Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Ima a gyülekezeteinkért

Egy kezdeményezés alapján az egyházmegye gyülekezetei az év minden vasárnapján, illetve hetében egy-egy megyén belüli gyülekezetért imádkozik. A gyülekezetek konkrét témákat adnak.

december 22-től december 28-ig Verőce

Istennek adunk hálát: A 2018 év minden ajándékáért
A gyülekezetünk további erősödéséért,
Intézményünkért,
Gyermekközösségünkért,
Énekkarunk újra megalakulásáért,
Imádkozunk: A parókia felújításáért,
Az ehhez szükséges forrásokért,
A lelkészválasztásért 2019-ben,
A kosdi gyülekezet minden ügyéért,
Hittanosainkért,
Egyházunk és egyházmegyénk további erősödéséért.

december 16-től - december 22-ig Veresegyház

Hálásak vagyunk:
az iskoláért, az ott tanuló 430 gyermekért
az épülő tornateremért
az ifjúságért munkálkodó lelkes munkatársakért
a közel hetven hittanos csoportért, ahol közel ezer gyermeknek hirdethetjük heti rendszerességgel az evangéliumot
a „Veresi Cseppek” áldott közösségéért
a Baba-Mama Kör tagjaiért, lelki növekedésükért
A Nőszövetség áldott tevékenységéért
az évtizedek óta napi rendszerességgel hűségesen szolgálókért, imádkozókért
a „Gyógyulj az Úrban!” bibliakörért
a gyógyulás útjára lépett betegeinkért
zarándokutunkért az apostolok nyomában, ahol 88-an épülhettünk lelkiekben
Imatémák:
Az elerőtlenedett szolgálók helyébe állítson újakat az Úr.
A református iskola pedagógusaiért, hogy Krisztus szeretete legyen rajtunk nyilvánvaló a gyermekek, a szülők és egymás felé.
Adjon az Úr megoldást az iskolaépítés befejezésére.
A templom egyre inkább sürgető renoválásáért.
A Presbitérium szolgálatban való megújulásáért. Minden szolgálattevő vegye komolyan és tekintse Krisztus előtti felelősségének szolgálatát.
A karácsonyi ünnepi szolgálatokért, hogy Krisztus érkezésének jó híre járja át a szíveket.

december 9-től - december 15-ig Váchartyán és Erdőkertes

Hálaadásaink:
- Ebben az évben is szólt egyházunkban, és a gyülekezetünkben is az evangélium. Ennél nagyobb kegyelmet nem tudunk elképzelni ebben az Édentől Keletre felépült világban. Voltak, akik értették.
- Emellett örültünk a táborainknak, nagy áldás részt venni az Úr munkájában, végignézni egy-egy élet formálódását, hitre jutásokat, megerősödéseket.
- Hálaadásunk, hogy sikerült a váchartyáni templomot és parókiát kívülről felújítani és ígéret szerint a fűtést is korszerűsíteni tudjuk (a födémszigetelést már készítik is).
- További hálaadásunk, hogy a szórványfalvainkba tudunk indulni (Kisnémediben istentiszteletet tartottunk november utolsó vasárnapján, és az ottaniak szeretnék, ha valamilyen rendszerességgel lehetne ott, sőt Püspökszilágyon is református istentisztelet).
- Hálaadásunk még, hogy 2019. január 1-jével megalakul az Erdőkertesi Református Missziói Egyházközség, így mind Váchartyán, mind Erdőkertes központtal megalakulhat egy-egy kis missziói központ (kitekintéssel a környező falvakra is).

Könyörgéseink:
- A januártól elkezdődő új helyzethez - amit Isten áldásaként él meg mind a két jelenlegi gyülekezetrész (Váchartyán és Erdőkertes) - az Úr további áldásaira lesz szükség. Segítsen az Úr meglátni az Ő akaratát, a leendő két külön presbitériumnak sikerüljön megtalálni a helyét és feladatát az új rendben.
- Ehhez kapcsolódóan: a váchartyáni gyülekezetbe megfelelő lelkész(család) kerülhessen, a jelenlegi lelkészcsalád Erdőkertesre költözése pedig az ottani szolgálatokat megerősíthesse.
- Adjon erőt és vezetést az Úr a további misszióhoz a központi falvakban és a szórványok felé is.
- Gyülekezeti tagjaink hitükben erősödhessenek, és találják meg a helyüket a közös misszióban. Védje meg az Úr a szolgálókat a családi, egészségügyi és egyéb kísértésekben.
- Adjon az Úr gyógyulást szolgálatból kiesett testvéreinknek (rákos betegség, válás, egyéb válsághelyzetek miatt).
- Segítsen az Úr a 25-30 év alatti korosztály(ok) felé történő misszióban, akik valami egészen másféle világban nevelkednek fel. Adja az Úr, hogy tudjuk integrálni hittanos és konfirmandus gyermekeinket a gyülekezetbe, még inkább Isten szeretetének légkörébe.

december 2-től - december 8-ig Vác -Felsőváros

Háladással vagyunk az Ige hirdetésért, a gyülekezet növekedéséért, fiatal családokért, idősebbek hűségéért, Isten ügyének szolgálatában állhatatosak munkájáért.

