Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Imádság háza

 

„szüntelenül imádkozzatok” 1Thesszalonika 5,17

2020. júniusától minden vasárnap az istentiszteleten a záróimádságban imádkozunk egy-egy témáért, csoportért, ügyért.

Imatémák szeptemberben

2020. szeptember 27: Teremtett világunkért imádkozunk

2020. szeptember 20: Konfirmáltakért imádkozunk

2020. szeptember 13: Református egyházi választásokért imádkozunk

2020. szeptember 6: Hittanosainkért, és a területünkön található iskolákért imádkozunk

Imatémák augusztusban

Augusztus 30: Iskolakezdésért és hitoktatásért imádkozunk

Augusztus 23: A testi és lelki kenyérért imádkozunk

Augusztus 16: Az úrvacsorai közösségért imádkozunk

Augusztus 9: Imádkozunk a betegekért és a libanoni robbanás áldozataiért

Augusztus 2: Konfirmációra készülő gyermekek szüleiért imádkozunk

Imatémák júliusban

július 26: Gyermekeinkért és unokáinkért imádkozunk

Július 19: Istentiszteleti közösségért imádkozunk

Július 12: Imádság az egyedülállókért

július 5: egészségügyben dolgozók és köztisztviselők

Imatémák júniusban

június 28: menekültek és az MRE menekültmissziója

június 21: édesapák

június 14: pedagógusok, tanulók és szüleik

június 7: magyar nemzetünk és a határon túli magyarok

 

##########          ##########          ##########

2018-ban Csillaghegyen minden hónapban a gyülekezet egy csoportjáért, valamelyik szolgálati területért, vagy nagyobb közösségeinkért imádkozunk. Hívunk mindenkit, hogy az otthoni személyes napi imádságban kapcsolódjanak be a könyörgésekbe. Mindehhez segítségként, példaként, vagy akár az imádság szövegeként ajánljuk azt az imádságot, ami a templomban is elhangzik a hónap első vasárnapján, és a honlapra is feltöltjük. A szöveg a lap aljáról PDF formátumban le is tölthető.
Az istentiszteleteken vasárnapról vasárnapra az adott hónap témája alapján együtt is könyörgünk. Hívjuk és várjuk a testvérek jelentkezését, hogy vasárnap (a „Mi Atyánk” után) a gyülekezet imádságát vezessék imádságukkal. Kérem, hogy akik vállalják ezt a szolgálatot, azok Baross Szabolcsnál, vagy nálam jelentkezzenek. Csak azokon a vasárnapokon imádkozunk így, amikor lesz imádkozó testvér. Csatlakozzon hozzánk!

Az őszi gyülekezeti Csendesnapon három csoportban egy-egy egész hétre szóló imatémát gyűjtöttünk egybe. Adventben ezt ajánljuk most három hétre szóló imavezetőnek.
Imádkozunk együtt!

Heti imatémák

Első hét:

Hétfő:

áldott szolgálatokat munkában, családban, környezetünkben
meglássuk a szükséget a ránk bízottak között

Kedd:

kórusunkért, gyülekezetünk tagjaiért, családjaikért, hitoktatóinkért és családjaikért
az új orgonáért hála

Szerda:

bibliaóráinkért (délelőtt, esti), a szolgálókért és résztvevőkért, hogy nyitott szívvel hallgassák és áldássá lehessenek

Csütörtök:

baba-mama körért, himzőkörért, nagycsaládosokért, kisgyermekesekért
Segíts Urunk, hogy a generációk egymást és Istent tisztelve tudjanak élni

Péntek:

idősekért, betegekért, gyászolókért, hogy legyen segítőjük
diakóniai szolgálat kialakítása!
ifjúsági alkalmakért

Szombat:

házastársak Krisztusban szeressék egymást, az Ő törvénye szerint éljenek
egyedülállókért és kérünk az ő terhük hordozásában is segíts Urunk!

