Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A napközi szakmai programja (1.)

CSALÁDI NAPKÖZI 

SZAKMAI PROGRAM (2. rész)

Az ellátás, gondozás-nevelés megvalósulása

Alapelvek:

A szakszerű gondozás - nevelés egységét akkor valósíthatjuk meg, ha érvényesülnek a következő alapelvek:
- A gondozás-nevelés egysége.
- A gyermek életkori- és egyéni sajátosságai, az egyéni bánásmód elve
- A személyi- és tárgyi környezetének állandósága, az állandóság elve.
- Az önállósodáshoz szükséges megfelelő idő biztosítása, a gyermekek          ösztönzése,az önállóság és aktivitás egységességének elve.
- Az egységes nevelő hatások elve.
- A rendszeresség elve.
- A fokozatosság elve.

A gondozás-nevelés egységének elve:

Családi napközinkben a gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkot. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom. A gondozás minden helyzetében nevelés folyik, a nevelés helyzetei azonban nem korlátozódnak csupán a gondozási helyzetekre.

A gyermekek életkori-és egyéni sajátosságai, az egyéni bánásmód elve:

Abból a tényből kiindulva és a tényt elfogadva, hogy nincs két egyforma gyermek, a gondozó, gyermekkel foglalkozó szakember, meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori-és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai-és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését, személyiségének kibontakozását.

Az állandóság elve:

A gyermek személyi-és tárgyi állandósága növeli az érzelmi biztonságot, a személyes kötődések kialakulását, a gyermek biztonságérzetét.

Az önállóság és aktivitás elve:

A gyerekek tevékenységét kizárólag motiválással, indirekt módon tudjuk igazán irányítani. Érdeklődés felkeltő tevékenységek, eszközök és lehetőségek felajánlásával érjük el önállóságuk kibontakozását és önkéntes aktivitásukat.
A gyermekek önállóságának fejlesztése a pozitív megerősítéssel, türelemmel, toleranciával, másságuk, egyéni eltéréseik, életkori sajátosságuk figyelembevéte- lével valósul meg.
A gyermekek felé irányuló szeretet, az elfogadás és empátia fokozzák az aktivitás iránti vágyat. Ezért a gondjainkra bízott gyermekek részére biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtésére törekszünk és a próbálkozása- ikhoz elegendő időt biztosítunk.
A pozitív énkép kialakulását és megerősítését a pozitív megerősítés, személyes sikerélmények átélése, a személyes példaadás segítik elő.

Az egységes nevelő hatások elve:

A családi napközinkben egységes nevelési elveket alkalmazunk, mind a gondozónők, mind a szakemberek részéről. Igyekszünk megismerni a szülők nevelési elveit, és azokat figyelembe vesszük munkánk során.

A rendszeresség elve:

A gyerekek biztonságérzetének kialakítása érdekében rendszeres napirendre, tevékenységekre és stabil érzelmi háttérre törekszünk.

A fokozatosság elve:

A családi napközibe való beilleszkedés az első lépés a családon kívüli szocializációban, ez nem minden gyereknek megy zökkenőmentesen. Lehetővé tesszük a családoknak, hogy gyermeküket fokozatosan, együtt, a gyermek igényeit figyelembe véve ismerkedhessenek a családi napközi életével.
Az ismeretek elsajátításakor és a tapasztalatszerzésnél is-a mindennapi életünk során -ezt az elvet alkalmazzuk.

A gondozás - nevelés feladatai:

Családi napközink gondozási, egészségnevelési, nevelési, szociális és családsegítő funkciókat töltenek be. A jelenlegi helyzetben egyre erősebb a gyermek- és családvédelmi szerepünk. Fontos, hogy a gondozást-nevelést szakképzett, a korosztály sajátosságait jól ismerő szakemberek végezzék. Egyénre szabottan, kis létszámú csoportokban, ahol kialakulhat a gondozó-nőkkel a személyes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat, és ahol biztosítják a fejlettségének megfelelő élelmezést, az egészségvédelmi szabályok betartását.

Az egészséges testi fejlődés segítése érdekében a gyermek gondozása, testi szükségleteinek kielégítése meghatározó abban, hogy milyen a közérzete, milyen önmagához és az őt gondozó személyekhez valamint környezetéhez a viszonya. Ez biztosítja legjobban az egyéni, személyes bánásmód megvalósulását.

