Nyomtat Elküld Olvasási nézet

2018. adventi hírlevél

„Mint a liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a leányok közt"

(Énekek éneke 2,2)

A Budapest - Baross téri református egyházközség
2018. esztendei adventi hírlevele

„Velünk az Isten"

(Máté 1,23/b)


Ó jöjjetek, imádjuk,

Ó jöjjetek, imádjuk,

Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust.

 

Egy napfényes novemberi reggelen önkéntelenül ez a dallam és szöveg szólalt meg bennem. A reggeli dicséret az egész napra hatással volt, derű és béke árasztott el. Az önkéntelen dúdolgatás után kezdett tudatosodni bennem, mi is ennek a szép éneknek a tartalma. Az örömhír bejelentése és hívogatás az együttes imádatra. Ez az adventi öröm lényege, még ha szürkébbek is a reggelek. Jöjjetek! Gyertek el! Legyünk együtt! Milyen jó közösség, ahol a dicséret és örvendezés kovácsol össze mindenkit, aki ezt a hívást meghallja.

Imádjuk! Van szükség az imádatra? Mennyire visz az engem előre, ha időm, energiám az Isten fiának dicséretére fordítom? Biztos van rá lelki igény, mert az imádni szó nem veszett ki a köztudatból, csak sokan a sajtot vagy a csokit imádják. Valahol ott van a lelkünk mélyén ez a szó, csak nagyon más jelentést kapott. Pedig nagy szükség van elismerni, kifejezni, hogy valaki több, nagyobb, erősebb nálunk. Öntudatos emberek vagyunk, énünk forog a középpontban. Az imádat boldog elismerése annak, hogy van az embernél hatalmasabb „ember", aki által az Atyához mehetünk.

Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

 

Bagi Lászlóné

Egyházközségünk életéből

 

A 2018. évben is megsegített bennünket a mi Urunk Istenünk, Akinek hálát mondunk minden jótéteményéért, megsegítő kegyelméért.

A testvéregyházakkal továbbra is munkálkodunk a keresztyén egységen. Havonta egyszer váltott helyszíneken találkoznak a lelkipásztorok. Énekelünk, imádkozunk, áhítatot tartunk, megosztjuk egymással örömeinket, gondjainkat. Igazi testvérekké, barátokká váltunk. Az országos ökumenikus lelkészköri találkozó az idén Máriabesnyőn volt a római katolikus lelkigyakorlatos házban a szokásos létszámmal. Emellett megtartottuk a januári ökumenikus imahetet különböző templomokban, vendégszolgálatokkal. A gyülekezetekből jövő tagok is testvérként tekintenek egymásra.

Január 7-én, az országos tisztújítás eredményeként Presbitériumunk letette az esküt. Áldást kértünk szolgálatukra.

Február 18-án vasárnap kapcsolódtunk a házasság hetéhez negyedik alkalommal. Délután filmvetítés volt.

Február 24-én gondnokunk és felesége részt vett a II. Budapesti Református Mérnöktalálkozón a Ráday utcában.

Március 20-án ott voltunk a Holland - Magyar Református Kapcsolatok kiállítás megnyitóján a Baár-Madas Református Gimnáziumban.

Március 25-én a Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium 9.a osztályos tanulóit fogadtuk bemutatkozáson, majd vendégül láttuk őket.

Április 12-én egyházmegyei vizitációt tartott Szilágyi-Sándor András lelkészi főjegyző (Kőbánya) és Somogyi Sándor világi tanácsos (Csillaghegy). Örömmel nyugtázták, hogy kicsi gyülekezetünk él és élni akar.

Május 13-án hatodik alkalommal vettünk részt egyházmegyei énekkari találkozón, amely az idén a Szabadság téri templomban volt. Köszönet a felkészítésért Tóth Juditnak és Dobos Sándornak, s mindenekfelett a lelkes gyermek és felnőtt énekeseknek.

 

Az énekkarok közül mi léptünk fel családokkal.

 

Június 3-án tartottuk a tanévzáró istentiszteletet. Hálát adtunk a 130 hittanosért, és a szépszámmal gyermek-istentiszteletre járókért. Köszönjük Ölvediné Virág Enikő hitoktatónk egész évi szolgálatát, lelkesedését.

Július 23-28. között ismét Tahiban volt a gyülekezeti tábor. A 40 résztvevő Józsué történetét tanulmányozta sok ének, játék, kirándulás és fürdés közepette.

 

 

Július végén a lelkipásztor Sárospatakon részt vett a kárpátmedencei lelkészegyesület konferenciáján, mint egyházkerületünk ügyvivője.
Az egyházközség vezetősége - Európai Uniós törvényi kötelezettség alapján - elkészítette az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát, melyet a Presbitérium szeptember 2-i gyűlésén határozatban fogadott el. Megtekinthető a lelkészi hivatalban.

Szeptember 16-án tanévnyitó istentisztelet volt, amely után már második alkalommal maradt együtt a gyülekezet zöme együtt ebédelve, énekelve, játszva egészen délutánig úgynevezett „Hangosnap”-ra.

