Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Esperesi jelentés 2018.

 

Esperesi jelentés

 

 

Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlés!

Kedves Testvéreim!

 

„Két erő uralkodik a mindenségen: a nehézkedés törvénye és a világosság."

Simone Weil egyik műve ezzel a címmel jelent meg magyar nyelven: Kegyelem és nehézkedés. Értékes gondolatok sokasága között a legfigyelemreméltóbb tanulmány címe ez abban a kötetben, ahol a szerző arról beszél, hogy nemcsak a fizikai világban van gravitáció, ami a földön mindent és mindenkit lefelé húz, hanem a szellemi világban is, ahol az emberi döntések születnek, ahol az ember szándékai irányt és célt kapnak. Mintha minden igyekezetnek, legyen az a legegyszerűbb jó szándék, ami csak emelni akarná az életet, azonnal lehúzó erőkkel kellene megküzdenie.

 

Sokszor nem is gondolunk arra, hogy eljátszhatjuk a kegyelmet. Luthernek több mondását félreértették már: „Vétkezz bátran, de higgy, és örülj Krisztusban még bátrabban!"

Azt hiszem mi is gyakran félreértjük a Szentírás kegyelemről szóló tanítását, mintha az mindentől, legfőképpen Isten ítéletétől mentene meg bennünket. Sokszor gondoljuk úgy, hogy bár látjuk tévedésünket, mégis abban bízunk, hátha talál bennünk valami tiszteletre méltót, valami igazit, s majdcsak megkegyelmez nekünk. A múltunk, és saját történetünk igazolja azt a közhelynek tartott mondást, hogy Isten ingyen kegyelmét, mi potyává tettük. Kissé pontosítva, ahogyan a 30-as évek borzalmait meglátó és átélő lelkész mondta az ingyen kegyelmet olcsóvá tettük.

 

Mit jelent az olcsó kegyelem, elsősorban a bűn igazolását, ami nem a bűnét elhagyó és megtérő bűnös megigazulása, hanem a bűntől elszakító bűnbocsánat. Az olcsó kegyelem az, amelyet mi adunk magunknak. Az olcsó kegyelem bűnbánat nélküli bűnbocsánat meghirdetését, gyülekezeti fegyelem nélküli keresztséget, bűnök megvallása nélküli úrvacsorát, személyes gyónás nélküli feloldozást jelent. Az olcsó kegyelem követés nélküli, kereszt nélküli kegyelem, az emberré lett Jézus nélküli kegyelem. Így válik az isteni szó, emberivé, az erő erőtlenséggé, a drága kegyelem olcsóvá, a felmentés ítéletté, a Krisztusban kínált kegyelem, Krisztus nélkülivé, a „kegyelem" üres szava az önámítás bűnévé.

 

„Mindig számolni kell azzal, hogy a dolgok egyöntetűen tárgyai a nehézkedésnek, kivéve, ha a kegyelem közbelép."

Erről olvastunk a napokban bibliaolvasó kalauzunk szerint. Az idők teljessége, Jézus születése előtt elkezdődik a kegyelem hirdetése. A lehetetlennek tűnő (Isten földre jöttének) előkészítése; az idős asszony méhének megnyílása. Nem csoda, hogy Zakariás vénségében kapott gyermekét Jánosnak kell, hogy elnevezze. Ez azt jelenti, Isten kegyelmes.

Szinte néhány sorral odébb pedig az angyal szól Máriához: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél!" (Lk 1,30). (Varga Zsigmond szerint itt egy visszaadhatatlan szójátékkal van dolgunk! /Ld. VARGA: Lukács evangéliumának magyarázata, 68./ Kálvin János megpróbálkozott ennek lefordításával, s a helyes fordítás a reformátor szerint ez: „Örülj kedves!" Értelem szerint: „Örvendj, te Istennek kedves!")

Szüzesség és anyaság egyszerre? Ez lehetetlen dolog! Jegyesség és gyermek? A törvény szerint lehetetlen. A Fiú mindenben hasonlatos atyjafiaihoz, kivéve a bűnt." (HK 35.) Ez lehetetlen! De íme, mégiscsak lehetséges! - „Mindig számolni kell azzal, hogy a dolgok egyöntetűen tárgyai a nehézkedésnek, kivéve, ha a kegyelem közbelép."

Ez a kegyelem öltött testet Jézus Krisztusban. Vagy ahogyan Ravasz László mondja: „a kegyelem summája Jézus". Ő az, aki megkegyelmezett nekünk, mert ahogyan János evangélista mondja: az Ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét ... telve kegyelemmel és igazsággal. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. (Jn 1,14.16)

 

„A kegyelem 1654. évében, november 23-a, hétfő...

Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene, nem a filozófusoké és nem a tudósoké.

Bizonyosság. Bizonyosság! Érzés. Öröm, béke. A Jézus Krisztus Istene. Ő az én Istenem. Minden felejthető az egész világ is, kivéve ez az Isten.

 

Csak úgy ismerhetjük meg, ahogy az evangélium mutatja.

Igazságos Atya! A világ nem tud Rólad, de én megismertelek Téged.

Öröm, öröm, öröm, örömkönnyek.

 

Elhagytam Őt. Ahogy az írás mondja: »Elhagytak engem, élő víznek forrásait.«

Istenem, elhagynál Te engem? Hadd legyek Veled mostantól örökre.

Az az örök élet, hogy ismernek Téged, az egy örök igaz Istent, és azt, kit elküldtél nekünk, Jézus Krisztust. Elhagytam Őt, menekültem Tőle, megtagadtam, keresztre küldtem.

