Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Az Ige világosságában

 

A legnagyobb Feladat a hívő számára!

 

Az Úr Jézus mondja:

„Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt.” Lukács.12, 8

Aki az Úr Jézust követi, az a legnagyobb felelősséget vállalta. Ha valaki Jézusról vallást tesz, az nem kisebb feladatot teljesít, mint az életmentés áldott feladatát! Ez hívő életünk értelme, ezért születtünk újjá, ezért élünk még, ezért neveztetünk Krisztusról keresztyénnek, ezért vagyunk az övéi, ez a küldetésünk lényege, mert mi már Hozzá tartozunk, és Ő ebben a munkában akar használni minket!

 

Az Úr Jézus tanítványaiként a legnemesebb küldetésben járunk, mert nekünk kell megismertetnünk kortársainkkal az élő, feltámadott Jézus Krisztust. Ez a legfontosabb, a legnehezebb, a legtapintatosabb, de egyben a leggyönyörűbb feladat is, amit ember kaphat.

Ma még vallást tehetünk az Úrról, de ezt csak Isten Lelke által felkészítve tudjuk, ha Ő már: „.késszé és hajlandóvá tett arra, hogy ezentúl Őneki éljünk!” Heidelbergi Káté, 1 kérdés. Isten Szentlelke által indít bennünket embertársaink megmentésére, mert szánalmat ébreszt szívünkben az elveszettek iránt!

Aki Jézus Krisztust a szívébe fogadta, az csodálatos lelki változáson ment át, és nem lehet többé „néma keresztyén”! A megtért embernek megnyílik a szíve, megnyílik a nyelve az istendicséretre és a vallástételre.

Tudjuk, hogy aki Jézust szégyelli e földön, azt Ő is „szégyellni” fogja majd az Atya előtt. A vallástétel nem kötelező, de az elhallgatás szörnyű tiszteletlenség az Úrral szemben. Vállaljuk Megváltónkat az emberek előtt, hisz Ő is vállalt minket, amikor életét áldozta értünk a kereszten! Hálából szenteljük Neki életünket, és éljünk ezután az Ő dicsőségére!

Ttrencsényi László

Nyírtura, 2006

***

 

VII. Parancsolat
„Paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó." Efezus 5,3

A paráznaságról
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a testiség, a pornográfia elárasztotta világunkat, hiszen szinte minden forrásból árad ránk a szenny. Korunk embere (kevés kivétellel) annyira fertőzött már, hogy a szabad szexualitást tartja természetesnek! Sajnos, itt is a sátán nyílt vadászterületével állunk szemben, aki alattomosan felhasználva az irodalom, a film, a számítógép világát, az emberiség túlnyomó részét már szerencsétlen koldussá tette.

Az Úr Jézus több helyen is rávilágít a paráznaság bűnére. 
„Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében." Máté 5 28
A mi szemünkben vajon minek számít a paráznaság? Tudnunk kell, hogy a „Ne paráználkodj!" parancsolat nincs felfüggesztve, és nem is lesz soha!
Tragikus és fájdalmas, hogy igen sok olyan fiatal, akik a bibliai tanítást jól ismerik, akiket egyébként hívőnek ismerünk, e bűn elkövetése után arra hivatkozik, hogy akkor még nem is volt „megtérve". 
Nem egy olcsó kifogás ez, amellyel igazolni próbálják bűneiket?
Isten egyetlen bűnt sem hagy büntetlenül. „Mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek." Róma 14,12

„Nem véletlen, hogy Isten a „ne ölj" és a „ne lopj" parancsai közé iktatta: „ne paráználkodj". Talán ez ellen vétenek a legtöbben, a legtöbbször. Nem véletlen, hogy erről milyen szókimondó Isten. A nemiség, a szerelem, a család kérdésében szinte mindenkinek fáj valami. Életünknek szüksége van a reformációra, megújulásra: ezen a ponton bizonyosan." Cseri Kálmán

Parázna = ( görögül pornosz) = eladni, áruba bocsátani.

Isten szemében minden házasságon kívüli tisztátalan testi kapcsolat paráznaságnak számít. 
A parázna ember vétkezik, Isten törvénye ellen, önmaga ellen és a megcsalt személy ellen.

· Isten az emberi testet nem bálványnak teremtette, hogy minden kívánságát teljesíteni kellene.

· Nem is ruhának alkotta, hogy váltogassuk, mint a nyitott házasságban élők.

· Nem is árunak teremtette, hogy eladható lenne.

· Nem is szemétnek, hogy odadobjuk bárkinek, mint valami tárgyat.

· Az Áldott Isten, amikor embert alkotott a testet templomnak tervezte, tisztának, és szentnek.

A paráznaság bűnei:

·         bujálkodás, orgiák, perverzítás,

·         erőszakosság nemi kapcsolatban,

·         házasságon kívüli nemi kapcsolatok,

·         házasságtörés, kacérság,

·         leselkedés, önkielégítés,

·         parázna gondolatok megtűrése,

·         pornó képek-filmek-újságok nézése,

·         szemérmetlenség, tisztátalan szemek

 

„Minden paráznaság kárhozatos Isten előtt, s így ha Isten haragját nem akarjuk magunkra vonni, tartózkodnunk kell attól. Mivel testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, mindkettőnek tisztaságát meg kell őriznünk, s ezért nemcsak a külső vétkezéstől kell szűziesen tartózkodnunk, hanem szívünkben, szavainkban, testtartásunkban s mozdulatainkban is kerülnünk kell a bűnt. Testünk legyen mentes minden féktelenségtől, lelkünk minden szenvedélytől, úgyhogy semmi részünket se mocskolja be a szemérmetlenség szennye." Kálvin János

„Ne próbáljuk mi összeegyeztetni azt, amit Isten szétválasztott. Nagyon gonosz dolog elmozdítani azokat a határköveket, amelyeket Isten állított. Élesen szét van választva egymástól az igazság és igazságtalanság, a világosság és a sötétség területe. Nem bizonytalan határ ez. Nem lehet egyszerre mind a két területen mozogni. Hívőnek a hitetlennel nincs közössége." Carl Eichhorn: Isten Műhelyében

A hívő emberek jól tudják azt, amit a hitetlenek nagyon nem szeretnek hallani, hogy nemcsak a házasságtörés számit paráznaságnak, hanem minden házasságon kívüli nemi kapcsolat is. Ismerjük a bibliai József történetét, aki kitépte magát a gonosz nő karmaiból és elmenekült. Ő fel volt készülve arra, hogy nemet mond, bármi történjék is. Számára ugyanis a paráznaság Isten elleni súlyos bűn volt. Mi is tartsuk mindig szem előtt az Igét:
„...paráznák.. nem örökölhetik a mennyek országát". 1Korinthus 6,9
„De kívül maradnak az ebek, a varázslók, a paráznák, mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot." Jelenések 22,15

A hetedik parancsolatban tehát Isten a tiszta erkölcsi életet védelmezi. 
A szexualitást Isten házasságba tervezte és csakis ott lehet vele Isten akarata szerint élni. A tiszta szerelem olyan kincs, mely Isten drága ajándéka. Aki ezt eltékozolja, az bemocskolja éltét.

Mit akar Isten a hetedik parancsolatban?
„Azt, hogy a paráznaságot mi is szívből gyűlöljük, mivel Isten megátkozta azt, és hogy tiszta és fegyelmezett életet éljünk akár a szent házasságban, akár azon kívül. Mivel testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért megtilt minden parázna cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot, vágyat és mindent, ami erre ingerelhetne." Heidelbergi Káté

 

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

***

„Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse."1Timóteus 1,15

 

VELÜNK AZ ISTEN!

Pál apostol nagyon határozottan jelenti ki, hogy ez a beszéd IGAZ és teljes elfogadásra méltó. És mégsem kell az igaz beszéd! Ó milyen kevesen veszik a kezükbe az igaz Szentírást, és milyen kevesen hisznek ma Jézus Krisztusban?

Testvérek, manapság amikor az emberek szájából annyi igaztalan beszéd, annyi bizonytalan kétes értékű, megtévesztő és félrevezető kijelentés hangzik el, hogy a kis emberke nem is tudja már kinek mit higgyen el. De nem így van ha ISTEN SZÓL: mert az Ő beszéde igaz! És mennyire igaz!

Jézus születése óta kétezer év telt el, és ma is és örökké IGAZ marad!

„Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott!" Lukács 1,45

Amióta az Úr Jézus eljött közénk, azóta a követői mindig elmondhatták, hogy: Velünk van Isten! Ő az Üdvösséget adó, a Megtartó, a Szabadító!

A fenti ige alapján kijelenthetjük, hogy Jézus Krisztus nem kevesebbért jött, nem másért jött, mint, hogy a bűnösöket üdvözítse. Aki ma nem hisz Jézus Krisztusban, az a lehető legnagyobb bajban van, mert nincs tisztában a bűnnel, annak súlyával és szörnyű következményeivel! Jézus nélkül ugyanis mindenki reménytelen, kárhozatos állapotban van!

„Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van." János 3,18

Ő azért jött a mennyből, azért öltött testet, hogy minket, bűnösöket üdvözítsen. Igen minket, bűnösöket!