Könyörgésre az ebben az évben 50 éve elhunyt Karl Barth adventi imádságának utolsó részletével hívunk:

„…Légy közöttünk, amikor most ebben az időben, az ünnep előtt még egyszer közösen arra akarunk felkészülni, hogy Őt, mint a Te ajándékodat fogadjuk! Te tedd meg, hogy itt helyesen szóljunk, hallgassunk és imádkozzunk: háládatos csodálkozással azon, amit mindannyiunkkal cselekedni akarsz, amit mindnyájunk felől határoztál, amit mindannyiunkért már megtettél. „

Barth Breviárium. in: Nemzetközi Theológiai Könyv. 12. Ablonczy László (ford.), Dr. Szathmáry Sándor (szerk). MRE Zsinati Iroda, Tanulmányi Osztály, Budapest, 1993. 427.

november 25-től - december 1-ig Vác - Alsóváros

Hálát adunk Istennek: Templomunkért, az ott folyó gyermek és felnőtt alkalmakért. Hálára indít, hogy nőtt a szolgálók száma a gyülekezetben,
külön ajándék, hogy többen is szolgálnak a gyerekek között.
Hálásak vagyunk házaskörünkért, imádkozó gyülekezeti bibliakörös tagokért.

Imakérésünk:
Kérjük Istent a hittanos gyermekekért, a leendő konfirmandusokért, a missziói szolgálatban résztvevőkért. Urunk áldását kérjük parókiavásárlásunkra és Istentől kérjük el leendő lelkipásztorunkat.

november 19-től 25-ig Üröm - Pilisborosjenő

Gyülekezeteink hálásak az Élő Isten felé a hittanosaink és konfirmannusaink nagy száma miatt, valamint, hogy az Úr Jézus megáldja közös gyülekezeti programjainkat, s különösen is a "Szépkorúak" Bibliakörét, akik komoly imahátteret jelentenek a számunkra! Imakérés továbbra is a templomtornyunk kivitelezőjének a megtalálása, továbbá, hogy az ifjú és érett házasaink megértsék a templomozás fontosságát, s éljenek a gyülekezet kínálta lehetőségekkel! Imádkozzunk hittanos gyermekeink lelki napjaiért, amelyeket külön az alsósoknak, s a felsőseinknek tartunk Bécsben, a Stefans Kirchében. Hálásak vagyunk a Gyulafehérvári Református Gyülekezet testvéri kapcsolatáért, közös szolgálatainkért!

november 12-től 18-ig Törökbálint

Köszönjük az Egyházmegye gyülekezetei állhatatos imádságát annak reménységében, hogy „nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének” (Jak 5,16).

Áldjuk és magasztaljuk a mindenség Urát, hogy ebben az évben ünnepelhetjük önállóvá válásunk 70. évfordulóját. Megannyi mélységet és próbatételt túlélhettünk Isten kegyelméből, mely reménység szerint tisztított bennünket.

Kérjük a Szentlelket, hogy a Krisztus indulata munkálkodjon bennünk Isten dicsőségére, abból a célból, hogy mindenkor időszerű biblikus választ tudjunk adni a felmerülő kérdésekre.

Hadd érjük el mindannyian hitünk célját: lelkünk üdvösségét.

november 4-től - november 11-ig Tök

"Mielőtt kiáltanának , Én felelek, ők még beszélnek és Én már meghallgattam." (Ézs.65:24)
Hálával gondolunk Isten naponkénti gondoskodására és ajándékára, hogy egymás terhét hordozhatjuk testvéri közösségben.
Az imalánchoz Isten Igéjének biztatásával kapcsolódunk, valamint ennek reménységével és örömével tekintünk előre:
1./ műemlék orgonánk felújításának megkezdésére,
2./ a felelősségteljes presbiterek szolgálatára,
3./a gyülekezeti életet segítő munkatársi kör kialakítására,
4./a keresztyén élet igényességével, kíváncsiságával szeretnénk napról-napra megújulni abban, hogy mi Isten akarata, hogyan fogadhatjuk el és miképpen cselekedhetünk annak ismeretében,
5./ a 2019. év júliusában a nyugdíjazás miatt megüresedő lelkészi állás betöltésének lehetőségére.

október 28-tól - november 3-ig Torbágy

Sokat jelent nekünk tudni, hogy értünk is imádkoznak! Hála van szívünkben a testvéri imaközösségért,ezért a gondolatért, hogy egymást is hordozzuk az Úr előtt!Hálásak vagyunk, hogy megvehettük a templommal szomszédos ingatlant, és lesz templomkertünk,nagyobb terület a gyermekeknek játszani, ill.családi programokat, konfirmandusoknak szalonnasütést szervezni...
Hálásak vagyunk a sok gyülekezeti tagért, akik nem kis összefogással,egész nyáron hétvégéről hétvégére jöttek és társadalmi munkába
segítetek a romos épület lomtalanításában és bontásában.
Hálásak vagyunk, hogy gyarapodunk, a lakóparkból újabb családok kapcsolódtak be az egyházi életbe.Hálásak vagyunk a sok keresztelőért! Imádkozunk ezekért a családokért, hogy megmaradjanak a gyülekezetben.Hálát adunk a nyári többgenerációs hetünkért, annak minden áldásáért, melyet még most is érzünk.Szép számmal kezdték a tanévet konfirmandusaink, imádkozunk értük, hogy megtérhessenek, és gyümölcsöző legyen az életük.
Keresünk kántort, mert sajnos tavasszal külföldre ment dolgozni a kántorunk.
Vágyunk, hogy többen is jöjjenek az imaközösségbe, és növekedhessen a gyülekezet magva.Imádkozunk, hogy a gyülekezettől eltávolodó testvérek, visszataláljanak az Úrhoz.Kérjük az Urat különösen is 2 hittanos gyermek családjáért, ahol a szülők nagy krízisben vannak, válás szélén.

