Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelki Oázis Misszió (2000-2022)

 

(Határozottan és becsületesen, az Úr munkájában.)
Kálvin János életének mottója

 

 

***

Hitéletünk ápolása miatt a LEGFONTOSABBAK:

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/
...Hat bibliafordítás: https://szentiras.hu/

Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliai nevek és fogalmak lexikona: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-bibliai-nevek-es-fogalmak-lexikona-C7907/

Imádságos könyvek:

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php
C.H.Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza: https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja:   https://velunkazisten.hu/hu/kegyelem_harmatja
Szikszai Béni: (ÚTITÁRS 1950) https://tokigyulekezet.hu/napi-ige/

***

HONLAPJAINK:

Trencsényi YOUTUBE videók listája
Lelki Oázis Videó Misszió
https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54
Trencsényi László:
http://www.parokia.hu/lap/egy-lelkesz-
bizonysagtetele/cikk/mutat/bemutatkozas/
Budapest, Pestújhelyi Református Egyház:
http://www.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/bemutatkozas/
Életforrás Ifjúsági Kör:
http://www.parokia.hu/lap/eletforras-ifjusagi-kor/cikk/mutat/bemutatkozas/

 

 

KÜLDETÉSÜNK:

 

Nem akármilyen KŰLDETÉSBEN járunk!

„Semmi nem választhat el minket Isten SZERETETÉTŐL,  amely MEGJELENT, a mi Urunk Krisztus Jézusban." (Róma 8,39)

Az Úr Jézus Krisztus testetöltése a legnagyobb ajándék a világ számára.
Ő a megtestesült SZERETET, a megváltó, megmentő, megtartó és éltető szeretet.
Ő A SZERETET !
Az Úr Jézus Krisztus önfeláldozó szeretete nélkül nincs célja, nincs tartalma, nincs megoldása és nincs értelme az életnek.
Nélküle minden érték, minden ami igazán lényeges és fontos tragikusan hiányzik!
Nélküle nincs bűnbocsánat, nincs kegyelem, nincs szeretet, nincs igazság, se valódi boldogság, se békesség, se nyugalom, se megfontoltság, se szabadság, se üdvösség.
Nélküle állandó a stressz, a lét és üdvbizonytalanság, folyamatos az idegesség, szünet nélküli az aggódás, biztos a  csalódás, elkerülhetetlen a meghasonlás, garantált és látványos az összeomlás.

A krisztusi szeretetkohézió nélkül, szemünk láttára
atomjaira foszlik a civilizáció!

Pedig kétezer éve az Úr Jézus Krisztus keresztje kitörölhetetlenül ott áll az emberiség sorsának centrumában.
Pedig kétezer éve a Tőle kapott kegyelmi időben élünk, mivel mindez ideig az Ő irántunk való érthetetlen és mérhetetlen szeretete TARTOTTA MEG A VILÁGOT.

Minden embernek haladéktalanul meg kell tudnia, hogy Jézus Krisztus az egyetlen Úr, a halálon is győztes Király. A Szent Biblia egyértelműen arra figyelmeztet, hogy nincs más esély az emberiség számára, CSAK EGYEDÜL Ő.
Ez kell hirdetnünk! Ez az első számú feladatunk!
Ezért születtünk. Ez az Istentől rendelt KÜLDETÉSÜNK.

Nem lehetünk némák.
Adjuk tovább hűségesen és hitelesen a ránk bízott életmentő örök evangéliumot,
mert mi már tudjuk, hogy egyedül Jézus Krisztusra van szüksége ennek a kegyetlen, hitetlenségbe dermedt, meghasonlott, tisztátalan és erkölcstelen, céltalan világnak.

Íme a KÜLDETÉSÜNK lényege:

„Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon." (Filippi 2,15)

„Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek." (Apostolok Cselekedetei 26,18)

Budapest, 2021. december 25.
Trencsényi László
református lelkipásztor

***

„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint." (Efezus 1,3-5)

***


Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!
Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus kormányoz!


