Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Esperesi jelentés 2019.

 

Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlés!

Kedves Testvéreim!

 

Mikor évről évre lehetőségem nyílik előttetek megszólalni tele van a szívem hálával.

„Csak a hálás ember lehet boldog ember, csak a hálás ember elégedett ember, csak a hálás ember egyensúlyozott lélek. S mégis ezt az egyet, a háládatosságot tanuljuk meg legkevésbé." tanultuk Ravasz László Püspök úrtól.

Jó mindezt nekem is, mindannyiunkank tudatosítani, mert a rakkolós időszakok sokunkból kiveszik az örömet, jókedvet és bizalmat. Egész egyszerűen fásulttá és közönyössé leszünk, ezzel pedig tönkremegy az élet.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!" (Zsoltárok 107,1) Így idén a Zsoltár szava köré szeretnénk fogni II. Egyházmegyei Családos napunkat, melyet Veresegyházon 2019. szeptember 14-én tartunk.

 

Hálás vagyok Istennek, mert tavaly nemcsak egy határozatot hoztunk az Erdőkertesei Református Missziói Egyházközség felállításáról, hanem most itt lehetünk templomukban, s nemcsak elszólás volt részemről a harangszentelés alkalmán az önálló gyülekezeti megnevezés.

2019. január 1-jétől így egyházmegyénk 53. gyülekezetében, Erdőkertesen is megindulhat az önálló szolgálat. Köszönjük a plántáló lelkész, családja és a hívő reformátusság munkáját, imádságát kitartását. A példa szép és követendő: az erdőkertesi hívek 6 év alatt 8 millió forinttal támogatják az őket plántáló gyülekezetet.

A példa szép, s úgy hiszem a hévízgyörk-aszódi testvéreknek is bátorítást ad, hiszen január elsejétől megindult a rendszerbe állított gyülekezetplántálás Aszódon.

 

„Örömteli, hogy miközben csökkenő tendenciát mutat mind az egyháztagság, mind a választói névjegyzékben felvettek létszáma, az istentiszteleti látogatottság stabilan növekvő tendenciát mutat. Az elmúlt egy évben 2%-os növekedést látunk, pontosan 140 fővel nőtt egyházmegyénkben az istentiszteletre járók száma. 2011-hez képest pedig közel 500 fővel emelkedett ugyanez az adat."-olvashattuk a missziói jelentésben. Mindamellett javaslom, hogy a reánk következő egy éveben minden gyülekezetben tartsunk vendég igehirdetővel -4-5 estés- evangelizációs alkalmat. Természetesen meghívás esetén magam is szeretnék mindebbe bekapcsolódni, úgy ahogyan ebben az esztendőben egy 5 estén keresztül Pátyon, 3 este Pomázon, 1-1 este pedig Őrszentmikóson és Szokolyán evangelizációs alkalmon szolgálhattam.

 

Hálásak vagyunk, hogy egyházmegyénk -12 gyülekezetből érkező- 100 fős konfirmandus és ifjúsági csendeshétvégéje volt Parádfürdőn. Ősszel pedig két ifjúsági napot tartottunk.

 

Éppen egy esztendeje, hogy közgyűlésünkön minden gyülekezet ajándékba kapta gyülekezeti énekeinket megújító Lélekkel és értelemmel II. füzetet. (Az új református énekeskönyv második előkészítő füzete.) Hálás vagyok, hogy gyülekezetink nem idegen és külső kényszerként fogadják az ebben az esztendőben megjelenő új református énekeskönyvet, hanem ismerkedtek a kibővített énekanyaggal. Mindezzel szoros összefüggésben mátraházi tanulmányi hetünkön a református liturgiai megújulással foglalkoztunk.

 

A diakóniai jelentésben örömmel olvashattuk, hogy -bár főállású gyülekezeti diakónusa már egyetlen közösségünknek sincs -mégis tervszerű diakóniai munka folyik közösségeink felében. Mindebből a szokolyai példát említeném meg. Évtizedek óta körzetesített formában végzik a szolgálatot. Még magam is emlékszem arra, hogy vasárnaponként a délutáni istentisztelet végén Marosi Istvánné, Juiska néni röviden beszámolt az elmúlt heti szolgálatáról, s bölcs meglátásával, súly pontozva segítette lelkipásztori látogatásaimat. Javaslom, hogy a szép példákat adjuk tovább, munkatársinkat pedig bátran javasoljuk a -Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálatért- „Kiss Ferenc Díj"-ra.

 

Ugyan drónokra (olvashattuk a média jelentésben) a közeljövőben sem írunk ki pályázatot, de Egyházmegyei Tanácsunk április 27-én számítógép pályázatot írt ki -50.000 forintnyi önerő vállalásával- kebelbeli gyülekezetink számára. Ennek keretében 13 gyülekezet tudta megfrissíteni gépparkját, néhány esetben így vásárolta meg első számítógépét.

Az elmúlt napok akut kérdése volt, hogy mi a gyülekezet központi elektronikus levelezési címe. Honnan, milyen e-mail címről kell érkeznie egy hivatalos dokumentumnak? -megerősíti bennem a @reformatus.hu címek használatának fontosságát. Egyházmegyénk többek között ezért kezdte meg a eszakpesti.em@reformatus.hu cím használatát.

 

Hálás vagyok a hűséges, őszinte, „mímelés nélküli" lelkipásztor, gondnok, presbiter és gyülekezeti munkás szolgálóknak. Köszönöm előadóink, számvevőnk fáradhatatlan munkáját! S külön köszönöm Dr. P. Tóth Zoltán gondnok úr Krisztus mellett elkötelezett, az egyházmegyénkért érzett felelősségben pedig példaértékű és bölcs szolgálatát.

