Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Dudari Harangszó

 

Dudari Harangszó

DUDARI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

2019 KARÁCSONY VllI ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A karácsonyi titok nyomában

„ Valóban nagy a kegyességnek a titka: / Jézus Krisztus /
aki megjelent testben…” (I.Tim.3,16)

Valóban nagy titok, nem azért, mintha számunkra olyan titokzatos maradna, hanem azért, mert olyan elképesztő. Ez a titok ma a legcsodálatosabb ismeret, amit Isten valaha is közölt velünk, hús-vér emberrel.
Elsősorban titok azért, mert benne az örökkévalóság beköltözött egy olyan világba, amely alá van vetve az idő törvényének. Ő, az időtlen, beköltözött a naptár, a napok és órák által behatárolt világba.
Az a Valaki, aki mindenütt jelenvaló, aki egyidőben megtalálható minden helyen, önmaga tartózkodását egyetlen helyre korlátozza, mint amilyen Betlehem, Názáret, Kapernaum vagy Jeruzsálem.
A titok abban érte el csúcspontját, hogy a mindenség Teremtője eljött erre a jelentéktelen bolygóra, a Földre. Földünk csupán egy porszem a nagy világmindenséghez képest, s Isten mégis a többieket mellőzve hozzánk jött el. Mennyei palotájából eljött egy istállóba, egy jászolbölcsőbe. A mindenható Isten gyámoltalan kisgyermekké lett. A mindentudó Isten minden bölcsességnek és tudásnak a forrása, s mégis azt olvassuk róla, hogy mint gyermek, növekedett bölcsességben és értelemben. Szinte elképzelhetetlen, hogy az, aki a világmindenség tulajdonosa, eljött saját tulajdonába, s ott nem fogadták be. Nem volt számára hely a vendégfogadó házban. A világ nem ismerte fel.
Az övéi nem fogadták be!
Az Úr szolgaként jött el erre a világra. A dicsőség Ura közönséges emberi testet öltött. Az életnek Ura azért jött el erre a világra, hogy meghaljon érte. A Szentséges eljött a bűn dzsungelébe.
Aki végtelen magasságban trónol fölöttünk, végtelenül közel jött hozzánk. Aki az Egyetlen volt, akiben Atyja örömét találta és akit az angyalok imádtak, kénytelen volt szomjazni és éhezni. Fáradt volt, amikor leült Jákob kutjához…
Egy csónakban elaludt a Genezáret-tavon. Úgy vándorolt ebben a világban, mint hazátlan idegen, pedig ezt a világot az Ő Atyja teremtette. Eljött a nagy gazdagságból a keserves szegénységbe. Olykor nem volt helye, ahová fejét lehajthatta volna. Tulajdon kezével dolgozott. Egész életén át soha nem aludt ágyban. Soha nem állt rendelkezésére hideg-meleg folyóvíz, és semmi mindabból, amit mi olyan magától értetődőnek tartunk.
Elgondolni is csodálatos, hogy a nagy Isten, aki betölti a mennyet és a Földet, magára vállalja az emberi test korlátait. Amikor az emberek látták, joggal mondhatták: Benne lakik az istenség egész teljessége testileg (Kol.2,9

Áldott békés karácsonyt, s örömökben gazdag új esztendőt kívánok magam és családom nevében:

Kálmán István lelkipásztor

-------- -------------------------------------------------------------

-Ünnepi alkalmaink

2019 december 22 11 óra Advent IV. vasárnapi istentisztelet

2019 december 24 17 óra Szentesti istentisztelet hittanosok szolgálatával

2019 december 25 11 óra Ünnepi úrvacsorás istentisztelet legátus szolgálatával.

2019 december 26 11 óra Úrvacsorás istentisztelet

2019 december 29 11 óra Istentisztelet

2019 december 31 18 óra Óévi hálaadó istentisztelet

2020 január 1 11 óra Újévi úrvacsorás istentisztelet

 

 

Ó szeretet úgy kérlek végy körül most engem

Mert a közöny kőpalástja lassan körbe zár”


Mindig az Apostol együttes fent idézett sorai jutnak eszembe , akkor, mikor látom a közönyt, a közömbösséget. A közönyt egymás iránt, a közönyt az egyház felé,a közömbösséget Isten igéjével szemben Ezt az elkeseredést azonban mindig csillapítja, hogy gyülekezetünkben azért a szeretet különböző formái jelen vannak . Ennek a szeretetnek egyik megnyilvánulási formája volt, hogy idén néhány presbiter és gyülekezeti tag felvállalta a szeretetvendégségek költségeit, ezzel is a gyülekezet pénzügyi helyzetét javították. A szeretet megnyilvánulása volt az is hogy Istennek hála elkészültek templomunk belső ajtói.presbiterünk jóvoltából. Szintén a szeretet megnyilvánulása a nő testvérek által létrehozott un. „Lidia” női teadélután, ahol alkalmakként 20-30 –an is összejönnek Azonban a szeretet megnyilvánulásának egyik formája lenne az is ,ha a meghirdetett un. társadalmi munkákon még többen vennének részt. Nem csak presbiterek,de gyülekezeti tagok is. És itt kell megköszönnöm a temető kaszálásban, a fa behordásban stb. résztvevők munkáját is.

Reményeim szerint ez a megtapasztalt szeretet vesz körül bennünket az 2020 –as évben is. Terveink között szerepel továbbra is a temető kerítés mellett levő elszáradt ,balesetveszélyes fák kivágása, melyhez különleges technikát kell alkalmazni . Ezért még idén pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu program keretére 5 millió Ft értékben, de sajnos csak tartaléklistára kerültünk. Bízom benne, hogy a jövő évben is megnyílik ez a pályázati lehetőség. Továbbra sem mondtunk le a gyülekezeti Ház tetőterének beépítéséről . Amennyiben a megfelelő pénzügyi forrást találunk Isten segítségével talán az a szándékunk is valóra válhat. Ha Isten segít továbbra is megtartjuk a már szokásos alkalmainkat. .Ilyen volt a konfirmandus találkozó, az Idősek napja. presbiterek vasárnapja, az evangelizációs alkalmak. Idén ezeket a programokat szeretnénk kibővíteni gyülekezeti családi nappal is, de várjuk a különböző javaslatokat gyülekezeti életünk színesítésére.

Imádkozzunk a tervezett programjaink megvalósításáért” Hálákat adván mindenkor mindenekért a Mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek, és Atyának”( Ef 5,20)

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok minden testvéremnek

Balogh István gondnok

ANYAKÖNYVI HIREK: 2019 január 1-től

---------------------------------------------------------------------------

Házasságkötések: „ Amit azért az Isten egybeszerkesztett ,ember el ne válassza” (Mt. 19,16)

Isten áldását kérték házasságukra: Május 4-én :Papp Attila és Juhász Orsolya (ökumenikus szertartással)

---------------------------------------------------------------

Keresztelések: „ Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el, mert ilyeneké a mennyek országa”(Mk.10,14)

A keresztség sákramentumában részesült : április 14-én: Lott Balázs és Lott Veronika gyermekei: Rebeka és Benedek

május 12-én: Horváth Lajos és Bittman Hajnalka gyermekei: Melitta és Lajos, Ádám

május 27-én Farkas Anita Szilvia gyermeke Klaudia Anita .

május 27-én Papp Beatrix gyermeke Armand Márk

július 28-án Osgyán Rajmund és Góczán Vivien gyermeke : Emma Lili

Konfirmáció: „ Szent hitünkről vallást tettünk ,Te hallottad Jó Atyánk „ (Ref. ének ,első kiadás 212)

Konfirmációi fogadalmat tett: Júliu 10-én:Kálmán Csaba, Papp Armand Márk, Balogh Boglárka, Horváth Melitta

Kovács Fanni, Nyul Klaudia Anita, Parlag Nóra, Vörös Anita ,Waller Laura

------------------------------------------------------------------------

Temetések: (református szertartás szerint)” Elválni kedvesinktől fájdalmas ,és nehéz (401 dics).

Isten akaratában megnyugodva lett eltemetve:

január 5-én Török Nándorné (sz: Szendi Lidia) 84 évet élhetett

március 1-é n Kovács Miklós 72 évet élhetett

április 27-én Molnár Gyuláné (sz: Ábrahám Julianna) 82 évet élhetett

április 27-én Szohány Attila 49 évet élhetett

július 31-én Jakab Józsefné ( sz: Bors Vilma) 79 évet élhetett

augusztus 10-én Csizmadia Istvánné ( sz :Borisz Éva) 88 évet élhetett

szeptember 20-án Török Nándor 90 évet élhetett

október 2-án Földesi Ferenc 80 évet élhetett

október 4-én Ábrahám Mihályné (sz: Kovács B Irén) 93 évet élhetett

október 15-én Török Lajos 69 évet élhetett

október 26-án Ábrahám Zoltánné (sz: Kiss J Rózsa) 85 évet élhetett

december 18-án Markovics Lajosné (sz: Andrási Teréz) 84 évet élhetett

-----------------------------------------------------------------

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET KIVÁN A DUDARI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG  PRESBITÉRIUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DUDARI REFORMÁTUS GYHÁZKÖZSÉG

HÍRLEVELE

V. évfolyam I1. szám 2016 Karácsony

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„ Hol van a zsidók királya,aki most született? Mert láttuk az Ő csillagát,amikor feltünt,és eljöttünk, hogy imádjuk őt „(Mt:2,2

Ebben a rohanó világban gyakran lehet hallani elkeseredett emberektől: Miért tűri az Isten azt, ami most van: a gonoszság,irigység,a gyülölet megsokasodását ? A Máté 24-ből idézek :” nemzet nemzet ellen támad” A gonosz uralma egyre nagyobb teret nyer. Az utolsó adventi gyertyafénynél talán könnyes szemmel kérdezik „Örök Isten merre, merre vagy….”?Hová tűntél zsidók királya…..?Ez a kérdés nagyon régóta foglalkoztatja az emberiséget. Különösen Heródest. Ezt kérdezték a bölcsek is,és erre a kérdésre felelt az angyal: „ A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket,aki bepólyálva fekszik egy jászolban (Luk 2,12) Ezt kérdezik a világon mindenütt 2016 karácsonyán is.

