Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Adventi hirlevél (2019)

„Mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt”
(Énekek éneke 2,2)

A BUDAPEST - BAROSS TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
2019. ESZTENDEI ADVENTI HÍRLEVELE

„Eljött a Bárány menyegzője, felkészült a menyasszonya”
(Jelenések 19,6-9)


Bárhol legyünk is, bármit tegyünk is, mindenhol és mindenkor hangok sokasága vesz körül bennünket. Ezek nagy része annyira hozzátartozik életünkhöz, hogy észre sem vesszük őket. Annyira megszoktuk a zajt, a hangokat, hogy nem érezzük jól magunkat a csendben.
Talán azért, mert a csend ráébreszt bennünket arra, hogy ebben a lüktetésben, kavalkádban mennyire egyedül vagyunk, mennyire csak magunkkal foglalkozunk.
Hányszor megtörténik, hogy szólnak hozzánk, és nem tudjuk, mit mondanak, mert nem figyelünk oda, hányszor van, hogy nem is tudunk róla, hogy valaki megszólí- tott, s hányszor fakadunk ki bosszúsan, mert szavaink süket fülekre találnak.
János apostol csodálatos hangot hall, „mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását”. Nincs semmi más hang, nincs más kiáltás, csak ez az egy mennydörgés erejű: Aleluja! Mindig lenyűgözi az embert a sokaság hangjának kiáltása. Sokszor zúgott már a tömeg, szabadságért, kenyérért, háborúért, de a kiáltás elszállt, új eszme támadt, zűrzavar lett. Ha ideig-óráig meg is találjuk a közös hangot, hamarosan ismét csak magunkra figyelünk, a magunk hangját többre tartva, s a kórusból kiválunk. A János által leírt zúgásban nincs disszonancia, nincs másként gondolkodó, mást akaró, mást kiáltó. Egyetlen kiáltás van csupán: Aleluja! „Eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát.” A Bárány - Krisztus a menyasszony - az anyaszentegyház. Nem beszél tömegről a jelenés. Csak ennyit mond: az ő felesége elkészítette magát. A nagy sokaság, mely egybeforrt egyetlen kiáltásba, most annyira eggyé válik, hogy ezt a szót lehet rá használni: a feleség.
Kísértések jöttek, megpróbáltatások, szenvedések, a tiszta ruhánk bepiszkolódott. Majd egykoron, a Bárány menyegzőjén másképpen lesz.
„Boldogok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak”. Én úgy gondolom, hogy mindannyian boldogok akartok lenni, és szeretnétek megérni a menyegző napját. Egyetlen dolgot kell tennetek, hirdetni ezt a szót: Aleluja! Hirdetni szóval, tettel, egész életetekkel, nem hagyni, hogy akadályok, kísértések, hangok sokasága elvonja figyelmeteket erről a szóról. Nem hagyni, hogy ellenségeskedés, viszály, meg nem értés kitaszítson bennünket a nagy sokaság kórusából, mely zengi mennydörgő robajjal: Aleluja! Dicsőség Istennek! Ezen az adventen és mindörökké!


Bagi László


EGYHÁZKÖZSÉGÜNK ÉLETÉBŐL


„Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz” (Zsidókhoz írt levél 13,8) Megtapasztalva az ige igazságát mindennap, ebből erőt, biztatást merítve kellett végeznünk küldetésünket változó világunkban.
Megtapasztaltuk Urunk végtelen szeretetét és irgalmát.

A keresztyén egységet továbbra is gyakoroljuk a környékünkön élő felekezetek lelkipásztoraival és tagjaival. Havonta együtt imádkozunk és épülünk egymás hite által. Ezt azért említjük meg újból és újból, mert ez lenne a természetes és még sincs ez mindenütt így. Igazi testvérként osztjuk meg egymással örömeinket és gondjainkat. Kezd az előbbiből több lenni.
Az országos lelkészköri találkozónak a ceglédi evangélikusok adtak helyet. A találkozó határon átívelő volt. A főelőadást a temesvári római katolikus püspök tartotta. Jöttek kárpátaljai lelkészek is. A több mint száz résztvevő megtekintette a csodálatosan felújított református nagytemplomot is.
Az ökumenikus imahetet a szokott rendben megtartottuk. A gyülekezet lelkipásztora a fasori evangélikus templomban szolgált, nálunk Nagy Károly plébános úr.
Január 27-én a Lepra Misszió elnökválasztó közgyűlése nálunk volt a szokásos világ imanapon. Gyülekezetünk rendszeresen helyet ad értekezleteiknek.
Február 3-án diakóniai vasárnapon csere szolgálatot végeztünk a törökőri lelkipásztorral egyházmegyei beosztás szerint.
Február 13-án a Fasori Evangélikus Templomban - a Házasság hetében - meghallgattuk Döbrentey Ildikó és Levente Péter életútját, színes előadásukat házasságuk 50 évéről.
Március 5-én Újpest-Újvárosban szolgált a lelkipásztor.
Május 8-án egyházmegyei vizitáció volt gyülekezetünkben Berkesi Gábor lelkészi tanácsos (Pozsonyi út) és Györffy János világi tanácsos (Kálvin tér) küldöttekkel. Örömmel nyugtázták közösségünk erőfeszítéseit, eredményeit.
Május 12-én Rákoscsabán részt vettünk családi énekkarunkkal az egyházmegyei énekkari találkozón. Hálásak vagyunk a szolgálóknak és a felkészítőknek: Tóth Juditnak és Dobos Sándornak.