Köszönjük, hogy a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai közösségi szolgálatban segítették mind zsinati-, mind pedig zsinati tanácsi munkánkat!

 

 

Az elmúlt évet a folyamatosság és folytonosság jellemzi: nagy érdeklődés kísérte egyházmegyei presbiteri csendesnapunkat Fóton és csendeshetünket Mátraházán. Nagyobb intenzitással és odafigyeléssel ifjúsági alkalmakat, csendeshétvégét szerveztünk, és nyári tábort szervezünk.

Épül a csömöri templom, ebben a hónapban (2019. június 30.) letesszük a diósdi templom alapkövét. Folynak a templomfelújítási munkák Gödöllőn, Diósjenőn, Bián. Tornateremmel bővül a veresegyházi iskola. Megkezdődött a kerepesi gyülekezeti központ és a budaörsi templom tervezése. Érden a napokban adott át ingyenesen az önkormányzat egy telket óvoda építésre (https://erdmost.hu/cikk/reformatus-ovodaval-gazdagodik-varos). 13 gyülekezet parókia energetikai felújítására kerül sor.

 

Érezhető időzavarral is küzdünk. Bár egyházmegyénk kalendáriumát (Google naptár értesítését, honlapunkat rendszeresen frissítjük) rend szerint (decemberben elkészítjük) január első napjaiban megkapjuk, sokszor nincs időnk egymásra. Szeretettel kérek minden gondnok, presbiter és lelkipásztor testvéremet, hogy közgyűlésünk, egyházmegyei családos napunk, lelkészértekezleteink és egyéb ritka találkozásaink napjára gyülekezeti alkalmat, tábort ne szervezzünk, egyéb szolgálatot ne vállaljunk! Kérem a gyülekezeteket és azok elöljáróit, hogy biztosítsák lelkipásztoruknak az egyházmegyei tanulmányi napokon való részvétel lehetőségét! Becsüljük meg egymást figyelmünkkel és tanácsainkkal!

 

Szólnom kell a nehézségekről is. A kapott lehetőségek felelőssége nyomaszt és rideggé tehet bennünket. Ám ha elvész az Istenre és egymásra való figyelem ugyanolyan felületes, pusztán önmagunknak élővé leszünk, mint környezetünk. Így történhet meg, hogy a mai napig nem érkezett be minden zárószámadás; de még az elmaradás okának jelzése sem.

Így történhet meg:

 • Az éves lelkészi jelentés -megszámoltam névelőkkel és számnevekkel együtt- 27 szóból áll.

 • Az átlagosan kilencven fős vasárnapi gyülekezet 27.000 forint felajánlást (9.000 Ft/alkalom) utal át éves szinten mások megsegítésére.

 • A parókiák energetikai megújítására kiírt egyházkerületi pályázatra a támogatható 15 lehetőségre, csak 13 érkezik be.

 • Személyes adataink változásának bejelentésében is nagyvonalúak vagyunk; s megesik, hogy az orvosnál „PIROS lámpát" (TAJ érvényes, jogviszonya rendezetlen) kapunk.

 • Lelkészváltáskor a korábban szolgálati gépjárművel futott havi kilométerek a 2/3-ára csökkennek. (Másutt: a gyülekezet honlapja szerint a szórványban egy, de a kilométerelszámolásban két istentiszteletet tartanak.)

 • Olyan lelkipásztori feladatokat, munkát vállalunk, melyre nincsen képesítésünk és nincs közegyházi engedélyünk.

 • Gyülekezetinkben a lelkipásztor és világi alkalmazottak jövedelmének és járulékaink megfizetésében csodára várunk. (A napokban láttam egy mínusz 80.000 ezer forintról szóló református lelkészi nyugdíjkiegészítő határozatot.)

 • Presbitériumok munkaidő nyilvántartást és elszámoltatást vezettek be lelkipásztoruk szolgálatának ellenőrzésére.

 

Horribile diktu még az is megtörténik, -nem lelkészi hitoktatóinknál-, hogy anyagi szűkösségünk enyhítésére jogosítvány nélkül papíron autóval járunk, vagy a hitoktatás tanfelügyeletnél kiderül, hogy fiktív hittancsoportot tartunk.

 

Testvéreim nem kellene ennek így lennie! „Egyszer vallani kell. A titok szétfeszít./ Konok, mély hallgatás bent fertőz, nem segít." (Siklós józsef)

 

Isten gyülekezeteiben nem jószándékú, kegyes „okosban", hanem coram Deo éljük az életünket. Éppen a napokban olvashattuk Parókia portálunkon Dr. Fekete Károly püspök úr előadását: „Életünket Isten színe előtt - coram Deo - éljük, ennek tudata az életnek értelmet és felelősséget ad.

Még fülünkben cseng Péter apostol pünkösdi prédikációjának állítása, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette a keresztre feszített Jézust (ApCsel 2,36).

Vagyis, a keresztyén vallástétel egyetlen totális uralmat ismer el: a Jézus Krisztus uralmát. Ő az, aki Isten akaratából igényt tart egész életünkre. Ezzel azt mondjuk ki, hogy Jézus Krisztuson kívül senki más és semmilyen más hatalom nem követelheti teljes elkötelezettségünket. (2Móz 20,3)" később pedig: „Veszélyes tendencia az, amikor mellékessé válik az, ami a keresztyén ember életét alapvetően meg kellett volna, hogy határozza: a Krisztus királyi uralma. Az az elgondolás, hogy a vallás privát ügy, ellentmond az evangéliumnak, hiszen Jézus Krisztus nem „persona privata", hanem a Világ Ura és Megváltója, Ő az Úr Krisztus (Kyriosz Chrisztosz). Neki adatott minden hatalom mennyen és földön (Mt 28,18b vö. Zsid 1,3).

