Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Ima a gyülekezeteinkért 2019.

 

Egy kezdeményezés alapján az egyházmegye gyülekezetei az év minden vasárnapján, illetve hetében egy-egy megyén belüli gyülekezetért imádkozik. A gyülekezetek konkrét témákat adnak.

Ezen a héten (szeptember 15. - szeptember 21.) a pomáz - csobánkai gyülekezetért imádkozhatunk az ő gondolataik alapján:

szeptember 15. - szeptember 22. Pomáz - Csobánka

Dicsérjük Istent az Ő szentségéért, magasztaljuk őt szeretéért.

 

Hálásan köszönjük Istennek, hogy nem vonta meg szavát tőlünk.

Hálásan köszönjük Istennek az elmúlt hónapok táborait, segítőit és szolgálóit.

Köszönjük Istennek a mindennapokban is hozzá hűséges gyülekezeti tagjainkat, szolgálóinkat.

Köszönjük Istennek környezetünk csendjét, nyugalmát. Köszönjük Istennek az egész(séges) családokat.

Köszönjük Urunknak, hogy eleink keze munkáját megbecsülhetjük, s igehallgatókkal 200 éves templomunk gyakran megtelik.

Köszönjük Urunknak egyházmegyei napunk lehetőségét.

 

Bűnbánattal valljuk, hogy magunk nem voltunk mindig békések és csendesek.

Bűnbánattal valljuk, hogy sokszor elmulasztjuk meglátogatni a beteget, szenvedőt és a konfirmálókat.

 

Kérjük Istent, adjon megtéréseket pomázi és csobánkai közösségünkben!

Kérjük Istent, elevenítse meg imaóráinkat.

Kérjük Istent, tegye felelőssé és szolgálóvá minden presbiterünket.

Kérjük Istent, tegye élővé a presbiteri körzetgazda hálózatot.

Kérjük Istent adjon világos látást csobánkai beruházásunkkal kapcsolatban.

Kérjük Urunkat, hogy áldja meg egyházmegyénk lelkipásztorait, gondnokait és presbiterjeit!

 

Imádkozzunk a rákos betegjeink erősödéséért és gyógyulásáért! Elhunyt kékkereszt csoportvezetőnk családjáért; időseinkért; hittanosainkért, más településeken tanuló diákjainkért és a Szentendrei Református Gimnáziumba járó gyermekeinkért.

Kérjük és köszönjük, hogy velünk és értünk imádkoztok!

szeptember 8. - szeptember 15. Pócsmegyer - Leányfalu

Köszönjük szépen az értünk mondott imádságokat!

Amiért kérjük, hogy hangozzék fohász:

- Presbitériumaink szolgálata;

- Építési támogatások bölcs és mértéktartó felhasználása;

- Gyermekmunka és ifjúságért végzett szolgálatunk;

- Lelkipásztor és Családja;

szeptember 1. - szeptember 7. Tinnye - Piliscsaba

Hálát adunk a nyári táborokban megélt testi-lelki élményekért, ahol megtapasztalhattuk, hogy az együtt töltött idő, a közös szolgálat, az együtt mondott imádság és dicsőítés által hogyan erősödik az egymásért érzett felelősség és tenni akarás vágya a közösségben. Hálát adunk azért, hogy újra sokan megtapasztalhattuk, hogy miközben adunk, mi magunk gazdagodunk.

Imádkozunk, hogy mindaz a sok jó, amit Isten elkezdett közöttünk egykor és most, célba érkezzen és kiteljesedjen. Ehhez kérjük Isten segítségét és útmutatását, hogy az ő terve valósuljon meg emberi szavak és tettek által.

Tinnyén a gyülekezet további növekedéséért imádkozunk, hogy a közösség együtt tölthesse be Krisztustól kapott rendeltetését, " sóvá és világossággá" legyenek a falu életében. Így hirdethessék az evangéliumot - helytállással, hűséggel, másokért végzett szolgálattal.

