Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelki Oázis Evangéliumi Misszió

 

 

(Határozottan és becsületesen, az Úr munkájában.)

Kálvin János életének mottója

KAPCSOLAT:
Trencsényi László
református lelkipásztor
E-mail:pestujhely@bpeszak.hu

 

...

 

 

A keresztyén élet

Magna Chartája

Galata 2,20


"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem."

 


 

 

***

.„Semmi nem választhat el minket Isten SZERETETÉTŐL, amely MEGJELENT, a mi Urunk Krisztus Jézusban." (Róma 8,39)

 

.  .  .

 


AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS

ÉLŐ, ÉLETMENTŐ, ÉLTETŐ,

ÖRÖK EVANGÉLIUMÁT HIRDETJÜK

AZ ALÁBBI HONLAPJAINKON IS.

...

***

KÜLDETÉSÜNK

***

Nem akármilyen KŰLDETÉSBEN járunk!

„Semmi nem választhat el minket Isten SZERETETÉTŐL,  amely MEGJELENT, a mi Urunk Krisztus Jézusban." (Róma 8,39)

Az Úr Jézus Krisztus testetöltése a legnagyobb ajándék a világ számára.
Ő a megtestesült SZERETET, a megváltó, megmentő, megtartó és éltető szeretet.
Ő A SZERETET !
Az Úr Jézus Krisztus önfeláldozó szeretete nélkül nincs célja, nincs tartalma, nincs megoldása és nincs értelme az életnek.
Nélküle minden érték, minden ami igazán lényeges és fontos tragikusan hiányzik!
Nélküle nincs bűnbocsánat, nincs kegyelem, nincs szeretet, nincs igazság, se valódi boldogság, se békesség, se nyugalom, se megfontoltság, se szabadság, se üdvösség.
Nélküle állandó a stressz, a lét és üdvbizonytalanság, folyamatos az idegesség, szünet nélküli az aggódás, biztos a  csalódás, elkerülhetetlen a meghasonlás, garantált és látványos az összeomlás.

A krisztusi szeretetkohézió nélkül, szemünk láttára
atomjaira foszlik a civilizáció!

Pedig kétezer éve az Úr Jézus Krisztus keresztje kitörölhetetlenül ott áll az emberiség sorsának centrumában.
Pedig kétezer éve a Tőle kapott kegyelmi időben élünk, mivel mindez ideig az Ő irántunk való érthetetlen és mérhetetlen szeretete TARTOTTA MEG A VILÁGOT.

Minden embernek haladéktalanul meg kell tudnia, hogy Jézus Krisztus az egyetlen Úr, a halálon is győztes Király. A Szent Biblia egyértelműen arra figyelmeztet, hogy nincs más esély az emberiség számára, CSAK EGYEDÜL Ő.
Ez kell hirdetnünk! Ez az első számú feladatunk!
Ezért születtünk. Ez az Istentől rendelt KÜLDETÉSÜNK.

Nem lehetünk némák.
Adjuk tovább hűségesen és hitelesen a ránk bízott életmentő örök evangéliumot,
mert mi már tudjuk, hogy egyedül Jézus Krisztusra van szüksége ennek a kegyetlen, hitetlenségbe dermedt, meghasonlott, tisztátalan és erkölcstelen, céltalan világnak.

Íme a KÜLDETÉSÜNK lényege:

„Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon." (Filippi 2,15)

„Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek." (Apostolok Cselekedetei 26,18)

Budapest, 2021.
Trencsényi László
református lelkipásztor

***

„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint." (Efezus 1,3-5)

***

 

 

 

 

 

 

***

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!
Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus kormányoz!


Minden igazán hívő keresztyén vallja,
hogy "SOLUS CHRISTUS",
mert tudja, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus
az élő ÚRA,
drága MEGVÁLTÓJA,
egyedüli KÖZBENJÁRÓJA,
legfőbb BIZALMASA,
egyetlen LELKIGONDOZÓJA,
áldott ORVOSA és VÍGASZTALÓJA,
hűséges GONDVISELŐJE,
őríző PÁSZTORA,
halálon is győztes KIRÁLYA!