Teológiai szempontból a bűnös ember megigazítása (evangélium) és az ember felelősségteljes cselekvése (a törvény betöltése) összetartozik. A kegyelem expanzivitása és Isten törvényének nagylelkűsége aktivitást, hálaadást igényel tőlünk." (https://www.parokia.hu/v/keresztyen-felelossegunk-legbelsobb-kore/ )

 

Éppen ezért a következő egy évben minden segítséget megadunk ahhoz, hogy a rossz gyakorlatot felszámoljuk. Pénzügyi- (novemberben pénzügyi és Ariadne továbbképzés), hitoktatói (rendeszeres tanfelügyelet), gyűjteményi (értéktár minta kiadása az értéktár összeállításához), építési (rendszeres konzultáció és segítségnyújtás) előadóink, jogtanácsosaink (előzetes szerződésellenőrzés) és szakembereink (földhivatali eljárás) velünk együtt készek a segítségnyújtásra.

 

Nem véletlenül tanított bennünket a maga példáján Dr. Boross Géza professzor úr: „Én magam is bizonyságot tehetek ennek a hálaadásnak gyógyító, idegerősítő, felszabadító hatalmáról. Annak idején gyülekezeti lelkészi szolgálatomban sok izgalmat, sőt keserűséget szerzett az adminisztráció. Hiába voltak kitűnő munkatársaim, sokszor nekem is késő éjszakákba nyúlóan kellett kimutatásokat, statisztikákat készítenem, adatokkal, iratokkal, ügyekkel bajlódnom. Mindez akkor lett könnyűvé, amikor rájöttem, hogy ezért is lehet Istent áldani. Amikor hálaadással kezdtem ezt a munkát, nagy meglepetésemre úgy ment, mint a karikacsapás. Tapasztalatból mondhatom tehát, hogy a hálaadás a legjobb lelki orvosság!"

 

Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlés!

Bevallom, hogy jelentésimben eddig mindig kerültem a lelkészi javadalmak kérdésének konkrét tárgyalását. S tárgyilagosan úgy hiszem, mindezt a Presbiteri Szövetségnek volna feladata a presbitériumok elé vinni, most mégis magamra vállalom.

A KSH tájékoztatás szerint 2019. márciusban a bruttó átlagkereset 367 200 forint volt Magyarországon, 10,2%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. 2019. január-márciusban a bruttó átlagkereset 352 200 forint (bázisnak vettem), a nettó átlagkereset 234 200 forint volt, mindkettő 11,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Egyházmegyénk 2019. évi díjlevelei alapján elmondható, hogy a lelkipásztorok átlag bruttó készpénzes javadalma: 175 542 Ft (76 lelkipásztor gyülekezeti javadalmának átlaga). A hitoktatással megnövelt javadalom: 216 713 Ft; Minden egyéb jövedelemmel (kistelepülési támogatás, stóla stb.) kiegészített javadalom: 244 695 Ft.

A MRE Nyugdíjintézetének járulékbefizetései alapján számított átlagos -hitoktatás nélküli- átlagjavadalma 201 252 Ft; a Nyugdíjintézet számítási logikáját figyelembe véve egyházmegyénkben ez az átlag 203 525 Ft. Így fiktíven havonta 100 000 Ft rezsit -mint a lelkészi javadalom részét képző természetbeni részt- számolva a lelkipásztorok javadalma 48 000 forinttal alacsonyabb a magyarországi bruttó átlagfizetésnél. Amennyiben a hitoktatást is figyelembe vesszük az átlag magyarországi jövedelmet kapjuk.

A folyamatok azonban veszélyesek, mert:

2018-ban 1 pont, azaz átlag (201 252 Ft) alatt vezető lelkész: 6 fő

2018-ban 1 pont, azaz átlag alatt beosztott lelkész: 10 fő

2018-ban 1 pont, azaz átlag alatt már nem lelkész: 4 fő

2018-ban 1 pont, azaz átlag alatt kezdő lelkész: 3 fő

és az elmúlt három évben a jövedelmek a következő képen alakultak:

Javadalma csökkent az elmúlt három évben: 34 fő

Javadalma stagnált az elmúlt három évben: 39 fő

Javadalma nőtt az elmúlt három évben: 20 fő

 

A folyamat veszélyes továbbá, mert:

 • A lelkészi átlagjavadalmak 25% nem gyülekezeti forrásból származik.

 • Az egyházmegyei lelkészek 1/3-ának az átlag javadalomhoz viszonyítva arányában csökkent a fizetése. Azaz a gyülekezetek nem tudták követni az átlagos jövedelem növekedését. S megszűnt a hitoktatásból (ti. ez volt az elmúlt évek református „bérfejlesztése") származó jövedelmi előny.

 • A Tiszántúli Református Egyházkerület a 2019. évben határozatba foglalta, hogy kebelbeli parókus lelkészeinek minimális összes készpénzes javadalma nem lehet kevesebb bruttó 250 000 forintnál.

 • A folyamatos beosztott lelkészi szolgálat nehéz nyugdíjas éveket eredményez.

 

Mindezt tovább nehezíti, hogy csökkent a lelkészi szolidaritási (LSZA) kedv, egyre kevesebben támogatják rendszeresen rászoruló szolgatársukat.

 

A folyamatok feltérképezésére átláthatóbb és egyforma díjlevélmintát (nem újat csak egyformát) fogunk bevezetni, melyben következetesen elválasztjuk a gyülekezettől kapott/gyülekezet által adott juttatást (ez lesz a gyülekezet díjlevele; lelkészváltáskor ezt tudja minimálisan ajánlani új szolgálójának a gyülekezet.) a lelkipásztori teljes, tételes és a presbitérium előtt minden tekintetben nyilvános javadalmától (ez lesz a lelkipásztor éves díjlevele).

