Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Esperesi jelentés 2015.

 

„»Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.«

Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: »Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.«  Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Miután tovább ment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyjukat, és követték őt." Mt 4,17-22.

 

Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlés!

Kedves Testvérek!

 

Az evangéliumból Jézus Krisztus szolgálatának a kezdetét hallottuk. Máté evangélista megjegyzi számunkra: Jézus szolgálata úgy kezdődött, hogy Keresztelő Jánost börtönbe vetették, ezután pedig Ő maga kapernaumi lévén előállt, és hirdette: „Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa!" Jézus szavának ereje és hatalma volt, és Jézus szavának ereje és hatalma van. „Kövessetek", máshol pedig azt olvassuk „menjetek". A követésre hívása minden törvényességen áttör: „kegyelmes hívás, kegyelmes parancs!"

 

Ha gondolatban most becsuknánk a szemünket, akkor egy tengerparton járunk. A halászok éppen befejezik az éjszakai munkát, kikötnek, és méregetik az éjszakai zsákmányt, mi az, amit fogtak. Pontosabban a legtöbben hoppon maradtak. Mások pedig készülnek a következő fogásra, hálóikat rendezgetik, kiteszik száradni, talán megnézik, hogy mi akadt bele, hol szakadt el a háló.

Ezen a reggelen azonban Kapernaumban a tengerparton megjelenik Jézus. Őt pedig sokaság kíséri. Lukács evangéliuma elmondja mindazt, amit Máté csendben elhallgat: Jézust olyan sokat követik, hogy szinte agyon akarják (epikeimai/szorongat/) nyomni. Van ilyen élethelyzet az embernél, amikor úgy érzi, hogy elfogy körülötte a levegő. Amikor nyomnak, amikor tolnak, amikor rád telepszik minden, szorít a „kisködmön". Tudjátok, miről beszélek, amikor úgy érzed, hogy agyonnyom a teher.

 

Péter és András, Jakab és János a parton átérzik, hogy az életünk üres. A Péter félék nekikeserednek, lógatják az orrukat. Azok csak azt tudják számolni, hogy mi az, ami hiányzik az életükből. A Jakab és János típusú emberek azt mondják, hogy ők erősebbek, ők felkészülnek a következő napi fogásra, előkészítik a hálókat, kitisztogatják őket, de alapvetően a két embertípusnak az élete nem különbözik, mert mind a kettő életében üresség van. Az egyik már beletörődött az ürességbe, a másik pedig csak önmagában bízik, hogy majd holnap vagy holnapután valahogyan megoldja. Ennek a helyzetnek az a komikuma, hogy közben ott van velük Jézus, az Élet Ura. Egyrészt azt érzik, hogy üres az életük, másrészt pedig egészen közel van hozzájuk az, Aki betölthetné azt. Ott van Aki maga az élet.

 

Az ókori görög drámákban a szereplők jellemformálódáson mennek keresztül. Magukon hordozzák múltjukat, megkötözöttségüket, ám a legjobbak elkerülhetetlenül „megtisztulnak". Eljön a tisztázódás perce, amikor kisimulnak a dolgok. Az ember megérti a helyét, a szerepét, a jövőjét.

 

Bármilyen furcsa, az első igében ennek a görög szónak az igei alakja szerepel: katartidzo. Tudniillik Jakab és János a hálóikat „tisztítgatják". Kiszedik belőle azt, ami nem oda való. Sőt azt is jelenti ez a kifejezés, hogy „kipótolják" a hálóikat, ott ahol elszakadozott a háló, oda befonnak még egy darab madzagot, zsinórt, hogy erős legyen, hogy nehogy kislisszanjon a hal a háló rései között.

