Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Esperesi jelentés 2017.

 

Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlés

 

„Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: »Térjetek meg!« - azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen (Mt 4,17)."

 

Református egyházunk nagy jubileumi éve az idei. 500 évvel ezelőtt, az Isten kegyelméből, hit által való megigazulás hitvallása hatalmas megújító, megelevenítő erővel söpört végig az egyetemes egyházon és a világon, nem kerülve el hazánkat sem. Református őseink egyedül Isten kegyelmében bizakodó és Urunkat, Jézus Krisztust követő élete és szolgálata nyomán a Reformáció a magyarság számára is olyan kincseket adott, mint például az anyanyelvünkre fordított Biblia, amely az önálló állami lét elvesztése idejétől kezdve a magyar nyelv és a magyar nemzet megmaradását nemcsak elősegítette, hanem lehetővé tette. Református hitünk - amely az oktatáson és a könyvnyomtatáson keresztül hozzájárult az anyanyelviség fejlődéséhez is - a személyes hitről, a gondolkodás szabadságáról és az egyenességről (jellemről), (ki)tartásról szól.

Az Északpesti Református Egyházmegye 52 gyülekezete mintegy 90.000 református mindennapjait segíti. Gyülekezeteink története csaknem felöleli a Reformáció elmúlt évszázadait. Legrégebbi közösségeink több, mint 400 évesek. A Türelmi rendelet után létrejött „középkorúak" mellett számos gyülekezet jött létre a II. Világháború utáni iszonyatos forgószélben. A 80-as és 90-es évek társadalmi mobilitása okán létrejött egyházközségek mellett az elmúlt években plántáltak napjainkban önállóan szolgálnak.

A hagyomány szerint 500 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én szögezte ki Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, ettől a naptól számítjuk a Reformáció kezdetét. Ám ez emberi számítás, mert a Reformáció akkor kezdődött, amikor Jézus belépett a reformátor életébe. A Reformáció ura Jézus Krisztus. Az új, a reformált élet, a megtisztult élet csak ott és akkor formálódik, ahol és amikor Jézus belép a templomba, a családba, a szívekbe és a gyülekezetekbe.

A századok folyamán akarva, akaratlanul megromlott az Egyház. Ennek következménye a hangsúlyeltolódás: a lényegről a lényegtelenre. Urunk, ma tőlünk, a Reformáció egyházától és annak tagjaitól újra megkérdezi: Hová távolodtatok? Mivel van tele a szíved és az otthonod? Miként és mivé neveltétek gyermekeiteket és unokáitokat? Mivé tettétek szerelmetek szívét? Mivé tettétek Isten gyülekezetét?

Ám Jézus nemcsak önmarcangolásra, hanem valódi változásra hív! Hitünk szerint a Reformáció nem ért véget a XVI. században, megújító lelkületét ma is tapasztaljuk, mi is megélhetjük. Ezért hívunk és várunk mindenkit gyülekezeteink igei közösségébe; tapasztaljuk meg együtt a Reformációt!

Sőt Jézus Krisztus az övéit nemcsak hívta, hanem jóhírének továbbadására el is küldte. Az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyvet olvasva látjuk újra és újra a misszió fontosságát. Az egység fontosságát. Krisztusért hordozta egymást a hirtelen Péter, a radikális kegyelmet hirdető Pál és hagyománytisztelő Jakab. Eszük ágában sem volt szétszakadni, hanem Jézushoz ragaszkodva egymást hordozni, egymás mellé állni. Személyükben nem az öntörvényű gondolatrendszerből fakadó szeparáció, hanem az Úrért mindent odaadó testvér jelenik meg.

Ma sokszor nem ez teológiai látás fenyegeti gondolkozásunkat, keresztyén életünket, mindennapjainkat, hanem a megalkuvás megfizethető szabadsága. A közöny szabadsága: a hétköznapok szürke halála.

A közöny a leggyakoribb halálos veszedelme a szíveknek, mert a közöny hiány: azt jelenti, hogy valaki igazán csak önmagát szereti, csak önmaga iránt érdeklődik, hiányzik belőle a mások iránti szeretet, érdeklődés, szánalom. Hiányzik az Isten iránti vonzalom és érdeklődés, az iránta való szeretet és neki való engedelmesség. Ez a szürke halál veszedelmesebb, mint a véres Andrássy út 60, terrorja. Veszélyes, mert észrevétlenül öli meg a szívet.

Ezért fontos ma mindenkinek elmondani: „a szabadság nem egy minőség, melyet fel lehet fedezni, nem tulajdon, nem tárgyi, hanem a szabadság kapcsolat és semmi más. Mégpedig egy kapcsolat kettő között. Szabadnak lenni azt jelenti, szabadnak lenni másokért, mégpedig azért, mert a másik magához kötött engem. Csak a másikkal való kapcsolatban vagyok szabad... Ez magának az Evangéliumnak az üzenete, hogy Isten szabadsága hozzánk kapcsolódott, hogy szabad kegyelme bennünk válik valóságossá, hogy Isten nem önmagáért akar szabad lenni, hanem az emberért."