Kérem, hogy a gyülekezetek törekedjenek az átlagos lelkészi készpénzjavadalom biztosítására. Így biztosítsuk a hitoktatástól független tisztes megélhetést.

Kérem lelkipásztor testvéreimet, hogy élesszük újra saját, önkéntes vállalásainkkal és befizetéseinkkel a Lelkipásztori Szolidaritási Alapot.

Minden, így a stoláris (esketési, temetési javadalom) javadalmak után is meg kell fizetni rendszeresen az egyházi járulékokat! Közgyűlésünk pedig gondolja át Dunamelléki Református Egyházkerület 21/2004. számú szabályrendeletének 40.§-a alapján az egyházmegyében a stóla díjának minimumát, melyet legutóbb 2012 júniusában módosított.

 

Parókiák állapota

Egyházi törvényeinkben és szabályrendeleteinkben a következőket olvashatjuk:

 • „A gyülekezeti lelkész köteles szolgálati helyén lakni, amennyiben a gyülekezet azon kötelességének eleget tett, hogy lelkészének megfelelő életkörülményeket biztosító lakást bocsát rendelkezésére. Az ettől való eltérést a presbitérium előterjesztésére az egyházmegyei tanács engedélyezi. /Lelkésztörvény 91§.3(d)/

 • „Az egyházközségi lelkész parókián való lakhatási joga a szolgálatához kötődik, mely az Egyház tartási kötelezettségéből fakad, az javadalmi jellegű. A parókia költségviselés szabályait a díjlevélben kell rögzíteni. /Lelkésztörvény 94. § (1)/

 • A lelkészlakás renoválási és karbantartási költségeit az egyházközség viseli. Lakószobák festése - rendkívüli esemény kivételével - 5 évenként, mázolása 10 évenként; a mellékhelyiségek (konyha, éléskamra, fürdőszoba, WC) festése 3 évenként igényelhető. A javadalmas és családja köteles a jó gazda gondosságával használni a lakást. (DMREK Szabályrendelet 47§.)

Ebben az esztendőben pályázati forrásból 13 parókia energetikai megújítására kerül sor. A közeljövőben pedig 11 parókia megújításának tervét jelezték testvéreink. Ebből nyugdíjba vonulás miatt Nagymaroson, Verőcén, Tökön, Kosdon, Balassagyarmaton már idén megkezdődnek a munkák. Tisztelettel kell megjegyeznem, hogy épületeink, így parókiáink karbantartása gyülekezetink kötelessége. 15-20 év alatt elmaradt munkákat ugyanis nem lehet fél év alatt pótolni és mindehhez félszázmilliós közegyházi forrást rendelni. 3-5 évente önerőből szükséges a karbantartásokat elvégezni és tervszerűen épületeinket megújítani korszerűsíteni. Bevallom, hogy több esetben elgondolkodtat az a tény, hogy gyülekezeteink az egyházmegyei építési segély benyújtásakor (adomány) önerőt már nem is jeleznek, pedig még emlékezhetünk azokra az évekre, mikor -ha nem is ökölszabályként- minimálisan 33% önerő vállalása elvárt volt.

A felújítások szép példájával is találkozhattunk Hévízgyörkön és Kosdon, ahol számos alkalommal gyűltek össze a gyülekezeti tagok, hogy a parókia épüljön (Hévízgyörkön így alakították ki a tetőtébeépítést) vagy megújuljon.

 

 

Kalendárium

2018. június 18-án egyházmegyei közgyűlést tartottunk Kistarcsán, 23-án a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola évzáróján hirdettem Isten igéjét. Egyházmegyénk tanácsa tavasszal felállította a Lorántffy Zsuzsanna fenntartói tanulmányi ösztöndíjat, mellyel célunk, hogy azt a kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó diákot, aki munkájával, eredményével emeli az intézmény hírnevét, gyarapítja az iskola eredményeit, 100.000 forint jutalomban részesíti. Az ösztöndíj átadására először az évzáró ünnepségen került sor.

Július 2-án -egyházmegyei gondnok úrral közösen- Perőcsényben presbiteri gyűlésen vettem részt. Itt a lemondás miatt megüresedett lelkészi állás betöltéséről értekeztünk. 7-én egyházmegyei gyűjteményi felmérés volt a Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközségben. Ugyanezen a napon lemondott a teljes kosdi presbitérium. Jobb híján az elnökség, majd a tanács a verőcei presbitériumot nevezte ki helyettes presbitériumnak, s elrendeltük a tisztújítást, a lelkészválasztási folyamatot pedig a „118." napon felfüggesztettük.

14-én a pomázi cserkészek között szolgáltam Bernecebarátiban. 16-án Matyó főjegyző úr és Dr. P. Tóth Zoltán egyházmegyei gondnok úr az érintettek bevonásával tárgyalta át a gyöngyös/hatvani kórházi szolgálatot. Július 16-31. között szabadságon voltunk.

 

Augusztusban megtartottuk első egyházmegyei Izrael vasárnapunkat

 

Szeptember 3-án a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola évnyitóján prédikáltam. 5-én igazgatótanácsi-, 7-én egyházmegyei tanácsülést vezettem. Tanácsülésünkön az egyházmegyében folyó ingatlan felújítások, építések áttekintésére került sor. Az előterjesztett beszámoló egyes megállapításai arra utaltak, hogy -a hatályos egyházi jogszabályok adta keretek között- szükség van az építési folyamatok szabályozásának ésszerűsítő szándékú finomítására. Ennek jegyében kiadtuk az építési projektek előzetes véleményezésének eljárásrendjét.