 

Ha azt kérdezitek hol tart egyházmegyénk. Nos úgy gondolom, hogy ott, ahol Jakab és János. A vízből kijöttünk és nézzük a hálónkat. Közös életünk helyrehozataláért imádkozunk, fáradozunk. Helyrehozhatjuk mindazt amit szeretünk, amit kaptunk: közösségünket. 1952-ben alakult megyénk ma 52 gyülekezetben szolgál. Ott van a kezünkben az életeteknek a hálója, mint ahogyan a halászoknak a kezében volt. Milyen jó, hogy van ilyen pillanat! A rendeződésnek a pillanata, a tisztánlátásnak a pillanata, hogy kicsoda Isten, és ki vagyok én. És milyen jó -örömmel mondom -, hogy nemcsak magunkban történik mindez, hanem egy közösségében történhet! Erre hívtunk titeket:

„Rendeződő egyházmegyénkben gyakorolni szeretnénk a tágabb közösség véleményén alapuló döntéshozást. Az eddig pusztán „összegzéssel" megbízott egyházmegyei szakelőadók szolgálatát munkacsoportokba szervezni/munkacsoportokkal kiegészíteni.

 

Fontos, hogy egyre szélesebb körben megéljük a testvéri közösség örömét. Ennek értelmében szeretnénk megerősíteni a lelkészi- és presbiteri „kisköreinket" valamint az egyházmegyei -jól működő és meggyengült- rétegalkalmakat (konfirmandus- és ifjúsági találkozó, egyházmegyei tábor, egyházmegyei énekkari találkozó, önkéntes szószékcsere, egyházmegyei nap, lelkészgyűlés, továbbképzések.)

Tudom, hogy mindebben egyedül megállni nem lehetséges. Éppen ezért Matyó Lajos lelkipásztor valamint Dr. P. Tóth Zoltán és Ladányi Károly presbiter testvéremmel egymást kiegészítve Isten dicsőségére szeretnénk szolgálni egyházmegyénkben."

 

Pál apostol több helyütt beszél erről a Szentírásban, és említi ezt a „tisztogatás", „helyrehozás" kifejezést. Egyrészt a galatabeli gyülekezetnek mondja, másrészt a korinthusi gyülekezetnek mondja. Az előbbinek így: „Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel." Ez a „helyreigazítás", amit nem csak magunkban tehetünk meg, hanem a gyülekezetben, hogy az életed rendeződjék.

A másik igéje a korinthusiaknál olvasható. „Végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyességre, éljetek békességben, és akkor a szeretet és békesség Istene veletek lesz." „Állítsátok helyre" a jó rendet! Ugyanaz a pillanat, mint ahogyan a hálóját foldozgató, tisztogató, erősítő Zebedeus fiaknak a képe. Bizonyára ti is érzitek, hogy ilyen igei lelkülettel mennyire más jelentése van a „tisztogatás" kifejezésnek.

 

Néhány héttel ezelőtt, amikor a thesszalonikaiakhoz írott levelet olvastuk a Szentírásban, így volt előttünk az ige: „Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettetek minket a mi Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait!"(3,9-10) Nem mondok újat amikor azt állítom, hogy a közösségéről azt mondja a Szentírás, hogy nemcsak egy egyházfegyelmi közösség, hanem egy testvéri közösség, ahol egyik hite által épülhet a másik. A ti hitetek által épülhet a miénk, s a mi hitünk által épülhet a tiétek. S végül pedig az egészet egybe szerkeszti az Isten.

 

Hadd hozzak ide még két szentírási igét, ahogyan a zsidókhoz írott levében olvassuk, és ahogyan Péter apostol bátorít és buzdít bennünket. „A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké." És talán már mosolyra fakasztó, hogy itt is erről beszél a Szentírás. Akkor már nem emberek pótolják hit által, hanem az a Jézus Krisztus, aki meghalt és feltámadott, „késszé tesz" téged az Ő örök dicsőségére és a szolgálatban készségessé formál bennünet.

 

­­­­­­

Kalendárium

 

2014. július 16-án került sor az Esperesi Hivatal átadás-átvételére. Augusztus 31-én a veresegyházi Kálvin Téri Református Általános Iskola tanévnyitó istentiszteletén vehettem részt. A 97%-ban veresegyházi önkormányzat által épített új iskolaszárny és az egyházkerületünk támogatásával épített új parókia átadásának hálaadó alkalmán.

 

2014. szeptember 20-án Veresegyházon tartottuk választói közgyűlésünket. Bár a gyűlés előestéjén több indulatos elektronikus levél érkezett egyházmegyénk gyülekezeteihez, alkalmunk szép rendben zajlott le. Közgyűlésünk első felében visszahelyeztük a Szadai Református egyházközség presbitériumát jogkörébe.