 

Hadd legyek Veled mostantól örökre. Ő csak az evangélium tanítása által tart meg, Jézus Krisztusnak az én vezetőmnek való teljes önátadással.

Véghetetlen öröm egyetlen kínnal telt napért e földön.

Add, hogy soha ne feledjem szavad.

Ámen." (Pascal)

***

 

Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlés!

Kedves Testvéreim!

 

Ha visszatekintek az elmúlt évre: csak ezt mondhatom: „kegyelmes volt hozzánk az Isten".

Elsőként azért, mert tavaly megtarthattuk egyházmegyénk első családi napját Pócsmegyeren. A regisztráció alapján 593 fő vett részt az alkalmon. Az ünnepi úrvacsorás istentiszteletet (templom) követően játszóház (arcfestés, ugrálóvárak, pónilovaglás stb.), a REFISZ által vezetett ifjúsági program, imaösvény, könyvvásár, kiállítások (pócsmegyeri gazdálkodás története, Reformáció vándorkiállítás, A virágok feltámadása). Kassai Gyula esperes előadása, pódiumbeszélgetés (Dr. Szűcs Ferenc, Dr. Fabiny Tibor, Dr. Jelenits István), Vizi István vezetésével közös éneklés, végül záró áhítat és dicsőítés várta a kebelbeli gyülekezetek képviselőit a pócsmegyeri rendezvényközpontban.

Az étkezést egyházmegyénk új intézménye a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola lelkes csapata biztosította.

Az alkalom máig emlegetett pozitívuma, hogy minden korosztály megtalálhatta az Igével és egymással való találkozás örömét. Azt azonban sajnálom, hogy néhány kebelbeli gyülekezet egyetlen testvért sem tudott megbátorítani, hogy képviselje gyülekezetét.

Másodszor: Közgyűlésünk mai döntése értelmében egyházmegyénk 53. gyülekezetében is megindulhat az önálló szolgálat. Mindez természetesen előre vetíti az 53. gyülekezet indítását is. Köszönjük a plántáló lelkész, családja és a hívő reformátusság munkáját, imádságát kitartását. A példa szép és követendő: az erdőkertesi hívek 6 év alatt 8 millió forinttal támogatják az őket plántáló gyülekezetet. Évente csökkenő mértékű támogatás lesz. Örömünk azonban nem felhőtlen. A váchartyáni gyülekezet lelki megéledéséért és erősödéséért imádságra hívom egyházmegyénk közösségét.

 

Harmadszor: Egyházmegyénkben templomok, parókiák, gyülekezeti központok épülnek és újulnak meg. Ezek között példaértékű a nem egészen száz egyházfenntartóval rendelkező kisoroszi gyülekezet, akik fél év alatt több, mint 10 millió forintnyi saját adományból újították meg templomukat. Kegyelem, ha valaki jó szívvel tud adni sajátjából a jövendő nemzedéknek.

Ám hálatelt szívvel állunk meg a csömöri és diósdi templom és gyülekezeti központok építését hallva. S ugyancsak boldogok vagyunk, hogy Budaörsön templom, Csobánkán beosztott lelkészi lakás, gyülekezeti ház és egyházi szálláshely épül. Kerepesen két éven belül új gyülekezeti központ lesz. Megújul a szokolyai, diósjenői, perőcsényi, gödöllői, pátyi, veresegyházi templom. Megszépül a kistarcsai és a dunabogdányi parókia. Tornya lesz az ürömi templomnak. Balassagyarmaton szórványközpont épül. Parókiát vásárlunk Vácott (Alsóváros) és Aszódon. Befejeződik a dunakeszi gyülekezeti ház építése. Kérnünk kell Urunkat, hogy a markosság és elégedetlenség bűnébe ne essünk!

Negyedszer kegyelem, hogy a következő években óvodákkal bővül intézmény hálózatunk. A döntés a napokban megszületett, a kiértesítéseket pedig várjuk. Reméljük, hogy mindez évek múlva általános iskolai bővülést is jelenthet közösségeink számára. Nem véletlen, hogy presbiteri és gyülekezeti munkás hetünk egyik napján külön előadást és fórumot szerveztünk az intézményes bővülést és a gyülekezeti misszió kapcsolatáról. Magunk ugyanis soha sem pusztán intézmény üzemeltetők, hanem missziói látással bíró közösségekben szolgálunk. Ezért különös figyelmet fordítunk a missziói célt nélkülöző intézményindítás és átvétel kérdésére.

Középiskoláink közül szívünkhöz közel álló egyházmegyénk új intézménye a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola. Egyházmegyénk tanácsa éppen ezért állította fel a Lorántffy Zsuzsanna fenntartói tanulmányi ösztöndíjat, mellyel célunk, hogy azt kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó diákot, akik munkájával, eredményével emeli az intézmény hírnevét, gyarapítja az iskola eredményeit, 100.000 forint jutalomban részesíti. Az ösztöndíj átadására először 2018. június 22-én került sor az évzáró ünnepségen.

Iskolánk szorosabb kapcsolatot épít a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézménnyel, valamint a közeljövőben feladatot vállal a zsinati ülések lebonyolításában és a teológiai hallgatók ősszel esedékes ünnepi ebédjének elkészítésében.

Örömünk, hogy az október elején megjelent középiskolai rangsorban a Budapesti Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium (38. és 1. református) mellett az első száz intézmény között található még a Szentendrei Református Gimnázium (76. és 2. református) és a Gödöllői Református Líceum (84. és 3. református).