Arra törekszünk, hogy fokozatosan kialakítsuk a helyes higiénés szokásokat: (tisztálkodás, kézmosás, fogmosás, öltözködés, önálló, majd kulturált étkezési szokások). Minden gondozási teendő elvégzésére elegendő időt és helyet biztosítunk, hogy a gyermek önállósulási törekvéseit támogathassuk.

-     Étkezés:

A gyermekek táplálása az életkori sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelően történik. A napirendünk lehetővé teszi, hogy minden gyermek nyugodt körülmények között étkezhessen. Új ételek, ízek bevezetésénél először mindig csak kis mennyiséggel kínáljuk a gyermeket és csak akkor adunk neki többet, ha szívesen fogadja. Az ételből minden gyermek egyéni étvágyának megfelelő mennyiséget kap. Soha nem kell egyetlen kanállal sem többet fogyasztani a kívántnál. Fokozza a gyermekek étvágyát, ha nem sürgetjük őket, és  az étkezések jó hangulatban zajlanak. Az étkezés közben szerzett tapasztalatok a gyermek tudását gyarapítják. Az étrendet legalább egy hétre előre tervezzük meg, megmutatjuk a szülőknek, hogy figyelembe tudják venni az otthoni ételek tervezésénél.

-     Szobatisztaságra nevelés:

Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a pelenkázás, biliztetés, WC használat a gyermek fejlettségének megfelelően történjen. A szobatisztaságra nevelés menetét a szülőkkel közösen tervezzük meg, amikor a gyermek már hajlandóságot mutat az önállósodásra.

-     Mosakodás:

Pelenkázás, WC és bili használat után minden alkalommal kezet mosatunk a gyermekekkel. Ehhez biztosítjuk számukra a szappant, folyékony szappant, a folyó meleg vizet, minden gyermek számára külön jelével ellátott törölközőt. Minden gyermeknek rendelkezésre áll külön fésű, a már fogat mosóknak pedig saját fogkefe, fogmosó pohara és fogkrémje. Ezek az eszközök a gyermekek számára könnyen hozzáférhetőek.

-      Öltözködés:

Az öltözködésre is mindig biztosítunk megfelelő helyet és időt a gyermekek számára. A kisebbeket - a gyermek közreműködését kérve és elfogadva - mi öltöztetjük fel. A nagyobbakat - akik már önállósodni próbálnak - kis székre, padra ültetjük, ahol kényelmesen próbálkozhatnak az egyes ruhadarabok felvételével. Semmiképpen nem sürgetjük őket, hiszen a begyakorláshoz sok idő kell, de gyakori dicsérettel ösztönözzük őket a sikerre.

-    Pihenés

A kisebb gyermekek egészséges életmódjának fontos része a napközbeni pihenés, alvás. Nyugodt, csendes légkört teremtve biztosítjuk, az életkoruknak és egyéni alvásigényeiknek megfelelő pihenést.

 

Érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegítése

A csecsemő és kisgyermek jellemző sajátossága az érzelmi vezéreltség. Személyiségében az érzelmek dominálnak, ezért kiemelt jelentőségű a személyes kapcsolat - az érzelmi biztonság kialakítása felnőtt és gyermek között. Fontos, hogy minden gyermeket derűs, szeretetteljes légkör vegye körül a napköziben. A szocializációt biztosítja a felnőttekkel és a társakkal kapcsolatos viselkedési szokások alakítása, gyakorlása természetes élethelyzetekben, szituációkban. Így a társadalomban is elfogadott norma-és értékrend épül be a tudatukba.

Az érzelmi biztonság az alapja aktivitásának, megismerő kedvének. Születése pillanatától az anya reakcióiból tanulja meg értékelni környezetét, tőle sajátítja el pozitív és negatív érzelmeinek kifejezésmódjait.
A családi napközinkben biztonságos, nyugodt, szeretetteljes mindennapok biztosításával a gyerekek és a felnőttek közötti kommunikáció és kooperáció gyakorlása természetes élethelyzetekben történik, mely érzelmi biztonságot nyújt és erősíti a közösségi érzéseket. Megismerik, majd később alkalmazzák a társas együttélés szabályait; az egymásra figyelést, alkalmazkodást, segítségnyújtást. Az önállósodási vágy jelentkezésével azokat a felnőtteket utánozza, akiket a legjobban ismer, akik a legközelebb állnak hozzá, akik a különböző magatartásmintákat adják. Éppen ezért erősítjük a gyerekekben az önállósulási törekvéseiket, fontos az önállóságra nevelés.