 

 

December 2-án adventi gyermekdélutánt tartottunk nagy érdeklődés mellett, amely már hagyomány. A zenés éneklést követő rövid áhítat után boldogan vették körül a gyerekek a  kézműveskedő asztalokat, ahol adventi koszorúkat, karácsonyfa díszeket, festett üvegpoharakat és sok egyebet készíthettek.

 

 

Az év folyamán többször is jelen voltunk a Zuglói gyülekezet ünnepi alkalmain (Egyesült Államok-beli kórus szolgálata, Templomuk 125. éves évfordulójára rendezett ünnepi istentisztelet)

Örömünk, hogy folytatódtak a bibliaiskola ószövetségi előadásai Czanik Péter esperes úr tolmácsolásával.

Terveink között egy alkalmat említek. Július 1-6. között Balatonföldváron lesz családi tábor, ezúttal a kőbányai gyülekezettel együtt. Minden korosztályt várunk, s mihamarabbi jelentkezést. Januárban már el kell dőlnie a létszámnak. A részletekről tájékoztatást adunk.


ANYAGI ÉLETÜNKRŐL


Kis létszámú gyülekezeti tagság hordozza az anyagi terheket, de sok csodát tapasztalunk meg. Egyházmegyei szinten a költségvetésünk a gyülekezetek között az alsó harmadban van. Minden adományt hálásan köszönünk. Legnagyobb részben a gyülekezet önerőből tartja fenn magát (perselypénz, egyházfenntartói járulék, adomány).

A zuglói önkormányzatnál pályázati úton rezsi költségekre 600 ezer forintot kaptunk, az egyházmegye normatív támogatást nyújtott gyülekezeteinek és lelkipásztorainak. Az egyházi törvény szerint a választók névjegyzékébe az kerülhet be, aki befizeti évente egyszer, vagy részletekben az önkéntes járulékát. Ezt kérjük ez alkalommal is. Személyesen, csekken vagy átutalással várjuk az adományokat. Számlánkat az OTP-nél vezetjük a 117-14006-2000-1773 számlaszámon.

KÖSZÖNETET szeretnék mondani két lelkésztársamnak, Czanik Péter és Börzsönyi Jánosné szolgálataiért; Ölvediné Virág Enikő hitoktatónknak a szakértelméért, lelkesedéséért; kántorainknak Czanik Péternének és Tóth Juditnak az orgonálásért; Nemes Gyula elnöktársamnak a rengeteg önkéntes sokirányú odaszánásáért; Szádayné Kövesdy Krisztina önkéntes könyvelői munkájáért; Száday Lászlónak, hogy az egyházmegyei megbízatása mellett a gyülekezetre odafigyelésért; Csepregi Andrásnak a honlapunk gondozásáért; valamint minden munkatársnak, segítőnek hűséges szeretetükért. Köszönet minden lelki és anyagi támogatásért, az imádságért, mindenért.


ANYAKÖNYVI ADATAINK


MEGKERESZTELTÜK:
Palkó Alexandra, Balla Levente, Menyhért Emma, Dávid Zsombor Bálint, Nagy Katalin, Leiter János, Sattmann Zsuzsanna, Csapó Valéria (5 gyermek és 3 felnőtt).


HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bódis Gábor és Lőrincz Zsanett, Molnár Péter Árpád és Juhász Gabriella, Bércesi Tamás és Jankura Blanka, Leiter János és Orosz Réka (4 pár)


KONFIRMÁLTAK:

Nagy Katalin, Leiter János, Sattmann Zsuzsanna (3 felnőtt)
ELTEMETTÜK: Vizi Istvánné, Kilin György, Pusztai János, Pettersné Parragh Flóra, Ürmössy Lászlóné (5 testvérünket).

A Presbitérium nevében köszöntök mindenkit. Áldás, Békesség!

Budapest, 2018 adventjén


Bagi László lelkipásztor

 

 

GYÜLEKEZETI NYÁRI TÁBOR


2018. július utolsó hetére az előző két évhez hasonlóan, idén is a tahi Sion Hegye Református Konferencia-központban találtunk helyet gyülekezetünk nyári táborának. A héten a lelki programunk során Jozsué történetét tekintettük át. A délelőtti közös áhítatokat követően a gyermekek és felnőttek külön csoportban beszélték meg az Úrtól kapott napi lelki táplálékot és útmutatást. A gyermekek foglalkozását Ölvediné Virág Enikő hittanoktató végezte, a felnőtt testvérekkel lelkészünk, Bagi László vezetésével beszélgettünk a napi igei témákról.

A reggeli közös alkalmainkon majd az esti zenés áhítatokon az énekléseket Dobos Sándor vezetésével és a gyermekek szolgálatával fuvola, hegedű és gitárzene kísérte. A délutáni együttléteket keresztény film vetítése, sportolási lehetőségek (foci és ping-pong) színesítették. Hálát adunk az Úrnak a csodálatos időjárásért is; az egyik délután pedig a gyermekes családok a leányfalui strandon tudtak pihenni.

Az esti áhítatok során a testvérek személyes bizonyságtételein és történetein keresztül tapasztalhattuk meg az Úr végtelen kegyelmét és szeretetét mindennapi életünkben. Köszönet a táborban szolgálatot vállalóknak, segítőknek, és az adományt adóknak, imádkozóknak!


Száday László

 


HANGOS NAP

Szeptember 16-án a tanévnyitó istentisztelet után tartottuk - már második alkalommal - a gyülekezetünkben a "HANGOSNAP"-ot. E napon nem "elcsendesedtünk", hanem egy vidám, hangos, játékos napot tartottunk az Úr előtt. Énekekkel zengtük be a templom előterét. Ebédre pizzát rendeltünk, majd egy kis "ejtőzés" után közösségépítő, izgalmas, és fantáziát megmozgató játékokba kezdtünk. Az asztalt zsúfolásig rakták a szorgos kezek sütivel, pogácsával, üdítővel. Egy áhítattal zárult a nap a templomban.


Ölvediné Virág Enikő

 

 

Presbiterek eskütétele 2018

Egyházunk törvényei szerint 2017. november 12-én megválasztásra kerültek a gyülekezet új presbitériumának tagjai és gondnoka, akik a feladataikat 2018. január 1-től 2023. december 31-ig látják el.

Presbiterek: Csepregi András, Dobos Sándor, Dóka Sándor, Kiss Gabriella Edit, Nemes Gyula, Dr. Nemes Rita, Rada Ágnes, Dr. Radenkovits Péterné, Répás Zsuzsanna, Száday László, Dr. Tóth Ernő, Tóth Tibor. Pótpresbiterek: Erdei Györgyné, Mohos Tibor, Pápszi Szilvia, Száday Lászlóné. Gondnok: Nemes Gyula.

Az eskütételre 2018. január 7-én került sor a gyülekezet előtt.

Isten gazdag áldása kísérje életüket, munkájukat!Nemes Gyula

 

Áldott Karácsonyt!

 

ÁLLANDÓ ALKALMAINK


Vasárnap 09:15 Konfirmációi óra


Vasárnap 10:30 Felnőtt és GyermekistentiszteletÚrvacsora a hó utolsó vasárnapján és a nagy ünnepeken


Szerda 15:00 (nyári félévben 17:00) Istentisztelet


Csütörtök 18:00 Bibliaóra


Péntek 16:30 Angol nyelvű bibliaóra


ALKALMAINKRA MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!Iskolai hittanoktatást Ölvediné Virág Enikő végzi 06/20-355-0817.
Az iskolák a honlapunkon megtalálhatók.


A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR ISTENTISZTELETI RENDJE

 

December 19. szerda 15:00 Előkészítő istentisztelet


20. csütörtök 18:00 Előkészítő istentisztelet


23. vasárnap 10:30 Gyermek-karácsony


25. kedd 10:30 Karácsony 1. nap úrvacsorával


26. szerda 10:30 Karácsony 2. nap úrvacsorával


30. vasárn
ap 10:30 Istentisztelet


31. hétfő 17:00 Óév esti istentisztelet


2019. január 1. kedd 10:30 Újévi istentiszteletELÉRHETŐSÉGEINK


Templom és lelkészi hivatal: Budapest - Baross Téri Református Egyházközség 1146 Budapest, Szabó József u.16.


Hivatali rend: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök 10-12 óra, valamint alkalmaink előtt fél órával és egyeztetett más időpontban.


Tel: 06-1-343-7705 E-mail: barosster@bpeszak.hu


Bagi László lelkipásztor: 06/30-37-22-134 Parókia:1-363-7773


Honlap: http:// www.parokia.hu/lap/baross-teri-reformatusok/


Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 117-14006-2000-1773

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 55, összesen: 157379

 • 2021. szeptember 21., kedd

  Minél inkább „él bennem a Krisztus”, annál inkább vagyok a béketeremtés embere.
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Tizenöt csapat főzött finomabbnál finomabb bográcsos ételeket az ötödik vértesaljai egyházmegyei főzőversenyen Tabajdon.
 • 2021. szeptember 16., csütörtök

  Az Ige egyháza vagyunk, a reformátusoknak mégis mindössze egyötöde veszi kezébe bármilyen rendszerességgel a Szentírást. Nemcsak ismerni jó a Bibliát,...
 • 2021. szeptember 15., szerda

  Nincs az a válsághelyzet, amely ne hozhatna áldásokat, de ehhez jól kell sáfárkodnunk a lehetőségekkel. Szontagh Pállal az oktatás aktuális helyzetér...
 • 2021. szeptember 14., kedd

  A református identitás megtartó erő lehet a cigányság számára is – vallja Balogh Róbert, cigány származású református lelkész. Szerinte az evang...