 

Ötödször kegyelem, hogy presbiterválasztás szép rendben, különösebb fennakadás nélkül zajlott le megyénkben. Az Északpesti Református Egyházmegyében megválasztott presbiterek száma: 652 fő; a megválasztott pótpresbiterek száma: 161 fő. Összesen: 813 fő. Isten áldása legyen a hűséges szolgálók életén és családján. (Megyénkben majdnem 16.000 egyházfenntartó testvér van.)

 

Hatodszor kegyelmi pillanat volt Tar Zoltán érd parkvárosi lelkipásztor javaslata, hogy minden vasárnap, illetve minden héten imádkozzon egyházmegyei közösségünk egy adott gyülekezetért. Csak remélni tudom, hogy mindezt minden gyülekezet a maga körében gyakorolja. Szimbolikus értékű, hogy ezen a héten éppen a kistarcsai testvérekért könyöröghetünk, („Adjunk hálát a kistarcsai parókia felújításának lehetőségéért, a kapott jelentős anyagi támogatásért! - Imádkozzunk azért, hogy elhívott és alkalmas hitoktatót találjunk Kistarcsára, az ifjúsági munkához pedig egy teológust! -Imádkozzunk azért, hogy a lelkészi staféta átadása néhány esztendő múlva majd áldással történjék! - Imádkozzunk a Lepramisszió külmissziói szolgálatáért, hogy általa a testi és lelki gyógyulás lehetősége minél több szenvedőhöz eljusson a világ minden tájára!) s így testvéri- és imaközösséggé válhatunk!

 

Köszönet:

Isten iránti hálával jelentem, hogy 2018. április 15-én egyházmegyénk gyülekezetei, valamint a leányfalui református idősek otthona összesen 2.512.465 forintot adakozott az egyházmegyei gyülekezeti szolidaritási alapra. Így az elmúlt héten 3*837.500 forintot (összesen: 2.512.500Ft) tudtunk átadni a diósdi, töki és szigetmonostori gyülekezetnek.

 

Nehézségek:

A korábbi jelentésekben többször említett kosdi események miatt 2017. szeptember 21-én az Északpesti Református Egyházmegyei Bíróság Elnöksége Schmidt Ferenc lelkipásztor ügyében eljárás lefolytatását rendelte el. 2018. január 27-én nagytiszteletű úr és a panaszosokat képviselő ügyvéd 30 perc alatt megállapodtak abban, hogy 2018. február 1-jével lelkipásztor testvérünk nyugdíjba megy és 2018. március 15-ig kiköltözik a parókiáról. Ezt követően békességgel távozott mindenki és nem került sor tárgyalásra. Hisszük a közösség önvizsgálatot tartva a gyógyulás útjára léphet.

 

Szólnunk kell a hitoktatás körüli nehézségekről is. Az adminisztráció változása, az elektronikus REKIR felület használata sok kívánnivalót hagy maga után. Ám mindennél nehezebb kérdés a gyülekezeti munkára, s közegyházi szolgálatra maradó idő. Szinte nincs olyan napszak, melyben egyházmegyénk lelkészei gyakorolhatnák a fraternitást. A lelkészértekezletekről való indokolatlanul magas hiányzás, az állandó kimentési kényszer és az érdektelenség szinte működés képtelenné teszi egyházunkat. Ezért Zsinatunknak javasolnunk kell, hogy ebben a kérdésben módosítsa a HITTANOKTATÁS SZERVEZÉSÉNEK RENDJÉRŐL ÉS A HITTANOKTATÓK ZSINATI FOGLALKOZTATÁSRÓL SZÓLÓ SZABÁLYRENDELETÉT. Javaslom, hogy esperesi igazolással 7 munkanap fizetett távolmaradást tegyen lehetővé rendeletünk.

 

 

 

Tervek:

A missziói jelentés utal mind a szórványkérdés és a lelkészek túlterheltségének kérdésére is. Az előbbi adminisztrációs kérdéseit mai közgyűlésünkön megtárgyaltuk azonban valódi segítséget nem adtunk. Magam köszönöm Riskó János kistarcsai lelkipásztor tanulmányát, mely évszázados falak lebontását és egy teljesen új struktúra kialakítását javasolja. A versengés nélküli együttműködést, a Krisztusi szolgálatban alázatos azaz az „alul maradni tudás"-sal (hüpomoné- Vályi-Nagy Ervin) bíró közös szolgálatot. Javaslom, hogy segítségre vonatkozó javaslatait fontolja meg minden egyházközség, illetve minden kiskör. Magam is úgy látom, hogy jövőben szolgálatunk csak egymásra épülhet.

A túlterheltség enyhítésére pedig egyházmegyénkben a szombatfélév bevezetésének lehetőségét vizsgáljuk. Mindezt elsősorrban a több, mint hét éve aktív lelkészi szolgálatban álló gyülekezeti lelkészek számára szeretnénk meghirdetni. Ehhez szükséges egy pontos felmérés, s a rendszer teljes kidolgozása; helyettes lelkészek felkérése, a tényleges szolgálatot átvállaló lelkészek munkába állítása, valamint a lelkipásztorok és presbitériumok támogató nyilatkozata.