 

2014. október 5-én imádsággal szolgáltam a mogyoródi gyülekezet hálaadó alkalmán. Az épülő gyülekezeti ház teljes készültsége még várat magára, ám jó volt megköszönni az elvégzett munkát. Alkalmunk után pedig megsokszorozódott erővel foghatott a gyülekezet az építés folytatásához.  Október 13-17. között Piliscsabán tartottuk lelkészi tanulmányi hetünket. Október 19-én Nehézy Károly missziói emléknap volt Őrbottyánban. Püspök úr délelőtti igehirdetését követően 15 órakor szenteltük fel a Pitilu szigetére készült harangot. Kalandos története van mindennek: a XX. elején a felvidéki református ébredés gyümölcseként árvaházak létesültek. Ám testvéreink figyelemmel és anyagi támogatással segítették Molnár Mária missziói szolgálatát is. Kisújfalun 1936. július 25-én a hazalátogató misszionárius jelenlétében a Róm 2,24 igével Nehézy Károly szentelte fel az első, mintegy 140 kilogrammos harangot. Ám ez a harang a II. Világháború Japán megszállásával eltűnt. 1993-ban már gondolkodtak pótlásán; a harang el is készült de egy félreértés folyamán Pere szigetére (ahol sosem járt Molnár Mária) került. Dr. Szűcs Ferenc kezdeményezésére és a Dunamelléki Református Egyházkerület támogatásával 2014-ben elkészült a harang: Felirata pitilui nyelven: „a Mester itt van és hív téged." angolul: Molnár Mária és Nehézy Károly emlékére.

 

2014. november 6-án egyházkerületi közgyűlés és lelkészszentelés volt Kecskeméten, hol megáldhattam Virág Balázs lelkipásztor testvérünket. November 12-13-án cikluszáró zsinati ülés volt. A Zsinat úgy döntött, hogy a 2015. évi október utolsó vasárnapi perselyadomány gyűjtése az Erdőkertesi Református Egyházközség új templomának befejezésére legyen meghirdetve.

A Juhász Zsófia-díj a Magyarországi Református Egyházban végzett intézményes diakóniai szolgálatért jár. 2014-ben két szolgálattevő kapta a díjat: egyikük Márkus Gábor (Tiszta Forrás Alapítvány), aki a szenvedélybetegekért végzett alázatos és úttörő munkájával érdemelte ki.

A református telefonos lelkigondozás elmúlt harminc évéről is megemlékezett a Zsinat. A Zsinat lelkészi elnöke ezen az alkalmon köszöntötte a misszió vezetőjét, Dr. P. Tóth Béla lelkipásztor testvérünket.

 

2014. november 23-én Mohácsy István, presbiter-könyvelő gazdasági továbbképzést tartott Bián. November 29-én pedig „őrhelyemre állok" címmel egyházmegyei presbiteri nap volt a Fót Központi gyülekezetben.

 

Számunkra felemelő, hogy 2015. év első napjai nem terhet, hanem az örömteli indulás lehetőségét rejtették magában. Évek imádsága és kitartó munkája után január elsejével magalakult a Diósdi Református Missziói Egyházközség. A közösség alakuló, hálaadó istentiszteletén együtt vettünk részt Dr. P. Tóth Zoltán egyházmegyei tanácsos úrral. Magam főjegyzőként hirdethettem Isten igéjét a János evangéliuma 4,11-18 alapján.

 

Január 10-én pedig ünnepi alakuló közgyűlésünkön Dr. Szabó István Püspök úr igehirdetését követően kivette a megválasztott tisztségviselőktől (Dr. P. Tóth Zoltán egyházmegyei gondnok, Ladányi Károly világi főjegyző, Matyó Lajos Lelkészi főjegyző, Nyilas Zoltán esperes) az esküt.