„Lehet, hogy nehézségeink támadnak a mindenkori hagyományos megfogalmazással; talán a régi hitformulákat is csak új nyelven tudjuk kifejezni, amikor kortársainkhoz, mindenekelőtt önmagunkhoz, mint ma élő emberekhez szólunk Jézusról. Lehet, hogy jelenleg egyáltalán nem találunk rá arra a nyelvre, amely valóban kifejezi, hogy micsoda Ő nekünk. De, ha mi nem akarjuk elveszíteni életünk célját és értelmét, akkor ezt az élő Jézus Krisztust be kell engednünk életünkbe, hagyni kell, hogy Ő személyesen cselekedjen bennünk, át kell engedni magunkat neki, amíg mi (az 1Jn 3,2 szerint, amely számomra az utóbbi tíz évben egyre fontosabb lett) „olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában".- mondja Eduard Schweitzer

Ennek a jó hírnek továbbadására bennünket, reformátusokat is küld: gyülekezetünk, településünk elveszett juhaihoz, elesettekhez, nyomorúságban lévőkhöz, örvendezőkhöz, keresőkhöz. Azért küld, hogy népünk Bibliát olvasó, Krisztust hívő egyenes jellemű ember legyen! Kérjük, hívjuk Isten Szentlelkét, hogy ebbe a szolgálatba beállítson, s mindvégig megtartson!

 

***

 

Köszönöm, hogy mindebben együtt gondolkodunk és ennek jegyében szolgálunk. Megköszönöm lelkipásztor, gondnok és presbiter testvéreim hűséges szolgálatát! Külön köszöntöm az új gyülekezeti és megyei szolgálókat! Isten adjon bölcsességet vállalt feladatuk teljesítéséhez!

 

Közösségformálás

Hálás vagyok Uramnak, hogy ebben az esztendőben közös tanulmányi úton vehettünk részt. Zürichben közelebbről megismerhettük Zwingli és Bullinger szolgálatát. Tiszteletünket tettük a Grossmünster falán elhelyezett magyar gályarabok emléktáblája előtt.

„Azt gondolom, soha nem felejtjük el Marc Chagall színpompás üvegablakait a Fraumünsterben, melyek a teljes Biblia üzenetét kívánják összefoglalni: a Törvény és a Próféták ábrázolása között kiemelve középen Jézus Krisztus életét és keresztáldozatát."- írja tanulmányi előadónk.

A nyarat idéző Genf mindnyájunk számára nagy élmény volt. Kálvin monumentális temploma és a Reformáció 500 Múzeum, valamint a 100 méter hosszú reformációs emlékmű megtekintése, mélyen megérintett bennünket.

Az utazás ünnepi pillanata volt a Genfi Magyar Protestáns gyülekezet lelkipásztorával és presbiterjeivel való találkozás. Egyéb családi programja miatt meghiúsult a közösség pomázi születésű gróf Teleki Gáborral való találkozás.

Lauterbrunnen hegyei és vízesései a Teremtő Isten csodáját és hatalmát hozták közelebb mindnyájunk szívéhez: most is halljuk fülünkben a hegy gyomrában lévő vízesések morajlását. Látjuk a meredek sziklafal és a mélység találkozását; a hegyoldalból induló, majd „félúton elpárolgó" vízesést.

Napi áhítatainkat és a vasárnapi istentisztelet igei útmutatását az emmausi tanítványok története alapján hallottuk. Szolgatársaimnak és mindannyiunknak megható pillanat volt Zwingli, Bullinger, Lüthi, Farel, Kálvin, Béza templomában énekelni, igét olvasni, imádkozni, prédikálni.

E helyről is köszönöm Esztergály Előd lelkipásztor testvérünknek fáradhatatlan tervezését, szervezését és az út teljes lebonyolítását.

 

Ám hálás szívem a mára működő lelkészi szolidaritásért. Közgyűlésünk elfogadta a támogatottak személyét. Köszönöm Szabó Gábor Ferencnek, hogy a szolgáló közösség élére állt, s meghozták döntésüket, így elvégezték a legnehezebb feladatukat. Magam is arra bátorítom szolgatársaimat, hogy vállalják ebben a formában is a szolgatársi közösséget. Akik pedig korábban belépési szándékukat kifejezték, teljesítsék pontosan vállalásukat.

 

Kitüntetettjeink

Az őszi Zsinati ülésünkön gyülekezeteink szolgálói elismerésben részesültek: Kiss Ferenc Díjat (a Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálatért adományozható kitüntetés) ebben az évben Tóth Tamásné, Tóth Tamás néhai piliscsabai lelkész felesége kapta. „Aranyokleveles teológiai doktor" díjat pedig néhai Soós László nyugalmazott lelkipásztor, pomázi gyülekezetünk tagja kapott.

A májusi Zsinati közösségében adtunk hálát a hajléktalanmissziót huszonöt éve végző Tiszta Forrás Alapítványért és a tíz éve működő Református Missziói Központ szolgálatáért. Márkus Gábor és Márkusné Láng Ilona szolgatársunk által 1992-ben alapított Tiszta Forrás Alapítvány feladata, hogy a leginkább rászorult, életükben tönkrement, hajléktalan, alkoholfüggő embereknek hirdesse Jézus Krisztus szavát, szabadítását. A Zsinat 1997-ben fogadta be az egyházba ezt a szolgálati területet, amely tíz éve a Református Missziói Központ (RMK) kötelékében működik.

Soli Deo Glória!