Piliscsabán a templom fennállásának 80 éves ünnepségére készülve azért imádkozunk, amiért ez a templom egykor felépült. Az Istennel és egymással való találkozás színhelye lehessen alkalomról -alkalomra és közben a lelki ház és a "személyes templom" épüljön a közösségben és mindannyiunk életében. Isten még mélyebb megismerése bátorítson sokakat a személyes hitvallástételig. Imádkozunk, hogy a rendszeres templomba járás, az istentiszteleten való részvétel sokak életében ne csak mint lehetőség, hanem mint szükség jelenjen meg.

Különösképpen is imádkozunk szenvedő és beteg testvéreinkért, hogy Isten jelenlétét tapasztalják meg minden nehézség közepette és érezzék, hogy nincsenek egyedül.

Imádkozunk gyülekezetünk fiataljaiért, hogy a sokféle utat kínáló világban rátaláljanak az Egyetlenre, amin járva boldogok lehetnek. Az ő vezetésükben, máskor kísérésükben egyre többen Lelkes és hiteles segítségekként tudjunk jelen lenni.

Imádkozunk lelkipásztor társainkért, szolgatársainkért, önmagunkért, hogy hitben megerősödve, de nem elbizakodva, bölcsen és szolgáló lelkülettel végezzzük a ránk bízott feladatokat Isten dicsőségére és mások javára. Tudva és megvallva, hogy életünknek egyedül az Úr az őríző pásztora.

Köszönjük a velünk és értünk mondott imádságokat. Isten áldását kérjük Mindannyiunk életére , családjára

augusztus 25. - augusztus 31. Pilisvörösvár

Hálát adunk a gyülekezeti ház felújításának újabb lépéséért: megújult a fűtésrendszer,  biztonságos elektromos hálózatot kapott az épület, új külső vakolat került az utcai homlokzatra. Hálát adunk a gyülekezeti házban eddig is folyó szolgálatokért: gyermekistentisztelet, baba-mama kör, tanodai foglalkozások, konfirmáció, bibliaórák, fiatalasszonyok köre, vendéglátások, szeretetvendégségek.

Imádkozunk, hogy a gyülekezeti házban megforduló, és a hittanórákra járó gyermekek szüleihez és családjához is utat találhassunk, hogy betölthessük az evangélium hirdetésének feladatát. Célunk az, hogy a velünk kapcsolatban levő gyermekek, fiatalok és családjuk Istennel is igazi kapcsolatba kerüljenek. Így, ha  egy felnövekvő fiatalt két oldalról is (család és gyülekezet) támogat evangéliumi tanítás és példa, akkor nagyobb eséllyel indíthatjuk útjára a jövő hívő, református nemzedékeit.

Imádkozunk azért, hogy istentiszteleteink és összejöveteleink erős és vonzó lelki közösséget tudjanak felmutatni azok számára, akik csak formális kapcsolatot tartanak gyülekezetünkkel (a „csak" ünnepeken templomba jövők; a „csak" járulékot küldők, ám templomba egyáltalán nem jövők), vagy azok számára, akik éppen a keresés fázisában vannak.

Mostanában nyomatékkal könyörgünk a gyászoló családokért. Az utóbbi hónapokban gyülekezeti tagjaink közül több fiatal családfő is balesetben veszítette életét, jelenleg talán az ő szeretteik élete a legnehezebb...

Hálásak vagyunk, hogy velünk és értünk imádkoztok ezen a vasárnapon!

