Nyomtat Elküld Olvasási nézet

BIBLIAI TEOLÓGIA

Theologia Deo docetur, Deum docet, ad Deum ducit
A Teológia Istentől taníttatik, Istenről tanít, Istenhez vezet!
Szent Ágoston (Civ VIII 1)

VALLOMÁS:
Nincs szebb tudomány, mint a teológia!
„A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt.” 2Péter 1,5
Amióta drága kincsem lett a Biblia, szilárd meggyőződésem, hogy nincs szebb tudomány, mint ami Istenről, a Teremtőről, a világ Megváltójáról szól, melybe elmélyülni csak ámuló, tiszta gyermeki őszinte belefeledkezéssel, csodálattal lehet. A teológia sokkal szebb, csodálatosabb, érdekfeszítőbb, izgalmasabb tudomány, mint gondolnánk. Istenről mély, igaz, tiszta tudást szerezni megtisztelő kegyelem és kiváltság.  Kegyelem, hogy még elsajátíthatjuk mindazt, amit csak lehet, amit Szent Lényéről kinyilatkoztatott a Szentírásban. Ez minden hívő embert újra és újra mély alázatra, tiszteletre és szó szerint térdre kényszerít.
„Gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,hogy tökéletes legyen az Isten embere, min-den jó cselekedetre felkészített. " 2Timóteus 3,15-17

A hívő ember, mivel nagyon szereti Megváltóját az Úr Jézus Krisztust, legjobban arról szeret hallani, ami Vele kapcsolatos. Kell, hogy érdekeljen minket az, hogy rendszerezve egyben lássuk, azokat az ismereteket, amit drága kincsünkről a hitünkről megszerezhetünk. Az Igéből tudjuk, hogy hitünk mellé tudást kell ragasztanunk, ezért mindig örömmel és Isten iránti engedelmességgel foglalkozunk a teológiával.
Nagy kegyelem bepillantani, csodálattal érzékelni, ahogy fokról-fokra bomlik ki előttünk az Istenről szóló tudomány magával ragadó szépsége.
Amint a földi értékért bátran alámerülő gyöngyhalászok példájából jól ismerhetjük, mi is olyan állhatatosan, kellő minőségi időt szánva, elmélyülve, tisztelettel és szent félelemmel tudjunk alámerülni, megküzdeni az igazi kincsért, az éltető Ige üzenetének tiszta megértéséért.
Kegyelem, hogy tanulhatunk, de nem csupán önmagunknak.
A mi Megváltónk azért adott ilyen nagy lehetőséget, hogy a megszerzett ismeretet helyesen használjuk fel a lélekmentés áldott és szent szolgálatában. Mi tudjuk, hogy ez nem természetes, hanem KEGYELEM! Ezért ragadjuk meg ezt a lehetőséget és kérjük a mi Urunkat, hogy Lelke által készítsen fel  erre a hatalmas feladatra. Az Úr adjon Szentlelke által ehhez erőt mindannyiunknak!
„Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai!" Róma 11,33

Trencsényi László

Budapest, 2013. július 19.

***

Szentírástudomány, írásmagyarázat.

Segédtudományai (pl. izagógika, exegetika, hermeneutika, bibliai nyelvek)

***

A BIBLIÁRÓL

Ószövetségi bibliaismeret

"Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó…"2Péter 1,21

Valljuk, hogy a Biblia, Istenünk Igéje: hibátlan, tökéletes, tévedhetetlen, igaz, élő, ható, áldott, szent és örök kijelentés. Valljuk, hogy Isten Igéjének páratlan, életmentő, lélekmentő hatása van és ezáltal formálja életünket. Az Úr Jézus Krisztus mondja: „A beszédek, amelyeket én szólok nektek: Lélek és Élet.” János ev.6:63

A Biblia, Isten hozzánk szóló szava, kijelentése, írott Igéje.

A Biblia, görög szó jelentése : Könyvek, írások.

v Két fő része van:

Az Ószövetség 39 könyvből áll, kb. Kre. 1500-400 között írták. Izrael népének héber nyelvű könyveit tartalmazza.

Az Újszövetség 27 könyvből áll, kb. Kru.50-100 között keletkezett. Jézus Krisztus követőinek görög nyelvű könyveit tartalmazza

v A Biblia könyveinek három fő csoportja:

történeti, tanítói, prófétai.

A Biblia olyan 66 könyvből álló gyűjtemény, melynek összegyűjtése több mint 1600 évig tartott, mégis benne csodálatos egység uralkodik. 40 különböző szerző írta. Volt közöttük: próféta, pap, király, orvos, halász, pásztor

A jelenlegi fejezetfelosztás 1228.-ból, a versfelosztás pedig 1551.-ből való.

v A Biblia Istentől ihletett mű!

A Bibliát ugyan emberek írták, de szerzője az önmagát kijelentő Isten.

A Biblia ihletett voltából következik, hogy nem csak Istenről szól, hanem Isten szól általa.

A BIBLIA MINT KÁNON.