Ezen a napon találkoztam Molnár Melinda beosztott lelkipásztorral. 9-én délután hálaadó istentisztelet keretében vette birtokba az aszódi szórvány az új lelkészlakását és gyülekezeti termét. 11-12-én az Egységes Lelkészképesítő Vizsgabizottság munkájában vettem részt. 15-én egyházmegyei gondnokértekezletet tartottunk, szeptember 16-án pedig a 70 éves Törökbálinti Református Egyházközség hálaadó alkalmán szolgáltam.

2018. szeptember 17-én Baján esperesi értekezleten vettem részt. Szeptember 19-én -egyházmegyei gondnok úrral-a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola városi egyeztető fórumán voltam. 24-én hivatalomban fogadtam Kovács József lelkipásztort (Fóti Ökumenikus Iskola igazgatója), Galambos László lelkipásztort és a váchartyáni gyülekezet presbitereit. 26-án Nagy Gábor -korábbi tákosi-, jelenleg szolgálatot kereső- lelkipásztort hallgattam meg. 30-án a 200 éves pócsmegyeri hálaadó istentiszteleten vettem részt Püspök úrral együtt. Aznap este pedig elkezdődött a keddig tartó országos esperesi értekezlet.

 

Október 5-én a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola vezetői tanfelügyeleti eljárásra került sor Vácott. 7-én délelőtt a Budaörsi templom birtokba vételének 70. évfordulóján szolgáltam. 8-án a Szentendrei Református Gimnáziumban tartottam két áhítatot, majd az iskola belső működéséről beszéltem a lelkészházaspárral.

Október 14-17. között Mátraházán tartottuk éves tanulmányi napjainkat. Témánk a liturgia volt. 18-án Szabó Gergely igazgató úrral tárgyaltam. 26-án volt egyházmegyei iskolánk reformációi ünnepi istentisztelete. Október 27-én Szentendrén (magam ezen vettem részt), 28-án Pátyon tartottunk egyházmegyei ifjúsági találkozót. Az alkalmakon 189 fiatal vett részt. Ugyancsak vasárnap, de délután a 90 éves szadai református templom hálaadó alkalmán prédikáltam.

 

November 3-án egyházmegyei női csendesnap volt Pátyon. November 1-3. között szabadságon voltunk Győrben. 8-án egyházkerületi közgyűlésen és lelkészszentelésen vettem részt. November 11-én a perőcsény-vámosmikolai presbitérium meghívta lelkészéül Zsolnai Gergőt. A választás december 2-án érvényes és eredményes volt. 16-án kisköri lelkészértekezletünk volt Tahitótfalun. November 19-23. között evangelizációs esténken Pátyon szolgáltam. November 20-án NYIB ülés előkészítését vezettem, 21-22-én pedig zsinati ülés volt. November 24-én 182 presbiter gyűlt össze hagyományos csendesnapunkon Fóton, melynek témája: Hiteles élet, hiteles szolgálat, előadója pedig Dr. P. Tóth Béla nyugalmazott lelkipásztor volt. December 28-án országos oktatási intézményvezetői értekezleten szolgáltam egyházkerületi székházunk dísztermében, este pedig Szokolyán prédikáltam.

 

December 5-én délelőtt NYIB ülésünk volt, este Őrbottyánban prédikáltam. 7-én tartottuk évzáró egyházmegyei tanácsülésünket, 10-én pedig Veresegyházon 2018. évi utolsó lelkészértekezletünket. 12-én Zsinati Tanács ülés volt, aznap este találkoztam Demeter Bence segédlelkésszel. 15-én a Verőcei Református Egyházközség új EGYMI munkaállomásának (5 fejlesztőszoba, tornaszoba, hivatali helyiségek) felszentelésén szolgáltam. December 21-én iskolánk karácsonyi istentiszteletén szolgáltam a Vác-felsővárosi Református Egyházközség templomában.

 

2019. január 3-5. között egyházkerületi esperesi értekezleten vettem részt. Kosdon rendben, azaz panasz nélkül lezajlott a presbiterválasztás. Az új szolgálók beiktatása január 6-án volt. Január 7-én egyházkerületi lelkészértekezleten, január 10-én egyházkerületi beruházási tájékoztatón, 17-én esperesi tájékoztatón vettem részt. 18-án a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatótanácsi ülése volt. 27-én Püspök úr szolgálatával hálát adtunk a pomázi református templom használatba vételének 200 évfordulóján. Másnap egyházmegyei tanácsülésünk volt Szigetmonostoron; 29-én Kosdon a megválasztott és beiktatott új presbitériummal találkoztunk. 31-én hivatalomban fogadtam a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény vezetőjét és hitoktatóját, akik tájékoztattak a 2019. május 30-31. között Őrbottyánban megrendezendő Együtt - Egymásért Fesztiválról. Emellett januárban, mint a NYIB elnöke több alkalommal egyeztettem Szabó Gergely igazgató úrral egyházunk nyugdíjalapjának ingatlanbefektetési lehetőségeiről, egyszer pedig Lovas Andrással a gyülekezetplántálás kérdéséről.

 

2019. február 3-5. között Mályiban országos esperesi értekezlet, február 8-án Csömörön egyházmegyei lelkészértekezlet volt. Február 9-én egyházmegyei gondnok úrral közösen presbiteri gyűlésen vettünk részt Balassagyarmaton. 11-15. között tartottuk telt házzal (kb. 80 fő) Mátraházán egyházmegyei presbiteri és gyülekezeti munkás hetünket. Témája Isten kegyelmi kiválasztása, a szabad akarat és Jézus Krisztus kettős természete volt. Február 18-án Püspök úrral és egyházmegyei gondnok úrral tekintettük át kereskedelmi iskolánk fejlesztési terveit. 20-án Zsinati tanácson vettem részt.

