Nyomtat Elküld Olvasási nézet

2014. évi Adventi Hírlevél

 

„Mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt."  (Énekek éneke 2, 2)

 

A BUDAPEST- BAROSS TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

2014. ESZTENDEI    ADVENTI HÍRLEVELE

 

 

"Szívem csendben az Úrra figyel."

"Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!"

 

 

KEDVES TESTVÉREK! BAROSS TÉRI EGYHÁZTAGOK vagy HOZZÁNK KÖTŐDŐEK!

 

Az első idézet Cseri Kálmán lelkipásztor által szerzett énekből, a második a 46. Zsoltárból való.

Ma sajnos zajos világban élünk. Gyakorta lárma, veszekedés, széthúzás vesz körül bennünket. Van, aki nem szereti a csendet. Menekül előle. Felhangosítja a zenegépet, kimegy a forgalmas utcára, mert ott jól érzi magát.

Más vágyik a csendre. Sokan magukba roskadva meditálnak. Mennyire kegyetlen hozzájuk a sors, gondolják, milyen elviselhetetlen az élet, inkább félrevonulnak.

Ennek a csendben létnek is meg van a veszélye, ha öncélúvá válik.

ADVENT a csend, az elcsendesedés időszaka. Felkészülés a nagy karácsonyi örömre. Megváltó született!

A csendnek, a csendben létnek akkor van értelme, ha hívő emberként gyakoroljuk, azaz a szívünk (a bensőnk, a lelkünk, az egész valónk, személyiségünk) az Úrra figyel. Tőle vár segítséget, megoldást az élet zajára, rendezetlenségére.

Kívánok mindenkinek áldott adventet, olyan elcsendesedést, hogy valóban felismerjük, megéljük, hogy Ő az Isten és nincs más lehetőségünk, minthogy megtérjünk Hozzá és általa igaz életet éljünk.

 

Bagi László lelkipásztor

 

 

BÓDÁS JÁNOS Nem akadt hely Lukács 2:7

 

 

Nép a nép hátán nyüzsgött Betlehemben,

s hogy jött, Akit évezrek óta vártak,

-mily szégyen ez- a vaksággal vert ember

nem adott helyet az Isten Fiának!

 

Ím, legelőször barmok szeme tágul,

ámulattal az égi Jövevényre,

s egy vén istálló korhadt jászolábul

elégült meg milliók lelki éhe.

 

Nem volt hely! S ma sincs! Lelkünk tele van,

száz indulat zsibongó népe lakja,

s Krisztus bolyong, az Isten hontalan!

 

...Feléd vezet ma szent Karácsony napja,

s szennyes szívem szállásnak felajánlom:

foglald el Jézus, s légy Uram, Királyom!

 

 

KEDVES TESTVÉREK!

 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉRŐL számolok be a következő sorokban. Nem szeretném megismételni a korábbiakat. Hálaadással vagyunk a hittanosokért, s ezúton is buzdítunk mindenkit, hogy írassa be gyermekét. Hálásak vagyunk a családokért, de az egyedülállókat és idősebb testvéreinket is szeretetben próbáljuk hordozni és tenni értük.

Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a BUDAPESTI BAROSS TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ELNEVEZÉS 1931-ből ered, amikor a gyülekezet megalakításával megbízták a Városligeti Fasorból Szőke Imre lelkipásztort, aki hűséggel eleget tett  küldetésének. Első istentiszteleteiket a Keleti Pályaudvar királyi várótermében tartották.

1933-1966 között külföldi adományként egy 500 férőhelyes, elemekből álló templomunk volt, melyet le kellett bontani, mert "rontotta a városképet" mivel Atlétikai Európa Bajnokság volt a Népstadionban. De a kommunizmusban sem lehetett utcára helyezni egy gyülekezetet, ezért a "nagy" Református Egyház és a Fővárosi Tanács megegyezett, hogy minket az akkor romos állapotban lévő Zsinat épületének dísztermébe helyeznek.