Az első életévek gyors és fontos fejlődési vívmányai csak akkor tudnak szervesen beépülni az alakuló személyiségbe, ha a gyermek minden tapasztalatát, minden élményét stabil kapcsolatrendszeren belül szerzi meg. Ez a feltétele annak, hogy a gyermek képes legyen a környezet értékrendszerét, normáit, viselkedési szabályait, tilalmi rendjét az utánzás, a hasonulás és az azonosulás révén elsajátítani.

(folytatjuk!)

 

CSALÁDI NAPKÖZI

SZAKMAI PROGRAM (1. rész)

A családi napközi adatai

Családi napközi neve:
Címe: 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 66.
Ellátási terület: Kunhegyes város közigazgatási területe
Működtető neve, címe: Kunhegyesi Református Egyházközség Sarepta Idősek Otthona
5340 Kunhegyes Széchenyi út 32.
Fenntartó neve, címe: Kunhegyesi Református Egyházközség
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.
Fenntartó képviselőjének neve: Dr. K. Tóth András főgondnok
Címe, elérhetősége: 30/ 925-2439Minőségpolitikánk
Az 1997. évi. XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról így fogalmaz:
Családi napközi
43. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása.
(2) A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést
és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani.
A családi napközink húsz hónapos kortól 14 éves korú gyermekek részére nyújt
napközbeni ellátást. Egy olyan támogató, segítő és gondozó formát nyújtunk a
családoknak, melyben gyermekeiket biztonságban, szeretetben tudhatják.
Célunk, hogy családias, meleg, barátságos légkörben, személyre szóló, differen-
ciált bánásmóddal járuljunk hozzá a gyermekek személyiségének kibontakozá-
sához. A gyermekek életkorának, egyéni fejlettségének és személyiségének fi-
gyelembevételével látjuk el feladatunkat. Tiszteletben tartjuk a családok egy-
mástól eltérő értékrendjét, a gyerekek egyéniségét.
Tevékenységünkkel a mára kialakult munkaerő-piaci helyzethez alkalmazkod-
va, támogatjuk a kisgyermekes, munkavállalásra kényszerülő, családi segítséget nélkülöző szülőket, valamint azokat, akik munkavállalásuk érdekében valami-
lyen képzésben vesznek részt.

A családi napközi küldetése, missziója
A családi napközi a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája, mint
szolgáltatótevékenység működési engedély alapján végezhető.
A működésének engedélyezésére a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII.18.) Kormány rendeletben továbbá gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint
a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló331/2006.(XII.23.) Kormány rendeletben foglaltak az irányadóak.

Családi napközink bővítése a megnövekedett igénylések- a korlátozott bölcsődei férőhelyek száma és a megváltozott óvodai feltételrendszer- miatt vált indokolttá.
A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet értelmében:
49. § (1) Családi napközibe húszhetestől tizennégy éves korig vehető fel gyermek.
(2) A családi napköziben a saját, napközbeni ellátást másutt igénybe nem vevő, tizennégy évesnél fiatalabb gyermeket is figyelembe véve legfeljebb öt gyermek
gondozható.
(4) A családi napköziben a (2)-(3) bekezdésben meghatározott létszámon túl még két gyermek, ha fogyatékos gyermekről van szó még egy gyermek gondozása
engedélyezhető, ha az ellátást végzőnek a kisegítő feladatokra állandó segítsége van.

