Nyomtat Elküld Olvasási nézet

2020. évi Adventi Hírlevél

Mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt"

(Énekek éneke 2,2)

A Budapest - Baross téri református egyházközség
2020. esztendei adventi hírlevele

 

„.....találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban."

(Lukács 2,12)

A bevezető gondolatok írására készülve, kezembe került egy grafika, amely a pásztorok hódolatát fejezi ki. Mária kezében ott van a kis Jézus, aki alig látható a képen. Igen... "alig látható"... mennyire igaz ez az idei karácsonyunkra. Nem tudjuk találkozhatunk-e családtagjainkkal, rokonainkkal, ismerőseinkkel. Nem tudjuk jöhetünk-e templomba,vagy számítógépi vagy televíziós, rádiós istentiszteleti élményünk lesz. Minden bizonytalan. De úgy gondolom, hogy nemcsak az idei karácsonyra jellemző, hanem századunkban megélt többiére is: "alig látható". Sok minden utal a karácsony időszakában arra, hogy "itt a karácsony". Fenyőfákat állítunk, feldíszítjük otthonainkat, sütünk-főzünk,
vendégeket hívunk, miközben...Jézus alig látható. Ajándékokat adunk és
kapunk, szeretetünket próbáljuk kifejezni, miközben az ünnepünkben-Jézus alig látható.
Hová jutott a világ? Mi lett Jézus Krisztus születésnapjából, ahol Jézus már alig látható? S valóban már az első karácsonykor  is alig volt látható. Bár érkezését az angyalok és a csillagok is hírül adták, az esemény mégis csak keveseknek volt látható. Mert a világ (akkor is, éppúgy, mint ma) szalad, tesz-vesz, intézkedik, végzi a fontosabbnál fontosabb teendőit, s közben megszülethet akár az Isten Fia is, de ő alig látható. Mert őt keresni kell! Igaz, ő keres minket, mint elveszetteket, mégis az első karácsony tanúi csupán azok lehettek, akik keresték őt. Messze földről érkezve keresték őt a bölcsek, és keresték sokkal közelebbről jőve a pásztorok is:"...találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban " - mondja az angyal a pásztoroknak. " t a l á l t o k..." - márpedig találni az talál, aki keres.

Hát keressük mi is! Keressük meg a karácsonyunkban Jézust. Ne elégedjünk meg a karácsony körül kialakult értékes és kevésbé értékes szokásokkal, hanem keressük azt, - függetlenül attól, hogy mit hoz most 2020-ban, - aki miatt egyáltalán van a karácsony. Keressük az ünnepben Jézus Krisztust, aki mint gyermek született meg, hogy emberi természetben élje azt az életet, amelyet az Atya adott nekünk, és hogy emberi természetben vigye végbe a mi megváltásunkat. "...találtok..." mondja az angyal.

Eszembe jut egy másik ígéret is, amelyet Jézus mondott: "Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik." (Lukács 11,10)

Hiszem és vallom, hogy az angyal szava ma is aktuális. Sőt Jézus szava is megerősíti azt. Keressük tehát a Megváltót, s ne törődjünk bele, hogy karácsonyainkban Jézus alig látható, mert most is, minden időben, ünnepeinkben és hétköznapjainkban.  LÁTHATÓVÁ  AKAR LENNI  életünkben. Á m e n

Bagi László

 

Egyházközségünk életéből


A múlt évi hírlevelünkben azzal kezdtem a beszámolót, hogy "Jézus
Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz"   (Zsid.13,8)
Ez örökérvényű, örömben, boldogságban, nyomorúságban megtapasztalható. Éppen ezért őszintén kérdezhetjük:"...meddig még az éjszaka..." (Ézsaiás 21,11)

 

Más helyzetben, az ellenség szorításában kérdezték ezt annak idején. Mi is az ellenség szorításában kérdezzük ezt ma 2020-ban, kétkedve és reménykedve: MEDDIG MÉG?

Nemcsak a világmindenséget teszi tönkre gazdaságilag, lelkileg,
egészségileg - sok életet követelve - a vírus, de benne a mi magyar
református gyülekezeteinket is. Hiszen mindenféle missziói terv borult, kis százalékban tudtuk terveinket megvalósítani. Hálásak vagyunk a megtartott alkalmakért, örülünk, hogy sok bizonytalanság után együtt lehettünk a gyülekezeti héten Balatonföldváron. Örülünk, hogy hol így, hol úgy, de megtartattak a hittanórák.

Nem tudjuk mit hoz a karácsony, a 2021. év, de LEGYÜNK JÓ REMÉNYSÉGGEL! Meg fogjuk tapasztalni a "meddig még" kiáltásunk után, hogy "Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz".