2019. február 16-án 61 évesen csöndesen hazaköltözött megváltó Urához Csákai Gyuláné Bártfai Éva. Temetése Gödöllőn 2019. február 21-én volt.

24-én Püspök úr igehirdetésével, Takaró András esperes úr jelenlétében beiktattuk a szokolyai gyülekezet új lelkipásztorát, Tamás Balázst. 25-én esperesi értekezleten vettem részt, 27-én egyházkerületi tanácsülés volt.

 

Március 1-jén Lévai Dávid egyházmegyei tanácsos úr gyászában osztoztam, édesapja temetésekor. Március 5-én a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola szóbeli felvételijén szolgáltam egyházmegyei gondnok úrral és tanácsos testvéreimmel. Aznap este a nagymarosi presbitériummal, március 11-én a töki presbitériummal beszéltük át a lelkész kereséses és választás folyamatát. Március 12-én Csuka Tamás püspök úrral folytattunk nyolcszemközti megbeszélést a vác-alsóvárosi parókia kérdéséről. Március 13-án az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságon -egyházmegyei gondnok úrral együtt- folytattunk tárgyalást dr. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár úrral.

14-én kezdődött egyházmegyénk -12 gyülekezetből érkező- 100 fős konfirmandus és ifjúsági csendeshétvégéje Parádfürdőn. Március 18-án elkezdődtek megyénkben a vizitációs alkalmak. (vizitáció) 20-án találkoztam Varga László úrral, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány egyházi és társadalmi kapcsolatok ágazatvezetőjével. Majd ezt követően a NYIB ülését vezettem.

25-én egyházmegyei gondnok úrral Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskolában és Verőcén voltam. Ezen az alkalmon is a lelkészválasztás kérdését boncolgattuk. 26-án személyesen Liliannával tekintettük át a hitoktatás szervezeti és adminisztrációs feladatait. Este pedig Molnár Ambrus Balassagyarmatra meghívott lelkipásztor iratvizsgálatára került sor az esperesi hivatalban.

 

Április első négy napján szabadságon voltam, 8-án a Szent István Egyetem Életkérdések sorozatán szolgáltam, 10-én zsinati ülés volt. Április 11-én Perőcsényben és Nagymaroson vizitáltunk.

12-én este tanácsos testvéreimmel együtt vizsgáltuk Koncz Hunor Attila Kosdra történő megválasztásának feltételeit. A nagyhéten, 15-én ismét a Bernáthban voltunk, majd Verőcén és Hévízgyörkön vizitáltunk gondnok úrral. 25-én Szentendrén vizitáltunk, majd az építési bizottságban áttekintettük a benyújtott építési segélykéréseket. 27-én egész napos tanácsülést tartottunk Salgótarjánban. Április 29-én esperesi értekezlet volt.

 

Május 3-án a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola ballagásán szolgáltam. Május 5-én, egyházmegyénk szolidaritási vasárnapján Szadán tartottunk egyházmegyei kórustalálkozónkat. Egyházmegyénk 10 kórusa megtöltötte, énekük pedig -Isten dicsőségét hirdetve (Beethoven)- betöltötte a templomot. Május 6-án a Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola rendkívüli igazgatótanácsán -egy tanár testvérünk távozását követően- tájékoztattuk és megnyugtattuk a szülői munkaközösséget. 13-án lelkészértekezletet tartottunk a vác-alsóvársi gyülekezetben. A Magyar Református Egység Napja programsorozat keretében, így 17-én a Magyar Református Egyház Közös Zsinata ülésén Debrecenben voltam. 18-án egyházmegyénk egységnapi közösségét Dr. P. Tóth Zoltán gondnok úr és Matyó Lajos Főjegyző úr vezette. Imádságainkat Sárosi Gábor tanácsos úr és Matyó Lajos főjegyző úr vezette. Egyházmegyénket képviselő iskolánk a „Lehetőségek piacán" kapott pavilont; a pócsmegyeri gyülekezet Ravasz László Püspök urat bemutató rollup kiállítása pedig a Kollégiumban lett felállítva. Erre az alkalomra rajzpályázatot hirdettünk (csak egy pályamunka érkezett be.). A többezres közösségnek mézeskalács figurákkal (csillag, harang, templom, virág, szív forma) készültünk, melyeket helyben lehetett díszíteni. Az iskola címerével díszített kötényeket ajándékozunk. És hatalmas sikert aratott kakaspörköltünk. Illesse ezért köszönet az előkészítő munkában hűséges Sárosi Gábor tanácsos urat, iskolánk igazgatóját Solymosi Csilla igazgató asszonyt!

Május 22-én Zsinati Tanácsülésen vettem részt. 27-én szigeti kisköri lelkészértekezletünk volt. 31-én az Együtt - Egymásért Fesztivál másodnapján szolgáltam áhítattal a rendezvénynek otthont adó őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthonban. (Az étkezésben itt is iskolánk tanulói és tanárai segédkeztek.)

 

Június 3-án -lelkipásztor testvéremmel együtt- Püspök úrral egyeztettünk egy átvételre kerülő iskola kapcsán az érd-parkvárosi gyülekezet feladatairól és lehetőségeiről. Pünkösd hétfőjén Matyó Lajos főjegyző úr hirdette Istenünk igéjét a Dunakeszi Református Egyházközség hálaadó alkalmán.

 

 

 

 

Személyi ügyek

 

2019. január 7-én megszületetett Barthos Gergely hévízgyörki lelkipásztor negyedik gyermeke, Barthos Édua Lídia.