A három családi napközi csoportlétszáma egyenként 7 fő, mely lehetővé teszi az egyénre szabott gondoskodást, hiszen a nap folyamán két gondozó foglalkozik a gyermekekkel, így sokkal több idő jut egy-egy gyermekre, mint a hagyományos keretek között működő bölcsődében, ill. óvodában. Ezáltal lehetőség nyílik arra,
hogy a gyermekekkel egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek és fejlődésüknek megfelelően a legoptimálisabban foglalkozzunk.
A családias körülmények megkönnyítik a kisgyermekek számára a szülőtől való elválást, előkészítik a későbbi nagyobb gyermekközösséghez való zökkenőmentes
beilleszkedést.
A kisebb közösségben ritkábbak a fertőző betegségek, a gyermek egészségesen
fejlődhet, így a szülő is kevesebbet hiányzik a munkából.

Személyi feltételek
15/1998.(IV. 30.) NM rendelet értelmében:
47. § (1) Családi napköziben ellátást csak olyan nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy biztosíthat,
a) aki személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas gyermek
felügyeletére, gondozására, nevelésére, és
b) akivel szemben nem áll fenn a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok, valamint
c) aki érvényes Egészségügyi Nyilatkozattal rendelkezik
d) aki a külön jogszabályban meghatározott tanfolyamon eredménnyel részt vett.

Mindhárom családi napközinkben a gyermekek ellátását két-két főállású gondozónő látja el.
A gondozónők az alábbi szakképesítésekkel rendelkeznek:
- óvodapedagógus, csecsemő- és gyermekgondozó
- óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus
- teológus, matematika- földrajz szakos tanár
- magyar- informatikus könyvtáros tanár
- felsőfokú csecsemő- és gyermekgondozó
- pedagógiai asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő
Mindannyian rendelkeznek a családi napközi működtetéséhez szükséges tanfolya-
mi végzettséggel.

Tárgyi feltételek
15/1998.(IV.30.) NM rendelet értelmében:
47. § (2) A családi napköziben a gondozás-nevelés részletes szakmai szempontjait úgy kell meghatározni, illetve az esetleges balesetek megelőzése érdekében
a gyermekek tartózkodására szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy az
megfeleljen a Családpolitikai Intézet módszertani levelében foglaltaknak.
A három családi napközink Kunhegyes város központjában, egy épületen belül
található. Az épület a Református templom és a Református Általános Iskola szomszédságában van.
A főbejárat szélfogójából nyílik az öltöző, ahol megfelelő méretű öltözőszekrény és ülőalkalmatosság fogadja a gyermekeket. Innen nyílik a folyosó, ahonnan a három játszószoba megközelíthető. A játszószobák méretei megfelelnek a törvényben meghatározott előírásnak. Bútorzata a gyermekek méreteihez, eszközei pedig az életkori sajátosságaihoz igazodik. A nagyméretű ablakok a természetes fényforrást biztosítják.
Minden csoport számára jól megközelíthető a mosdó és pelenkázó helyiség, mely
csúszásmentes padlólappal és csempével burkolt.

A családi napközire az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai vonatkoznak.
A főbejárat felől közelíthető meg az ebédlő és tálaló konyha, valamint a mosogató
helyiség.
A csempézett tálaló konyhában hőtárolós edények, hűtőszekrény és mikrohul-
lámú sütő áll rendelkezésre. Itt történik a beszállított ételek melegítése, tálalása.
A mosogató helyiségben pedig a többfázisú mosogatás biztosított.

Az épület körül megfelelő méretű térburkolattal ellátott, valamint nagy területű füvesített rész található, mely alkalmas a szabadtéri mozgásra, játékra, levegőzésre.
Az udvari eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A családi napközi bemutatása
Kunhegyes 8400 lelket számláló kisváros. Vonzáskörzetéből ( Tiszagyenda,
Tiszaroff, Tomajmonostora, Tiszaszentimre, Abádszalók, Bánhalma) naponta utaznak városunkba munkavállalók.
Térségünkben gyakori az időszakos munkavállalás, ill. a mezőgazdasági munkavégzés is. A kedvezőtlen gazdasági változások az önkormányzat anyagi lehetőségeit hátrányosan befolyásolták, így nem tervezik bölcsődei férőhelyek
és az óvodai feltételrendszer fejlesztését.
Családi napközit ott lehet létesíteni, ahol biztosíthatóak a rendelkezési célnak megfelelő, az építmények létesítésére vonatkozó, az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 50.§.(2) bekezdésben foglalt általános előírások.
A családi napközi a város központjában, a főtéren található. Elhelyezkedése
lehetőséget ad arra, hogy a város bármely pontjáról rövid idő alatt megközelít-
hető legyen. A Református Általános Iskola szomszédságában helyezkedik el, így a kisiskolásoknak sem kell messzire menniük.
Tájékozódásunk szerint,- a fiatal munkavállaló szülők településünkön maradása érdekében is- igény van egy rugalmasan működő, biztonságot nyújtó, szeretet-
teljes és derűs légkörű családi napközire.