augusztus 4. - augusztus 10. Pécel

Hálaadásunk:
Hálásak vagyunk, mert „Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, … megáldott minket
minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban.” (Ef 1,3) Örvendezünk bűneink bocsánatában, Isten
előtti igazságunkban, és az örök életben, amelyeket Krisztus nekünk kereszthalálával megszerzett, és
amiben hirdetett igéjével, Szentlelke által részesít is. Hálát mondunk, mert Jézus Krisztus Szentlelke és igéje
által Pécelen is egybegyűjti egyházát, az evangélium hirdetésével emberek szívében üdvösséges hitet,
reménységet és szeretetet támaszt, szövetségébe fogad és abban szeretetével és az örök élet beszédével
megtart. Ennek fényében örvendezünk az elvégzett nyári szolgálatoknak (ifjúsági hét, gyermek táborok,
gyülekezeti hétvége), mindazoknak, akik ott Krisztus ismeretében és Isten kegyelmében megerősödtek.
Könyörgés:
Bánkódunk nyomorult bűneink, hitehagyásunk és szentségtelen életünk miatt, amelyekkel Urunk
nevére gyalázatot hozunk, testvéreinket megbotránkoztatjuk, a kívülállók számára pedig Krisztus művét
nevetség tárgyává tesszük. Szomorúságunk, mert – jóllehet halljuk és ismerjük a megfeszített Jézus
Krisztusról szóló beszédet – az életünket sokan evilág istentelen bölcsessége szerint éljük. Könyörgünk,
hogy Isten legyen irgalmas, nekünk bűnösöknek.
Szívügyünk a megfeszített Krisztus hirdetése, a Szentírás egyértelmű, világos magyarázata és
tanítása. Könyörgünk, szívünk vágya, és elszánt fáradozásunk célja, hogy a megfeszített Krisztus
tudományával betöltsük az egész várost, őbenne azok is higgyenek, akik ma még tudatlanok, vagy ördögi
hitetések rabjai. Küzdelmünk, hogy a péceli egyház belső élete is (keresztelés, úrvacsora, konfirmáció,
egyháztagság, temetések, az óvoda szolgálata, pénzügyeink, épületek fenntartása, templomtorony felújítása,
Bárka-egyházi központ renoválása) Urunk dicsőségére, hozzá méltó ékes és jó rendben, a testvérek lelkének
üdvösséges épülésére történjenek.
Végül kérem, könyörögjetek „énérettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy
bátorsággal ismertessem meg az evangyéliom titkát.” (Ef 6,19)
A péceli testvérek köszöntésével és áldáskívánásával mindazokhoz, „akik szeretik a mi Urunk Jézus
Krisztust romlatlanságban.” (Ef 6,24)

július 28. - augusztus 3. Páty

Hálát adunk Istennek a nyári elutazós gyermektáborunk áldásaiért, hogy nemcsak jól érezték magukat a gyermekek, hanem el is indult néhányukban a lelki élet, és reményteljes folytatás elé nézhetünk.


A templomban jelenleg belső munkák folynak, a padok alatti talajt cserélik, a templom padjait elvitték restaurálásra, a nyár folyamán az istentiszteleteket a gyülekezeti házban tartjuk. A lenti gyülekezeti termet technikailag összekapcsoltuk a tetőtéri teremmel, így fönt is kivetítve látnak mindent azok, akik eljönnek az istentiszteletre. A templom szeptembertől lesz ismét használható, a padok adventre készülnek el.

Augusztus 1-4. között Mátraházán lesz családos hétvégénk, ahova 80 fővel készülünk menni. Az alkalmak témája a Lélek gyümölcse lesz (Gal 5,22). Arra kérünk imádságot, hogy ez a gyümölcs sokakban láthatóvá váljék.

A lelkészházaspáron kívül nagyon sok segítséget jelent Kerékgyártó Klaudia teológiai hallgató köztünk végzett szolgálata. Ő most a gyakorlati évét tölti a pátyi gyülekezetben. Az ő életéért, szolgálatáért, felkészüléséért is köszönjük a gyülekezetek imádságát.

Szeptembertől újra indulnak a gyermekistentiszteletek 4 csoportban a felnőtt alkalommal egy időben. Két gyermekmunkásunk férjhez ment, az ő szolgálatukra most kevésbé számíthatunk. Azért imádkozunk, hogy legyen, aki az ő munkájukat kiegészítse, átvegye.