Tradició, hogy ilyenkor a fenyőfát feldíszítik,a szülők ezzel hitegetik gyermekeiket: „A jézuska ajándékot hozott….”Amikor ezt hallom nagyon elszomorít, hogy Isten fiát játékszernek tekintik,pedig a Máté 1,21-ben nagyon határozottan fogalmaz az angyal:”nevezd annak nevét Jézusnak,mert Ő szabadítja meg népét bűneiből….”A világ megváltója lett Jézus !

„Miért, hogy Ő,kit angyalének dicsért,költötte ránk szerelme kincseit Vagy mint pásztor elveszett után járt,elmémmel fel nem foghatom miért ? De azt tudom, hogy Máriától származott,hogy Betlehem jászolágya volt,hogy Názáretben élt és ott volt otthon. Im így jött el Ő a világ Megváltója…..”(382/1 Hallelujah)

Talán karácsonykor, Jézus születése napján újra megtelik a templom. Ilyenkor igyekszünk jót tenni. Az ingyen konyhák meleg étellel várják a rászorultakat,igyekszünk bőkezűen adakozni,és igy biztatni a vigasztalásra szorultakat :”Jézus itt van és szeret téged is….”Pedig a zsidók Királya csak ott van ,ahol a bűnös ember szíve megnyílik előtte. Csak akkor lesz valóság a karácsonyi béke,ha” Itt van Isten köztünk…”,és áldása eljut a szívekhez. Akkor telik meg a vérző szív örömmel, ha eljutsz ennek a boldog tudatnak felismeréséig . …”az Úr vérében van nagy erő ….. és gyógyírt lelsz a Golgotán …”(209 . Hall)

__Hol van a zsidók királya? A koporsónál ,a haldokló ágyánál, a szeretetotthonokban,az utca gyerekeknél,a csonka családoknál, a gyógyíthatatlan rákos betegenél,és mindenütt ahol szintén igy szólítják meg „ Szívembe jöjj,szívembe jöjj,jöjj szívembe Úr Jézus . Óh jöjj ma még,lakója légy,jöjj szívembe áldott Jézus” Ha 2016 karácsonyán így borulsz le a jászolbölcsőnél,akkor valóban megtalálod a „zsidók Királyát”,” A Királyok Királyát”

Adja Isten, hogy így legyen. Ámen.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak Istentől megáldott, békés ünnepeket.

Kálmán István lelkipásztor

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Emberek gondoljatok ma Rá És legyen a betlehemi énekből öröm

S gondoljatok Rá holnap is A karácsonyi álomból valóság

S minden áldott napján e múló életnek És békesség már az embernek

Juhász Gyula

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ÜNNEPI PROGRAMOK.

---------------------------------

2016 december 22 18 óra Bibliaóra. Karácsonyi csomagok összeállítása

2016 december 24 17 óra : Szentesti istentisztelet . Hittanos gyerekek szolgálatával

2016 december 25 11 óra Ünnepi úrvacsorás istentisztelet Csőngedi Nikolett IV.éves teológus szolgálatával

2016december 26 11 óra Ünnepi úrvacsorás istentisztelet

2016 december 31 18 óra Óévi hálaadó istentisztelet

2017 január 1 11 óra Újévi úrvacsorás istentisztelet

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL.

_______________________________

Ez történt 2016-ban I:Terveinknek megfelelően Isten segítségével idén sikerült átrakatni a Gyülekezeti Házban levő cserépkályhát,valamint október végére a temetőben elkészült az új hulladéktároló,melynek bekerülési költsége 270 000 Ft volt.Köszönjük a testvérek temetőre adott adományait ,egyúttal kérjük is a temetőbe látogatókat,hogy ezek után az elszáradt koszorúkat , virágokat már az új tárolóba helyezzék el.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2. oldal

Mint bizonyára már sokan tudják a református gyülekezetek működésükhöz semmilyen állami támogatást nem kapnak. A gyülekezet fenntartása ,működtetése kizárólag a hívek adományaiból, a perselypénzből,és az egyházfenntartói járulékok befizetéséből oldható meg.A 2016 évben az egyházfenntartói járulék befizetését 40 testvérünk mulasztotta el.Kérjük őket,hogy tartozásukat lehetőség szerint még idén rendezzék. Lehetőség van a Lelkészi Hivatalban történő befizetésre, illetve az utcáért felelős presbiternél is.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2017-es TERVEINK

--------------------------------------

A 2017 .év a Reformáció 500 .évfordulója megünneplésének jegyében fog eltelni. A Zsinatunk, és egyházkerületünk is több programot, pályázatot írt ki a méltóságteljes ünneplés megvalósítására. Ezekhez a programokhoz szeretne csatlakozni gyülekezetünk is . Pályázat segítségével szeretnénk egy reformációról szóló kiállítást Budapesten megtekinteni,valamint a Magas-Bakonyi Gyülekezetek, közös reformációi ünnepségét megszervezni,valamint a jövő évi presbiterválasztásra felkészülni

 

Szintén pályázati lehetősséggel élve terveink között szerepel Gyülekezeti Házunk tetőterének beépítése. Reméljük benyújtott pályázataink sikeresek lesznek,ugyanakkor tisztában vagyunk a 127 .zsoltár üzenetével” Ha az Úr nem építi a házat,hiába faradnak az építők „Ezért hordozzuk imádságban terveinket.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2017-ben lesz 60 éve annak, hogy gyülekezetünk felszentelhette első orgonáját ( ami ma is a karzaton van).Erre az 1957 ben megrendezésre kerülő alkalomra Nagy Bálint bakonyszentkirályi parasztköltő verset írt. Ebből idézünk most :


A DUDARI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETHEZ

Nagy ünnepet ülni jöttünk ide –
Istent kiált e szent gyülekezet.
Kálvinista lelkek húrja zendül,
Ezer ajk zeng ma hála – éneket.
Keblünk feszíti ősi hit erő –
Nagy vagy Te, Isten, drága jó Atyánk!
A Te dicsőségednek köszönjük,
Hogy felzenghet itt ma orgoná

Száll az ének a magasság felé,
Az örökszép kálvinista Zsoltár.
S áll erősen e szent gyülekezet
Ősi időktől, mint egy hősi vár.
Négyszáz év óta él e szent helyen,
Sok vihart és vészt látott ez a nép.
De az Istent soha nem hagyta el,
Vele élte le szabott idejét.

 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK

--------------------------------

Házasságkötések

--------------------: „ Amit azért az Isten egybeszerkesztett,ember el ne válassza” (Mt 19:6)

2016 május 14-én kérték Isten áldását házasságukra Kuti Tivadar és Kovács Nikoletta

2016 május 21-én Kovács Gábor és Király Renáta

2016 augusztus 26-án Oszolik András Gábor és Papp Nikoletta

2016 szeptember 17-én Árki Zoltán és Kovács Ágnes

………………………

Keresztelés:

--------------„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket,és ne tiltsátok előket,mert ilyeneké a mennyek országa”(Mk 10,14)

 

2016 április 13-án lett megkeresztelve Kovács Károly és Vigh Katalin gyermeke Gábor

2016 május 31-én lett megkeresztelve Petro Imre és Lakatos Edit gyermeke Imre

2016 május 31-én lett megkeresztelve Nagy János és Homoki Sarolta gyermeke Edit

2016 július 24-én lett megkeresztelve Szalai Krisztián és Csuday Ágnes gyermeke Patrik- Koppány

2016 július 31-én lett megkeresztelve Rechner Zsolt és Rechner Király Adrienn gyermeke Hanna-Laura

2016 augusztus 14 lett megkeresztelve Jakab Norbert és Jakab Szilvia gyermeke Dóra

…________________________

Temetések

------------: „ Elválni kedvesinktől fájdalmas ,és nehéz”(401 dics) Református szertartás szerint

2016 március 24-én eltemettük Kiss Gyulánét (sz:Kiss J.Rebeka) élt 89 évet

2016 április 2-án eltemettük Kovács Emilt élt 59 évet

2016 április 8-án eltemettük Siklódi Borbálát élt 70 évet

2016 június 22-én eltemettük Bors Pálnét ( sz: Parlag Vilma) élt 90 évet

2016 június 28-án eltemettük Csizmadia Ilonát élt 61 évet

2016 június 30-án eltemettük Andrási Kálmánné (sz: Rácz Katalin ) élt 75 évet

2016 július 16-án eltemettük Molnár Istvánt élt 40 évet

2016 augusztus 13-án eltemettük Punk lászlónét (sz: Márhoffer Erzsébet) élt 61 évet

2016 október 28-án eltemettük Gether Józsefet élt 71 évet

2016 november 12-én eltemettük Simon Józsefnét (sz: Könczöl Magdolna) élt 76 évet

2016 augusztus 27-n kísértük utolsó útjáraVeszprémben Balogh László lelkipásztort ,aki gyülekezetünkben szolgált 1987-2000 között.