 

 

Családi énekkarunk az egyházmegyei kórusok találkozóján

 

Május 19-én részt vett istentiszteletünkön Varga László üllői presbiter, a Református Szeretetszolgálat egyik vezetője azzal a céllal, hogy szorosabbá tegye a kapcsolatot a szolgálat és a gyülekezet között. Ez kölcsönös segítségben nyilvánul meg. A gyülekezet és a szeretetszolgálat között Csapó Gábor egyháztagunk az összekötő, aki egyben a szeretetszolgálat munkatársa is. Örülnénk, ha adományainkkal aktívabbak lennénk.
Május 25-én Egyházmegyei Közgyűlés volt a Szabadság téri templomban. Gyülekezetünket az elnökség, Bagi László és Nemes Gyula képviselte. Egyházmegyei tanácsosként Száday László presbiterünk volt jelen.
Június 9-én Pünkösd ünnepén nagy örömünkre 7 lány konfirmált, és élt az első úrvacsora vétellel. Sok reménységet fűzünk hozzájuk!

 

 

 

Június 16-án tartottuk a tanévzáró istentiszteletet. Hálát adtunk a 140 hittanosért, és a szépszámmal gyermek-istentiszteletre járókért. Köszönjük Ölvediné Virág Enikő hitoktatónk egész évi szolgálatát, lelkesedését.
Július 1-6. között Balatonföldváron tartottuk családos táborunkat. (Részletes beszámoló olvasható erről, itt és a honlapunkon is.)

 

 

 

Július 17-21. között konfirmáltjainkat vitte el táborba Vászolyba hitoktatónk Ölvediné Virág Enikő. (A beszámoló olvasható erről.)
Július 29. - augusztus 1. között Sárospatakon lelkészegyesületi konferencián vett részt a lelkipásztor, mint egyházkerületi összekötő.
Szeptember 10-én mi adtunk helyet az ökumenikus lelkésztalálkozónak.
Szeptember 22-én tanévnyitó istentisztelet után megrendeztük a már hagyományos „Hangosnap”-ot, gyermekekkel és felnőttekkel, együtt ebédelve.
Szeptemberben és novemberben a lelkipásztor egyházmegyei héten és továbbképzésen vett részt.
Október 7-11. között egyházmegyei kirándulás volt Ausztriában és Svájcban Zwingli (reformátor) nyomában.
Október 20-án a Lónyay Utcai Református Gimnázium 10.A. osztálya volt nálunk bemutatkozó látogatáson osztályfőnökükkel és az iskola igazgatójával. Gyülekezetünk támogatta Kárpátaljára tervezett kirándulásukat. Bárcsak minél több egyházi iskolába járó diákunk lenne!

 

 

Ennek a vasárnapnak a délutánján az Urániában húszan vettünk részt a Reformációi Gálán.
Október 27-én a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezetben tartott ökumenikus istentiszteleten is képviseltettük magunkat.

 

 

Október 31-én délelőtt reformációi istentiszteletet tartottunk, délután pedig a Reformáció Emlékparkban a megemlékezésen és az azt követő ökumenikus alkalmon vettünk részt a Fasori Evangélikus Templomban.

 

 

 

December 1-én adventi gyermekdélutánt tartottunk nagy érdeklődés mellett, amely már hagyomány. A zenés éneklést követő rövid áhítat után boldogan vették körül a gyerekek a kézműveskedő asztalokat, ahol adventi koszorúkat, karácsonyfa díszeket, festett üvegpoharakat és sok egyebet készíthettek.

 

 

Jövőre is tervezünk gyülekezeti tábort, de ennek helyéről és idejéről még nem tudunk tájékoztatást adni.

