Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Presbiteri konferenciák

2013 február 16-án gyülekezetünkben  került megrendezésre a Magas -Bakonyi Református Gyülekezetek presbitereinek továbbképző alkalma. A Zirci, Csetényi, Bakonyszentkirályi, Rédei ,Dudari gyülekezetekből mintegy 40 presbiter jelent meg.

A bevezető áhítatot  Kálmán István dudari lelkipásztor tartotta a Kol 2,5 és 3,2 alapján.Ezután Gilicze Tamás b.királyi lelkipásztor tartott érdekfeszítő előadást Mi és Ők címmel,a zsidóságról, az antiszemitizmus kialakulásáról, a közeledés  fontosságáról. Az előadás végén sok kérdés hangzott el,melyre korrekt válaszok születtek

 

Az előadás után szünet következett ,mikor is a résztvevők teával , pogácsával megerősítve készülhettek a következő előadásra ,melyet Hajdú Ferenc csetényi lelkipásztor tartott. Az előadás a Református Egyház szervezeti felépítéséről szólt. A témán belül is konkrétan a Pápai Egyházmegyéről.

Alkalmunk a 434 sz dicséretünk eléneklésével zárult.

 

..........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 október 22-én Csetényben került sor a Magas Bakonyi reformátusok (Dudar, Zirc, Csetény,,Bakonyszentkirály, Réde) presbiteri továbbképzésére. Gyülekezetünkből 15 testvérünk vett részt ezen a nagyszerü alkalmon.

Hajdú Ferenc csetényi lelkipásztor köszöntése után Kálmán István dudari lelkipásztor áhítata következett Az áhítat az írott és hirdetett Ige befogadásának helyes módjáról szólt hozzánk az 1 Thess 2, 13-16 alapján.

Gilicze Tamás bakonyszentkirályi lelkész a reformáció hete kapcsán előadásában  a római katolikus teológia és a református teológia eltéréseit , annak okait  ismertette. Az érdekfeszítő előadást szünet követte,mikor is a csetényi testvérek pogácsával , teával, kávéval kinálták a jelenlevőket.

Szünet után gyülekezetépítés témakörében Vecsei Katalin zirci lelkipásztor tartott előadást a missziói lehetőségekről, bevonva a hallgatóságot is a lehetőségek feltárásába.

Az alkalom imádsággal és a 397 sz dicséretünk eléneklésével ért véget.

Köszönet a vendéglátó csetényi gyülekezetnek.

A következő alkalom 2011 november19-én Zircen lesz megtartva.

 

.......................................................................................................................

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre-most gyülekezetünkben-a Bakonyaljai gyülekezetek presbiteri továbbképző alkalma.

Kálmán István áhítata az I Kor. 6.1-7 alapján szólt hozzánk. A folytatásban Barta Zsolt rédei lelkipásztor előadása következett. Bibliaismeret témakörben. Az előadás címe:Történeti könyvek a honfoglalástól a fogságig. Megismerhettük Józsué könyvétől kezdve a Krónikák könyvéig az egyes könyvek

jelentőségét,mondanivalóját. Kérdések,hozzászólások hangzottak el főleg Ruth könyvével kapcsolatban,melyre az előadó válaszolt.Az előadást követő szünetben a résztvevő mintegy hatvan testvérünk ,pogácsával üdítővel ,kávéval frissithette fel magát,majd szünet után Hajdu Ferenc csetényi lelkipásztor előadása következett Gyülekezetépítés témakörben magáról a presbitériummról,annak feladatáról,felelősségéről.  Nagytiszteletű úr főleg az egyház alkotmányban a presbitériumot érintő megfogalmazaásokat fejtette ki  Az előadás során a résztvevők aktívan bekapcsolódtak a témába. Szó volt az idén esedékes presbiterválasztás előkészítésének fontosságáról is.E témában szólt hozzá Kuti Csaba zirci presbiter,ill Balogh István dudari gondnok is.