Vasárnap:

egész hétért hálaadás, istentiszteletek szép rendjéért, az ige hírdetőjéért, és hallgatóiért, az alvók felébredéséért, a Szentlélek segítségéért
a gyermekmunkásokért, és alkalmakért
megkeresztelt gyermekek és a konfirmandusok visszahozatala

Második hét:

Hétfő:

a heti feladatunkat el tudjuk végezni + a gyülekezeti alkalmakért (ifi, bibliaóra, hittan), a kántorokért
saját betegeinkért, az úton lévőkért, balesetet szenvedőkért, vétlen áldozatokért

Kedd:

a református zenei életért, legyenek szolgálók
hálaadás az új orgonáért, zenei fesztiválokért
kántorokért

Szerda:

kiscsoportokért, lelki közösségekért

családokért, szülőkért, gyerekekért, csonka családokért

gyermekáldásért, az abortuszon átesett anyákért, gyermektelen anyákért

Csütötök:

bibliaórák a gyülekezetben (idősek), gyülekezetért, akik itt vannak, akik nem járnak, a keresőkért
idősek között végzett szolgálatért

Péntek:

házasság, párkeresők, ifjúsági alkalmak

konfirmálók, hogy megtalálják a Krisztushoz vezető utat

Szombat:

gyülekezetben kereszteltekért, a gyülekezeti keresztszülőkért

nemzetünkért, anyanyelvünkért, határon túliakért

Vasárnap:

lelkipásztorokért, presbiterekért
a gyülekezet tagjaiért,
az Ige megértéséért, az egyház ébredéséért, hazánk vezetőiért

Harmadik hét:

Hétfő: MUNKA

jól tudjunk a munkahelyen teljesíteni, kollégáinkért
a dolgozó emberekért, a munkanélküliekért

Kedd: ISKOLA, OKTATÁS

az iskolákért, a tanítókért, a következő nemzedékért

Szerda: CSALÁD

a családokért, a szülőkért
keresztyénekért, hogy megmaradjanak, a nem  keresztyénekért, hogy megtérjenek
hogy adjon erőt a folytatáshoz
házasságokért, párkeresőkért

Csütörtök: KÖRNYEZET FÖLD,

Földünkért, környezetünkért
fenntarthatóságáért (Földünk)

Péntek: EGYÉNI AKTUÁLIS IMASZÁNDÉKOK

szükségben szenvedőkért, betegekért, szegényekért, üldözöttekért, gyászolókért, hajléktalanokért, egészségért

Szombat: VEZETŐ, ORSZÁG

a vezetőkért, az országért, gyülekezeti vezetőkért

Vasárnap: GYÜLEKEZET

az előttünk álló hétért, hálaadás az elmúl hétért
az indíttatásért, hogy elmenjünk a templomba
minél többen legyünk istentiszteleten
meghalljuk, befogadjuk az igét

*******************

 

Februárban a "Házasság hete" országos programsorozathoz is kapcsolódva a házasokért és családokért imádkozunk. Természetesen azokért is, akik még a házasság előtt vannak, vagy éppen utána.

Teremtő Istenünk, mennyei Édesatyánk, a Jézus Krisztus által!

Hálás szívvel borulunk le Teelőtted, és megköszönjük az imádkozás lehetőségét. Hogy mindenért köszönetet mondhatunk Neked. Még a próbákért, a nehézségekért, a nemszeretem dolgokért is. De mennyivel inkább a jókért, áldásaid sokaságáért. Mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá! (Jakab 1,17.)

Most a házasság, és a család isteni rendjéért imádkozunk. Először is megköszönjük, hogy Te teremtetted így a férfiembert erre a bolygóra. Éljen párban a másik nemű asszonyemberrel. Te mondtad Ádámnak: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen. és odavitte az emberhez. (I. Mózes 2,18 és 22.) Azóta is ez a Te rended van érvényben, mert így teljesedik be az isteni és természeti parancs: Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a Földet! Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté! (I. Mózes  1,28 és 2,24.)

Az évezredek múlása, a legeslegújabb szabadszellemű irányzatok és tanítások nem gyengíthetik meg az általad alkotott rendet. Tudjuk, és ez ma sajnos világjelenség, amit sokan vallanak és gyakorolnak is. Együtt lenni, de nem házasságban élni! Urunk, szabj határt ennek a szabados gondolkodásnak és életgyakorlatnak. Ne adj teret se országunkban, se máshol a hamis liberalizmusnak.