ANYAGI ÉLETÜNKRŐL


Hálásan köszönünk minden adományt, hiszen önfenntartó a gyülekezet. Rezsi költségekre az önkormányzattól az idén is nyertünk 600 ezer forintot, és az egyházmegyétől is kaptunk normatív támogatást, de nekünk ennél jóval többet kell befizetnünk különböző célokra.
Az egyházi törvény értelmében a választói névjegyzékbe az kerülhet be, aki évente egyszer, vagy részletekben befizeti önkéntes adományát. Ezt szeretnénk kérni ez alkalommal is. Lehet személyesen, csekken vagy átutalással. Számlánkat az OTP-nél vezetjük a 11714006-20001773 számlaszámon.
Néhányan nagy áldozatot hoznak, ami nélkül nem léteznénk. Hálát adunk érte Istennek és az adakozóknak, természetesen ugyanúgy köszönjük a kisebb adományokat is.

KÖSZÖNETET szeretnék mondani Czanik Péter esperes úr rendszeres, és Börzsönyi Jánosné lelkész alkalmi szolgálataiért. Hitoktatónknak Ölvediné Virág Enikőnek, aki egyedül viszi négy iskolában a közel 140 gyermek oktatását. Dobos Sándornak az énekkar vezetéséért és a gyermekekkel való foglalkozásért. Kántorainknak Czanik Péternének és Tóth Juditnak szép orgonajátékukért és idejük odaáldozásáért. Nemes Gyula gondnok úrnak, elnöktársamnak a rengeteg önkéntes és önzetlen szolgálatáért, mindenre való odafigyeléséért. Szádayné Kövesdy Krisztinának szolgálatként végzett könyvelői munkájáért. Száday Lászlónak, hogy az egyházmegyei megbízatása mellett odafigyel gyülekezetünkre és képviseli azt. Csepregi Andrásnak a honlapunk gondozásáért, melyet egyre többen látogatnak.
Köszönet mindenkinek, mindenért!


ANYAKÖNYVI ADATAINK


MEGKERESZTELTÜK: Sándor Gábor, Ary Martin Nolan, Szabó-Kroyer Zoé (1 felnőtt és 2 gyermek).
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Kézér Csaba és Polgár Veres Andrea
KONFIRMÁLTAK: Sándor Gábor, Karátson Dóra, Karátson Hanna, Mészáros Nóra Ágnes, Mohos Ilona, Ölvedi Villő Csinszka, Sólyom Anna, Száday Krisztina (1 felnőtt és 7 lány)
ELTEMETTÜK: Hegedűs Ferenc, Dr. Antal Jánosné, Becskei Béla, Fülöp Jenőné, Stümmer Zoltán Csaba, Kis Zoltán, Kiss Ferenc, Csendes Endréné (8 testvérünket).

A Presbitérium nevében köszöntök mindenkit. Áldás, Békesség!

Budapest, 2019. adventjén


Bagi László lelkipásztor

 

 

 

GYÜLEKEZETI NYÁRI TÁBOR

Az ez évi gyülekezeti nyári táborunkat a Kőbányai gyülekezettel közösen Balatonföldváron a tóparti Riviéra Park Hotelban tarthattuk meg, 48 fő gyülekezeti tagunk részvételével.
A reggeli énektanulást követő áhítat után a délelőtti csoportfoglalkozások következtek. A délutánok szabadfoglalkozással (vetélkedőkkel, versenyekkel, sporttal, kézműveskedéssel, játékkal, beszélgetésekkel, fürdéssel) teltek. A vacsorát énektanulás és az esti áhítat követte.
A heti lelki táplálékunkat és útmutatást az életünkre a „Kérdések a Bibliában" témakörből meríthettük, melyhez a vezérfonalat Dr. Szilágyi-Sándor Gabriella, Szilágyi-Sándor András, Bagi László és Dr. Dobos Ágoston lelkipásztoroktól kaptuk meg.
Meglepetésünkre, együtt örülhettünk azzal az ifjú párral, akiknek házasságára a Balaton partján kért áldást Szilágyi-Sándor András lelkipásztor úr.
Hálát adunk az Úrnak a csodálatos időjárásért is, amely lehetővé tette a szabadtéri rendezvényeket, és a nap bármelyik szakában fürdéssel, úszással történő testi felüdülésünket is. A gyorsan eltelt csodálatos hét után lélekben és testben megerősödve térhettünk haza.


Nemes Gyula

 

 

 

KONFIRMÁLTJAINK TÁBOROZÁSA VÁSZOLYBAN

Ebben az évben a Balatonfelvidéken, Vászolyban volt az ifi tábor. Jöjjön néhány gondolat a résztvevőktől:

"Nagyon jól éreztem magam, a közösség is sokat épült. Sokat tanultam a hitemről és magamról" (Dóri)

"Jó volt az egész: a hangulat, az emberek, a közösen eltöltött idő, ráadásul sok újat tanulhattunk. Sajnos hamar elrepült ez a néhány nap." (Hanna)

"A ház közelében több forrás is volt, ahová nem egyszer elsétáltunk. Ahol laktunk nagyon finom volt a víz, kiderült, hogy azért, mert onnan is forrásvíz folyik." (Villő)

