtól lett minékünk

áldjuk hát érte szent, dícső nevét

Hogyha az Úr nem építette volna, a fáradság az mit sem ér

Most szent igéje szólhat újra benne. Mily nagy az Úr, Mily nagy az Úr.

A közgyülést Lentulai Attila esperes úr nyitotta meg,és a levezetést is ő végezte. A közgyülésen hozzászólt Huszár Pál főgondnok úr , a Zsinat világi elnöke. Hozzászólásában kiemelte, hogy a fizikai épitkezés után a gyülekezet lelki építkezésének is folytatódni kell

A közgyülés keretén belül Balogh István gondnok beszámolt a templom és környezetének felújításáról .

Az alkalom után a gyülekezet szeretetvendégséggel várta a nagyszámú jelenlevő testvérünket.

A gondnoki beszámoló a továbbiakban itt olvasható

Gondnoki beszámoló

Hálaadó istentisztelet 2012 09 16

 

Ünneplő Gyülekezet, Kedves Testvéreim !

A felújítással kapcsolatos gondnoki beszámolómat egy igével kell kezdenem. Egy olyan igével ,amely az építkezés elejétől a végéig meghatározta a munkálatok alakulását. Ez az ige Dávid hálaimája melyet a Krónikák I könyvének 29. fejezetében olvashatunk. „Most azért Istenünk hálát adunk neked,és dicsérjük a Te fenséges nevedet. Mert ki vagyok én,és mi az én népem,honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez,és csak azt adtuk neked ,amit kezedből kaptunk „

Igen Testvéreim az Úr kezéből kaptunk mindent. Akkor is amikor sok bajban ,küzdelemben békéért és megoldásért könyörögtünk,és akkor is amikor a munkálatok szépen szervezetten mentek, és templomunk felújítási munkái befejeződhettek

Hálát kell adnunk , hogy  Szabó Imre mérnök úr önzetlenül elvállalta a tervezést ,majd sikerült olyan projekt menedzsert találni  Szirbek Tiborné  személyében aki szívén tudta és tudja viselni problémáinkat, olyan műszaki ellenőrt Nováky Gábor személyében aki tanácsaival segíteni tudott bennünket. És hálát adhatunk azért , hogy négy pályázó közül ki tudtuk választani azt a kivitelezőt ,akinek a munkájával teljes mértékben meg vagyunk elégedve. Ez a kivitelező a PAN-3 Kft Papp Gyula testvérünk vezetésével. A kivitelezővel történő együttműködés úgy gondolom példaértékű lehet más ,beruházni szándékozó gyülekezetnek is.

Most pedig szeretném a beruházás történetét röviden ismertetni. Elnézést kérek de  kénytelen leszek számokat is felsorolni.