 

Presbiterválasztás

Mielőtt a választással kapcsolatban bármit is mondanék, első szavunk itt is a köszönet. Köszönet azoknak, akik évek, sőt évtizedek óta végzik hűséggel szolgálatukat. Hálásak vagyunk Istennek, hogy minden időben kirendeli a szolgatársakat. Külön is megköszönöm azon szolgatársak munkáját, akik becsülettel szolgáltak, ám koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt további megbízást nem vállalnak! Isten áldja és őrizze őket, s a későbbiekben is számítunk egy-egy alkalommal bölcs tanácsukra!

A választással kapcsolatban egyetértek a presbiteri szövetség álláspontjával: a Szentírás szerint a presbiterséget isteni elhívás előzi meg, melyet fel kell, hogy ismerjen a környezet.

A gyülekezetnek a feje és a gazdája az Atya Isten és Fia, az Úr Jézus Krisztus, aki Szentlelke által kiválaszt szenteket a szolgálat végzésére. Az Ige szerint a presbiter csak élő hitű ember lehet. A presbiter elsősorban Urának tartozik elszámolással. Sem az ősegyház gyakorlatában, sem a mai választási törvényben nem olvashatunk önjelöltségről (autoklészisz).

A választás áttekinthetősége miatt a korábban minden gyülekezethez eljuttatott „menetrend" és részletes „útmutató" mellett jegyzőkönyvmintát is szeretnénk kibocsátani.

A választás talán lehetőséget ad arra is, hogy lassan elnéptelenedő vagy néhány helyen egyáltalán nem működő presbiterképzésünket a jövőben átgondoljuk. Fontosnak tartom, hogy a képzésben összefogott, az idővel jól gazdálkodó és a presbiteri szolgálathoz hasznos, sőt nélkülözhetetlen -az egyházmegyei gondnoktalálkozóhoz hasonló- alkalmakat tartsunk.

Ennek jegyében szervezzük idei gondnokértekezletünket (2017. szeptember 17.) és jövőre (2018. február 5-9.) mátraházi csendeshetünket.

 

Vizitációk tapasztalata

A vizitáció során megállapítást nyert, hogy néhány gyülekezetben kreatív könyveléssel átcsoportosítást hajtottak végre a könyvelésben. Pénz nem tűnt el, csak -a közegyházi befizetés „optimalizálása" miatt- más fősorra lettek egyházfenntartói és perselyes adományok könyvelve, illetve szinte már mindenre céladakozást hirdetünk. Ez önmagunk és közösségünk becsapásához vezet.

Ám önmagunkon túlmutat a világi alkalmazottak „foglalkoztatása". Felhívom minden gyülekezet figyelmét, hogy a lelkipásztoron kívül minden munkavállalónak, vagy megbízással bírónak az összes kötelező járulékot és adót be kell fizetni. A nem lelkészi foglalkoztatottakra ugyanis ­-jogtanácsosaink egybehangzó véleménye szerint- nem vonatkozik SZJA törvényben olvasható egyházi tevékenységhez kapcsolt adómentesség. Ez megyénkre akkor is igaz, ha mások mást mondanának! A téves jogértelmezésben lévőknek önrevíziót kell végezniük, s az elmaradt adót és járulékokat azonnal be kell fizetni!

 

Külső támogatások

Egyházmegyénk öröme, hogy közegyházi támogatásból befejeződött az erdőkertesi templom építése s kormányzati támogatással elkészülhet az új csömöri és diósdi templom, valamint befejeződik a veresegyházi iskola építése.

Köszönjük, hogy egyházkerületünk július 20-tól egy új Opel Corsa gépjárművel segíti a pócsmegyer-leányfalui hívek gondozását. Ebben az esztendőben pedig egy autót tudunk cserélni. Kérek minden szolgálati gépjárművel rendelkező gyülekezetet, legyenek jó gazdái az autóknak, úgy is, hogy a kötelező szervizelés- és éves olajcsere összegét beépítik költségvetésükbe.

 

Gyülekezetek ingatlangazdálkodása

Örömmel jelzem, hogy elkészült egyházmegyénk ingatlan katasztere, ugyanakkor sajnálattal jelzem, hogy minden támogatás és kérés ellenére sem sikerült még mindenhol a tulajdoni lapra felvezetni a tényleges tulajdonos nevét és címét. A feladat elvégzéséhez ismét szeretném segítségünket felajánlani.

Gazdálkodási törvényünk részletesen leírja az ingatlannal kapcsolatos jogügylet eljárási rendjét, kötelességünket. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy ingatlannal kapcsolatos döntéseinket presbiteri gyűlésen, név szerinti és minősített többségű (2/3-os) szavazással hozhatjuk meg, mely jóváhagyásra felterjesztendő egyházmegyénk elnökségéhez.

Az elmúlt időszakban a Torbágyi Református Egyházközség megvásárolta a 2098. hrsz. alatt felvett, természetben 2051 Biatorbágy, Fő utca 57. sz. alatt található, 940 m² területű, „kivett lakóház, udvar" megjelölésű ingatlant. A Szokolyai Református Egyházközség eladta a Kismaros 3307 hrsz. alatt felvett, természetben 2623 Kismaros, Kánya u. 7. szám alatt található telkét. Az Érdi Református Egyházközség az Érd, Erkel u. 1. szám alatti 15254 hrsz alatt felvett, összesen 903m2 nagyságú, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlant 646/903-ad 257/903-ad arányban (eddig közös tulajdonú telkét) megosztotta. A Tahitótfalui Református Egyházközség pedig telerendezés után elajándékozta a 83/127 hrsz.-ú 1199m2 ravatalozó és udvar egészét.

