2020. október 23., péntek - Battyányi Géza Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság

Deák Zoltán Csillaghegyi nyugdíjas lelkész bibliaórás magyarázata a 2Kor 3,4-18 szakaszról.

Bibliaóra, Bűnbánati előkészítő - 2020. október 21.

Textus: II. Kor. 3,4-18.

A Bibliaolvasó Kalauz napi újszövetségi Igéje:

Az ó és az új szövetség szolgálatának dicsősége

Ilyen bizalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármilyen ítéletet mondjunk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.

Ha pedig a halál szolgálata, amely betűkkel kőbe van vésve, dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata!

Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, a maradandó sokkal dicsőségesebb. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk; és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.

Szeretett Testvéreim! Pál, a korinthusiaknak írt második levelét Macedóniában írta. A vele kapcsolatban felhevült kedélyállapotokat igyekezett lecsendesíteni.  De fő mondanivalója ennél sokkal több volt. Engedte, hogy a Szentlélek „diktálja" a levelet. Legyen mindennapi kenyerünk ez a levél is, hogy sok áldást kaphassunk az Úrtól. Közelebbről pedig, mivel a reánk következő vasárnap (október 25.) sok gyülekezetben úrvacsorával is élhetnek a hívek, -  a csillaghegyiek is, de sajnos, mi csak online veszünk részt,  -  ezért a bibliaóra gondolatai bűnbánati jellegűek, vagyis Isten tükrét még közelebb kell tartani magunkhoz. Könyörüljön rajtunk Krisztus, és fogadja el bűnvallásunkat.

1.A mi alkalmasságunk az Istentől van! Az előző levélből kiderült az a vád, hogy nem mindenki fogadta el Pál szolgálatát. Ilyeneket mondtak: Ő akart mindenáron kitűnni, magát mutogatta beszédében, tanításában. Sokakat megbántott. Nagyon fájt ez az apostolnak és buzgón imádkozott a nézeteltérések rendezésére. Isten bűnbocsátó szeretetére és kegyelmére hivatkozott, amikor leírta ezt a mondatot: A mi alkalmasságunk az Istentől van! Nem a vállát veregetve mondta ezt, hanem nagyon is alázatos szívvel. Bele akart simulni egészen Gazdája kezébe, hogy Ő irányítsa és vezesse minden szolgálatában.

Kedves Testvérek!  Mindenhol, amikor egy munkahelyen valakit alkalmazni akarnak, az életrajz beadásán túl, elbeszélgetés történik. Amikor mi jelentkeztünk a Teológiára, akkor nekünk még nem kellett „felvételizni", hanem „alkalmassági beszélgetés" történt. A „zsűriben" lehet jó látás, de sajnos lehet elhibázott döntés is. Mert: Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van! (I. Sámuel 16,7.) Életem során nagyon sokszor hálát adtam azért, hogy ami erőmön felülinek látszott, hogy megtegyem azt, Isten alkalmassá tett annak elvégzésére. A törékeny cserépedényt is tudja használni az Úr. Bárki, aki olvassa ezt a bibliaórát, ne csüggedjen el, mert van hatalma a mi Megváltónknak. Segít, hogy ki-ki elvégezze azt a feladatot, amivel megbízatott. Alázat, átadottság és engedelmesség kell hozzá. Ezt a hiányosságunkat is vigyük Urunk elé.

2.Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság! Az ószövetségből Mózes példáját hozta elő Pál apostol. Ő sem merte igazán meglátni Isten dicsőségét, sem a szabadságot. Még ott volt a lepel. Aki viszont az újszövetségi időben eljutott Jézus Krisztus megismerésére, az tudja, hogy mit jelent az igazi szabadság. És az a hívő ember fogja fel teljességgel az ótestamentum Istenének dicsőségét is. Mert többé nem a betűt látja és olvassa, hanem az élő Igét a szabadságot adó Szentlélek által.