 

Január 31-én egyházmegyei csendes napot tartottunk a Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolában. Itt meghatározásra kerültek szolgálatunk céljai és prioritásai. Mindennek igei összefoglalását a feltámadott Jézus Krisztus és Péter beszélgetésében meglátva így érethettünk meg: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?" Ő pedig így felelt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!" Jézus ezt mondta neki: "Legeltesd az én bárányaimat!" Másodszor is megszólította: "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Ő ismét így válaszolt: "Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged." Jézus erre ezt mondta neki: "Őrizd az én juhaimat!"

 

Március 2-9 és március 9-13. között egyházmegyei presbiteri és gyülekezeti munkás heteket tartunk Mátraházán. Alkalmaink alapigéje: „...tegyetek tanítvánnyá minden népet..."(Máté 28,19) A hét során együtt gondolkodtunk arról, mit és hogyan kell „tanulni" ahhoz, hogy valaki „tanítani" tudjon. Előadóink: Dr. Szűcs Ferenc, Dr. Tatai István és Balogh Tamás lelkipásztorok.

 

Nem kerülte el egyházmegyénk gyülekezeteit sem a DRB Bankcsoport csődje. Kárvallottjai: a pátyi és torbágyi testvéreink; valamint néhány gyülekezeti alapítvány. Úgy tudom, hogy a kártalanításban minden közösségünk megkapta jogos követelését.

 

Március 16. Kálvin-téri napok voltak a veresegyházi általános iskolában. Magam a Bibliai történetmondó verseny felsős zsűrijében; egyházmegyei gondnok úr pedig a díjkiosztó alkalmon (19) vehetett részt. Március 23. lelkészértekezletet tartottunk Fóton, melyen a lelkipásztori közösség felköszöntötte a 2015. március 27-én 70. életévét betöltött Fónagy Miklós ny. esperest.

 

Április 30-án egyházmegyénk elnöksége részt vett a kebelbeli középiskolánk ballagásán. Dr. P. Tóth Zoltán gondnok úr Vácott és Gödöllőn-, magam pedig Szentendrén ünnepeltem a végzős diákokkal és szüleikkel. Május 1-jén egyházmegyénk 12 fős küldöttsége (a teljes elnökség) részt vett az V. Czeglédi Péter Napok főrendezvényén, a barsi egyházmegye majálisán. Nagyölveden közel 500 fő előtt hirdethettem Isten igéjét. Május 5-én Püspök úr igeszolgálata után áldást mondtam az energetikai szempontból megújított verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde hálaadó alkalmán. (KEOP projektzárás)

 

Május 10-én a Biai Református Egyházközség adott otthon egyházmegyénk kórustalálkozójának. A fellépő 15 gyülekezeti kórus egyéni szolgálata után, mintegy háromszázan énekeltük 350. dicséretünk többszólamú feldolgozását. Május 16-án ismét megrendeztük egyházmegyénk ifjúsági sportnapját. „Érik az eper, játszik a Megyer!"- szólt a rövid híradás, melyből nyilvánvalóvá vált, hogy a kupa ismét Pócsmegyerre került.

 

Egyházmegyei Gondnok úrral együtt hálásak vagyunk, hogy lelkipásztor testvérink első szóra megnyitottátok otthonaikat és szeretettel fogadtak bennünket.

 

 

Jelentések

 


„Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa!"
Jézus szavának ereje és hatalma volt, és Jézus szavának ereje és hatalma van. „Kövessetek", máshol pedig azt olvassuk „menjetek" és „emberhalászokká teszlek titeket". A követésre hívása minden törvényességen áttör. „Kegyelmes hívás, kegyelmes parancs!"

 

Jézus Krisztus nemcsak elhívta a tanítványokat a követésére, nemcsak új életet adott nekik, nemcsak ismeretének áldásait árasztotta ki rájuk, hanem feladattal is megbízza őket. Tudniuk kell, hogy Krisztushoz tartozni nemcsak kiváltság, hanem felelősség is. Aki az övé, az tanúja lett; nem lehetősége, hanem Istentől való kötelessége megvallani, amit látott, hallott és átélt Jézussal. Akit Isten Jézus Krisztusban a Szentlélek ereje által elhívott, azt el is küldte; azért hívta el magához, hogy őt képviselve éljen küldetésben, misszióban. A keresztyén gyülekezet minden tagja, valamint az egész közösség együtt is, küldetésben él és jár, hiszen mindig és mindenhol Istenhez tartozik, mindig és mindenhol készen kell lennie arra, hogy Jézus tanúja legyen.