Ingatlanjaink biztosításának felülvizsgálata még várat magára. Az esetleges alul biztosítást elkerülendő javasoljuk a szerződések felülvizsgálatát. Ebben segíthet számunkra Református Egyházunk biztosítási partnere a Palladium Consulting Biztosítási Alkusz Kft, vagy egyházkerületünk biztosítási partnere a BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft.

 

T-mobile

2016 decemberétől minden gyülekezet önállóan intézheti T-mobile előfizetéseit. Egyetlen közös folyószámlánk marad félszáz előfizetővel, melynek havi költségeit minden felhasználó maga kell, hogy rendezze.

 

Nehézségek

Megyénk elnöksége 2016. november 7-én felügyeleti jogkörében eljárva hat presbitériumi határozat végrehajtását azonnali hatállyal felfüggesztette; egyúttal elrendelte az Egyházmegye Közgyűlésének ügydöntő határozatáig, hogy a Vác-Felsővárosi Református Egyházközség Presbitériumának -Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskolára (a továbbiakban: Gimnázium) vonatkozó vagy annak gazdálkodását, vezetőit, munkatársait érintő- határozatai kizárólag az Egyházmegye Elnökségének jóváhagyásával érvényesek.

A váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola fenntartását önkormányzati kezdeményezésre 2012-ben vette át a Vác Felsővárosi Református Egyházközség.

A fenntartó presbitérium 2017. február 24-én úgy döntött, hogy az intézmény fenntartásának lehetőségét a Magyarországi Református Egyház más, erre jogosult egyházi jogi személyének 2017. augusztus 31-i hatállyal átadja.

Az Északpesti Református Egyházmegye Közgyűlése 2017. március 13-i ülésén a fenntartóváltásra vonatkozó egybehangzó kérést megtárgyalta és határozatában kimondta a 2017. szeptember 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra történő - egyházmegyei fenntartásba vételt.Ennek lebonyolításával megbízta az Egyházmegye elnökségét.

 

A Dunamelléki Református Egyházkerület Elnöksége is támogatta, hogy a váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola fenntartója 2017. szeptember 1-jétől az Északpesti Református Egyházmegye legyen. Bízunk abban, hogy jó sáfárai leszünk az intézménynek, az átadás után a szép, de felelősségteljes szolgálat folytatódik!

 

Kosdról hetente érkezik panasz. Igazán úgy érzem, hogy azért kell könyörögnünk, hogy mindenki megtérjen!

 

Érd-parkvárosban Fekete Ágnes lelkipásztor beiktatását a 2015. éveben vásárolt parókiára való beköltözéséhez kötöttem. Ezt ugyan tartalmazta a concessa is, ám megvalósulása sokáig váratott magára. Svájci tanulmányútunk alkalmán hívott először nagytiszteletű asszony, s jelezte, hogy közte és a presbitérium között megromlott a kapcsolat.

2017. május 4-én Egyházmegyénk Elnöksége kanonika vizitációt tartott az Érd-Parkvárosi Református Egyházközségben. Néhány nappal a látogatás előtt kaptuk meg a presbitérium és a lelkipásztor közötti feszültségről, az együttműködés ellehetetlenüléséről tanúskodó két dokumentumot: a lelkipásztor gyülekezet vezetéséről szóló lemondó levelét, valamint a presbitérium tagságának a lelkipásztor lemondását elfogadó nyilatkozatát.

 

A megbeszélésen Dr. Fekete Ágnes lelkipásztor elmondta, hogy levele segélykiáltás volt, s nem kívánt lemondani az érd-parkvárosi gyülekezetben végzett lelkipásztori szolgálatáról.

A véleménycsere azon pontján, amikor a beszélgetés -megoldási javaslatok hiányában- már csak a kölcsönös vádaskodásban merült ki, egyházmegyei gondnok úr megkérdezte a presbitériumot és külön a lelkipásztort, hogy látnak-e reális esélyt az együttműködés helyreállítására.

A presbitérium - egy, a mediálást megoldásnak tartó presbiter kivételével - egységesen nemmel válaszolt. Ugyanerre a kérdésre a lelkipásztor is nemmel válaszolt; hangsúlyozva, hogy ha valamilyen külső segítséggel meg lehetne változtatni a presbitérium hozzáállását, lenne remény az együttműködésre.

Ezt követően magam a következő javaslatot terjesztettem elő:

A konfliktust az azt létrehozó felek felelőssége rendezni. Ennek kiindulása, hogy a lelkipásztor lemondott a gyülekezet vezetéséről és ezt a presbiteri tagság elfogadta. Tekintettel arra, hogy a gyülekezetnek a lelkipásztor tevékenységével kapcsolatos vélekedését a felek homlokegyenest ellenkezően ítélték meg, az teremthet tiszta helyzetet, hogy -mivel a lelkipásztort a közgyűlés választotta meg- a presbitérium döntését is egyházközségi közgyűlés elé terjeszti és annak eredményét mindkét fél elfogadja. Mivel Egyházmegyénk Elnökségének javaslatát mind a lelkipásztor, mind a presbiterek egybehangzóan elfogadták az eredményhirdetés után 18 nappal Dr. Fekete Ágnes átadta hivatalát. Kérek mindenkit, hogy imádkozzunk a vigasztaló Lélekért!