Sokan karácsonykor csak a szeretetről szeretnek hallani, de a bűnről nem.

Jézus szeretete pedig karácsonykor éppen a bűnösök felé nyilvánul meg.

„Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre."

Lukács 5,32 Erről van szó! Ezért jött el Jézus a mennyből! Értünk jött bűnösökért! Be kell látnunk, hogy ez világos beszéd, egyáltalán nem bonyolult, és bárki számára, akár egy gyermek számára is érthető! Aki ezt megérti és megtérvén megköszöni Istennek mindazt, amit érte tett, az meg van mentve!

„Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre...." János 3, 17-18

Testvér! Ő ezt az életmentő küldetést érted is tökéletesen bevégezte ott a kereszten, amikor érted is kimondta, hogy: ELVÉGEZTETETT! Ha hiszel Jézus Krisztusban: meg vagy mentve!

 

Trencsényi László
református lelkipásztor

***

TELJES ODASZÁNÁS

„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, 
hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket 
élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;
és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, 
hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes." Róma 12, 1-2

EBBEN AZ IGÉBEN IS MEGLÁTHATJUK ISTENÜNK SZERETETÉT, AKI GYERMEKEIT ÖNVIZSGÁLATRA KÉSZTETI!
Most is azt látjuk, hogy a Szentháromság Egy, Örök Isten törődik velünk, amikor azt kéri tőlünk ez igében, hogy szánjuk oda testünket élő szent áldozatul okos istentiszteletként.
Az okos istentisztelet: Szt. Benedek szerint okos istenszolgálatot jelent. 

Először egy életre szóló elkötelezettséget vár tőlünk a mi Urunk: SZÁNJÁTOK ODA TESTETEKET!
Első kérdésünk ez lehet:

· Hogyan tiszteltem, hogyan szolgáltam én eddig Istent?

• Megtörtént-e teljes odaszánás, odaáldozás, vagy nem, vagy esetleg csak félig-meddig?
De kik azok, akiktől elvárható életüknek ez a teljes és tökéletes odaszánása, Istennek kedves élő, szent, áldozatul?
Csak azok, akiknek az életében megtörtént a csodálatos változás.
Akik megismerték Jézus Krisztust és követik, mert szeretik Őt, mivel tanítványai lettek.
Akik Isten gyermekei: megtért újjászületett, kegyelmet nyert emberek.
Jézusért szánjuk tehát oda magunkat teljesen, mert Ő odaszánta életét értünk a kereszten, ezért nekünk is kell Őt becsülnünk annyira, hogy ezt mi is megtegyük.
Minket az Úr most erre bíztat, sürget, sőt sarkall, ösztönöz, bátorít, mert Ő szereti az övéit, ezért ez igében is irányít, és vezet is minket, mert Ő igazán tudja, hogy ez örökéletkérdés!
Másodszor, mint szeretett gyermekeit int és figyelmeztet is!

NE IGAZODJATOK! NE IDOMULJATOK! NE SZABJÁTOK MAGATOKAT -E VILÁGHOZ!
Ez ige alapján alkalmat kínál, most arra, hogy átgondolhassuk e téren is életünket!
Mihez, kihez igazodtam, idomultam eddig? Mihez szabtam eddigi életemet?
Tudjuk, hogy az ördög nagyon jól tud idomítani, és kitűnő szabásmintákat tud készíteni. 
Nagyon szimpatikus kínálataival minket is megpróbált letéríteni a keskeny útról.
Ezért, kérhetjük a mi Urunkat, hogy bocsásson meg nekünk:
• Amikor hagytuk, hogy ez a sikerorientált világ minket is magával ragadjon és Tőle elszakítson.
• Amikor a bűnös világhoz idomulva engedtük, hogy a kapzsiság, az irigység, a harag, és a gyűlölet minket is megfertőzzön!
• Amikor nem Isten igéjéhez igazodtunk és engedetlenségünk által, mi is betévedtünk a mértéktelenség mocsarába, a bűnös kívánságok útvesztőibe.
• Bocsásson meg nekünk, ha sokszor fontosabb volt számunkra az evilági szórakozás, a munka, a család, az egészség, vagy bármi és bárki más, mint az Ő szent akarata!

Harmadszor azt kéri ma tőlünk az Úr, hogy változzatok, ÚJULJATOK MEG!

· Ismerjük az igét: „Ahol nincs kijelentés, ott elvadul a nép!"

• Tudjuk, hogy az a gyülekezet, ahol nincs lelki megújulás, ott elsorvad a missziós lendület!

Tanúi vagyunk, naponta látjuk, szomorúan tapasztaljuk, hogy ahonnan Istent kizárják hová fajulhatnak dolgok.
• Belátható, hogy Nélküle nincs megújulás sem egyházi, sem társadalmi vonalon: csak romlás, és pusztulás, legyen az egyéni, családi, társadalmi, erkölcsi, politikai, vagy kulturális szinten. 
• Be kell látnom, hogy Nélküle hitéletemben sincs megújulás, csak szánalmas próbálkozás, meddő erőlködés, belefáradás, meglankadás és kudarcok sorozata!
Uram, ments meg engem, és ne engedj hitéletem: langyossá válni, elmocsarasodni!

Uram, add, hogy megújuljak, kérlek Lelked által újíts meg!
KÖSZÖNÖM, HOGY SZERETSZ, HOGY MÉG ÉLEK, HOGY A TIED LEHETEK!
Nem szeretném elveszíteni a drága hitnek frissességét, elevenségét, üdeségét, az első szeretet tüzét!
Uram, Neked szentelem hátralévő életem!
• Itt van a szívem: foglald el a téged megillető helyet, és teljesen legyen tied ezután!
• Itt van a kezem: legyen tied, mozdulni érted, használd kezemet segítésre, símogatásra!
• Itt van a lábam: legyen a tied, menni oda ahova Te akarod, vinni a drága hírt az embereknek!
• Itt van a szemem: segíts másokat észrevenni, könyörülni, hogy ne legyek vak mások szenvedése láttán!
• Itt van a szám, a nyelvem: segíts rólad tisztán szólni, téged imádni,mert ez az egyetlen értelmes, amit szólhatok! 
Testvérek, ezután már nem lehet más célunk, mint Istennek odaszánt élettel, azt keresni, kutatni és megélni, ami Istennek kedves, ami jó, ami neki tetsző, ami tökéletes! Istenünk Szentlelke adjon hozzá erőt mindannyiunknak!


Trencsényi László
református lelkipásztor

 

***

AZ ÚR JÉZUS MELLETT

„Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által kezdettől fogva: Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében." 2Thesszalonika 2,13-14


MEKKORA KINCSNEK LEHETÜNK BIRTOKOSAI, ha mindezeket megértjük, elhisszük és befogadjuk!?
Örvendezzünk a mi áldott Istenünknek, aki így szeret, aki egyszülött Fiában, az Úr Jézus Krisztusban kiválasztott és megváltott minket bűneinkből, akinek dicsőségében részesülhetünk!
Mert Csodálatos a mi Megváltónk Jézus Krisztus, és páratlan az ő gazdagsága!

Jézus nevére, hírére, mindig megdobbant az emberek szíve és tömegek özönlöttek hozzá, mert látni, hallani akarták Őt! Jöttek mindenfelől, minden gondjukkal, bajukkal.
Kétségbeesett anyák hozták gyermekeiket! 
Betegek hozták sebeiket!
Gyászolók hozták fájdalmukat, könnyeiket. A LEGJOBB HELYRE HOZTÁK!!!

Jézus mellett, közelében: valami megmagyarázhatatlan nyugalom töltötte el szívüket.
Olyankor elcsitult a zaj, felfrissült a szív, kisimultak a ráncok, és a gondfellegek eltűntek.
Rendkívüli módon élték át Isten jelenlétét.
Kimondhatatlan biztonságban érezték magukat.
Megnyugodtak, szinte magukról is megfeledkeztek.
Éhezték, szomjazták, szinte itták szavait, az IGAZSÁGNAK BESZÉDÉT.

Jézus szavai: úgy hatottak, hogy nem maradhatott semleges egyetlen ember sem!
Szelíd szavai csontokat törtek, szívig, lelkük mélyéig hatottak.
Mert szavának ereje volt, mivel BESZÉDE LÉLEK, ÉS ÉLET, ÉS ÖRÖK!
Teremtő, szavával lecsendesítette a tengert, és lecsendesítette
a haragosokat, és az ölni készülő írástudókat, farizeusokat.
Szavai leleplezték a képmutatókat, és elnémították az acsarkodókat, a vádaskodókat.
Ugyanakkor megsimogatták a megtérő bűnösöket, a megvetetteket,
az árvákat, a szegényeket, az elesetteket.

Jézus Krisztus messiási jelei, csodái felülmúltak minden képzeletet, mindenkit ámulatba és csodálkozásba ejtettek,
„Mert minden őáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött."
Teremtő hatalmával áldotta meg Kánában, első messiási jelként a vizet, mely borrá teremtetett.
Teremtő hatalmával vette kézbe az öt kenyeret, és a két halat és táplált vele ezreket.(ma is milliókat!)
Teremtő hatalmával dorgálta meg a szeleket és lett nagy csendesség.
És tanítványai megsegítésére, az Ő számára a tenger sem jelentett akadályt!
Jelei, csodái, megdicsőülése térdre és imádatra kényszerítették a jelenlévőket. (és minket is mai tanítványait!!)