A Szentírás olyan mérték, szabály = KÁNON, amely Isten népének minden tekintetben eligazítást segítséget jelent. Kánon görög szó jelentése zsinórmérték.

A héber Biblia a palesztinai zsidó kánon szerint, melyet a Jabnei Zsinaton állapítottak meg a Kr. u. I. sz. végén,

Az újszövetségi kánon kialakulása a IV. sz. második feléig tartó bonyolult folyamat volt. Először Szent Atanáz sorolta fel a kánon 27 könyvét (367), és ugyanezeket fogadta el a nyugati egyház is a IV. sz. végén a Római, Hippói és Karthágói Zsinatokon.

Az Ószövetségből a protestáns egyházak csak a héber Bibliában lévő könyveket fogadják el kánoninak, a katolikusok pedig ezeket nevezik protokanonikus könyveknek (mivel ezek kánoniságával kapcsolatban soha sem merült fel kétely).

A világon a Biblia van a legtöbb nyelvre lefordítva: több mint 2000 nyelven olvasható.

A Vulgata (= általánosan elterjedt), mely a XVI. századtól kezdve viseli ezt a nevet, a latin nyelvű bibliafordítás, nagyrészt Szent Jeromos munkája.

A Károli-Biblia

Az első teljes magyar bibliafordítást Károli Gáspár gönci prédikátor készítette el az eredeti héber és görög szövegek alapján, bár figyelembe vette a XVI. sz.-i latin fordításokat is. Ez a protestáns kánonnak megfelelően csak a héber Bibliában megtalálható könyveket tartalmazza, de a Vulgatának megfelelő sorrendben.

Vizsolyban adták ki 1590.-ben.

Az IGE

Az Ige görögül Logosz jelentése: Szó, beszéd

A Biblia Isten írott igéje.

Tartalmazza mindazt amit Isten az emberrel közölni akar.

A Bibliának abszolút tekintélye van az élet minden területén.

Igazságosan ítéli meg a hívőket és a hitetleneket.

A Biblia próféciái beteljesednek:

Pl: Ábrahám, Izrael története. Jézus születése élete.

Nagy birodalmak születése, bukása.

Isten Igéje csodálatosan megszólítja az embert mert " élő és ható, " Feltárja a bűnt, felébreszti az üdvösség utáni vágyat, hitet ébreszt és üdvbizonyosságot ad!

Az Ige tulajdonságait és hatását szemléletes képek mutatják be:

v Mag. Lk. 8,11,

v Világosság. Zs 119, 105

v Tűz Jer 23,29

v Pöröly

v Kard Ef 6,17

v Tükör. Jak 1,22-24

v Eledel Máté 4,4

v Tej. I. Péter 2.2

v Eső. Ézsaiás 55,10-11

AZ ÓSZ KIALAKULÁSA

Az ÓSZ. A zsidó nép szent irata, legnagyobbrészt héber nyelven írták, de található benne néhány részlet arám nyelven is. Dániel 2, 4-7

A szent szövegeket nagy gonddal másolták, ellenőrzésképen a betűket mind megszámolták. A Tóra 304805 betűt és 79847 szót tartalmaz.

Az eredeti ÓSZ.-i tekercsek mind elvesztek. Az 1947.-ben talált Holt-tengeri tekercsek Kre. 250 körül keletkeztek és pontosan megegyeznek a ma használt szöveggel.

Az ÓSZ. Legrégibb fordítása a Septuaginta(70). Alexandriában fordították le görög nyelvre kre. 250 körül keletkeztek.

A zsidóknak volt néhány irata, melyeket APOKRIF könyveknek nevezzük. Ezek bekerültek ugyan a Kánonba , de a zsidók sohasem fogadták el egyenrangú könyveknek.

( Judit, Makkabeusok 1-2, Tobiás, Jézus Sirák fia, Bölcsesség, Báruk könyve)

AZ ÓSZ. FELOSZTÁSA.

Az ÓSZ. Könyvek három csoportba oszthatók.

Történeti, tanítói, prófétai

Történeti:

Mózes 1-5, Józs, Bírák, Ruth, Sámuel 1-2, Királyok 1-2, Krónika 1-2,

Ezsdrás, Nehémias, Eszter.

Tanítói:

Jób, Zsoltárok, Péld, Préd, Énekek Éneke

Prófétai:

Ézs, Jer, Jer Sir. Ez. Dán. Hós. Joel. Ámos. Abdiás. Jónás. Mikeás. Náhum. Hab. Sof. Aggeus. Zak. Mal

A TÓRA

Mózes öt könyvét héberül Tórának (tanítás, Törvény) nevezzük.

Görögül Pentateuchos= öt könyv.

Genesis

Teremtés, eredet

50 fejezetből áll. Az első 11 fejezet leírja a világ teremtését és az emberiség eredetét. 39 fejezet pedig a zsidó nép eredetét és helyét mutatja be.

Patriárkák = ősatyák: Ábrahám, Izsák, Jákob, József

Exodus

Kivonulás

40 fejezetből áll. Elmondja az Egyiptomból való szabadulás történetét.