 

Kalendárium

2016. június 17-én rendes közgyűlésünket tartottuk Pátyon. 20-án Kovách Attila püspök úr temetésén vettem részt Pócsmegyeren. Egyházmegyénk gyülekezetei a jégkárenyhítésre 3.128.270 forint adományát gyűjtöttek össze. Ebből 2.228.295 Ft Méhtelekre (megye utalta), 735.975 Ft a Tiszántúli Kerületnek (gyülekezetek utalták), 164.000 Ft pedig testvérgyülekezeti támogatásként (gyülekezetek utalták) lett elutalva.

2016. augusztus 5-én egyházkerületi székházunkban Püspök és Főjegyző úrral közösen meghallgattuk Miklósi Hosszú Ödön Koppány a Dunántúlról Budaörsre készülő beosztott lelkész jelöltet; majd áttekintettük kerületünkből az ELB előtt vizsgázni készülő lelkészjelölteket.

19-én egyházmegyénk gyűjteményi előadójával, Osváth Zsolt levéltáros/presbiterrel áttekintettük a gyöngyösi levéltár anyagát. 24-én a börtönlelkészek országos bv. továbbképzésen Pilisszentkereszten köszönthettem a megjelenteket. Szabadságunk idején magam, augusztusban pedig gondnok úr tekintette át az erdőkertesi „templomépítés" befejező szakaszát; 27-én pedig felszenteltük a gyülekezet 304 kilogrammos új harangját.

 

2016. szeptember 1-jén egyházmegyei gondnok úrral közösen fogadtuk Wollner István (Tahitótfalu) és Düh Klaudia (Mogyoród) VI. évfolyamos hallgatókat valamint mentoraikat. Este pedig a törökbálinti gyülekezet presbiteri gyűlésén vettünk részt.

Szeptember 9-én tanácsülést tartunk Leányfalun; 11-13 között a NYIB kihelyezett ülésén tekintettük át nyugdíjtörvényünket.

Dr. P. Tóth Zoltán gondnok úr javaslatára és vezetésével szeptember 17-én délelőtt megtartottuk első egyházmegyei gondnoki értekezletünket. Az 52 gondnokból 44-en vettek részt az értekezleten, ahol a Reformáció 500. évfordulóját és a közelgő tisztújítás kérdését érintettük.

Délután Püspök úr felszentelte az Erdőkertesi református templomot. Jó volt átélnünk, hogy a gyülekezetépítés nem most kezdődik, hanem a felszentelt templommal új lendületet kap. Az országos adakozásból szépen elkészültek.

Szeptember 24-én egyházmegyei ifjúsági napot tartottunk a Vác-Felsővárosi gyülekezetben; másnap pedig az országos esperesi értekezletre utaztam Lakitelekre.

 

2016. október 3-án a hétkezdő istentiszteleten szolgálhattam a Szentendrei Református Gimnáziumban.

Október 9-én délelőtt a torbágyi református gyülekezet fennállásának 70. és a templom felszentelésének 15. évfordulóján szolgálhattam. Másnap a Sylvester János Gimnázium és Szakgimnázium hétkezdő istentiszteletén prédikáltam. Október 14-én az Emlékzsinaton vett részt megyei elnökségünk.

Október 16-19. között Mátraházán tartottuk egyházmegyei tanulmányi napjainkat. Az akkreditált képzésen a II. Helvét Hitvallás mai üzenetét dolgoztuk fel dogmatikai, egyháztörténeti és homiletikai szempontból. Előadóink Dr. Tatai István, Csűrös András és Dr. Literáty Zoltán voltak. A kebelbeli lelkészek igetanulmánnyal segítették a vasárnapi szolgálatokat. Egy napon keresztül vendégeink voltak a megyénk területéről teológiát hallgató fiatal szolgatársak is. Üde színfoltja volt együttlétünknek Szabó Gergely igazgató úr nyugdíjrendszerünkről szóló interaktív előadása.

Október 21-én kibővített elnökségünk találkozott a vác-alsóvárosi presbiterekkel. Nemzeti emléknapunk délutánján pedig az őrszentmikósi templom építésének 80. valamint Szabó Gábor Ferenc szolgálatának 20. évfordulóján szolgáltam.

Október 27-én egyházmegyei gondnok úrral valamint a kerepesi gyülekezet elnökségével Franka Tibor polgármesterrel tárgyaltunk az ún. „Tiszttartó ház" jövőjéről.

Október 29-én a salgótarjáni parókia megújítása-, valamint Németh Judit szolgálatának 20. évfordulójának hálaadó alkalmán hirdettem igét.

Az országos közadakozás alkalmán az egyházmegyénk 52 gyülekezetéből beérkező, valamint a leányfalui idősek otthonából beérkezett 2.642.340 forint adományt átutaltuk esztergomi testvéreinknek.

 

2016. november 3-án egyházkerületünk székházában megyénk és kerületünk elöljárói -távollétemben- meghallgatták Kis Gergely Márton lelkipásztort, mint a törökbálinti Református Egyházközség presbitériuma által meghívandó jelöltet. Püspök úr -megválasztása esetén- befogadásáról biztosította szolgatársunkat.

November 5-én női csendes nap volt a pátyi gyülekezetben. Témája: imádság engedelmesség; szolgálói Pálhegyi Ferencné és Pálúr Lászlóné voltak. 10-én egyházkerületi közgyűlésen és lelkészszentelésen vettünk részt.