Köszönjük, hogy az egyházmegye gyülekezeteivel ilyen módon is imaközösségben lehetünk!

július 14 - július 20 Nagymaros

Közbenjáró imádságaitokat előre is megköszönve, az alábbi gondolatokat helyezzük a szívetekre:

1. Hálát adunk azért, hogy a parókia épületén a legszükségesebb felújítási munkák elvégzéséhez anyagi segítséget kapunk.
2. Hálát adunk a gyülekezeti gyermektáborért, és áldást kérünk a szolgálók és résztvevők életére.
3. Kérjük Istent, hogy a nyugdíjazás miatti lelkészváltás szép rendben és az Ő akarata szerint mehessen végbe.
4. Kérjük az Urat, hogy árassza ki Lelkét gyülekezetünkre.

július 7. - július 13. Kosd

A Kosdi Református Egyházközség a 2019-es évben arra kéri az egyházmegye közösségeit, hogy imádságaikban a hálaadásban és a könyörgésben álljanak mellénk Isten színe elé:

Hálát adunk a hűséges szolgatársakért, akik helyettesítéssel, felügyelettel pásztorolták az elmúlt bő évben az egyházközséget. Hálát adunk, hogy a gyülekezet jelentős felújítási munkálatokat végezhetett a parókián. Hálát adunk Istennek minden anyagi támogatásért, mely az egyházmegyétől továbbá a helyi gyülekezeti tagok felajánlásából származik. Hálát adunk a szolgáló presbitériumért, akik közösen terveznek és kiviteleznek. Hálát adunk a szolgáló gyülekezeti tagokért, akik kérés, kérdés nélkül jönnek és szolgálnak. Hálát adunk ebben az évben, hogy sikeresen lelkipásztort választott az egyházközség. Hálát adunk a júniusi napközis hittantáborért, melyben megerősödhetett a szolgálók közössége, és a gyermekek Isten közelségét élhették meg. Könyörgünk a közösség megerősödéséért, hogy Isten szeretetét megtapasztalva a megújuljon a hívek élete. Könyörgünk, hogy Isten világosan vezesse a gyülekezetet a megbékélés útján. Könyörgünk az előttünk álló félévért, hogy Isten akarata szerinti irányban indulhasson el a gyülekezet szolgálata az egyházközség tagjai felé és a falusiak felé is egyaránt.

 

június 30. - július 6. Kistarcsa

Szeretettel kérjük és megköszönjük Testvéreink imádságait a következő témakörökben:1.) Adjunk hálát a kistarcsai parókia felújításának lehetőségéért, a kapott jelentős anyagi támogatásért és imádkozzunk bölcs kompromisszumért!


2.) Imádkozzunk azért, hogy elhívott és alkalmas hitoktatót találjunk Kistarcsára, az ifjúsági munkához pedig a jövő évben is egy teológust!


3.) Imádkozzunk a Lepramisszió külmissziói szolgálatáért, hogy általa a testi és lelki gyógyulás lehetősége minél több szenvedőhöz eljusson a világ minden tájára!


Köszönjük szépen!

 

június 23. - június 29. Kisoroszi

Kérjük a kisoroszi gyülekezetért való imádságot.
Az őszi misszió felújításért, a fiatalok ébredéséért, hittanos gyermekeinkért, gyülekezet lelki gyarapodásáért.

Köszönöm a közbenjárást!

június 16 - június 22. Kerepes

A Kerepesi Gyülekezet hálás Istennek lelki és anyagi áldásaiért.
Kéri Urunk segítségét:

 • Lelki ébredésért Kerepesen
 • Gyülekezetünk lelki megerősödéséért
 • Urunk áldásaiért
 • A hitoktatásért, hogy mind a gyermekek, mind a szüleik megtalálják Krisztust
 • A konfirmandus korú fiatalokért, hogy ne sajnálják az időt a konfirmációra
 • Fiataljainkért, hogy Krisztus legyen az első életükben
 • A családokért, hogy Krisztushoz vezethessék gyermekeiket
 • Idősekért, hogy Urunk segítse őket, hogy fogyatkozó testi erejük növekvő lelki erővel párosuljon.
 • A gyülekezeti központunk felépítéséért.

június 2 - június 8. Hévízgyörk

Hálaadás:

- Az aszódi gyülekezet új lendületet kapott az elmúlt évben.