Jézus tettei, gyógyításai mindig az irántunk való könyörületből, szánakozásból, együttérzésből eredtek.
Szerető, irgalmas szívéből fakadó gyógyításai nyomán a gyógyultak ujjongva dicsérték Istent. 
Mert Őáltala a megszállottak megszabadultak, a vakok láttak, a bénák jártak, a süketek hallottak, a leprások tisztultak és halottak támadtak fel.
Mi is sebei árán gyógyultunk meg!

Jézus tanításainak: mennyei hatalma ereje volt és van, mert általa és benne a földre érkezett a mennyek országa!
Példázatai érthetővé, élhetővé tették az életet. 
Gondolkodóba ejtették a bölcseket, megfontolásra késztették a hitetlenkedőket, és 
Világos látásra vezették a bizonytalankodókat.
Soha senki nem volt olyan mély és áldott hatással az emberiség történelmére, mint Ő!

Jézusban a megoldás érkezett: Hatására a bűnös bűnbánatot tartott.
A haragos kibékült, a sértett megbocsátott.
Az ökölbeszított kezek kiengedtek, és fölszáradtak a könnyek:

· Az erőszakos megtorpant.

· Az indulatos lecsillapodott.

· A gyűlölködő meghatódott.

· Az irigy magába szállt.

· A parázna felhagyott a bűnnel.

· A megátalkodott engedelmeskedett.

· A kapzsi, pénzsóvár adakozó lett.

· A gőgös, öntelt pedig szelíd és alázatos!


Jézus ma is kegyelmet, életünkre teljes megoldást kínál: Az elveszetteknek menekülést.
A bűnösöknek, betegeknek gyógyulást.
A szomjazóknak életnek vízét, az éhezőknek mennyei kenyeret.
A keresőknek mennyi utat, a sötétben járóknak világosságot.
A megalázottaknak igazságot.
Követőinek megnyugvást, békét és üdvösséget! NEM ÉLHETÜNK NÉLKÜLE !!!!


Trencsényi László
református lelkipásztor

 

***

JÖTT A BŰNÖSÖKET MENTENI!

Jézus mondja: „Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bûnösöket a megtérésre." Máté 9,13

Tudjuk, hogy minden igeolvasásnak, igehallgatásnak mennyei célja van! Valahányszor hittel nyitjuk ki a Bibliát, Isten az Ő szeretetével hív magához és keresi a szívünket a MEGTÉRÉSRE. Engedjük, hogy Igéje most is és mindenkor szíven találjon és megtisztítson.

A legdrágább karácsonyi üzenet az, hogy Jézusban az ÉLET érkezett a földre, aki szeretetével önmagához hívja, és szívére öleli a MEGTÉRŐ bűnösöket. Így ölel magához most minket is, mert mind a mai napig Jézus Krisztus szeretetéből élünk, Aki drága áron váltott meg minket. Azért élünk még, mert Ő eljött a mennyből, hogy a bűnösöket megmentse, meggyógyítsa, életüket rendezze! Jézus ma is hívja a bűnösöket! Boldog, aki engedelmeskedik neki!

Hozzá jönni kizárólag nyitott szívvel érdemes! Soha ne jöjj hozzá megszokásból, közömbös szívvel, vagy félszívvel, de jöhetsz bátran, bármikor könnyek között, bűnbánó szívvel!

Testvér, csak akkor lesz igazi nyugalma a lelkednek, ha őszinte gyermeki hittel rábízod magad, mert akkor a megoldás érkezik zaklatott életedbe. Ahol Jézus van, ott ÉLET van és gyógyulás, ezért most egy őszinte csendes imádságban sorold el az Úrnak fájdalmaidat, sebeidet, gondjaidat. Ő ismeri, hogy hol vérzik az életed, öntsd ki előtte beteg szívedet, mert ma még rendezheted az Úrral összekuszált életedet, megoldatlan dolgaidat. Bízd magad az áldott orvosra, és megláthatod Isten szabadítását.

Úr Jézus segíts, mert Te vagy az ÉLET! Te a bűnösöket menteni jöttél. Kérlek, bocsásd meg bűneimet, és jöjj el az én szívembe, mert tudod, hogy nélküled minden szétesik, haldoklik, összeomlik körülöttem! Kérlek, ments meg! Nélküled nem élet az életem! Lelked által gyógyíts meg, hogy teljes szívvel a tied lehessek. „Gyógyíts meg Uram és meggyógyulok, szabadíts meg és megszabadulok, csak téged dicsérlek." Jeremiás 17,14

Nincs annál nagyobb öröm, mint amikor Jézus Krisztus útja és a te utad végre MEGEGYEZIK, amikor mindketten azonos irányba haladtok- EGYÜTT, amikor vele járod minden lépésedet- HAZAFELÉ! Tedd a kezed bátran az Úr Jézus Krisztus átszegzett kezébe, és hajtsd a szíved meghitten az Ő megsebzett szívére, mert Ő sebeivel gyógyítgat most is téged!

Ha mindezt megteszed, és vele jársz, meglátod az Isten dicsőségét. Félned nem kell többé, aggódnod nem kell többé, csak hinned kell Benne rendületlenül, és elmondhatod az Ige szavaival: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem." Zsidók 13,6 Isten most Igéje és Szentlelke által téged is menteni akart, fogadd be Őt a szívedbe, hogy végre a drága Megváltó, Jézus Krisztus legyen számodra a legfontosabb ezután, mindenek fölött!


Trencsényi László
református lelkipásztor

***

A legnagyobb Feladat a hívő számára!

Az Úr Jézus mondja: 
„Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt." Lukács.12, 8

Aki az Úr Jézust követi, az a legnagyobb felelősséget vállalta. Ha valaki Jézusról vallást tesz, az nem kisebb feladatot teljesít, mint az életmentés áldott feladatát! Ez hívő életünk értelme, ezért születtünk újjá, ezért élünk még, ezért neveztetünk Krisztusról keresztyénnek, ezért vagyunk az övéi, ez a küldetésünk lényege, mert mi már Hozzá tartozunk, és Ő ebben a munkában akar használni minket!

Jézus tanítványaiként a legnemesebb küldetésben járunk, mert nekünk kell megismertetnünk kortársainkkal az élő, feltámadott Jézus Krisztust. Ez a legfontosabb, a legnehezebb, a legtapintatosabb, de egyben a leggyönyörűbb feladat is, amit ember kaphat.

Ma még vallást tehetünk az Úrról, de ezt csak Isten Lelke által felkészítve tudjuk, ha Ő már: „.késszé és hajlandóvá tett arra, hogy ezentúl Őneki éljünk!" Heidelbergi Káté, 1 kérdés. Isten Szentlelke által indít bennünket embertársaink megmentésére, mert szánalmat ébreszt szívünkben az elveszettek iránt! 

Aki Jézus Krisztust a szívébe fogadta, az csodálatos lelki változáson ment át, és nem lehet többé „néma keresztyén"! A megtért embernek megnyílik a szíve, megnyílik a nyelve az istendicséretre és a vallástételre.

Tudjuk, hogy aki Jézust szégyelli e földön, azt Ő is „szégyellni" fogja majd az Atya előtt. A vallástétel nem kötelező, de az elhallgatás szörnyű tiszteletlenség az Úrral szemben. Vállaljuk Megváltónkat az emberek előtt, hisz Ő is vállalt minket, amikor életét áldozta értünk a kereszten! Hálából szenteljük Neki életünket, és éljünk ezután az Ő dicsőségére!

Trencsényi László

református lelkipásztor

 

 

 

***

Trencsényi László lelkipásztor IGESZOLGÁLATAI

***

Lukács 11,42
A SZÍVTELEN ADAKOZÁS BŰNE
Lukács 12, 20-21
A KAPZSISÁG BŰNE
Lukács 12, 8-9
AZ ELHALLGATÁS BŰNE
Máté 6,9
ISTEN AKARATA
Máté 5,3 
LELKI SZEGÉNYEN
Ézsaiás 12,3
TISZTA FORRÁSBÓL
Márk 4,18-20
A MAGVETŐ PÉLDÁZATA
Márk 3,4-5
GYÓGYÍTÁS SZOMBATNAPON
Máté 24,12
MEGHIDEGÜLT SZERETET

János 18,37
A LEGNAGYOBB ÖRÖMHÍR
5.Mózes 32,9-11
BIZTONSÁGBAN
Máté 5,13
MENNYEI ÍZ
Máté 5,14
RAGYOGJATOK
1.Korintus 6,19
A LÉLEK TEMPLOMA
2.korintus 2,15
MENNYEI ILLAT
2.Korintus 3.3
ÉLŐ LEVELEK
1.Péter 2,9-10
SZENT NEMZET***
A SZÍVTELEN ADAKOZÁS BŰNE