A misszió pedig „mindig határátlépéssel jár, az evangéliumot az egyik világból kell eljuttatni egy másik világba. Így van ez kicsiben, amikor a szomszédunkkal beszélgetünk, és akkor is, amikor az evangéliumot egy másik földrészen hirdetjük. Gyakoriak a falak, nagy a távolság úgy kulturális, mint lelki értelemben. A falakon pedig nehéz keresztülmenni. Inkább bizonyos embereknek nem kívánunk Jézus tanúi lenni. Ez azonban így vagy úgy válságot hoz létre a gyülekezet életében. Isten nem engedi, hogy befelé forduljunk, csak magunkkal törődjünk, elfogadjuk és megváltozhatatlannak nevezzük a meglévő szakadékokat.

Ezért hát kérjük őt. Kérjük, hogy adja nekünk Szentlelkét, hogy kapjunk erőt. Kérjük, hogy ha magunktól nem mennénk, ő vigyen bele olyan helyzetekbe, ahol készek vagyunk Jézus tanúi lenni. Hogy meglássuk a falakat, amelyek elválasztanak bennünket embertársainktól, és ne fogadjuk el azokat, lépjünk ki szorításukból." (Lovas András)

A magam részéről ezért tartom ugyanolyan fontosnak a meglévő közösségek erősítését és új gyülekezetek (pl. Tárnok) létrejöttét. Ugyanis nem lehet azt mondanunk, hogy a szenvedőről a szülése előtt vajúdó kedvéért lemondunk. Így egyformán kell gondolnunk a szórványban és a nagyvárosban élő Jézust követőkre.

Jelenlegi közegyházi struktúránkban néhány anyagi és tárgyi kérdés változóban van. Helyére kell tennünk a díjlevélkiegészítés kérdését (most 18 fő), mely csak a legszűkebb anyagiak között szolgáló missziói gyülekezetben szolgáló lelkészek (8/10) kaphatnak meg a későbbiekben. Emellett azonban küzdenünk kell a városokban szolgálók/beosztott lelkipásztori álláshelyek létrehozását átmenetileg (pl. 3 év) támogató alap megteremtéséért és a hatalmas szórványterülettel rendelkező gyülekezet támogatásáért. Amennyiben pedig megteremtődik a lehetőség a tárnoki gyülekezetplántálást is el szeretnénk indítani.

 

A tárgyi feltételek változását is megtapasztalták sokan. Egyházkerületünk szolgálati gépjárműparkja is változások előtt van. Már ebben az esztendőben 5 autóval csökkent flottánk. A közeljövőben a rendszeres és felügyelt szervízelés mellett elképzelhető, hogy a közeli egyháztestek közötti közlekedésben csak a kilométer és amortizáció alapú, szigorúan nyilvántartott elszámolás lesz lehetséges.

 

Szép és reménység szerint nemcsak jelképes alkalom volt felvidéki szolgálatunk. A magunk részéről mindet elkövetünk, hogy a barsi és az északpesti református egyházmegye között testvéri viszony alakulhasson ki. Ám ennek alapja a gyülekezeti kapcsoltakban van. A szálakat felűről „fonni" lehetetlen, katalizálni, exhortálni azonban lehetséges.

 

Örülök, hogy főjegyző úr gondozásában a nagyünnepek előtt lelkészértekezletet tarthattunk. Tervem, hogy jó idő esetén augusztus 24-én családjaitokkal együtt egy rövid pilisi túrára hívlak benneteket Pomázra.

 

A jelentésekből is kitűnik, hogy 16 teológiai hallgatója van közösségünknek. Szeretnénk, ha ők legalább egy napon részt vehetnének egyházmegyénk mátraházi lelkészi tanulmányi hetén. Melyet ebben az esztendőben október 11 és 13 között tartunk Mátraházán.