- Gyermekek közötti szolgálat megerősödésért.

- Szolgáló testvérekért.

Kérés:

- nyári táborokért

- hitre jutottak lelki növekedése

- további szolgálók szolgálatba állítása

 

május 19 - május 25. Gyöngyös

"Uram, neved örökkévaló, Uram, téged fognak emlegetni nemzedékről nemzedékre!" (Zsolt 135,13)

Hálaadással gondolunk Istennek a történelemben megmutatott szeretetére a gyülekezetünk iránt. Kérjük az Úrtól, hogy az új évtizedbe fordulva hűséggel, örökségünk kincseit használva tudjuk folytatni az evangéliumi munkát. (Templomunk 225, gyülekezetünk 466 éves)

Hálát adunk a hűséges munkatársakért, 4 főállású hitoktatónkért és további 3 segítő hitoktatónkért.

Imádkozunk a konfirmálókért (17 fiatal), a nyári gyermekhétért (kb. 100 gyermek résztvevő), a kétnapos angol táborért, az őszi evangélizációért (Reformáció hete - Végh Tamás).

Kérjük a mi Urunktól fiatal lelkészi munkatárs (vagy végzős teológus) elhívását gyülekezeti szolgálatunkba!

 

május 12. - május 18. Hatvan

1. Imádkozzunk 17 konfirmándusukért, hogy az ünnepélyes fogadalomtétel után is mindnyájan hűséges Jézus-követők maradjanak (Róm 10,10). 2. Imádkozzunk 12 szórványunkért, hogy az Élet Lelke kiáradjon mindegyikbe és növekedjenek (Jer 29,4-7). 3. Imádkozzunk a lelkipásztorokért, hogy tudjanak gyönyörködni az Úr Igéjében és erőteljesen hirdethessék Isten Igéjét (Zsolt 1,1-3).

április 28. - május 5. Fót - kisalag, Mogyoród

Hálásak vagyunk az Úrnak:
Mogyoródon:- a templom és a régi gyülekezeti ház belső felújításáért; konvektor cseréért;

- a gyülekezet erősödéséért; az aktív gyülekezeti tagokért;
- a sok hittanosért és a 7 konfirmandusért!Kisalagon:

- a templom villamos hálózatának és fűtés rendszerének teljes felújításáért.

- a parókia felújítási munkálataiért mely még folyamatban van.

- minden belső és külső támadással szemben a gyülekezet stabilizálódásáért!

Imakérések:

- a konfirmandus hétvégéért melyre 12 fiatallal Galyatetőre ment a lelkipásztor

- Gyülekezeteink erősödéséért

- a konfirmáló fiatalok és felnőttek Krisztusban maradásáért

április 7. - április 13. Érd - Parkváros

Érd-parkvárosi református gyülekezet imatémái:- Kérjük Isten bölcsességét a gyülekezet növekedésének, erőforrásaink irányítására vonatkozóan! Vajon milyen szolgálatokra hívja Isten a gyülekezet közösségét?- Imádkozzunk a szolgálókért, akik évek óta sokat tesznek a gyülekezetben - ne égjenek ki.- Adjunk hálát a sok gyermekért, fiatalért, új családok csatlakozásáért, a lelki és fizikai növekedés átéléséért! - Szólítson meg minél többeket Húsvét örömhíre!- Imádkozzunk a gyülekezethez tartozó sok nagycsaládosért - házasságukért és gyermekeikkel való kapcsolatért!

március 24. - március 30. Dunakeszi

Cselekvő hitünk megerősítéséért mondott imának örülnénk különösen. Több testvérünk sorsa vett mostanában olyan fordulatot a gyülekezeten belül, ami minket a szeretetben gyökerező, de praktikus megoldást is kereső tettekre szólított. Esetenként nehezen felfedezhető, máskor hirtelen jelentkező, minket felkészületlenül érő szükségben kell segítséget adjunk, vagy éppen hosszútávú elkötelezettséget vállaljunk.
A hálaadás imája pedig a gyülekezeti épületeink bővítéséért és a benne megpezsdült gyülekezeti életért szólhatna, a gyermekistentiszteletektől a különböző rendszeres és ünnepi gyülekezeti alkalmakig.
Köszönjük a közbenjárást!