"De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni!" Lukács 11,42.
Az Ószövetségben több utalást találunk a tizedfizetésre. A mi Urunk Jézus Krisztus is foglalkozik ezzel a kérdéssel, mégpedig új alapra helyezve azt. Üzenetét, tanítását összefoglalhatjuk egy rövid mondatban: Hiába minden szívtelen áldozat. A szív az igazi Istennek tetsző áldozat! Merő képmutatás lesz életünk és minden adakozásunk is ha nincs benne az Istenünk iránt érzett őszinteség, tisztesség, igazság és szeretet.
Sokan foglalkoznak napjainkban is a tized fizetésének kérdésével. Egyes felekezetek burkoltan ködös utalásokkal tartanak rá igényt, mások természetesnek veszik és nyíltan hirdetik, vagy egyenesen megkövetelik tagjaiktól a tizedet. Ez egyes szektákban olyannyira eltorzult már, hogy híveikkel kérdőíveket is kitöltetnek keresetükről. Elrettentő esetekben még attól sem riadnak vissza, hogy "bevessék" az Anániás és Safira esetét (Ap.Csel.5) vagy egyenesen átokkal fenyegetik meg a "tudatlan hívőket"!
Vigyáznunk kell ezekre a farizeusi csapdákra, mert nem mindegy hogyan kezeljük ezt az érzékeny kérdést! Ebben fenti példában szereplő tizedfizetés minden jó érzésű ember szemében visszataszító hatást kelt, mert gőgössé, fölényessé, elbizakodottá teszi az adakozót. Így nincs értelme az adakozásnak és felesleges az a nagy buzgólkodás is, amikor az ember szüntelenül csak számol, porciózik, oszt és szoroz, hogy: "mennyi jár" az Istennek, de a szíve mindig kimarad adományából!

Testvérek mi ebben a kérdésben is nagy szabadságot kaptunk a mi drága Megváltónktól. Szabadon és boldogan adhatunk számolatlanul áldott célokra anyagi javainkból. Ismerjük a mi Urunk tanítását: " Ne tudja a te bal kezed mit ad a jobb.-( Máté 5, ) Mert a jókedvű adakozót szereti az Isten! Az Úr Jézus a hideg és merev emberi hagyományok helyett mindig Isten dicsőségét ragyogtatja fel: az igazságos ítéletet, az irgalmat, Isten szeretetét! Ez legyen a helyes magatartásunk mindig amikor adakozunk!A KAPZSISÁG BŰNE
"Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.- Lukács 12,20-21A példázatban szereplő embert magunk előtt látva, bizony elcsodálkozhatunk, hogy így földi kincseinket szorongatva mi is Isten szemében milyen szánalmasak, szegények, üresek és becsapottak vagyunk. Ó mennyire eltorzult az értékrendszerünk és az értéknek hitt féltett kincseink mennyire csak hitványságok az örökkévalókhoz képest.
Ennek az embernek tulajdonképpen anyagi javak tekintetében mindene megvolt s úgy tűnt, hogy egyenesben van az élete is: Bő termés, busás anyagi haszon, kényelem stb. Mégis szerencsétlen ez az ember, mert valami nincs rendben az értelmével, lelke kényelméről beszél ugyan de anélkül, hogy valóban törődne is lelkével. A kiábrándító valóság azonban az, hogy nincs már lehetősége anyagi javait élvezni, mert közben véget ért az élete. Őt már nem a nagy földi terveinek megvalósítása vagy az élet kényelmének élvezése várja, hanem a végső elszámoltatás. 
Tulajdonképpen a baj forrása a hibás életszemléletében, a kapzsiságban keresendő:
v Nem volt hite : Istent tökéletesen kihagyta minden számításából.
v Nem volt szíve: Csak kapni tudott, mindent csak önmagának akart.
v Nem volt lelki látása: Csak a földi kincseket látta, melyek elvakították.
v Nem volt perspektívája: Csak ebben a földi életben tudott gondolkodni.

Manapság is aki nem Isten szerint gazdag, az bármikor hasonló helyzetbe kerülhet. Ezért ez az eset számunkra is tanulságos figyelmeztető jellegű üzeneteket hordoz. Sajnos hitetlenül mi is így nézünk ki és ilyen magunknak valók vagyunk. De mit is jelent Isten szerint gazdagnak lenni:
v Mennyei kincseket, elavulhatatlan értékeket gyűjteni: Jézus Krisztus által megismerhetjük azt, hogy mi kedves az Úrnak. Ő naponta megtölti életünket gazdagon, békességgel és szeretettel koronáz meg és lelki ajándékokkal ruház fel.
Az Úr arra is figyelmeztet minket, hogy talentumainkkal helyesen gazdálkodjunk és adjuk tovább azt, amit Isten szent kegyelemből kaptunk:

"Adni kell, adni, mindent odaadni: Munkát, erőt, életet, pénzt, ruhát és kenyeret, Könnyet, mosolyt, simogatást, jószándékot, jóakarást, Imádságot, egészséget, melegséget élő hitet. Odaadni akárkinek a legelső nincstelennek.Szeretetet adni- adni s érte semmit sem kívánni- Kalkuttai TerézAZ ELHALLGATÁS BŰNE

"Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt." Lukács 12, 8-9Azzal, hogy ha valaki az Úr Jézusról vallást tesz, nem kisebb feladatot teljesít, mint az ÉLETMENTÉS áldott feladatát! Ezért születtünk, ezért élünk, ezért neveztetünk Krisztusról keresztyénnek, ezért vagyunk az övéi, ez a küldetésünk lényege, mert mi már megismertük Megmentőnket, Aki másokat is menteni akar és ebben a munkában minket is fel akar használni!
Nem kisebb a küldetésünk mint az, hogy nekünk, ma élő hívőknek kell megismertetnünk kortársainkkal az élő, feltámadott Krisztust. Ez a legnehezebb, a legtapintatosabb, de egyben a leggyönyörűbb feladatunk is.

Testvérek, ma még vallást tehetünk az Úrról, de mi tisztában vagyunk azzal, hogy ez csak Isten Lelke által felkészítve tehetjük, ha Ő már: 
".. késszé és hajlandóvá tett arra, hogy ezentúl Őneki éljek!- Heidelbergi Káté, 1 kérdés. Isten Szentlelke tehát indít minket az embertársaink megmentésére, mert szánalmat ébreszt szívünkben az elveszettek iránt!
De hogyan lehetünk alkalmasak erre az áldott feladatra? Aki Isten Szentlelke által az újjászületés csodálatos változásán átment az nem lehet többé "néma keresztyén"! A megtért embernek megnyílik a nyelve az Istendicséretre és a vallástételre. Amint az első bizonyságtételünkre életünk végéig emlékezni fogunk ugyanúgy mint az első hangos imádságunkra.
Tudjuk, hogy aki Jézust szégyelli-e földön, azt Ő is "szégyellni" fogja majd az Atya előtt. A vallástétel nem lehet senki számára kötelező, de ne essünk az elhallgatás bűnébe, mert ez szörnyű tiszteletlenség az Úrral szemben. Tudjuk-e, merjük így vállalni a Megváltónkat, Aki életét áldozta értünk a kereszten? Ne okozzunk Neki fájdalmat, ha szeretjük Őt!

JÉZUS PANASZA
Ti Mesternek hívtok - és nem kérdeztek engem.
Útnak neveztek - és nem jártok rajtam.
Világosságnak hívtok - és nem néztek rám.
Életnek neveztek - és nem kerestek engem.
Bölcsnek hívtok - és nem követtek engem.
Hatalmasnak neveztek - és nem kértek engem.
Irgalmasnak hívtok - és nem bíztok bennem.
Igazságosnak neveztek - és nem féltek tőlem...
...Ha egyszer örökre elvesztek - ne okoljatok engem!
(A lübecki Krisztus-szobor felirata)ISTEN AKARATA

"Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is- Máté 6,10
Egyik kedves énekünk mondja:"Akaratod nekem, mutasd meg szüntelen, ne rejtsd el Mesterem, tetszésedet!- Ebben az "én" központú hitetlen világban bárcsak minden ember így keresné naponta Isten akaratát!
Most nézzük meg mi is Isten akarata az ember életében? "Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.- Ezékiel 18,23 "Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.- János 6,40

Tudjuk, hogy Isten senkire sem kényszeríti rá akaratát, hanem beleegyezésünket kéri, hogy üdvözíthessen! Szabad akaratunk van ellentmondani vagy engedelmeskedni Istennek.
Az ember romlottsága leginkább abban nyilvánul meg, hogy nem Isten akaratának rendeli magát alá. Még a megtért embereknél is sokszor előfordul ez a "betegség", és nem tudnak Isten akaratába feltétel nélkül belehelyezkedni, hát még beletörődni milyen nehéz! 
Márpedig minden olyan imádság céltévesztett és kisiklott, amelynek végére nem lehet oda tenni, hogy: "Legyen meg a Te akaratod". Ne feledjük, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus az utolsó éjszakán is ki tudta mondani, hogy legyen meg az Atya akarata! 