Az alkalom végén bejelentésre került, hogy a tavaly Zircen elkezdett szabadtéri istentiszteleti alkalom ,idén szeptember 4.-én Dudaron kerül megrendezésre. A következő presbiter továbbképző alkalomra várhatóan október 22.én Csetényben kerül sor

További képek megtekinthetők a Képek a gyülekezetről címszó alatt

 

 

.....................................................................................................................

 

Beszámoló balatonfüredi gondnoki konferenciáról 2011-03-11 14:50:04 /

A Dunántúli Kerület gondnokai az idei esztendőben is összehívatattak közös elmélkedésre, kiútkeresésre, információcserére és feltöltekezésre. A meghirdetett négy turnus közül a március 7-9 között megrendezettről szeretnék beszámolni a kedves testvéreknek.

A helyszín újra a balatonfüredi Siloám Református Misszió Otthon volt otthonos épületével és festői környezetével. Az időjárás is gyönyörűen alakult. Csend és nyugalom volt a környéken. A szervező bizottság gondoskodott képzett és alkalmas előadókról.

Mindent egybevetve Urunk mindent szépen elrendezett, hogy a bevezetőben említett célok megvalósulhassanak.

32 fő résztvevő érkezett a kerület 25 gyülekezetéből. A szélrózsa minden irányból jöttünk a hívó szóra.

Az ez évi konferencia központi témája, melyet több oldalról körbejártunk, nem lehetett más, mint gyülekezeteinkben az idei esztendőben megtartandó tisztújítás.

........................................................................................................................

Immár második alkalommal szervezték meg a Bakonyaljai gyülekezetek (Bakonyszentkirály, Zirc, Réde, Csetény,Dudar) Presbiteri továbbképző alakalmukat

A február 19-én megtartott továbbképzés helyszíne Bakonyszentkirály Gyülekezeti ház volt

A megjelent mintegy 60 főt Gilicze Tamás Bakonyszentkirályi lelkész köszöntötte,majd Kálmán István dudari lelkipásztor a 4 Móz 10,35-36 versei alapján tartott áhítatot.

Áhitat után Gilicze Tamás előadását hallgathattuk meg Hitvallás ismeret címmel. Az előadás keretén belül megismerhettük a különböző hitvallásokat az óegyházi hitvallásoktól az Apostoli Hitvallásig,majd megismerhettük a II Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté felépítését is.Az előadást szünet követte,ahol -hála a vendéglátó gyülekezetnek-kávéval,üditővel pogácsával frissithettük magunkat.

A presbiterképzés második részében Vecsei Katalin zirci lelkipásztor a Gyülekezetépítés témakörében tartott előadást,felhasználva Csiha Kálmán püspök úr e témában leirt véleményét is. Az előadás elemezte a szolgálatok lehetőségeit,de hangsúlyozta, hogy a szolgálatok elvégzése,csak "csapatmunkával " válik teljessé.Az előadás után fórum beszélgetés alakult ki a témáról,ahol a gyülekezetek képviselői elmondták a szolgálatok általuk legfontosabbnak vélt fajtáit.

Összegezve az eddigi továbbképző alkalmakat megállapíthatjuk, hogy nagyon jó döntés volt ezeket megszervezni ,különös tekintettel az idén esedékes presbiterválasztásokra. Köszönjük a B .szentkirályi gyülekezet szervezését ,és vendéglátását.

A következő Továbbképző alkalom április 2.án Dudaron lesz megtartva.

........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

.................................................................................................................

2010 November 20.-án kezdődött el a Bakonyaljai gyülekezetek által elhatározott presbiterképzés.  Első alkalommal a rédei gyülekezet adott otthont a továbbképzésnek. A rédei Művelődési Házban a dudari , csetényi, zirci ,bakonyszentkirályi és természetesen a rédei presbiterek ill gyülekezeti tagok vettek részt a rendezvényen mintegy hatvanan.A 9 órakor kezdődő alkalom Barta Zsolt helyi lelkipásztor köszöntője után Kálmán István dudari lelkipásztor szolgálatával folytatódott,aki a Mk 8,4 alapján tartotta meg igehírdetését,melyben a fő hangsúly a továbbadás szükségességén volt.