Minden igazán hívő keresztyén vallja,
hogy "SOLUS CHRISTUS",
mert tudja, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus
az élő ÚRA,
drága MEGVÁLTÓJA,
egyedüli KÖZBENJÁRÓJA,
legfőbb BIZALMASA,
egyetlen LELKIGONDOZÓJA,
áldott VÍGASZTALÓJA,
hűséges GONDVISELŐJE,
őríző PÁSZTORA,
halálon is győztes KIRÁLYA!

***


KAPCSOLAT:
Trencsényi László
református lelkipásztor
E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

TOVÁBBI OLDALAK:

Trencsényi  YOUTUBE CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCQZq13LnY8dbl351J0Ye1sw

https://www.youtube.com/channel/UCVfRib_UNoezQQKOHqMD-BQ/featured

Trencsényi  FACEBOOK:https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

Trencsényi  PAROKIA: http://www.parokia.hu/lap/egy-lelkesz-

bizonysagtetele/cikk/mutat/bemutatkozas/

 

 

 

 

Trencsényi  BLOG:http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

***

„Így szólt hozzájuk Jézus: "Jöjjetek utánam,

és emberek halászaivá teszlek benneteket."

(Márk 1,17)

***
"Ha múltunk ott van Jézus Krisztus vére alatt,
jövőnk az Ő kezében, minden gondunk az Ő vállán,
minden kérésünk az Ő szívén,
akkor ez ad nekünk békességet, ez tesz csendessé és boldoggá."
Dora Rappard
***

"Aki mást felüdít, maga is felüdül."  (Példabeszédek 11,25)

Csak ha az Úr Jézust követjük, teljesülhet szívünk vágya, és lehetünk igazán hasznosak embertársainknak.
Mennyire szeretnénk Jézus Krisztus sikeres halászai lenni! 
Szinte életünket is feláldoznánk a lelkek megnyerése érdekében. 

Sokszor kísért azonban bennünket az olyan módszerek használata,
amilyeneket Jézus Krisztus soha nem alkalmazna


Hallgassunk az ellenség tanácsára és engedjünk neki? 
Ha igen, akkor csak a vizet fogjuk paskolni, de halat nem fogunk egyet sem.
Az Úr Jézust kell követnünk, ha valódi ébredést akarunk. 

Látványos új módszerek, szórakoztatás és hasonlók - ez lenne Jézus Krisztus követése? Elképzelhetõ, hogy Jézus Krisztus olyan módszerekkel vonta magához hallgatóit, mint az napjainkban olyan általánosan elterjedt? 
Mi az ilyen vállalkozások eredménye? 
Semmi olyan, amit Jézus Krisztus elfogad majd ama nagy napon.


Az Úr Jézushoz hasonlóan kell hirdetnünk az Igét, mert csak így tudunk lelkeket megmenteni. 
Urunk tanítását kell hirdetnünk, a teljes és tiszta evangéliumot, mert ez az a háló, amelybe beleakadnak a lelkek. 
Az Õ szelídségével, bátorságával és szeretetével kell szólnunk, mert ebben van az emberi szívek megnyerésének a titka. Isten felkentjeiként kell munkálkodnunk, a Szentlélekre figyelve. 
Ha követjük az Úr Jézust, nem pedig előtte futkosunk,
vagy mellette kullogunk, akkor leszünk igazán emberhalászokká.

C.H.Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

***

„És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben." (Kolossé 3,15)

CSODÁLATOS A MI MEGVÁLTÓNK, JÉZUS KRISZTUS!

Csodálatos Megváltónk van!
Csodálatos Megváltónkat megismerni!
Csodálatos Megváltónkkal életünket rendezni!

Csodálatos Megváltónkkal élni:
Megmentetnek lenni,
Szeretetében örülni,
Kegyelméért hálát adni,
Jóságát megköszönni,
Békességét tapasztalni,
Vezetésének engedelmeskedni,
Nincs senki ezen a földön, akinek ne lenne szüksége rá!
És milyen kevesen tudják azt, hogy:
Megváltónknál, Jézus Krisztusnál senki sem szereti jobban őket.