Templomépítésre jelenleg nincs erőnk. Azonban egy EMLÉKKÖVET állíttattunk a volt templom helyén (Thököly út- Dózsa György út- Istvánmezei út találkozásánál) a Trianoni emlékműtől pár méterre.

Mire a testvérek e levelet kézbe veszik, a kő a helyén áll. A méltó környezet kialakítása is folyamatban. Az egyházi választások miatt az ünnepélyes átadás későbbre halasztódik, de mindenkit igyekezünk értesíteni róla honlapunkon és meghívó útján. Híveink adományából (melyhez lehet még csatlakozni) és a Zuglói Önkormányzat támogatásával valósult, valósul meg ez a szép emlékhely. Már most és itt köszönetet mondunk Nemes Gyula főgondnok úrnak, aki (szinte) egy személyben magára vállalta a kimondhatatlan sok egyeztetést és ügyintézést.

ANYAGI ÉLETÜNKRŐL

Istennek hála stabil, mert néhányan vállukon viszik a gyülekezet terheit. Talán nem érti félre senki, azt mindig leírom, hogy a hívek adományából tartja fenn magát minden egyházközség. Törvényeink szerint az kerülhet be a választók névsorába, aki befizeti járulékát. Vagy évente egyszer, vagy több alkalommal, ez szabadon választható. Az összeg sincs meghatározva. A befizetést meg lehet tenni személyesen, csekken vagy átutalással. Valamelyiket kérjük mindenkitől, hiszen fontos feltétele a gyülekezet létének a lelkiek mellett az anyagiak. Számlaszámunkat az OTP-nél vezetjük a következő számlaszámon: 117-14006-2000-1773.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnék köszönetet mondani minden munkatársnak, és segítőnek. Köszönet Czanik Péter ny.esperes úrnak, Aaron Stevens, Börzsönyi Jánosné, és Végh Zsuzsanna lelkipásztoroknak a szolgálatukért. Köszönet Nemes Gyula elnöktársamnak, és Száday László helyettes elnöktársnak példamutató szolgálatukért. Köszönet Ölvediné Virág Enikő hittanoktatónak, gyermek- és ifjúsági munkásnak, és Erdei Györgyné Áginak, presbiternek, gyermekmunkásnak, iratterjesztőnek hűséges és gyümölcsöző szolgálatukért. Köszönet Czanik Péterné nagytiszteletű asszonynak és Tóth Juditnak a kántori szolgálatukért. Köszönet Dobos Sándor ifjúsági gondnoknak és feleségének Tímeának, házaspári kör-vezetőknek a missziós lelkületért. Köszönet dr. Szabó László presbiternek a pénzügyek intézéséért. Köszönet Csepregi András presbiternek a gyülekezet honlapjáért. Köszönet a gyermekmegőrzést vállaló ifjaknak. Köszönet minden név szerint nem említettnek. Köszönöm az imádságokat, ötleteket, terveket, anyagi támogatásokat!

 

ANYAKÖNYVI ADATAINK        2014

MEGKERESZTELTÜK: Bíró László Máté, Csák Bernadett, Kékesi Balázs, Kiss Tünde, Nagy Zsófia, Pongrácz Enikő, Szabó Laura Alexa, Szabó Nóra Lana, Száday László Tibor

KONFIRMÁLT: Berki Milán, Csák Bernadett, Dezsény Katalin, Dobos Balázs, Dobos Ilona, Jankura Ilka, Jankura Lenke, Kékesi Balázs, Molnár Eszter, Szabó Péter, Száday Boglárka Terézia, Szeles Tímea Dominika, Tóth Zsófia (Zárójelben megjegyzem, hihetetlen nagy öröm, hogy ittlétem 15 évében már én keresztelhettem konfirmálóink többségét.)