október 21-től - október 27-ig Tahitótfalu

Hálaadás van a szívünkben: - ezért a lehetőségért, hogy az egyházmegye gyülekezeteit is konkrét imádságban hordozhatjuk

- hogy hangozhat az Ige hétköznap és vasárnap egyaránt

- a baba-mama körért, imaóráért, hittanórákért, ifjúsági alkalmakért, konfirmációi előkészítőért, énekkarért

- az orgona felújításáért és a hálaadó istentiszteletért, koncertért.

Imakéréseink: - az igehirdetésért, hogy minden alkalom élő és ható lehessen

- gyülekezetbe járókért, hogy szeressék az Urat, akarják Őt követni. Merjenek segítséget kérni, ha elakadtak a hitben.

- gyülekezetünk egységéért

- a fiatalok között végzett szolgálatért

október 14-től - 20-ig Szokolya

Hálaadás

A nyári ifis kirándulásért, a 40 fős Missziós tábor áldásaiért
A bővülő hittanos csoportokért
Az egységes, gyülekezete sorsát szívén viselő, aktív, imádkozó presbitériumért
A kialakuló kapcsolatokért, barátságokért
A Templomfelújítás előrehaladásáért, az elkészült kiviteli tervekért

Könyörgés
A gyülekezet megújulásáért, hitbeli, létszámbeli gyarapodásáért
A hittanos gyermekek és családjaik felé végzett szolgálatokért, hogy sikerüljön őket is integrálni a gyülekezetbe
A diakóniai szolgálat megújításáért
Bölcsességért a templomfelújítás további szakaiban. A kivitelező kiválasztásában, a munka ütemezésében.
Az adventi evangelizációért

október 7-től - október 13-ig Szigetmonostor

Amiért hálát adunk:
1. Presbitériumunkért

2. Az ovis hittanra sok gyermek jelentkezett

3. Rancz Lajos Isten dicsőségére megjavította a középső harangunkat, ami több mint egy éve nem szólalt meg.

4. Az egy éve elkezdett imaórákért

5. Hogy a bibliai közösségbe egy fiatal házaspár is bekapcsolódott

6. Az Egyházmegyétől kapott építési támogatásért, melyből a gyülekezeti ház felújításában  előbbre léphetünk.
7. A nyári gyermek és ifis táborunkért, az ehhez kapott egyházmegyei missziós támogatásért.

8. Idén is kapcsolódtak be újak a gyülekezet közösségébe

Amiért könyörgünk:
1. Gyülekezeti házunk felújításához jól keressünk és találhassunk kőműves kivitelezőt.
2. Októberi családos délelőttünk megvalósulhasson.
3. Novemberi lelkigyakorlatunk meg tudjon valósulni Dobogókőn.
4. Gyülekezetünk az adományainkból és a szálláshely bevételeiből továbbra is fenn tudja tartani magát.
5. Gyülekezetünk gondnoka számára azt a gyógyító kegyelmet, hogy  két bot helyett eggyel tudjon járni. Ehhez lába izomzatának kell megerősödni. Vágya, ez, amit többször elmondott nekünk. Már ennek is örülne, ha idáig eljutna.

6. Gyülekezet lelkipásztoráért, hogy családjában átélt nagy törés után lelkében, hitében, szolgálatában erősödhessen.

szeptember 30-tól - október 6-ig Szentendre

Úgy látjuk, a Szentendrei gyülekezetnek a legnagyobb szüksége az, hogy megértse és megélje az igét:

"ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá,..." 1Pt 2:5. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan épült, bővült a gyülekezet mind épületek, mind létszám tekintetében. Most is bővül gimnáziumunk, óvodánk- hála legyen érte!

Ugyanakkor tudjuk, hogy nem a számok és nem a négyzetméterek minősítenek bennünket, hanem az, hogy bennünk történik-e az istentisztelet, hogy mi magunk mint Isten "szent papsága" állunk és szolgálunk-e előtte. Ezért, amikor értünk imádkoztok, kérünk benneteket, hogy a hálaadáson túl, kérjetek áldást a belső épülésünkre, növekedésünkre és ennek legfőbb színtereire:

Az istentiszteletre,  a Tanúim lesztek presbiteri képzésünkre, a bibliakörökre, a most induló baba-mama körre és a szerveződő ifjúsági munkára.

 

szeptember 23-tól - szeptember 29-ig Százhalombatta

Hálaadás:

A nyári hittanos és családi táboraink áldásaiért.

A gyülekezeti tagok által a templomtoronyban végzett munkálatokért.

A hittanos tanév kezdéséért, az ebben szolgálókért.

