Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Szenteste 2020

Mennyei Édes Atyánk!

Eljöttünk és elhoztuk neked, amit Krisztus által kezedből nyertünk. Fogadd kedvesen a mi életünket, örök életünket, amit ajándékba kaptunk tőled. Elhoztuk minden hódolatunkat és tiszteletünket. Hálánkat és szeretetünket. Fejet hajtunk előtted. Megköszönjük, őriző és oltalmazó szeretetedet, mellyel velünk vagy minden napon.
Megvalljuk előtted a mi bűneinket. És arra kérünk, hogy bocsásd meg engedetlenségeinket, kételkedéseinket, minden kishitűségünket.
Amikor a halál fullánkja rettent minket, ne engedd, hogy kétségbe essünk. Ne engedd, hogy elvegye az ünnepünket. Szent fiad által jöjj közénk ma is. Engedd, hogy reménységünk valóra váljon és a mi szívünk a Megváltónak méltó bölcsője és szállása legyen. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk hallgass meg minket. Ámen.


Máté 2, 9-11

„Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.”

Kedves Testvéreim! Szeretett Gyülekezet!

Ezen a Szentestén a napkeleti bölcseket kísérhetjük el Jézus jászolához. Az evangélium szavai arról szólnak, hogy egy ragyogó fényes csillag vezette őket az Úr Jézushoz. És miután megérkeztek kinyitották kincses ládáikat és átadták ajándékaikat.
Legyen ma példa előttünk a bölcsek útra kelése és ajándékozó szeretete. A bölcsek jól ismerték a csillagok állását, járását és azok jelentését. Az írásmagyarázók nem is csak bölcseknek, hanem csillagászoknak nevezik őket. Akik folyamatosan az eget kémlelték. Szüntelenül felfelé néztek. De jó lenne nekünk is megtanulni tőlük, hogy jó az Úrra nézni. Égi jelekre figyelni. Mennyei útmutatást várni.
Számunkra az Ige szava tud ilyen égi fény lenni, mely tanácsol az élet nagy döntéseiben. Mely megtanít arra, hogy kik az igazán boldogok. A hegyi beszédben találjuk ennek alapját, miszerint, boldogok a szelídek az irgalmasok, a békességszerzők, a tiszta szívűek, az igazságra szomjazók, a lelki szegények, de még a sírók is. Mert az Ige szava vigasztalást is készít a feltámadás és örök élet evangéliumában. Mert, aki hisz őbenne, annak örök élete van. Bátorít a csüggedésben is, amikor azt mondja: Bízzatok, én vagyok! Ne féljetek. És ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Ma is azért keltünk útra, hogy ünnepünkben az Isten szava szólítson meg minket. Karácsonykor a mi életünknek is része az útra kelés és az ajándékozás.
A bölcseket a csillag megjelenése indította útra. Úgy érezték menni kell, mert egy király születik, akit meg kell tisztelni, meg kell ajándékozni. Mi is útra keltünk, hogy részt vegyünk az Istentiszteleten, hogy elhozzuk Isten házába a mi szívünk háláját és hódolatát. Itt van az ideje, és helye Kedves Testvéreim annak, hogy megköszönjük Isten megőrző és megtartó szeretetét. Itt van az ideje és a helye annak, hogy imádságos szívvel leboruljunk az Úr előtt és kérjük tőle, hogy Uram gyógyítsd meg betegeinket. Enyhítsd a testi-lelki fájdalmakat! Adj vigaszt és reményt a megszomorodott szívekbe. Oltalmazd továbbra is életünket, szeretteinket, gyülekezeteinket és e teremtett világot. Tegyük ezt az első helyre az életünkben! Figyeljünk Istenre és fohászkodjunk hozzá! Mert az ő útmutatását követve boldog találkozások várnak ránk. Mint ahogyan a bölcsekre is.
Akik megérkezve az Úr Jézushoz kinyitották kincses ládáikat és átadták ajándékaikat. Nem akármilyen ajándékok voltak ezek. Hiszen a kincses ládásban kincsek vannak. Arany, tömjén és mirha. Különös ajándékok. De miért pont ezek?
Arany a szegényes istállóban? Arany az egyszerű jászolbölcső mellett? Az arany a gazdagság jelképe. A királyok vagyonának mértéke. Dáriusz király gazdagságát mai napig emlegetik. A sokra vágyó emberről mondják, hogy neki a Dáriusz kincse sem elég. Jézus soha nem gazdaságra vágyott, de ez az ajándék azt üzeni, hogy ő lett a királyok királya, akinek a szeretetében, a szavaiban és a tetteiben van a gazdagsága.
