Nyomtat Elküld Olvasási nézet

2012-es hírek, 2013-as tervek

A 2012. év fontosabb szervezeti hírei

2012 évi. révfülöpi Közgyűlésünkön Bölcskei Gusztáv református és FabinyTamás evangélikus püspökökkel volt találkozónk, akik mindketten kifejezték a magyar protestáns diaszpóra munka fontosságát es támogatási szándékukat. Ígéretet kaptunk arra, hogy gyülekezeteink az
alkalmanként kiküldött mellett, kérhetnek többéves kiküldetésre is lelkipásztort , de annak munkájához maguknak is kell anyagiakban is hozzájárulniuk. pl. a lakás biztosításával, stb. A hazai egyházak kőteleznék magunkat a lelkész fizetésére és visszatéréskor a hazai szolgálatba való visszavételére.

2012. év szeptemberében jogi személlyé vált a Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Egyesület, melynek feladata a Német Protestáns Egyháztól (EKD) magyar munkára kapott anyagi támogatás elosztása a taggyülekezetek között, ill. felhasználása
lelkészek alkalmazásához. Elnöke Varga Pál lelkipásztor, Ulm. Az Egyesületet támogatja a Magyar Református Egyház Egyetemes Zsinata es a Magyarországi Evangélikus Egyház is.

Október 8-án a magyar kormány meghívására másodszorra ült össze Budapesten a Magyar Diaszpóra Tanács, melynek célja a nyugati magyar diaszpórában működő egyházi és civil szervezetek összefogása és megsegítése. Idén főleg a külföldön található magyar értékek
megmentése, felkutatása, katalogizálása állt a középpontban. Szövetségünket Gémes Pál elnök képviselte.

A 2013-as terveink és más érdekes időpontok:

A 11. nyugat-európai magyar presbiteri konferenciánkra szeretettel hívjuk a gyülekezetek vezetőit és érdeklődő tagjait. Találkozónkat ismét a németországi Burbach-Holzhausenben tartjuk. A 2013-as
évi konferenciánk ideje: március 22-24. (péntek estétől virágvasárnap délig), témája: a lelki gondozás.
Előadó: dr. Kaszó Gyula ref. lelkipásztor, a budapesti KRE HTK adjunktusa.

Az Európai Magyar Evangéliumi Ifjusági Konferencia 53. nagyhéti találkozóját ugyancsak Holzhausenben tartja 2013. április 24-i kezdettel a nagyhéten.

A SZÖVETSEGI KONFERENCIA és KÖZGYŰLÉS 2013. szeptember 5 - 8-ig lesz Svédországban, a Tangagorde-i gyülekezeti üdülőben. Szeretettel hívogatjuk a gyülekezetek delegátusait és lelkipásztorait és kérünk minden gyülekezetet, hogy tegye lehetővé legalább egy delegátusának a részvételt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Varga Pál lelkész Helsinkiben

Varga Pál, németországi testvérgyülekezetünk lelkipásztora ez év június 6-án a Helsinki magyar keresztény közösségben szolgált. Pillantsunk be röviden a Finnországban élő közösség vallásos mindennapjaiba

Helsinki magyar keresztény közösség?

Ökumenikus alapokon szerveződött, barátságos magyar keresztények csoportja vagyunk. Céljaink között szerepel, hogy - főleg a főváros, Helsinki környékén élő - különféle felekezeti hátterű magyar keresztény / keresztyén embertársainknak magyar nyelvű egyházi alkalmakat szervezzünk, és elérhetővé tegyük Isten élő igéjét, az evangéliumot mindazoknak, akik akár hosszabb vagy rövidebb időre Finnországot választották lakóhelyükül.

Minden kedden este 17:30 órai kezdettel az Otaniemi kápolnában a Szentírás magyar nyelvű olvasása, tanulmányozása céljából gyűlünk össze, Bibliakör keretében. Az alkalmak végeztével énekelünk és imádkozunk. A beszélgetésben, imádkozásban, éneklésben történő résztvétel természetesen nem kötelező, hanem önkéntes alapon történik.