A sokféle szolgálatot vállaló gyülekezeti tagokért.

Könyörgés:

Az ifjú szívek indíttatásáért, hogy ne csak elvétve, hanem rendszeresen vegyenek részt az ifjúsági bibliaórákon.

A gyülekezet súlyos betegeinek gyógyulásáért.

A hittanos gyermekek és szüleiknek a gyülekezetbe való aktívvá válásukért.

A gyülekezeti munkából kiesők pótlásáért.

 

szeptember 16-tól - szeptember 22-ig Szada

Hálaadás:

- Hálát adunk Istennek, hogy a nehéz időkben is megtartotta Gyülekezetünket, kifejezve ezzel, hogy nem mondott le a szadai reformátusokról, még terve van velünk.

- Hálát adunk, az új presbitériumért, amely építő munkatársi közösségként kezdte meg munkáját. Egyúttal imádkozzunk, hogy így is maradjon!

- Hálát adunk a sok keresztelőért, és imádkozzunk, hogy meg is maradjanak a családok a Gyülekezetünkben.

- Hálát adunk a nyári táborainkért: A Bibliai Angol Táborban 37, az Örömhír Táborban 50 gyermek vett részt. Hálát adunk a magvetés lehetőségéért, kérjük Istent, segítsen, hogy az elvetett magok gyökeret verjenek a gyermekek szívében és növekedjenek Isten ismeretében.

- Hálát adunk az iskolai hitoktatás lehetőségéért! Nincs olyan hittan csoport, ahol ne lenne számbeli gyarapodás. Kilenc csoportban 88 gyermek jár az iskolai hittanórákra. Nagy lehetőség, és nagy felelősség! Kérjük Isten Szentlelkét, hogy legyen ott a hittanórákon, és adjon élő Igét a szánkba, és tegye jó talajjá gyermekek szívét. (Ezen felül van az óvodai hittan, és a konfirmandus óra)

- Hálát adunk, hogy egyházmegyei támogatással, és komoly gyülekezeti adakozással elkezdődhetett a gyülekezeti házunk átalakítása. A régi esperesi hivatalt baba-mama szobává alakítjuk, hogy a kisgyermekes családok is részt tudjanak venni a gyülekezeti közösségben vasárnaponként.

- Hálát adunk az egy éve indult női Bibliaóráért, ahova egyre több asszony-, és nőtestvér jár!

- Hálát adunk a házi Bibliaórák áldásaiért, amelyeken a nyári időszakban nyitott szívű gyülekezeti tagok otthonában gyűltünk össze Isten Igéje köré.

- Hálát adunk a felnőtt konfirmációra jelentkezőkért! Idén több felnőtt is jelezte, hogy szeretne konfirmálni. Imádkozzunk, hogy megismerjék, milyen jó Istenhez tartozni, és megmaradjanak a Gyülekezet közösségében.

Kérés:

- Hálát adunk Istennek, hogy a nehéz időkben is megtartotta Gyülekezetünket, kifejezve ezzel, hogy nem mondott le a szadai reformátusokról, még terve van velünk.

- Hálát adunk, az új presbitériumért, amely építő munkatársi közösségként kezdte meg munkáját. Egyúttal imádkozzunk, hogy így is maradjon!

- Hálát adunk a sok keresztelőért, és imádkozzunk, hogy meg is maradjanak a családok a Gyülekezetünkben.

- Hálát adunk a nyári táborainkért: A Bibliai Angol Táborban 37, az Örömhír Táborban 50 gyermek vett részt. Hálát adunk a magvetés lehetőségéért, kérjük Istent, segítsen, hogy az elvetett magok gyökeret verjenek a gyermekek szívében és növekedjenek Isten ismeretében.

- Hálát adunk az iskolai hitoktatás lehetőségéért! Nincs olyan hittan csoport, ahol ne lenne számbeli gyarapodás. Kilenc csoportban 88 gyermek jár az iskolai hittanórákra. Nagy lehetőség, és nagy felelősség! Kérjük Isten Szentlelkét, hogy legyen ott a hittanórákon, és adjon élő Igét a szánkba, és tegye jó talajjá gyermekek szívét. (Ezen felül van az óvodai hittan, és a konfirmandus óra)

- Hálát adunk, hogy egyházmegyei támogatással, és komoly gyülekezeti adakozással elkezdődhetett a gyülekezeti házunk átalakítása. A régi esperesi hivatalt baba-mama szobává alakítjuk, hogy a kisgyermekes családok is részt tudjanak venni a gyülekezeti közösségben vasárnaponként.

- Hálát adunk az egy éve indult női Bibliaóráért, ahova egyre több asszony-, és nőtestvér jár!

- Hálát adunk a házi Bibliaórák áldásaiért, amelyeken a nyári időszakban nyitott szívű gyülekezeti tagok otthonában gyűltünk össze Isten Igéje köré.