„ de az ÚR kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön,és az ő igazsága a fiaknak fiain „ (Zsolt 103,17)

Dudari Harangszó

3.oldal

Ez történt 2016- ban II

Egyházmegyei Hittanos Találkozó Dudaron

 

Csodás őszi színekbe öltözött Dudar október 8-ára, s így fogadta az egyházmegyei hittanos találkozóra érkezőket. Örültünk, hogy reggel mikor kinéztünk az ablakon, s szemünkbe sütött a Nap ….. s láttuk az előző napokon sürgő-forgó gyermekek és felnőttek készülődésének nyomait: udvar, ajtók, termek feldíszítve, áll a sátor épségben, a kapukban asztalokon az elkészített ajándékok, a templomi padokon az énekek, a kreatív sarkokban ügyes kezekre váró apróságok…. egy mély sóhaj: Istenünk köszönjük! Kérünk áld meg az érkezőket, hogy tiszta szívet, érted égő szívet kapjanak!

Kora délelőtt már messze szállt a templomból a gyermekek éneke, ismerősek és újak. Barta Lívia rédei lelkésznő interaktív igehírdetése Dánielről szólt és a szív köré csoportosított gondolatai, szemléltetései éberen tartották a figyelmünket.

Kiscsoportokban bemutatkoztunk egymásnak. A templomban a felsősök meghallgatták a Pápai refisek bemutatkozó – invitáló szolgálatát, Kvíz játék, éneklés, zenélés közben barátságok szövődtek. A körforgó másik állomásán, a gyülekezeti ház nagytermében, a kreatív kuckókban természetes anyagokból készültek csuhé alkotások, pillangók, darazsak, papírból őszi termések, könyvjelző, facsipeszből repülők, kitűzők, szívek, kartonból baglyok, spatulából medvék… Meghitt beszélgetésre a kisterem adott lehetőséget. „Egy kis szív története”-t vetítettük le és a hetedikes hittanosaink képről-képre haladva mondták el az örömüzenetet: Jézus tiszta, hófehér, új szívet akar és tud adni. Ezt imádságban is kértük!

A felnőttek ezalatt egy kiadós séta révén, gondnok úr vezetésével megismerhették Dudar történetét és nevezetességeit.

Az udvaron is vidám volt mindenki – hála Istennek a szép időért! - zenéltek, ismerkedtek. A templom köré élő láncot alkotva, 198 szívből zengett: „ Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, zengjünk az Úrnak halleluját!” Majd bent megosztottuk eddigi élményeinket. S akik eddig nem tudták Isten üzenetét olvasni, mert nem volt saját Bibliájuk, de ezentúl szeretnék naponként is olvasni, azok kérhettek és kaptak egy, sokak által már ismert, kék, kis könyvet.

Elcsípett szavak: …ennyi gyereket még nem láttam itt a templomban….. Bekíváncsiskodó:… mi ez a jókedv itt?..kik?.. miért?... honnan?... meddig? Megható pillanat: a szólót éneklő kishittanosunk, „Hallelujának” előadása alatt szem nem maradt szárazon és a dal refrénjét már mindenki együtt énekelte vele. Egy nagy közösséggé forrtunk össze. Nem számított honnan jöttünk, hány évesek vagyunk, vagy milyen a termetünk, a ruhánk vagy a bőrünk színe, vagy milyen színű szalag van a nyakunkban….

S a lélek táplálása után következhetett a testi is: szorgos asszonykezek megterítették az asztalokat és felszolgálták a közkívánatra megrendelt pizzákat. Persze a házi sütik is mind elfogytak! Ebéd után jól esett a séta, s bár kicsit megfogyatkozva, de kíváncsian vártuk a Pápai Művészeti Iskola Tánc Lánc bemutatkozását. Fellépésükkel elkápráztattak bennünket!

A táncházban és a népi játékok fergetegében kicsik-nagyok egyaránt felszabadultunk.

Utórezgés:…hazafelé egy kisfiúnak be nem állt a szája… végig elmondta a kis szív történetét, eddig ilyen még nem volt … Hetekkel később az iskolában egy nagylány:…tiszinéni azóta mindig velem van a kis Bibliám!... s olvasom is minden nap!..

Reméljük a gyülekezeti közösség utáni vágy nem múlik el, az Úr szavára figyelés megmarad, ahogy megígérték ezt. Isten adjon nekünk is erőt, hogy ebben segíteni, bátorítani tudjuk őket!

Tudjuk, hogy a gyermekeink szívébe hullt igemag dolgozik, kikel és gyümölcsöt terem.

Hisszük, hogy ez a nap még jobban megerősíti a tiszta, új szív utáni vágyat. Reméljük, hogy sok kis szív megtisztulhatott és megtelt örömmel és hálával.

Várjuk az újbóli találkozást! Kálmán Istvánné Csuday Valéria

 

Szép esemény vált már hagyománnyá gyülekezetünkben: a 10, 25, 50 és 60 éve konfirmáltakat hálaadó, úrvacsorás istentiszteletre és szeretetvendégségre hívtuk meg családjukkal együtt. Az alkalmon újból kifejezhették, megerősíthették elköteleződésüket Isten és egyházuk iránt. Az istentiszteleten a hittanos gyermekek a reformáció eseményeiről és jelentőségéről szolgáltak. Áldott volt a találkozás. Délután az ünnepeltek sok emléket idéztek fel és osztottak meg egymással és a gyülekezet tagjaival, presbitereivel. A beszélgetésekben is erőt kaptak az előttük álló munkák, feladatok hűséges végzéséhez, útmutatást az egyetlen igaz, de keskeny úton való járás lehetőségére. K I-né

:::::::::::::::::::::::::::::::::

A reformáció 500. évének hatása már érződik gyülekezetünk életében. Így egy régebbi, temetői istentiszteleti hagyományt megtartva, de megújítva került sor 2016. nov. elsején a gyászolók istentiszteletére, ahová a szolgálók / lelkipásztor és konfirmandusok/ együtt indultak el a parókiáról. Az igei alkalom végén megemlékeztünk mindazokról, akik az elmúlt évben veszítették el hozzátartozójukat. A megemlékezés sorában megható volt, mikor Nt. Balogh László, ez évben elhunyt egykori dudari lelkész szolgálatát méltattuk.

Először emlékeztünk meg külön azokról a református lelkipásztorokról, akik itt szolgáltak és itt is lettek eltemetve a dudari temetőben. Balogh István gondnok úr kutató munkájának köszönhetően elkészült egy tömör visszatekintő összegzés róluk. Névszerint: Szabó József, Mészáros András, Acsai József, Szigyártó Albert református lelkipásztorokról. Életüket, munkásságukat a konfirmációra készülő hittanosaink ismertették. A szép számmal jelenlevő gyülekezet hálát adott értük. Majd közösen felkerestük sírhelyüket és ott a temetési igéjük elhangzása után, éneklés kíséretében helyeztük el a megemlékezés koszorúit és az életrajzi ismertetőt, amit külön erre az alkalomra készítettünk el. K I-né

A megemlékezéseket az alábbiakban olvashatják

Szabó József református lelkész 1829 ben született a Fejér megyei Igar községben. Édesapja szintén lelkész volt

Szabó József még teológusként részt vett az 1848 –as szabadságharc küzdelmeiben. A szabadságharc leverése után bujkálnia kellett. Majd később Pápán fejezte be teológiai tanulmányait. Mint segédlelkész először Tácon szolgált,majd a dudari gyülekezet hívta meg lelkészének 1869 márciusában. Gyülekezetünkben szolgált 1890-ben bekövetkezett haláláig. 21 évig tartó szolgálata alatt újult meg templomunk a mai formájában.Első felesége korán meghalt . Ő is itt nyugszik a dudari temetőben,ebben a sírban. Második házasságából Dudaron született Dezső nevü fia ,aki Eőrí Szabó Dezső néven országgyűlési képviselő és a Somogyi egyházmegye esperese lett

4.oldal

Szabó József sírja temetőnk 3. parcellájának 27. sorának 11 sz sírhelyén van

Temetési igéje a Timótheushoz írt második levél 4 . részének 7-8 verse volt Igy hangzik: „ Mert én nemsokára feláldoztatom,és elérkezett az én elköltözésemnek ideje. Ama nemes harcot megharcoltam , futásomat elvégeztem,a hitet magtartottam Végül eltétetett nekem az igazság koronája,melyet megad nekem az Úr azon a napon : de nem csak nekem,hanem mindazoknak is ,akik várva várják az Ő megjelenését.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mészáros András a ma Felvidéki Érsekújvári járáshoz tartozó Kisújfaluban született1886-ban Teológiai tanulmányait Pápán végezte. 1911- ben Dudarra helyezték segédlelkésznek.,Egy évig szolgált segédlelkészként, majd valószínű szolgálatainak jó emléke miatt Medgyasszai Gy Vince dudari lelkész halála után 1915-ben a dudari gyülekezet őt hivta és választotta meg lelkipásztornak. Dudaron 1915-től 1934 ben bekövetkezett haláláig szolgált.. Szolgálati ideje alatt a Pápai Egyházmegye aljegyzői és tanácsbírói tisztét is betöltötte.. . Felesége Szücs Ilona tanitónő is ebben a sírban nyugszik . Ő Szücs Zoltán dudari tanító testvére volt. Mészáros András lánya, Mészáros Irénke szintén dudari tanító volt 1943 ig.