"Megnyugtatta a rohanó nyaramat. Rájöttem, hogy milyen észrevétlenül alkalmazkodunk, gyakran mi magunk sem vesszük észre. Voltunk a Balatonnál, láttuk a fodrásznál járt fákat, és szaladtunk a délelőtt érkező pékkocsi után." (Ágota)


Ölvediné Virág Enikő

 

 

HANGOS NAP

Szeptember 22-én, a tanévnyitó istentisztelet után tartottuk - harmadik alkalommal - a gyülekezetünkben a "HANGOSNAP"-ot. Ezen a napon „elcsendesedés” helyett egy vidám, hangos, játékos napot tartottunk. Gyermekek, felnőttek énekekkel zengtük be a templom előterét. A közös pizzázás is elengedhetetlen része volt a napunknak, melyet közösségépítő, izgalmas, és fantáziát megmozgató játékok követtek. Az asztal zsúfolásig megtelt sütivel, pogácsával, üdítővel. E különleges nap végül egy közös imádsággal zárult a templomban.


Nemes Gyula

 

 

Áldott Karácsonyt!

 

ÁLLANDÓ ALKALMAINKVasárnap
10:30 Felnőtt és Gyermekistentisztelet

Úrvacsora a hó utolsó vasárnapján és a nagy ünnepeken

Csütörtök
18:00 Bibliaóra

Péntek
16:30 Angol nyelvű bibliaóra

Ifjúsági óra (megbeszélés szerint)ALKALMAINKRA MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!Iskolai hittanoktatást Ölvediné Virág Enikő végzi 06 (20) 355 0817.
Az iskolák a honlapunkon megtalálhatók.A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETI RENDJE


December 19. csütörtök
18:00 Előkészítő istentisztelet


22. vasárnap 10:30 Gyermek-karácsony


25. szerda 10:30 Karácsony 1. nap úrvacsorával


26. csütörtök 10:30 Karácsony 2. nap úrvacsorával


29. vasárnap 10:30 Istentisztelet


31. kedd 17:00 Óév esti istentisztelet


2020. január 1. szerda 10:30 Újévi istentiszteletELÉRHETŐSÉGEINK


Templom és lelkészi hivatal:
Budapest - Baross Téri Református Egyházközség 1146 Budapest, Szabó József u. 16.

Hivatali rend:Hétfő, kedd, szerda 10-12 óra, csütörtök 17-18 óra, valamint más egyeztetett időpontban. (Nyáron más a rend.)


Tel: (1) 343-7705 E-mail: barosster@bpeszak.hu


Bagi László lelkipásztor: 06 (30) 37 22 134, Parókia: (1) 363-7773


Honlap: http:// www.parokia.hu/lap/baross-teri-reformatusok/


Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11714006-20001773

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 74, összesen: 158651

 • 2021. október 15., péntek

  A Magyar Bibliatársulat Alapítvány online bibliaismereti versenyt hirdet A kicsinyek országa címmel, amely a Biblia Projekt Lukács evangéliuma című an...
 • 2021. október 15., péntek

  Idén is szeretettel várják azokat a 18-30 év közötti fiatalokat, akik szeretetszolgálati és oktatási intézményekben, gyülekezetekben és különböző miss...
 • 2021. október 13., szerda

  Hálával és örömmel adjuk hírül, hogy a teremtésvédelem iránt elkötelezett közösségek száma idén is gyarapodott.
 • 2021. október 12., kedd

  Református társadalmi reflexiók a cigánymissziótól az oktatásinformatikán át az egyháztörténetig.
 • 2021. október 12., kedd

  A Magyarországi Református Egyház Cigánymissziója és a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete, a HEKS pályázatot hirdet az Roma inklúzív programj...
 • 2021. október 11., hétfő

  Az eddigieknél jobban terjedő Delta-variáns megtalálja az oltatlanokat, ezért fontos lenne a maszkviselés és a találkozások számának csökkentése – jav...
 • 2021. október 10., vasárnap

  Az Ige áthatolhat a bedugott füleken és a bezárt szíveken is, csak a megfelelő formában kell megszólaltatni. Zámbori Soma színművésszel a Dramatizált ...
 • 2021. október 08., péntek

  Megkezdődötta tizennegyedik 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akció.
 • 2021. október 07., csütörtök

  Ruhaneműket, tartós élelmiszereket, higiéniás termékeket és játékokat is gyűjt az ercsi református gyülekezetből indult kezdeményezés a hazánkba kimen...
 • 2021. október 06., szerda

  Gyermek-esélyegyenlőségi napokkal küzd az akadályokkal élők tabusítása és megközelíthetetlensége ellen a Bethesda Gyermekkórház, a Vakok Iskolája, a M...