2009 decemberében adtunk be pályázatot Vidéki örökség megőrzése címmel a Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoporthoz Zircre.Ezuton köszönjük támogató ,segítő ügyintézésüket A 2010-év a különböző egyeztetésekkel és várakozással telt el,majd 2011 májusában A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságától megkaptuk a határozatot, hogy a pályázatunkban szereplő 13 826 e forintot megnyertük.. Ez a közel 14 millió forint terveink szerint tartalmazta a templom vizesedő falain a vakolat mintegy 2 m magasságban történő leverését ,újravakolását  egy lélegző szárítóvakolattal ,a teljes újrafestést a meglévő motívumokkal együtt, szerepelt a pályázatban a külső lábazat újravakolása is,valamint tartalmazta a teljes villamos rendszer cseréjét,a nyílászárók cseréjét,és a templom fűtési rendszerének kiépítését,valamint a régi padló mozaikok cseréjét süttöi  lapokra,és egy belső szellőző árok kialakítását A pályázatban szerepelt továbbá a templomot körülvevő kőkerítés felújítása,valamint az óvoda felöli oldalon egy 16 m hosszú új kőkerítés építése.,és térköves  mozgáskorlátozott  közlekedésre alkalmas járdák építése A pályázat harmadik eleme egy parkoló építése,amely az Önkormányzat engedélyével épülne,szintén térkővel. A pályázatban nem szerepelt,de az elvégzendő munkálatok előfeltétele volt a padok 75 cm-rel való rövidítése, a hátsó padok kiszerelése, hogy a falak szellőzését biztosítsuk .A presbitérium úgy határozott, hogy a bejárat feletti karzatot is javítani kell,valamint a szószék is feljavításra szorult  Ezek a plusz munkálatok terveink szerint 3 millió Ft-ba kerültek volna. Nem véletlen mondtam mindezeket feltételes módban,ugyanis , mivel templomunk műemlék, ezután következett egy Örökségvédelmi Hivatallal történő bejárás,ahol is a térköves járdát , a térköves parkolót a hivatal nem engedélyezte,és az ablakok cseréjét nem ,csak a feljavításukat javasolta. A földmunkákra régészeti felügyeletet írt elő,amelyet én nem is bánok,mert így legalább megláthattuk az eredeti templom /1300-as évek )alapjait,amely a férfi karzat alatt van .Az Örökségvédelmi Hivatal előírásai miatt módosítási kérelmet kellett benyújtani,melynek elbírálása mindmáig folyamatban van. Ezért a megnyert 13 826 e Ft-ból ez idáig még egy fillért nem kaphattunk. annak ellenére , hogy az első kifizetési kérelmünk 2011 októberében benyújtásra került,a módosítási kérelemmel együtt. Végül is a munkálatokat 2011 augusztusában kezdhettük el,és ahogy lenni szokott az építkezés során jöttek elő olyan problémák amikre tervezésnél az  ember nem számít. Ilyen volt pl. mikor kiderült, hogy a csak javitásra tervezett utcafronti kőfalnak nincs alapja,ezért teljesen lebontottuk és új kőfalat építettünk 52 m hosszban.A plusz ktsg ebben az esetben 1,5 millió Ft. Ilyen volt az is mikor eldöntöttük, hogy modern fűtést szerelünk a templomba. Ezért a tervezett párnafűtés helyett az Örökségvédelemmel egyeztetve infrafűtést szereltünk. Mikor próbáltuk akkor meleg volt. Igaz kint is,de reméljük télen is megfelelő lesz.. Ennek a bekerülése is 800 ezer ft plusz ktsg-el járt. De plusz kiadást jelentett az is,hogy a tervezett 3-4 cm vakolat helyett van ahol 6-7 cm -t kellet felhordani.A karzat javítása során kiderült, hogy nem lehet csak úgy javítgatni,hanem a bejárat feletti karzatot szinte teljesen fel kellett újítani padokkal,járószinttel együtt. És a másik karzaton is javításokat kellett végezni.

Jelen pillanatban az elvégzett beruházás összértéke a 21 millió ft-t meghaladja,és a parkoló a módosítási kérelem elhúzódása miatt még nem kész...Ez idáig ,hogy az előírt elszámolásokat,kifizetési kérelmeket el tudjuk küldeni ,mintegy 8,5 millió Ft-t kellett  kifizetnünk a kivitelezőnek,és egyéb közreműködőknek. Azért kezdtem beszámolómat Dávid hálaimájával,mert ennek az összegnek az előteremtése a gyülekezet áldozatkészségének köszönhető. Túl azon,hogy az egyházmegye 2011-ben 500 000 Ft-t biztosított a beruházásra ,melyet ez úton köszönünk meg,és az egyházkerület által biztosított hitel lehetőséget is köszönjük ,melyből 3,7 millió ft-t,vettünk igénybe. a többi pénz gyülekezetünk tagjainak adományából gyűlt össze Gyűjtésből és egyéb céladományból 3 450 e Ft -t adakozott a gyülekezet erre a célra. 158 testvérünk adakozott ,közülük 18-en többször is . 10 Dudarról elszármazott testvérünk érezte úgy , hogy támogatnia kell az ősi templom ,és környékének megújulását Az adományok gyűjtésénél  jó volt megtapasztalni azt amit Pál apostol is kért, Hogy" ki- ki amint eltökélte szívében,nem szomorúságból,vagy kénytelenségből" adakozott. És a jókedvű adakozót szereti az Isten

A pénzbeli adományokon túlmenően meg kell említeni a közel 1000 óra társadalmi munkát amit testvéreink végeztek a beruházás alatt Ennek az értéke  az 1 000  000 Ft.is meghaladja, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem Táncos László presbiter testvéremnek az asztalos munkákat,melynek keretében  a padok átszabása és az új bejárati ajtó is elkészült. Papp Józsefnek szintén köszönöm az elvégzett asztalos munkát.

Ezuton köszönöm meg a Folfa Kkt-nek és a Duszén Kft-nek a támogatását is.,valamint köszönünk minden egyéb támogatást ami a beruházással,valamint a mai nappal kapcsolatos.

Köszönjük továbbá a Bibliakör adományát,: az Úr asztala előtt levő szőnyeget.