- Hálát adunk a felnőtt konfirmációra jelentkezőkért! Idén több felnőtt is jelezte, hogy szeretne konfirmálni. Imádkozzunk, hogy megismerjék, milyen jó Istenhez tartozni, és megmaradjanak a Gyülekezet közösségében.

szeptember 9-től - szeptember 15-ig Solymár

Köszönjük, ha Solymári gyülekezetünk tagjaival együtt hálát adnak a megyében a közösen és egyénileg megélt Istentapasztalatokért, mindazért, amit megéltünk és elbeszélhettünk egymásnak. Kérjük Isten további áldását a gyülekezetünk életére. Kérjük Isten segítségét

-        folyamatban lévő beruházásaink sikeres befejezéséért;

-        új Haranglábunk megépüléséért;

-        30 éve felszentelt templomunk felújításáért;

-        a Gyerek istentiszteletek létszámának bővüléséért;

-        a Hitoktatásért;

-        a Presbiteri csendes napért;

-        a Gyülekezeti elvonulásokon részt vevők számának és élményének gyarapodásáért;

-        a Gyülekezeti tagok kapcsolatának erősödése;

-        azért, hogy minél többen vállaljanak felelősen feladatokat a gyülekezetben;

-        Anyagi, emberi erőforrásokért.

 

szeptember 2-től szeptember 9-ig Salgótarján

Nagy örömmel fogadta gyülekezetünk az imalánc indítását, s imaóránkon buzgón imádkozunk mindnyájatokért. Örülünk, hogy most minden egyházmegyei gyülekezet minket hordoz Isten előtt.
Imatémák: Hálaadás a békességért és szeretetért, amellyel együtt szolgál lelkész, presbitérium és gyülekezet.
Hálaadás a hittan táborért, remélve, hogy Isten Igéje munkál gyermekeink szívében.
Kérés: Hittanosok családjait sikerüljön beszeretni a gyülekezetbe.
Kérés, hogy a " Modern Városok " program keretében sikerüljön megvalósítani terveinket egy a gyülekezet számára megfelelő gyülekezeti ház építését.
Dicsőítsük együtt a mi Urunkat, hogy megőriz, megtart és vezet minket.
Köszönjük imáitokat, kívánunk sok áldást, és örömöt mindnyájatoknak, áldás, békesség

augusztus 26-tól szeptember 1-ig Pócsmegyer-Leányfalu
Hálaadással gondolunk négy nyári táborunkra (hittantábor Balatongyörökön, angol nyelvű napközis tábor, családi hétvége Mátraházán, erdélyi körút az ifjakkal).Kérjük Istent, hogy ezeknek gyümölcsei mutatkozzanak meg maradandóan a résztvevők és a gyülekezet életében.
Hálát adunk a pócsmegyeri református templomtorony építésének 200. évfordulójáért! Maga a templom 230 éves. Könyörgünk, hogy a kerek évforduló hozzon a megújulást gyülekezet életében. Legyen áldás a szeptember 30-i hálaadó istentiszteleten!
Köszönjük, hogy mód nyílik a leányfalui templom tetőzetének megújítására! Isten áldja meg az építők munkáját!
Könyörgünk a gyülekezeti hittanos, gyermek-  és ifjúsági munkáért. Isten vezérelje és segítse a szolgálattevőket!

augusztus 19-től 25-ig Tinnye-Piliscsaba

Piliscsabán:

Hálaadás betegeink élő és tántoríthatatlan hitéért, a gyógyulás reménységéért.
Hálaadás a gyülekezetben szolgálók helytállásáért. A hittanoktatók táborokban nyújtott segítségéért, az önkéntesek Lelkes szolgálatáért.
Kérjük Istent, hogy mutasson és készítsen utat a hittanos-táborozó gyermekekhez és szüleikhez, hogy a közösség élményén át megérezzék és megértsék az evangélium örömét.
Kérjük Istent, hogy adjon erőt és bölcsességet megkezdett építkezéseink, felújításaink befejezéséhez, hogy a munka és az eredmény is az Ő dicsőségét szolgálja.
Isten segítségét kérjük az előttünk álló tanévhez, az új beosztott lelkipásztorunk szolgálatához.
Tinnyén:
Hálaadás a gyülekezet tagjainak szolgálatáért az idősek a betegek és a gyerekek között.
Kérés: A gyülekezet hitének, lélekszámának erősödése, növekedése, és szolgálatának eredményességének növekedése

augusztus 12-től 18-ig a Pilisvörösvár

Köszönjük, ha pilisvörösvári gyülekezetünk tagjaival együtt hálát adtok azért, hogy tartalmas, áldott hittanos és ifjúsági táborozást tudhatunk magunk mögött. Hálát adunk azért, hogy a cigánymisszióban vállalt több éves  szolgálatunkat Urunk megáldotta és  már gyümölcsöket is láthatunk. Nem olyan régen alakult a vegyes baba-mama kör, mely számunkra is váratlan gyarapodást mutat. Külön hálát adunk azért az asszony testvérünkért, aki hittel és rátermettséggel vezeti a csoportot. Megköszönjük Istennek az aktív munkatársakat, és azokat a gyülekezeti tagjainkat akik „csupán" befogadó lelkületükkel támogatják ezt a szolgálati ágat.