Testvér, te ki tudod- e mondani Pál apostollal, hogy: -Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?- Lehet, hogy Isten azért nem tud adni, mert még mindig mással vagy elfoglalva és mással van tele a kezed és a szíved? 
Üresítsd meg Isten előtt magad és Ő gazdagon fog adni, de akkor sem azt amit te elképzeltél, hanem mindig azt amire éppen szükséged van! 
Mennyire más lenne az életünk, ha mindenkor szemünk előtt lebegne Isten élő Igéjének vezetése, tanácsa: "Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes." Róma 12,2 "Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek-. 1.Tesszalonika 4,3LELKI SZEGÉNYEN

" Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa" Máté 5,3Jézus tanítói működését a valódi boldogság meghirdetésével kezdte meg. Ő ismeri minden emberi vágy végső célját, még azokat is amelyeket megfogalmazni sem tudunk. Látja azt is, hogy miként tévednek el annyian a boldogságkeresés mélységes útvesztőiben. Minket is ismer, akik ma figyelhetünk az Ő szavaira és azt is tudja, hogy jelenleg boldog-e az életünk? 

Jézus már az első boldogmondásban megmutatja minden boldogság célját, mely nem más mint a mennyeknek országa. Ehhez először is olyan lelkiállapot szükségeltetik, mint a lelki szegénység. A szó itt koldus szegénységet jelent. Tudjuk, hogy a koldus nem szégyell kiállni az emberek elé és kitartani a kezét alamizsnát várva.
Mi akik lelki szegénynek valljuk magunkat, nem szégyellünk naponta mély alázatban Isten elé járulni és oda nyújtani elé szegény szívünket és Tőle olyat kérni, amit ember nem tud megadni: kegyelmet és bűnbocsánatot és Szentlelket minden napra. 
Csak az lehet lelki szegény, aki önmagát megüresítve, semminek tartva, Isten irgalmasságában naponta tud megnyugodni. Tanuljunk meg mindenkor alázatosak maradni az Úr előtt, mert Jézus is vállalta értünk a teljes szegénységet, amikor emberré lett és értünk feláldozta az életét! "Mert ismeritek a mi Urunknak Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok." 2. Korintus 8,9TISZTA FORRÁSBÓL

"Örömmel meritek vizet a szabadító kútfejéből- Ézsaiás 12,3
Amikor tanácsot akarunk adni valakinek, akkor szoktuk idézni ezt a szépen csengő buzdítást: "CSAK TISZTA FORRÁSBÓL". Én mégis jobban szeretem ezt a gondolatot- hitem szerint- igazabbnak fordítani:
CSAK AZ EGYETLEN FORRÁSBÓL!
Amint víz nélkül elképzelhetetlen a földön az élet, ugyanúgy a keresztyén ember élete is elképzelhetetlen a szabadulás kútfeje, forrása- Jézus Krisztus nélkül. Én úgy ismerem Isten Igéjét mint egyedüli olyan forrást amelyből valóban örök élet fakad. " Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne.- János 4,14

ÖRÖMMEL, AZ EGYETLEN FORRÁSNÁL!
Aki már találkozott Jézus Krisztussal és átélte a megtérés csodáját, az tudja csak, hogy milyen öröm az Úrral minden nap találkozni. Szomorkodhatunk-e az élő víz mellett? Soha! Isten Igéje ragyogóvá teszi a szívünket és az arcunkat.

MERÍTENI AZ EGYETLEN FORRÁSBÓL!
Mi tudjuk, hogy Isten Igéjéből meríteni csak a szívünkkel lehet. Mégpedig azzal az új szívvel amelyet Istentől kaptunk, a régi ugyanis alkalmatlan volt erre. Akinek nincs újjászületett élete, az bizony szomjan halhat még az Ige mellett is. " Ha valaki szomjazik jöjjön énhozzám és igyék " János 7,37 Ma is magához hív az Úr Jézus, és boldog ember, aki hozzá menekül!

Sajnos, nekünk mindig szem előtt kell tartanunk azt az tényt is, hogy nem minden forrás tiszta, ami annak látszik. A szekták ma is tisztának látszó de mérgezett forrással kínálgatnak , ezért mindig vizsgáljuk meg az Ige mérlegén, hogy mit fogadunk el. Tanuljuk meg, hogy mindig csak az EGYETLEN HITELES FORRÁSBÓL táplálkozzunk, ez pedig csakis a Szentírásban hozzánk szóló Isten áldott igéje lehet.
A legcsodálatosabb Istentől kapott lehetőségünk az, hogy akár ma is létrejöhet az állandó, meghitt, élő kapcsolat a Békesség fejedelmével, az Élet Forrásával, Jézus Krisztussal! 
Ezzel a képpel kapcsolatban nagyon találó az alábbi vers, melyben három márványcsésze adja át egymásnak a forrásvizet. 

Conrad Ferdinand Meyer: A RÓMAI KÚT 

Felszökken a víz, s átfolyik
a márványcsésze öblibe,
Túlcsordul most a második, 
a vízét zuhogva önti le:
Megtölti ez a másikat,
s már víz pezseg a mélyiben.
Mindegyik vesz, mindegyik ad,
árad és pihen.

Igen, ez a mi küldetésünk is. Nekünk is ilyen őszinte természetességgel kellene mindig továbbadnunk, a mi drága Megváltónktól, Jézus Krisztustól kapott életmentő igét, mert Ő mondja: "Aki hisz énbennem, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek- János 7,38
Soha ne hagyjuk el az élő vizek forrását! Az éltető Igét, amit az Úrtól folyamatosan kapunk, szelídséggel fogadva engedjük, hogy színültig megtöltsön, mert csak így fogjuk tudni azt másoknak is továbbadni, szolgálni! Csak így válhat életünk: békességszerző életté, szeretetet, örömet, békességet termő áldott életté! A MAGVETŐ PÉLDÁZATA

Márk 4, 18-20

"Másoknál a tövisek közé hullott a mag: ezek meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtják az igét, úgyhogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó földbe hullott a mag: ezek hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincszoros, a másik hatvan-szoros és némelyik százszoros termést hoz."


A mi drága Megváltónk Jézus Krisztus ebben a felejthetetlen példázatban négyféle talajról beszél, ezek közül három a végeredményt tekintve ugyanaz; előbb vagy utóbb beáll a halál.
Szinte magunk előtt látjuk a magok szomorú sorsát:
ELTAPOSVA, KISZÁRADVA, MEGFOJTVA.

Eltaposva:
Mi az érték ma? Vannak, akik kegyetlenül bánnak mindennel, amit Isten mond és semmibe veszik, legfeljebb csak taposni szeretik. Ők csirájában ölik meg az Igét és mindazt, ami szent, ami pedig számukra az életet jelenthetné, de így még lehetőséget sem adnak a megfoganásra.

Kiszáradva:
Nincs hely, nincs gyökér, nincs víz, mindenütt csak kő van és sivatag. Hányan haltak már meg ilyen lelki sivatagban, Vajon hányan fog-nak még ezután így meghalni, akiknek szívük még mindig kőből van? Számukra csak a felszín a fontos a minden komolyságot nélkülöző látszat. Ha próbák jönnek vagy üldözés, azonnal elszárad a hit és minden szomjan hal!

Megfojtva:
A tövises szív kegyetlen hely. Előbb vagy utóbb, mint a hurok-ba futott vad, belenő a tövis és ő pedig belenő a tövisbe: - nincs menekvés. Pedig még sokáig úgy tűnhet, hogy minden rendben van és él, csak később derül ki, hogy valami nagy baj van a környezettel. A nagy fojtogató jelen van; az, aki a halált tartogatja számára mielőtt még teremni tudna.

Rangos sportversenyeken az esélytelenek megnyugtatásaként fennen hangoztatják, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos és így sokan eleve vesztesként állnak rajthoz. 
Ez a kijelentés lelki értelemben a legnagyobb hazugság.
Mert a keresztyénség útján rajthoz álló ember nem elégedhet meg csupán a részvétellel, vagy a második hellyel. 
Itt győzni kell, mert minden más eredmény katasztrofális vereség, mely egyenlő a halállal.

Testvérek, ha Jézus Krisztusnak adtuk teljesen a szívünket, akkor a jó talajnak előbb-utóbb teremni kell: "százannyit, hatvanannyit, vagy harmincannyit". Végig kell futnunk az előttünk lévő pályát, hittel és hűséggel. Ne féljünk, hiszen az ige bíztat minket: "Diadalmat ad nekünk" I. Kor 15,57 "A győzelem, amely legyőzte a világot a mi hitünk!" I. János 5,4 
Tartozzunk a győztesek közé, hogy elnyerhessük az élet koronáját! "Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek." Jakab 1,12GYÓGYÍTÁS SZOMBATNAPON

"...szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk és sajnálta őket szívük keménysége miatt: majd így szólt ahhoz az emberhez: "Nyújtsd ki a kezedet!-Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze."
MÁRK 3,4-5Jézusnak ez volt az első nyílt összeütközése a farizeusokkal, akik vérben forgó szemekkel figyelték, amint meggyógyított szombatnapon egy beteget. A rosszindulatú farizeus megfigyelők számára ez olyan felháborító volt, melyért Jézus halálát akarták. 

Tudnunk kell, hogy szombatnapon a zsidó rendelkezések szerint tökéletes nyugalmat kell tartani: 
nincs tűzrakás, nincs sütés-főzés, nincs utazás, nincs teherhordozás stb. Aki ezt nem tartja meg az a szombat meggyalázója. 
Sokan ma is elítélnék Jézust, mivel szombatnapon jót cselekedett, gyógyítani mert. 