A második ajándék: a tömjén, ami egy áldozati eszköz volt abban az időben. A papok használták a füstölő áldozat bemutatásánál. Ez azt jelképezi, hogy ahogyan a füst fölfelé száll, úgy szállnak fel Istenhez az elmondott imádságok és az emberi lelkek. Majd Jézus maga lesz golgotai kereszthalála által az engesztelő áldozat.
A harmadik ajándék: a mirha, amit a gyógyászatban hasznosítottak nagyon jó gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatása miatt. Amikor Krisztus a kereszten szenvedett, akkor mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. (Márk 15, 23) Mert Jézus maga lett a fájdalmak enyhítője. A betegek gyógyítója.
Kedves Testvéreim! Ha ma a mi kincses ládáinkat kellene kinyitni, mit találnánk benne. Vannak-e a polcon, vagy a fiók mélyén olyan kis dobozok, melyekről azt mondjuk, hogy kincsek vannak benne? Úgy őrzöm, mint egy drága kincset. Vannak-e olyan életek, akikről elmondhatjuk, hogy ők nagy kincsek az életemben? Ismerek egy kisfiút, akitől ha megkérdezi a nagymamája, hogy kije vagy nagyinak, akkor ő azt válaszolja, hogy a kincse.
Vannak természeti kincseink, melyeknek szépségében gyönyörködünk. A föld termékenysége, annak gyümölcse. A vizek ereje, a hegyek magassága és a völgyek mélysége Isten végtelen hatalmát hirdetik számunkra.
De nagy kincs lehet a tudás is, az Istentől kapott tálentum. Ezt a kincset nem szabad elásni, elrejteni, ezt kamatoztatni kell. Továbbadni, hogy az mások életét is gazdagítsa.
És végül tárjuk még ki életünk leggazdagabb kincses ládáját, a szívünket. Vajon mit találunk benne? Karácsony ünnepe, Krisztus földre jötte arra tanít bennünket, hogy három kincsnek biztos helye kell, legyen a mi szívünkben. Az elsőt az énekíró szavaiból ismerhetjük meg, amikor azt mondja: „Földi jó és szerencse múlandó, mint magunk, de a hit drága kincse örök és fő javunk. Hitünk áll rendületlen, hogy Isten véd szünetlen. Élünk vagy meghalunk.” Mennyire közel van most hozzánk ez a kérdés. Élünk vagy meghalunk? A hit azért drága kincs, mert ezekben a félelmetes, bizonytalan helyzetekben és az élet megannyi területén is erőt ad. Nem enged elcsüggedni, meghátrálni,
Amikor azt szeretnénk, hogy valaki hitre jusson, szívében hit ébredjen, akkor elsők közt beszélünk neki Krisztus gazdagságáról, ami többet ér minden ezüstnél és aranynál. Megtanítjuk az imádságokat, melyek, mint a tömjén füstje szállnak az ég felé és átadjuk Isten Igéjét, melynek minden szava gyógyít, mint a mirha.
A hit mellett drága kincs a remény. Az életben vannak veszteségeink. Még az ünnepünkből is van, ami, vagy aki hiányzik. A 276. dicséretünk olyan szépen megfogalmazza ezen érzéseinket, mikor azt mondja: „A földön, ha elvesztem szerelmem tárgyait, maradjon meg mellettem szerelmed és a hit. Csak azt el ne veszítsem, mi benned ó Úr Isten remélni megtanít.”
És a harmadik drága kincsünk a szeretet. Így karácsony ünnepében szívesen emlegetjük fel a régi időket. Elbeszéljük gyermekeinknek, unokáinknak, az utánunk jövő nemzedéknek, hogy hogyan telt az ünnep, milyenek voltak gyermekkorunk karácsonyai. Hogyan mentünk, együtt a család templomba. Hogyan álltuk körül a karácsonyfát? Kikkel ültük körül a terített ünnepi asztalt? Milyen felejthetetlen ajándékokat kaptunk?
Móra Ferenc is felidézte gyermekkorát a Kincskereső kisködmön című regényében. A történet főszereplője: Gergő, aki édesapjától kap egy ködmönt, egy gyapjú kabátot. Ez a viselet sokszor emlékezteti édesapjára. Életútján megél örömöket és bánatokat. Boldog, amikor irgalmasságot gyakorol és szomorú, mikor bűnbánatra ébred. Megtelik a szíve hittel és reménnyel. Míg végül a mű záró sora azt mondja: „ A szeretet az élet.” A szeretet ünnepén dicséjük az életet ajándékozó Istent, aki úgy szerette e világot, hogy fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Vigyük ma magunkkal szívünk kincses ládájában a hit, a remény, és szeretet drága kincseit, amit bátran vihetünk Jézus színe elé. Most és örökkön örökké. Ámen.