Drága Testvérek! A Szentlélek Istennek ilyen hatalmas ereje van. Azzal a hittel ajándékoz meg, amellyel közel kerülünk Jézushoz. Elvégzi azt, amit Urunk ezekkel a szavakkal kért a tanítványoktól: Maradjatok énbennem, és én tibennetek...Aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni! (János ev. 15,4-5.) Aki erre a kérésre igent mond ma, az szabaddá lesz. Szabaddá bűneitől. És ez a szabadság odaát teljessé lesz! Vége a rabságnak, száll a madár... -  mondja egyik evangéliumi énekünk. Rabnak, vagy szabadnak tudod-e magadat testvérem?

3.Ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által! Csodálatos átélésről írt itt az apostol, hogy szolgálatának évei alatt hogyan formálta a Szentlélek. Mindig többet, mindig nehezebbet kapott a munkából, de ez belsőleg erősítette. Ki merte mondani, le merte írni azokat a mondatokat gyülekezeteknek, amik valóban Igévé lettek a XXI. század hívei számára is. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem! (Gal. 2,20.) Vagy: Mindenre van erőm Abban (Krisztusban), Aki megerősít engem! (Fil. 4,13.) De még János apostol is ír erről az elváltozásról: Hasonlóvá leszünk Hozzá, és olyannak fogjuk Őt látni, amilyen valójában! (I. János lev. 3,2.) Lepel nélkül, tisztán látni, a kegyelem ajándéka.

Kedves Testvéreim! Nem mese ez, ahogy azt az ördög el akarja hitetni az emberekkel. Az önző, saját magát „imádó" embert is át tudja formálni a Lélek. Olyan erőt, világosságot, békességet, bizonyságtevő alkalmatosságot, képességet kap a hívő ember, amellyel szolgálhat. Ugyanakkor változás, formálódás is történik benne. Tapasztalod-e testvérem életedben ezt a változást? Szabad ezért imádkozni. És ha igent mondasz a kérdésre, akkor lehet hálát adni. Legyen igaz mindnyájunk számára: Kiformálódik bennetek a Krisztus! (Galata 4,19.)

Ajánlott ének: 300. dicséret 3-4 verse Szeretettel: Deák Zoli (bácsi)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 30, összesen: 642059

 • 2020. november 23., hétfő

  Mennyire töltik be iskoláink a lelki küldetésüket az online oktatás során? Milyen lehetőségeik maradtak meg a lelkigondozásra? Demeter László gondolat...
 • 2020. november 23., hétfő

  Elment Szűcs Ferenc. Hitvese, gyermekei, unokái, népes rokonsága, szeretett gyülekezetei, egyeteme, pályatársai, tisztelői, barátai gyászolják.
 • 2020. november 23., hétfő

  A Magyar Református Szeretetszolgálat két országos adománygyűjtést is elindított nehéz körülmények között élő családok, gyermekek és idősek megsegítés...
 • 2020. november 20., péntek

  Nemcsak tárgyi, hanem lelki és szellemi feltételei is vannak a közvetített istentiszteleteken való részvételnek.
 • 2020. november 19., csütörtök

  Fagyos téli nap volt. A nyitott sír körül álltunk, meleg pára gőzölgött a gallérok mögül, ahogy halkan elmondtuk: „hiszem a test feltámadását.” A test...
 • 2020. november 18., szerda

  Együttműködéssel, párbeszéddel és tudásmegosztással zárkóztatható fel oktatásinformatikai szempontból a magyar felsőoktatás. Interjúnk Dringó-Horváth ...
 • 2020. november 17., kedd

  Szükségünk van az életünkre mondott igenre, ez hatalmaz fel minket arra, hogy a saját utunkat járjuk. Hogyan gyógyulhatunk, ha nem részesültünk az aty...
 • 2020. november 16., hétfő

  Gondolatok az identitásunkra és kultúránkra is ható gyülekezet- és intézménytörténet-írásról, személyes kötődéseinken innen és túl.
 • 2020. november 16., hétfő

  A Dunamelléki Református Egyházkerületben zajló tisztújítás egyházmegyei eredményei – cikkünk folyamatosan frissülni fog az újonnan beérkező adatokkal...
 • 2020. november 15., vasárnap

  Csak a megküzdött, kipróbált kapcsolataink tehetnek minket szilárddá krízishelyzetben, és ez istenkapcsolatunkra is érvényes.