A könyv középpontjában a Tízparancsolat áll.

Leviticus

Léviták

27 fejezetből áll. Elmondja az összes törvényt az áldozati előírásokat, az ünnepek rendjét. Meghatározza a papok és Léviták kötelességeit.

Itt található a "szentség törvény"( 17-26) melyek általános érvényü és szociális törvények.

Numeri

Számok

36 fejezetből áll. Az első tíz fejezet számba veszi a zsidók törzseit és a Lévitákat. A többi fejezet Izrael vándorlásával foglalkozik.

Deuteronomium

Második törvény

34 fejezetből áll. Történeti összefoglalással kezdődik, majd megismétli a Tízparancsolatot. Az itt található intések buzdítások nagyrészt az előző könyvek ismétlései. A könyv Mózes búcsújával, énekével és halálával fejeződik be.

ÓSZÖVETSÉG

Teremtés

Zsoltár 53,2 „Ezt mondja a balgatag a szívében: nincs Isten. Megromlottak és utálatos hamisságot cselekedtek, nincs aki jót cselekednék.”

Mózes első könyvét Genezisnek nevezzük. Genezis: kezdet, eredet.

A világ nem a véletlen műve, hanem Alkotója, Gazdája, Fenntartója a Teremtő Isten. A teremtéstörténet nem mese, nem mítosz, nem helyszíni tudósítás, hanem hitvallás. A világegyetem, az anyag és az élet létét semmilyen elmélettel nem lehet meggyőzően megmagyarázni. A semmiből, tervező és alkotó nélkül nem jöhetett létre ez a csodálatos és magasan fejlett élet a földünkön. A világ nem a véletlenek műve, hanem Isten csodálatos alkotása.

Zsidók 11, 3 "Hit által értjük meg, hogy a világot Isten beszéde által teremtette."

A keresztyén ember teremtés-hite nem valami megfigyelésen, vagy tapasztalaton alapul, hanem Isten kijelentésén.

A Szentírás szerint mindent Isten teremtett, láthatóakat, és láthatatlanokat.

I. Hat nap alatt teremtett

II. A nem láthatókból alkotott.

III. Igéje, szava által alkotott

IV. Isten mindent jónak teremtett.

A teremtés legfőbb bizonyítéka az ember. Az ember gondolkodó lény, képes a jó és a rossz megkülönböztetésére. Van lelkiismerete, ismeri a kegyelmet és a szeretetet, és az istenimádat igénye a szívébe van írva.

Teremtés vagy evolúció?

[1] A pápa és az evolúció! 96.X.25

A teremtéstörténet hitvallás a világ teremtőjéről. Valaki vagy a teremtést vallja, vagy az evolúciót. A kettő ui.: kizárja egymást[1]. A hit ellentéte nem a tudomány, hanem a hitetlenség, a tudomány ellentéte a tudatlanság!

Fred Hoyle csillagász:

"Az élet véletlenszerű kialakulásának éppen annyi esélye van mint annak, hogy egy forgószél az udvaron található limlomokból összerak egy repülőgépet."

A. Einstein:

"Egy-egy természeti törvény felfedezése nem egyéb, mint az ember utánagondolása egy olyan rendnek, amely már előbb ki volt gondolva."

Newton:

"Amit itt a csillagok alatt látok Istenből, az elég nekem, hogy higgyek abban az Istenben Aki a csillagok felett van, akit nem látok."

Kepler:

" Mielőtt elhagynám az asztalt, ahol kutatásaimat végeztem, nincs más hátra, mint kezemet és szememet az égre emelni és buzgósággal minden világosság szerzőjéhez küldeni alázatos, hálás imámat."

M Plank: "A vallás és a tudomány összeférhetőségének a legkövetlenebb bizonyítéka az a történelmi tény, hogy éppen minden idők legnagyobb természetkutatóit, mint Kepler, Newton, Leibnitz, mély vallásosság hatotta át."

Bűnbeesés

Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára alkotta. Istenképűségünk nem külső hasonlatosságot jelent, hanem azt, hogy felelősen Őt képviselte a földön.

ADAM= föld, vörös, ember

Isten mindent az embernek adott, kivétel a jó és gonosz tudásnak fája.

A sátán csapdája (kérdőjele és felkiáltójele) ma is ugyanaz.

Megkérdőjelezi Isten szavát.

"Csakugyan azt mondta Isten?"

Új és hazug kijelentést tesz:

"Dehogy haltok meg!"

"Megnyílik a szemetek!"

"Olyanok lesztek mint Isten!"

A bűneset következményeként az ember istenképűsége összetört, a bizalmi viszony megszakadt az Úrral!

Büntetés

- A bűneset miatt az ember elrejtőzött Isten elől.

- Isten ma is keresi a bűnös embert, és megkérdezi: Hol vagy?

- Isten nem átkozta meg az embert de a büntetés nem marad el.