Befejezésűl Szabó József  volt dudari lelkipásztor prédikációjából idéznék néhány gondolatot . Ez a prédikáció 1888-ban a templom akkori felújítása kapcsán tartott hálaadó istentiszteleten hangzott el,és úgy gondolom 2012-ben is elmondható,.legfeljebb a nyelvezete  szorulna frissitésre. Igy szól az idézet.: „ Atyáitok , őseitek erősek valának a hitben,buzgók a vallás és Isten szerelmében,áldozatkészek Isten és a vallás dolgaiban. Ők a vallást,Jézus megtisztított tudományát számotokra megőrizték,a hitet megtartották és e szent házat a természet elemei által megrongálva bár,de épségben áthagyták,és ti most jó Istenünk dicsőségére kijavítottátok. És most itt áll a díszes templom. Védszellem az ige ,amely benne hirdettetik. Hadd fényljék ,hadd ragyogjon csillaga számos éveken. ...Legyenek harangjai a béke és a nyugalom hirdetői „  Úgy legyen

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

A Dudari Református Egyház

szeretettel meghívja Önt és családját

 

a Dudari Református Templomba

 

2012. szeptember 16-án vasárnap 15.00 órakor

kezdődő ünnepi Istentiszteletre,

amelyen

 

A Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége,

a Pápai Református Egyházmegye Elnöksége

szolgálatával

 

hálát adunk a Dudari templom felújításáért.

Szeretettel hívjuk az ünnepség után kezdődő

szeretetvendégségre is!

 

Presbitérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istennek hála,reményeink szerint júniusban elkezdhetjük templomunk belső felújítását ,mivel 2009-ben beadott pályázatunkat nyertesként birálták el. A pályázati anyag a templom belső felújítás mellett tartalmazza a kerítés (kőfal) felújítását,valamint egy parkoló építését is. A templom belső esetében terveink szerint a beázott vakolat leverése ,újravakolása ,újra festése , a padok átalakítása,és padfűtés ,valamint hőszigetelés, szerepel. A munkálatok elvégzése nagy körültekintést igényel, hisz templomunk műemlék,ezért szigorúbb előirások vonatkoznak rá.  Terveink kivitelezéséhez az elnyert összeg csak a bekerülési költség 70 %-át fedezi.A hiányzó 30 %-t nekünk kell előteremteni. Ezért kérjük mindazok támogatását,akik felelősséget éreznek a  DUDARI REFORMÁTUS TEMPLOM állapotáért adományaikkal támogassák a felújítási munkákat.

Adományokat a Lelkészi Hivatalban ,illetve a körzetért felelős presbiternél lehet befizetni Minden befizetésről nyugtát adunk. A helyi ,illetve a Dudarról elszármazott adományozók a befizetéseket megtehetik a Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett : 73900243 10004122 sz folyószámlára is. A közleményben kérjük megjelölni: "Templomfelújítás " Adakozni még borítékos adományként perselybe helyezve is lehet

A beérkezett adományok összegéről folyamatosan tájékoztatást adunk.

A munkálatokat 2012 öszére szeretnénk befejezni,és ezért az adományozók szívére helyezzük Dávid hálaimáját :

" Oh mi Urunk Istenünk ! mindez a gazdagság,amit gyűjtöttünk,hogy néked és a te szent nevednek házat építsünk,a te kezedből való,és a tied lesz mindez" (1 Krón29:16)

Dudari Református Egyházközség Presbitériuma

http://www.abakonyert.hu/_generated/headpicture/head_03.jpg

Adományok a templomra

2011 április                   116 000 Ft

2011 május                     75 000

2011 június                    165 000

2011 július                     460 000

2011 augusztus              130 000

2011 szeptember         1 524 000

2011 október                  212 320

2011 november                 97 000

2011 december                 45 000

2011  összes                       2 824 000

2012 január                       80 000

2012 február                      50 000

2012 március                     415 500

2012 április                         32 000

2012 május                         60 000

2012 július                          20 000

2013 április                        307 000

2013 szeptember                   75050   koszorú megváltásból

........................................................................................................................

Istennek hála 2011 június 14.-én elkezdhettük a templomfelújítást, A Műemlékvédelem előzetes engedélyével a berendezések gyülekezeti házba történő átszállítása után a jelenlevő mintegy 15 testvérünk lebontotta a falakon elhelyezett műanyag lambériát. Táncos László presbiter pedig elkezdte a padok átalakítását.

_________________________________________________________________________________

A műemlékvédelmi hatósággal folytatott egyeztetések után  2011 augusztos 8-án folytathattuk a munkát. 8-án és 9.-én 9 testvérünk leverte a külső lábazati vakolatot, majd a belső vakolatot 2 m magasságban. Közben elkezdte a munkát a kivitelező cég csapata is.