Vizsgáljuk meg ezt a kérdést részletesebben. 
A sabbat (szombat) jelentése: nyugalom. Jézus azt mondja magáról, hogy ő a szombatnak is Ura.(Márk 2,28) Ő életet menteni jött a földre és a nyugalomnap ajándék voltát igyekezett helyreállítani, megszabadítva a törvényeskedő terhektől, mert az Úrnak panasza van rá! 
"Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést!- Ézsaiás 1,13

Mi akik Jézus követői vagyunk nem a szombatot ünnepeljük nyugalom napjaként, hanem a hét első napját a vasárnapot, mert a mi Urunk Jézus Krisztus ezen a napon támadt fel a halálból. Ezért a mi Református Keresztyén Anyaszentegyházunkban is az apostolok és az őskeresztyének példáját követve: (Ap.Csel 20,7; I.Kor 16,2, Jelenések 1,10) a vasárnapot, az ÚRNAPJÁT ünnepeljük. 

A Szentírás szerint mi nem akarunk az árnyéknak szolgálni, hanem a VALÓSÁGNAK. 
"Senki se ítéljen el titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hiszen ezek csak ÁRNYÉKAI az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság.- Kolossé 2, 16-17

Ma is sokaknak nagy kérdés az, hogy mit szabad és mit nem szabad a nyugalom napján cselekedni. A kérdésre a választ maga az Úr Jézus adja meg azzal, hogy ezen a napon is "szabad jót cselekedni.- (Máté 12,12) 

Nekünk tudnunk kell, hogy nem a "nap" számit, hanem az élet, mégpedig az örök élet. Ezt akarja ma nekünk adni a mi drága Megváltónk. Egyedül Neki van hatalma kimenteni minket a biztos halálból! Ő ebben az igében most nekünk mondja, hogy:"nyújtsd ki" bátran beteg szívedet, és kérd és vedd a kegyelmet! Aki ezt hittel megteszi az valóban csodákat fog átélni: teljes lelki gyógyulást! 

Testvérek, áldjuk a mi Urunkat azért, hogy mi Őhozzá; a halálon is győztes Királyhoz tartozhatunk, akinek feltámadására minket a vasárnap megszentelése emlékeztet, de emlékeztet arra a mennyei nyugalomra is, ahová Ő vezet el minket, ha mindvégig kitartunk mellette. 
Ezért mindig hálával emlékezzünk arra, amit a mi áldott Megváltónk az Úr Jézus Krisztus tett értünk bűnösökért.
A MEGHIDEGÜLT SZERETET

" Mivelhogy a gonoszság, megsokasodik a szeretet sokakban meghidegül- Mt.24,12 

Manapság, globális felmelegedésről beszélnek a tudósok, lelki értelemben viszont globális lehűlést tapasztalunk.
Ebben a könyörtelen világban nem túlzás Tóth Árpád gondolata:"...köztünk a roppant, jeges űr lakik...- Saját bőrünkön tapasztaljuk, ahogy a jégcsapszívek szúrnak, és a jégtömbbe zárt arcizmok görcsbe rándulnak.
Nagyon hideg lett a világ és kitapintható az igazságtalanság, az irigység, a hivalkodás, a büszkeség, a nagyravágyás, a haszonlesés, a harag és a gyűlölet. Szeretet nélkül nem lehet sokáig kibírni. Így élünk vacogva, részvét nélkül az embertelenségben, és szenvedünk tovább a szeretet hiányától mindaddig, amíg nem találkozunk Jézus Krisztussal.
Az Ő mérhetetlen szeretete törte meg a lelki "jégkorszakot-. 
A két évezred alatt számtalan ismertetőjele volt a keresztyénségnek, de csak egy marad örök. Nem a különböző jelképekről, sem a betanult szólamokról, hanem csak a szeretetről ismerszik meg Krisztus tanítványa. 
"A szeretet soha el nem fogy!-1 Korintus13,8 

Minden újjászületett ember csodálatos változáson megy át. Ilyenkor a kívülállók először csak azt érzékelik, hogy a durva, önző, érzéketlen emberből: kedves, gyöngéd, tapintatos személyiség lett. A Krisztusban hívők őszintén szeretik egymást, mert a Lélek tüze melegíti át őket és az első szeretet lángja tartja elevenen a testvéri közösséget. Az Úrtól kapott teljes szeretet kiűzi a félelmet és csak ennek a mennyei szeretetnek erős gátjain törnek meg a jéghideg világ félelmetes vad hullámai. A LEGNAGYOBB ÖRÖMHÍR

Jézus mondja:
"Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.- János 18,37
Nincs ahhoz fogható öröm, mint amit Isten adott nekünk Jézus Krisztusban. Az Ő eljövetele, megszületése, testet öltése az emberiség számára a legnagyobb örömhír.
Nekünk a Karácsony sokkal többet jelent, mint az általában vett szeretet ünnepe, mert ez a nap az Élő Isten felénk kiáradó végtelen SZERETETÉNEK ünnepe! Higgyük el, hogy Őnála jobban senki sem szeret minket, hisz értünk küldte és adta egyszülött Fiát.

Vegyük a bátorságot és vizsgáljuk meg, hogy igaz-e amit a Biblia Jézusról ír. Győződjünk meg arról, hogy kicsoda Ő, és mit tett értünk, mert Jézusnál csodálatosabb személyiség soha nem született!
Minden hitetlen ember tulajdonképpen merényletet követ el önmaga ellen, amikor nem él ezzel a lehetőséggel. Sokan keserűségükben, vagy kényelmükben nem tudnak, vagy nem akarnak tisztán, józanul látni, mivel csalódtak az igazságtalan világban. De Jézus éppen értük jött, őket hívja, a bajban lévőket, a megfáradtakat, mert még nyitva áll a kegyelem ajtaja és bárkinek része lehet abban a múlhatatlan gyönyörűségben, melyet Isten Fia hozott közénk!

Jézus Krisztus maga az ÉLET! Egyszerűen nem lehet nélküle élni! Ő a bűn miatti halott világba értelmet, életet, megoldást hozott. Az Ő személye, minden ember számára reménységet hozott, mert Ő ma is ad bűnbocsánatot, teljes szabadulást, teljes örömet, teljes nyugalmat, szeretetet, békességet és örök életet annak,aki ezt elfogadja.

Amennyiben szükségünk van ezekre az ajándékokra, akkor kérjük most az Urat, hogy Szentlelke által vegyen lakozást a szívünkben. Csak ekkor lesz boldog az életünk, örök és múlhatatlan az ünnepünk!BIZTONSÁGBAN

"Mert az Úrnak része az Ő népe....körülvette őt, gondja volt rá, őrizte mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket és tollain emeli őket- 5 Mózes 32,9-11


Van egy kedves énekünk, melynek reflénje így hangzik: "Miért szeret Isten, miért szeret még?" Sokszor elgondolkodom azon, hogy miért is szereti Isten az embert ennyire. Még nehezebb ezt érteni akkor, ha arra a mérhetetlen fájdalomra gondolok, amit Isten érezhet a mi bűneink miatt, 
Miért szereti hát, mégis Isten a bűnös embert? A hitetlenek számára ez nem is kérdés. Csak a megtért emberként kezdünk elgondolkodni ezen, és mégsem értjük, de annyi bizonyos - nagyon drágák lehetünk a mi Teremtő Atyánknak, ha értünk a keresztre adta az Egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. 

Ha valakire elmondható ez: "úgy őrzi mint a szeme világát". Akkor tudjuk, hogy ez számára a legértékesebb, legfontosabb, legdrágább, amit a világ minden kincsénél is jobban félt és szeret.
Ez a kibeszélhetetlen szeretet érezhető meg a fent idézett igében. Ha Jézus Krisztust befogadtuk a szívünkbe, megtérésünkkor Isten népének tagjává, drága gyermekeivé váltunk. Féltve őrzött szeretett kincsek lettünk az Élő Isten számára. Ez az igazság!
Miért? Csak azért, mert szeretjük Jézus Krisztust és már az övéi vagyunk! 

Egyszer szemtanúja voltam, amint a kis fecskék fészkükből először kirepültek. Láttam azt a kétségbeesett repkedésnek alig nevezhető bukdácsolást, ahogyan próbálták birtokba venni a légteret. Ha nagy üggyel- bajjal végre sikerült valahol landolniuk, láttam amilyen érdeklődéssel ismerkedtek a külvilággal. Számukra eddig a világot csak egy szűkös poros hely, a padlástér félhomálya jelentette. De most kint voltak, bár még gyönge szárnyaikon de már kint a SZABAD világban. Ismerkedtek a soha nem látott tágas kék égbolttal a ragyogó és meleget árasztó Nappal, a széllel, a fákkal, a háztetőkkel, a mezőkkel, a virágokkal és más madarakkal.
De ott sürögtek- forogtak mellettük a szüleik is, akik gyámoltalan fiókáikat féltő szeretettel vigyázták, körülvették, segítették, hívogatták, etetgették, tanítgatták. Ezek a kis fecskék érezhették azt a mérhetetlen szeretetet és gondoskodást, melyet szüleiktől kaptak.

