Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Beszámoló a 2005-ös évről

Beszámoló a 2005-ös évről

Gyülekezetünkben az elmúlt esztendőben a következő lelkipásztorok és teológu-
sok végeztek vendégszolgálatot:
Csomay Árpád egyházkerületi generális direktor, biharszentjánosi lp., Sipos István máramarosszigeti esperes-lp., Varga Károly koltó-katalini lp., Dobre Edvin bacai lp., Hankó-Nagy Alpár kolozsvári egyetemi lelkész-tanár, Sziszik József kőszegremetei lp., Strébeli Péter ukr.-ort. lp., Képíró Gyula Jenő lázári lp., Genda Árpád Szabolcs pettyéni lp., Ary László amaci lp., Juhász Péter négyfalusi lp., Dobai Sándor nyugdíjas lp.Kv.-ról, Alföldi-Lakatos Tibor felsőbányai lp., Müller Dezső vámfalui lp., Kálmán Csaba lp. Nagykovácsiból Budapest mellől, Huszár László avasfelsőfalui lp. és Zsákai Norbert 2.éves teológiai hallgató.
A szolgálatot végzők életére gyülekezetünk nevében is Isten áldását kérem.
2005 aug. 1-9 között hosszúmezői gyülekezetünkben került megrendezésre a nagybányai egyházmegye ifjúsági tábora. Isten áldása legyen mindazokon, akik e tábor megrendezéséhez hozzájárultak.
2005-ben úrvacsorával élt Hosszúmezőn és Kistécsőn összesen:
Böjtfővasárnapján : 10 férfi és 19 nő, összesen 29-en
Húsvétkor : 50 " " 65 " , " 115-en
Pünkösdkor : 30 " " 46 " , " 76-an
Tábor alkalmával : 20 " " 58 " , " 78-an
Újkenyérkor : 22 " " 29 " , " 51-en
Ref.ünnepén : 19 " " 34 " , " 53-an
Karácsonykor : 23 " " 35 " ," 58-an
Tehát 2004-ben úrvacsorával élt 174 férfi és 286 nő, összesen 460-an, 96-al kevesebben, mint a megelőző évben. Az úrvacsorai adományokat ezúton is köszönjük.
2005-ben a keresztség sákramentumában részesült 3 fiú és l leány, összesen 4-en,9-cel kevesebben, mint a megelőző évben.
2005-ben konfirmált 7 fiú és 5 leány, összesen 12-en, 8-cal kevesebben, mint a megelőző évben.
2005-ben 1 tiszta ref. és 1 vegyes vallású pár kötött házasságot, 2 párral kevesebb,mint 2004-ben.
2005-ben a temetőbe kísértük 11 férfi- és 10 nőtestvé-rünket, összesen 21 atyánkfiát, 2-vel többet mint 2004-ben.
2005-ben 119 vallásórás gyermeket tartottam nyilván, 35 óvodás korút és 84-et az I-VII.osztályokból. A hétvégi vallás-órákra ebben az esztendőben átlagosan 28 gyermek járt és 91 hiányzott.
A VIII.osztályosokat ideszámítva,127 gyermekből 44 gyermek egyetlenegyszer sem volt egész évben templomban, 18 gyermek pedig 1vagy 2 alkalommal jött el Isten házába istentiszteletre. Tehát gyermekeink 49%-a nem jár templomba, ami némi romlást mutat a 2004. évi 48%-hoz képest.
A közepesen szorgalmas és szorgalmas templombajáró gyere-kek közül idén 25 gyermeket dicséretben és könyvjutalomban részesítünk.
Jézus Krisztus hívó szavát meghallva, "Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket-, szülők, keresztszülők, nagyszülők, ebben az új évben nagyobb odafigyeléssel köves-sék gyermekeik vallásos nevelését !
Az ukr.ort. egyházban megkereszteltek 8 gyermeket, házasságot kötött 4 pár, és eltemettek 18 gyülekezeti tagot.
A r.kat. egyházban megkereszteltek 5 gyermeket, házasságot kötött 1 pár, és eltemettek 4 gyülekezeti tagot.
A három történelmi egyház adatait összesítve 2005-ben Hosszúmezőn 43 teme-tés mellett 17 keresztelés volt.
Egyházközségünk lélekszáma 461 férfi és 521 nő, összesen 982 lélek. Szórványainkban: Kistécsőn 13 személy és Köveslázon 7 személy. Anyaegyházközségünk lélekszáma szórványainkkal együtt: 1.002. lélek.
A tiszta református házaspárok száma : 181
A vegyes vallású családok száma : 137
A válás miatti félcsaládok száma : 27
Az egyedül élő férfiak száma : 29 (közülük 11 az ÖF)
Az egyedül élő nők száma : 99 (közülük 84 az ÖA)
Összesen : 473 család van nyilvántartva.
A 2005-ös esztendőben 394 istentiszteleti alkalom volt, melyeken összesen résztvett 18.000. személy, 500-zal többen, mint a megelőző évben.
A vasárnapi istentiszteleteken résztvevők száma átlagosan 144 volt, 3-mal kevesebb mint 2004-ben. Vas.de. átlag 105-en, délután 36-an voltunk templomban.
Egy ünnepnap átlag 182-en jöttek templomba, 7-tel többen mint 2004-ben. Egy ünnepnap d.e. átlag 114-en, míg d.u. 68-an voltunk templomban.
Adja a minden kegyelemnek Ura,hogy ebben az új esztendőben Isten Igéje után vágyakozó gyülekezeti tagok töltsék meg templomunk padjait! "Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja van tireátok!-
Az egyházközség bevétele az év végén : 55.092.új lej volt
" " kiadása " " ": 48.692.új lej volt
Az évvégi pénztármaradvány : 6.400.új lej, amiből 3.820.új lej a harangvillamosításra begyűlt céladomány összege.
Hálás szívvel emlékezem meg arról, hogy Isten segítségével új tetőlemezekkel tavaly át tudtuk fedni műemlék templomunkat. Istenünk gazdag áldását kérem mindazok éle- tére aki mint egyházukat szerető gyülekezeti tagok, vagy mint németországi illetve magyarországi testvéreink hozzájárultak a 177.850.000. régi lejt kitevő munkálathoz.
A 2006-os évre az e.f.j. 25 új lej/lélek összegben lett meghatározva. A csak kollektív nyugdíjból élők esetében az e.f.j. ebben az évben 17 új lej lesz. Ismételten hirdetem, hogy a járulékokat több részletben is be lehet fizetni.
A harangdíjak 2006-ban a következők lesznek:
- ref. temetéskor 4 új lej/ 1 harangozás
- idegen fel.tem. 6 új lej/ 1 harangozás - fele a harangozóé
- emlékharang 6 új lej - fele a harangozóé
A keresztelési, esketési és temetési stólák egyaránt 50 új lejben lettek megállapítva.
Temetési kántornő díja: 20 új lej.
A földbérek nem változnak, 20 új lej marad fertályonként.
Sírhelyfenntartás : 25 új lej.
Sírhely szektásoknak : 500 új lej.
Istenünk gazdag áldása legyen minden egyházfenntartó gyermekén az Ő Igéje szerint: " Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.-(Péld.11,24)
Végül jelentem gyülekezetünknek , hogy a nyilvántartott 473 családból 81 család nem fizette be az egyházfenntartói járulékot, ami javulást mutat a megelőző évi 84 családhoz viszonyítva. Ebből a hátrálékos 81 családból 39 család csak a tavalyi járulékkal, míg 42 család többévi járulékkal tartozik. Azok, akiknek hátrálékaik vannak, 2006 február 1-ig még a tavalyi összegben fizethetik a hátrálékokat, beszorozva az illető évek számával. Február 1-től az idei összeg lesz alkalmazva a hátrálékokra is. Presbitérium határozata alapján nemfizető református egyháztag temetésekor az elmaradt járulékok 10 évre visszamenőleg befizetendőek lesznek, az elmaradt évek számát beszorozva a mostani járulék összegével.