Most a belső szellőző árok kiásása következne, de ehhez ismét egyeztetni kell a régészekkel. Várhatóan 15.-e körül folytathatjuk

___________________________________________________________________________________

Régészeti felügyelet mellett szeptember 22,23,és 24 én kiástuk a belső szellőzőárkokat. Köszönet  a társadalmi munkákban résztvevő hét testvérünknek.

Szeptember 5-én a kivitelező megkezdte a falak rabicolását ,majd újravakolását,közben folynak az új kerítés építés munkálatai is.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Szeptember 19én elkezdődtek a villanyszerelési munkálatok.

..........................................................................................................................

Szeptember 29-re elkészült az óvoda felöli kőfal,és elkezdődött az utca felöli kőfal helyreállítása is.

Az Örökségvédelmi Hivatal hozzájárult az infra fűtés szereléséhez, valamint engedélyezte a parkoló aszfalttal történő burkolását.

.........................................................................................................................

Október 1-re elkészült az óvoda felöli új köfal kerítés

l

És elkezdődött a déli oldali kerítés bontása 52 m hosszban.A munkálatokban 9 testvérünk végzett társadalmi munkát

November 8-án befejeződik a kőfal falazása . Ezzel a templomot,és parókiát körülvevő kerítés elkészült.

Elkezdődött a külső lábazat vakolása.

November 24-re befejeződött a belső vakolat símítása,majd elkezdődteka parókia és a templom közötti terület talaj rendezési munkálatai,és egy új járda kialakítása.

December 6: A templom és a parókia közti hársfa kivétele,

December 15-én elkezdődött templombelső álványozása, hogy a festési munkálatokat el lehessen kezdeni.

2012 január 09-én elkezdődtek a mennyezet javítási munkálatok

2012 februárjában  szüneteltek a munkálatok a fagyveszély miatt

2012 márciusában elkezdődtek a festési munkálatok. Felfestésre kerültek az eredetiek alapján a díszek.

2012 áprilisában megegyezés született az Örökségvédelmi Hivatallal a világítótestekkel kapcsolatban. Eszerint a csillárok a régiek maradnak. A falikarok és a karzat alá kerülő mennyezeti lámpák helyett újak lesznek felszerelve.

2012 május 04-re elkészült a szellőző árok betonozása,és a bejárat felöli karzat feljavítása.Elkezdődött a szószék eredeti formára való festése.

Májusban elkészült a karzat feljárók korlátja

2012 május 25-re sikerült leburkolni  és lefesteni  a bejárat felöli karzat alját. A másik karzat alja valamint a hátralévő külső munkálatok augusztusban lesznek folytatva

Május 25-én 10 asszonytestvérünk kitakarította  a templomot, majd 6 férfitestvérünk segítségével ismét berendeztük , használatra alkalmassá tettük a templomot.

ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL A PÜNKÖSDI ISTENTISZTELETEK ÉS A KONFIRMÁCIÓ MÁR A TEMPLOMBAN LESZNEK MEGTARTVA

Augusztus 1-én a Pan 3 Kft folytatta a a hátsó karzat burkolását és festését. Kívűl pedig folytatódik a lábazat felújítása

A munkálatok alatt az Istentiszteletek zavartalanul a templomban lesznek.

megtartva.

-

.......................................................................................................................

2012 szeptember : Befejeződött a lábazat szinezése

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 6, összesen: 104011

 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...
 • 2020. május 20., szerda

  „Budapesti lakosok, miért ültök itt a járványhíreket falva?”
 • 2020. május 19., kedd

  Miből élnek gyülekezeteink, és mit tehetünk saját közösségünkért krízishelyzetben?
 • 2020. május 19., kedd

  Miből gazdálkodik az egyház, és mire költi bevételeit? És mit ér az egyszázalékunk?
 • 2020. május 18., hétfő

  2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával már az egész országban tudunk istentiszteleteket tartani.
 • 2020. május 17., vasárnap

  „Ha a bátrak nem tudnak eljönni a táborba, akkor a tábort visszük el a bátrakhoz.” Interjúnk Cseh Lindával, a Bátor Tábor Alapítvány kommunikációs vez...
 • 2020. május 15., péntek

  A hétköznapi beszélgetésekben rengetegszer velünk vannak a gondolatok. Összeszedtem néhány mondatot, amelyekről azt gondolom, a legtöbbször hallom őke...
 • 2020. május 13., szerda

  „Sok román ajkútól hallottam, hogy a nyelvi különbség ellenére inkább vállalható a magyar közösségek kitartása, hite, kultúrája, mintsem a hivatalos k...
 • 2020. május 12., kedd

  „Aki olyan világra vágyik, ahol a gonosznak a lehetősége sem áll fenn, az lényegében azt kívánja, bárcsak ő maga sem létezne.” John C. Lennox Hol van ...