március 17.- március 23. Dunabogdány - Visegrád

Hálaadás Urunk megtartó kegyelméért, hogy a dunabogdányi parókia épületegyüttes

gazdasági szárnya, amely 20 év óta életveszélyes állapotban van (tetőzetének szarufáit láncokkal fogtuk össze, hogy megtartsák a tetőzetet, a határoló falát gerendákkal támasztottuk meg, hogy ki ne dőljön),a megkapott segély összegéből ebben az évben a szükséges mértékben elbontva, újjáépíthetjük.

Ehhez az óriási léptékű munkához kérjük a Lélek bölcsességét,és  naponkénti megerősítését.

Másik kérésünk, hogy küldjön az Úr munkásokat aratásba, mert nincsen munkatársunk, aki Visegrádon és Bogdányban a gyermek és ifjúsági munkát végezze.

március 10.-március 16. Diósjenő

Köszönjük, hogy imádkoztok értünk.

A következő témákban szeretnénk kérni a közbenjárást:

-    a baba-mama kör külsős tagjainak Isten felé való elindulásáért

- a fiataljainkért, akikért nagyon hálásak vagyunk és szeretnénk, ha még inkább elköteleződnének Jézus Krisztus mellett

- megszentelődésért a hívők életében

- a házaspárokért

- a templomfelújítás ügyeiért

- erőért és bölcsességért, hogy fel tudjuk venni a harcot a településen burjánzó, a gyülekezeti tagokat is vonzó újpogány szellemiséggel és ezoterikus kavalkáddal

- a nyári táborainkért

február 24. - március 2. Csömör

- hitoktatónk szolgálata teremjen gazdag gyümölcsöt,
- a templomépítésünk szép rendben haladjon,
- a nagytarcsai szórványunkban küldjön az Úr munkásokat,
- ifjúságunk erősödjön hitben és lélekben,
- betegeinkért,
- a házassági krízisben élőkért

február 17. - február 23. Budaőrs

Köszönjük az értünk és a velünk imádkozás lehetőségét.Hálát adunk az új gyülekezeti központunk, templomunk építésének lehetőségéért.

Kérjük Istent, hogy a munka és az eredmény is az Ő dicsőségét szolgálja. Imádkozunk a "Lesztek tanúim!" képzésben való részvételünk lehetőségéért, hogy felkészültebben, megerősödött küldetéstudattal tudjunk városunk lakói felé fordulni! Imádkozunk az ifjúság és a gyermekek között végzett szolgálatért.

Áldást kívánunk egyházmegyénk minden közösségére!

február 10. - február 16. Budakeszi

Hálaadás Isten Szentlelkének munkájáért a házaskörben, a férfi és a női körben és a gyermekek között!Imádkozzunk, hogy egyre több fiatal engedje magát megszólítani Isten Igéje által.

Kérjük Istent, hogy a gyülekezet nagyobb nyitottsággal és szeretettel forduljon oda az betegekhez, idősebbekhez és  hittanos szülőkhöz, akik még nem csatlakoztak gyülekezetünk közösségéhez.Imádkozzunk a Telkiben és Budajenői szórványban élő családokért, egyedülállókért!

február 3. - február 9. Budakalász

Köszönjük az egyházmegye közösségének a velünk és értünk mondott imát!
Hálát adunk:
- Templomunk felszentelésének 50. évfordulójáért, Isten azóta is óvó szeretetéért
- A gyülekezetünk kisebb közösségeiben megélt szeretetért: imakörök, családos kör, asszonykör, mamakör, új férfikör
- Új segédlelkészünkért
- Hűséges munkatársakért

Kérjük:
- Hadd találjon itt otthonra az ifjúság is
- Isten adjon alkalmas munkatársakat
- És növelje a gyülekezetet az üdvözülőkkel...

január 27 - február 2. Bia

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban  és könyörgésben  mindenkor hálaadással  tárjátok fel  kéréseiteket Isten előtt." (Fil 4,6.)