 

Magunk is meghirdettük kárpátaljai testvéreink támogatását, orcánk pirulásával hogy a beküldési határnapot jelentősen átlépve ugyan, de 30 gyülekezetből mintegy 1.650.000 forintnyi adomány érkezett. Egy gyülekezet pedig közvetlenül juttatta el támogatását testvéreinknek. Köszönjük, hogy csömöri testvéreink felvállalták az egyházmegyei szintű adománygyűjtést is.

 

Építkezések

Az építési jelentésből néhány munkát magam is kiemelek:

Gödi testvérink felajánló ív alapján gyülekezeti ház építésébe kezdtek. A több évre ütemezhető munka, pénzügyileg is tervezhetővé vált. Tavaly 7.000.000 millió forintos bekerülési összegből 5.500.000 forint adományokból lett kifizetve.

 

Mindeközben épül a Vác-alsóvárosi templom is. Tavaly 8.500.000 forintból, idén pedig egy állami/egyházkerületi beruházásnak (30 millió forint) köszönhetően a napokban használatba vették a templomteret.

(-          a templomi tér földszintjén a padlózat egyelőre simított beton, hidegburkolás hátra van

-          falfestés kész

-          a fűtés/hűtésre szolgáló egyedi berendezések fel vannak szerelve,

-          a világítótestek ideiglenesek

-          egyelőre nincs szószék, úrasztala, székek

-          külső térben az urnafal szerkezetkész

-          többi kisebb helyiség készültsége a templomtérével azonos

-          bejáratnál betonozás, valamint villanyszerelési munkák folytak

-          lépcsőház, karzati helyiségek szerkezetkészek)

 

 

Meglévő épületeink is megújultak. Szentendrén 32 millió forintból épült át a parókia és szépült meg a nyugdíjas lelkészlakás. Fóton 27,5 millió forintba került a templombelső teljes megújítása gyönyörű és kényelmes padok készítésével. Gyöngyösön, Mogyoródon, Kisalagon és Tahitótfaluban is sok-sok munkát végeztek el.

 

Orgonaépítések, felújítások is voltak 2014-ben. Hévizgyörkön elektromos orgonát újíttattak fel, elkészült a pomázi és a pátyi sípos orgona felújítása.

 

Nehéz gyülekezeti szituációk

Sipos Bulcsu Kadosa esperes úr 2014. május 31-én kiköltözött a szadai parókiáról. A helyettesítő egyházközségi elnökség 2014. július 22-én kelt levelében a kulcsok leadását kérte. Több alkalommal meghiúsult az átadás, így 2014. november 4-én Szadán fel kellett törni a zárakat.

 

2014. július 18-án egyházmegyénk teljes vezetése meglátogatta és meghallgatta a személyes indulatoktól sem mentes, komoly feszültségben élő gyöngyösi gyülekezet lelkipásztorát, gondnokát és egy presbiterét. Tavasszal a vizitációk alkalmán őszinte beszélgetés alákukult ki a gyülekezet jelenlegi helyzetéről. Hordozzuk imádságban testvéreinket!

 

Egyházkerületünk Gazdasági Bizottsági ülése egy kis esélyt adott arra, hogy a magántulajdonban Gödöllőn lakó, de Csömörön szolgáló lelkipásztor család számára szolgálati lakást vásároljunk. A szűkösebb közegyházi költségvetés nem tette lehetővé a központi támogatást, így csömöri testvérink a meglévő adományaiból parókia építésébe kezdtek.

 

Személyi ügyek:

Egyházmegyei kirendeltek:

Szadára rendeltük helyettes szolgálatra Koncz Zoltánt, Isaszegre pedig Balogh Tamást, Érd-központba (Erdélyi Takács István lelkipásztor testvérünk betegszabadsága idejére) Sárosi Gábort.

 

Kerületi kirendeltek és visszarendeltek:

Püspök úr Sípos Előd Zoltánt exmisszusi, majd beosztott lelkészi szolgálatra rendelte a Péceli Református Egyházközségbe; majd a napokban -július 1-jei határnappal-beosztott lelkésznek átrendelte a Dombóvári Református Missziói Egyházközségbe.

Kirendelést kapott továbbá:

Lénárd Zsuzsannát hitoktató beosztott lelkészi szolgálatra a Gödöllői Református Egyházközségbe.