November 11-én hosszú várakozás után egyházmegyénk kibővített elnöksége rendkívüli vizitációt tartott a Solymári gyülekezetben. A heves indulatokat is kiváltó megbeszélés végül megegyezéssel zárult. Összevezetésre került a solymári közösség kifizetésre nem került építési segélye, valamint a gyülekezet közalapi tartozásának mértéke. Így egy régóta húzódó pénügyi vita végére kerülhetett pont.

November 14-én a gödöllői Szent István Egyetem Életkérdések sorozatán szolgáltam, 16-án és 17-én -„Lutherrel együtt"- zsinati ülésen voltam. November 26-án -21 gyülekezetből, mintegy százan- egyházmegyei presbiteri csendes napot tartottunk a fót-központi templomban. Témája: A szolgálat keresztyén értelmezése, gyakorlata, előadója Püski Lajos lelkipásztor volt.

 

2016. december 1-jén egyházmegyénk elnöksége részt vett a KRE HTK exhortációs istentiszteletén, majd közös ebédre hívta meg a hallgatókat. December 4-én a csobánkai gyülekezet 70. évfordulóján Püspök úr szolgált közöttünk. December 5-én Szentendrén lelkészértekezletet tartottunk, 9-én egyházmegyei tanácsülésünk volt Érdligeten.

December 10-én a boldog feltámadás reménysége alatt vettünk búcsút Hegedűs Béla főjegyző úrtól.

December 14-én a Zsinati Tanács ülésén-, másnap rövid megbeszélésen vettünk részt a Püspöki Hivatalban. Advent negyedik vasárnapján a Fót-Kisalagi gyülekezet új mester harmóniumának megszólalása előtt hirdettem az igét a maroknyi ünneplő gyülekezetnek. Délután a pomázi presbiteri továbbképző alkalmon szolgáltam.

 

Az új év kezdetén -műtétem miatt- összesűrűsödtek az események: 2017. január 5-én a Reformáció500 megnyitóján vettem részt; 8-án az Érdligeti gyülekezet kialakított gyülekezetei termének és megvásárolt parókiájának hálaadó alkalmán prédikáltam. 9-én a gyülekezetplántálás szolgálatvezetőivel találkoztam, majd a kerületi lelkészértekezleten vettem részt. Kéthetes betegállomány után január 27-én felmentéssel zárult Budainé Terjék Judit lelkipásztor válás miatti fegyelmi eljárása. Ugyanezen estén egyházmegyei tanácsülést tartottunk, melyen pótköltségvetésünk, zárószámadásunk és költségvetésünk elfogadása mellett kijelöltük a vizitációk időpontját és elfogadtuk a presbitériumok létszámcsökkentést kérő gyülekezeti előterjesztéseket. Január 31-én a református Reformáció500 nyitóalkalmán Debrecenben voltam

 

2017. február 5-7. között Berekfürdőn, az országos esperesi értekezleten voltam. Február 10-én Kis Gergely Márton és felesége, 13-én pedig Pintér Andrea és férje személyesen mutatkozott be hivatalunkban.

 

2017. március 17-én egyházmegyénk kibővített elnöksége megbeszélést folytatott a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatójával, melyben áttekintésre került a fenntartóváltás folyamata.

Március 23-24-én a NYIB és a Jogi Bizottság közös ülésén vettem részt Mátraházán. 26-án délelőtt egyházmegyei gondnok úr képviselte elnökségünket Verőcén, Márkus Gábor lelkipásztor testvérünk szolgálatának 20. évfordulója alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten. Magam ezen a délutánon a veresegyházi Kálvin Téri Református Általános Iskola fennállásának 10. évfordulója alkalmából tartott hálaadó istentiszteletén szolgáltam. 27-én a Szentistván Egyetem Életkérdések sorozatán tartottam előadást, másnap délután egyházmegyei gazdasági továbbképzést tartottunk a Gödöllői Református Egyházközség gyülekezeti termében. Az egyházmegyei számvevő előadása után, Szentgyörgyi Árpád tartott bemutatót az online Ariadne felület használatáról.

 

2017. április 3-án lelkészértekezletet tartottunk a fót-kisalagi református templomban. Április 18-24. között svájci tanulmányúton vettünk részt egyházmegyénkből 31 fővel.

Zord, téli időben havasan érkeztünk meg Kufsteinbe. A festett polgárházakkal, s jelentős történelmi múlttal rendelkező település legfőbb látnivalója a vár. Ennek leghíresebb része a Császártorony (Kaiserturm), melyben számos magyar is raboskodott: Kazinczy Ferenc (2-es cella); id. Wesselényi Miklós (5-ös cella); Batsányi János magyar költő 1795-1796 közt; Gaál György református lelkész; Rózsa Sándor (13-as cella).

Az út kiemelkedő teológiai élménye Zürichhez és Genfhez és Lauterbrunnenhez kapcsolódik.

 

Április 30-án tartottuk egyházmegyénk szolidaritási vasárnapját (GYÜSZA). A több esetben szószékcserés alkalommal összegyűlt perselypénzt három gyülekezet kapta meg egyenlő mértékben. A kebelbeli gyülekezetek felajánlásából összesen 2.254.855 forintnyi adomány érkezett, melyet -korábbi döntésünk alapján- a balassagyarmati, nagymarosi és dunabogdányi gyülekezeteknek utaltunk ki.