***

 

Hitéletünk ápolása miatt a LEGFONTOSABBAK:

Szent Biblia: https://reformatus.hu/isten-szolt/szentiras/
...Hat bibliafordítás: https://szentiras.hu/

Hitvallásaink:https://reformatus.hu/isten-szolt/hitvallasaink/

Bibliai nevek és fogalmak lexikona: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-bibliai-nevek-es-fogalmak-lexikona-C7907/

Imádságos könyvek:

Bibliaolvasó Kalauz: https://reformatus.hu/isten-szolt/

Mindennapi kenyerünk: http://www.budaors.ref.hu/kenyer/index.php
C.H.Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza: https://szabotelep.hu/tapl/spurgeon.php

Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja:   https://velunkazisten.hu/hu/kegyelem_harmatja

***

HONLAPJAINK:

Trencsényi YOUTUBE videók listája

Lelki Oázis Videó Misszió

https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

Trencsényi László:
http://www.parokia.hu/lap/egy-lelkesz-
bizonysagtetele/cikk/mutat/bemutatkozas/

Budapest, Pestújhelyi Református Egyház:
http://www.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/bemutatkozas/

Életforrás Ifjúsági Kör:
http://www.parokia.hu/lap/eletforras-ifjusagi-kor/cikk/mutat/bemutatkozas/

 

***

„Így szólt hozzájuk Jézus: "Jöjjetek utánam,

és emberek halászaivá teszlek benneteket."

(Márk 1,17)

***
"Ha múltunk ott van Jézus Krisztus vére alatt,
jövőnk az Ő kezében, minden gondunk az Ő vállán,
minden kérésünk az Ő szívén,
akkor ez ad nekünk békességet, ez tesz csendessé és boldoggá."
Dora Rappard
***

"Aki mást felüdít, maga is felüdül."  (Példabeszédek 11,25)

Csak ha az Úr Jézust követjük, teljesülhet szívünk vágya, és lehetünk igazán hasznosak embertársainknak.
Mennyire szeretnénk Jézus Krisztus sikeres halászai lenni! 
Szinte életünket is feláldoznánk a lelkek megnyerése érdekében. 

Sokszor kísért azonban bennünket az olyan módszerek használata,
amilyeneket Jézus Krisztus soha nem alkalmazna


Hallgassunk az ellenség tanácsára és engedjünk neki? 
Ha igen, akkor csak a vizet fogjuk paskolni, de halat nem fogunk egyet sem.
Az Úr Jézust kell követnünk, ha valódi ébredést akarunk. 

Látványos új módszerek, szórakoztatás és hasonlók - ez lenne Jézus Krisztus követése? Elképzelhetõ, hogy Jézus Krisztus olyan módszerekkel vonta magához hallgatóit, mint az napjainkban olyan általánosan elterjedt? 
Mi az ilyen vállalkozások eredménye? 
Semmi olyan, amit Jézus Krisztus elfogad majd ama nagy napon.


Az Úr Jézushoz hasonlóan kell hirdetnünk az Igét, mert csak így tudunk lelkeket megmenteni. 
Urunk tanítását kell hirdetnünk, a teljes és tiszta evangéliumot, mert ez az a háló, amelybe beleakadnak a lelkek. 
Az Õ szelídségével, bátorságával és szeretetével kell szólnunk, mert ebben van az emberi szívek megnyerésének a titka. Isten felkentjeiként kell munkálkodnunk, a Szentlélekre figyelve. 
Ha követjük az Úr Jézust, nem pedig előtte futkosunk,
vagy mellette kullogunk, akkor leszünk igazán emberhalászokká.

C.H.Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

***

„És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben." (Kolossé 3,15)

CSODÁLATOS A MI MEGVÁLTÓNK, JÉZUS KRISZTUS!

Csodálatos Megváltónk van!
Csodálatos Megváltónkat megismerni!
Csodálatos Megváltónkkal életünket rendezni!

Csodálatos Megváltónkkal élni:
Megmentetnek lenni,
Szeretetében örülni,
Kegyelméért hálát adni,
Jóságát megköszönni,
Békességét tapasztalni,
Vezetésének engedelmeskedni,
Nincs senki ezen a földön, akinek ne lenne szüksége rá!
És milyen kevesen tudják azt, hogy:
Megváltónknál, Jézus Krisztusnál senki sem szereti jobban őket.