- Az ősi kígyó átkozott lett

- Fájdalommal szül az asszony

- A Föld átkozott lett az ember miatt

- Küzdelemmel /verejtékkel / él az ember

- Visszatérés a porba

- A bűnt csak Jézus Krisztus veheti le rólunk, ha hisszük, hogy a bűneink miatt Ő halt meg helyettünk.

Káin és Ábel

· Az első gyerekek örökölték az emberi természetet

· az első Istentisztelet alkalmával Isten csak a jószívű áldozatot fogadta szívesen.

Mielőtt Káin elkövette volna a gyilkosságot, Isten figyelmeztette őt

· Káin szívét a gyűlölet irányította, ezért lett gyilkos.

· A bűn csak kárhozatra taszít, és átkot zúdít az emberre.

· Csak Jézus Krisztus által lehet uralkodni rajta

Noé története

· Az ember gonoszsága fájdalmat okozott Istennek.

· A büntetés az egész emberiséget érintette.

· Csak Noé, és családja talált kegyelmet.

- Noé engedelmessége a hit jelképe lett

- A bárka az életmentés jelképe lett.

- A galamb és az olajág a remény jelképe lett.

- A szivárvány a szövetség jelképe lett.

· A mi életünket Jézus Krisztus mentette meg a golgotai kereszten.

· Számunkra Ő a hit a szövetség, a remény a szabadság és az élet egy személyben.

Bábel tornya

· Az ember ősi vágya eljutni Istenhez.

· A Bábel torony építőinek hármas célja volt

- Építsünk magunknak egy égígérőt.

- Szerezzünk magunknak nevet

- El ne széledjünk a Földön.

· Isten áthúzza a gonosz terveket. Minden visszájára fordult: se torony, se hírnév, se egység!

· Minden emberi erőfeszítés, amely Isten akarata ellen történik, hiábavaló.

· Istenhez nem vezet emberi eredetű út.

· A mennybe csak Jézus Krisztus által juthatunk.

Ábrahám

· Isten világmegváltó terve Ábrahám utódain keresztül valósult meg.

· Isten Ábrahámot választotta ki, hogy nagy nép atyja legyen.

· Isten ígéretei Ábrahámnak:

- Új földet kap Istentől /Kánaán /

- Nagy nemzetté lesz /mint égen a csillag /

- Isten áldása kísérni fogja.

- Általa nyer áldást minden nemzet.

· Isten választott népének Izraelnek létrejötte csodák sorozata volt.

· A mi kiválasztásunk, és Keresztyén hitünk is csoda.

Sodoma pusztulása

· Lót, Ábrahám unokaöccse Sodomában telepedett le.

· A város lakói a legnagyobb bűnökben éltek.

· Amikor Ábrahám megtudta Isten büntetését, közbenjárt Sodomáért.

· Az Úr megígérte, hogy ha talál tíz igaz embert, akkor nem pusztítja el a várost.

· Lót befogadta Isten angyalait, akik megmentették őt, és családját.

· Menekülés közben Lót felesége hátranézett és szörnyethalt.

· Az Úr kénköves tüzes esővel rombolta le Sodomát, és Gomorát.

Tanulságok:

- A hívő ember kedves Isten előtt

- Istennek van hatalma megmenteni övéit

- Isten minden ígérete beteljesedik

- Aki az eke szarvára teszi a kezét...

Ábrahám áldozata

* Isten állta a szavát, és megszületett a megígért gyermek, Izsák

* Isten, hogy megpróbálja Ábrahám hitét, azt kérte tőle, hogy áldozza fel Izsákot.

* Ábrahám engedelmeskedett az Úrnak, de ez a szörnyű áldozat elmaradt, mert Isten megakadályozta.

* Isten ezen kívül soha nem kért ilyet az embertől, de Ő értünk mégis feláldozta egyszülött Fiát a kereszten.

* Jézusnak meg kellett halnia azért, hogy a mennybe juthassunk.

Jákob

· Ábrahám rokonsága közül szerzett feleséget finak, kinek neve Rebeka volt.

· Izsák fiai, Jákob és Ézsau közül Isten Jákobot választotta ki terve megvalósítására.

· Jákobnak csalás miatt menekülnie kellett Ézsau haragja elől.

· Jákob Istentől az Izrael nevet kapta = Isten harcosa.

· Isten gazdagon megáldotta őt, és 12 fia született:

· Lea:

· Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Issakár, Zebulon

· Zilpa:

· Gád, Áser

· Bilha:

· Dán, Naftali

· Ráhel:

· József, Benjámin

József

Jákob kedvenc fiát, Józsefet, a testvérei gonosz szándékkal eladták.

Egyiptomban Potifárnak a fáraó testőrparancsnokának házába került, ahonnan hazug vádak alapján a börtönbe jutott.

A fáraó álmának megfejtése után nagy méltóságba jutott.

József tudott megbocsátani testvéreinek.

Általa került Izrael népe Egyiptomba, ahol Isten nagy néppé nevelte őket.

József megjárta a gyűlölet mélységeit

a kút mélységeit

a rabszolgapiac mélységeit

a börtön mélységeit

József még a legnagyobb szorongattatásban is hű maradt Istenhez.