Ezt követően Barta Zsolt rédei lelkipásztor Biblia ismeret tárgykörében tartott előadása hangzott el. A lebilincselő előadás bevezetésként szólt a kánonról,majd Mózes öt könyvének ismertetése során a hallgatók fontos információkat kaphattak  az Ószövetség és Újszövetség kapcsolatáról is.Befejezésként a hallgatóság kérdéseket tehetett fel, mellyel többen éltek is. Rövid szünet követekezett,amikor is a vendéglátók üdítőt, pogácsát  szolgáltak fel. Szünet után Hajdu Ferenc csetényi lelkipásztor előadása hangzott el. Egyházismeret címmel. Az előadó kiemelt feladatként jelölte meg a misszió szükségességét,azok fajtáit. Szó volt az egyházfegyelemről ,az egyháztagok kötelességéről is.A lelkész úr előadása során aktívizálta hallgatóságot is un. provokativ kérdéseivel.

Az alkalom végén bejelentésre került , hogy a következő presbiterképzés Bakonyszentkirályon lesz megtartva 2011 február 19.én.

A dudari gyülekezet gondnokaként megköszönöm az értékes előadásokat ,és bízom abban, hogy a jelenlevő gyülekezetek képviselői a következő alkalmakra is szívesen elmennek. Egyuttal megköszönjük a rédei gyülekezet kiváló szervező munkáját is.

.........................................................................................................................

 

 

2009 Október 17 .-én tartottuk  meg a Körzeti presbiteri konferenciát.

Résztvevő gyülekezetek : Zirc, Csetény, Bakonyszentkirály , Réde

Téma : A körzeti presbiteri konferenciák létrehozásának szükségessége.

A bevezető áhítatatot Hajdu Zoltán Levente szóládi lelkipásztor tartotta az 1Kor 12 alapján
Kálmán István helyi lelkipásztor köszöntését követően Balogh István gondnok előadása hangzott el a konferencia létrehozásának szükségességéről:

 

Kedves Testvérek !

Bevezetésként Nt Szabó József volt dudari lelkész 1889-ben ,a jelenlegi templom ujjáépítésének 100. évfordulóján elmondott prédikációjából olvasnék fel néhány mondatot. Ezen a hálaadó ünnepségen jelen voltak a dudari , a csetényi, a b. királyi,a rédei és a tápi gyülekezetek lelkészei ,presbiterei . Ez a prédikáció nekik szólt. Idézem „Legyetek ti is erősek a hitben,legyetek buzgók az Isten és a vallás iránti szeretetben,áldozatkészek Isten anyaszentegyháza minden dolgaiban. Nektek kiváltképpen szükségetek van ezekre,mert ne felejtsétek, hogy ti a bakonyság e vidékén a különböző nemzetiségű és vallási népek közé beékelve ,a protestantizmus és a magyar nemzetiség bástyájául szolgáltok… Ugy álltok itt a különböző vallásu és nemzetiségü népek előtt mint bárány a farkasok előtt,melyek azt minden percben elnyeléssel fenyegetik. És ha ti a vallás, és Isten iránt buzgóbbak ,szent dolgai iránt áldozatkészebbek nem lesztek ,akkor előre mondhatom , hogy el fog homályosodni szent házaitok falain a názáreti Jézus csillaga, le fog onnan vétetni ,és helyét a kereszt váltja majd fel, s mint hajdan a Jehovátol elpártolt Izráel ,széjjel fogtok szóratni. De ha hittel buzgósággal áldozatkészséggel ,e lelki fegyverekkel felfegyverkeztek semmit nem félhettek,mert akkor Isten lesz veletek: Ha pedig Isten van velünk , kicsoda lehet ellenünk”( eddig az idézet)

