Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Karácsonyi liturgia a romtemplomnál.

Fohász

Jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szívvel hozzá térni,énekekkel zengve kérni, Krisztus népe, jöjjetek.


Bűn, pokol már búban éljen, ördögöt hadd ölelje szégyen, üdvösségünk szent ölében 
már levetjük mind a bút.

Küldte Őt az Úr kegyelme   Öröklétre, győzelemre,  hogy szívünket felemelje boldogságos ég felé.

Irgalommal szánva minket, nagy jósága ránk tekintett, s ördög csalta bús szívünket menny-magasból látni jött.

Áldott óra, boldog óra, nagy hitünknek meghozója, ajkunk zengő hálaszóra nyílik édes Jézusunk.

Jászol-ölben drága Gyermek, ég felé vigyen kegyelmed, hol dicsérve énekelnek édes hangú angyalok.


És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.

Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.

Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.


Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;

Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala.

És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.

És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.

Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.

És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.

És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:

Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.

Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.

És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk.

Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.

És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott vala.

És mindenek, a kik hallák, elcsodálkozának azokon, a miket a pásztorok nékik mondottak.

Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.

A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, a miket hallottak és láttak, a mint nékik megmondatott.

Az Istennek szent angyala
Mennyekből hogy alászálla
És a pásztorokhoz juta,
Nékijek eképpen szóla:

Mennyből jövök most hozzátok,
És ímé nagy jó hírt mondok.
Nagy örömöt maj­ hirdetek,
Melyen örvend ti szívetek.

A mennyei magas égben
Istennek dicsőség légyen.
Ki szent Fiát küldé értünk,
Hogy megváltónk lenne nékünk.

 

A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:

Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.

Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem.

És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?

Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta:

És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.

Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét.

És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.

Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.

És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.

És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.

És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba.

Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.

Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék.

 

Jer, mindnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk, 
Mert született Úr Jézus nekünk.

Kit az Atya Úr Isten, könyörülvén emberen, 
Elbocsájta teljes időben.

Ô életnek adója, Szívek vigasztalója, 
Lelkünk megvilágosítója.

Azért jöve, hogy éljünk, Isten kedvébe essünk, 
Érdeméből kegyelmet nyerjünk.

 

Imádság!

 

Teremtő Istenünk az Úr Jézus Krisztusban!

Hálát adunk, hogy most ezen a szent helyen hozzád fohászkodhatunk és te meghallgatod a mi imádságainkat.

Hálát adunk a teremtésért és az életért, hogy ezen a földön élhetünk.

Hálát adunk a te szent fiadért Jézus Krisztusért, hogy elküldted hozzánk e földre.

Kérünk téged add meg a a karácsony az ünnep szentségét, hogy elérjen bennünket a te erőd, a te szereteted.

Kérünk téged, hogy adj lehetőséget nekünk, hogy meg tudjuk őrizni az életet.

Kérünk, hogy áld meg nemzetünket, nemzetünk minden tagját, csoportját, családját.

Kérünk áld meg most e helyen állókat és mindazokat, akik körülöttünk élnek.

Kérünk segítsd jelenléteddel és szereteteddel a mi életünket itt ezen a földön, minden időben.

Kérünk téged hallgass meg minket !

 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;
Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;
És ne hagyj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!

1. Dicsőség mennyben az Istennek!
Dicsőség mennyben az Istennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség Istennek!

 

2. Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet a Jézushoz elvezet,
Békesség, békesség embernek

 

 

Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán,

amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre"

Hasonlóképpen vette a pohara is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre."

Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.

 

Krisztus teste, mely teéretted megtöretett.

Krisztus vére, mely teéretted kiontatott.

 

3. Dicsérjük a szent angyalokkal, Imádjuk a hű pásztorokkal Az isteni Gyermeket, Ki minket így szeretett. Dicsérjük, imádjuk és áldjuk!

4. Dicsőség az örök Atyának És értünk született Fiának! Hála a Szentléleknek, Áldások kútfejének! Dicsőség, dicsőség Istennek!

 

Áldás

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 120, összesen: 379969

 • 2023. március 23., csütörtök

  Minek kell meghalnia bennünk, hogy megszülessen bennünk az élet?
 • 2023. március 22., szerda

  A szolgálatban az Istennel való kapcsolat a döntő, nem az életkor. A Colloquium Iuvenum első nyilvános alkalmán jártunk.
 • 2023. március 20., hétfő

  Gyülekezetünk olyan, mint egy nagycsalád, ahol a generációk odafigyelnek egymásra.
 • 2023. március 20., hétfő

  Nagykátai szolgálata során is arra az alapra épít, amely megtartotta őt fiatalkori tévelygései idején.
 • 2023. március 20., hétfő

  Felavatták a Budahegyvidéki Református Egyházközség templomának első valódi orgonáját. A hangszert Dosek Domokos kántor és Gárdonyi Zsolt zeneszerző é...
 • 2023. március 16., csütörtök

  Példaadás és közösségépítés: ez a református keresztyén nők lehetősége.
 • 2023. március 16., csütörtök

  A Colloquium Iuvenum első budapesti nyilvános alkalmán a hivatás és szolgálat egzisztenciális kérdéseit járják majd körbe, amelyre szeretettel várnak ...
 • 2023. március 16., csütörtök

  A bevételt a szíriai földrengés károsultjainak juttatják el.
 • 2023. március 15., szerda

  A Biblia az emberi kultúra minden nyelvén ugyanolyan fontos könyv, és bármelyik fordítása válhat saját lelki nyelvünkké, mégis érdemes minél többféle ...
 • 2023. március 15., szerda

  „Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével! Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.” Videóetűd a 4. zsoltárról.