 

 

 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Béres Csaba és dr. Felfalusi Yvonne, Feke György és Demján Eszter, Kovács Gábor és Szalma Dalma Lilla

ELHUNYT: Cseh Józsefné (89), Deák Józsefné (88), Dobos Ágoston (83), Indrikovits Olivérné (92), Juhász Sándorné (94), Kocsis Jánosné (75), Kovács Lászlóné (82), Kovács Zoltán (83), Nemes Dénesné (93), Simon Jánosné (74), Szemán Árpád (44), Székely Attila (70), Szilágyi Istvánné (85), Zámori Tibor (86)

MEGEMLÉKEZÉS: Minden testvérünk elmenetele a család és a gyülekezet fájdalma. Remélem, hogy megérti minden kedves olvasó, ha három veszteségünkről külön is írok néhány mondatban.

CSEH JÓZSEFNÉ volt főgondnokunk özvegye, a gyülekezet alapításától kezdve tagja volt a közösségnek. Énekkart vezetett, s mindenre odafigyelt, míg ereje engedte.

DOBOS ÁGOSTON missziói gondnokunk, presbiterünk, aki kora ifjúságától bekapcsolódott a Baross tériek életébe. Motorja volt a gyülekezetnek, aki mindenre odafigyelt és mindent rá lehetett bízni. Számos felsőbb egyházi tisztséget is viselt.

KOVÁCS ZOLTÁN gyülekezetünk kántora, presbitere, nagy hűséggel végezte szolgálatát. Egy évvel ezelőtti hírlevelünkben írtunk elköszönéséről, nem gondoltuk, hogy ilyen hamar a földi életben is búcsút kell vennünk Tőle.

A Presbitérium nevében köszöntök mindenkit:

Bagi László lelkipásztor


A KŐ

Gyülekezetünk közel két éve internetes honlapot hozott létre fiatal presbitertársunk Csepregi András közreműködésével. Erre felkerült a gyülekezet rövid története is egy képpel a régi templomunkról, melyet a Fővárosi Tanács 1966-ban elbontatott. Presbitereink között felvetődött a gondolat, állítsunk emléket a „Szent Sátor"-nak, amely 33 éven át adott otthont a Baross téri reformátusoknak. Bő egy éves előkészítő munka, engedélyeztetési eljárások sokasága után, reményeink szerint, még ebben az évben elkészíttethetjük az Emlékhelyet a templomunk egykori helyén, a Dózsa György út- Istvánmezei út sarkán levő füves parkban. Az Emlékkő elkészült és már ott áll a parkban. A méltó környezet kialakítása még hátra van.

Nemes Gyula főgondnok

 

IFIS TÁBORI BESZÁMOLÓ

Körülbelül másfél éve él gyülekezetünkben az ifjúsági bibliakör. Nagy álmom volt, hogy legyen tábor nyaranta, az idei volt az első. Gyülekezetünkből a Száday család segített ki minket, így lett a helyszínünk Zamárdi, minimális költséggel. Nagyon köszönjük! A táborban a Lélek gyümölcseit vettük sorra (Gal. 5,22). Sok játékkal, helyzetgyakorlattal, énekkel gondoltuk végig, mit is jelent ezek birtokában, ezekkel élni. Mindenki hozott magával valamit (egy szeletet önmagából), amire megtanította a többieket vagy gazdagította őket: például karkötőt készítettünk, fuvoláztunk, rejtvényt fejtettünk. Valóban gazdagodtunk. Persze élveztük a Balaton közelségét is. Számomra a legcsodálatosabb élmény az volt, amikor csütörtök este bementem a szobába, és az egész csapat fent ült az emeletes ágy tetején, és beszélgettek. Hála Istennek és minden segítőnek, hogy ez a tábor létrejöhetett, és óriási köszönet Ági néninek, aki együtt szolgált velem ezen a héten!

Ölvediné Virág Enikő

 

IFI: A már konfirmáltak szombatonként össze szoktak gyűlni a „templomban". Ilyenkor igét olvasunk, beszélgetünk és énekelünk. Havonta egyszer filmet is nézünk. Ezek a filmek általában a valláshoz kötődnek, ha nem is szorosan. A filmeket Enikő néni választja ki.        