Kiemelt szakmai célok
• Kiemelt szakmai céljainkat a gondozás, nevelés alapelveivel és feladata-
ival összhangban határoztuk meg.
• Legfőbb célunk: egészséges, szellemileg érett, érdeklődő, fogékony,
gazdag ismeretanyaggal rendelkező és kiegyensúlyozott személyiségű gyermekek nevelése.
A gyermekben rejlő lehetőségek kibontakozásának elősegítése.
A sikeres iskolai előmenetelhez szükséges testi, szociális és pszichés érettség kialakítása.
• A mindennapok tevékenységei során a szabad játék, a készségfejlesztő
foglalkozások, a nyugodt pihenés, a szabad levegőn történő mozgás a
gyermekek igényeinek megfelelően váltják egymást.
A gyermekek ellátását megfelelő attitűddel, végzettséggel és kompeten-
ciákkal rendelkező gondozókkal valósítjuk meg.
• Napi négyszeri étkezést biztosítunk a gyerekek számára. Ügyelünk arra, hogy jó minőségű, tápláló és egészséges ételek kerüljenek a változatos étrendbe. A kisgyermekek fokozott ásványi anyag, vitamin, fehérje és energia-szükséglete megkívánja a húsfélék, tejtermékek és zöldségfélék megfelelő arányát, mind mennyiségben, mind minőségben.
• A felsorolt célkitűzések megvalósításának természetes velejárója
a permanens önképzés, fejlődés, a változó törvények, jogszabályok és vonatkozó szakirodalmak folyamatos figyelemmel kísérése.
• A szülőkkel való kapcsolat alapja, hogy a szülő szerepe a gyermekne-
velésben mindenkor elsődleges. Elengedhetetlen azonban a kölcsönös
bizalmon és tiszteleten alapuló partnerkapcsolat kialakítása.
Az ellátás során figyelembe vesszük az otthon kialakult szokásokat,
a szülők kívánságait, amennyiben nem ütközik a napközi működésével,
nem sérti a többi gyermek érdekeit. A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk,
a kis létszám lehetővé teszi a rendszeres tájékoztatást, megbeszélést.

Beiratkozáskor, a beszoktatás idején részletes, mindenre kiterjedő
információt kérünk a gyermekekről.
Félévente közös megbeszélést tartunk.
• Folyamatos kapcsolattartásra törekszünk a fenntartó Református
Egyházközség Presbitériumával, J-N-Sz Megyei Kormányhivatallal
és az illetékes jegyzővel, a gyermekorvosi és védőnői hálózattal,
a nevelési tanácsadóval, az ÁNTSZ szakembereivel, a bölcsőde, az óvodák
és az általános iskolák vezetőivel.

(folytatjuk)

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 65, összesen: 526754

 • 2021. szeptember 23., csütörtök

  Jézus, Lukács evangéliumában olvasható szavai a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye lelkészi csendesnapjának központi üzenetéhez vezetnek el bennün...
 • 2021. szeptember 23., csütörtök

  A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Jogi Osztályára keres jogász munkatársat.
 • 2021. szeptember 22., szerda

  A Soli Deo Gloria Szövetség eredetileg nem annak indult, mint amivé vált, református identitásunkat viszont máig meghatározza. Az SDG alapításának 100...
 • 2021. szeptember 21., kedd

  A jobb apává váláshoz apró lépések sora vezet. Süveges Gergő Apakulcs című könyve nemcsak arra bátorít, hogy elinduljunk ezen az úton, hanem abban is ...
 • 2021. szeptember 21., kedd

  Minél inkább „él bennem a Krisztus”, annál inkább vagyok a béketeremtés embere.
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára