Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Adventi Hírlevél 2015

 

 

" Mint liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt."

(Énekek éneke 2,2)

 

A BUDAPEST-BAROSS TÉRI EGYHÁZKÖZSÉG 2015. esztendei HÍRLEVÉL

 

KEDVES TESTVÉREK! BAROSS TÉRI EGYHÁZTAGOK vagy HOZZÁNK KÖTŐDŐEK!

 

"Bár már sötétség borítja a földet, fölötted ott ragyog az Úr: világosságodhoz népek jönnek!" (olvassandó: Ézsaiás 60,1-4)

Az adventi esték azt munkálják, hogy reménytelen sötétségben lássuk meg azt a világosságot, amelyet Isten gyújtott ebben a világban.

A prófétai ige

1. valóságot mondja. "sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket". Babiloni fogság reménytelen helyzet. Mi 2015-ben nem ebben vagyunk szintén? Vajon kedvezőbb a helyzetünk? A fényárban úszó nagyvárosokban mennyi sötétség van. Személyesen bennümk: sötét gondolatok, tisztátalan indulatok.

2. reményt kelt bennünk.

"Eljött világosságod" Isten maga a világosság. Jézus Krisztusban az Ige testté lett. Az Úr dicsősége feltámadt. Isten  nem hagyta magára a világot. Ez az örömhír.

3. személyesen megszólít. "rajtad", "Ti vagytok a világ világossága." Törékeny embereken felragyoghat a jézusi világosság.

4. talpra állít. "Kelj fel"! Parancs, amely mögött erő van. Az evangéliumi történetekben számtalanszor mondja Jézus. Szabad így imádkozni: Uram állítsd helyre elcsüggedt népedet! És kezdd rajtam!

5. szolgálatra küld. Az a "világosság" amely felragyog, Isten népén nem öncélú. "Népek jönnek világosságodhoz". Pogányok, hitetlenek. Óriási felelősség ez a mi számunkra. A XXI. század eleji ember kiábrándult, csalódott, de "sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését". Téged is erre hív, hogy akik hozzád jönnek, ne sötétséget, csüggedést lássanak, hanem reménységet, örömöt. Jöjj át Jézus oldalára, innen már látszik az úr világossága és rajtad is, általad is felragyoghat ezen az adventen!

 

Bagi László lelkipásztor

 

 

KEDVES TESTVÉREK!

 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉRŐL számolok be a következő sorokban. Egyházközségünk élete nagy örömre és hálaadásra ad okot a 2015. évben is.

Gyemek-istentiszteletre szépen jár az adott korosztály. Működik az ifjúsági csoport.  Az iskolai hitoktatásra 108-an iratkoztak be, a gyülekezetire 4-en. Ennek gyümölcsét természetesen vagy sajnos gyülekezeti szempontból évek múlva látjuk csak reménységünk szerint. Imádkozzunk a jövő nemzedékéért!

2014. december: a hagyományos adventi délutánunkat nagy érdeklődés mellett megrendeztük a múlt évben, most is várunk rá mindenkit.

 

2015. január: Az ökumenikus imahéten ismét részt vettünk, amelynek megnyitóját a Szent István bazilikában tartották. A programot és az alap igét (A samáriai asszony történetét) brazil keresztyének állították össze. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke hirdette az igét. Másnap január 19-én megkezdődtek a "Városligeti kör" alkalmai. A Cházár András utcai Rózsafüzér Királynéja katolikus templomban lelkipásztorunk, Bagi László hirdette az igét. 20-án a Fasori Evangélikus templomban láttak minket vendégül, az igét Pataki Albert pünkösdi egyházelnök-lelkipásztor hirdette. 21-én a mi gyülekezetünk volt vendéglátó, és Pelikán András evangélikus lelkész hirdette az igét. Január 22-én a Pünkösdi Agapé gyülekezetben lehettünk, ahol Nagy Károly katolikus plébános hirdette az igét. 23-én a zuglói gyülekezetek ökumenikus imaheti záró alkalmán vehettümk részt a Bosnyák téri Páduai Szent Antal-plébániatemplomban. Igehirdetők voltak: Szőke János református lelkipásztor, Pataky Albert pünkösdi elnök-lelkipásztor, Bárány Béla római katolikus plébános, és Tamásy Tamás evangélikus lelkipásztor. Imádságot mondott Bagi László református lelkipásztorunk.

2015. február: Idén először kapcsolódtunk be a Házzasság hete rendezvénybe, melynek istentiszteletén köszöntöttük lelkipásztorunkat, abból az alkalomból, hogy pontosan 15 éve szolgál közöttünk. (képes beszámoló az alábbiakban)

Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási református lelkipásztor, aki gyülekezetünkben nőtt fel, rövid missziói útra indult Nepálba szombat-hónapja alkalmából. Rendkívüli bibliaóra keretében áldással engedtük útjára. Élményekben gazdag hazatérése után vetítettképes beszámolóját is megtekinthettük.

Egyházközségünk a Budapest-Északi Református egyházmegye része, ezért büszkék vagyunk arra, hogy a tisztújítás során Répás Zsuzsanna presbiterünket világi zsinati taggá, Száday László főgondnok-helyettes presbiterünket egyházmegyei tanácsossá választották.

2015. május immár harmadik alkalommal énekeltünk a Budapesti-Északi Református Egyházmegye énekkari találkozóján a Szabadság téri Református egyházközség Hazatérés nevű templomában. A felkészülésben Tóth Judit és Dobos Sándor segített.

 

Nagy örömünke felavattuk volt templomunk helyén, a Dózsa György út- Istvánmezei út sarkán levő füves parkban, az Emlékkövet Dr. Szabó István püspök úr szolgálatával. (képes beszámoló az alábbiakban)

 

2015. július: Gyülekezeti és ifjúsági táborunkat szép rendben megtartottuk. (képes beszámoló az alábbiakban)

 

 

TERVEINK, JÖVŐNK

 

Az ökumenikus imahét alkalmai a mi körzetünkben 2016. január 18-21. között minden este 18:00 órakor a következő rendben lesznek: hétfő- Rózsafüzér Királynéja római katolikus templom, kedd-Fasori Evangélikus templom (utána szeretetvendégség az evangélikus gimnáziumban), szerda- Bp-Baross téri Református Egyházközség (nálunk), csütörtök- Pünkösdi Agapé gyülekezet (Thököly út 46).

Július utolsó hetében, 2016. július 25-30. között, gyülekezeti tábort tartunk Tahiban a református Sion hegye  üdülőben. Várunk minden korosztályt mihamarabbi jelentkezéssel! A részletekről felvilágost adunk személyesen, telefonon, a honlapunkon.

Egyedül a mi egyházmegyénkben vezették be az országban az úgynevezett "szombat-félévet". A hosszú évek óta működő rendszerbe bekapcsolódik a gyülekezet lelkipásztora, azaz 2016. februárjától féléves szabadságra megy. A gyülekezetnek lesz felelős felügyelő lelkésze, a szolgálatokat pedig az esperes által kijelölt beosztott lelkész végzi. A kirendelt lelkész nevét, elérhetőségét honlapunkon, istentiszteleti hirdetében közreadjuk. Ez a félév sok többletmunkát jelent majd presbitériumunknak.

 

Egyházközségünk életéről a honlapunkon tájékozódhat, ott megtekintheti fotóinkat, beszámolóinkat.

 

 

ANYAGI ÉLETÜNKRŐL

 

Néhányan vállukon viszik a gyülekezet terheit, ezért stabilnak mondható. Egyházmegyei szinten a költségvetésünk a gyülekezetek sorrendjében az alsó harmadban van. Köszönünk minden adományt. Perselypénzünk jónak mondható, az egyházfenntartói járulék és egyéb adomány reméljük javul még. Törvényünk szerint az kerülhet be a választók névsorába, aki befizeti évente egyszer, vagy több alkalommal járulékát. Az összeg nincs meghatározva, csak annak a figyelembe vételét kérjük, hogy teljesen a hívek adományából tartjuk fenn magunkat. Még mindig él az a tévhit, hogy az állam tartja el az egyházakat. Nem így van! Személyesen, csekken, vagy átutalással várjuk az adományokat. Számlánkat az OTP-nél vezetjük a 117-14006-2000-1773 számlaszámon.

 

KÖSZÖNETET szeretnék mondani minden munkatársnak és segítőnek. Czanik péter ny esperes úrnak, Aaron Stevens, Börzsönyi Jánosné és Végh Zsuzsanna lelkipásztoroknak. Nemes Gyula főgondnok elnöktársamnak és Száday László főgondnok helyettesnek példamutató szolgálatukért. A presbitérium hűséges helytállásáért. Ölvediné Virág Enikő hittanoktatónknak áldozatos, fáradtságos munkájáért, amit kiegészít a gyermekek és fiatalok közötti szolgálattal, Erdei Györgyné Ági presbiterünkkel együtt, aki az iratterjesztésben is fáradozik. Köszönet a szép kántori szolgálatért Czanik Péterné Zsuzsa nagytiszteletű asszonynak és Tóth Judit presbiter feleségének. Köszönet a Dobos házaspárnak: Sándornak és Tímeának a házaspár-kör vezetőinek, a nyári tábor szervezőinek sokféle szolgálatukért. Dr. Szabó László presbiterünk a pénzügyeink ellenörzését végzi, Csepregi András presbiterünk a honlapunk gondozását. Hálásak vagyunk nekik a sok időt elvevő odaadásukért. Köszönet minden név szerint nem említett testvérünknek, akik bármely módon építik gyülekezetünk jövőjét. Köszönet minden ötletért, cselekedetért, anyagi és lelki támogatásért.

 

 

ANYAKÖNYVI ADATAINK

 

MEGKERESZTELTÜK: Horváth Réka Villő, Horváth Mátyás, Senkáriuk Balázs, Senkáriuk Eszter Zsófia, Senkáriuk Csilla Dóra, Gyurcsó Viktória Csenge, Katona Hanna Lili, Kaszás Rebeka Ágnes, Szathmári Erik Miklós, Bagi Róza Anna, Lontai Anna Testvéreinket az Úr Krisztusban.

 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Molnár Levente és Imre Edina, Pápa András János és Sípos Edina, Hunyadi Mihály és Jurinka Ibolya.

 

Elhunyt: Ladányi Istvánné (71), Deák Ferencné (89), Dr. Domokos Attiláné (95), Horváth Zoltán Ernő (67)

 

A presbitérium nevében köszöntök mindenkit:

Bagyi László lelkipásztor

2015-11-29

 

 

EMLÉKKŐ AVATÁSI ÜNNEPSÉG

 

" Hogy legyen ez jelül köztetek. Ha kérdezik majd ezután a ti fiaitok, mondván: Mire valók néktek ezek a kövek?" (Józs. 4,6)

 

Egykori templomunk helyén - a Reiner Frigyes Perkban- Emlékkő avatási ünnepséget tartottunk 2015. május 31-én, Szentháromság vasárnapján. Az igét Dr. Szabó István püspök úr, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdette. Köszöntőt mondott Karácsony Gergely Zugló polgármestere. Igével szolgált Szilágyi-Sándor András egyházmegyénk főjegyzője. A lebontott templomunk történeti áttekintését Millisits Máté Művészet- és művelődéstörténésztől hallhattuk. Fúvós zenével, és kórusunk énekével szolgáltunk. Az ünnepséget szeretetvendégség zárta. További cikk és fotók honlapunkon illetve itt: http://www.parokia.hu/hir/mutat/6500/

 

Nemes Gyula főgondnok

 

 

LELKIPÁSZTORUNK KÖSZÖNTÉSE

 

Bagi László lelkipásztorunk a Kiskőrösi Református Egyházközségből érkezett hozzánk 19 év szolgálat után 2000-ben. Nálunk eltöltött 15 éves odaadó szolgálata alkalmából köszöntöttük őt és feleségét többek között az alábbi emléklappal, Isten áldja őket!

Istennek hálát adva köszöntjük meg lelkészünknek, nagytiszteletű

 

Bagi László

lelkipásztor úrnak

 

a 15 éven át közöttünk végzett odaadó, áldott szolgálatát.

 

A Budapest-Baross téri Református Egyházközség

 

Presbitériuma és a Gyülekezet tagjai

 

Budapest, 2015. február hó

 

 

A HÁZASSÁG HETE RENDEZVÉNY

 

 

 

 

 

Idén először vettünk részt ebben a Magyarországon 8 éve jelenlévő országos rendezvényen, amely közel két évtizede indult el Angliából s ma már 4 kontinens 21 országában a házasság örökkévaló értékére hívja fel a figyelmet, az angolszász eredető Valentin-nap hetén. Hazánkban keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával valósul meg a Házasság hete. Idén a megtartó hűség szerepelt központi vezérgondolatként.

Gyülekezetünkben a vasárnapi istentiszteleten a házasságról szólt az igehirdetés, házaspárok olvasták fel Ravasz László esketési szertartásából a Szentírás igéit, áldást kaptak a résztevők, majd szeretetvendégségben ünnepelhettük együtt. Délután filmvetítést és azt követő beszélgetést szerveztünk, melyhez egyházunk missziói bizottsága nyújtott segítséget.

Nagy örömünkre szolgált, hogy ünneplő körünkben köszönthettük Farkas Gergelyt volt segédlelkészünket családjával, továbbá ismeretlen embereket, akik a meghívónkat olvasva jöttek el hozzánk. Köszönöm a sok segítséget, támogatást a presbitereknek, gyülekezeti tagoknak a rendezvény szervezésében, lebonyolításában!

Isten áldását kívánva köszöntjük gyülekezetünk 2015-ben jubiláló házaspárait: Abaffy Károly-Nemes Rita, Dobos Balázs-Simma Ilona, Dobos Sándor-Tóth Tímea, és tiszteletbeli tagként Farkas Gergely-Nádor Viktória házaspárokat.

"Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy." (Márk 10, 7-8)

 

Dobos Sándorné Tóth Tímea

 

 

GYÜLEKEZETI TÁBORI BESZÁMOLÓK

 

Idén Gánt-bányatelepen, a Fecskepalotában találtunk helyet a gyülekezeti tábonak. Vendéglátóinak úgy alakították ki a helyszínt, hogy az Úrral és egymással foglalkozva tölthessük az időt, hogy közösségként is formálódhassunk Isten akarata szerint.

Tervük valóra vált, és még egyszer köszönjük imáikat, kondoskodásukat, mert mi sokat voltunk együtt: áhitatban, lelki beszélgetésben, imakörben, éneklésben, játékban, kirándulásban (bányamúzeum és tanösvény), köcsögös főzésben, kemencés sütésben, Ki mit tud?-ban, kerti tornázásban, valamint a tábortűznél.

Lelki programunk rorán "Jézus nyomában" jártunk. Központi igazságként megtanultuk, hogy Isten ígéretei mindig beteljesednek; Jézus Isten fia; Jézusnak hatalma van csodát tenni, A Jézussal való találkozás megváltoztat, és arra indít, hogy beszéljek róla másoknak.

 

Dobosné Tóth Tímea

 

Takács László vagyok, Kárpátaljáról származom. Házasságkötésünk után, 2014-ben költöztünk a zuglói Ilka utcába feleségemmel, Katával. Hívőként nem volt kérdés, hogy közösséget kell találnunk itt is. A vasárnapi istentiszteletek, bibliaórák keretén belül az ember nem tud meg a környezetében élő emberekről túl sokat, ezért szükség van olyan közös élményekre, amelyek áthidalják a testvérek közti távolságot. kissé bátortalanul, de kétségek nélkül jelentkeztünk a nyári gyülekezeti hétre.

Kellett úgy 3 nap, mire feloldódtunk, ebben segített, hogy mindenki nagy szeretettel, bizalommal közelített hozzánk. Tetszett, hogy minden tag kivette a részét a hét lebonyolításából. Ami nagyon jól esett, hogy ismeretlenként olyan bizalommal bíztak ránk is feladatokat, mintha mindig is a közösség tagjai lettünk volna.

Örömmel töltött el, hogy a begogadó közösség segítségével tudtunk Isten igéjére figyelni, megerősíteni a Vele való kapcsolatot. Jó volt a kiscsoportokban meghallgatni mások gondolatait, imáit.

Azóta vasárnap is más megérkezni a gyülekezetbe. "Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyhént pedig egymás tagjai vagyunk." (Róm. 12,4-5)

 

 

IFIS TÁBORI BESZÁMOLÓ

 

Tiszafüreden kaptunk lehetőséget, ismét egy kedves gyülekezeti  családnál (Tóth Tiborék) arra, hogy szállásunk, megfelelő, nyugodt helyünk legyen. Közel volt a Tisza-tó, voltunk sétálni, fürödni, és egy vízitúrát is tettünk. Kevesen tudtunk elmenni, de ettől bensőségesebb, mélyebb beszélgetésekben volt részünk: az is meg tudott nyílni, akinek eddig nehezebb volt. Csak lányok voltunk az is segítette ezt.

A hét témája a "Kapcsolataink" voltak. Végignéztük a teremtéstől kezdve, miért is vagyunk, mire születtünk, s hogyan alakulnak az életünkben a kapcsolatok: család, barátok, párválasztás-ami újra visszatér a családba...:), ahol fontos az alkalmazkodás, "idomulás"- vagyis a tanulás, a fejlődés. Mindezekben a legfontosabb, hogy Istennel legyen élő, folyamatos kapcsolatunk.

A tábor végén lett egy közös pólónk, melyen Simon András egy grafikáját használtuk fel, a póló felirata pedig ez: SZERETNI SZÜLETTÜNK!

(2015.Barossifi-Tiszafüred)                              Ölvediné Virág Enikő

 

Gárdonyi Géza:

Fel nagy örömre!

 

Fel nagy örömre! ma született,

Aki után a föld epedett.

Mária karján égi a fény,

Isteni Kisded Szűznek ölén.

Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,

Nézd csak örömmel Istenedet.

 

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,

Bársonyos ágya nincsen neki itt.

Csak ez a szalma, koldusi hely,

Rá meleget a marha lehel.

Egyszerű pásztor, térdeden állj!

Mert ez az égi s földi király.

 

Glória zeng Betlehem mezején,

Éjet elűzi mennyei fény;

Angyali rendek hirdetik őt,

Az egyedül szent Üdvözítőt

Egszerű pásztor, arcra borulj,

Lélekben éledj és megújulj!

 

 

Sík Sándor:

A napkeleti bölcsek

 

Ama csillag után.

 

A holdsugaras hideg éjszakában,

Mint egy fehérlő, csendes álom,

Úgy vonult el a komoly karaván.

És elől ment a három.

 

A sziklás föld mogorván és kopáron

Feködt el lábaik alatt.

Méltóságos sora száz tevének

A harmaton halkan haladt.

És mintha fehér árnyak lengenének,

Úgy vonult végig a fehér sereg

A völgyön, ahol nem nőttek virágok,

S a városon, ahol az emberek

Nem virrasztottak és nem énekeltek.

S ahol nem látta őket senkisem.