Isten azonban miden rosszat jóra fordított .

Izrael Egyiptomban

Izrael fiai 430 évig éltek Egyiptomban.

Eleinte békében éltek Gósen földjén a gazdag és művelt országban, majd rabszolgasorsra jutottak. Ők építették Pithomot, és Ramszeszt.

Ekkor a nép Istenhez könyörgött szabadításért a nyomorúság miatt.

Mózes Isten különös kegyelméből életben maradt, és a fáraó udvarában nevelkedett fel. / II. Ramszesz Kre: 1290-1224 /

Mózes szüléetése:

Mózes = vízből kihúzott.

Isten csodálatos módon mentette meg az életét.

A fárao udvarában nevelkedett fel.

Mózesnek, - miután megölt egy egyiptomit - menekülnie kellett, így Midián földjén telepedett le, ahol 40 évig élt.Itt feleségül vette Midián papjának, Jetrónak a lányát Czippórát. /Fiai = Gersóm, Eliézer

.

Az égő csipkebokor

Isten angyala Mózesnek egy égő csipkebokor képében jelent meg, és megbízta a szabadítás véghezvitelével.

Mózes kérésére az Úr megnevezi magát:

JHVH = vagyok aki vagyok

Ezzel kifejezte Isten, hogy lényege emberi szóval nem jelölhető meg.

Ő változatlan, és örökkévaló, akit az ember nem ismerhet meg.

Isten a küldetés bizonyságára Mózes testvérét, Áront csodatévő erővel ruházta fel.

A tíz csapás

A fáraó nem engedelmeskedett Isten akaratának, és nem engedte el a Izrael népét.

Isten 10 súlyos csapással sújtotta ezért Egyiptomot

A vizek vérré váltak, békák, szúnyogok, bögölyök, dögvész, fekélyek, jégeső, sáskák, sötétség, az elsőszülöttek halála.

Izrael fiai Isten parancsára a páskabárány vérével hintették meg az ajtókat és így elkerülték a veszedelmet

Isten ezzel is bebizonyította, hogy Izrael fiait magának választotta ki.

A kivonulás

A szabadítás utolsó csodája a Vörös tengeren való átkelés volt. /Kre: kb 1280

A fáraó hamar megbánta engedékenységét, és nagy sereggel a zsidók után indult.

Izraelt Isten vezette: nappal felhőoszlop, éjjel pedig tűzoszlop képében ment előttük.

II: Mózes 13,21

Isten ösvényt nyitott nekik a Vörös tengeren a fáraó serege pedig odaveszett.

A megszabadított nép így ismerte meg , hogy az Úr az Ő Istenük irgalmas szabadító

Isten előtt nincs lehetetlen , Ő ma is szabadító Úr!

A pusztában

A zsidó nép nagy megpróbáltatásokon ment át a Sínai pusztában

Minden nehézségért Mózest vádolták!

Isten a népet különös kegyelemmel hordozta népét:

fürjekkel, és mannával táplálta őket.

Szomjúságukban Isten többször is csodák által adott nekik inni.

Mindezek ellenére sokszor zúgolódtak, Mózest és Istent vádolták a nyomorúságos helyzetükért. Isten többször is büntetéssel nevelte népét.

A törvény

Isten Izraelt lelki néppé akarta nevelni Szövetséget kötött velük a Sínai hegyen

Mózes vette át Isten örök törvényének két kőtábláját a Tízparancsolatot.

Ameddig ő a hegyen volt a táborban a nép bálványimádásra adta magát.

Aranyborjút öntöttek és azt imádták.

Mózes felindulásában széttörte a két kőtáblát, majd megbüntette a lázadó népet.

Később miután imádkozott a nép bűnei miatt, Istentől új kőtáblákat kapott.

A szent sátor

A zsidó nép istentiszteleteinek központja a gyülekezet sátra lett.

· A sátor udvarán állt a nagy áldozati oltár: 1,5m magas és 2,5x2,5m

· és a papok tisztálkodását szolgáló mosdómedence.

Az 5 méter magas szent sátor két helyiségből állt:

· .A Szentély

· Menora a hétágú arany gyertyatartó

· Az arany Szent kenyerek asztala.

· Az:illatáldozati oltár, 1m magas, 50x50cm

· Szentek szentje

· Az ablaktalan kocka alakú helyiséget egy falikárpit választotta el a szentélytől

· Itt tartották a Szövetség ládáját, benne a Tízparancsolat két kőtáblájával.

· Ide csak a főpap léphetett be évente egyszer, hogy bemutassa a népért az áldozatot.

Negyven év a pusztában

A zsidó nép, bár Isten választott népe volt, mégis sokszor engedetlen volt az Úrral szemben.

· A Sínai hegynél aranyborjút készítettek.

· Az ígéret földjének határán félni és zúgolódni kezdtek.

· Számtalanszor fellázadtak isten és Mózes ellen, és inkább akartak Egyiptomba visszamenni, mint az Isten akaratát cselekedni.