Tisztában vagyok vele, hogy ez nem egy ökumenikus beállitottságu prédikáció,de ma nem is erről kell szólni, hanem arról, hogy mint ez a prédikációból is kitünik, már ezelőtt több mint 100 évvel is az összefogás szükségességére,áldozatkészségre hivták fel a figyelmet, mert különben mi reformátusok szét fogunk szóratni . Ezt a szétszóratást ma úgy hivjuk , hogy vészesen fogy a gyülekezet , fogy a reformátusság. Csak Dudar példáját mondom: a hajdan (1948.ig) az 1400 lelkes szintiszta református faluból egy 600 fős református gyülekezet lett.És be kell ismerni, hogy szétszórattunk,mert a 2001 es népszámlálási adatok ezt bizonyitják.Mert térségünkben , a jelenlevő gyülekezetek un. vonzáskörzetében 3000-en valloták magukat reformátusnak ,ami a térségben élő kb 13000 ember majdnem 25 %-a . Ezzel szemben a gyülekezetek csak 2300 reformátust tartanak nyilván. Arról már csak félve szólok , hogy ezek közül a templombajárók száma összesen 220 -250fő körül van.

Testvérek, nem szabad beletörődni , hogy kevesen vagyunk,hogy fogyunk !

Mert mint a MRE missziói törvényének 1 §-a kimondja „ az egyház a küldetéséből fakadó szolgálatát személyválogatás nélkül végzi minden emberért : Azokért akik hallottak Krisztusról de még nem fogadták be a Krisztust, azokért ,akik az egyháztól elidegenedtek,illetve elszakadtak,…azokért akik még soha nem hallottak a Krisztusban minden ember számára megjelent üdvözitő kegyelemről”

Hogy tudjuk ezt a missziói feladatot végrehajtani ?

Erről szólna összefogásunk szükségessége,hogy a tőlünk eltávolodókat, a bizonytalankodókat, a bennünket kritikus szemmel nézőket ismét egyházunk,azon belül gyülekezeteink felé irányitsuk.

S hogy miért kell ehhez szorosabb együttműködés? Azért, hogy a távolmaradók lássák egységünket, hogy egy közös célért küzdünk,mert ha komolyan vesszük egymást szeretetben, akkor tudjuk Isten országát épiteni és egyházunk tekintélyét visszaállitani

Legyünk őszinték. Eddig is figyeltük egymást,Egymás között kibeszéltük a másik gyülekezetet. Vagy azt mondtuk, hogy bezzeg ezek a rédeiek, vagy szentkirályiak ,vagy pont az ellenkezőjét, hogy na mi aztán ilyet nem csinálnánk. Vagy pl. EFJ. megállapitásánál egyik szempont mindig az, hogy az mennyi a szomszéd településen.S mivel a mai világban már az 5-10 km nem távolság ,a különböző megnyilvánulások hamar pletykává alakulnak és csak károsan hatnak a gyülekezetépitésre,mert azt mondhatja pl.a magát reformátusnak valló,de a templomot nagy ívben kerülő,hogy na én ezért nem járok ide,és ilyenkor jön az, ami egy esküvői versben van megírva: Valahogy így, figyelmezteti a megnyasszonyt a költő„TE Vard fel gombját ,mert ha nem, majd felvarrja más.” És a környékünkön sok a más

Egy jól szervezet együttműködéssel ezek a károk enyhíthetők,elkerülhetők lennének.

Milyen előnyökkel járhatna még egy rendszeresen,és jól működő körzeti konferencia,vagy szövetség?

Ha csak az idei évet nézzük : Kálvin év kapcsán lehetett volna egy körzeti nagy ünnepséget vagy ünnepségsorozatot rendezni,ahol a gyülekezetek megjelenhettek volna, és ami fontosabb készülhettek volna rá. A reformáció ünnepét is nagyszabású rendezvénnyel lehetne ünnepelni körzeten belül,akár irodalmi ,zenei előadások keretében is . Higgyék el a Testvérek a jól megszervezett ,sok embert megmozgató és megszólitó rendezvények megtermik a gyümölcseiket,és abból a 700 emberből akit eddig nem találtunk néhányan be fognak térni hozzánk.Mi reformátusok nagyon szivesen járunk más felekezetek rendezvényeire.,gondolom a sajátunkéra szivesebben mennénk

Aztán itt vannak az evangelizációs alkalmak,amelyek nagy lehetőségeket adnak e körzet számára,vagy egy közös diakoniai program,amely működik is ,szintén hasznos lehetne.