Bob Ilona Enettet beosztott lelkészi szolgálatra a Budakeszi Református Egyházközségbe.

Dr. Kodácsy Tamást beosztott lelkészi szolgálatra a Dunakeszi Református Egyházközségbe.

Bodáné Csontos Gabriella a Hatvani Református Egyházközségbe beosztott lelkipásztori szolgálatra.

 

 

Püspök úr a Biai Református Egyházközségben végzett beosztott lelkészi szolgálatából felmentette és rendelkezési állományba helyezte Sípos Alpár Szabolcsot. A gyöngyösi gyülekezetből ugyancsak rendelkezési állományba került Kiss Tamás.

 

Pótolandó eljárásban 2014. augusztus 27-én kelt levelében Püspök úr 2013. március 1-jén kezdődő hatállyal felmentette a tartósan külföldön tartózkodó Szacsúri-Csatai Viktóriát az Érd-Parkvárosi Református Egyházközségben végzett lelkészi szolgálatából.

 

2014. október 20-án magam kértem Isépy Gábor beosztott lelkipásztor visszarendelését az Üröm Pilisborosjenői Református Társegyházközségből, mivel szolgálatának feltételei már évek óta nem állnak fenn.

 

Zsinati szinten:

2014. június 1-től Bölcskei Gusztáv Püspök úr kirendelte Máthé Zoltán lelkipásztort Leányfalui Idősek Református Otthonában végzendő szolgálatra, majd testvérünk 2015. május 1-jével átrendelést kapott egyházmegyénkbe. Június 1-jével határozatlan időre Dr. Szabó István Püspök úr Vida Szabolcs lelkipásztort rendelete ki a megüresedett szolgálat ellátására.

2015. február 1-jétől visszavonásig Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr a Váci Fegyház és Börtönbe (RMK Börtönmisszió keretében) börtönlelkészi szolgálatra rendelte ki a többes lelkészi jogviszonnyal rendelkező Gottfried Richárd diósjenői lelkipásztort.

 

Gyermekáldás

2014. június 22-én megszületett Pogrányi Károly lelkipásztor testvérünk Katinka nevű leánya.

2014. október 7-én megszületett Barthos Gergely lelkipásztor testvérünknek Zete Bertalan nevű fia.

2015. április 17-én megszületett Koncz Zoltán lelkipásztor első gyermeke: Koncz Kerecsen Zoltán. (Imádságban gondolunk a gyermeket váró lelkészcsaládokra: Árvavölgyi Béla és Máthé Zoltán lelkipásztorra és családjára.)

Házasságkötés

2014. augusztus 9-én került sor Máthé Zoltán lelkipásztor házasságkötésére.

2014. szeptember 27-én Szegeden kérte Isten áldását közös életére Sipos Előd Zoltán exmisszus és Szabó Márta Eszter.

 

Elhunytak:

2014. november 17-én 85 éves korában elhunyt nagytiszteletű Bakonyi Lászlóné sz. Zugor Ida néhai Bakonyi László pátyi lelkipásztor testvérünk felesége. A temetési szolgálaton 2014. november 29-én Fónagy Miklós esperes úr szolgált.

 

2015. február 10-én életének 64. évében hazatért megváltó Urához Bajusz Árpád isaszegi református lelkipásztor. A hamvasztás utáni búcsúztatót 2015. február 21-én tartottuk a gödöllői temetőben Barthos Gergely hévízgyörki református lelkipásztor szolgálatával.

 

Rövid, súlyos betegség után 2015. február 12-én, életének 86. évében visszaadta lelkét teremtő és megváltó Istenének id. Koczó Pálné. Búcsúztatása Budapesten, a Klauzál téri Református Egyházközségnek a Gyulai Pál u. 9. számú ház első emeletén levő gyülekezeti termében volt 2015. február 28-án. Istenünk adjon vigasztalást a gyász terheit hordozóknak.

 

2015. április 30-án életének 92. évében hazatért megváltó Urához Kántor Ervin nyugalmazott őrbottyáni református lelkipásztor. Hamvasztás utáni temetése Őrbottyánban (Őrszentmiklóson) 2015. május 30-án 15 órakor volt Szabó Gábor Ferenc helybéli lelkipásztor szolgálatával.