Mészáros András 48 éves korában történt hírtelen halála. a gyülekezetet is megrendítette. 1934 május 31-én tartott temetésén Jakab Áron esperes és Végh János főjegyző hírdette Isten igéjét .Siremléke temetőnk 2 parcellájának 13 .sorának 7 sz sírhelyén található

Mészáros András temetési igéje a Zsoltárok könyve 73 . részének 26 . verse alapján szólt:

„Ha elenyészik is testem és szívem, Szívemnek kősziklája, és örökségem te maradsz Istenem örökké „

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acsai József 1906 május 25-én született Tatán. Teologiai tanulmányait Pápán végezte. 1931-1934-ig segédlelkész volt Enyingen., majd Vörösberényben.

1934 decemberében lett beiktatva a dudari gyülekezet lelkipásztori tisztségébe.. Itt szolgált 1956-ban bekövetkezett haláláig. Szolgálatai ideje alatt 1943-ig tagja volt a község képviselőtestületének. Megszervezte a gyülekezetben a Szeretetkört, melynek segítségével adományokat juttattak el árvaházaknak,és háboruban harcoló katonáknak. Elnöke volt a Levente egyletnek is.Kiemelkedő szerepet játszott az 1937-es Falukutatás szervezésében lebonyolításában. Szolgálati ideje alatt került gyülekezetünkbe az Amerikába kivándorolt Dudariak ajándéka: Az Úrasztala,valamint szolgálati ideje alatt lett bevezetve templomunkba a villany. Sokat fáradozott a református iskola fejlődésért,ahol már 1940-es években 250 diák tanult

1935-ben kötött házasságot Lakatos Margittal,kinek segítségével a téli hónapokban az asszonyok számára főző ,és varró tanfolyamokat szerveztek.

Acsai József temetésén Dr Madar Zoltán esperes végezte a temetési szolgálatot

Síremléke temetőnk 2-es parcellájának 15. sorában a 1 sz sírhelyen található

Acsai József temetési igéje: A Jelenések könyvének 22 . részének 20. verse.. Igy hangzik” Igy szól aki ezekről bizonyságot tesz:Bizony ,hamar eljövök .Ámen.. Jöjj Uram Jézus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szigyártó Albert

1907-ben született Erdélyben ,Székelyszenterzsébeten. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen , teologiai tanulmányait Kolozsváron végezte el. 1935-ben szentelték lelkésszé,majd Székelykeresztúron volt segédlelkész.1936-1937-ben Magyarborzás lelkésze lett. A II .világháboru után családjával Magyarországra települtek át. Itt a Pápai egyházmegye missziói lelkésze lett Bakonyszűcs,és Bakonykoppány helységekben. Innen hívta meg lelkészének1956-ban a dudari gyülekezet. Itt szolgált 1969-ben bekövetkezett haláláig. Szolgálati ideje alatt vásárolta meg a gyülekezet a ma is látható orgonát,valamint szolgálati ideje alatt kapott a templomunk pala fedést

Sírhelye temetőnk:3-as parcellájának 22. sorában a 2 sírhelyen található

Szigyártó Albert temetési igéje: A Korinthusiaknak írt 2. levél 4. részének 16-18 verseiben van megírva.

Igy hangzik” Ezért tehát nem csüggedünk,sőt ha külső emberünk megromlik is ,belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyü szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy ,örök dicsőséget szerez nekünk.Mivel nem a láthatókra nézünk,hanem a láthatatlanokra,mert a láthatók ideig valók,a láthatatlanok pedig örökkévalók”

_____________________________________________________________________________________________________________

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!

Wass Albert

_____________________________

Kedves Olvasónk!.Mint ez a karácsonyi dupla szám is jelzi sok minden történt gyülekezetünkben,és reméljük a következő év is Isten segítségével gyülekezetünk lelki , fizikai gazdagodásának eszköze lesz .Karácsonyra készülve a Református Bibliaolvasó Kalauzunk december 25-re írt üzenetét helyezzük minden testvérünk szívére.

 

„Zsolt 27,.13 „ De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén” A zsoltáros Dávid az ellenség szoritásában az Urat hívja. Sok gonoszt,hamisságot látott az élők földjén. Hite és reménysége viszont biztatja: az Úr jósága is láthatóvá válik ezen a földön. S így lett ! Az idők teljességében ,karácsonykor megjelent az Úr jósága az élők földjén. Jézus Krisztus megszületett. Köszönjük meg hálás szívvel,hogy Megváltónk jövetele megváltoztatta ezt a földet,s megváltoztathatja az emberi szívet is”

Kádár Ferenc

ISTENTŐL MEGÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KIVÁN

A DUDARI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DudariHarangszó

DUDARI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
III évfolyam 2..szám 2014 KARÁCSONY
AZ IGE TESTÉ LETT
„ Az Ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét,
mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,
telve kegyelemmel és igazsággal.”
Jn 1.14
Karácsonykor, ebben az évben is Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Ez az ünnep arra emlékeztet minket, hogy Jézus Krisztus eljött a földre, az emberek közé. Advent vasárnapi istentiszteleteken erről tettek bizonyságot hittanos gyermekeink, akik elmondták, hogy a legnagyobb ajándék az, hogy Jézus velünk van. Az ajándékozás jelképezi Isten ajándékát és szeretetét. Egymás megajándékozásának célját így fogalmazták meg : továbbadjuk azt a szeretetet, amit Istentől kaptunk!
Had álljon itt most néhány gondolat a karácsonyi ajándékozás felelősségéről!
Karácsony a legszebb keresztyén ünnepünk. Egymást meg szoktuk ajándékozni, hogy az ünnepet szeretteink számára minél örvendetesebbé tegyük. Az ajándéknak kicsi és nagy egyaránt örül. A kereskedők, a bóvli-gyártók idén is felkészülten, jó előre várták a karácsonyi ajándékvásárt.
Nekünk, keresztyéneknek fel kell tennünk a kérdést: jó-e az, ha a gyermekeink, keresztgyermekeink, unokáink karácsonyfája alá a divatajándékok- divatjátékok kerülnek.? Talán a játékfegyver ártalmas voltát egyre többen belátják. Sokan viszont gyanútlanul sétálnak bele az újabb csapdákba. Az állandóan reklámozott figurák nem nevelik lányainkat, fiainkat az édesanya, az édesapa szerepre. Az ártatlannak ítélt rajzfilm-nethősök, s a képeikkel díszített ezernyi játék és ajándéktárgy sem veszélytelen! Ezeket az üzleti szándékkal megtervezett és hihetetlen reklámkampánnyal támogatott szuperhősöket igen-gazdag szekták tulajdonában lévő gyárakban találták ki. Az üzleti szándék mögött felfedezhető az okkult- és New Age-s missziós szándék is! Ezekben soha nem a tiszta keresztyénséggel találkozunk! Van benne viszont bőven varázslás, szellemek, lélekvándorlás…
A keresztyén kultúrkörhöz tartozó Európában, így hazánkban is oda jutottunk, hogy a játék-és könyvesboltok karácsonyi kínálatában alig lehet találni egy-egy olyan könyvet, játékot, ami Jézus Krisztus születéséről hűen szólna.
Ígéretet tettünk kereszteléskor - s ezt ne felejtsük el sose - gyermekeink, keresztgyermekeink keresztyén hitben való nevelésére nézve. Felelősségünk, kötelességünk, hogy minden lehetséges módon azon igyekezzünk, hogy számukra a Karácsony valóban Jézus születésének ünnepe legyen. Méltó tehát, hogy szeretteink karácsonyfája alatt keresztyén könyvek és játékok kapjanak elsősorban helyet. Felnőtt ismerőseink megajándékozására sincs méltóbb, mint egy-egy Biblia, evangéliumi-könyv, Írásmagyarázat, vagy vezérfonal…
Éljünk ezzel a missziós lehetőségünkkel és kötelességünkkel,és ne felejtsük el magajándékozni egymást „minőségi” időnkből !!
Reménységgel teljes adventi készülődést és Áldott Karácsonyt kívánok!

Kálmán István
lelkipásztor

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK ÉS EGYÉB ALKALMAK

December 20 . 15 óra : Karácsonyi készülődés: kézművesség,verselés,éneklés-összpróba
December 21. 10 .30 : Advent 4 vasárnapi ünnepi istentisztelet
December 21. 17 órától Kántálás (Szervezés alatt)
December 24. 17 .00 Karácsony szent esti istentisztelet a gyerekek szolgálatával
December 25. 10. 30 Karácsonyi ünnepi istentisztelet úrvacsorával
Igét hirdet : Suhai Kristóf legátus
December 26. 10 .30 Karácsony 2. napi istentisztelet úrvacsorával
December 28 . 10 .30 Istentisztelet
December 31. 18 .00 Ó –esztendei istentisztelet
2015 január 01. 10 30. Újévi istentisztelet ,úrvacsorával.