 

Ugyan nem a szórványok, hanem a közös szolgálat és felkészülés úttörői a veresegyházi és őrszentmiklósi férfiak, akik egy bibliakörbe járnak; éppúgy példaértékű a gödöllői gyülekezet bibliaismereti előadásainak szervezése, melyet kistérségi szinten hirdetnek meg. Előadja pedig Dr. Szűcs Ferenc emeritus professzor úr. S itt kell szólnom szigeti körben meghirdetett TANÚIM LESZTEK - MISSZIÓI TANÍTVÁNY- ÉS VEZETŐ KÉPZÉS szolgálatról. Dr. Harmathy András szentendrei lelkipásztor testvérünk minderről így fogalmaz: „Missziói, mert Isten népe tanúságra hivatott. Tanítványság, mert életvitelt formál, ami összekapcsolja a teológiát a hétköznapok valóságával. Vezetés, mert az evangéliummal szeretnénk hatással lenni a környezetünkre az élet minden területén. Ez a képzés elsősorban gyülekezeti tagok megújulását és felkészítését szolgálja. A célunk, hogy minden résztvevő olyan eszközt kapjon a kezébe, amelyet majd saját gyülekezetében tud használni." valamint a képzés „a helyi gyülekezetekre alapoz. A „TANÚIM LESZTEK" szolgálata nem a gyülekezeteken kívül történik. Mi nem gyülekezetvezetőket képzünk. A kurzus sokkal inkább a helyi gyülekezetek lelkipásztorai és vezetői számára kifejlesztett eszköz, melynek segítségével ők maguk képezhetnek ki vezetőket saját gyülekezetükön belül. Ahhoz, hogy egy gyülekezetben elindulhasson a „TANÚIM LESZTEK" programja, egy lelkipásztornak részt kell vennie a „TANÚIM LESZTEK" asztalbeszélgetéseken."

 

Új énekeskönyv és liturgia:

Mint arról már több fórumon magam is szóltam énekeskönyvünk megújítása érdekében ez év elején napvilágot látott egy előkészítő füzet, mely jelentős lépés az új énekeskönyv felé vezető úton.

Dr. Bódiss Tamás egyházzenei vezető leveléből idézek: „A gyűjteményre építve az új énekek megtanulásához és használatához most partnergyülekezeteket keresünk."

A most következő nyári időszakban a gyülekezeti és más egyházi rendezvények, konferenciák, csendeshetek is jó alkalmat kínálnak az éneklésre, új dallamok, új szövegek megismerésére.

Javaslom továbbá, hogy gyülekezetink ismerjék meg a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága által ajánlott új istentiszteleti rendtartást. Nehogy megint azzal a szájízzel kerüljön majd bevezetésre, hogy „felettünk, nélkülünk és ellenünk került bevezetésre."

 

Kalendárium:

2017. június 23-án a Diósdi Polgármesteri Hivatalában vettem részt a templomépítés helyszínét kiválasztó/javasló értekezleten. A megbeszélés végül sikertelennek bizonyult ezért 2017. szeptember 8-án záradékoltuk azt a szerződést, mely egyházkerületi forrásból templomépítés céljára vásárolta a jelenlegi gyülekezeti ház szomszédos ingatlanját.

Június 26-án a lelkészcsaládok kirándulására, illetve strandolására került sor. 29-én elnökségünk Fördős Attila polgármester úrral tárgyalt az átveendő Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola (Bernáth) önkormányzati tulajdonú épületének használatáról.

Augusztus 26-án a verőcei Géza Fejedelem Református Általános iskola új tantermének/iskolaépületének átadásán szolgáltam. Augusztus 31-én került sor a Bernáth átvételére. Ezen a napon záradékolta elnökségünk az erdőkertesi parókiának szánt ingatlan adásvételi szerződését.

A nyáron emellett július 3-8. között gyülekezeti gyermek-, augusztus 15-18. között napközis, augusztus 25-27. között ifjúsági „hetet" vezetem. Július 28-án pedig a Csillagpont vendége voltam.

Szeptember 1-jén 733 ifjú előtt szolgáltam a Bernáth tanévnyitó alkalmán.

Szeptember 2-án tartottuk egyházmegyénk első családi napját Pócsmegyeren. Szeptember 4-én elnökségi ülést, majd 5-én igazgatótanácsi ülést tartottunk.

2017. szeptember 8-án egyházmegyei tanácsülést tartottunk Csömörön az evangélikus gyülekezeti házban. Az alkalom előtt megtekintettük - a szinte passzív ház technológiával épülő-parókiát. (Az épület birtokba vételére június 16-án került sor.)

9-én Püspök úr kérésére szolgálatam a III. Magyar Értékek Napja ökumenikus terményáldásán. 12-13-án részt vettem az Egységes Lelkészképesítő vizsgabizottság munkájában. Szeptember 15-én egyházmegyei gondnok úrral megtekintettük az aszódi gyülekezet által megvásárlásra javasolt ingatlant. A bejárás után a közösség elállt a vételi szándéktól.

16-án egyházmegyei gondnoktalálkozót tartottunk a péceli gyülekezetben. 20-án Főjegyző úr kérésére Lovas András és Böttger Antal lelkipásztorokkal közösen tekintettük át a gyülekezetplántálásban részt vevő közösségek életét, valamint a missziói ág jövőbeni terveit és elképzeléseit.

Északpesti Református Egyházmegyénk 31 közössége esperesi hivatalunknak fizette be őrségi testvéreink megsegítésére gyűjtött viharkár adományát. A perselypénzeket összesítettük, s szeptember 18-án rendelkeztem az 1.601.955 forint átutalásáról. Reménységünk, hogy szerény adományunk segítséget jelentett a kárenyhítésben.

Szeptember 24-én a perőcsényi gyülekezet templomszentelésének 160. évfordulóján szolgáltam. 25-én Püspök úr kérésére a börtönlelkészek éves továbbképzését nyitottam meg Pilisszentkereszten.

Szeptember 29.- október 1-je között a Párizsi Magyar Református Gyülekezet vendége voltam. A gyülekezet sok verejtékkel és kishitűséggel összetartott közösség. Kb. 20-25 fő vett részt a vasárnap esti úrvacsorás alkalmon.

 

Október 5-én a Parlament Reformáció 500 emlékülésén vettem részt. 8-án pedig a tahitótfalui gyülekezet reformációi istentiszteletén szolgáltam. 10-én a könyvvizsgálói jelentés átadásával lezárult a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola átvételének folyamata. Ezzel párhuzamosan megkerestük Vác város önkormányzatát az ingatlan használati szerződés felülvizsgálatával. 2017. október 13-án a közös evangélikus-református zsinaton vettem részt. 14-én Püspök úr szolgált a kisoroszi gyülekezet hálaadó (templom felújítása és új toronysüveg készíttetése) alkalmán, ezt követően magam lelepleztem a Reformáció 500. évére készült Kálvin faragott portrét. Este pedig a budakalászi presbitérium ülésén voltam.

Október 15-én Püspök úr igeszolgálatát követően beiktattuk Kis Gergely Márton törökbálinti lelkipásztort. Aznap este elkezdődött egyházmegyénk tanulmányi „hete" Mátraházán. Témája az igehirdetés-, előadóink: Tóth Tamás, Dr. Németh Dávid, Dr. Tatai István, Dr. Literaty Zoltán és Dr. Papp Kornél voltak.

21-én az érd-parkvárosi gyülekezet templomszentelésének 30. évfordulóján-, október 24-én a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola reformációi ünnepségén és kopjafaállításán szolgáltam.

28-án a zsámbéki gyülekezet 70. (valójában 71.) évfordulóján-, egyben a közösség testvérgyülekezeti alkalmán hirdettem Urunk Igéjét.

31-én a Papp László Arénában ünnepeltünk gyülekezetünk küldöttségével együtt. November 4-én Pátyon egyházmegyei női csendesnapot tartottunk. November 2-4. között pedig családommal néhány napra elutaztunk.

 

2017. november 9-én egyházkerületi közgyűlésen vettem részt. 10-én délelőtt Fördős Attila váci polgármesterrel tárgylatam az önkormányzat és az egyház között létrejött közoktatási megállapodás jövőjéről. 11-én az ÉPREM iskoláinak tanulmányi napján, a záró áhítaton prédikáltam. 12-én a százhalombattai gyülekezet Reformáció 500 ünnepi alkalmán -mint a reformáció egyik arca­- szolgáltam.

2017. november 22-23-án zsinati ülés volt. 25-én hagyományos egyházmegyei csendes napunkat tartottuk meg 140 fő részvételével a fót-központi gyülekezetben. Előadója: Dr. Literáty Zoltán lelkipásztor, teológiai oktató volt; szolgálatának címe: Reformáció jövő időben. 27-én a szokolyai presbitérium ülésén voltam. 28-án kereskedelmi iskolánk igazgatótanácsi ülése, 30-án országos intézményfenntartói értekezlet volt székházunk dísztermében. Ezen a napon egyházmegyénk látta ebéddel vendégül a dunamelléki teológiai hallgatókat.

 

2017. december 3-5 között egyházkerületi esperesi értekezlet volt. 6-án a főjegyző úrral, egyházkerületünk missziói referensével és missziói előadó testvérünkkel tárgyaltuk a gyülekezetplántálás kérdését. Aznap délután meglátogattam a szolgálatáról 2017. december 31. határnappal lemondott szokolyai lelkipásztort és feleségét.

2017. december 8-án NYIB ülést vezettem, majd aznap este Pomázon egyházmegyei tanácsülésünk volt. 10-én a szentendrei evangélikus gyülekezetben prédikáltam. 11-én egyházmegyei lekész értekezletet tartottunk a dunakeszi gyülekezetben. 13-án zsinati tanácsülésen, 15-én pedig parlamenti konferencián vettem részt. Karácsony böjtjében (21) az őrszetmiklósi gyülekezetben prédikáltam. December 28-án már telefonon kerestek lelkipásztorok, és azt tudakolták vajon részese-e gyülekezetük a kormányzati támogatásnak.

 

2018. január 8-án egyházkerületi lekész értekezlet, majd rövid megbeszélés volt a székházban. Aznap este egyházmegyei gondnok úrral együtt presbiteri gyűlésen vettünk részt Szokolyán. 9-én délelőtt évkezdő -főjegyzőinkkel kiegészített- egyházmegyei elnökségi megbeszélésünk volt az esperesi hivatalban. Délután találkozóm volt kereskedelmi iskolánk lelkipásztorával, Csikai Attilával.

17-én NYIB ülést vezettem. 19-én igazgatótanácsi ülést tartottunk, 24-én Püspök- és Főjegyző úrral tárgyaltunk egyházmegyénk beruházási támogatásban részesülő gyülekezeteiről. Most is köszönjük Püspök úrnak egyházmegyénk 16 gyülekezetébe érkező beruházási és egyéb támogatást!

26-án hivatalomban keresett meg Terjék Judit. Sajnos magam nem tudtam számára szolgálati helyet javasolni. 27-én egyházmegyei eljáró bírósági tárgyalás volt Schmidt Ferenc ügyében. A tárgyalás előtt nagytiszteletű úr és a panaszosokat képviselő ügyvéd 30 perc alatt megállapodtak, hogy 2018. február 1-jével lelkipásztor testvérünk nyugdíjba megy és 2018. március 15-ig kiköltözik a parókiáról. Minegy két óra jegyzőkönyv írás után békességgel távozott mindenki. A napokban pedig megérkezett a hivatalos nyugdíjhatározat is. Azt gondoltuk, a közösség a gyógyulás útjára léphet. Pontosabban léphetne. Koncz Zoltán helyettes lelkipásztor szóbeli tájékoztatása alapján úgy tűnik az áldatlan állapot folytatódik: nagytiszteletű asszony -akinek megbízási szerződése van a hitoktatásra- nem szeretné abbahagyni a tanítást, sőt kilátásba helyezték, hogy a márciustól Kosdon maradnak albérletben...

29-én egyházmegyei tanácsülést tartottunk az új csömöri gyülekezeti házban. 31-én -új iskolák átvétele ügyében- Papp Kornél irodavezető úr keresett meg hivatalomban.

2018. február 4-6. között országos esperesi értekezlet volt Zalakaroson. Evvel párhuzamosan (február 5-9.) egyházmegyei presbiteri és gyülekezeti munkás hetünket tartottuk Mátraházán. Esténként 60-65 fő éjszakázott a konferenciaközpontban, ám az előadásokon két délelőtt is 80 fővel töltöttük meg az előadótermet. A konferenciát egyházmegyei gondnok úr előkészítésével, a megújulás témakörben tartottuk meg.

7-én délután a gyöngyösi egyházközség új elnökségét látogattuk meg egyházmegyei gondnok úrral közösen. 12-én pedig a Szentendrei Református Gimnázium hétkezdő áhítatán szolgáltam.

 

2018. február 21-én zsinati tanácsülésen-, 23-án a kékkereszt csendesnapján vettem részt Dömösön. 27-én kisköri lelkészértekezletet tartottunk Pomázon. 28-án kerületünk beruházási projektmegbeszélése volt.

 

2018. március 5-én hétkezdő istentiszteleten szolgáltam a Szentendrei Református Gimnáziumban. 6-8. között felvételi szóbeli eljárás volt a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskolában. 8-án este presbiteri gyűlést tartottunk Kosdon; 9-én találkoztam egyházmegyei hitoktói ügyintézőnkkel, valamint beosztott lelkészeinkkel. 19-én egyházmegyei lelkészértekezletet tartottunk Piliscsabán. 20-án egyházmegyei tanácsosok jelenlétében megtörtént a teljes hivatal és illetménylakás átadás/átvétele Kosdon. 24-én a Presbiteri Szövetség egyházkerületi konferenciáján szolgáltam Veresegyházon. 28-án kereskedelmi iskolánk csendesnapján voltam.

 

Márciusban megkezdődött a vizitáció egyházmegyénkben.

A húsvéti ünnepek után a nyugdíjtörvény zsinati vitanapján-, 8-án pedig Máthé Zoltán pilismaróti beiktatásán vettem részt. Az 2018. április 6-7. között megvalósult Zsinati Ifjúsági Fórumon megyénket Osváth Dorottya képviselte. 9-én esperesi értekezleten voltam. 15-én Tar Zoltán Gyula lelkipásztor beiktatásán szolgáltam. Április 19-én a zsinati ülés kezdetén áhítattal- 21-én pedig a vác alsóvárosi gyülekezet hálaadó alkalmán szolgáltam. 26-án igazgatótanácsi ülést tartottunk Vácott.

Május 4-én iskolánk ballagásán hirdettem Urunk Igéjét, másnap pedig egésznapos tanácsülésünkön tekintettük át a kebelbeli vizitációk eredményét. Május 9-én egyházkerületi közgyűlésen 16-án Zsinati tanácsülésen vettünk részt.

Május 24-25 Generális konvent volt Lillafüreden. 25-én este a Baár-Madas Református Gimnázium szülői támogató estjén szolgátam. 27-én egyházmegyei kórustalálkozó volt Pátyon 13 kórus és majdnem 300 szolgáló részvételével. 28-29-én esperesi értekezleten voltam. 31-én Fördős Attila polgármester úrnál járt deputációnk. Itt a vagyonkezelői szerződés és az iskola által használt terület kizárólagosságáról tárgyaltunk. A hét végén volt a csömöri gyülekezeti otthon ünnepélyes birtokbavétele, illetve felavatása alkalmából: hálaadó istentiszteletet. Sajnos megyénket -a néhány kimentést kérő lelkipásztor mellett- csupán két szolgatárs képviselte az ünnepi alkalmon: Rózsa Katalin és Koncz Zoltán.

 

Ingatlanok:

2017. augusztusában a Váchartyáni Református Missziói Egyházközség megvásárolta az Erdőkertes belterület 869 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 2113 Erdőkertes, Szőlősor u. 1. szám alatt található, kivett lakóház, udvar és gazdasági épület megnevezésű, 2178 m2 telekterületű ingatlant.

 

2017. szeptemberében a Verőcei Református Egyházközség eladta a Verőce, zártkert 9090 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 1431 m2 nagyságú, kivett zártkerti művelés alól kivett terület megjelölésű ingatlant.

 

2017. decemberében a Salgótarjáni Református Egyházközség megvásárolta a Salgótarján, belterület 1951 helyrajzi szám alatt nyilvántartott: kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezéssel felvett, 638 m2. területű lakóingatlan, amely természetben 3100 Salgótarján Losonci út 12. szám alatt található.

 

2018 januárjában a Hévízgyörki Református Egyházközség megvásárolta az Aszód belterület, 1454/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2170 Aszód, Síklaki-hegy utca 12. szám alatt található 704 m2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar" megnevezésű ingatlant valamint az Aszód belterület, 1454/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 2170 Aszód, Berek utca 5/C „felülvizsgálat alatt", illetőleg 2170 Aszód, Síklaki-hegy utca 14. szám alatt található 837 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlant

 

2018 februárjában a Zsámbéki Református Egyházközség megvásárolta a Zsámbék, belterület 1065/1. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett óvoda megjelölésű, természetben 2072 Zsámbék, Petőfi u. 20. szám alatt található ingatlant.

 

2018 májusában a Veresegyházi Református Egyházközség megvásárolta a Veresegyház belterület 1570 helyrajzi számú, 1552 m² alapterületű kivett beépítetlen terület ingatlant, mely természetben 2112 Veresegyház, Kálvin utca 1. szám alatt található. Megvásárolta továbbá a Veresegyház belterület 1574 helyrajzi számú, 615 m² alapterületű kivett lakóház, udvar gazdasági épület megnevezésű (a valóságban beépítetlen terület - művelésiágváltozás átvezetése folyamatban) ingatlant, mely természetben 2112 Veresegyház, Mogyoródi utca 6. szám alatt található.

2018 májusában a Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség eladta a Tinnye 186 helyrajzi szám alatt nyilvántartott temető megnevezésű, természetben Tinnye Bocskai út 53. szám alatt található területű ingatlant.

 

A presbiterválasztás, ingatlanügyletek, szerződés előkészítések és képviseltek ügyében külön köszönöm jogtanácsosaink: Dr. Gellén Márton és Dr. Puskás Attila Isten dicsőségére végzett munkáját. Gellén jogtanácsos úr a töki gyülekezetet képviselte egy elbirtoklási perben, Puskás jogtanácsos úr pedig intézményünket egy fizetési meghagyás kérdésében. Minkét ügyet jogerősen megnyerték testvéreink.

 

Személyi ügyek:

2017. július 31-én Püspök úr visszarendelte a Szentendrei Református Egyházközség beosztott lelkészi szolgálatából Németh Ildikót.

 

2017. augusztus 16-án Püspök úr a Szentendrei Református Egyházközségbe rendelte ki beosztott lelkészi szolgálatra Koncz Hunor Attilát.

 

2017. augusztus 22-én Cs. Nagy János péceli lelkipásztor PhD teológiai doktori címet szerzett.

 

2017. szeptember 1-jén Püspök úr a Dunakeszi Református Egyházközségbe rendelte ki beosztott lelkészi szolgálatra Szőke Etelkát.

 

2017. szeptember 1-jén Püspök úr a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskolából átrendelte a Vác-Felsővárosi Református Egyházközségbe beosztott lelkészi szolgálatra Dr. Borsiné Kusztos Ildikót.

 

2017. augusztus 27-én a Dömös-Pilismaróti Református Társegyházközség közgyűlése megválasztotta lelkészéül Máthé Zoltán egyházmegyei beosztott lelkipásztort.

 

2017. június 8-án elnökségünk átvette a lemondás miatt megüresedett érd-parkvárosi gyülekezet hivatalát, majd másnap a szolgálatok elvégzésére kirendeltem Dr. Literáty Zoltán érdligeti lelkipásztort. 2017. augusztus 13-án az Érd-Parkvárosi Református Egyházközség választói közgyűlésén 73 választó adta le szavazatát. A szavazás érvényes és eredményes volt, mert egy tartózkodás és látható többség mellett a gyülekezet megválasztotta lelkészéül Tar Zoltán Gyulát. A concessát 2017. szeptember 1-jével kiadtam. Nagytiszteletű úr beiktatására október 21-én került sor.

 

2017. szeptember 16-án Püspök úr az Északpesti Református Egyházmegyébe beosztott lelkészi szolgálatra rendelte Stift Jánost.

 

2017. szeptember 9-én levélben tájékoztatott Adamek Norbert szokolyai lelkipásztor, hogy lelkészi szolgálatáról 2017. december 31. határnappal lemond.

 

2017. október 1-jén Püspök úr a Péceli Református Egyházközségbe rendelte segédlelkészi szolgálatra Vásárhelyi Bálintot.

 

2017. október 1-jén Püspök úr az Északpesti Református Egyházmegyébe beosztott lelkészi szolgálatra rendelte Csikai Attilát. Kirendelése határozott időtartamra, 2018. november 30-ig szól. Feladata -felügyeletmmel- a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola lelkipásztori szolgálata lett.

 

2017. december 4-én az Északpesti Református Egyházmegye Bíróságának Elnöksége Schmidt Ferenc panaszlottat gyülekezeti lelkészi jellegű szolgálatából azonnali hatállyal felfüggesztette. A helyettes lelkészi szolgálattal Koncz Zoltán kerepesi lelkipásztort bíztam meg.

 

2017. november 22. napjával az MRE Zsinatának Elnöksége nevében Püspök úr visszavonta Márkus Gábor és Márkusné Láng Ilona az MRE Hajléktalan Missziójába szóló lelkipásztori kirendelését.

 

2017. november 22. napjával az MRE Zsinatának Elnökségének nevében Püspök úr kirendelte Szőke Etelkát a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervizori Szolgálat intézményi lelkipásztori feladatainak ellátására.