Mivel oly sokan nem tudják, és nem ismerik a legfontosabbat, ezért természetesen
beleszomorodnak,
belekeserednek,
belebetegednek,
HIT NÉLKÜL BELEHALNAK ebbe a szomorú embertelen világba.

Nélküle minden érték hiányzik!
A törődés, a megbecsülés, a becsület, a tisztesség, az erkölcs, az odafigyelés, az emberszámba vevés...!
Mert a szeretet hiányzik!
Isten szeretete hiányzik nagyon!
Jézus Krisztus hiányzik az életekből!

A küldetésünk nem kevesebb, mint az, hogy mindenkivel
megísmertessük Megváltónkat, mert
mindenkinek MEG KELLENE HALLANI a jó hírt!

Az Úr Jézus mondja:  "Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van: sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." (János 5,24)

Trencsényi László
református lelkipásztor

 

 

 

 

 

 

***

H O N L A P J A I N K:

Trencsényi  YOUTUBE CHANNEL:https://www.youtube.com/channel/UCQZq13LnY8dbl351J0Ye1sw

https://www.youtube.com/channel/UCVfRib_UNoezQQKOHqMD-BQ/featured

Trencsényi  FACEBOOK: https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

Trencsényi  BLOG:http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

Bp. Pestújhelyi Református Egyház:

http://www.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/bemutatkozas/

Lelki Oázis missziónk:

http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

Életforrás Ifjúsági Kör:

http://www.parokia.hu/lap/eletforras-ifjusagi-kor/cikk/mutat/bemutatkozas/

Fénysugár újság:

http://www.parokia.hu/lap/f-e-n-y-s-u-g-a-r/ujsag/index/

Ezt az oldalt 2017. január 17-én a Parókia Sajtószolgálat T Ö R Ö L T E !

 

„Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse."

(1Timótheus 1,15)

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 24, összesen: 251426

 • 2022. augusztus 11., csütörtök

  Kiáltó szó vagyok-e a pusztában, vagy a zaj, amely elnyomja azt? Mekkora a felelősségem abban, milyen arca, hangja, szíve van az egyháznak? Néhány gon...
 • 2022. augusztus 10., szerda

  „A Sófár: egy ölelés Istentől”
 • 2022. augusztus 09., kedd

  A böjt, a megtartóztatás, a visszafogottság mögött mindig áll valami lényeges indok, és ezeknek gyakorlása áldást hoz.
 • 2022. augusztus 08., hétfő

  A megváltás célja az Isten-fiúság elnyerése, nem pedig csupán a bűnök bocsánata – erről beszélt Horváth Levente református lelkész, misszióvezet...
 • 2022. augusztus 04., csütörtök

  Egész hetes beszélgetés egy megrendítő bibliai történetről, román nyelvi közegben alkotó magyar művészek, a kortárs világgal és a kortárs világró...
 • 2022. augusztus 04., csütörtök

  A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola ének-zene szakos tanárt keres.
 • 2022. augusztus 03., szerda

  Életének 93. évében elhunyt dr. Nagy Tibor református lelkész, nyugalmazott dunamelléki egyházkerületi főjegyző, bács-kiskunsági esperes, a Bibliolvas...
 • 2022. augusztus 02., kedd

  „Édesapám számára nem az aktuális előnyök és látszatsikerek szabták meg, hogy mi a helyes, hanem a Biblia tanítása arról, hogyan kell emberséges ember...
 • 2022. augusztus 01., hétfő

  Amikor családunkban egy rokonomnál a demencia első jelei mutatkoztak, legtöbbször csak mosolyogtunk, hogy a papa szenilis lett. Elfelejt közelmúltban ...
 • 2022. július 31., vasárnap

  A hívő embereknek otthonos szigetet, az egyházat nem ismerőknek pedig kapcsolódást és a párbeszéd lehetőségét jelentette a LélekZet Református udvar a...