„ Küldd el Uram világosságodat,és igazságodat: azok vezessenek engem „
Zsolt: 43.3
2.
A REFORMÁTUS EGYHÁZ HIREI

Bizonyára már ismert mindenki előtt , hogy november 30.-ig a Magyar Református Egyházban tisztújító választások zajlottak le. Az ország valamennyi gyülekezetének presbitériumában választásokat tartottak az egyházkerületi. és az egyházmegyei tisztségek betöltése érdekében. Az alábbiakban közöljük a Dunántúli Egyházkerületben és a Pápai Egyházmegyében lezajlott választások eredményét:
Egyházkerület
:Püspök : Steinbach József , Gondnok: Dr Huszár Pál. Lelkészi főjegyző:Köntös László, Világi főjegyző:Dr Baráth István.
Egyházmegye:
Esperes: Tóth András tápi lelkész,Gondnok: Dr Szabó György, Lelkészi főjegyző: Pálfi Zsuzsanna győri lelkész.
Világi főjegyző:Dr Ballagi Farkas. Zsinati képviselők: Tóth András és Dr Pataky László.
A választások eredményeképpen az új összetételű zsinat várhatóan 2015 február 25-ig alakul meg.
És bár a választások a presbitériumokban zajlottak ,de hisszük,hogy a Jn. 15.16 –ban megírtak erre a választásra is vonatkoznak „ Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki ,és rendeltelek titeket arra,hogy elmenjetek ,és gyümölcsöt teremjetek,és gyümölcsötök megmaradjon……”
Balogh István
GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL
Áldás Békesség ! Igy köszöntjük egymást református testvéreinkkel Áldás ,békesség : bizony ránk is férne. De vajon áldottak vagyunk-e?
Békességben élünk ? Mert mit is jelent áldottnak lenni ? Nem problémamentes életet,vastag pénztárcát,kicsattanó egészséget,több lábon állást,sikeres gyerekek,unokák meglétét. Ezekkel ki is egyeznénk,de áldottnak lenni ennél többet jelent: Isten jótetszését tudni életünkön.
Tudni ,hogy nem vagyunk elhagyottak ,van gondviselőnk,sőt Megváltónk is a Jézus Krisztusban. Igy nem csak a földi,de örök életünk felől is békességünk lehet.
Jézus mondja: „ keressétek először Isten országát és igazságát,és ezek mind megadatnak nektek (Mt .6.32)
Ezen gondolatok jegyében kíván minden kedves olvasónak áldott,békés ünnepeket gyülekezetünk Bibliaköre nevében:
Simon Ervinné

--------------------------------------------------
--------------------------
Örömmel tudatjuk kedves Olvasóinkkal, hogy 2014- ben is sikerült templomunkat szépíteni , komfortossábbá tenni..
Gyülekezeti tagjaink adományainak köszönhetően. 350 000 Ft értékben vásároltunk futószőnyeget.
Szintén adományból és egyházmegyei támogatásból fűtésrendszer bővítést hajtottunk végre mintegy 440 000 Ft értékben.
Nagy örömünkre szolgál, hogy egy testvérünk nagy értékü Heinz-Alborn tipusu orgonát ajándékozott gyülekezetünknek. Az új orgonáért való hálaadó istentisztelet 2014 augusztus 3-án volt
A Gyülekezeti Házban található székeket is sikerült felújítatunk-szintén céladomány segítségével- mintegy 110000 forint értékben.
A parókiáról sem feledkeztünk meg . Itt egyházmegyei támogatás segítségével és gyülekezet tartalékból bejárati ajtókat tudtunk cserélni.
„ Az Istennek pedig legyen hála az Ő kimondhatatlan ajándékáért(„(2 Kor 9.15.)
Balogh István
---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------
ANYAKÖNYVI HÍREK: (2014 április 17-től)
______________________
Isten áldását kérte házasságukra: 2014 július 12-én : Volstrommer Veronika és Lott Balázs
„ Amit azért Isten egybeszerkesztett,ember el ne válassza”( Mt.19.6)

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

„ Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket ,és ne tiltsátok el őket,mert ilyeneké a az Isten országa”(Mk.10.14)

A keresztség sákramentumában részesült: 2014 június 1-én: Poós Krisztián és Bauernfeind Edina gyermeke: Frigyes
2014 július 20-án Jakab Norbert és Waller Szilvia gyermeke : Anna
2014 augusztus 3-án Bognár Szabolcs és Kovács Judit gyermeke: Jamina

-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
„ Elválni kedvesinktől fájdalmas és nehéz (401 dics)
Temetések:
Református szertartás szerint eltemettük: április 17-én Csizmadia Istvánt élt 56 évet
Június 11-én Simon Mártonnét ( szül:Valler Rebeka) élt 85 évet
Június 26-án Jakab Józsefnét ( szül: Hüll Margit) élt 83 évet
Október 24-én Kiss Jánosnét (szül:Neheli Anna) élt 84 évet
November 22-én Andrási Kálmánt élt 77 évet

A feltámadás Ura ,Jézus Krisztus adjon erőt és vigasztalást a gyászoló családoknak
--------------------------------------------------------------------------------------

Dudari Harangszó
Megjelenik évente két alkalommal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DudariHarangszó

DUDARI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
III évfolyam 1.szám 2014 HÚSVÉT
NAGYPÉNTEK ÜZENETE
A kereszt az egyik legismertebb szimbólum a világon. Megtalálható címerekben,keresztek állnak az utak mellett,a temetőben a sírok fölött,és milliók hordják ékszerként. De vajon ismerjük-e valódi jelentőségét ? A kereszt nem csupán a keresztyénség általános jelképe,hanem ettől sokkal több. Emlékeztet bennünket: de nem csak arra,hogy Isten Megváltót küldött értünk,hanem arra is, hogy Isten akarata a kereszthalál által ért célt.

Egy történet szerint,mikor a faluban Nagypénteken megszólaltak a harangok,valaki megkérdezte a gyülekezet egyik tagját: Ki halt meg ?. A kérdésre így hangzott a válasz: „ Meghalt a te hited”.
Egyházi ünnepeink között Nagypéntek nincs az őt megillető helyen. Más nagy ünnepeink, így a Karácsony,,és a Húsvét az egész világon ismertek és népszerűek,olyannyira,hogy az emberek szemében elhalványítják a többi egyházi ünnepet. Pedig Nagypéntek nélkül nincs Húsvét. Az emberek szívesebben tartanak örömteli ünnepeket,ajándékozásokkal, vidám népszokásokkal,de kevésbé szeretünk szomorú dolgokra emlékezni. A Húsvét a feltámadás csodájának üzenetével örömteli ünnep. De ha csak a feltámadásra emlékszünk ,és arra nem ,ami előtte volt,ha csak az édest akarjuk érezni anélkül,hogy előtte megízlelnénk a keserűt,azzal az Evangélium igazságát csorbítjuk.

A Nagypéntek- és a halál – mélysége nélkül nem érthető meg a Húsvét és a feltámadás titka. Talán azért nem akarnak az emberek tudomást venni a Nagypéntek jelentőségéről,mert nem csak Krisztus halálára,hanem saját mulandóságukra is emlékezteti őket. Krisztus mondja: „ Mert én élek ,és ti is élni fogtok” (Jn. 14,19). De a Krisztussal való újjászületéshez szükség van a meghalásra is. A kettőt nem lehet elválasztani. Halál nélkül nincs örök élet és üdvösség.

Krisztus megváltó tette nem a testi haláltól ment meg bennünket,hanem az örök haláltól. A mai emberek többsége nem akar szembesülni a halál tényével,menekül előle,amíg teheti. Épp ezért kellemetlen számukra a Nagypéntek ténye. Menekülnek a halál gondolata elől,pedig épp a Nagypéntekkel való szembesülés,és utána a feltámadás csodájának átélése szabadít meg a halálfélelemtől,és segít el az örök élet reménységére. „ Halál ,hol a te diadalod? Halál,hol a te fullánkod ?......De hála az Istennek aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk , Jézus Krisztus által „(I Kor 15,55:57)

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak

Kálmán István
lelkipásztor

..........................................................................................................................