 

2017. december 31-én lemondás miatt megszűnt Adamek Norbert szolgálata a szokolyai gyülekezetben. Helyettes lelkészi szolgálatra Márkusné Láng Ilona nagymarosi lelkipásztort rendeltem ki.

 

2018. január 1-jével Püspök úr -saját kérésére- felmentette Pintér Andreát a Budakeszi Református Egyházközségben végzett beosztott lelkészi szolgálatából.

 

2018. február 1-jén kezdődő hatállyal Püspök úr felmentette Terjék Juditot a Mátraházi Konferencia-központban végzett intézeti lelkészi szolgálatából.

 

2018. március 2-án Adamek Norbert és felesége kérte Püspök úr támogatását a Kőrösi Csoma Sándor programhoz.

 

Az elmúlt hónapban (március 24.) a Szokolyai Református Egyházközség presbitériuma meghívta lelkészéül Tamás Balázs kiskunlacházai beosztott lelkészt. Így a választási eljárás közegyházi szinten is elindul.

 

 

2017. július 17-én megszületett Koncz Zoltán kerepesi lelkipásztor második gyermeke, Koncz Kincső Mónika.

 

2017. július 26-án megszületett Szacsúri - Csatai Viktória hatályban tartott lelkipásztor 4. gyermeke: Szacsúri András Benjámin.

 

2017. október 11-én megszületett Tar Zoltán érd parkvárosi lelkipásztor 4. gyermeke: Tar Zolta Botond

 

2018. január 2-án megszületett Vásárhelyi Bálint Márk péceli segédlelkész első gyermeke: Vásárhelyi Flóra Illangó.

 

2018. március 24-én megszületett Ruzsa-Nagy Zoltán rendelkezési állományban lévő lelkipásztor harmadik gyermeke: Ruzsa-Nagy Eliána Róza

 

 

2017. október 13-án Virág Balázs biai beosztott lelkipásztor házasságot kötött Pintér Eszterrel.

 

2018. május 26-án Koncz Hunor Attila szentendrei beosztott házasságot kötött Dr. Kovács Vivienne-nel.

 

Életének 91. évében 2017. augusztus 7-én hazatért Megváltójához özv. Rainer Ferencné nyugdíjas református lelkipásztor. Temetése 2017. augusztus 18-án, 17 órakor volt a zsámbéki temetőben.

 

2018. április 14-én életének 53. évében nagytiszteletű Dr. Bartháné Timár Judit ny. lelkipásztor 15 évnyi betegség után tért haza Teremtő Urához.

 

2018. április 10-én életének 66 évében hosszú, súlyos, békességgel viselt betegség után hunyt Kiss Mihály Károly nyugalmazott vasadi lelkésztestvérünk.

 

Életének 92. évében hazatért az ő Megváltó Urához Katona Lajosné született: Kanozsai Ibolya testvérünk.

 

Megköszönöm egyházmegyei gondnok úr, lelkipásztor, gondnok, presbiter és jogtanácsos testvéreim hűséges szolgálatát! Külön köszöntöm az új gyülekezeti és megyei szolgálókat! Isten adjon bölcsességet vállalt feladatuk teljesítéséhez!

A beszámoló végén pedig Mária szavát halljuk: „történjék velem a te beszéded szerint!" (Lk 1, 38). Hiszen így lesz a miénk Isten kegyelme!

 

Áldáskívánással:

 

Kistarcsa- Pomáz, 2018. június 18.

 

 

Nyilas Zoltán

esperes

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 73, összesen: 448374

 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A lányok, asszonyok régen fonóba jártak, ahol a munkát is el lehetett végezni és közben meg tudtak osztani egymással örömöt, bánatot. Ezt a hagyományt...
 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A vallásos formák és a spontaneitás is helyet kaphatnak az Istennel való kapcsolódásban.
 • 2020. augusztus 04., kedd

  „A jézusi szelíd hatalom nem kívül igáz le, hanem megérint belül és az élet irányába vezet. Boldog, aki elfogadja, szerencsétlen, aki nem él vele."
 • 2020. augusztus 04., kedd

  Középiskolás és egyetemista fiatalok építették fel a semmiből valahol az Alföldön, egy erdő szélén, a rendszerváltás után. Idén nyáron már az ő gyerme...
 • 2020. augusztus 02., vasárnap

  A Balaton-NET idei rendezvényét online tartják meg a járványveszély miatt. Kapocs Attila koordinátorral arról beszélgettünk, hogy mindez milyen kihívá...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Nem csak a hivatásukkal és az életvitelükkel járó küzdelmek tehetik magányossá a lelkészeket – legalább ekkora baj, hogy nem mernek nyíltan beszélni e...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Újra megnyílnak a RefoRom kapui – a Budapesti Református Cigány Szakkollégium augusztus 12-ig várja azon fiatalok jelentkezését, akik felvételt nyerte...
 • 2020. július 29., szerda

  Az egyetem a nagykőrösi képzési helyen lehetőséget biztosít a párhuzamos képzésekre is, így a jelentkezők hitéleti és világi szakok közül is választha...
 • 2020. július 28., kedd

  Ellis Potter könyve a természeti és természetfeletti világ egymásra találása mellett arról szól, hogyan kapcsolódhat az ember Istenhez.
 • 2020. július 27., hétfő

  Ezzel a címmel hirdette meg rendhagyó nyári dicsőítő iskoláját a Sófár református dicsőítő mozgalom. Olvasási tervek, távolból is elvégezhető interakt...