Istennek Szent fia, dicsőség Királya! Úr Jézus Krisztus!

Hálaadással emlékezünk meg a te születésed napjáról, ama boldog óráról, amikor üdvözítő született nékünk. Akkor pásztorok, bölcsek örvendeztek. Ma a mi szívünk telik meg örömmel és vigasszal, ha a te mindenek feletti hatalmadra, és végtelen szeretetedre gondolunk!
Fogadd kedvesen a mi ajándékainkat, mikor megnyitjuk előtted szívünk kincses ládáját. Fogadd el beléd vetett hitünket, mely átsegít az élet valamennyi küzdelmén. Élő reménységünket, mely akkor is győzelemre visz, ha csüggedne bennünk a lélek. És a mi szeretetünket. Megtanultuk tőled, hogy ha valakivel jót teszünk, az olyan, mintha veled tennénk. Hisszük, hogy így szolgálja dicsőségedet szívünk minden szeretete, amit a családban, felebarátaink körében és a gyülekezet közösségében élünk meg.
Kérünk, légy a mi segítségünk, hogy úgy vigyázhassunk rájuk, mint legféltettebb kincsinkre. Add nékünk a te békességedet. Adj türelmet, megértést, elfogadást és szeretetet. Mert nagy kincs a lélek nyugalma.
Nagy kincs az egészség is. Ezért kérünk vigyázz reánk. És gyógyítsd beteg szereteteinket, lelki testvéreinket és e beteg világot. Igéd által gyógyítsd a megsebzett lelkeket, összetört szíveket. Légy ott azokkal a családokkal, ahonnan hiányzik egy szeretett családtag. Különösképpen ott ahol az első karácsony telik a szerető hitves, szülő, nagyszülő, jó testvér nélkül.
Áldd meg kérünk ünnepszentelésünket, hogy az a te nevednek dicsőséget szerezzen, reánk pedig áldás szálljon. Most és mindenkor. Ámen.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 2, összesen: 62679

 • 2023. január 26., csütörtök

  Úgy érdemes élni, ha kicsit jobb állapotban hagyjuk magunk mögött a világot, mint ahogy találtuk – a cserkészet alapítójának üzenetét Szabó Már...
 • 2023. január 25., szerda

  A Lelki éhség 7.0 konferencia szeretne minél több oldalról közelíteni a lelkészi lét felé, ezért hív párbeszédbe lelkészeket és nem lelkészeket.
 • 2023. január 24., kedd

  A Parókia portál szerkesztőségvezetője, Füle Tamás képeiből rendezi idei első időszaki kiállítását a budapesti Bibliamúzeum. A február 2-án nyíló tárl...
 • 2023. január 23., hétfő

  Megemlékezést tartottak a budapesti Ráday Ház udvarán a négy évvel ezelőtti tragikus tűzeset évfordulóján.
 • 2023. január 21., szombat

  A Himnusz születésének kétszázadik évfordulóján az az igazi kérdés, hogy hogyan szeretnénk majd megünnepelni a háromszázadik és a négyszázadik évfordu...
 • 2023. január 19., csütörtök

  Oikumene az ókorban a kulturált népek gyűjtőneve volt. Sokat lehet töprengeni azon, hogy mit is jelent ez a tulajdonság: kulturált.
 • 2023. január 19., csütörtök

  Gyülekezetek, civil és egyházi szervezetek számára nyújtanak segítséget a tudatos pénzügyi tervezésben és az energiahatékonyság növelésében önkéntes v...
 • 2023. január 16., hétfő

  Párhuzamos olvasásra ajánljuk Jób könyvét és Bogárdi Szabó István Megfordította sorsát című prédikációs kötetét. Írásunk személyes reflexió a kettős o...
 • 2023. január 15., vasárnap

  Milyen lelkész szeretnék lenni? Akarok mindenre egzakt válaszokat adni? Vágyom arra, hogy mindenki féljen tőlem, és ne vitatkozzanak velem? Szeretném...
 • 2023. január 13., péntek

  Vállalkozóból lett Krisztus egyházának sáfára. Székely konokságát időbe tellett levetkőznie, mostanra már ő segít más férfiaknak, hogy Isten előtt mer...