Nyomtat Elküld Olvasási nézet

SZEKTÁK

"Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek" 2Kor. 11,4

***

"Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a Te nevedben űztünk-e ördögöket és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők." Máté 7,22-23

***

"Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok; pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen! Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen.- Galata 1,6-9

***

" Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.- Máté 7,15

 

 

Hitvédelem: APOLOGIA

S Z E K T Á K

Mit nevezünk szektának?

"Olyan vallásos közösségek, amelyek valamely nagy kultúra vallási közösségének tanaiból és gyakorlatából származtatják magukat, de azzal mégsem kívánnak azonosulni".

Keresztyén Egység Titkársága nyilatkozata 1986

Azokat a keresztyén hátterű közösségeket, amelyek magukat az igazi keresztyénség képviselőinek hirdetik, de az egyházakkal nincsenek tanbeli és lelki közösségben, keresztyén szektáknak nevezzük. A szekta szó eredete sequor (követ) latin szóból származik, azt foglalja magába, hogy egyeseket félrevezettek, elszakítottak a nyájtól.

A szekták legfőbb ismertető jegyei:

Elkülönülés.

Egy olyan sajátos irányzat felvállalása, melynek tanítása döntő részében különbözik a Biblia egyetemes tanításától."Kontra - jelleg"

Az eredeti vallási közösség hátbatámadása. Tagjaikat rendszerint szembefordítják saját gyülekezetükkel, sokszor családjukkal is.Hozzátesznek a Bibliához.

A szekták kevésnek találják a Szentírást és az Úr Jézus Krisztus váltságát és sajátos tanaikkal ("szent" könyveikkel) egészítik ki.Emberi tényezők.

Krisztus mellett, vagy helyett más tanítókat is követnek, ez rendszerint az alapító személyének (szektavezér) túlzott szinte szolgai tiszteletében nyilvánul meg.Elfogultság.

A Bibliának egy-egy kiragadott részletének túlhangsúlyozása, melyre tanaikat saját szájíz szerint felépítik.


Fanatizmus.

Általában azt tanítják, hogy csak az ők az igaz hívőik.


*************************************

Legismertebb szekták:

 

Golgota Gyülekezet

Adventisták

Jehova Tanui

Pünkösdisták

Mormonok

Hit Gyülekezete

 

**************************************

A GOLGOTA GYÜLEKEZET


A Golgota Gyülekezet az amerikai eredetű Calvary Chapel magyarországi gyülekezete, Magyarországon 1991-óta működik. 
Chuck Smith a Calvary Chapel vallási közösség alapítója, legfőbb vezetője a Kaliforniai Venturában született 1927-ben. A diploma megszerzése után egy továbbképzésben vett részt a LIFE bibliaiskolában. Majd pappá szentelték a Pünkösdista Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi egyház pásztoraként. 
1965-ben 25 emberrel kiszakadt a Négyszegletkö szervezetből és a Californiai Santa Ana-ba költözött. Itt Chuck Smith és Lonnie Frisbee ex-hippi, aki az egyház "evangélistája" volt, tömegeket térített át. Ennek keretén belül kezdték felkarolni a hippi mozgalomban csalódott fiatalokat. 1965-ben közösen létrehoztak egy kommunát „Családi csodák" néven. (The House Miracles) Lonnie Frisbee közreműködésével 2000-főre duzzasztotta a gyülekezetet, amelynek a Calvary Chapel nevet adták.
A Jonestown-i kommunális lakóközösség tömeggyilkossága után az emberek bizalmatlanná váltak a kommunákban élő vallási közösségek iránt, ezért 1978-után a Calvary Chapel megszüntette a hívők kommunális életmódját. E miatt Lonnie Frisbee már nem tudott tovább a lakóközösségben együtt élni sok fiatal azonos nemű hívővel, ezt követően elvált feleségétől a mozgalmat otthagyva és újra visszatért a homoszexualitáshoz, végül 1993-ban AIDS-ben meghalt. 
A Calvary Chapel közben egyre növekedett. Chuck Smith híveinek hitét az sem rengette meg mikor 1978 ban megjósolta a világ végét. A Future Survival -című könyvében azt írta, hogy "meg vagyok győződve róla, hogy Jézus még 1981 előtt visszatér."