Kérjétek velünk együtt Istenünket, hogy a mostanában megjelent néhány kisgyermekes család számára vonzóvá tudjuk tenni Urunk közelségét, hogy a keresztelések ne csupán látványos, tradicionális ünnepi alkalmak legyenek, hanem a családok egész életére kiható lelki élmények. Örülünk, ha velünk kéritek, hogy szolgálatinkat, a ránk bízott feladatainkat, ne szorító anyagi körülmények között kelljen végeznünk. Szeretnénk elkérni Urunktól épületeink megújulásának lehetőségét. Az utóbbi évek szép eredménye, és ezért nem győzünk hálát adni, hogy saját erőből végeztük el templomunk tetőhéjazatának cseréjét. Azonban a gyülekezeti ház felújításának befejezése és a parókia korszerűsítése is sürgető. Kérjük az imádságokat a lelkipásztor és munkatársai szolgálataiért, hogy a gyülekezet betölthesse feladatát, hogy egyre több lélekhez jusson el a megváltó, krisztusi üzenet. Imádkozatok azért velünk együtt, hogy az iskolai hittanban rész vevő gyermekeket és családjukat közelebb tudjuk biztatni a gyülekezet közösségéhez. Sok mindennel próbálkoztunk már, de a megoldást még nem nyertük el.

augusztus 5-től 11-ig Perőcsény - Vámosmikola

A Perőcsény Vámosmikola Ref. Társegyházközség lelkészt keres. Ezért a legfontosabb imatémájuk is ez. Kérjük testvéreinket, hogy imádkozzanak azért hogy a perőcsényiek és vámosmikolaiak kapják meg a számukra Istentől kirendelt lelki vezetőt, lelkipásztort, és persze családját.

július 22-től július 28-ig Páty

A pátyi gyülekezet 66 fős csoportja éppen ezekben a napokban vesz részt egy gyülekezeti csendes hétvégén Emmausban (július 19-22). Kérjük az imádságokat a lelki megújulásért.
Hálát adhatunk azért, hogy a gyülekezeti imaórán és az ifjúsági bibliaórán túl ifjúsági csoportunk hetente áldott imaközösségben van együtt a vasárnapi istentiszteletek után. Hálát adhatunk továbbá a 80 fős gyermektábor áldásaiért, de kérjük imádságban, hogy ezek a gyermekek legyenek mielőbb Jézus Krisztus követői, és találják meg helyüket a gyülekezet közösségében. Kérünk imádságot a gyülekezetben szolgálókért, a lelkészházaspárért és munkatársaiért, hogy ne a megfáradás jelei látszódjanak rajtunk, hanem a "Mindenre van erőm a Krisztusban" (Fil 4,13) öröme. Köszönjük, hogy így hordozhatjuk egymás terhét, és imádságban együtt lehetünk az egyházmegye gyülekezeteivel.

július 15-től július 21-ig Őrszentmiklós

1. Szeretnénk, ha presbitereink aktívabban szolgálnának gyülekezetünkben. - Ezért imádkozzunk.
2. Nyári gyermektáborunk hozománya az lenne, ha vasárnaponként, és majd az iskolai hitoktatásban is találkoznánk ezekkel a gyerekekkel. - Ezért imádkozzunk.
3. Gyülekezetünk növekedéséért, a városunkba betelepültek találják meg templomunkat. Ezért imádkozzunk.
4. Adjunk hálát növekvő ifiért, és kérjük Isten áldását az augusztusi ifjúsági csendes-hétért. Ezért imádkozzunk.
5. A testvér-gyülekezeti kapcsolatokért hitben való épüléséért. Ezért imádkozzunk.
6. A lelkipásztor hitben való épüléséért, hogy szolgálatát maradéktalanul elláthassa. Ezért imádkozzunk.
7. A lelkészkör megelevenedéséért. Egyházmegyénk lelkészei között jó kapcsolatért. Ezért imádkozzunk.
8. A lelkész család(ok) nyári vakációjáért, pihenésért. Ezért imádkozzunk.
9. A lelkész gyermekeinek házasságáért, hitben való járásért. Ezért imádkozzunk.

július 8-tól július 14-ig Nagymaros

Hálát adunk azért, hogy a gyülekezeti diakóniai munka egy elhívott, LELKES vezetőt kapott!

-  Kérjük hogy a gyülekezetbe járó kisgyermekes családok lelki otthonra találjanak nálunk, és az iskolai
hittanosainkat  jobban sikerüljön integrálni a gyülekezetbe.

-  Kérjük hogy minél többen élő hitre juthassanak a gyülekezetben!

-  Kérjük hogy  megvalósulhasson a parókia felújítása.

Köszönjük imádságaitokat!

június 24-től június 30-ig Kisoroszi

A következő témákban kérnénk imasegítséget:

Tetőfelújításunk zökkenőmentes befejezése.
Gyülekezet lelki erősödése
Ifjúsági munka elindítása
Szentlélek erőteljes munkálkodásáért
Igehirdetések evangéliummá válásáért.

június 17-től június 23-ig Kistarcsa

Szeretettel kérjük és megköszönjük az imádságokat a következő témakörökben:
1.) Adjunk hálát a kistarcsai parókia felújításának lehetőségéért, a kapott jelentős anyagi támogatásért! 
2.) Imádkozzunk azért, hogy elhívott és alkalmas hitoktatót találjunk Kistarcsára, az ifjúsági munkához pedig egy teológust!  
3.) Imádkozzunk azért, hogy a lelkészi staféta átadása néhány esztendő múlva majd áldással történjék!
4.) Imádkozzunk a Lepramisszió külmissziói szolgálatáért, hogy általa a testi és lelki gyógyulás lehetősége minél több szenvedőhöz eljusson a világ minden tájára!
Köszönjük!