Ezért Isten negyven évi pusztai vándorlással büntette meg őket.

A zsidók menekült tömegként érkeztek a Sínai hegyhez, de új életcéllal, és letisztult vallással hagyták el azt. Isten népévé váltak, aki megszabadította őket Egyiptomból és negyven évi vándorlás után elfoglalhatták a nekik ígért Kánaán földjét.

A honfoglalás

Mózes halála után Isten Józsuét bízta meg Izrael vezetésével.

Isten kegyelmének köszönhetően elfoglalták Izrael földjét.

Isten sok csoda által segítette győzelemre népét:

- A Jordán kiszáradt előttük.

- Jerikó falai leomlottak

- Ai város csellel került a birtokukba

- Az emóreusokat jégeső verte szét

- Gibeonban égi jel segítette őket.

Isten megmutatta hatalmát, és ígérete beteljesedett, és Izrael népe letelepedhetett Kánaán földjén.

A szövetségkötés

A szövetség kétoldalú szerződést jelent.

Isten, és az ember között létrejöhetett a szövetség, de csak az Isten nagy kegyelméből.

- Isten szövetséget köt Ádámmal

- Noén keresztül az egész emberiséggel /szivárvány /

- Isten szövetsége Ábrahámmal /körülmetélkedés /

- Isten szövetsége a Sínai hegyen Mózes által Izraellel a választott néppel.

- Új szövetséget Jézus Krisztus által kapunk mely kiterjed az egész emberiségre.

A bírák kora

Józsué után a nép gyakran megszegte a szövetséget. Törzsek szerint elkülönültek, sokszor bálványimádásra hajlottak és elfordultak Istentől. Az Úr azzal büntette őket, hogy idegen népeket küldött ellenük, de amikor ismét bűnbánattal Istenhez fordultak, bírákat támasztottak akik győzelemre vezették a népet.

A bírák kora mintegy 200 év volt Kr.e.1200-1000-ig. A Biblia 12 bírát említ. Ezek közül a legismertebbek: Debora, Gedeon, Jefte, Sámson, Sámuel.

Gedeon

Isten bírának hívta el, hogy megszabadítsa népét a Midianiták uralma alól. Isten parancsára lerontotta a Baál oltárát és kivágta a Szent ligetet. Nagy sereget gyűjtött, de Isten próbák sorozatával 300 főre csökkentette azt. Győzelemre vitte népét és a midianiták uralmától megszabadította az országot.

Sámson

Dán törzséből származó hős és bíró. Egész életében Istennek szentelt (Nazír) volt. Sámson nagy hőstetteket hajtott végre, állandó harcban állt a filiszteusokkal. Delila árulásával legyőzték és megvakították. Halálával viszont több filiszteust ölt meg, mint életében, amikor ledöntötte Dágon templomának tartóoszlopait.

Sámson különleges erejét, képességét népének szolgálatába állította. Az Úr vele volt utolsó küzdelmében is.

Ruth könyve

Az éhínség elől Moáb földjére menekült egy család. Naóminak meghalt a férje és két fia. Csak az egyik menye Ruth tart vele szülőföldjére. Isten megáldja Ruthot hűségéért. Betlehemben újra férjhez megy a jólelkű Boázhoz. Gyermekük: OBÉD, Dávid király nagyapja.

Isten a hitet, a teljes odaadást megjutalmazza. Az Úr szeretetéért mindent el lehet hagyni. Éljünk olyan példaadóan, hogy mások is követni tudják az Urat.

Sámuel

( Isten meghallhatott, akit Isten ígért )

Izrael utolsó, egyben legjelentősebb bírája. Születése, Isten terve volt, Elkána és Anna fia. Anyja Istentől kérte a gyermeket, hogy legyen az Ő szolgája.

Sámuel, Éli főpapnál nevelkedett Silóban a szent sátor mellett. Sámuel nemcsak bira volt, hanem Mózes után az első próféta is. Ő volt az aki királlyá kente fel Sault és Dávidot. Sámuel, népének egyik legnagyobb vezetője volt, és a nép részéről nagy tisztelet övezte.

A királyság kora

1. SAUL király

Izrael fellázadt Isten királysága ellen, és más népek példájára földi királyt akart I.Sám,8,7

Elfelejtették, hogy ők papok birodalma és szent nép, és nem szolgálhatnak földi királyt .Sámuel hiába intette őket, végül Isten megengedte, hogy a lázadó nép kívánsága teljesüljön.

Izrael első királya Saul, a Benjamin nemzetségéből való Kis fia. Sámuel kente fel királlyá, és a nép megválasztotta. Sok győzelmet aratott az ellenségeken: filiszteusok, ammoniták, moábiták, amálekiták.

Saul kezdetben hű volt Istenhez, később azonban engedetlen lett, ezért Isten is elfordult tőle. Gonosz szellem szállta meg, féltékeny lett Dávidra és meg akarta őt ölni. Saul a legszörnyűbb halállal fejezte be életét. Öngyilkos lett egy vesztett csata után.