Mert olyan jó a tiszta házasságban élni. Az örömöket, bánatokat őszintén egymással megosztani. Egymást tiszta szívből szeretni! Igen, egy MÁST! Egy másik embert, egy más valakit, aki nem olyan, mint én. Akinek a gondolatai sokszor nem egyeznek az enyémmel, vele mégis egy nevezőre jutni. És ha ez mégsem akar sikerülni, figyelmeztessen minden házasságban élőt az Ige, és a Szentlélek végezze el a csodát: A nap ne menjen le a ti haragotokkal! (Ef. 4,26. ) Nem parancsolóan elvárni akármit is a másiktól, nem uralkodni felette, hanem a felülről való szeretettel megbocsátani, türelmesnek lenni és kitartani. Ez a házasság szent titka!

És amikor a házassági szövetség családdá magasztosul, és a szerelemből kapott gyermeket, gyermekeket magzatként hordhatja az édesanya a szíve alatt, nem terhességként, még csak nem is állapotosságként kell elfogadnia a házaspárnak, hanem áldott állapotként. Ó, mennyire kiment szóhasználatunkból ez a szép kifejezés: ÁLDOTT ÁLLAPOT! Születés után pedig lehet magasztalni az életet adó Teremtőt a zsoltáríró szavaival: Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő, gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat! (Zsolt. 127,3 és 128,3-4.)

Köszönjük Neked hű Pásztorunk,   -   akik házasságban élünk    -    a párunkat, társunkat, hitvesünket. Hálát adunk Neked, hogy szerethetjük egymást, és közösen hordozhatjuk terheinket is. Veled összekötve az életet, a legszebb hármas kapcsolat. Akik pedig még házasság előtt vannak, azok merjék életüket jövőjüket, jövendőbeli párjukkal együtt, egészen Reád bízni.

Imádkozunk azokért is, akik már nem élhetnek házastársukkal együtt. Valamelyikük elment a minden élők útján. Az itt maradt özvegyet, feleséget, vagy férjet, vedd ölelő oltalmadba. Különös figyelmed legyen reájuk. „Uram, a nyomorultat, a gyöngét el ne hagyd! Az árvát, elhagyottat, gyámolítsd Te, Magad!" (276. dics.) De könyörgünk a más okok miatt széttört házasságok, és családok áldozataiért is. Ahol a nagy SZÉTDOBÁLÓ, az Ördög végezte aknamunkáját, és elszakította egymástól azokat, akik valamikor szerették egymást. Öleld át jóságos könyörületeddel őket!

Urunk, Te bíztattál és bátorítottál az imádságra. Szüntelen imádkozzatok! (I. Thess. 5,17. ) Kérjetek, keressetek, zörgessetek! Te most is aláhúzod az Ige kijelentésével az Előtted leborulás ajándékát: Nagy hatása van az igaz ember, buzgó könyörgésének! (Jakab 5,16.) Ezzel a bizonyossággal kérünk Urunk, fogadd el hálaadásunkat és hallgasd meg kérésünket! Ámen

* * *

Januárban imádkozunk a konfirmációra készülő gyerekekért és szüleikért, a felnőttekért, és mindazokért is, akik már konfirmáltak, vagy konfirmálhatnak.

Urunk Istenünk, Mennyei Édesatyánk!

Megköszönjük Neked, hogy ebben az évben is vannak olyan fiatalok a gyülekezetben, akik a konfirmációs fogadalomtételre készülnek fel. Köszönjük, hogy a szülők fontosnak tartották, hogy a gyermekeik megerősödjenek a hitben és az ismeretekben. Imádkozunk értük, hogy jól megértsék igazságodat és érintse meg őket Szentlelked által a kegyelem ereje. Szüleik és gyülekezeti tagjaink bizonyságtétele által is növeld fiataljaink hitét és Igéd iránti elkötelezettségét. Tartsd meg őket a református keresztyén közösségben a fogadalomtételük után is, és adj nekik bátorságot, hogy Te gyermekeidként élhessenek egész életükben. Add meg, hogy a konfirmációs ünnepség alkalmával mindannyian megérintettek legyenek a Szentlélek munkája által.