Kedves testvéreim !
A magam és családom nevében békés, áldott és örömöket hozó új esztendőt kívánok mindenki számára.
Hosszúmező
2006január1 Sebestyén László Ede
lelkipásztor


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 40, összesen: 109460

 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A lányok, asszonyok régen fonóba jártak, ahol a munkát is el lehetett végezni és közben meg tudtak osztani egymással örömöt, bánatot. Ezt a hagyományt...
 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A vallásos formák és a spontaneitás is helyet kaphatnak az Istennel való kapcsolódásban.
 • 2020. augusztus 04., kedd

  „A jézusi szelíd hatalom nem kívül igáz le, hanem megérint belül és az élet irányába vezet. Boldog, aki elfogadja, szerencsétlen, aki nem él vele."
 • 2020. augusztus 04., kedd

  Középiskolás és egyetemista fiatalok építették fel a semmiből valahol az Alföldön, egy erdő szélén, a rendszerváltás után. Idén nyáron már az ő gyerme...
 • 2020. augusztus 02., vasárnap

  A Balaton-NET idei rendezvényét online tartják meg a járványveszély miatt. Kapocs Attila koordinátorral arról beszélgettünk, hogy mindez milyen kihívá...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Nem csak a hivatásukkal és az életvitelükkel járó küzdelmek tehetik magányossá a lelkészeket – legalább ekkora baj, hogy nem mernek nyíltan beszélni e...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Újra megnyílnak a RefoRom kapui – a Budapesti Református Cigány Szakkollégium augusztus 12-ig várja azon fiatalok jelentkezését, akik felvételt nyerte...
 • 2020. július 29., szerda

  Az egyetem a nagykőrösi képzési helyen lehetőséget biztosít a párhuzamos képzésekre is, így a jelentkezők hitéleti és világi szakok közül is választha...
 • 2020. július 28., kedd

  Ellis Potter könyve a természeti és természetfeletti világ egymásra találása mellett arról szól, hogyan kapcsolódhat az ember Istenhez.
 • 2020. július 27., hétfő

  Ezzel a címmel hirdette meg rendhagyó nyári dicsőítő iskoláját a Sófár református dicsőítő mozgalom. Olvasási tervek, távolból is elvégezhető interakt...