Számtalan olyan szolgálati lehetőség van még amit egy jól működő szervezet kordinálhatna.Ilyen még az ifjusági munka,vagy akár a lelkészek rendszeres szószékcseréje ami már elég sok helyen működik és jók a visszajelzések

Mindezeken túlmenően talán az egyik legfontosabb teendők egyike a presbiterképzés beiindítása lenne,ami igy egy körzeten belül sokkal gazdaságosabban, intenzívebben történhetne. Ez nagyon fontos, mert pl. Magyar Presbiteri Szövetség egy felmérésében olvastam, ,hogy a MRE közel 20000 presbitere közül csak mintegy 6000 (30 %) olvassa rendszeresen a Bibliát . Testvérek ne mondjuk ,hogy erre nincs időnk,mert ha nem élünk kegyelmi ajándékainkkal (mint ezt Dr Judák E megfogalmazta)” erre Isten válasza az , hogy megengedi a szektákat és az Ige egyháza kitüntető jelzőt elveszi tőlünk,misszióink hatástalanok lesznek,és gyermekeink kérdésére nem tudunk válaszolni „ Tehát a presbiterképzéseken feltétlen kell Bibliaismerettel mint tantárggyal foglalkozni

Ugyanigy Gyűlekezetépités témakörében meg kell ismertetni a presbitereket a MRE törvényeivel ,az egyházalkotmánnyal. Ugyanis az előbb idézett felmérés alapján sok presbiter testvérünk (40%)nincs tisztában a jogaival, kötelességével,pedig a törvény 2 .részének 50 §-a világosan leirja , hogy a presbitérium az egyházközség vezető testülete,lelki és anyagi életének irányitója,és e körben határozza meg a feladatokat. A presbiterképzés beiinditása sürgős feladat, azért is,mert 2012 ben lesznek a presbiter választások Fontos ,hogy addigra , a presbitériumok magja ,jól képzett legyen. Ebből következik, hogy nem csak azokat kell ugymond beiskolázni, akik most presbiterek, hanem azokat is akiket szeretnénk , ha azok lennének.

A végére hagytam, hogy, hogy képzelem el az együttműködés szervezeti felépítését. Amennyiben ez a konferencia jóváhagyja, hogy valamilyen módon szövetkezzünk akkor szerintem két lehetőség közül választhatunk. Az egyik egy laza együttműködés ,amiben egyes feladatokat a gyülekezetek elvállalnak és meghívják arra a többi gyülekezetet.

A másik egy szorosabb együttműködés,amelyben esetleg akár alapszabály is készülne,tagdíjfizetés lehetősége is meglenne,és pl. rendszer épülne ki havi -2 havi lelkészi ,gondnoki megbeszélésekkel,rendszeres programok kidolgozásával. Ehhez a szorosabb együttműködési lehetőséghez ad majd reményeim szerint tájékoztatást Hajdú nt úr.

Ma ennek a konferenciának az lenne tehát a feladata,hogy a megjelent gyülekezetek kinyilvánitsák szándékukat, hogy akarnak e valamiféle szövetséget,vagy nem. Ha igen akkor a gyülekezetek vezetői közösen kidolgoznak egy tervezetet az együttműködésre, melyet a presbitériumok egyenként kell,hogy elfogadjanak,és a következő ilyen jellegű konferencián megalakulhat a szövetség. Az ilyen jellegű konferenciákat véleményem szerint azért célszerű más-más helyszinen tartani

Ha a gyülekezetek nem javasolják az együttműködés szorosabbra fűzését akkor marad minden a régiben, megy minden az eddig megszokottak szerint. Ezért a szünetben a lelkészek és gondnokok ,és presbiterek beszéljék meg az elhangzottakat és azt a fórumon ha lehet ismertessék.