június 10-től június 16-ig Kerepes

Hála:Isten kegyelméértGyülekezeti központ építésének lehetőségéért
Kérés:
Lelki ébredésért a településen, különösen a hittanos családok körébenIstentiszteleti alkalmaink megáldásáért
Isten áldásáért, hogy családi napjaink minél többeket bevonzanak a gyülekezetbeIsten segítségéért, a gyülekezeti központ építésével kapcsolatban, hogy határidőre elkészülhessünkifjúsági munkáérttaláljunk megfelelő óvodai hitoktatót

június 3-tól június 9-ig Isaszeg

Hálaadás: - hálásak vagyunk, hogy gyülekezetünk növekszik, folyamatosan jönnek      új személyek, családok

- hálásak vagyunk, hogy 11 fiatal konfirmált

- nyári táborozás lehetőségéért, támogatásokért

Kérés: - nyári gyerektáborban éljük át Isten közelségét

- lelki megerősödésért

- elkötelezett testvérekért

- gyülekezeti kirándulás előkészítéséért

május 27-től június 2-ig Hézvízgyörk

Hála: Konfirmációkért, az idén konfirmáló 31 fiatalért és felnőttért. Az aszódi gyülekezeti ház vásárlásért.

Kérés: A konfirmálók hitbeli növekedéséért, megmaradásáért. A hévízgyörki gyülekezeti tér bővítéshez szükséges anyagi forrásokért.

május 20-tól május 26-ig Hatvan:

 1. Jövel Szentlélek Úr Isten! Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére emlékezünk. Adja az Úr, hogy amikor a 370. énekünket énekeljük, akkor valóban újból ránk szálljon Isten Lelke és Általa erőteljesen megdicsőüljön Jézus neve bennünk és szolgálatunkban! A mai Isten népe és a világ is élje át: „Itt van Isten köztünk..."

 2. Megtérések. Hatvan főterén rendszeresen teszünk bizonyságot a Megváltónkról. Imádkozzunk azért, hogy az érdeklődést növekvő számban megtérések kövessék! Imádkozzunk azért, hogy megtaláljuk a szükséges szót a vallásos és szekuláris emberek irányába. Adjon az Úr áttörést a cigány emberek és vendégmunkások megszólításában is.

 3. Konfirmándusok. Imádkozzunk a bizonyságot tett konfirmándusokért, hogy megmaradjanak Jézus szeretetében és megtalálhassák szolgálatukat gyülekezetünkben és a világban.

 4. Generációváltás. 12 szórvány-gyülekezetünkben folyik rendszeres igehirdető szolgálat. Imádkozzunk azért, hogy mindegyikben jelenjen meg egy ifjabb szolgáló generáció is, akik az idős testvérekkel karöltve végzik a vetés és aratás szolgálatát!

 5. Presbiterek és lelkészek. Imádkozzunk a presbiterekért és lelkészekért, hogy adassék élő ige a szánkba, az Úr munkáját végezzük, s bennük Jézussal találkozhassanak az emberek!

május 13-tól májud 19-ig Gyöngyös

Hálaadás:

- új presbitériumunkért és gondnokunkért                 - konfirmandusainkért                 - hittanosaink között megtapasztalt kegyelemért a tanév során                 - a legátusok segítő szolgálataiért nagyünnepeinken                 - laikus szolgálattevőinkért                  - a szórványgondozásban megtapasztalt erőért                  - a szanatóriumokban, a kórházban, az idősek otthonaiban átélt kegyelemért                  - az ifjúsági csoportunkért
Kérés:

- könyörüljön meg rajtunk a mi Urunk és küldjön gyülekezetünknek egy fiatal                                         segédlelkészt,aki missziói lelkülettel és jogosítvánnyal bír                  - Isten áldja meg az idei Pünkösd hétfői gyülekezeti napunkat is                 - élő igei üzenetekért Istentiszteleteinkre                 - a július első hetében tartandó gyermekhetünket áldja meg a mi Urunk

május 6-tól május 12-ig Gödöllő

Gyülekezet és iskolai ingatlan fejlesztésének a lehetőségeiért.
Sikeres templom belső felújításért

Rák-és egyéb súlyos betegségekkel küzdő gyülekezeti tagjaink gyógyulásáért.

április 29-től május 5-ig a Fót-központ

Dicsőítjük Urunkat az Jézus megváltó szeretetéért, amit újra és újra megmutat nekünk a megtérő testvéreinken keresztül is.
Hálásak vagyunk az elkészült Tágas Tér 500. gyülekezeti udvarért.
Kérésünk az idén 20. éves Száz Juhocska Óvoda saját tulajdonú új épületbe kerülése.

április 22-től április 28-ig a Fót-Kisalag - mogyoród

Hálaadás: 1. A mogyoródi gyülekezet fejlődéséért.
2. A mogyoródi presbitériumért és szolgálatáért.
3. A kisalagi gyülekezet új presbitériumáért.
4. A konfirmandus hétvégéért és annak áldásaiért.
Fohász: 1. A konfirmációra készülő fiatalokért és felnőttekért.
2. Mindkét gyülekezet templomában végzendő felújítási munkálatokért.
3. Közös gyülekezeti napunkért, benne a mogyoródi "Kis Kálvin tér" ünnepi alkalmáért.