 

2019. február 1-jén megszületetett Gulydi-Szabó Éva péceli beosztott lelkipásztor első gyermeke Gulydi Hanna Zorka.

 

2019. január 23-án, 82 éves korában hunyt el budapesti otthonában Csényi György -korábbi hatvani beosztott lelkipásztor- szolgatársunk.

*

 

2018. december 13-án Vásárhelyi Bálint Márk péceli segédlelkész doktori (PhD) tudományos fokozatot kapott matematika és számítástudomány tudományágból.

*

 

Tamás Balázs lelkipásztor testvérünk 2018. július 1-jétől a Szokolyai Református Egyházközségben szolgál.

 

2018. június 30-án lemondott gyülekezeti szolgálatáról Czuni-Kenyeres József perőcsény-vámosmikolai lelkipásztor. Püspök úr 2018. július 1-jétől egyházmegyei beosztott lelkészi szolgálatra rendelte ki. Feladata a gyöngyösi és hatvani kórházak lelkipásztori feladatainak ellátása. Továbbá Püspök úr testvérünket -egyházmegyei szolgálatait érintetlenül hagyva- a Mátraházi Konferenciaközpont fél állású beosztott lelkészi szolgálatára rendelte ki.

 

2018. augusztus 15-én Püspök úr tinnye-piliscsabai beosztott lelkészi szolgálatra rendelte ki Andrási Márta Dórát.

 

Püspök úrtól 2018. szeptember 1-jével Balassagyarmatra segédlelkészi kirendelést kapott Molnár Melinda, Hatvanba 2019. augusztus 31-ig beosztott lelkészi kirendelést kapott Bodáné Csontos Gabriella, Érdligetre 2020. augusztus 31-ig beosztott lelkészi kirendelést kapott Literáty Zsuzsanna. Továbbá Püspök úr Tavaszné Kertész Ilonát átrendelte Iváncsára.

Ugyanezen határnappal Püspök úr Fekete Ágnes a MRE református rádiós adások felelős szerkesztői tisztségével járó feladatok ellátására vonatkozó kirendelését visszavonta egyben testvérünket a MRE MR1 Kossuth Rádióba heti egy alkalommal jelentkező félórás műsorban, illetve a református rádiós istentiszteletek közvetítésében járó feladatok ellátására kirendelte.

 

Adamek Norbert és felesége szeptember 3-án megkezdte szolgálatát a Kőrösi programban. Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat alá tartoznak, mentoruk: Menkéné Pintér Magdolna volt.

 

2018. november 1-jétől -kirendelése meghosszabbításával-Diósdon szolgál beosztott lelkészként Pogrányi Mária; Budakalászon pedig segédlelkészként Demeter Bence.

 

2019. január 1-jével Püspök úr kirendelte az Erdőkertesi Református Missziói Egyházközség lelkészének Gergely Ferenc Barnabást. Magam ugyanezen naptól pedig megbíztam a Váchartyáni Református Missziói Egyházközség helyettes lelkipásztori feladatainak ellátásával.

 

2019. február 1-jétől kérte nyugdíjazását Molnárné Tóth Erzsébet balassagyarmati lelkipásztor testvérünk.

 

2019. február 1-jével Püspök úr kirendelte Ruzsa-Nagy Zoltánt a RMK Iszákosmentő Misszió intézeti lelkipásztorul.

 

2019. április 1-jével Csuka Tamásné börtönlelkész testvérünk nyugállományba vonult. Főtiszteletű Asszony aktív börtönlelkészi szolgálatát korábban, 2015. január 31-én fejezte be.

 

2019. június 1-jével kérésemre Püspök úr felmentette Koncz Zoltán lelkipásztor testvéremet egyházmegyénk beosztott lelkészi szolgálatából.

 

2019. június 1-jével Márkus Gábor verőcei lelkipásztor testvérünk nyugállományba vonult, de a lelkészválasztás lezárásáig a gyülekezet helyettes lelkipásztoraként szolgál tovább.

 

Cseres Mátyás budakalászi lelkipásztor testvérünk 2019. május 27-én kelt levelében 2019. június 30. határnappal írásban lemondott gyülekezeti lelkészi szolgálatáról. Püspök úr testvérünket 2019 július 1-jével kirendelte a Szentendrei Református Egyházközség beosztott lelkészéül.

*

2018. december 2-án a Perőcsény-Vámosmikolai Református Társegyházközség választói közgyűlésén 62 választó adta le szavazatát. A szavazás érvényes és eredményes volt, mert a gyülekezet megválasztotta lelkészéül Zsolnai Gergőt. Püspök úr engedélyével december 20-án kiadtam a concessát.

 

2019. május 12-én a Kosdi Református Egyházközség választói közgyűlésén 65 választó adta le szavazatát. A szavazás érvényes és eredményes volt, mert a gyülekezet megválasztotta lelkészéül Koncz Hunor Attilát. Testvérünk szolgálatát a tegnapi nappal kezdte meg a kosdi gyülekezetben.

 

2019. május 26-án a Balassagyarmati Református Egyházközség választói közgyűlésén 46 választó adta le szavazatát. A szavazás érvényes és eredményes volt, mert a gyülekezet megválasztotta lelkészéül Molnár Ambrust. A választás ellen a törvényben rögzített fellebbezési idő alatt, valamint a választás eredménye ellen felszólalás, jogorvoslati kérelem vagy panasz -az Északpesti Református Egyházmegye Bíróságához- nem érkezett. A concessa kiadásának lehetőségét -mint minden egyéb alkalommal- a napokban vizsgálja Püspök úr.

 

Perselyezés

Egyházmegyénk gyülekezetei, valamint a leányfalui református idősek otthona összesen 5 724 640 forintot adakozott a nagydobronyi imaház és óvoda felújítására.