Megvalljuk előtted, hogy többet is tehettünk volna értük, több áldozatot is hozhattunk volna, többet is imádkozhattunk volna azért, hogy egyházunknak hitben megerősödött, ismertekkel felvértezett tagjaiként döntsenek melletted egész életükre szólóan. Kérünk, Atyánk, pótold ki hiányosságainkat, munkáld bennük az elhatározást, hogy a Te igazságod mellett megmaradjanak!

Imádkozunk azokért a testvérekért, akik felnőttként kezdték meg a konformációs tanfolyamot. Növeld a hitüket, hogy megmaradjanak azon az úton, amelyen elindultak. Urunk, vezesd döntésre azokat, akik még nem ismerték fel, hogy felnőttként is van lehetőség a konfirmációban hitvallást tenni. Formálj bennünket olyan közösséggé, ahová be tudnak épülni konfirmáló testvéreink.

Könyörgünk azokért is, akik szeptembertől kezdhetnék el a konfirmációs felkészülést. Imádkozunk, hogy sem ők, sem szüleik ne utasítsák el a hívó szót, és ki ne hagyják a lehetőséget megváltó Krisztusunk megismerésére. Imádkozunk, azért hogy megértsék a konfirmáció fontosságát. Kérünk, te adj erőt nekik, hogy a kifogások, a kisértő mesterkedései és a világ csábításával szemben tudják az evangélium megismerésének útját választani.

Mennyei Atyánk! Fáj nekünk, hogy a gyülekezetben, vagy más templomban konfirmált, és környékünkön élő emberek közül olyan sokan nincsenek együtt velünk a Te Házadban. Kérünk és könyörgünk Mindenható Istenünk, hogy meghallják mindazok hívó hangodat, akik a konfirmációkor szent színed előtt megfogadták, hogy református keresztyén egyházunknak hívő, úrvacsorával élő tagjai lesznek!

Adj erőt nekünk, hogy senkiről ne mondjunk le, hanem mindenkor könyörgésben hordozzuk mindazokat, akik tőled távol kerültek!

Jézus Krisztusért, mi Urunkért és Megváltónkért kérünk Atyánk, hogy hallgassd meg imádságunkat! Ámen.

 

 

 

Csatolt dokumentumok:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 140, összesen: 928204

 • 2024. április 16., kedd

  Duráczky Bálint szociológus szerint a tradicionális keretek lebomlása az elköteleződés megerősödését hozhatja egyházunkban.
 • 2024. április 16., kedd

  A Református Pulmonológiai Centrumban kapta meg Közép-Európában elsőként a gyógyszeres kezelést egy hatévesnél fiatalabb cisztás fibrózisos gyermek.
 • 2024. április 15., hétfő

  Alkohol- és drogfüggőségből szabadult srácok, közös munkájuk biztonságos közeget teremt számukra a reintegráció felé vezető úton.
 • 2024. április 15., hétfő

  Újraalapításának 30. évfordulójáért adott hálát a Kecskeméti Református Általános Iskola vasárnap.
 • 2024. április 12., péntek

  Százhúsz lelkész és missziói munkás találkozott a Káposztásmegyeri Református Gyülekezetben tartott Nagy-Budapesti Missziói Konferencián.
 • 2024. április 10., szerda

  Költészet napja alkalmából a tükrök fontosságáról és a férfivá nevelésről beszélgettünk Hajdúné Tóth Lívia, lovasberényi hittanoktatóval, lelkipásztor...
 • 2024. április 08., hétfő

  Hogyan kezdődik a templomépítés? Kell hozzá telek, tervek, támogatás? Külső-Kelenföldön rajzpályázattal indul. 
 • 2024. április 08., hétfő

  Az elmúlt évek felújításaiért adtak hálát a Tassi Református Egyházközségben, ahol a közösségi terek nemcsak az impozáns múltról, de az élettel teli j...
 • 2024. április 04., csütörtök

  Folytonosság és változás, külső tényezők és személyes hit, individualizmus és felekezeti elkötelezettség, ébredés és szekularizáció teszik sokszínűvé ...
 • 2024. április 03., szerda

  Messze megelőzve korukat, épp negyven éve kezdtek gyülekezetépítésbe egy panelvárosban Szénási János és felesége, Gazda Klára lelkipásztorok, akikkel ...