április 15-tól április 21-ig a Érd-liget

A Szentlélek vezetéséért a presbitérium és a gyülekezeti tagok életében
- Gyülekezetünk missziói szolgálataiért azok között, akik nem tartoznak a gyülekezetükhöz (pl. hittanos vagy keresztelős családok)- Ifjúsági és gyermekek között végzett szolgálatért (hogy az ige teremjen gyümölcsöt)
- Nyári táborunkért, hogy Isten jelenlétében történjen
- Szerveződő diakóniai szolgálatunkért, hogy legyenek szolgatársak, akik feladatokat tudnak vállalni.

Április 8-tól április 14-ig Érd-Parkváros.

Hála: 1, Gyülekezet egysége 2, Nagypénteki alkalmuk áldása fiatalok és kórus szolgálatában.
Kéréseik: 1, Gyülekezet missziói jövőképének a felismerése. 2, Lelkipásztor és minden szolgálónak erő, állhatatosság. 3, Két rákbetegük gyógyulása

Március 25-től március 31-ig Érd.

Az érdi gyülekezeti megoldandó feladatok: a gyülekezeti terem befejezése nagyon nagy szükség van rá a gyerekmunka miatt.Ezért dolgozunk és imádkozunk Hálaadás a megújult presbitériumért.A  gyülekezeti ébredésért könyörgünk.

Március 18-tól március 24-ig Dunakeszi.

Szeretnék a testvéreket a hálaadásba bevonni ezért:

Köszönet az új gyülekezeti házért, a hittanos gyermekekért, az ifjúsági csoportokért és a szolgálók növekvő létszámáért.

Március 11-től március 17-ig Dunabogdány

- az istentiszteletek látogatásának kétszerese ( az ige utáni vágyakozás szent buzgóságának növekedése)

- a gyermekistentisztelet megtartására szolgáló munkatárs jelentkezése

- a templom előtti tér támfalának és kerítésének kijavítása

Visegrádi Leányegyház:

- a gyermekistentisztelet megtartására szolgáló munkatárs megtalálása

 

Március 4-től március 10-ig) Diójenő

-          a gyülekezet lelki megújulása

-          megtérések

-          megszentelődés a hívők életében

-          a gyülekezet gyermekeinek, ifjainak élete

-          templomfelújítás

-          a település békessége

 

Február 25 - Március 3. Diósd

Hálásak vagyunk - a családias gyülekezetünkért,

- február végi gyülekezeti hétvégénkért.

Áldást kérünk - a templom építésre.

 

Február 18-24 Csömör

1. Hálaadásuk:
- mert beteljesedhetett régi álmunk, és birtokba vehettük újonnan elkészült gyülekezeti otthonunkat!
- Az evangélikus gyülekezetért, amely közel hat évtizeden át önzetlen és áldozatkész módon rendelkezésünkre bocsátotta templomát!
- Az Úr áldott jelenlétéért, amit nap, mint nap megtapasztalhatunk gyülekezeti közösségünkben!
2. Kérésük:
- segítse az Úr tovább gyülekezeti otthonteremtésünket, hogy az Ő nevének dicsőségére elkészülhessen a templom is.
- Gyülekezetünk lelki növekedéséért, hogy az új otthont, hívő lélekkel tölthessük meg, és az Úr lámpásaként világíthassunk ebben a földi sötétségben.
- Minél többen váljanak az Úr hálás szívű szolgálójává, mellyel gyülekezetünk küldetésének betöltését is segítik.

Február 11-17 Budakeszi

"Hálát adunk, hogy a gyülekezetünkhöz sok fiatal és gyermek tartozik. Nagy örömünkre szolgál, hogy az úrvacsorai , gyermek és felnőtt alkalmak szolgálatán Isten áldását tapasztaljuk, látjuk. Szetetnénk, ha a gyülekezethez eddig nem tartozó hittanosok és szüleik nagyobb számban integrálódnának a közösséghez, lelki otthonra találhatnának nálunk. A feléjük végzett szolgálathoz Isten Szentlelkének vezetését és elkötelezett munkatársakat szeretnénk." " Az aratni való sok, a munkás kevés..."

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 120, összesen: 444669

 • 2020. július 15., szerda

  A történeti festő azzal a tehetséggel született, hogy a természet formáira, színeire és anyagszerűségére legyen érzékeny. Nem érte meg az első világhá...
 • 2020. július 15., szerda

  Határaink meghúzása, engedelmesség Istennek, szabadság korunk szépségtársadalmának felfogásaitól – néhány olyan feltétel, amely szükséges a fiatal gen...
 • 2020. július 13., hétfő

  Miért van hatalma a médiának, és miért nem szolgáltat mégsem igazságot? Cikksorozatunk második részében a média igazságáról és az újságírók feladatáró...
 • 2020. július 12., vasárnap

  A koronavírus miatti járványügyi helyzet nem csupán nehézségeket és kihívásokat jelentett a Bethesda Gyermekkórház számára, de számos apró csodát és r...
 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...