Bármilyen döntés is születik ,úgy gondolom azzal mindenki egyetért ami a 395 sz dicséretünk 2. versében van „ Szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Tudjuk egymásért harcolva ,ha kell vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját,s halt meg értünk Jó Urunk. Fájna néki ,látva minket , hogy szeretni nem tudunk”. Köszönöm figyelmüket

Szünet után Hajdu Z Levente szóládi lelkipásztor  tartotta meg előadását a . A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttműködéséről

Bevezető alapismeretek:

A dél-balatoni régió, melynek református gyülekezeteit fogja össze a Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttműködése (továbbiakban: RE) a Balaton déli partja mentén, tehát mintegy 70 km hosszan, 30 km szélességben elterülő észak-somogyi terület. Ezen kívül egyetlen, a jelenlegi Somogyi Egyházmegyén kívüli, de földrajzilag e területhez kapcsolódó település vesz részt a RE-ben: Enying.

A RE gyülekezeti összetételét tekintve alapvetően két meghatározó csoportba osztható:

- az életképesség határán élő falusi kisgyülekezetek,

- a Balaton partján szerveződő, vagy éppen kevéssé szervezetten vegetáló, beköltözöttekből álló „gyökértelen” gyülekezetek.

Lelkipásztori ellátottság területén igen kedvező helyzetben vannak a gyülekezetek. Mintegy 15 anyaegyházközség, s ezekhez tartozóan körülbelül 30 kisebb-nagyobb szórvány tartozik a régióhoz (a „reformátusmentes” településeket nem számítva). Üresedésben lévő, de önállóan életképes anyaegyházközség nincs a régióban.

A Regionális Együttműködés kezdetei:

Körülbelül a 2000. évtől kezdődően szaporodtak meg a találkozók, összejövetelek a régió lelkipásztorai, gondnokai, vezető testületei között. Lelkészkonferenciák, gondnoki konferenciák követték egymást, ahol egyre erőteljesebben fogalmazódott meg – és közel sem csak a lelkészek kezdeményezésére –, hogy az önmagukban sokszor erőtlen, bizonytalan és csüggedő kisgyülekezetek összefogásával, együttműködésével egymást erősíthetik a térség református közösségei.

Egy a régióban megszervezett gondnoki konferencián hangzott el először, hogy a már lappangóan jelen lévő elképzelést, a térség gyülekezeteinek összefogását szervezett formában is meg kell valósítani. Ezután elindult a tapogatózás a régióban, s nagy megelégedésre egy kivétellel valamennyi környékbeli gyülekezet jelezte részvételi szándékát egy közös, egyház- és azon belül gyülekezetépítő együttműködésben. Az egy kivétel – sajnos – a teljes anyagi és infrastrukturális biztonságban élő siófoki gyülekezet.

A „hivatalos” megalakulást megelőzően a térségi konferenciákon a gyülekezetek küldöttei 10 tagú „Szervező Bizottságot” választottak, melynek feladata a gyülekezetek közötti együttműködés szervezeti kereteinek kidolgozása, valamint a közegyházi puhatolózás volt, hogy hogyan is reagálna az egyházmegyei és az egyházkerületi vezetés egy, a kistérségi együttműködést szervezett formában megvalósító formáció létrejöttére.

Az alapszabály tervezete 2001. év végére elkészült, melyet a gyülekezetek a tettrekészség örömével, az egyházkerületi vezetés pedig a szeparatizmustól való félelemmel fogadott. (Hála Istennek, hogy a RE munkáit látva a közegyházi hozzáállás sokat változott, kifejezetten pozitív lett az utóbbi években!)

A megalakulás és a munkaterületek:

2002. január 26-án alakult meg végül, nem állami jogi bejegyeztetéssel a Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttműködése a szóládi alakuló küldöttgyűlésen. Mind az egyházmegye, mind az egyházkerület vezetésének megküldtük az alapszabály tervezetét, azzal a kéréssel, hogy észrevételeikről tájékoztassanak minket – válasz egyik helyről sem érkezett.

Az alakuló küldöttgyűlés, melyre a gyülekezetek Presbitériumai megbízólevéllel delegálták a küldötteiket, elfogadta az alapszabályt, mely a munkákat négy nagyobb területre koncentrálja, s erre felelős vezetők választását is előírja. A RE négy munkabizottsága: Diakóniai Bizottság, Ifjúsági Bizottság, Missziói Bizottság, illetve Pénzügyi-Gazdasági Bizottság. A bizottságok működési területeit a RE alapszabálya körvonalazza.

Az egész regionális együttműködés alap-koncepciója az, hogy azok az önmagukban kicsiny gyülekezetek, amelyek esetenként már nem képesek a gyülekezeti élet minden területén az önálló működésre, összefogva a földrajzi és adottságbeli közelségben lévő szomszédos gyülekezetekkel, együtt oldhatnak meg közös problémákat, melyek azután építőleg hatnak vissza a kezdeményezőkre is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ahol már az életképességnek legalább a jelei megvannak, vagy csupán az igény a gyülekezetépítésre, ott, összefogásban a környező, hasonló adottságú gyülekezetekkel, közösen működtetett munkaágak hozhatók létre. Ezek a RE Bizottságai.

Fontos megjegyezni, hogy a RE Elnöksége és Bizottságai elsősorban koordináló szerepet töltenek be a munkák összehangolása területén.

Eddigi eredmények:

- Havonta találkozik a regionális lelkészkör.

- Havonta rendeznek a régió gyülekezetei – az Ifjúsági Bizottság szervezésében – az általános iskolások számára találkozókat, vetélkedőket, versenyeket, melyen az egykori gályarab balatonszabadi prédikátorról, Séllyei Istvánról elnevezett vándorkupát nyeri el a győztes csapat.

- Szintén az Ifjúsági Bizottság szervezi a Séllyei-tábort, mely a régió családos tábora. 2009-ben közel 130-an vettünk részt rajta!

- Havonta segélyezik a gyülekezetek beosztott rendben a régió egyetlen egyházi szociális intézményét, a nágocsi Anya- és Csecsemőotthont – a Diakóniai Bizottság szervezésében.

- Csendesnapokat, presbiteri találkozókat szervez és a „Körünkben” elnevezésű regionális újság szerkesztését, megjelentetését végzi a Missziói Bizottság.

- A Pénzügyi Bizottság kezeli az Együttműködés bankszámláját, szedi a tagdíjakat, vezeti a könyvelést.

- Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta találkozik, s megbeszéli, a bizottságok felé továbbítja az aktuális tennivalókat.

- Programtervünket (napra, órára, településre lebontva a rendezvényeinket, szervezéseinket), egy évre előre elkészítjük. Regionális honlapunkon (www.refregio.extra.hu ) ez is megtalálható.

A kórházlelkészi szolgálat

2004 őszén indult a régió gyülekezeteinek összefogásával és közegyházi támogatással a Regionális Kórházi Lelkigondozói Szolgálat. Az akkor a balatonőszöd-balatonszemesi gyülekezetben szolgáló Kerekes Márton lelkipásztor a régió két kórházában (Lengyeltóti, Siófok) heti egy-egy munkanapot töltött lelkigondozással. Lelkészi fizetését - az egyházmegye és az egyházkerület 10-10 %-os fizetés-hozzájárulásán, valamint a helyi, aprócska gyülekezet hozzájárulásán túl – a régió gyülekezetei választó tagonként havonkénti tíz Forintos összeggel támogatták.

Ez a munkaágunk egy ideig szünetelt, mert a kórházlelkészünket Kecskemétre választották meg kórházlelkészi állásra, de ebben az évben a Regionális Kórházi Lelkigondozói Szolgálat újraindult a régiónkba újonnan érkezett lelkipásztor – Bartháné Tatár Imola – szolgálatával.

A Regionális Együttműködés legfőbb gyakorlati eredménye:

Együttműködésünk legfőbb eredménye tulajdonképpen egy mondatban összegezhető: a meggyengült, reményvesztett kis gyülekezetek még aktív tagjai, megismerve egymást, megismerve a szomszédos települések sokszor nagyon hasonló problémáit, összefogva, egymást erősítve, egymás megoldási ötleteit, stratégiáit átvéve elindultak és szépen haladnak azon az úton, melynek célja a felelős és tudatos egyháztagság, a nem felülről irányított, hanem önálló működése révén nagykorúvá lett gyülekezet!

A Regionális Együttműködés szervezeti eltérései a jelenlegi egyházszervezettől:

- nincs megkülönböztetve lelkészi és világi vezetőség. Küldött és tisztségviselő az lehet, akit a gyülekezet, illetve a küldöttgyűlés megválaszt, függetlenül attól, hogy lelkész, vagy világi az illető.

- minden gyülekezet, méretétől, anyagi erejétől függetlenül jelen lehet az Együttműködésben, ha erről önmaga úgy dönt.

- a szervezeti felépítés, az ún. „vezetőség” nem meghatározza a RE munkáját, hanem koordinálja és szervezi a taggyülekezetek igényei szerinti munkákat, tennivalókat.

- nem lehetséges a teljesen lelkészi vezetőség létrejötte. (Jelenlegi elnökség 9 tagja közül 3 lelkész!)

 

Az előadás utáni fórumbeszélgetés során, -ahol a gyűlekezetek presbiterei szóltak hozzá -világossá vált, hogy az együttműködés szükségességét mindenki elismeri,de szorosabb ,szervezettebb együtműködésre még nem gondoltak a résztvevő gyülekezetek.Ezért olyan megállapodás született,miszerint 2010 februárjában a Csetényben rendezendő körzeti presbiteri konferencián a az együttműködés lehetősége tovább lesz gondolva

Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.

 

2010

 

A Presbiteri Konferenciák sorozat február 20.-án Csetényben folytatódott.

A résztvevő gyülekezetek : Réde, Bakonyszentkirály,Csesznek, Zirc, Csetény, Dudar. A jelenlevő presbiterek  megegyeztek az idei év közös programjaiban. Ilyen pl. a szószékcserék-ami Dudari és Csetényi lelkészek  között már 28.-án meg is történt.

Tervezzük pl közös reformációi ünnepség megszervezését, szabadtéri istentiszteletet Reméljük a most elinduló folyamat nem áll meg.

Köszönjük a csetényi presbitérium mindenre kiterjedő szervezését.

------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 május 8-án a körzet (Csetény, Dudar, Zirc. Réde, Bakonyszentkirály)gondnokai gyültek össze Dudaron, hogy megbeszéljék az együtt végrehajtható feladatokat. Ilyen pl. a Presbiteri továbbképzések (nem csak presbitereknek ),ahol Biblia ismeret. egyháztörténet,és a gyülekezetépités témakörében lesznek előadások. A továbbképzések várható kezdése 2010 november.

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 15, összesen: 104064

 • 2020. május 26., kedd

  A Baár–Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek mind hitüket, mind kreativitásukat megmutatják.
 • 2020. május 25., hétfő

  A megújulás növekedés, a megújulás kovásszá válás, a megújulás nyájjá alakulás.
 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...
 • 2020. május 20., szerda

  „Budapesti lakosok, miért ültök itt a járványhíreket falva?”
 • 2020. május 19., kedd

  Miből élnek gyülekezeteink, és mit tehetünk saját közösségünkért krízishelyzetben?
 • 2020. május 19., kedd

  Miből gazdálkodik az egyház, és mire költi bevételeit? És mit ér az egyszázalékunk?
 • 2020. május 18., hétfő

  2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával már az egész országban tudunk istentiszteleteket tartani.
 • 2020. május 17., vasárnap

  „Ha a bátrak nem tudnak eljönni a táborba, akkor a tábort visszük el a bátrakhoz.” Interjúnk Cseh Lindával, a Bátor Tábor Alapítvány kommunikációs vez...
 • 2020. május 15., péntek

  A hétköznapi beszélgetésekben rengetegszer velünk vannak a gondolatok. Összeszedtem néhány mondatot, amelyekről azt gondolom, a legtöbbször hallom őke...