 

A kesznyéteni templom felújítására beérkezett 3 455 965 forint kötelező perselyt november 23-án utaltuk át a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek.

 

Egyházmegyénk minden gyülekezetét megrendítette, hogy január 23-án leégett a Ráday Kollégium s árván maradt egy négygyermekes család. A kollégisták és a család támogatására közadakozást hirdettünk február 3-án. Egyházmegyénk gyülekezetiből összesen 10 830 465 forint adományt rögzítettünk, melyből 10 592 465 forint egyházmegyénk számlájára érkezett 238 000 forint pedig egyházunk által meghirdetetett központi számlákra.

 

Egyházmegyénk gyülekezeti szolidaritási vasárnapján 2 790 025 forint adományt tudtunk szétosztani a kedvezményezett kosdi, perőcsény-vámosmikolai és váchartyáni gyülekezetnek.

 

Ingatlanok

A Budaörsi Református Egyházközség megvásárolta templomépítésre a Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály ingatan-nyilvántartásában Budaörs, 614/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott - természetben 2040 Budaörs, Szabadság út 71/1. szám alatt található - kivett lakóház és udvar és gazdasági épület 2 db megnevezésű, 926 m2 alapterületű belterületi ingatlan 5/8 tulajdoni hányadát.

 

A Budaörsi Református Egyházközség eladta a Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály ingatan-nyilvántartásában Budaörs, 3300 helyrajzi szám alatt nyilvántartott - természetben 2040 Budaörs, Clementis László utca 5. szám alatt található - kivett udvar és templom megnevezésű, 708 nm2 alapterületű belterületi ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan II.) 1/1 tulajdoni hányadát.

 

Érdi Református Egyházközség az Érdligeti Református Egyházközségnek ajándékozta 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező az Érd belterület 21019, kivett templom, 928 m2 alapterületű ingatlant, amely természetben 2030 Érd, Duna utca 77. szám alatt található.

 

Érdi Református Egyházközség eladta Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az 1/1 arányban az érdi ingatlan-nyilvántartásban 19261/2 helyrajzi szám alatt felvett, összesen 67 m2 nagyságú, kivett, közforgalom elől elzárt magánút művelési ágú ingatlant. Az ingatlan természetben Érden a Kálvin téren található.

 

Kerepesi Református Missziói Egyházközség gyülekezeti ház építésére megvásárolta Kerepes, belterület, 4471 hrsz. alatt felvett, összesen 784 m2 alapterületű „kivett, beépítetlen terület" megjelölésű, természetben 2145 Kerepes, Béke utca 26. szám alatti ingatlant, a Kerepes, belterület, 4468 hrsz. alatt felvett, összesen 784 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület" megjelölésű, természetben 2145 Kerepes, Béke utca 24. szám alatti ingatlant valamint a Kerepes, belterület, 4476 hrsz. alatt felvett, összesen 719 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület" megjelölésű, természetben 2145 Kerepes, Béke utca 30. szám alatti ingatlant.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat -óvoda építése, működtetése céljára- ingyenesen átruházta az Érdligeti Református Egyházközségre 1/1 arányú tulajdonát képező az érdi ingatlan-nyilvántartásban 12243 helyrajzi szám alatt felvett, 2030 Érd, Diósdi u. 83. szám alatt található, összesen 4561m2 nagyságú, kivett, beépítetlen terült művelési ágú ingatlant.

 

Tahitótfalui Református Egyházközség eladta 1/1 arányú tulajdonát képező Tahitótfalu 1490 helyrajzi szám alatt felvett, 2021 Tahitótfalu Felsőszérük dűlő 1490 Hrsz. alatt található, összesen 600m2 nagyságú, kivett, beépítetlen terült megnevezésű ingatlant.

 

Szentendrei Református Egyházközség óvodabővítés célra megvásárolta a Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által nyilvántartásba vett, Szentendre belterületi 803 helyrajzi számú, természetben a 2000 Szentendre Őrtorony utca 15/A „felülvizsgálat alatt" szám alatt található, 606 m2 alapterületű kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlant.

 

„A mindennapi életben sokszor egyáltalában nem vesszük észre, hogy valójában sokkal többet kapunk, mint amennyit adunk, s hogy életünk a hálaadástól válhat igazán gazdaggá." (Bonhoeffer)

 

Soli Deo Glóra!

 

Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlés!

Kérem jelentésem elfogadását.

 

Pomáz- Erdőkertes, 2019. június 17.

 

 

 

Nyilas Zoltán

esperes

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 44, összesen: 435938

 • 2020. május 27., szerda

  Külön kelyhes úrvacsorát javasol a gyülekezeteknek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A testület a nyári táborok megtartá...
 • 2020. május 27., szerda

  Ismét megnyílt a Kálvin Kiadó Bocskai úti könyvesboltja, június 4., csütörtöktől pedig már a Bibliás Könyvesbolt is várja az érdeklődőket.
 • 2020. május 26., kedd

  A Baár–Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek mind hitüket, mind kreativitásukat megmutatják.
 • 2020. május 25., hétfő

  A megújulás növekedés, a megújulás kovásszá válás, a megújulás nyájjá alakulás.
 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...
 • 2020. május 20., szerda

  „Budapesti lakosok, miért ültök itt a járványhíreket falva?”
 • 2020. május 19., kedd

  Miből élnek gyülekezeteink, és mit tehetünk saját közösségünkért krízishelyzetben?
 • 2020. május 19., kedd

  Miből gazdálkodik az egyház, és mire költi bevételeit? És mit ér az egyszázalékunk?
 • 2020. május 18., hétfő

  2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával már az egész országban tudunk istentiszteleteket tartani.