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK ÉS EGYÉB ALKALMAINK
Április 12. 15 óra : Kézműves foglalkozás gyerekeknek

Május 17 : Egyházmegyei Kispályás Focikupa Nemesgörzsöny
Április 13. 10 ,30 Virágvasárnapi úrvacsorás istentisztelet

Május 27,28,29 Evangelizációs alkalmak
Április 18. 10,30 Nagypénteki úrvacsorás istentisztelet Május 29 :10,30 Áldozócsütörtök. Úrvacsorás istentisztelet
Április 20 10,30 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet Június 09. 10,30 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet
Tóth Cseperke legátus szolgálatával, legátus szolgálatával
A Református Irodalmi Szinpad előadása Június 10 10,30 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet
A Dudari Énekkar közreműködésével Konfirmációi ünnepség
A keresztfa története címmel
Április 21 10,30 Úrvacsorás istentisztelet

Konfirmációra készülnek: Béres Patricia,Derschner Virág,,Horváth Ákos,Istenes Adrián,Kertész Patrik,Murai Martin,Simon Gergő,
Szalontay Sára,Tóth Dóra,Turner Betti,Pásztor Mónika Dzsenifer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reviczky Gyula
Fakadnak már a virágok,                                 Sziveinkben ,mint a földön
Kiderül az ég,                                                 Ma öröm legyen
És a föld most készül ülni                                 Feltámadt az isten -ember
Drága ünnepét.                                                Győzedelmesen

GYÜLEKEZETÜNK ÉLETÉBŐL
Reméljük ,hogy már mindenki számára ismert , hogy a Református Egyház gyülekezetei semmilyen állami támogatást nem kapnak,ezért működésüket csak adományokból(perselypénz,egyéb adományok,stb) és az Egyházfenntartói járulékokból tudják finanszírozni. A mi gyülekezetünk is csak ezekre tud alapozni. Az elmúlt időszak kiadásai azonban megterhelték gazdálkodásunkat. Ezért ez évben a presbitérium az Egyházfenntartói járulék összegét kénytelen 5000 Ft ra megemelni. Kérjük a Testvérek megértését. Az Egyházfenntartói járulék szedése áprilisban történik. Részletfizetési lehetőséget igény szerint biztosítunk.
„Mindenki úgy adjon, ahogy előre elgondolta szívében,,ne kedvetlenül vagy kényszerűségből,mert a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten” (2Kor 9,7)
--------------------------------------------------
-----------------
Befejeződött a templom és környezete felújításának pénzügyi elszámolása. A presbitérium által elfogadott pénzügyi beszámoló főbb adatai: Beruházás forrásai : pályázati támogatás: 13 676 051 Ft Beruházás kiadásai: Kivitelezők díjai 18 374 561 Ft
Egyházmegyei tám. 800 000 Pályázathoz nem kapcs
Adományok 3 600 000 anyag vásárlás 364 206
Gyülekezet tartalékból 1 225 816 Egyházkerületi hitel
Társadalmi munka 1 150 000 kamatai 563 100
Összesen 20 451 867 Társadalmi munka 1 150 000
Összesen 20 451 867

„ Óh mi Urunk Istenünk! Mindez a gazdagság,amit gyűjtöttünk,hogy neked és a te szent nevednek házat építsünk,a Te kezedből való,és a tied lesz mindez”(I Krón.29,16)
…………………………………………………….
…………………
A Református temetővel kapcsolatosan szeretnénk tájékoztatni a kedves Olvasót arról,hogy évente közel 200 ezer forintot fordítunk temető fenntartásra. A tavalyi évben lépcsőket építettünk, korlátokat helyeztünk ki. Az elhanyagolt sírokról eltávolítottuk a vadon nőtt cserjéket, folyamatosan gondoskodunk a hulladék elszállításáról, stb. De szomorúan kell megállapítani, hogy a presbitérium minden igyekezete ellenére is ,vannak olyan látogatók akik a kialakult rendet megsértik . Ezért fordulhat elő olyan, hogy figyelmetlenségből, vagy nemtörődömségből pl. nyitva hagyják a vízcsapot, vagy” megszakítják” azokat Tavalyi évben ezért kellett három vízcsapot cserélni, de ezért történt csőtörés is,mely által a vízdíjunk közel 20 000 Ft lett. Az utóbbi időben tapasztalható ,hogy a hulladéktároló konténerbe -,amelybe száradt virágot, mécsest lehetne csak rakni .- háztartási hulladékot hordanak. Kérjük ezért a kedves Olvasót hogy a temető rendjére vigyázzon ,de mi is az Önkormányzattal egyeztetve a problémák megoldására egy temetőgondnoki szolgálatot hoztunk létre,melyről a hirdetőtáblákon lesznek tájékoztatva a látogató hozzátartozók.
Van azért örömteli dolog is: A temető kerítést az Önkormányzat szépen lefestette. Köszönjük .
----------------------------------------------------------------
-----------------------
A Zsinat által létrehozott Egyházi Jövőkép Bizottság a szeptember zsinati ülésig minden héten egy-egy Egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. Így a mi gyülekezetünket is. Az imádságok heti bontásban szóljanak a gyülekezetépítés hatékonyságáért,az igehirdetés a tanítás, megújulásáért,a diakónia kiteljesedéséért,az ifjúság bevonásáért,a bizonyságtétel teológiájának kidolgozásáért,az evangelizáció új, mai formájának kidolgozásáért. Fontosak ezek az imádságok azért is,mert Egyházunk ez év végén választásokat tart. Tisztújításra készül.
Gyülekezetünkben a Bibliakör már imatémájává tette az Egyházi Jövőkép Bizottság kérését. Kérjük a Testvéreket ,hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez.
----------------------------------------------------------------- Balogh István
-------------------------- gondnok
2014 ANYAKÖNYVI HIREI

Isten áldását kéri házasságukra : 2014 04 19-én . Király Adrienn és Rechner Zsolt
„ Amit azért Isten egybeszerkesztett,ember el ne válassza” (Mt.19,6)
___________________________________________________________________________________________________________

A keresztség sákramentumában részesült:2014 január 25-én: Tárnai Balázs és Tárnai Újlaki Andrea gyermeke: Márk
2014 január 25-én Újlaki István és Gurdon Andrea gyermeke: Dávid ,István

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket,és ne tiltsátok el őket,mert ilyeneké az Isten országa”(Mk.10,14 )
_.............................................................................................................................................................................................................................................................................._______________________________________________________________________________________________________________________________________
Temetések: Elválni kedvesinktől fájdalmas ,és nehéz (401. dics.)
Református szertartás szerint eltemettük: Január 28-án Török Sándort élt 72 évet
Február 1-én Andrássi Lászlót élt 68 évet
Február 6-án Jakab Lajosnét (szül:Molnár Julianna) élt:78 évet
Április 3-án Hegyi Bálintnét ( szül: Papp Vilma) élt 95 évet
Április 11-én Mazalin Imrénét (szül. Jakab Rózsa) élt 83 évet
A feltámadás Ura,Jézus Krisztus adjon erőt és vigasztalást a gyászoló családoknak
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dudari Harangszó
Megjelenik évente két alakalommal

 

 

 


 

 

 

DUDARI HARANGSZÓ

A DUDARI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

II ÉVFOLYAM II. SZÁM                        2012 HÚSVÉT

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Isten nagypénteki  világprivatizációja

Mert áron vétettetek meg: Dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” 1.Kor 6,20

Az utóbbi években gyakran halljuk a televízióban, olvassuk az újságokban a privatizáció kifejezést. Mit is jelent ez a szó? –Megvenni, megszerezni bármilyen áron, saját tulajdonná tenni valamit. Pl. egy gyárat megvenni azért, mert amilyen állapotban van, úgy nem működő képes, nem tud többletet termelni, nincs haszon belőle, egy szóval ráfizetés. Ilyenkor jönnek azok az üzletemberek, akiknek van pénzük, és úgy gondolják: megszerezhetem jó olcsón, és tudásom, tehetségem által működőképessé teszem a gyárat.

Több, mint 2000 évvel ezelőtt Isten végrehajtotta a leghatalmasabb, legjelentősebb privatizációt, a megváltás csodáját nagypénteken. „Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyos váltattatok meg Atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.” 1.Pét. 1, 18-19.

Isten annyira szerette az embereket, hogy nem hagyta, hogy bűneikben elvesszenek, hanem megváltotta, tulajdonába fogadta őket egyszülött Fiának vére által. Nagy árat fizetett azért, hogy az Istentől elpártolt, megromlott természetű emberekből újat teremtsen. Az az emberi szív, amely már lassan kihűlt, megdermedt újra szeretni tudjon.

Az a szem, amelyből csak gyűlölet áradt, újra szelíd tekintetet sugározzék. Az a kéz, amely mindig csak maga felé fordult, újra kitárulkozzék, segítő és simogató kézzé váljék mások számára. Az a láb, amely minden buktatót és görbe utat megtalált rátaláljon és ráleljen a golgotai kereszthez vezető útra.

Örömmel és hálás szívvel vallom, hogy én elfogadtam Isten csodálatos privatizációját. Jézus Krisztus tulajdona lettem. Voltam én is Istennek tékozló gyermeke, aki messze ment az Atyai háztól, de Istennek földig hajló szeretete átölelt engem is, s felemelt a mélységből. Golgotai keresztjének egyetlen sugara is elég volt ahhoz, hogy bűneimre rávilágítson. Elég volt ahhoz, hogy újjá teremtsen, s a bennem lévő űrt Ő töltse ki: Szeretettel, hűséggel, jósággal, alázattal, szelídséggel, hogy egyre jobban kirajzolódjék arcomon ami krisztusi, hogy meglássák az emberek: az Ő tulajdona vagyok.

Kedves Olvasó! Akarsz-e Jézus Krisztus tulajdona lenni?

A privatizálónak ellenfele, vetélytársa is van. – Jézus Krisztus ellenfele a Sátán. Ő is tulajdont akar, és mindig azt ami a másé, és nem mindegy, hogy milyen áron! Változatos dolgokat tud kínálni: Csábítóakat, világiakat. De egyszer észreveszed, hogy becsaptak, elhagytak, kifosztottak, már senkinek sem kellesz. Jézus Krisztus még így is, ekkor is igényt tart rád. Ő a legnagyobb mélységből is ki tud emelni. Régóta vár a döntésedre: Akarsz-e az övé lenni?

Ma is azt üzeni: „ Megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.”