2. Dávid király

Izrael legnagyobb és legkedveltebb királya volt, sok zsoltár szerzője.

Betlehemből származott, Isai legkisebb fia volt. Még pásztorgyerek korában Sámuel próféta királlyá kente fel. Fiatalon került Saul udvarába. Nagy hőstette volt a filiszteus Góliát legyőzése és így nagy népszerűségre tett szert.

Felesége lett Mikál, a Saul lánya. Meghitt barátság fűzte Saul fiához Jónatánhoz.

Királyként sok harcot vívott a környező ellenséges népekkel. Izrael területe az ő uralma idején volt a legnagyobb kiterjedésű. Elfoglalta Jeruzsálemet és országa fővárosává tette. Ide hozatta a frigyládát és megszervezte az istentiszteletet. Dávid, bár többször is vétkezett Isten ellen, de bűneit mindig alázattal beismerte, és mély bűnbánattal tudott Istenhez fordulni. Zsolt. 51.

Családjában súlyos problémák voltak: (fia, Absolon elől menekülnie kellett.) Utódja, a Betsabétól született: Salamon lett.

Isten, Dávidot tette a messiási ígéret örökösévé, utódai Izrael királyai voltak. A prófécia szerint a Messiás is a Dávid házából származik!

Dávid halála után, fia Salamon került a trónra.

SALAMON

Dávid halála után, fiatalon került a trónra. Istentől értelmet és bölcs szívet kért az uralkodáshoz. Messze földön híres lett bölcsességéről és gazdagságáról. Uralkodásának legfontosabb eseménye a Jeruzsálemi Templom felépítése volt. Salamon kiváló képességű ember volt, sok költeményét megtaláljuk a Bibliában: Példabeszédek, Prédikátor. Énekek Éneke. Ugyanakkor kemény, zsarnok uralkodó volt, aki erős birodalmat hozott létre. Csak királysága kezdetén volt hűséges Istenhez. Az idegen népek közül választott feleségei: (700 feleség, 300 ágyas) elfordították őt Istentől és később egészen a bálványimádásig süllyedt. Halála után, Isten büntetéseként birodalma ketté szakadt.

Judea és Izrael I. Kir 12

Salamon halála után, fia Roboám került a trónra, de engedetlensége miatt kettészakadt az országa. A déli országhoz Judeához, csak két törzs tartozott: Juda és Benjamin Jeruzsálem központtal. Megindult a belső bomlás és pusztulás. Az északi 10 törzs új királyt választott Jeroboám személyében, aki Samáriában építette ki székhelyét és bálványáldozatokat mutatott be.

Állandó ellenségeskedések, testvérháborúk zajlottak a két ország között. Az északi országban több száz éven át egymást váltották az istentelen bálványimádó királyok. A Judeai királyok közül is csak kevesen fordultak Isten felé: Josafát, Joás, Ezékiás, Jósiás

Jónás könyve.

Isten a prófétát Ninivébe küldi prédikálni de ő hajóra szállt, hogy elrejtőzzön Isten elől. (Tarsis) A tengeri viharban elmondja küldetését és kidobják a hajóból. Isten a halat rendelte Jónás megmentőjéül. Jónás imája után a szárazföldre kerül. Ninivebeliek megtérnek Jónás szavára és Isten nem pusztítja el a várost. A mai "próféták", evangélium hirdetők is küldetésben járnak. Isten elől nem lehet elrejtőzni és Neki megvannak az eszközei, hogy újra munkába állíton. Isten kegyelme irgalma nagyobb annál, mint azt felfoghatnánk. Legyünk engedelmes eszközei az Úrnak.

Illés próféta.

Élia = Erősségem az Isten

Izraelben prófétált, nagy bátorsággal. Akháb királyt mindig az igazsággal szembesiette. Sok csodás történet fűződik nevéhez. Isten többször is különös módon viselt gondot rá. (Hollók táplálták) Nagy tette volt amikor istenítéletre hívta ki a Baál papjait, hogy ki szolgál az igazi Istennek. A Karmel hegyén, bebizonyosodott a baál tehetetlensége és 450 prófétáját megölték. ( I. Kir 18) Ezután Illés a pusztába menekül Jezabel királynő haragja elől, ahol meghallja Isten halk és szelíd hangját. Utódja Elizeus lett. Illés nem látott halált mert forgószélben az égbe ragadtatott.

Elizeus próféta

(Üdvösség Istene)

Isten akarata szerint ő lett Illés utódja és megkapta palástját, a felhatalmazást a prófétálásra.

· Ott volt Illés elragadtatásánál.

· Az Úr nevében sok csodát tett.

· Jerikóban a vizet meggyógyította.

· Az özvegy olaját megsokasította.

· Egy gyermeket feltámasztott.

