Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Presbiteri továbbképzés Szentendre február 26.

 

Szigeti Kisköri presbiteri továbbképzés

Szentendre, 2017. február 26

 

Továbbképzésünket dr. Harmathy András szentendrei lelkipásztor nyitotta meg. Köszöntötte a kisköri gyülekezetek képviselőit. Azt követően Dani Eszter a zsinati misszió iroda vezetője tartott előadást „Mi a tétje a presbiterválasztásnak?" A készülődés tartalmi szempontjai témakörben.

Előadásának bevezető részében felvázolta, hogy milyen akadályai vannak annak, hogy a presbiteri szolgálatunkat örömteli szívvel végezzük. Ezek között a külső és belső elvárások, a túlterheltség, sokszor a segítség és a közös teherviselés hiánya, a gyülekezetek stagnálása, a fiatalok hiánya és a gyülekezetekben előforduló konfliktusok szerepelnek. Szerinte önvizsgálatra van szükségünk ezekkel kapcsolatban és azt javasolja, hogy nyugodtan kérjünk segítséget, mert a gyülekezetünkben sokan jó szívvel tudnának szolgálni. Szerinte ahhoz, hogy milyen presbitereket szeretnénk választani a gyülekezetünk élére, érdemes elgondolkodni gyülekezetünk céljairól és elhívásáról. Fontos tudnunk, hogy a gyülekezetünk mit vár a presbitertől, a presbiter önmagától és mit vár Isten a presbitertől. Arra is választ kell találnunk, hogyan készüljünk fel a presbiterválasztásra felelősségteljesen. Előadása során az előadó bevonta a résztvevőket és felkérte annak megfogalmazására, hogy mi a gyülekezetük célja, mit jelent számukra az örömhír az evangélium.

Az előadás presbiterválasztásra készülve részében a presbiteri tisztség bibliai és hitvallási alapjait ismerhették meg a presbiter testvérek a szentírásból, az Ó és az Új Szövetségből igei útmutatásokat kapva. Az elméleti bevezetést követően tájékoztatta a presbitereket, az előadó hogy a missziói irodában elkezdtek egy folyamatot előkészíteni ahhoz, hogy hogyan lehet segíteni a felelősségteljes és tudatos presbiterválasztást. Ennek a lényege az, hogy a választói bizottság összeállít egy kérdőívet, amelyben számos presbiteri feladatot és jellemvonást megfogalmaznak. Ezekből a kérdőívekből a gyülekezet tagjai a szerintük legfontosabb öt értéket kiválasztják. Ezután összesítik a válaszokat, és így felállítják a legfontosabb elvárásait. Az előrelépés ebben a módszerben az szerinte, hogy ezzel az egész gyülekezetet bevonjuk a presbiterválasztás folyamatába. Az újdonsága pedig az, hogy ezt a listát átadjuk a jelölendő presbitereknek, akik aláírják, hogy ezeket az elvárásokat elfogadják, és a teljesítésükre törekedni fognak. A szórádi gyülekezet összeállított egy ilyen konkrét mintát, amely felhasználásra alkalmas lehetne a választáshoz. Felajánlotta, hogy ezeket a mintákat szívesen elküldi az érdeklődő gyülekezetek számára.

A továbbképzés második felében Nyilas Zoltán esperes a „ A választás formai és jogi szempontjai" címmel a presbiterválasztással kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatta a résztvevőket. Ebben három fő kérdést érintett részletesebben:

 1. A jogrendszerünk szerint ki lehet presbiter?

 2. Hogyan zajlik a választás folyamata?

 3. Hogyan zárul a választás folyamata?

A presbiter teljes jogú egyháztag, vagyis megkeresztelt református, konfirmált, az istentiszteleteken és az úrvacsorai közösségeken részt vevő személy kell legyen, aki az egyház fenntartásához hozzájárul és nagykorú. Az ilyennek van választójoga és választható is.

Tájékoztatásában rámutatott arra, hogy presbiterré az választható, aki legalább három éve teljes jogú egyháztag és a választó gyülekezetnek legalább egy éve tagja. Meg kell különböztetni a presbiteri és a gondnoki szolgálatot. Gondnok a presbiterek közül választható, aki legalább három éve presbiteri szolgálattal rendelkezik.

Felvázolta a továbbiakban azt, hogy hogyan zajlik maga a választási folyamat. Az előkészítő szakasz első része már lezajlott. A választandó presbiterek létszámának meghatározása 2016. december 31-ig meg kellett történjen, ezen változtatni már nem lehet. Az esperesi hivatalba fel kell felterjeszteni a 2016. december 31-i állapot alapján a közszemlére kitett választói névjegyzéket, ahol azokat záradékolják, és kizárólag az azon szereplők választhatnak.

Maga a választói folyamat jelöltállítással kezdődik. Ehhez a presbitérium meghatározza a választói közgyűlés konkrét időpontját. Ez előtt minimum 60 nappal a most szolgáló presbitérium az egyháztagok köréből a lelkipásztort is magába foglaló 3-7 tagú bizottságot választ, amely a jelölést, a választás lebonyolítását és a szavazatszámlálást is elvégzi. Az elnökét maga a bizottság választja meg. Ezt követően a bizottsági tagok fogadalmat tesznek a gyülekezet előtt, hogy megtartják a választási törvényt. A jelölő bizottság legalább 30 nappal a választói közgyűlés előtt javaslatot tesz a presbitériumnak a tisztségviselőkre.

Az előadó hangsúlyozta, hogy a választási bizottság javaslatát a presbitériumnak el kell fogadnia, és csak olyan személyek ellen tehet kifogást, akik esetében bibliai, hitvallási, törvényi akadálya van annak, hogy az illető presbiter legyen. Ezt követően összeállításra kerül a jelöltek listája, amelyet az egyházközségi közgyűlés elé terjeszt a presbitérium. Csak az választható, akit szabályszerűen jelöltek és akik jelölést aláírásukkal elfogadták. A jelölteket ezt követően be kell mutatni a gyülekezet közösségének.

Továbbiakban a résztvevők a választás konkrét végrehajtásának menetéről kaptak tájékoztatást, a határozatképesség feltételéről és magáról a választás gyakorlati végrehajtásáról. Az előadó ismertette a választás két lehetséges formáját, az egyéni és a listás szavazás módszerét. Részletesen értelmezte az ezekkel kapcsolatos feladatokat. Ezzel párhuzamosan tájékoztatott arról is, hogy a gondnok nem automatikusan tagja a presbitériumnak, őt is meg kell választani presbiternek, különben nem lehet gondnok.

Amikor véget ért a szavazás az eredmény kihirdetésével zárul le a választási eljárás. Jegyzőkönyvet kell készíteni meghatározott módon és három napon belül fel kell terjeszteni jóváhagyásra az egyházmegyei elnökséghez.

A választási eljárás befejező szakasza a jogorvoslati rész. 15 napon belül lehet panasszal élni. Végül, az új presbitériumot be kell iktatni szolgálatába, amelynek során minden új presbiternek fogadalmat kell tennie.

A részletes tájékoztatást követően kérdések merültek fel a presbiterség, a jelölő bizottság összeférhetetlenségének és a pótpresbiterek rangsorolásának témakörében Többekre helyben megnyugtató válaszok születtek, egyes témakörökben esperes úr tájékoztatást fog adni a testvéreknek.

A presbiteri továbbképzés harmadik részében Kun Péter a szentendrei gyülekezet 12 éve szolgálatban álló presbiterének bizonyságtétele hangzott el. Megtudtuk, hogy egész élete a katedrához, az oktatáshoz kapcsolódott, hiszen több mint 55 éven keresztül oktatott az általános iskolától az egyetemig bezárólag. Életének minden fázisában az adott szaktantárgyi felkészítés mellett, nagy hangsúlyt helyezett a gyerekek jellemfejlesztésére, a velük való szeretetteljes törődésre lelki vezetésükre. Meghatározó élménye volt, hogy 1990-től a Szentendrei Református Gimnáziumban taníthatott. Különös hálával tekint dr. P. Tóth Béla tiszteletes úr és felesége Zsuzsa gimnáziumért végzett munkájára. Több alkalommal élte meg, hogy tanítványai közreműködésével sikerült a szülőket is a hit útjára terelni.

A továbbképzés befejező részében dr. Harmathy András lelkipásztor áhítata és áldása zárta be kisköri presbiteri továbbképzésünket.

A foglalkozásunkat szeretetvendégség követte a gyülekezeti teremben.

 

 

 

Galéria:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 9, összesen: 425240

 • 2020. március 30., hétfő

  Lelkesítő, fáradhatatlan, nagy műveltségű géniusz, aki óriási tudását gyülekezete, egyháza és a magyarság fejlődésére használta. Korának modern tudós-...
 • 2020. március 29., vasárnap

  Faragó Laura énekművész és népdalénekes előadása az ősi etikai norma és az igei tanítás kapcsolatáról a XV. Harkányi Szabadegyetemen.
 • 2020. március 28., szombat

  Mikor jön el a húsvét, az igazi lehetetlen lehetőség? Nem tudom. De azt tudom, hogy eljövetele az önkéntes áldozattal kezdődik. Nem karanténban vagyun...
 • 2020. március 28., szombat

  Keresztyén emberként a kialakult helyzet akarva akaratlanul eszembe juttat bibliai történeteket. A babiloni fogságot, a pusztai vándorlást, Nóé történ...
 • 2020. március 26., csütörtök

  Várakozásainkat sokszor ellentétpárokban éljük meg. Mindnek megvan a maga szerepe, ám ha megpróbáljuk őket közelíteni egymáshoz, gazdagabbnak élhetjük...
 • 2020. március 25., szerda

  Miben segíthet most a Református Tananyagfejlesztő Csoport az otthonról tanító pedagógusoknak? Pompor Zoltánnal beszélgettünk.
 • 2020. március 24., kedd

  Minden krízis magában rejti a növekedés lehetőségét. Milyen kapaszkodóink lehetnek a magány, a bezártságérzés vagy a távmunka nehézségeiben? Miként vi...
 • 2020. március 23., hétfő

  Pedagógiai reflexió
 • 2020. március 22., vasárnap

  Tanárok, diákok és szülők támogató együttműködése kell ahhoz, hogy a digitális távoktatás hosszú távon működőképes legyen. Körképünk az első hét után.
 • 2020. március 21., szombat

  Hatodikos gyerekek imádságai járvány idején.