Minden hónap első vasárnapján 14 órai kezdettel magyar nyelvű istentiszteletet szervezünk az alppilai evangélikus templomban, illetve annak felújítása idején az "Alppiharjun seurakuntakoti" imateremben (lásd az Események és a Templomok linkeket).

Lehetőségeink szerint katolikus tagjaink aktív közreműködésével Helsinkiben magyar nyelvű katolikus miséket is szervezünk.

Alkalmaink ingyenesek és bárkit szeretettel várunk, akármennyi időre is jön közénk.

(100630-szala)

 

----------------------------------------------------------------------------------------- -

Hannover 2009. szeptember.

Hannoverben együtt.

Két evangélikus és két református lelkipásztor osztotta együtt az úrvacsorát a Hannoveri Magyar Református Gyülekezet és a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége közös istentiszteletén, az egyik német református templomban, Hannoverben. Az istentiszteleten mind a négy lelkipásztor beosztva szolgált. A hetven résztvevőnek Molnár- Veress Pál, svédországi lelkipásztor hirdette az Igét, Csákvári Dániel helyi lelkipásztor végezte az úrvacsorai ágendai szolgálatot.

Ezzel a közös istentisztelettel zárult a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének idei konferenciája és közgyűlése, amelyet augusztus végén rendeztek Hannoverben. A vendéglátó hannoveri magyar gyülekezet vezetősége a konferencia találkozóját egy ifjúsági szállóban (Jugendherberge) szervezte meg a mintegy harminc résztvevő nagy megelégedésére.

Jelen voltak - a nagy többségben németországi magyar protestáns ill. református gyülekezetek képviselői mellett - svájci, svédországi, franciaországi és angliai presbiterek és gyülekezeti tagok, de meghívott előadóink is voltak: Szűcs Petra, az UTITÁRS szerkesztője Budapestről, Oberkirchenrat Leiser, az EKD megbízottja és Bálint István János történész, teológus és könyvszerkesztő Magyarországról.
A konferencia pénteken este kezdődött - a szokásos bemutatkozással és a műsor megbeszélésével, esti áhítattal zárult az együttlét, amelyet Varga Pál, az Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet lelkipásztora tartott - majd még aznap este részt vehettek az érdeklődők egy kellemes sétán a megvilágított hannoveri királyi parkban.

A szombati nap munkanap volt!

Gémes Pál, a Szövetség elnöke tartotta a reggeli áhitatot és köszöntötte a megjelenteket, akik között - örömünkre - idén nagyobb számban voltak érdeklődő helybeli gyülekezeti tagok is.
Három beszámolóra is sor került a délelőtt folyamán:
Szűcs Petra, az „Utitárs" - magyar evangéliumi lap- szerkesztője elmondta, hogy 2008 márciusától az UTITÁRS szerkesztése Magyarországon történik és ez, a több mint 50 éven keresztül Nyugat-Európában megjelent lap most az „Evangélikus Élet" mellékleteként évente hat alkalommal jelenik meg. Továbbra is hírt kíván adni a nyugati magyar gyülekezetekről is és a szerkesztő kérte a jelenlevők közreműködését.
(a hannoveri konferenciáról az Utitárs következő számában részletes beszámoló lesz)

Az EKD (Evangelische Kirche Deutschlands) új - a más nyelvű gyülekezetekkel is foglalkozó - referense, Oberkirchenrat Leiser volt a következő beszélgető partnere a magyar gyülekezetek küldötteinek. Mint új teológiai referens feladatának tekinti a németországi magyar protestáns gyülekezetek számára egy szerződés kidolgozását. A jelenlevő gyülekezeti képviselők kérték Leiser urat, hogy mielőbb vegye fel a kapcsolatot az anyaországi református és evangélikus egyház illetékes vezetőivel és tárgyaljon a németországi magyar gyülekezeteink jövőjéről. Meghallgatta a gyülekezeteink (München, Stuttgart, Ulm, Köln, Hannover) részéről történt hozzászólásokat és az ügy személyes és jóindulatú támogatását és rendezését ígérte.