---

Állandó alkalmaink: vasárnap 10.30 és 15.00 istentisztelet

10.30 gyermekistentisztelet

csütörtök 19.00 bibliaóra

Ünneprend: 04.06. Nagypéntek 10.30 Úrvacsorás istentisztelet

08. Húsvét I. 10.30 Úrvacsorás istentisztelet legátus szolgálatával

09. Húsvét II. 10.30 Úrvacsorás istentisztelet

05.06. Anyák napi it.

15-17. Evangelizáció 19.00

27-28. Pünkösd /ugyanúgy mint húsvétkor/

06.03. Konfirmáció 10.30 /reménység szerint már a templomban/

2012 évi konfirmandusaink: Fuchs Tamás,Hegyi Ádám,Horváth Ákos,Molnár Levente,Szmulai Éva,Táncos Zsófia,Tóth Enikő

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak!

Kálmán István

lelkipásztor

---


Gondolatok a diakóniáról Nagyhét idején.

Mit is jelent tulajdonképpen a diakónia kifejezés? Nagyon egyszerűen lefordítva : szeretetszolgálat. Ez a fogalom egyidős a keresztyén egyházzal,hisz az első gyülekezet választott ki ilyen néven embereket az asztal körüli szolgálatra. „ Válasszatok ki magatok közül atyámfiai hét férfit ,akiről jó bizonyságot tesznek,akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel és őket állítsuk be ebbe a munkába” Ap. Csel 6:.3

Nem akármilyen kritériumok ezek ! Rendelkezünk –e ilyen tulajdonságokkal ?

Ma a diakóniai feladat alatt általában a következőket szoktuk említeni: beteglátogatás, családlátogatás, kórházban és szeretetotthonban élők felkeresése,idősek szállítása, szeretetvendégség lebonyolítása.

Több kevesebb sikerrel gyülekezetünkben is működik ez a tevékenység a presbiterek és a bibliakörösök segítségével. A látogatást nem egyszerűen humánumként kell kezelni,hanem Krisztust kell közelebb vinni a meglátogatotthoz. Ezért fontos lenne, hogy ezt a tevékenységet megtért emberek gyakorolják,akik bizonyságot tudnak tenni Jézus megváltó munkájáról

Jézus maga így vall a szeretetszolgálatról: „ Éheztem,ennem adtatok,szomjúhoztam innom adtatok,jövevény voltam befogadtatok,mezítelen voltam és felruháztatok,beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám „

Ez az igazi diakónia ! Legyen szemünk a másik ember nyomorúságára,és amennyire rajtunk áll segítsünk. Az egész gyülekezet problémáját nem tudjuk megoldani. Valamilyen ponton azonban jellé kell válnunk. Minden kereszténynek felelősséget kell hordoznia legalább egy emberért,vagy tevékeny részt kell vállalnia olyan szolgálatban ,amely azokért dolgozik akik a világban „ megfáradtak és megterheltettek”Minden embernek megvan a maga Lázárja,akit Isten a kapuja elé helyezett. Az egyház attól egyház, hogy másokért él !

Nagyhéten Jézus kereszthalálára emlékezünk. Ő az igazi diakónus,,az etalon. Minden tettét a szeretet motiválta . Ott hagyta a menny dicsőségét,hogy nekünk ne a kárhozat legyen az osztályrészünkVegyük komolyan Pál apostol szavait. „Egymás terhét hordozzátok,úgy töltsétek be Krisztus törvényét” Gal. 6,2

És ,hogy miért kell diakóniát végezni. Egyszerűen azért mert Jézus parancsolja. Tegyük mindezt alázatosan,engedelmesen

Magunk előtt nem kürtöltetve. Jézussal állandó közösségben.

Simon Ervinné

_____________________________________________________________________________________________________

Gyülekezetünk életéből: A presbitérium január 29-i ülésén elfogadta gyülekezetünk zárszámadását,és költségvetését. Megválasztotta a Pénzügyi és Számvevői ,valamint a Diakoniai bizottságot. Tisztségében megerősítette az Épitési bizottságot,amely ez évben már három alakalommal kellet, hogy állást foglaljon a templomfelújítással kapcsolatban. Ilyen volt a parkoló építéssel kapcsolatos,a belső szellőzővel kapcsolatos ,valamint az Örökségvédelmi Hivatal által előírt világitási lehetőségek kiválasztása

______________________________________________________________________________________________________

Anyakönyvi hírek: 2011 december 15-től 2012 április 3-ig

Keresztelés és házasságkötés sajnos nem volt

Elválni kedvesinktől fájdalmas és nehéz” 401. dics.

Temetések (református szertartás szerint )

2012 február 19-én temettük Farkas Józsefnét (sz: Vince Julianna) 86 évet élhetett

2012 március 7-én temettük Horváth Józsefet 82 évet élhetett

---

 

 

 

 

 

 

 

Dudari Harangszó

A DUDARI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

I évfolyam 1.szám 2011 HÚSVÉT

------------------------------------------------------------------------------------------

„Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, „ Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak,

akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy Akik elvesznek,de nekünk kik megtartatunk

valaki hisz Őbenne el ne vesszen,hanem örök élete legyen. Istennek ereje „ (1Kor.1:18)

Mert úgy szerette Isten a világot,hogy egyszülött Fiát adta.

Hogy valaki hiszen Őbenne,el ne vessen,hanem

Örök élete legyen „ ( Ján 3:14-16)

Ígéret beteljesedése: Éva még nem tudta,de már az átok előtt elhangzott az ígéret, hogy utódja a kígyó fejére tapos.

Amikor fellázadt a kiszabadított zsidó nép Isten ellen, a büntetésül rendelt mérges kígyók marása után csak az maradt életben,aki felnézett a póznára tűzött kígyóra. Különös párhuzamot láthatunk az ámító ,póznára tűzött képmása és Jézus keresztje között. Valóban átokká lett értünk. Isten minden ígéretét beteljesíti. Sokszor nem úgy,ahogy képzeltük. A tanítványok sem gondolták, hogy Mesterük a kereszthalál által teljesíti be a szabadítás igéretét. Isten azt igérte, hogy megbünteti engedetlen népét-a büntetést is be kellett teljesítenie. Kiméletlenül

Mennyire megdöbbenünk a híradásokban látott, halott véres eseményeken,erőszakos cselekedeteken. Hányszor olvastuk a Bibliában,hallottuk az igehirdetéseken a nagycsütörtöki és nagypénteki eseményeket ? Talán már megszokottá vált ,hozzátartozik a húsvéti ünnepekhez. Abban az időben a kereszt félelmetes kivégzőeszköz volt a cégéres bűnözők számára. Esetleg több napig tartó gyötrelem után állt be a halál szívbénulás,vagy fulladás következtében. Ha siettetni akarták a halál bekövetkezését,eltörték a lábszárcsontokat, hogy ne tudjon az elítélt felerőlködve levegőt venni. Nehéz kegyetlenebb halált elképzelni, mint a kereszthalál.

Az Atya teljes büntetést mért rá . Elhagyta (Máté 27:46) A kárhozat az,ahol nincs Isten. Megdöbbentett már Jézus kereszthalála ? Ráébredtél már, hogy teéretted történt ? Ha igen ,akkor újra,meg újra odaborulsz-e? Elmondod- e másoknak is ?

Bolondság vagy erő ?

Az ember eljátszotta az örök életet (I Móz 3:22) . De nem csak az első emberpár lett bűnös, hanem mindannyian vétkeztünk (Róm. 3:20,11:6). Ha valaki önerőből akar megfelelni az üdvösség feltételének, az távolodik a kereszttől. Végül, hogy célba is érkezzen,hit kell. El kell fogadnom az ingyen kegyelmet. Ez beismerése annak, hogy egyedül képtelen vagyok megfelelni Isten teremtési céljának. Ugyanakkor ez mindenre elegendő erőforrás is. Jézus áldozatát elfogadta az Atya,harmadnap feltámadt. Ha volt ereje a kereszten maradni,s nem szállt le róla, ma is tud erőt adni minden próbához , neki tetsző feladathoz.

Az emberek gyakran viselik,vagy helyezik el látható helyen a jelképes keresztet. Ez nem baj, de csak akkor kedves Istennek, ha ez a személyes kapcsolatot jelenti Jézussal. Azt, hogy elfogadtam az érettem hulló vér tisztító erejét. Ha nincs így ,akkor a kereszt dekoráció ,vagy amulett.

Neked milyen kereszted van ? Amennyiben nem veszed komolyan Jézus keresztjét,akkor neked csak bolondság….akkor pedig azok között vagy ,akik elvesznek ! Még nem késő komolyan venni……… és akkor megtapasztalhatod Istennek erejét. Erőtlen vagy ? Borulj le, vagy borulj le újra a kereszt alatt !

Elválaszt vagy összeköt a Krisztus keresztje Attól függ van-e hit. Aki nem hisz a bűnbocsánatban az nem is kéri, nem is fogadhatja el. Az ilyen embert elválasztja Istentől is és Isten gyermekeitől is. A kereszt találkozási pont Isten és ember között, de nem csk felfelé kapcsol össze,hanem egymással is,akik hiszünk benne. Törekedjünk ennek a kapcsolatnak az erősítésére !