Testvéreim, ti akik már Isten gyermekeinek valljátok magatokat, eltudjátok képzelni azt, hogy Isten megfelejtkezik rólatok? Ti, akik átéltétek a megtérés és újjászületés örömét, és a keskeny úton a mennyei hazába tartotok és kijöttetek a bűnös kívánságok " sötét, poros odújából" a bűn rabságából a SZABADSÁGRA az Isten megváltásának dicsőséges ege alá:- eltudjátok képzelni, hogy Isten magatokra hagy? Ugye nem!! Drágák vagytok Neki, és úgy őriz, mint a szeme fényét! Örüljetek minden napon a ti Megtartó Isteneteknek!

Oly jó, hogy érzem: kezemben kezed,
Követ a léptem: elmegyek veled!
Oly jó, hogy értem: mit ajkad beszél,
Hallgatok rád, és nem érhet veszély!
Oly jó, hogy látom: hol a keskeny út,
amelyen lelkem üdvösségre jut.
Oly jó, hogy tudom: Golgota hegyén,
Lettem a tied, lettél az enyém.
Oly jó, hogy hiszem: megmosott a véred.
Te vagy nekem a Feltámadás, Élet.A MENNYEI ÍZ

"Ti vagytok a földnek sója.- Máté 5,13

Jézus életszerű, eleven hasonlatait hallva, mindig elgondolkodhatunk jelenlegi állapotunkról, mert ezeket a hiteles képeket Isten készíti az Ő gyermekeiről, figyelmeztetésként, okulásként és soha nem azért, hogy elbizakodjunk.
A só mint életfontosságú elem jelen van az élet minden színterén. Olyan különleges tulajdonságai vannak, hogy ízesítőszerként, tartósítószerként, fertőtlenítőszerként és gyógyszer alapanyagként is széles körben alkalmazzák! A só nélkülözhetetlen a mindennapi életben. Különösen akkor értjük meg igazi értékét, ha belegondolunk, hogy milyen a világ só nélkül: keserű, romlott, fertőzött és beteg! Ugyanilyen nyomorúságos állapotban szenvednek lelki síkon is mindazok, akik Jézus Krisztus nélkül élnek! 
Jézus, amikor a tanítványait a sóhoz hasonlítja, azt a felelősségteljes küldetést hangsúlyozza amelyet minden keresztyénnek, mint a "jó sónak- teljesíteni kell! 

Ahová ugyanis a só esik ott előbb, vagy utóbb hatni kezd, mert így végzi a küldetését. Hatá-sa érzékelhető lesz, és kimutathatóvá válik. Ha ez mégsem így történik, akkor az már nem is só, csak szemét. Jaj annak a sónak mely nem tud, vagy nem akar beolvadni! "Nem jó az semmire hanem, hogy kidobják és eltapossák az emberek!-
Mi milyen keresztyének vagyunk azon a helyen, ahol élünk? Mert Isten úgy szórt el minket is a földön, mint a jó sókristályokat, azzal az életbevágóan fontos feladattal, hogy adjuk tovább a Jézustól kapott mennyei ízt, a bűnbocsánat és a feltámadás drága evangéliumát ennek a megkeseredett, ízét vesztett, Istentől elszakadt világnak.
Isten, nemcsak ideig-óráig, hanem örökre akarja átmenteni a romlás útjára tévedt, a züllés és szenvedélyek fertőjébe merült, megkötözött embereket.
"Fertőtleníteni- akarja az egyetlen hatásos fertőtlenítőszerrel a bűn halálos kórjában élőket.
Gyógyítani akarja az emberi eszközökkel gyógyíthatatlanokat és a nyílt sebeket bekötözni a Krisztus szeretetével.
Boldogok vagytok ti, földnek savai, akik az Úr Jézus áldott Igéjét /ízét/ kaptátok, ne tartsátok magatokban, hanem hirdessétek Őt, olyan természetes egyszerűséggel, panasztalanul, amint a jó só is végzi a maga küldetését. 


RAGYOGJATOK

" Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.- Máté 5,14


Ez az egyetlen olyan hasonlat, amit a mi Urunk, Jézus Krisztus jelent ki önmagáról, ugyanakkor követőiről is. Ezért ez a rang minden keresztyén ember számára a legnagyobb felelősség is egyben. Világ világosságának lenni valóban a legnagyobb feladat, sőt képtelenségnek is hangzik azok számára, akik nem ismerik az Úr Jézust.

Jézus Krisztus mondja: -..aki engem követ, nem jár sötétség-ben, mert övé lett az élet világossága- János 8,12. 
Vagyis tőle kaptuk küldetésünkhöz az evangélium hirdetéséhez a mennyei felhatalmazást.
A világosság a sötétségnek az ellentéte. Minket Isten az Ő Szentlelkének erejével, az Ige világosságával a lelki sötétségben élőkhöz küld: MENTENI !
A keresztyén embernek, mint a fénynek hármas küldetése van:

1. Világosságot tudjon gyújtani ott, ahol már minden sötét lett. A sátán csapdájában vergődőknek, a sötét bűnökben sínylődőknek tudja felragyogtatni a mennyei reménységet.
2. Meleget tudjon adni ott, ahol minden megfagyott. Az elhidegült mindentől elidegenedett, modern jégkorszakban élő embertársaink szívét az Ige melegével melengetni.
3. Vezetést tudjon adni ott, ahol a tehetetlen, becsapott és a tévelygés kiúttalan labirintusában eltévedtek várnak a csodára! MERT JÉZUS KRISZTUSSAL AZ ÉLETMENTÉS LEHETSÉGES!

Testvérek, ez a mi küldetésünk. Tudjuk, hogy az Úr Jézus szeretete által lángra lobbantott kicsi életünket- e földi harcban: viharok, orkánok szaggatják majd, mégis indulnunk kell, mert Jézus nem azért gyújtott meg minket Lelke által, hogy elrejtőzzünk, meghidegüljünk, hanem, hogy ragyogjunk! 
Töltsük be küldetésünket! 
"Legyetek Isten hibátlan gyermekei ez elfordult és elvadult nemzedékben, akik között ragyogtok mint csillagok a világban.- 
Filippi 2,15 

Csak égni kevés, 
csak világítani hiú dolog, 
égni és világítani,
ez a tökéletesség! (Szent Bernát)A LÉLEK TEMPLOMA

"Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek-1.Korintus 6,19


Sokféle templom létezik a világon, de ezek közül az a legkülönlegesebb amelyről most hallunk az igében. Hogyan és miért lehetséges az, hogy az élő Isten az egyszerű embert templomnak nevezi?
A jeruzsálemi templomról tudjuk, hogy az Isten jelenlétének a helye volt. Jellemzője a mindennapi áldozat és az igehirdetés, ahol a tisztaság, a béke, a nyugalom és az áhítat volt a meghatározó, ahová tilos volt minden idegen számára a bemenetel. 

Tudjuk, hogy minden ház építése a tervezéssel kezdődik, majd az alapozással folytatódik, de ha a terv és az alap rossz, akkor az egész épület hitvány lesz. Így van ez a lelki házzal is. Mindenki épít lelkében is valamit: szép terveket, illúziókat, álmokat-vágyakat és így mindenki épül valamivé. 
Jaj de sok eltékozolt emberi élet válik mégis rozoga düledező viskóvá, mint a megrepedezett, megroggyant, hitványul megépített ház, mert valahol, valami nagyon elromlott!

Testvér, Isten minden embert, téged is templomnak tervezett és az alapot is elkészítette, hiszen azért adta egyszülött, Fiát Jézus Krisztust, hogy ő lehessen életed alapja. Életed attól lehet Templom, Isten lakóhelye, ha behívod-befogadod őt a szívedbe, mert amit az Úr, Szentlelke által megtisztított az már nem tisztátalan!
Az életed ettől kezdve igehirdetéssé is válik, mert az Úr igéjét szólja a szád és hirdeti az életed, mert mindennapi hálaáldozat van a szívedben a Krisztustól kapott szabadságért a bűnbocsánatért!

Ha már az Úr templomaként a tisztaság, béke, nyugalom és az áhítat helye lettél, becsüld meg ezt a kegyelmet és ne rombold tovább Isten drága ajándékát, se szenvedéllyel, se tékozlással,- semmivel! Vigyázzatok hogyan éltek: -Aki Isten templomát, megrontja: megrontja azt az Isten, mert az Isten temploma szent és ez a templom ti vagytok.- 1 Korintus 3,16A MENNYEI ILLAT

"Mert Krisztus jó illata vagyunk 
Isten dicsőégére.- 2 Korintus 2,15


Isten a Szentírásban egy újabb természeti képpel gazdagít minket, ma élő keresztyéneket,- az illat jelképével. 
Csodálatos, Isten teremtett világa. Illatok milliárdjait hordozza a szél. Minden élőlénynek saját illata van. Vannak kellemes és taszító illatok is. Ezek mind rendkívül fontosak az állatok és a növények világában.
A kellemes illatok zenéjétől viszont harsog a világ, boldog a szív és felüdül a lélek. Ezzel a szép és nemes feladattal küldi el Isten is a gyermekeit a világba, mint a mennyei illat hordozóit. Mert itt élünk mi keresztyének, akik Krisztus jó hírét, mint illatot hordozhatjuk, ebben az illattalan, meghasonlott, bűnnel megfertőzött, a romlás bűzét árasztó, világban!
Azért lett ilyen a világ, mert a bűn miatt minden megromlott! Csak Krisztusnak van hatalma visszaadni a világ eredeti természetes illatát. Azok az emberek, akik valóban megtapasztalták Krisztus drága kegyelmét, Megváltó Uruk evangéliumát illatozzák. Számukra olyan természetesnek kell lennie a bizonyságtevésnek mint rózsának az illatozás, mert amint a rózsának sem lehet megtiltani, hogy illatozzon, így nekik sem! 
Amint az illatokat a szél szállítja szerteszét, a Szentlélek is úgy munkálkodik a világban, és elvégzi küldetését! A Lélek szele mindenhova odaér s vele Krisztus jó illata. Mi is így kaptuk meg, és így találtunk rá a forrásra, mely Isten végtelen szeretetét jelzi.
• Ez a Golgota, az a kereszt, mely a bűneink miatt állt. Itt hallható az a legdrágább örömhír, mely az örök életre üdíti fel a lelkünket, a kegyelem drága illatával!
Jézus Krisztus az élet lehelete! Ő az, Aki felüdíti a lelket! Ő a Golgotán kipattant "rózsa-, Aki az üres sír, a feltámadás, és az örökélet jó illatával ajándékozta meg ezt a világot. Nem lehet kedvesebb "illat- a ma emberének sem mint ez a tény: -van bűnbocsánat, van örökélet-!

Ha az Úr Jézus megtölthette a te szívedet is a feltámadás evangéliumával és megkaphattad drága illatát, vidd és add tovább, és ne feledd, hogy már azzal a felelősséggel élsz, hogy Krisztus győzelmének drága illatát hordozhatod, és míg élsz, adhatod tovább! Tedd ezt!
ÉLŐ LEVELEK

"Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével felírva nem kőtáblára, hanem a szívnek hústábláira!- 2. Korintus 3,3


Minden levélnek van: írója feladója, címzettje, és a legfontosabb az, hogy van üzenete. Tartalmát tekintve lehetnek: őszinte, örömet adó, fájdalmat okozó, életet mentő levelek! Ismerünk: hivatalos, baráti, titkos vagy nyílt, de ismerünk összegyűrt, eltépett vagy féltve őrzött leveleket is.Ebben az igében most különleges levelekről olvasunk, olyan emberekről, akik úgy élnek ebben a világban mint a levelek, vagyis fontos üzenetet hordoznak.
Milyen levél is lehet egy keresztyén ember?

Élő levél, mert a feltámadott Úr Jézus Krisztus követője lett, mint Isten újjászületett gyermeke, és kiválasztott személy! 
Boldog, mert közvetítheti azt az örömhírt, amit azt Úrtól kapott!
Tartalmas, mert a világ legdrágább üzenetét hordozza, az örök életet! Tartalma az evangélium, az Úr Jézus feltámadásának örömüzenete!
Nyílt levél, mert Megváltója azért írta meg, hogy bárhol jár, mindenki számára olvasható és érthető legyen! 
Szentlélek által íródott és nem tollal vagy más emberi eszközökkel!
Kőnél maradandóbb, nem sárgul, nem törik, nem szakad, de érez, beszél, bizonyságot tesz, mert a szívnek hústábláira írták
Egy levél csakis akkor lehet értékes, ha elvégzi küldetését, mert akkor nem írták hiába. 
Boldog vagy, ha Jézus követője lettél, mert nagyszerű munkába áltál! Isten arra gondolt, hogy téged is megír, rád is nagy feladatot bízott: életmentő, lélekmentő feladatot! Időben kell megérkez-ned a címzetthez, Várnak rád az elveszettek, és vigaszt, segítséget, gondoskodást, gyógyulást kell vinned- hirdetned nekik!
Nincs szomorúbb látvány, mint egy elkallódott levél! Te ne légy ilyen! Teljesítsd nemes küldetésed, bár nem lesz könnyű a munka, mert Jézus maga mondja:"elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé-Lk.10,3 
A világ farkastörvényeivel valóban sok fájdalmat tud okozni a szelídlelkű embereknek, de elpusztítani nincs hatalma. 
Ha mi Isten Lelke által megirt levelek vagyunk, és szívünkben hordozzuk az Úr legdrágább kézírását, akkor minden áron el kell juttatnunk a címzettekhez az Úrtól kapott örömhírt, mert életek függnek tőle!EGY SZENT NEMZET

"Ti pedig választott nemzetség ,királyi papság szent nemzet, megtartatásra való nép vagytok.- 1 Péter 2,9-10


Hányszor tűntek fel és buktak el nemzetek a történelem nagy viharaiban, útvesztőiben. Forradalmak indultak és tűzték zászlaikra az emberi szabadságvágy nagy gondolatait: "egyenlőség, testvériség, szabadság!- de a vágyak mindig csak vágyak maradtak, mert a következmény általában: félelem, rémuralom vagy zsarnokság lett. 
A népek, nemzetek között ma is leginkább a bizalmatlanság a fenyegetettség és a békétlenség a jellemző. Mert Isten szent törvénye nélkül nincs és nem is lesz a földön tökéletes és boldog nemzet
Az igénk mégis egy szent nemzetről beszél. Hogyan lehetséges ilyen ideális állapot ezen a földön? Mi, akik Krisztus népe vagyunk tudjuk, hogy már 2000 év óta létezik ez a boldog lelki nemzet. Különös nép az Isten népe: választott nemzetség.
"Isten Fia, a világ kezdetétől fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által az igazi hit egységében magának az örök életre egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megtartja, s hiszem, hogy én annak élő tagja vagyok és örökké az is maradok.-/ Heidelbergi káté.54 /
Ennek a nemzetnek nincs országhatára mert élettere és tevékenységi köre az egész földre kiterjed. Nincs hadserege, csak az evangélium hirdetők serege. Nincs fegyvere, csak az élő Isten Igéje, amely élesebb minden kétélű kardnál. Nincs pénze, mert fizetőeszköze a szeretet mely mindennél értékesebb. Van viszont alkotmánya, ez az Isten törvénye, és van államformája: Krisztokrácia, azaz Jézus Krisztus uralma.
Boldog az az ember, aki már Jézus Krisztus uralma alatt élhet! Mert népeket le lehet igázni, forradalmakat le lehet verni, embereket, nézeteiket meg lehet gyalázni, országokat, nemzeteket el lehet pusztítani,- de a Krisztus népét soha! Ugyanis az ige azt mondja: -ti megtartatásra való nép vagytok-, ez a megtartatás pedig a legjobb helyen, az áldott Isten kezében van!

Mi tudjuk, hogy Krisztus nélkül nincs valódi egyenlőség, se szabadság, se testvériség! Akik viszont Isten megváltott gyermekei lettek, azok elmondhatják, hogy mi egy boldog nemzet tagjai lettünk, ahogy az Igénk mondja: -választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartatásra való nép-, hogy hirdessük Istenünk hatalmas dolgait, Krisztusban testvérként, egyenlőként és szabadon!

Trencsényi László
református lelkipásztor

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 2, összesen: 252294

 • 2024. július 23., kedd

  Százhalombatta reformátussága folyamatos megújulással és az ifjúsági misszió erősítésével válaszol az időről időre felmerülő kihívásokra.
 • 2024. július 22., hétfő

  A református főkapitány, hídvégi Nemes János életébe és imádságaiba enged bepillantást 17. századi naplója.
 • 2024. július 19., péntek

  Megszólalásig hasonlít egymásra a ráckevei és a tiszakécskei templom. Mi most megkerestük a templomtestvérek gyülekezeteit.
 • 2024. július 18., csütörtök

  Mindannyiunknak van lelki öröksége, ami meghatározza hívő életünk mindennapjait. A szembenézés ideje, ha a hétköznapok ízetlenné válnak. Molnár Sándor...
 • 2024. július 18., csütörtök

  Lelkészek és egyházi munkatársak számára rendezett közös elcsendesedést a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
 • 2024. július 18., csütörtök

  A tahi lelkészhét központi témája ezúttal a keresztyén reménység volt.
 • 2024. július 17., szerda

  A növekedés nem nagy csodák eredménye, hanem apró, hétköznapi lépéseké – tapasztalták meg a délegyházi reformátusok, akik a bizonytalan jövőre is mert...
 • 2024. július 16., kedd

  Mitől él az Ige? Sorozatunkban személyes válaszokat keresünk a nehezen megfogható kérdésre. Ezúttal Veres Sándor, a Dunamelléki Egyházkerület főgondno...
 • 2024. július 15., hétfő

  Átadták a Monorierdői Református Egyházközség Erdei Csillagfény Református Bölcsődéjét, mely szeptembertől 28 gyermek ellátását teszi lehetővé.
 • 2024. július 15., hétfő

  Bagyó Sándorral, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökével beszélgettünk: nem könnyed nyári olvasmány.