 

Lelkész és gondnokválasztások egyházmegyénkben

A Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség presbitériuma a tinnyei gyülekezetben végzendő lelkipásztori szolgálat ellátására újabb lelkipásztori állást hozott létre. Testvéreink április 19-én Csoma Áron jelenlegi beosztott lelkipásztort választották lelkipásztoruknak

 

2015. január 31-től ugyancsak elindult a lelkészválasztás folyamata a szadai egyházközségben. A presbitérium úgy döntött, hogy a megüresedett lelkészi állásra Sándor Levente sárbogárdi beosztott lelkipásztort hívja meg. A bemutatkozó szolgálat a tegnapi napon volt, a választás pedig vasárnap lesz.

 

2015. február 10-én hazatért megváltó Urához Bajusz Árpád isaszegi református lelkipásztor testvérünk. A lelkészválasztás folyamata ebben a gyülekezetben is elindult. A presbitérium úgy döntött, hogy Fornosról hívja meg következő szolgálójául Gergely Szabolcs lelkipásztor testvérünket. A bemutatkozó szolgálat július 5-én, a választás pedig 12-én lesz.

 

Dr. P. Tóth Béla szentendrei lelkipásztor testvérünk 2015. augusztus 1-jétől, Dr. Vassné Baki Ilona érd-parkvárosi lelkipásztor testvérünk pedig szeptember 1-jétől kíván nyugdíjba vonulni.

 

Hatvanban a betegsége miatt gondoki tisztségéről lemondott Édes Zoltán gondnok úr. Szabályszerű választási eljárás lefolytatása után Tóth László testvérünk követi ebben a szolgálatban.

Közgyűlésünk megköszöni testvéreink évtizedeken át Isten dicsőségére végzett munkáját.

 

A lelkészválasztásokkal párhuzamosan az érdligeti és a mogyoródi gyülekezetben gondnokválasztás zajlik.

 

Tudományos munka

2014. szeptember 22-én hozott határozatába a DRHE Doktori Tanácsa „cum laude" minősítéssel odaítélte Molnár Sándor Károlynak a doktori címet.

 

DRHE Teológiatörténeti pályázatán II. helyezés ért el Gottfried Richárd „Mártíromság a Szentírásban és az intertestámentális irodalomban" című dolgozata.

 

Ezért bátorít bennünket utoljára: „A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az Ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni." Isten az, aki szakadozott életetünket megerősíti, megszilárdítja, egésszé teszi a vele való közösségre.

 

„A fogadalmakból a kevés is sok, a hűségből a sok is kevés. Nagy szavak renegátokat nevelnek, a munka, bármilyen apró, hősöket szül." Amikor Isten szolgálatára vállalkozunk, akkor nagy döntést hozunk. Ám ettől még kis döntésekben elbukhatunk. S ha ez megtörténik, a kérdés mindig az: megtaláljuk-e azt az önmagunkat, akik a szolgálatra való elhíváskor? Ezért nem felejtem első Bibliám belső feliratát és igéjét: „Ha valaki elő akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája" (Mk 9,35) Hittel kérem, hogy így legyen!

 

Érdliget, 2015. június 15.

 

 

 

 

Nyilas Zoltán

esperes

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 87, összesen: 444636

 • 2020. július 15., szerda

  A történeti festő azzal a tehetséggel született, hogy a természet formáira, színeire és anyagszerűségére legyen érzékeny. Nem érte meg az első világhá...
 • 2020. július 15., szerda

  Határaink meghúzása, engedelmesség Istennek, szabadság korunk szépségtársadalmának felfogásaitól – néhány olyan feltétel, amely szükséges a fiatal gen...
 • 2020. július 13., hétfő

  Miért van hatalma a médiának, és miért nem szolgáltat mégsem igazságot? Cikksorozatunk második részében a média igazságáról és az újságírók feladatáró...
 • 2020. július 12., vasárnap

  A koronavírus miatti járványügyi helyzet nem csupán nehézségeket és kihívásokat jelentett a Bethesda Gyermekkórház számára, de számos apró csodát és r...
 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...