· Egy leprást meggyógyított. (Naámán szír hadseregparancsnok)

Az ország pusztulása

Izrael 200 évvel a kettészakadás után végleg elpusztult. Az Asszírok foglalták el őket Kre: 722-ben Juda a déli ország a Babilóniaiak által esett el: Kre 597 -ben Babilon királya Nabukodonozor elfoglalta Jeruzsálemet feldúlta, kifosztotta, főembereit deportálta. Kre 586-ban egy lázadás leverésére újra visszatért és elpusztította, felperzselte a templomot és a maradék népet is deportálta. Jeremiás siralmai ezekről a fájdalmas napokról szólnak.

A próféták által sokszor hirdetett ítélet beteljesedett a népen. A szövetségszegő néptől Isten elvette az országot és így szűnt meg a földi királyság. Izrael 70 évig volt kifosztva idegen uralom alatt.

Élet a fogságban

A zsidó nép túlnyomó részét Babilonba hurcolták. Dániel és három társa: Sidrák, Misák és Abednegó a király palotájában szolgált. Nem voltak hajlandóak a pogány szokások megtartására. Még életük kockáztatásával is hűek maradtak Istenhez. Isten hűségükért még a tüzes kemencéből is kimentette őket.

A perzsák uralomra jutásakor Dániel ( Isten a bírám) nagy méltóságba került. Miután bevádolták a királynál mert a tilalom ellenére imádkozott az oroszlánok vermébe vetették. Isten még innen is megszabadította .

¨ Aki teljes szívvel szereti az Urat, a nehéz próbákat is vállalni fogja.

¨ Istennek van hatalma a lehetetlen helyzetekből is megszabadítani.

Babilon bukása

Nabukodonozor király utódja:(unokája) Belsazár nagy lakomát rendezett ahol a Jeruzsálemből elrabolt szent edényekből ittak. Ekkor egy emberi kéz jelent meg és írt a falra. Az írást csak Dániel tudta megfejteni: "Megmérettél és könnyűnek találtattál"

Még ezen az éjszakán a médek és a perzsák elfoglalták Babilont( Cirus 539). Az Eufrátesz kiszáradt medrében elözönlötték a várost.

Eszter könyve (csillag)

Ahasvérus (Xerxes) perzsa király Esztert a zsidó származású lányt királynévá emelte. A zsidógyűlölő Hámán a zsidók kiirtását tervezte. Márdokeus Eszter gyámja Eszter közbenjárására kegyelmet talált a királynál és a gonosz Hámánt pedig kivégezték A zsidók bosszút álltak üldözőiken, ezt az ünnepet (purim= sors) évről -évre megünneplik.

Hazatérés

A próféták által meghirdetett szabadulás beteljesedett. A zsidók 70 évi Babiloni fogság után végre hazatérhettek. Cirus perzsa király Kre.537- ben engedélyt adott a hazatérésre. A nép először a templomot építette ujjá, majd Jeruzsálem falait.Vezetőik:

Ezsdrás(segítség) pap. Ahasvérus perzsa király engedélyével tért haza (458-ban) 1800 társával Jeruzsálembe. Újjáépítették és felszentelték (516-ban) a második Templomot és vallási reformot hajtottak végre.

Nehémiás (Isten vigasztal)

Zsidó főember Xerxész perzsa király főpohárnoka, aki 444 után engedélyt kap a hazatérésre és Jeruzsálem falainak újjáépítésére. Ezsdrással együtt számos reformot hajtottak végre. A zsidó nép az Úr kegyelméből újra az ígéret földjén élhetett.

Az intertestamentális kor

A Ó és ÚSz- közötti kor, a babiloni fogságtól, Jézus születéséig.
A zsidók, több száz éves perzsa uralom után, amikor viszonylagos szabadságban éltek görög fennhatóság alá kerültek.
A perzsa birodalom Nagy Sándor által legyőzetett.( 336-323) aki Jeruzsálemet is elfoglalta (332-ben)
A görögök hódítása idején sokat szenvedett az ország. Antiochus Epiphanes uralkodó erőszakos hellenizációs törekvése ellen, fegyveres szabadságharc robbant ki a Makkabeusok vezetésével. Kre 168-ban.
Visszafoglalták a templomot 165-ben. A templom megtisztítását és az áldozati kultusz visszaállítását a zsidók azóta is ünneplik (hanukka)
Kre. 63-ban a rómaiak vették át az uralmat palesztina fölött, miután Pompeius legyőzte a zsidókat. Attól fogva Izrael római tartomány lett, és Heródest ültették Izrael trónjára.

Trencsényi László

Nyíregyháza, 2000. május

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 32, összesen: 203880

 • 2020. július 15., szerda

  Határaink meghúzása, engedelmesség Istennek, szabadság korunk szépségtársadalmának felfogásaitól – néhány olyan feltétel, amely szükséges a fiatal gen...
 • 2020. július 13., hétfő

  Miért van hatalma a médiának, és miért nem szolgáltat mégsem igazságot? Cikksorozatunk második részében a média igazságáról és az újságírók feladatáró...
 • 2020. július 12., vasárnap

  A koronavírus miatti járványügyi helyzet nem csupán nehézségeket és kihívásokat jelentett a Bethesda Gyermekkórház számára, de számos apró csodát és r...
 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...