Januárban az ökumenikus imahetet a szokott rendben megtartottuk. A gyülekezetünket képviseltettük az országos megnyitón a Kálvin téren, továbbá a katolikus, evangélikus, szabadkeresztyén és metodista testvéreink gyülekezeteiben. Templomunkban Aradi György fasori evangélikus lelkipásztor úr és Nagy Károly római katolikus plébános úr szolgált.

Január 23-án részt vettünk a Nemzeti Sírkertben Dr. Tőkéczki László síremlékének avatása alkalmából megtartott istentiszteleten.

Február 2-án diakóniai vasárnapon gyülekezetünkben Lentulai Attila esperes úr hirdette Isten igéjét.

Február 16-án az Istentisztelet keretén belül köszöntöttük lelkipásztorunkat abból az alkalomból, hogy 20 éve szolgál közöttünk.

Lelkipásztorunk köszöntése

 

Február 22-én képviseltettük magunkat a IV. Budapesti Református Mérnöktalálkozón a Ráday utcai székházban, ahol a bevezető áhítat után értékes előadásoknak és csoportbeszélgetéseknek is részesei lehettünk.

Március 10-én  mi voltunk a házigazdái az ökumenikus lelkészkörnek, melyet hosszú évek óta tartunk havonta más-más helyszínen  a
környékbeli lelkipásztorok részvételével (római katolikus, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi, mahanaim, református).

Március 15-én még megtartottuk ünnepi vasárnapi istentiszteletünket

Március 16-tól be kellett zárni templomainkat, szüneteltetve minden alkalmat. Ez idő alatt, ugyanúgy, mint most, hetente egyszer felveszünk egy
vasárnapi áhítatot, mely a honlapunkon lévő linkre kattintva megnézhető.

Áprilisban a Virágvasárnapot, a Nagyhetet és a Feltámadás ünnepét is a legszűkebb zárt családi körben kellett töltenünk, a rádiós - televíziós istentiszteletek mellett.

Május 31-én - nagy örömünkre - megnyithattuk a templomunkat, és Pünkösd ünnepén úrvacsorai közösségben együtt lehettünk testvéreinkkel.

Július 6-11. között Balatonföldváron tartottuk családos táborunkat. (Részletes beszámoló olvasható erről itt a hírlevelünkben és a honlapunkon is.)

 

Jövőre is tervezünk gyülekezeti tábort, de ennek helyéről

és idejéről még nem tudunk tájékoztatást adni.

 

Július 25-én Egyházmegyei Közgyűlés volt az Újpalotai Egyházközség templomában. Gyülekezetünket az elnökség, Bagi László és Nemes Gyula képviselte. Egyházmegyei tanácsosként Száday László presbiterünk volt jelen.

Augusztus 3-6. Lelkipásztorunk Sárospatakon a Református Lelkészegyesület Konferenciáján vett részt és áhítattal szolgált.

Szeptember 12-én Egyházmegyei Jelölő Közgyűlés volt az Pozsonyi úti Egyházközség templomában. A jelöltek felkerültek a Szavazólapokra.

Október 18-án a Presbiteri gyűlés keretében az Egyházkerületi, Egyházmegyei és Zsinati tisztségekre az egyházközségünk nevében leadtuk szavazatunkat.

Az azóta lezárul választás végeredménye:

püspök: Balog Zoltán, egyházkerületi főgondnok: Veres Sándor

esperes: Szloboda József, egyházmegyei gondnok: Gyügyei Attila

zsinati tagok: Szloboda József, Szilágyi-Sándor András,

Gyügyei Attila, Répás Zsuzsanna

Közös örömünk, hogy Répás Zsuzsanna presbiterünk folytathatja szolgálatát a Magyarországi Református Egyház Zsinatában.

 

Magyarországi Református Egyház
Zsinatának Elnöksége

döntése alapján 2020.november 11-től

 

a koronavírus járvány második vészhelyzete miatt a templomi alkalmakat szüneteltetni kényszerülünk.

 

Ez idő alatt a lelkipásztorunk igehirdetése a honlapunkról elérhető !

 

Reménykedve várjuk református templomaink újranyitását.

(Kérjük testvéreinket kísérjék figyelemmel a híradásokat.)

 

Idén a pandémia miatt a szokásos adventi gyermekdélutánt sem tudtuk megtartani.

 

Anyagi életünkről

Hálásan köszönünk minden adományt, hiszen önfenntartó a gyülekezet. Rezsi költségekre az egyházmegyétől is kaptunk normatív támogatást, de nekünk ennél jóval többet kell befizetnünk különböző célokra.

Az egyházi törvény értelmében a választói névjegyzékbe az kerülhet be, aki évente egyszer, vagy részletekben befizeti önkéntes adományát, egyházfenntartói járulékát. Ezt szeretnénk kérni ez alkalommal is. Lehet személyesen, csekken vagy átutalással. Számlánkat az OTP-nél vezetjük a 11714006-20001773 számlaszámon.