Mivel oly sokan nem tudják, és nem ismerik a legfontosabbat, ezért természetesen
beleszomorodnak,
belekeserednek,
belebetegednek,
HIT NÉLKÜL BELEHALNAK ebbe a szomorú embertelen világba.

Nélküle minden érték hiányzik!
A törődés, a megbecsülés, a becsület, a tisztesség, az erkölcs, az odafigyelés, az emberszámba vevés...!
Mert a szeretet hiányzik!
Isten szeretete hiányzik nagyon!
Jézus Krisztus hiányzik az életekből!

A küldetésünk nem kevesebb, mint az, hogy mindenkivel
megísmertessük Megváltónkat, mert
mindenkinek MEG KELLENE HALLANI a jó hírt!

Az Úr Jézus mondja:  "Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van: sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." (János 5,24)

Trencsényi László
református lelkipásztor

 

 

 

 

 

 

***

H O N L A P J A I N K:

Trencsényi  YOUTUBE CHANNEL:https://www.youtube.com/channel/UCQZq13LnY8dbl351J0Ye1sw

https://www.youtube.com/channel/UCVfRib_UNoezQQKOHqMD-BQ/featured

Trencsényi  FACEBOOK: https://www.facebook.com/laszlo.trencsenyi.54

Trencsényi  BLOG:http://trencsenyilaszlo.blogspot.com/

Bp. Pestújhelyi Református Egyház:

http://www.parokia.hu/lap/budapest-pestujhely-ujpalotai-reformatus-egyhaz/cikk/mutat/bemutatkozas/

Lelki Oázis missziónk:

http://www.parokia.hu/lap/lelki-oazis-misszio/cikk/mutat/bemutatkozas/

Életforrás Ifjúsági Kör:

http://www.parokia.hu/lap/eletforras-ifjusagi-kor/cikk/mutat/bemutatkozas/

Fénysugár újság:

http://www.parokia.hu/lap/f-e-n-y-s-u-g-a-r/ujsag/index/

Ezt az oldalt 2017. január 17-én a Parókia Sajtószolgálat T Ö R Ö L T E !

 

„Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse."

(1Timótheus 1,15)

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 164, összesen: 315800

 • 2024. február 27., kedd

  Gondoltál már regényre úgy, mint lelkigondozói eszközre? Pedig elég, ha jó kézbe kerül és máris azzá válik. A papné polca sorozatunk második részében ...
 • 2024. február 27., kedd

  „Ha botrányba keveredünk, akár okozzuk, akár elszenvedjük, széthullik az egymás iránti bizalmunk, eltiltjuk szívünktől a reményt, a bocsánatkérést (ny...
 • 2024. február 26., hétfő

  Miként teremtenek lehetőséget a hitviták az egyén közösségbe történő beilleszkedésére? Többek között erre is keresték a választ a Glossza című podcast...
 • 2024. február 25., vasárnap

  Életforma, terápia és örömforrás – mindez a népzene Szentes Anett szerint, aki hegedűt, citerát, népi éneket és szolfézst tanít Pécsen, emellett presb...
 • 2024. február 22., csütörtök

  Somogyi Péter dunamelléki lelkészi főjegyző gondolatai
 • 2024. február 21., szerda

  A labdarúgás örömében osztoznak a hétfő esténként meccset játszó budapesti lelkészek. A csapat mindig változik, ám a lelkészfoci hagyománya már több m...
 • 2024. február 21., szerda

  Hogyan formálhatjuk bibliaolvasóvá a következő nemzedéket? Lelkészek, hittanoktatók, vallástanárok keresték közösen a választ.
 • 2024. február 20., kedd

  Az Élő Igének ki kell hatnia minden tevékenységünkre – állítja Hajdú Zoltán Levente, akit az idei tematikus év pályázati és egyéb lehetőségeiről kérde...
 • 2024. február 19., hétfő

  Főigazgatói pályázat
 • 2024. február 16., péntek

  Az ember általában szereti megspórolni a szenvedést, pedig küzdelmek nélkül nincsen fejlődés, a változás pedig része valóságunknak. Tapolyai Emőke gon...