Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Esperesi jelentés 2016.

 

Esperesi jelentés 2016

 

Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlés

Kedves Testvéreim!

 

Ahogy egyik teológus mondta: az emberi életnek van egy sajátos tragikuma: feloldhatatlanul bűnbe bonyolódunk mindnyájan.

„Az ember a rendről tud, de azt elfelejti, és annak megvalósításában önmagát megakadályozza, és kényszerűen nem tudja másképpen csinálni, sőt életét ahelyett, hogy rendben tartaná, feldúlja; ezt a paradox kényszert bűnbeesésnek, vagy megromlásnak, általános szóval korrupciónak nevezik. Tudja és nem tudja. Biztos benne, hogy miképpen kell tenni, mégsem teszi, és meg akarja tenni, de képtelen rá. Tudom, hogy ez az, de erőtlen vagyok, mint Pál írja. Pascal pedig: tudom, hogy mit kell tennem, de nem vagyok képes megtenni. Azt hiszem, ezt a vergődést a lét világossága és az emberi akarat tehetetlensége között, ezt az ájultságot, hogy látom, de nincs hozzá erőm, ezt hívják vallásnak. Ebben a helyzetben tényleg csak egy van: Isten."

Pál ifjúkorától kezdve rendkívül magas erkölcsi normák szerint élt. Tisztességet tanult szüleitől is, majd kora legjobb iskolájába iratkozhatott be. A törvényt nemcsak ismerte, hanem minden erejével igyekezet meg is tartani. Emiatt a keresztyéneket házanként fölkereste, meghurcolta, börtönbe vetette, vagy kivégeztette. Az igazságért folytatott harcában szembe szállt velük.

Hogyan látja Pál a Krisztussal való találkozása után addigi életét: „Én, aki Krisztust, Krisztus tanítványait üldöztem erőszakos ember voltam". Vagyis rájött, hogy miközben nagy és szent igazságok bajnokának látszott, tulajdonképpen a saját erőszakosságát élte ki. Ez azóta is, ma is igaz nagyon sok olyan emberre, aki úgy gondolja, hogy szent célokért küzd és ezekért a célokért minden eszközt igénybe vehet.

A másik példa Éli főpap alakja az Ószövetségből. Nem volt erőszakos ember. Ellenkezőleg azt mondhatnák róla, hogy a légynek sem ártott. Ott ült a templom kapujában és nézte hogyan jönnek az emberek imádkozni. Hozták az áldozni valót, elvégzik a maguk dolgát és mennek haza. Közben elnézte azt is mennyi visszaélés történik ott a templom körül, milyen gazemberséget űznek a saját fiai. Általában nem szólt bele semmibe. Éppen ezért az Isten ítéletét mondta ki fölötte Sámuel: elveszi tőletek Isten a főpapságot. Ebben a jámbor magatartásban végül is ugyanaz az emberi önzés nyilatkozott meg, mint Saulnál, csak más formán.

Sok ember tetszeleg a szelídség látszatában, holott valójában arról van szó, hogy nem érdekli őt a többi ember sorsa. Nem fáj neki, ami a másik embernek fáj. Észre sem veszi hol lehetne segíteni. Csak magával törődik és amikor ő jut bajba, persze elvárná, hogy őt vegyék észre. Akkor már érzi micsoda nagy bűn, hogy az emberek ilyen vakon csak önmagukra figyelve járják az élet útját.

Nagyon érdekes, ahogy Karl Barth próbálja meghatározni, hogy mi a bűn: gőg, restség és hazugság. Lehet vitatkozni, hogy vajon átfogja ez a három szó a bűn teljes fogalom tartalmát, de arról aligha lehet vitatkozni, hogy ez a három szó rendkívül találóan fejezi ki a bűn lényegét.

A gőg a Saul féle erőszakos emberek szokásos kísértése, bűne. A restség az Éli féléké, akik szelídnek látszanak, valójában mérhetetlenül önzők csak önmagukkal vannak elfoglalva. És a hazugság? Ott van mind a kettőben. Be akarják csapni a világot; és észre sem veszik, becsapják önmagukat.

Pedig ha valaki, akkor éppen Jézus Krisztus tudta, hogy kicsoda ez a Pál. Mégis rá merte bízni az evangélium ügyét. Testvéreim, ez az Isten kegyelmének csodája! Isten nemcsak megbocsátja, eltörli a múltban elkövetett bűneinket, hanem feladatokat-, kincseket bíz ránk. Az ő igéjét, az ő ajándékait le meri tenni a mi kezünkbe. „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én"- vallom magam is.

***

Majdnem egy esztendeje, mikor a közgyűlés előtt álltam, így fogalmaztam: „Ha azt kérdezitek hol tart egyházmegyénk, nos úgy gondolom, hogy ott, ahol Jakab és János. A vízből kijöttünk és nézzük a hálónkat. Közös életünk helyrehozataláért imádkozunk, fáradozunk. Helyrehozhatjuk mindazt, amit szeretünk, amit kaptunk: közösségünket. 1952-ben alakult megyénkben ma 52 gyülekezetben szolgálunk. Ott van a kezünkben az életeteknek a hálója, mint ahogyan a halászoknak a kezében volt. Milyen jó, hogy van ilyen pillanat! A rendeződésnek a pillanata, a tisztánlátásnak a pillanata, hogy kicsoda Isten, és ki vagyok én." Most is választ is hallottatok: „bűnösök között" az első". Így a legkisebb jobbításra törekvő lépések is csak töredékesek.

Megvallom, hogy szeretem Uramat, Jézust és szeretem Református Egyházunkat is. Akkor is, ha 450/500 éves. Szeretem egyházunkat ahová születhettem, s ahol újjászülettem. Szeretem amikor korát meghazudtolóan mikor fiatalosan mozog, épül, gyarapszik; s szeretem, mikor fáradtan néha lerogy, hogy erőt merítsen és evangéliumot hirdethessen.

Igyekszem szeretettel fordulni minden szolgatársamhoz, lelkipásztorhoz, gondnokhoz, presbiterhez és gyülekezeti taghoz. Éppen ezért köszönetet mondok minden szolgatársamnak elvégzett munkájáért, szolgálatáért, adományáért.

A húsvét utáni időszak (április 10.) legszebb alkalma a csömöri református templom és gyülekezeti ház alapkövének letétele volt. A templomépítés mindig a legszentebb vállalkozás, hiszen ilyenkor az Úr háza épül, ahol az ő igéje szólít meg bennünket. Ez a hely az, ahonnan az egész gyülekezet imái is szállnak az ő mennyi trónusa elé. Legyen Istené a dicsőség, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy erőink szerint részt vegyünk ebben a szép és szent szolgálatban! Tíz nap múlva (április 20.) pedig Tahitótfalun felemelő volt hallgatni a majdnem 400 fős kórus összkarjának bíztatását: „Légy hív mindhalálig!" (Gárdonyi Zoltán)

Istentől kapott ajándékként tekintünk a gyülekezetek épülésére, oktatási intézményeinkre, melyek nemcsak helyi, hanem „kistérségi" értéket is jelentenek. 3.066 gyermek! Református gimnáziumaink pedig az első száz legjobb iskola között szerepelnek. Kérem, hogy a gyermekek felvételénél őrizzük meg intézményeink hagyományos nyitottságát, de felvételkor törekedjünk (törekednünk kell) a református tanulók meghatározó többségére.

Istennek köszönjük meg, hogy a zsámbéki Csillagvilág Református Óvoda új, töki telephellyel bővülhetett. (A gyakorlatban mindez Tök község óvodájának átvételét jelentette.) Egyházkerületünk Benda Kálmán díjas pedagógusa pedig Fukkné Fukász Enikő a veresegyházi Kálvin Téri Református Általános Iskola igazgató-helyettese lett.

Kilenc gyülekezet ifjúsági vezetőjének adott „szakmai" támogatást a Szentendrén tartott egyházmegyei ifjúsági vezetőképzés. Megerősödésünket a szeptemberi ifjúsági találkozó jelentette. Az alkalmak folytatása és támogatása egyben a következő generáció plántálását, öntözését is jelenti számunkra.

Öröm, hogy Zmák Júlia személyében új egyházmegyei világi jegyző-, a gyülekezetekben pedig új gondnok szolgatársak léptek közösségünkbe. Köszönjük Urunknak, hogy Szada, Isaszeg, Szentendre, Érd-Parkváros új lelkipásztort kapott. Megköszönjük a nyugdíjba vonulók hűségét, s imádkozunk a gyászban itt maradt lelkészözvegyekért, gyermekekért, unokákért.

Szép és reménység szerint nemcsak jelképes alkalom volt az Egység Napja Kolozsváron. A magunk részéről mindet elkövetünk, hogy a barsi és az északpesti református egyházmegye között testvéri viszony alakulhasson ki. Ám ennek alapja a gyülekezeti kapcsolatokban van. A szálakat felűről „fonni" lehetetlen, katalizálni, exhortálni azonban lehetséges.

Örülök, hogy főjegyző úr gondozásában a nagyünnepek előtt lelkészértekezletet tarthattunk. Mátraházi tanulmányi alkalmunkon, egy napon részt vehettek a kebelbeli gyülekezet teológiai hallgatói. E kezdeményezésünket szeretnénk idén is megismételni.

Hálásak vagyunk, hogy kebelbeli gyülekezetinkből számos beszámolót kaptunk a nyári alkalmak gazdagságáról, a rétegalkalmak fontosságáról. A táborokat megyénk 2015-ben 3.289.000 forinttal, idén pedig 3,2 millió forinttal támogathatta.  Egyházkerületünktől megkapott építési segélyt 2015-ben is felhasználták 2016-ban pedig zömében megkapták már a támogatott gyülekezetek. Két nagyobb beruházás (csömöri és dunakeszi) támogatása csúszik át az őszi hónapokra.

Örülünk, hogy gyülekezetink nagytöbbsége támogatta a kiegyensúlyozottabb közegyházi befizetési rendszert, valamint a lelkipásztori (LSZA) és gyülekezeti szolidaritás (GYÜSZA) erősítését, bevezetését. A közös források, megengedték, hogy 30%-os önrésszel gyülekezetek irodai használatra alkalmas számítógépet kaphassanak.

Egyházkerületi támogatással, egyházmegyénknek kulturált és minden szempontból megfelelő hivatali épület került megvásárlásra.

A hivatali rendben, januárban 5-6 kivétellel sikerült majdnem minden személyi kérdést rendezni, így lassan tisztán látjuk, kik alkotják lelkészi (jelenleg 83+2 aktív lelkipásztor és 9 rendelkezési állományban lévő lelkipásztor) és gondnoki közösségünket.

A változások felgyorsult információátadást, ügyintézést is jelentettek. Látható módon a fegyelmezettséget és határidőket még szoknunk kell. Bevallom, hogy többször elkeseredettségemben is igazat adtam az Igének: „abban az időben nem volt király Izráelben: mindenki azt csinálta, ami neki tetszett... „mindenki azt csinálta, amit jónak látott. (Bír 17,6 és 21,25). Remélem, hogy mindezt felváltja a béke, mely Augusztinus szavaival élve a rendezettség nyugalma.

Ehhez azonban szükséges, hogy az alapok rendben legyenek. Így a későbbiekben is figyelemmel leszünk a gyülekezetek mindennapjára, az örömök megosztására, a hiányosságok pótlására, a közösség építésére.

Szólnom kell a hitoktatás kérdéséről is, mely az elmúlt esztendőben is több változáson ment keresztül. Szeptembertől az állami általános iskolák mind a nyolc osztályában órarendi keretek között taníthatunk hittant. Hála legyen érte Urunknak!

Megváltoztak az iskolai hitoktatási képzési szabályai és finanszírozásának helye is. 2016 szeptemberétől a hitoktatásba megbízottként bekapcsolódhatnak azok a pedagógus diplomával rendelkező testvéreink, akik az Oktatási Iroda által szervezett (szervezendő) továbbképzésen részt vesznek. Szeptembertől a fakultatív hittan bérszámfejtése a Zsinati Oktatási Irodánál történik!

Az elmúlt négy évben azonban egy elvi kérdést nem tisztáztunk: a feladat ellátása a pásztori vagy a tanítói hivatal (tiszt) ellátásához tartozik?  Az évtizedes gyakorlat szerint mindezt a lelkipásztorok végzik. Többen heti 15 órát meghaladó mértékben. Ám a kérdés nem teoretikus, hanem gyakorlati: a hitoktatásból származó adóköteles jövedelem a pásztor vagy a tanító munkabérét egészíti ki?

Ez utóbbi kérdés megválaszolása a lelkészi szolgálat megkerülhetetlen kérdése lesz. Mindez ugyanis a lelkészi javadalomban aránytalanságot és a mobilitás megszűnését jelentheti. Megesik, hogy a hitoktatással egy beosztott lelkipásztor magasabb javadalmat kap, mint principálisa; egy kisebb gyülekezett, de több (pl. szórvány) hitoktatást végző lelkésze, magasabb jövedelmet kap, mint egy nagy gyülekezet hitoktatást nem végző (mert az alkalmak miatt nem is tud) lelkipásztora. A számok szintjén mindez az eddig beadott díjlevelek (43) alapján a következőkre mutat: egyházmegyénk lelkipásztorainak korpótlékos bruttó átlagjövedelme: 150.500 Ft; ám a hitoktatással és egyéb támogatásokkal kiegészített bruttó átlagjavadalom: 215.500 Ft. S ekkor még nem beszéltünk az ebben az esztendőben megemelt kistelepülési támogatásról. Így a lelkipásztorok javadalmának több mint 30%-a nem adományokból származó jövedelem.

Nehéz szívvel kell szólnunk a lelkésztovábbképzésről és közösségi alkalmainkról. 2017. december 31-én lezárul az első hatéves képzési ciklus és megyénk lelkipásztorainak megszerzett átlagpontszáma: 38. Az elmúlt napok bebizonyították, hogy az adminisztráció is akadozik, ám kérem, hogy mindenki tegye meg a legszükségesebb lépéseket.

Sajnos ebben az évben sem szerveződött egyházmegyei tábor, s a lelkészcsaládok kirándulása is elmaradt. A lehetőséget nem vetettük el, azonban a megvalósulás átgondolásra szorul. Éppen ezért indultunk a Reformáció500 keretén belül a "Kálvin nyomában" című tanulmányút pályázatunkkal, mely pozitív elbírálás esetén lehetőséget ad egy közös 7 napos buszkirándulásra.

2017-ben ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját, valamint gyülekezeti presbiter- és gondnokválasztásra is készülünk.

„A jubileum alkalmat ad arra, hogy a szellemi és az anyagi erőforrásokat csoportosítva református egyházunk bizonyságot tegyen mindarról az értékről, amellyel történelmünk során hozzájárult magyar nemzetünk megmaradásához. A reformátusság nemcsak a múltban, hanem a jövőben is nélkülözhetetlen tényezője kell, legyen a magyar nép lelki megújulásának, a kultúrának, a gazdaságnak, a hazafiságnak." (Idézet a Csömör-Nagytarcsai Református Társegyházközség honlapjáról.)

Mindeközben pedig dübörög a „Szent Márton 1700" év. A Savariában 316-ban vagy 317-ben született éve ez. Honlap, molinó, vonatreklám, web shop és valóban szép és színes programok és lelki alkalmak hirdetik mindezt.  Tisztelem és becsülöm római katolikus és evangélikus testvéreimet, ám javaslom, hogy 2017 ne csak a wittenbergi Luther Márton (és ad abszurdum Szent Márton 1700) ünnepe legyen. Tanuljunk, készüljünk és hirdessük az evangéliumot! Szólítsuk meg igei- és színvonalas alkalmakkal a megyénk területén élő reformátusokat (majdnem 70.000 fő)!

Mindezekért szükségesnek látom, hogy egyházmegyénk Esztergály Előd missziói előadó vezetésével egy kisköri képviselőkből álló munkacsoportot hozzon létre, melynek feladata a gyülekezeti alkalmak időrendjének koordinálása, egy-egy kisköri- és egy egyházmegyei alkalom megszervezése volna. Az ehhez szükséges költségek fedezetét pedig pályázatokon való indulással, valamint a 2017. évi költségvetésünkben kell biztosítanunk.

A választások lehetőséget kínálnak arra, hogy presbiterképzésünket, egyházmegyei hetünket kibővítve megújítsuk. Ezt a célt hívatott szolgálni a Gödöllőn 2016. szeptember 17-én tartandó egyházmegyei gondnokértekezlet is.

***

Évek hosszú sora óta halmozódó fájdalom és békétlenség tört a felszínre ismét Kosdon. Óriási a kosdiak megosztottsága. A választók létszáma 2007 óta 42 százakkal-, a perselyes adományok mértéke pedig nominális értéken 32 százalékkal csökkent.

A kosdi kérdésben Schmidt nagytiszteletű úr részére február 26-án adtuk át a gyülekezeti élettel kapcsolatos megállapításainkat és kérdéseinket. 2016. március 17-én rendkívüli vizitációt tartottunk. Meglepetésünkre éppen a Budapest-Szabadság téri gyülekezettel való együttműködési megállapodás pillanatában érkeztünk meg.

A gyülekezet helyzetével kapcsolatos kérdések zömét a presbitérium jelen lévő tagjaival megbeszéltük, ennek tapasztalatait a következőkben foglaljuk össze:

„A presbitérium egybehangzólag vallja, hogy a gyülekezet helyzete aggasztó, változásra és változtatásra van szükség, de a kibontakozásra vonatkozóan nincs elképzelése.

•          A presbiterekben élénken él a gyülekezetből eltávozottakkal kapcsolatos megbántottság, a hozzájuk kötődő ügyek állandó feszültségforrásként bénítják a cselekvőképességet. Egyesekben az eltávozók feletti ítélkezési és igazságtételi szándék él.

•          A presbitérium a helyzet jobbítását külső segítségtől, egyházi felsőbbségtől várja, de a segítség konkrét formáját nem tudja megnevezni.

A tennivalókat pedig megfogalmaztuk:

•          Mint az egyházközség vezető testületének, a presbitériumnak a feladata a gyülekezetből korábban eltávozottakkal kapcsolatos ügyek végleges lezárása, a békés gyülekezetépítés feltételeinek megteremtése, az ezt biztosító intézkedések megfogalmazása, missziói tervben rögzítése és következetes végrehajtása.

•          Különösen fontosnak tartjuk a presbitérium tagjainak személyes példamutatását a keresztyén lelkiség megélésében, a gyülekezet szolgálatában; vonzóvá téve ezzel a gyülekezethez tartozás és azért áldozat vállalás gyakorlatát a gyülekezet kevésbé aktív tagjai és a kívülállók előtt egyaránt.

•          Mindezen szempontok érvényre juttatásában - azaz a gyülekezeti élet átfogó rendezésében, az egyházközség lelki és anyagi növekedési pályára állításában - egyetemes felelősség hárul a presbitérium elnökségére, vagyis az egyházközség lelkipásztorára és gondnokára. A bibliai missziói parancsnak engedelmeskedve - tanítvánnyá tétel a feladata minden gyülekezeti elöljárónak, illetve hívő embernek - a kívülállók számára is hirdetni kell az evangéliumot!"

****

2016 januárjában Horváth Géza pasaréti lelkipásztor, jelezte, hogy az általa pásztorolt gyülekezet Nógrád megyében (Drégelypalánk, Érsekvadkert, Patak, Szirák, Bér és Mátranovák településeken) cigánymissziót folytat és támogat. A szolgálat misszionáriusa Suhai György presbiteriánus lelkipásztor, pasaréti pótpresbiter. (A missziót Suhai György amerikai gyülekezete, a pasaréti gyülekezet és a HEKS támogatja.) A területileg illetékes Balassagyarmati, Perőcsényi, Hatvani és Salgótarjáni lelkészek közül csak Molnárné Tóth Erzsébet jelezte, hogy ismeri a szolgálatot és korrekt kapcsolatban vannak egymással. Több településen párhuzamosan és egymás tudta nélkül folyik a szolgálat. Ellenben Dani Eszter, a Missziói Iroda vezetője „partnerszervezetnek tekinti" a formálódó közösséget.

Ismételten megkerestem Czuni-Kenyeres József lelkipásztort, aki a helyzet megismerése után rövid tapasztalatait is megfogalmazta: „Suhai György azt mondja, hogy egy hosszabb együttmunkálkodás után adná át a vezetést annak, aki ezt vállalja. Ha lesz rá jelentkező. Persze ezt máshogy nem is lehet, ha hirtelen elmenne, lehet hogy a misszió is megszűnne. Mondtam neki, hogy el fogok menni néhány alkalomra és meglátjuk hogyan fogadnak. Ha igénylik, szívesen hirdetek Igét nekik. Hosszabb távon saját missziós lelkészben gondolkodik, de azt hiszem ehhez tízszer ekkora gyülekezet kell. Ő azért szeretné, hogy a Református Egyház vegye át, hogy református misszió folyjon."

Terveink szerint az ősszel minden érintettet szeretnénk egy asztalhoz ültetni, megismerve a laikus és teológus szolgálókat, céljaikat valamint református gyülekezeteink véleményét és tervét.

***

Többszöri időpont egyeztetés után 2016. március 4-én leültem beszélni Sipos Bulcsu Kadosa lelkipásztor úrral.  Ismertettem nagytiszteletű úrral az esperesi értekezleten elhangzottakat, valamint azt, hogy egyházmegyénk elnöksége ismét napirendre tűzi hatályban tartási kérelmét, amennyiben nyilatkozik arról: hogy a későbbiekben lelkészként szeretne szolgálni, egy tisztázó beszélgetésen vesz részt megyei tanácsülésünkön.

A korrekt személyes megbeszélésen nagytiszteletű úr kijelentette, hogy a kérelmében megfogalmazottak alapján kész lelkészként szolgálni. Ellenben csak olyan nyilatkozatot tud aláírni, amely figyelembe veszi jelenlegi élethelyzetét. A jelenlegi egyházi törvényeket és szabályrendeleteket ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Nagytiszteletű úr a 2016. április 30-án tartott tanácsülésen megjelent, a feltett kérdésekre adott válaszok alapján a tanács többségi titkos szavazással hozott határozatában úgy döntött, hogy nem terjeszti ismételten közgyűlésünk elé Sipos Bulcsu Kadosa lelkészi képesítésének hatályban tartásának kérdését, hanem az Érdligeten hozott közgyűlési döntést terjeszti fel ismételten a Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűléséhez.

***

Kalendárium

2015. június 24-25 között egyházmegyei gondnok úrral együtt első alkalommal vettünk részt a Generális Konventen. Augusztus 29-én a vámosmikolai reformátusok 25 éves templomuk hálaadó alkalmán Matyó Lajos egyházmegyei főjegyzővel közösen szolgáltam.  Másnap öregdiákként az ugyancsak 25-éve indult Budapesti Baár-Madas Református Gimnázium hálaadó ünnepi istentiszteletén vehettem részt.

Szeptember 4-én egyházmegyei tanácsülést tartottunk. 12-én -sajnos nélkülem- a Csontváry kiállítás tematikus tárlatvezetésén voltak lelkipásztor és hitoktató testvérink. 18-án az esperesi kollégium előkészítése volt egyházkerületi székházunkban; 20-22 között pedig a plenáris ülés volt Berekfürdőn. Másnap megtarthattam „szűzbeszédemet" a zsinati tanács ülésén. Szeptember 26-án a váchartyáni gyülekezet adott otthont egyházmegyei ifjúsági csendes napunknak.

Október 4-én a SZRG kápolnájában gondok úrral és szentendrei testvéreinkkel közösen adtunk hálát, megköszönve Dr. P. Tóth Béla lelkipásztor testvérünk 33 évig tartó hűséges szolgálatát. 10-én Püspök úr Igét hirdetett a tahitótfalui gyülekezet-gyülekezeti ház felújítása okán rendezett- hálaadó alkalmán. Magam imádsággal és áldással szolgáltam az istentiszteleten. Október 11-én kezdődtek egyházmegyei tanulmányi napjaink Mátraházán (okt. 14-ig). A hét címe: migráció, bevándorlás; szolgálóink pedig: Dr. Szabó István, Dr. Szűcs Ferenc és Dr. Karasszon István voltak. Az első napot együtt tölthettük kebelbeli gyülekezeteinkből teológiai tanulmányokat folytató hallgatókkal. (15 hallgatóból 12 vett részt az alkalmon.)

Október 16-án a szadai gyülekezet adott otthont a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjelnek.

Minden esztendőben közös lehetőségünk egy épülő templom támogatása. 2015-ben az országos adakozás (október 25.) támogatottja az erdőkertesi református templom volt. A majdnem 20 millió forintos országos gyűjtésből egyházmegyei közösségünk adománya: 2.912.965 forint volt.

2015. november 7-én női csendes napot tartottunk Pátyon; témája: éveink múlása, Jézussal a hétköznapokban. November 12-én Budapesten egyházkerületi közgyűlés, este pedig lelkészszentelés volt. Ekkor szenteltük lelkipásztorrá Fodor István diósdi beosztott lelkészt. November 15-én Csoma Áron lelkipásztor beiktatása volt a Tinnye-Piliscsabai Református Társegyházközség második lelkészi állásába. (Sajnos megyénkből csak néhány lelkipásztor/4/ vett részt az ünnepi alkalmon) 28-án hagyományosan a fót-központi gyülekezetben tartottuk meg egyházmegyénk presbiteri csendes napját. Közöttünk szolgált Dr. Tőkéczki László egyházkerületi főgondnok úr.

December 3-án egyházmegyénk gondnoka köszöntötte a KRE HTK hallgatóit, majd közösségünk meghívta ebédre a KRE HTK professzorait és hallgatót. 7-én adventi lelkészértekezletet tartottunk Erdőkertesen; december 9-én pedig egyházkerületi tanácsülés volt a székházban. December 15-én közgyűlést, majd ezt követően tanácsülést tartottunk Verőcén. Közgyűlésünk módosította a kebelbeli gyülekezetek egyházmegyei befizetési kötelezettségét, mely a 2016-tól a I.,II, III.1 költségvetési sor 7,5%-a; a missziói egyházközségeknél 2,5%, mely évente 1-1% százalékkal növekedhet. Felállítottuk az egyházmegyei LSZA-t. A lelkipásztorok gyülekezeti készpénzes javadalmuk 3%-át ajánlhatják fel erre a célra. (A határidőig 32 lelkipásztor tette meg mindezt). Elhatároztuk továbbá (GYÜSZA), hogy minden húsvét utáni második vasárnap perselypénzét legfeljebb három kebelbeli kisgyülekezet között osztjuk szét. 2016 támogatottjai a torbágyi, szokolyai és pilisvörösvári reformátusok lettek. A kebelbeli egyházközségek -áprilisi- felajánlásából (2.053.325 Ft), gyülekezetenként 685.000 forint támogatást tudtunk kiutalni.

Karácsony ünnepében új kihívást jelentett számomra/számunkra az ünnep másnapi istentisztelet, s annak közvetítése a Kossuth Rádióban.

Az új esztendő első kedves hírét január 16-án kaptam: a Vác-Alsóvárosi Református Missziói Egyházközség Hősök Emléktemploma január 4-én megkapta a használatbavételi engedélyt. Az építkezés és a pályázat lebonyolításában most is köszönjük egyházkerületünk támogatását!

2016. január 3-tól DMREK esperesi kollégium, 11-én egyházkerületi lelkészértekezlet volt. Január 24-én Püspök úr szolgált a pomázi templom megújításáért hálát adó közösség istentiszteleti alkalmán. 29-én egyházmegyei tanácsülésünkön elfogadtuk egyházmegyénk zárszámadását és költségvetését. Meghatároztuk a 2016. évi prioritásokat, s megerősítettük esperesi hivatalvásárlásra vonatkozó határozatunkat.

Január 31-én Kertész Dániel VI. évfolyamos hallgató vizsgaprédikációján és minősítésén vettem részt; az ezt követő héten pedig adat egyeztetésre hívtuk egyházmegyénk lelkipásztorait.

2016. február 6-án egyházmegyei ifjúsági vezetőképzés volt a Szentendrei Református Gimnáziumban. Február 7-9 között országos esperesi kollégiumon, február 11-én pedig egyházkerületi tanácsülésen vettem részt. 15-én megtörtént az Érd-Parkvárosi Református Egyházközség hivatal átadás/átvétele, melynek felügyeletét egyházmegyénk elnöksége végezte. Másnap Fördős Attila polgármester úrral tekintettük át a vác-alsóvárosi gyülekezet adósságát, s a rendezés lehetséges formáját. 19-én a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye presbiteri és gondnoki alkalmán: A presbitérium, mint közösség és a presbitérium kapcsolatrendszerei címmel szolgáltam Mátraházán; február 28-án a szigeti kiskör presbiteri továbbképzésén egyházmegyei gondnok úrral együtt tartottunk egy-egy előadást.

2016. március 7-11. Mátraházán - több, mint 70 testvérünk között- szolgáltunk egyházmegyénk presbiteri és gyülekezeti munkás hetén. Március 18-án lelkészértekezletet tartottunk Veresegyházon, virágvasárnap délutánján pedig Püspök úr szolgálatát követően beiktatattuk Gergely Szabolcs isaszegi lelkipásztort.

Április 5-én egyházmegyénk is aláírta az OTP keretszerződést. 10-én vasárnap önkéntes szószékcserével tartottuk meg közösségünk első szolidaritási vasárnapját. Délután Püspök úr szolgálatát követően helyeztük el a csömöri református templom és gyülekezeti ház alapkövét.

Megyénkben március 29. és április 29. között zajlott a vizitáció. Általánosságban szép rendet találtunk, ám néhány alapkérdésben évek alatt sem történt változás. Sipos esperes úr minden küzdelme ellenére még mindig találtunk a közegyház nevére bejegyzett templomot, a gazdasági törvényben megjelölt pénztárbizonylat helyett indigós változatot. Összevisszaság jellemezte a presbiteri jegyzőkönyveket, ezért mindehhez jegyzőkönyv készítési mintát bocsátottunk ki.

Április 20-án országos esperes-gondnoki alkalmon voltam. 23-án, Gödöllőn egyházmegyénk hagyományos focikupáján a Budaörsiek diadalmaskodtak, másnap 17 énekkar szolgálatával Tahitótfalui Református templomban tartottuk kórus találkozónkat.

Április 21-én az érdi polgármester úrnál járunk. Látogatásunk elsődleges oka az életveszélyes érd-központi parókia körül megjelent kérdések tisztázása volt. A város ugyanis a szomszédos iskola tornacsarnokának építése miatt -parkolónak- megvásárolná a leromlott állapotú ingatlant. Kértük, hogy a kérdés rendezésénél ne csak a pénzügyi kiegyensúlyozottságra, hanem a parókia funkciójának figyelembe vételére is terjedjen ki a megállapodás tervezet.  Nem várt lehetőséget is megemlített polgármester úr: egy felújított iskolát adna át gyülekezeti fenntartásra. Természetes, hogy mindehhez az érdi három református gyülekezet békés megállapodása is szükséges.

2016. április 30-án, Pomázon tartottuk a vizitációk beszámolóját napirendre tűző egyházmegyei tanácsülésünket.

2016. május 6-án egyházkerületi közgyűlés volt, melyen a zsinati tanács rendes tagjának választottak. Másnap legnagyobb fiúnk konfirmációi vizsgája, majd fogadalomtétele volt. 11-én zsinati gyűlésen 22-én pedig Kolozsváron az Egység Napján vettem részt Esztergály Előd lelkipásztor és Ladányi Károly főjegyző úrral. Május 26-án kecskeméti egyházkerületi levéltárba helyeztük el a Pesti Református Egyházmegye iratanyagát (1942-1952) és az Északpesti Református Egyházmegye iratanyagát (1952-2004); Az irat mennyisége: 33 kötet, 159 doboz és 1 csomó. Köszönjük Osváth Zsolt és Koncz Zoltán testvérünk gondos és szakszerű munkáját.

2016. június 1-jén zsinati tanácsülésen vettem részt. Június 5. délutánján pedig Püspök úr szolgálatát követően beiktattuk Dr. Harmathy András szentendrei lelkipásztort, valamint áldást kértünk felesége Dr. Harmathy Andrásné szolgálatára.

 

 

Választások

2015. november 4-én váratlanul lemondott egyházmegyei tisztségéről Mohácsy István jegyző testvérünk. Közösségünk 2015 decemberében Zmák Júlia, gödöllői presbiter testvérünket választotta meg az ÉPREM világi jegyzőjének.

Új gondnoka van a biai, érdi, érdligeti, mogyoródi, nagymarosi és pomázi gyülekezetnek.

Lezárult a választási eljárás a Szadai Református Egyházközségben. A választásra 2015. július 21-én került sor, a concessát pedig 2015. július 15 határnappal állítottam ki. Sándor Levente lelkipásztor júliusban elfoglalta új szolgálati helyét, s a gyülekezet szépen felkészült a szeptember 27-én tartandó beiktatásra.

Gergely Szabolcs lelkipásztor lelkészi képesítésének honosítására szeptemberben került sor, így a sikeres vizsga után szeptember 20-án a júliusban elhalasztott választás is megtörténhetett.

Dr. P. Tóth Béla szentendrei lelkipásztor testvérünk 2015. augusztus 1-jétől nyugállományba vonult. A lelkipásztori szolgálatot helyettesként Szénási László nyugdíjas lelkipásztor látta el. A Szentendrei Református Egyházközség presbitériuma meghívta, majd 2015. november 22-én megválasztotta új pásztorául Dr. Harmathy Andrást.

Dr. Vassné Baki Ilona érd-parkvárosi lelkipásztor testvérünk szeptember 1-jétől nyugdíjba vonult. Az érd-parkvárosi gyülekezet presbitériuma pedig meghívta, majd 2016. január 10-én megválasztotta új pásztorát, Fekete Ágnest.

Szaszák Imre törökbálinti lelkipásztor testvérünk 2016. szeptember 1-jétől kíván nyugdíjba vonulni.

Személyi ügyek

2015. július 16-án megszületett Árvavölgyi Kincső, Árvavölgyi Béla és Szatmári Ibolya tahitótfalui lelkipásztorok első gyermeke.

2015. szeptember 23-án megszületett Máthé András, Máthé Zoltán egyházmegyei beosztott lelkipásztor első gyermeke.

2015. november 16-án megszületett Tar Bolda Liliom, Tar Zoltán gödöllői beosztott lelkipásztor harmadik gyermeke.

2016. január 26-án megszületett Ruzsa-Nagy Teofil, Ruzsa Nagy Zoltán doktorandusz második gyermeke.

2015. június 20-án kérte Isten áldását közös életére Gulydi Sándor és Gulydi (Szabó) Éva péceli beosztott lelkipásztor.

2015. július 3-án életének 63. évében hazatért megváltó Urához Kern Mária református lelkipásztor, főiskolai docens. Temetése 2015. július 16-án volt Szentendrén.

2015. augusztus 26-án életének 76. évében elhunyt Demeter Levente. Presbiter testvérünk hosszú időn keresztül a Ráday Nyomda vezetőjeként szolgált közöttünk. A család kérésére presbiter szolgatársunkról 2015. szeptember 12-én 17 órakor megemlékezést tartottunk pomázi templomunkban.

Életének 76. évében hazatért megváltó Urához Kalmár Sándor nyugalmazott református lelkipásztor. Temetése Fóton 2015. szeptember 22-én volt.

2016. június 4-én, 62 évesen Tariska Zoltán nyugdíjas lelkipásztor testvérünket az Úr Jézus hazahívta. Temetése 2016. június 25-én 11 órakor lesz a fóti reformatus temetőben.

Kirendelések/visszarendelések/átrendelések

Kérésemre Dr. Szabó István Püspök úr 2015. május 14-én kezdődő hatállyal a Gyöngyösi Református Egyházközségben végzett beosztott lelkészi szolgálatából felmentette és rendelkezési állományba helyezte Kiss Tamást.

2015. június 1-től határozatlan időre Dr. Szabó István Püspök úr Vida Szabolcs lelkipásztort rendelete ki a Leányfalui Idősek Református Otthonában végzendő szolgálatra. A fenti határnappal Kozma Ferenc rendelkezési állományból kapott beosztott lelkészi kirendelést a Budapest-Újpalotai Református Missziói Egyházközségbe.

2015. július 1-jén kezdődő hatállyal Püspök úr a Péceli Református Egyházközségből a Dombóvári Református Missziói Egyházközségbe rendelte át beosztott lelkészi szolgálatra Sípos Előd Zoltánt.

2015. szeptember 1-jén kezdődő hatállyal Püspök úr a Gödöllői Református Egyházközségből a Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközségbe rendelte át beosztott lelkészi szolgálatra Lénárd Zsuzsannát.

2015. szeptember 1-jétől-2020. augusztus 31. közötti határozott időtartamra Dr. Szabó István Püspök úr Görcsös Éva lelkipásztort rendelete ki vezetőnek a Juhász Zsófia Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézményébe.

2015. november 1-jétől-2016. augusztus 31. közötti határozott időtartamra Dr. Szabó István Püspök úr Juhász Ferencné Müller Nikolettát rendelete ki a Gödöllői Református Egyházközség beosztott lelkipásztorául.

2015. november 1-jétől Dr. Szabó István Püspök úr Molnár Ambrust rendelte ki a Balassagyarmati Református Egyházközség beosztott lelkipásztorául.

2015. április 22-én a Zsinat Elnöksége határozatlan időre, illetve visszavonásig kirendelte Regius Judit lelkipásztort az Egységes Lelkészképesítő Bizottság koordinátori feladatainak ellátására.

2016. január 1-jétől a Zsinat Elnöksége határozatlan időre, illetve visszavonásig Fekete Ágnes lelkipásztort bízta meg a MRE református rádiós adások felelős szerkesztői tisztségével járó feladatok ellátására.

2016. január 1-jétől Dr. Szabó István Püspök úr Dr. Harmathy Andrásnét rendelete ki a Szentendrei Református Egyházközség beosztott lelkipásztorául.

Egyéb személyi kérdések

2015 nyarán meglepődve olvastam, hogy Dr. Füsti-Molnár Szilveszter rektor úrtól Nánási Éva hatodéves, gyakornoki szolgálatára való kirendelést kapott 2015. augusztus 15-től az Üröm-Pilisborosjenői Református Társegyházközségbe. Az egyházkerületeken átívelő rendelkezés sok nehézséget és terhet jelentett mind mentorának, mind pedig az egyházmegye elnökségének.

2015. november 2. és 25. között éves rendes szabadsága terhére Árvavölgyi Béla családjával együtt Bécsbe utazott, hogy doktori dolgozatához kutatásokat végezzen.

2016. május 12-én lejárt Rémes Renáta GYES időszakra vonatkozó lelkészi szolgálatának szüneteltetése. Testvérünk azonban családi okok miatt nem tudta felvenni a szolgálatot.

Végül megköszönjük az Úristen minden ajándékát, feddését.  Minden dolgunkat, hiányunkat kipótolta. Családommal együtt köszönöm minden Testvérünk imádságát, segítségét!

Soli Deo Glória!

 

Páty, 2016. június 17.

 

Nyilas Zoltán

esperes

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 122, összesen: 444291

 • 2020. július 13., hétfő

  Miért van hatalma a médiának, és miért nem szolgáltat mégsem igazságot? Cikksorozatunk második részében a média igazságáról és az újságírók feladatáró...
 • 2020. július 12., vasárnap

  A koronavírus miatti járványügyi helyzet nem csupán nehézségeket és kihívásokat jelentett a Bethesda Gyermekkórház számára, de számos apró csodát és r...
 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...