Száday Boglárka

 

CSALÁDOS TÁBORI BESZÁMOLÓ

Idén Kismaroson találtunk helyet a gyülekezetünk családos táborának. Vendéglátóink a ciszterci nővérek voltak, akik a monostorukban egy barátságos vendégházat alakítottak ki. A lelki program során Sámuel életének főbb állomásait vettük három korcsoportban. A kicsik foglalkozásait a Titusz Alapítvány segédanyagai tették színesebbé. Rengeteg zene, játék, beszélgetés, kézműves alkotás segített elmélyíteni a történeteket. Felnőttként nekem szép emlék marad, hogy hosszabb részeket együtt olvastunk a Szentírásból. Tudtunk időt szentelni a beszélgetésre, a közös imára. A ciszterci nővérek egy alkalommal meséltek magukról, az elhívásról, ami témánkhoz is kapcsolódott. Templomukban különleges hangszerek hallhatók: a „psalterion" és az Afrikából érkezett „kora". A nővérek bemutatója után mi is megszólaltathattuk ezeket. Egyik délután kirándulni mentünk az erdei vasúttal Királyrétre. A szabadidőben focizás kovácsolta össze a fiúk apraját-nagyját, a lányok pedig virágdíszbe öltöztették a kerti lépcsőt. Mindenkinek volt helye és dolga a csapatban, például az étkezéseknél naposkodott, mosogatott, terített, kisgyermekekre vigyázott. A táborra emlékezve fülünkbe csendül az ébresztő fuvolahang, és érezzük a nővérek által készülő málnalekvár illatát. Köszönet mindenkinek, aki szolgálatot vállalt! Reméljük jövőre is lesz tábor, bárcsak az egész gyülekezet együtt lehetne!

Dobos Sándor és Ölvediné Virág Enikő


ZENEI ÉLETÜNKRŐL

Az éneklés, a muzsika kitűnő lehetőség Isten dicsőítésére. Hálát adhatunk két ilyen lehetőségért. Az egyik a májusi egyházmegyei kórustalálkozó, ahol 4 szólamban zengtük Goudimel 42. zsoltárát, valamint a Jézus, te égi szép és Berkesi Jöjj az Úrhoz című műveket. Külön érdekesség, hogy a szoprán szólamunk fényét gyermekeink hangjai emelték. A másik ok a hálaadásra, hogy elkészült gyülekezetünk CD-je: Te csak az Istennek országát keresd! Olyan lemezt álmodtunk meg, amin a gyermek-istentisztelet kedvelt énekei és hozzájuk kapcsolódó aranymondások hallhatók, amin együtt muzsikálnak a családok. Csodálatos milyen sok szép csengő hangú, és sokféle hangszeren játszó gyermekkel, felnőttel áldotta meg az Úr a gyülekezetünket! Volt presbiterünknek, Jávori Péter hangmérnöknek ezúton is köszönet önzetlen segítségéért, munkájáért! A CD- készítés célegyenesében Száday László és Nemes Rita testvérünk oroszlánszerepet vállalt. Fogadják szeretettel a lemezünket:

Dobos Sándor és Tímea

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 7, összesen: 157388

 • 2021. szeptember 21., kedd

  Minél inkább „él bennem a Krisztus”, annál inkább vagyok a béketeremtés embere.
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Tizenöt csapat főzött finomabbnál finomabb bográcsos ételeket az ötödik vértesaljai egyházmegyei főzőversenyen Tabajdon.
 • 2021. szeptember 16., csütörtök

  Az Ige egyháza vagyunk, a reformátusoknak mégis mindössze egyötöde veszi kezébe bármilyen rendszerességgel a Szentírást. Nemcsak ismerni jó a Bibliát,...
 • 2021. szeptember 15., szerda

  Nincs az a válsághelyzet, amely ne hozhatna áldásokat, de ehhez jól kell sáfárkodnunk a lehetőségekkel. Szontagh Pállal az oktatás aktuális helyzetér...
 • 2021. szeptember 14., kedd

  A református identitás megtartó erő lehet a cigányság számára is – vallja Balogh Róbert, cigány származású református lelkész. Szerinte az evang...