 

És így suhant el csendesen

Életre éledt vágya Napkalatnek

Az ezredéves éjszakán

 

 

Ama csillag után

 

ÁLANDÓ ALKALMAINK

 

Vasárnap 9: 15 Gyülekezeti hittanóra

Vasárnap 10:30 Felnőtt- és gyemek-istentisztelet, gyermekmegőrzés

Úrvacsora hó utolsó vasárnapján és ünnepeken

Hó 1. vasárnapja 16:00 Házaspárok köre (Dobos Sánsor: 20-955-35-78)

Szerda 15:00 (nyáron 17:00), Istentisztelet és vakok bibliaórája

Csütörtök 18:00 Bibliaóra

Péntek 16:30 Angol nyelvű bibliaóra

Péntek 17:30 Ifjúsági bibliaóra (13-18 éveseknek) (Ölvediné Virág Enikő, olvedieni (kukac)gmail.com, 20-3-550-817)

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

 

Iskolai hittanoktatás: a Liszt Ferenc Általános Iskolában, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskolájában, és a Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű .Általános Iskolában Ölvediné Virág Enikő hittanoktató végzi.

 

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETI RENDJE

2015. december 20. vasárnap 10: 30 gyermekkarácsony

 • 23. szerda 15:00 előkészítő istentisztelet
 • 25. péntek 10:30 Karácsony I.n. úrvacsorás istentisztelet
 • 26. szombat 10:30 Karácsony II. n. úrvacsorás istentisztelet
 • 27. vasárnap 10:30 istentisztelet
 • 31. csütörtök 17:00 Óévi Istentisztelet

2016. jan. 1. péntek Újévi Istentisztelet

 

ELÉRHETŐSÉGEINK

 

Cím és Lelkészi Hivatal: Budapest Baross téri Református Egyházközség, 1146, Budapest, Szabó József u. 16.

H és P: 10-12 óra, Sz és Cs: 9-11 óra, valamint alkalmak előtt fél órával

Tel.: 1-343-77-05 e-mail: barosster(kukac)bpészak.hu

Bagi László lelkipásztor: 30-37-22-134    Parókia: 1-363-77-73

Honlap: http:// www.parokia.hu/lap/baross-teri-reformatusok/

Számlaszám: OTP Bank Nyrt.: 117-14006-2000-1773

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 46, összesen: 158830

 • 2021. október 18., hétfő

  Azok is Isten népéhez tartoznak, akikért még imádkozni, munkálkodni kell – hangzott el a Megbékélés Templomában Bartha Attila lelkészi beiktatásán.
 • 2021. október 17., vasárnap

  Gyülekezetük önállóságának 400. évfordulóján ünnepi hálaadó istentiszteletet tartottak a makádi reformátusok október 17-én, vasárnap.
 • 2021. október 15., péntek

  A Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyt hirdet A kicsinyek országa címmel, amely a Biblia Projekt Lukács evangéliuma című an...
 • 2021. október 15., péntek

  Idén is szeretettel várják azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretetszolgálati és oktatási intézményekben, gyülekezetekben és különböző miss...
 • 2021. október 13., szerda

  Hálával és örömmel adjuk hírül, hogy a teremtésvédelem iránt elkötelezett közösségek száma idén is gyarapodott.
 • 2021. október 12., kedd

  Református társadalmi reflexiók a cigánymissziótól az oktatásinformatikán át az egyháztörténetig.
 • 2021. október 12., kedd

  A Magyarországi Református Egyház Cigánymissziója és a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete, a HEKS pályázatot hirdet az Roma inklúzív programj...
 • 2021. október 11., hétfő

  Az eddigieknél jobban terjedő Delta-variáns megtalálja az oltatlanokat, ezért fontos lenne a maszkviselés és a találkozások számának csökkentése – jav...
 • 2021. október 10., vasárnap

  Az Ige áthatolhat a bedugott füleken és a bezárt szíveken is, csak a megfelelő formában kell megszólaltatni. Zámbori Soma színművésszel a Dramatizált ...
 • 2021. október 08., péntek

  Megkezdődötta tizennegyedik 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akció.