Keresztközösség : Akkor a Golgotán hárman feszíttettek meg,de csak ketten voltak közösségben, Jézus ,és aki kérte, hogy emlékezzen meg róla (Luk. 23:42) Ez a lator elfogadta a keresztjét,de felismerte, hogy csak a Jézus keresztje által lehet országának lakója. Aki nem zúgolódik saját keresztje miatt,hanem felveszi,az lehet Krisztus követője (Luk. 9:23) Ez nem vezeklés,magunk megtagadása, az indulatok , a kívánságok megfeszítése (Gal. 5:24) Lemondás a kényelemről,Istennel nem egyeztetett kivánságokról, bosszúról , stb. Aki felveszi a maga keresztjét,az könnyíti a másikét,s számíthat rá, hogy az övét is segítik hordozni. Isten csak olyan keresztet ad amit elbírunk. Olyat ne vegyünk fel amit nem Ő ad,abba belerokkanunk. A kereszt nem érdem,vagy erény. Ne dicsekedjünk vele

Nékem pedig ne ne legyen másban dicsekedésem,hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében,aki által nékem megfeszíttetett a világ és én is a világnak” (Gal. 6:14)

Áldott húsvéti ünnepet kívánok minden kedves olvasónak !

Kálmán István református lelkipásztor

________________________________________________________________________________________________________-____

Állandó alkalmaink:Vasárnap 10,30,és 15 óra istentisztelet Csütörtök 19,00 Bibliaóra

Vasárnap 10,30 gyermekistentisztelet

Ünnepi istentiszteleteink és egyéb alkalmaink:

Április 22. Nagypéntek 10.30 Úrvacsorás istentisztelet Májusi krándulás az ifivel ,barlangászat ,focikupa

Április 24 Húsvét 1 napja 10.30 Úrvacsorás istentisztelet Június 2-5 Evangelizáció

Hegedüs Anna IV éves theológa szolgálatával Június 12 Pünkösd 10.30 Úrvacsorás istentisztelet

Április 25 Húsvét 2.napja 10.30 Úrvacsorás istentisztelet legátus szolgálatával

Május 1 Anyák napja 10 30 Ünnepi istentisztelet Június 13 Pünkösd 10,30 Konfirmáció Úrvacsorával

Hittanos gyerekek szolgálata Július- Augusztus Ökumenikus istentisztelet

Május 8 Szószékcsere 10.30. Istentisztelet gyermek és ifi táborok

Gilicze Tamás szolgálatával Szeptember 04 15.00 Szabadtéri istentisztelet

Magas Bakonyi Reformátusok Találkozója

Kedves Olvasó ! Kedves gyerekek !

Észrevetted már, hogy húsvét az egyik legszebb évszakban van ? Boldogsággal töltenek el a tavasz látható jegyei :ibolyák ,nárciszok dugják ki fejecskéjüket a melegedő földből,rügyek pattannak a fákon,virágeső hullik lábunk elé,vidám madárcsicsergés adja hírül: Új élet támad. Isten megújítja a föld külső arculatát. A természet is örül az Úrnak. Így örvendeztünk az állatkerti kiránduláson együtt mi,kicsik és nagyok a teremtett világ szépségei láttán. Így örvendezik a húsvéti gyülekezet is majd: meghalt az Úr,de harmadnapra Isten feltámasztotta Őt . Csodás híradás ez : Ő ÉL. Minden évben hallod ,mégsem lehet unalmas ez a hír. Érted szól! Miattad szól! Világrendítő esemény Jézus feltámadása . Elmúlt a nagypénteki gyász,itt van az öröm ideje !Húsvétkor ujjongó örömmel köszönti az egyház feltámadott Urát és Királyát. Te is ünnepelj nagy örömmel és hálával gyülekezeted közösségében

Nagypéntek a bánaté,

Húsvét pedig az örömé

Nagypénteken Jézus meghalt

Harmadnapra feltámadt:

Adjunk hálát Urunknak

Köszöntsük Őt imában!

Kálmán Istvánné

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Néhány gondolat egyházközségünk gazdálkodásáról,pénzügyeiről.

Sokak számára tisztázatlan kérdések, hogy mit és mire költünk ? Miért kell adakozni ?

Az első amit fontos leszögezni : a gyülekezet teljes mértékben önfenntartó. Sem állami,sem önkormányzati támogatást nem kapunk. Ebből következik, hogy gyülekezetünk abból gazdálkodik,amit a Dudaron élő emberek összeadnak.

Bevételeink :1, Egyházfenntartói járulék, melynek éves összege 4000 Ft. Ezt minden magát reformátusnak valló keresőképes személytől várjuk , valamint azoktól a más vallásúaktól is elfogadjuk,akik szükségét érzik annak, hogy gyülekezetünket támogassák. Befizetéskor erről nyugtát adunk. Ha belegondol a Kedves Olvasó ez az összeg havi 333 Ft

2, Perselypénz,melyet névtelen adományként istentiszteleti alkalmakon adnak a templomba járók. A perselypénz nyilvántartását és könyvelését a presbitérium végzi

Az egyházfenntartói járulék,és perselypénz csupán a működéshez és fenntartáshoz elegendő Ezért fogadunk el:

3, Céladományokat: parókiára ,temetőre ,templomra.,melyek segítségével tudjuk a szükséges felújításokat , fejlesztéseket megvalósítani. Az ilyen befizetésekről is nyugtát adunk. Ez évben különösen fontos céladomány a templomunk belső felújítására történő adakozás.

4 Bevételeink közé sorolhatók a különböző pályázatokon elnyert összegek. Ezek az összegek azonban szigorúan csak a megpályázott feladatra használhatók fel. Még 2009-ben templom belső felújításra,a kőkerítés kijavítására,meghosszabbítására adtunk be pályázatot 13millió 800 ezerFt értékben. A legfrissebb értesüléseink szerint pályázatunk sikeres volt., igy elkezdhetjük a munkálatokat. Fontos azonban tudni, hogy a megnyert összeg csak a felújítások 70 % át fedezik. A hiányzó 30 %-t gyülekezetünknek kell előteremteni. Hogy ez sikeres legyen a presbitérium számít a kedves olvasó adományára is. Ez azonban csak akkor jó,ha hálából adjuk,mert megköszönjük ezzel Istennek mindazt ,amit tőle kaptunk A bevételek felsorolása után a kiadásokról is kell szólni. : Vannak személyi kiadások,mert ha egy gyülekezet lelkészt választ, a megszavazott lelkipásztori javadalmat ki kell tudnia fizetni.. Fizetjük továbbá a templom , gyülekezeti ház, parókia közüzemi költségeit (villany, gáz, víz, stb) Költünk továbbá postaköltségre,irodaszerre, épületek biztosítására. Nem utolsó sorban –sőt talán első helyen kellett volna említenem – odafigyeléssel ,de nagy örömmel fordítunk nagy összeget a gyülekezeti élet kiadásaira, Ilyenek: a különböző szeretet vendégségek ,konferenciák, kirándulások gyermek és ifjúsági munka. Ezeken kívül kötelező módon teljesíteni kell un. közegyházi befizetéseket is

Végezetül a Példabeszédek könyvéből idézek: „ Van aki bőven osztogat,mégis gyarapszik,más meg szűken méri a járandóságot,mégis ínségbe jut „

Áldott húsvétot kívánva

Balogh István gondnok

Anyakönyvi hírek

Keresztelések: ….megkeresztelve őket az Atyának ,a Fiúnak és a Szentléleknek nevében (Mt. 28,19 )

Január 23-án kereszteltük Komenda Miklós és György Júlia gyermekét Kristófot

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Temetések: Mert én tudom,hogy az én Megváltóm él és utoljára megáll a por felett (Jób. 19,25)

Január 4-én temettük Seprényi Gábornét.(szül Horváth Mária) Élt 85 évet

Január 8-án temettük Papp Istvánnét (szül :Nagy Ilona ) Élt 63 évet

Január 25-én temettük Tóth Lajost Élt 82 évet

Január 31-én kísértük utolsó útjára Kiss Józsefet Élt 90 évet

Március 5-én kísértük utolsó útjára Eszes Árpádot Élt 54 évet

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dudari Harangszó

Megjelenik évente két alkalommal

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 21, összesen: 104132

 • 2020. május 28., csütörtök

  Újratervezéseink során vajon odafigyelünk-e, hogy biztosan szükségünk van arra, amire igényünk is? Megjelent a Karakter magazin legfrissebb száma, vál...
 • 2020. május 27., szerda

  Trianon nem csak az országot, de az egyházszervezetet is darabokra szakította. A magyar reformátusok egy ellenségessé vált politikai környezetben szin...
 • 2020. május 27., szerda

  Külön kelyhes úrvacsorát javasol a gyülekezeteknek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A testület a nyári táborok megtartá...
 • 2020. május 27., szerda

  Ismét megnyílt a Kálvin Kiadó Bocskai úti könyvesboltja, június 4., csütörtöktől pedig már a Bibliás Könyvesbolt is várja az érdeklődőket.
 • 2020. május 26., kedd

  A Baár–Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek mind hitüket, mind kreativitásukat megmutatják.
 • 2020. május 25., hétfő

  A megújulás növekedés, a megújulás kovásszá válás, a megújulás nyájjá alakulás.
 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...
 • 2020. május 20., szerda

  „Budapesti lakosok, miért ültök itt a járványhíreket falva?”
 • 2020. május 19., kedd

  Miből élnek gyülekezeteink, és mit tehetünk saját közösségünkért krízishelyzetben?