Bálint István János könyvbemutatója az idei konferencia egy „színfoltja" volt. Molnár-Veress Pál meghívására Bálint István bemutatta a Szilágyságról szerkesztett új, vaskos könyvét, „Örök Szilágy" címen. A több mint ezer oldalas mű - a szerző kolozsvári és nagyváradi könyvei után - egy igen értékes dokumentum a hajdani Közép-Szolnok és Kraszna vármegyék magyarsága egyházi és kulturális történetéről a kezdetektől napjainkig. A jelenlevők érdeklődéssel hallgatták a bemutatót és vásároltak a műből.
Az ebédszünetben tartott város-nézés után - külön köszönet Dózsa Évának - délután folyt tovább a gyűlés - a Szövetség közgyűlése.

Varga Pál lelkipásztor

(090907--)

 

 

Szövetségi közgyűlés!

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége évi közgyűlése és konferenciája.

Varga Pál, szövetségünk társelnökének beszámolója:

Az egyik svájci reformátor, Ulrich ZWINGLI (1484-1531) nyomdokain járt a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége az idei konferenciája és közgyülése alkalmával. Zürichtől 15 km-re, a kappeli kolostorban találkoztunk 2008 augusztus 29.-31. között. Több mint 40 képviselő és gyülekezeti tag jött el ide erre a hétvégére a nyugat-európai magyar diaszpórából és volt egy vendég-elöadónk Magyarországról is.
Mint ismeretes a kappeli csatában esett el Zürich egyik reformátora, Zwingli. A konferencián felkerestük a tiszteletére emelt emlékmüvet is. Találkozónk színhelye az ősi cisztercita kolostor épület-komplexuma volt, amelyet a svájciak szépen felújítottak és konferenciai központtá épitettek ki.
Szervezőnk, Deák Péter, a zürichi magyar gyülekezet presbitere nagy odaadással és kitűnő szakértelemmel szervezte meg a konferencia külső keretét, a Szövetség elnöksége pedig elkészítette a hétvégi találkozó gazdag műsorát. Ebből kivánok itt ízelítőt adni az olvasóknak.
Augusztus 29-én, pénteken délután, a Szövetség Választmánya ülésével kezdődött a találkozó, amelyen a választmányi tagok a legfontosabb kérdéseket beszélték meg. A kolostor csodás éttermében elfogyasztott vacsora után következett az egymással való ismerkedés, végezetül pedig Dorothea Wiehmann, a ház vezető lelkésze mutatta be a kolostor történetét és helységeit.
A kolostortemplomban részt vehettünk a házigazdánk szervezésében tartott áhítatokon, ugyanitt tartottuk mi is a szombat reggeli áhítatunkat és a vasárnapi záró-istentiszteletünket.
A kolostor épülete egyik restaurált tetőtermében, öles gerendák alatt folyt le a konferenciánk ill. a Szövetség közgyűlése. A napi műsor végeztével vidám esti órákat töltöttünk a patinás "pincében-.
Két fő kérdés állt a Szövetség idei találkozója központjában:

· A nyugat-európai magyar ifjusági munka gyülekezeteinkben és Európa-szerte, valamint

· a Kárpát-medence magyar református és evangélikus egyházaival való kapcsolataink kiépítése.

Az első téma keretében igyekeztünk felmérrni az ifjusági munkát gyülekezeteinkben, a nyugat-európai magyar cserkészetben és az Ifjusági Konferenciák rendezvényeiben. Elöadóink voltak: Joób Szilárd, ifjúsági lelkész és Pilinszki Katalin, a zürichi magyar cserkészet egyik vezetöje.
Fontos volt a gyülekezeteink számára ez az ismertetés, de az egymással folytatott tapasztalatcsere is e kérdésben.
A második témánk inditványozója Bölcskei Gusztáv debreceni református püspöknek, a MRE Zsinata elnökének hozzánk intézett levele volt. Ebben felajánlja a hazai református egyház - és ehhez csatlakozott az evangélikus egyház vezetösége is - hogy szükség esetén gyülekezeteinkbe lelkipásztorokat küldenek ünnepi, vagy hétvégi szolgálatokra. Erröl volt alkalmunk beszélni vendég-elöadónkkal, Ódor Balázs ref. lelkipásztorral, a MRE Zsinata Külügyi Irodájának munkatársával. Meghallgattunk gyülekezeteink küldötteinek véleményét és javaslatait e kérdésben, s világossá vált, hogy gyülekezeteink inkább vágynak egy állandó lelkészi jelenlétre, mint egy-egy "ünnepi legációra-. Kértük a magyarországi egyházak támogatását a lelkész-gondjaink megoldásában és a velünk való kapcsolattartást a jövöben is.
Meghívást kaptunk a 2008 novemberében Budapesten sorra kerülö " magyar ref. diaszpóra- találkozóra-, amelyen e kérdéssel tovább szeretnénk foglalkozni.
Az idén is meghallgattuk a gyülekezeteink életéröl - a gondokról és az örömökről - szóló beszámolókat.
Felvettük a Szövetség sorába Belgium és Norvégia magyar protestáns gyülekezeteit is, s ezzel már a nyugat-európai magyar protestánsok túlnyomó többsége (kb.90%) csatlakozott a 2000-ban alapított gyülekezeti szövetséghez.
Beszéltünk a jövö évi presbiteri konferenciáról és az 50. születésnapját ünneplő Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferernciáról (EMEIK). Újból biztattuk gyülekezeteinket e találkozók látogatására.
A vasárnapi istentsztelet követően dr. Ruedi Reich zürichi egyházelnök ismeretőt tartott a svájci reformátusok történetéről és mai helyzetéről.
Köszönetet mondunk idei házigazdánknak, a Svájci Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Vezetöségének, Deák Péter szervezőnek - külön is a jól sikerült grillezésért -, Szöllősy Martine-nak a zürichi városvezetésért, előadóinknak, áhitatokat tartóknak, az istentiszteleten szolgálatot vállalt lelkészeknek és minden résztvevőnek. Öröm volt együtt lenni! Úgy éreztük, hogy a 2008-as kappeli konferencia is igen sikeres találkozó volt, s már itt elterveztük, hogy 2009-ben a Szövetség közgyűlését Hannoverben tartjuk, az ottani magyar protestáns gyülekezet meghívására, szintén augusztus végén.

(090514--)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 37, összesen: 525575

 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Tizenöt csapat főzött finomabbnál finomabb bográcsos ételeket az ötödik vértesaljai egyházmegyei főzőversenyen Tabajdon.
 • 2021. szeptember 16., csütörtök

  Az Ige egyháza vagyunk, a reformátusoknak mégis mindössze egyötöde veszi kezébe bármilyen rendszerességgel a Szentírást. Nemcsak ismerni jó a Bibliát,...
 • 2021. szeptember 15., szerda

  Nincs az a válsághelyzet, amely ne hozhatna áldásokat, de ehhez jól kell sáfárkodnunk a lehetőségekkel. Szontagh Pállal az oktatás aktuális helyzetér...
 • 2021. szeptember 14., kedd

  A református identitás megtartó erő lehet a cigányság számára is – vallja Balogh Róbert, cigány származású református lelkész. Szerinte az evang...
 • 2021. szeptember 13., hétfő

  Kiskunhalason több évtizedes álom valósulhatott meg az idén 173 éves műemlék orgona felújításával. Az ünnepi istentiszteleten egyúttal a műemlék épüle...