Hálásak vagyunk Isten folyamatos lelki és testi  gondoskodásáért,  az iskolánkért,  a gyülekezetben  felbukkanó új emberekért.

Urunk segítségét kérjük a nyáron sorra kerülő templombelső felújításához, és az óvodánk felépítésének nagy feladatához.

január 20-26 Balassagyarmat

A gyülekezetek imádságát kérjük, hogy- a Szentlélek pecsételje be az életekbe a hirdetett igét Balassagyarmaton és a szórványokban is- minél több gyülekezeti tag találják meg szolgálati helyét Balassagyarmaton és a szórványokban is, előkészítve ezzel egy intenzívebb gyülekezeten kívüli szolgálatot- a szórványokért, hogy az ott élők tudjanak és akarjanak is minden alkalmat megragadni a lelki növekedésre- a konfirmandusaink és a hittanosaink lelki növekedéséért, illetve családjaikért, hogy ez a családok szívügye is legyen és ebben minden segítséget adjanak meg gyermekeiknek- az előttünk álló építkezésért, hogy minden jó minőségben és rendben készülhessen el, hogy majd az Istennel való találkozások és a lelki növekedések helyszínei lehessenek.
Hálásak vagyunk minden könyörgésért!

január 13-19 Felső Göd - Alsó Göd - Sződliget

Hálát adunk az elmúlt esztendőben történt megtérésekért, különösképpen, hogy több presbiter és presbiter-feleség kapott új szívet JÉZUS-tól,
valamint könyörgünk további ébredésért, hogy az ÚR növelje tovább a Gyülekezeteket az üdvözülőkkel.

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 170, összesen: 392084

 • 2019. szeptember 16., hétfő

  „Vajon szebb lesz-e a hitünk és az életünk az újjászületett templomban? Szebbnek kell lennie! Ehhez hagynunk kell, hogy az Ige diadalt arasson felettü...
 • 2019. szeptember 16., hétfő

  Miközben elemelkedik a zengő érc és pengő cimbalom világába, nem feledkezik el test és vér valójáról. Látásának tökéletlenségére fekete szemüvege, a m...
 • 2019. szeptember 15., vasárnap

  B. Tóth Klára lélekszárnyakról, sánta verslábakról, inspirációról, folytonosságról, tanításról, tanítványokról, találkozásokról, alkotótáborokról és a...
 • 2019. szeptember 14., szombat

  „A pornográfiával nem az a gond, amit megmutat, hanem az, amit kihagy.” – olvasható a szexről szóló fejezetben. Hozzáteszem még – sok lelkigondozói be...
 • 2019. szeptember 12., csütörtök

  A magyar cserkészmozgalomnak van érdemi mondanivalója a külföldi cserkészek és az egész világ számára is: példamutatásával segíthet abban, hogy nyitot...
 • 2019. szeptember 11., szerda

  Jelentések szólnak arról, hogy napjainkban a legüldözöttebb vallási csoport a világon a keresztényeké. 245 millió ember szenvedi el az intoleranciától...
 • 2019. szeptember 10., kedd

  Ha mindig ilyen közvetlenek és felszabadultak lennénk, könnyebben megismernénk egymást, talán ez az egyik oka annak, hogy minden évben több százan ves...
 • 2019. szeptember 10., kedd

  Irodavezetőt keres a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom.
 • 2019. szeptember 09., hétfő

  A folytonosság megmarad, de sok mindenben lesz változás. A budapesti teológia költözéséről, egy korszak lezárultáról, a Csopaki utcai épületről és az ...
 • 2019. szeptember 08., vasárnap

  Van, ahol a diákok alig várják, hogy újból részt vegyenek rajta, a csendesnapok lelkileg is megérintik őket, de a diákok nem válnak gyülekezetté - vaj...