Egyházközségünk fenntarthatósága érdekében az egyházfenntartói járulékokra és a perselypénzekre továbbra is szüksége van, szüksége lesz a gyülekezetünknek. Az egyházfenntartói járulékokat, adományokat jelenleg is már sokan átutalásokkal fizetik. A perselypénzre is lehet ez egy lehetőség, de ez a megoldás mind az adományozónak, mind pedig az egyházközségnek elég költséges, drága megoldás a bankok jutalékai miatt. Ezért elsősorban a perselypénzek vonatkozásában azt javasolnánk kedves testvéreinknek, egy erre a célra rendszeresített borítékban alkalmanként helyezzék el perselyadományikat, ilyen formában gyűjtve mindaddig amíg az eljuttathatóvá válik a gyülekezethez.

Néhányan nagy áldozatot hoznak, ami nélkül nem léteznénk. Hálát adunk érte Istennek és az adakozóknak, természetesen ugyanúgy köszönjük a kisebb adományokat is.

Köszönetet szeretnék mondani Czanik Péter esperes úr rendszeres szolgálataiért. Hitoktatónknak Ölvediné Virág Enikőnek, aki egyedül viszi négy iskolában a közel 140 gyermek oktatását. Dobos Sándornak az énekkar vezetéséért és a gyermekekkel való foglalkozásért. Kántorainknak Czanik Péternének és Tóth Juditnak szép orgonajátékukért és idejük odaáldozásáért. Nemes Gyula gondnok úrnak, elnöktársamnak a rengeteg önkéntes és önzetlen szolgálatáért, mindenre való odafigyeléséért. Szádayné Kövesdy Krisztinának szolgálatként végzett könyvelői munkájáért. Száday Lászlónak, hogy az egyházmegyei megbízatása mellett odafigyel gyülekezetünkre és képviseli azt. Csepregi Andrásnak a honlapunk gondozásáért, melyet egyre többen látogatnak.

Köszönet mindenkinek, mindenért!

 

Anyakönyvi adataink

MEGKERESZTELTÜK: Gombocz Márton, Gilguta Vasile Leon, Szitás Csaba, Szitás Bence Gergő, Bércesi Mirkó, Kézér Lili, Felföldi Boldizsár, Haraszti Zoe (8 gyermek).

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: Majoros Ádám és Jankura Borka

ELTEMETTÜK: Dózsa Gáborné, Zink Jánosné, Kiss Zsigmond, Kiss Gyula Attila, Szalontay Károlyné, Mészáros István, Ráth Endréné (7 testvérünket).

A Presbitérium nevében köszöntök mindenkit. Áldás, Békesség!

 

Budapest, 2020. adventjén

Bagi László lelkipásztor

 

Gyülekezeti nyári tábor

A 2020. évi gyülekezeti nyári táborunkat - az előző évihez hasonlóan - a Kőbányai gyülekezettel közösen - Balatonföldváron, a tóparti Riviéra Park Hotelban tarthattuk meg július második hetében, melyen 46 fővel vettünk rész. Ez alkalommal a Magyarkapusi Református Gyülekezet tagjai is csatlakoztak hozzánk.

A reggeli énektanulást követő áhítat után a délelőtti csoportfoglalkozások következtek. A délutánok és az esték egy része szabadfoglalkozással (vetélkedőkkel, versenyekkel, tánctanulással, Ki-Mit-Tud-dal, sporttal, kézműveskedéssel, homokvárépítéssel, játékkal, beszélgetésekkel, fürdéssel) teltek. A vacsorát énektanulás és az esti áhítat követte.

A heti lelki táplálékunkat, és útmutatást az életünkre a „Hegyek a Bibliában" témakörből meríthettük ( Ararát, Mórijja, Sínai, Kármel, Golgota, Olajfák ), melyhez az igei alapot Dr. Szilágyi-Sándor Gabriella, Szilágyi-Sándor András, Bagi László és Dr. Dobos Ágoston lelkipásztoroktól kaptuk meg.

Az énekek megtanítását Gabi néninek, a hangszeres kíséreteket Dr. Dobos Ágostonnak és Dobos Jakabnak (hegedű), Dr. Dobos Sándornak (fuvola és furulya), Tóth Juditnak (orgona), és Tóth Tibornak (gitár) köszönhetjük.

A csoportos beszélgetéseket, foglalkozásokat a felnőtteknek Bagi László és Dr. Dobos Ágoston nagytiszteletű urak vezették, míg a konfirmált ifjakkal Dr. Szilágyi-Sándor Gabriella és Szilágyi-Sándor András lelkipásztorok foglalkoztak.

A fiatalabbak Vermes Ildikó vezetésével beszélték át a hallottakat egy külön csoportban, míg a kisebb iskolások kézműveskedéssel is egybekötött alkalmait Ölvediné Virág Enikő hitoktató irányította.

A legkisebbekkel a rajzos, játékos, táncos foglalkozásokat Turucz Tünde és Dobos Ágostonné Dóra néni tartotta.

A sportesemények szervezését, vezetését Péntek András lelkipásztor úr vállalta magára.

Hálásak vagyunk az Úrnak a nem túl forró, de kellően meleg időjárásért is, amely lehetővé tette a szabadtéri rendezvényeket, és a fürdéssel, úszással történő testi felüdülésünket is. E csodálatos hét után lélekben és testben megerősödve zártuk táborozásunkat.

Nemes Gyula

 

 

Áldott Karácsonyt!


A VÍRUSJÁRVÁNY VÉSZHELYZET MEGISMÉTLŐDÉSE MIATT A  GYÜLEKEZETI ALKALMAK VISSZAVONÁSIG ÚJRA SZÜNETELNEK !

 

Állandó alkalmaink

Vasárnap 10:30 Felnőtt és Gyermekistentisztelet

előtte 9:15-től konfirmációi előkészítő

Úrvacsora a hó utolsó vasárnapján és a nagy ünnepeken

Csütörtök 18:00 Bibliaóra

Péntek 16:30 Angol nyelvű bibliaóra

Ifjúsági óra (megbeszélés szerint)

 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

 

Iskolai hittanoktatást Ölvediné Virág Enikő végzi 06 (20) 355 0817.

Az iskolák a honlapunkon megtalálhatók.

 

Ha engedélyezik a templomunk megnyitását:

 

A karácsonyi ünnepkör istentiszteleti rendje

 

December 23. szerda 18:00 Előkészítő istentisztelet

25. péntek 10:30 Karácsony 1. nap úrvacsorával

26. szombat 10:30 Karácsony 2. nap úrvacsorával

27. vasárnap 10:30 Istentisztelet

31. csütörtök 17:00 Óév esti istentisztelet

2021. január 1. péntek 10:30 Újévi istentisztelet

 

Elérhetőségeink

Templom és lelkészi hivatal: Budapest - Baross téri Református Egyházközség 1146 Budapest, Szabó József u. 16.

Hivatali rend: Hétfő, kedd, szerda 10-12 óra, csütörtök 17-18 óra, valamint más egyeztetett időpontban. (Nyáron más a rend.)

Tel.: (1) 343-7705 E-mail: barosster@bpeszak.hu

Bagi László lelkipásztor: 06 (30) 37 22 134, Parókia: (1) 363-7773

Honlap: http:// www.parokia.hu/lap/baross-teri-reformatusok/

Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11714006-20001773

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 26, összesen: 160496

 • 2021. november 25., csütörtök

  A Budapest-Zuglói Református Egyházközség lelkipásztora 45 éves korában tért haza Teremtő Urához.
 • 2021. november 25., csütörtök

  Megalakult az első gyülekezetgondozó központ Szigetváron. A tizennégy környékbeli település reformátusainak pásztorlására önként jelentkezett egy fiat...
 • 2021. november 24., szerda

  Udvardi Erzsébetnek a képei belső elhívását közvetítik számunkra, amelynek gyökere hitéből ered – hangzott el a Bibliamúzeum és a Ferencvárosi Helytör...
 • 2021. november 23., kedd

  Mérföldkőhöz érkezett a Lelki éhség konferenciasorozat, a protestáns kegyesség útján járók spirituális és szakmai műhelye. Az elmúlt három év gyümölcs...
 • 2021. november 23., kedd

  Kora reggelenként az Arany muzsikás kalendáriumra ébredhetünk, vasárnaponként pedig családi koncertekbe és misztériumjátékba kapcsolódhatunk be a Hold...
 • 2021. november 22., hétfő

  Könyvbemutató és konferencia.  A Lelki éhség kötet az eddigi konferenciák témafelvetései és előadásai mentén született írásokat gyűjti egybe...
 • 2021. november 21., vasárnap

  A bölcsőtől a sírig kíséri az egyház az embert, az élet nagy pillanatairól pedig dokumentáció is készül. Ennek köszönhetően akár évszázadokra visszame...
 • 2021. november 19., péntek

  Emléktáblát avattak a Soli Deo Gloria Református Diákszövetség egykori székhelyénél – azoknak a szellemi örökségéről megemlékezve, akik 1921 és 1949 k...
 • 2021. november 18., csütörtök

  Döbrőssy Lajos rákkutató professzorral az idén száz éve alapított Soli Deo Gloria Református Diákszövetség történetéről és szellemi örökségéről beszél...
 • 2021. november 17., szerda

  Tizenöt éves beszélgetések lenyomata a könyv, amelyben a keresztyén családpasztoráció, a teológia, az orvostudomány és a családterápia szempontjai fol...