Ezen a napon tartottuk egyházmegyei kórustalálkozónkat is a Szentendrei Református Gimnázium kápolnájában. 14 gyülekezet kórusa, azaz 300 fő vett részt az alkalmon. Két összkar is megszólalt: először C. Goudimel 47. zsoltára Vizi István vezényletével, majd befejezésül Mendelssohn 42. zsoltárának első tételét adta elő néhány kórus Németh Pál fóti karnagy vezetésével és Vizi Dávid orgonakíséretével.

 

A május elejéig zajló vizitációk tanulságainak levonására a 2017. május 13-án, Zsámbékon megtartott tanácsülésen került sor. Ezen az alkalmon döntöttünk az építési segélyek elosztásának módjáról is. Ebben a kérdésben két nagy vállalásunk, hogy Erdőkertesen parókiát vásároljunk, valamint befejezzük a zsámbéki templomépítést.

Másnap a teljes pátyi gyülekezet kérésére, -Vizi István szolgatársunk utólagos engedelmével- igét hirdettem lelkipásztor testvérünk szolgálatának 25. éves hálaadó alkalmán. Most is őszinte örömmel és hálaadással tudok az ünnepi alkalomra gondolni. Sokszor számunkra a nehézségek jutnak osztályrészül, ám Pátyon az örömben is részem volt. Megható ahogyan egy gyülekezet teljes titokban, összefogással és hatalmas szeretettel, szeretetvendégséggel, ebéddel szervezte- és bonyolította le az egész napot.

Május 17-én zsinati tanácson, 23-án pedig zsinati ülésen vettem részt. Ez utóbbi nap reggelén megbeszélést folytattam Lovas András gyülekezetplántálásért felelős egyházkerületi lelkipásztor referenssel.

Május 19-én előadással szolgáltam a Gödöllői Református Egyházközség Reformáció 500 nyitórendezvényén, mely egyben a gyülekezet történetét feldolgozó könyvbemutató is volt. (dr. Lábadi Károly: Reformátusok Gödöllőn monográfia)

Május 29-én rendkívüli egyházmegyei tanácsülést tartottunk, hogy a A váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola fenntartóváltásához szükséges dokumentumokat megalkossuk, valamint határidőre a kormányhivatalnak felterjeszthessük.

 

2017. június 8-án elnökségünk átvette a lemondás miatt megüresedett érd-parkvárosi gyülekezet hivatalát, majd másnap a szolgálatok elvégzésére kirendeltem Dr. Literáty Zoltán érdligeti lelkipásztort. A hivatal ismételt átadására, s az új választást előkészítő presbiteri gyűlésre 2017. június 12-én este került sor. Június 15-én püspök úrnál kértem személyes meghallgatást, délután pedig egyházmegyénk kibővített elnöksége tekintette át a közelgő közgyűlés napirendjét, s a szeptemberi egyházmegyei nap részletes programtervét.

Június 19-én egyházmegyénk rendes közgyűlését az Őrszentmiklósi református templomban tartotta, melyen -többek között- 37 gyülekezet nyári táborát támogattuk összesen 3.512.500 forint összeggel.

A napokban pedig Pomázon szabadtéri evangelizációs szolgálataim vannak így ismételten kimentésemet kellett kérnem az esperesi értekezletről.

 

Személyi ügyek

Szedlák Tibor Zsolt Svájcban élő, képesítését hatályban tartott lelkipásztor, feleségével együtt meghívást kapott a Bern-Jura-Solothurn-i kantoniális egyházhoz tartozó ittigeni református gyülekezet lelkipásztori szolgálatára.

2016. május 12-én lejárt Rémes Renáta GYES időszakra vonatkozó lelkészi szolgálatának szüneteltetése. Testvérünk azonban családi okok miatt nem tudta felvenni a szolgálatot; a budakeszi presbitérium kérése alapján Püspök úr 2016. augusztus 15 határnappal a szolgálatból felmentette.

 

Püspök úr ugyancsak felmentette szolgálatából 2016. augusztus 1-jével Fodor István diósdi- és Dr. Bartháné Tímár Judit szentendrei beosztott lelkipásztort. Dr. Bartháné Tímár Judit szentendrei beosztott lelkipásztor hosszú időn keresztül segítette a gyülekezet munkáját, jövedelmet nem kért és nem is kapott; nyugdíjbefizetése így nem keletkezett. Most is megköszönöm Püspök úr gyors, lelkigondozó deklarációját, melyben megállapította, hogy Dr. Bartháné Tímár Judit nyugalmazott lelkipásztor.

 

Dr. Molnár Sándor Károly volt budaörsi beosztott lelkipásztor 2016. szeptember 13-án az USA-ba utazott, hogy elfoglalja szolgálati helyét az Ontárioi Független Magyar Református Egyházban.

 

Lejárt a kirendelése Bob Ilona Enetnek (2016. június 30. Budakeszi) és Juhász Ferencné Müller Nikolettának (2016. augusztus 31. Gödöllő). Segédlelkészi kirendelést kapott Kertész Dániel (2016. július 11-től Gödöllő).

 

Beosztott lelkészi kirendelést kapott Kertész Dániel (2016. szeptember 15-től Gödöllő), Miklósi Hosszú Ödön Koppány (2016. szeptember 1-től Budaörs) Pogrányi Mária (2016. november 1-től 2018. október 31-ig Diósd).

 

Püspök úr átrendelte a Budapest Budai Református Egyházközségből az Érdligeti Református Egyházközségbe Literáty Zsuzsannát hitoktató beosztott lelkésznek (2016. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig) valamint 2017. február 1-jén pedig a Szigetszentmiklós-Újvárosi Református Egyházközségből a Budakeszi Református Egyházközségbe beosztott lelkészi szolgálatra rendelte át Pintér Andreát.

Püspök úr 2017. március 1-jén kezdődő és 2018. augusztus 31-ig terjedő hatállya a Hatvani Református Egyházközségbe hitoktató beosztott lelkészi szolgálatra rendelete ki Bodáné Csontos Gabriellát.

2017. február 1-jétől Kiss Diána a Budakeszi Református Egyházközségben, Pógyor Judit pedig a Pátyi Református Egyházközségben végez VI. évfolyamos szolgálatot.

 

2016. augusztus 23-án megszületett Csere-Sőtér András, Csere Mátyás budakalászi lelkipásztor második gyermeke.

2016. október 27-én megszületett Adamek Norbert szokolyai lelkipásztor harmadik gyermeke: Adamek Kristóf Erik

2016. december 8-én megszületett Kertész Dániel gödöllői beosztott lelkipásztor első gyermeke: Kertész Jana Rebeka

2016. december 30-án megszületett Barthos Gergely hévízgyörki lelkipásztor harmadik gyermeke: Barthos Janka Debóra.

 

2016. június 4-én, 62 évesen Tariska Zoltán nyugdíjas lelkipásztor testvérünket az Úr Jézus hazahívta. Temetése 2016. június 25-én volt a fóti reformatus temetőben.

2016. október 24-én visszaadta lelkét teremtőjének a Kalocsay Ferenc fóti nyugdíjas kántor- karnagy, aki életét egyházmegyénk, egyházkerületünk és egyházunk kántorképzésének és a gyülekezeti- és kórus éneklés megújításának szentelte. Temetése 2016. november 5-én volt a fóti temetőben.

2017. január 31-én elhunyt nagytiszteletű Soós László (+93) aranyokleveles református lelkipásztor testvérünk, temetése 2017. február 25-én volt a budakalászi Csalogány utcai temetőben.

2017. május 27-én elhunyt nagytiszteletű Nagy Gyula (+83) református lelkipásztor testvérünk, temetése 2017. június 3-án volt a csömöri temetőben.

 

Választás

A Törökbálinti Református Egyházközség presbitériuma 2016. október 20-án tartott ülésének határozata értelmében a nyugdíjba vonulás miatt megüresedett lelkészi állásra meghívta Kis Gergely Márton (1977.10.12) lelkipásztort. A választás időpontját 2016. december 18-ra tűztem ki. A választás ellen panasz és észrevétel nem érkezett, így lelkipásztor testvérünk 2017. január 25-én elkezdte szolgálatát a gyülekezetben.

 

Reformáció 500

Az emlékév kapcsán négy programot hirdettünk meg: egyházközségi alkalmak támogatása, svájci tanulmányút (2017. április 18-24.), egyházmegyei emléknap (2017. szeptember 2. Pócsmegyer) Reformáció 500 vándorkiállítás (18 roll up, korhű ruhák, reformáció korabeli zene, melyet a gyülekezetek saját anyagokkal egészíthetnek ki). Ez utóbbi ebben az esztendőben biztosan eljut egyházmegyénk 20 gyülekezetébe. A vándorkiállítás anyagát Esztergály Előd lelkipásztor gyűjtötte és szerkesztette egybe, a történelmi tájékoztatót Becker Norbert Gyula-, a zenei válogatást és leírást Vizi István készítette.

Májusban 30 gyülekezet programjait tudtunk támogatni 100-100.000 forinttal. Az egyházmegyei nap szervezését Dr. P. Tóth Zoltán gondnok és Ladányi Károly főjegyző úr vállalta magára.

Ebben az évben ünnepelni szeretnénk, de nem önmagunkról beszélni. A testet öltött Istenről szeretnénk szólni, aki önmagát áldozta értünk, hogy elhagyva önistenítő önmagunkat visszataláljunk Urunkhoz! Szóljon ezért mindenütt Isten Igéje! Hívjon megtérésre, megújulásra, és valódi boldog keresztyén életre! Ez legyen a Reformáció 500. születésnapjának északpesti református „programja"!

 

Áldáskívánással:

 

Pomáz, 2017. június 19.

 

Nyilas Zoltán

esperes

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 112, összesen: 444661

 • 2020. július 15., szerda

  A történeti festő azzal a tehetséggel született, hogy a természet formáira, színeire és anyagszerűségére legyen érzékeny. Nem érte meg az első világhá...
 • 2020. július 15., szerda

  Határaink meghúzása, engedelmesség Istennek, szabadság korunk szépségtársadalmának felfogásaitól – néhány olyan feltétel, amely szükséges a fiatal gen...
 • 2020. július 13., hétfő

  Miért van hatalma a médiának, és miért nem szolgáltat mégsem igazságot? Cikksorozatunk második részében a média igazságáról és az újságírók feladatáró...
 • 2020. július 12., vasárnap

  A koronavírus miatti járványügyi helyzet nem csupán nehézségeket és kihívásokat jelentett a Bethesda Gyermekkórház számára, de számos apró csodát és r...
 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...