Chuck Smith több jólmenő profitorientált céget alapított, melyek között van zenei kiadó, rádió műsorszóró cégek, közép és főiskolai magániskolák.
Világszerte összesen 1300 gyülekezete van 53 országban (ebből több mint 1100 Amerikában). Központja a Kalifornia déli részén, Costa Mesa városban található.

A Golgota Gyülekezet teológiai gyökerei
Teológiai gyökerei a kálvinizmustól a pünkösdizmusig, arminiánizmus , a hippi valamint a Jézus-mozgalom -ig nyúlnak vissza. Tanításuk célja nem elsősorban a prédikálás, hanem a Biblia gyakorlati alkalmazása, amely által a laikus hívőket a mindennapi életben való szolgálatra készítik fel, emellett a Krisztussal való személyes közösség kialakítására és ápolására buzdítják A gyülekezetek ragaszkodnak a Biblia versről-versre, fejezetről-fejezetre való tanításához.
Tanításuk ellentmondásos A Golgota Gyülekezet a cselekedetek háttérbeszorítását a lutherizmus hagyománya szerint, és más pünkösdizmus alapjaira épülő felekezethez hasonlóan hangsúlyozza, de a hippi mozgalom liberális szellemiségének nyomai is megfigyelhetők. Az Istennek való engedelmességet elvben tanítják, viszont szerepét, jelentőségét leértékelik. Ebből következően biblikus kihívásokat nem tartalmazó tanítása, a hippi mozgalmak tanításához hasonlóan, népszerű, könnyen elfogadható üzenet, mely az üres, hiteltelen vallásoskodás benyomását keltheti, amelyben a hívők csak „szavaikkal vallják, de cselekedeteikkel tagadják Istent".
A Golgota Gyülekezetben az atmoszféra hétköznapias és fesztelen. E filozófia gyakorlati alkalmazásaként az emberek rendszerint hétköznapi öltözetben jelennek meg az istentiszteleteken.
Hitvallásuk 
A többi keresztény egyházzal együtt vallják a níceai-konstantinápolyi hitvallást. Az evangéliumi kereszténység alapvető tanításaiban hisznek, amelyek magukban foglalják a Biblia tévedhetetlenségét és a Szentháromságot. Az evangéliumi keresztény vonalon saját bevallásuk szerint „a középúton járnak" a modern protestáns teológiai irányzatokon belül a fundamentalizmus és a pünkösdi kereszténység között.
Önmagukat egy felekezeti határokat átlépõ lelki ébredésnek tartják.
Bemerítkezés és úrvacsora
A bemerítés általi keresztséget gyakorolják. A Golgota Gyülekezet ugyanakkor nem hisz abban, hogy ez az üdvösséghez feltétlenül szükséges. A bemeritkezést a belső változások külső jelének tekintik. Ezért nem keresztelik meg a csecsemőket, de Istennek odaszentelik őket. Az úrvacsorázásról hasonló a felfogásuk.
A Szentlélek
Bár a Golgota Gyülekezet tanítja, hogy a nyelvek ajándéka az Egyházban ma is hatékonyan működik, nem ismeri el az egész gyülekezet előtt magyarázat nélkül elhangzó nyelveken szólás Szentlélektől való ihletettségét, vagy legalábbis a Szentlélek által való indítottságát és irányítottságát.

Dicsőítés
Dicsőítésnek a keresztény rockzenélést nevezik. Általában kortárs keresztény előadók zenéjét dolgozzák fel, amely stílusában igencsak eltérhet a hagyományos egyházakban megszokott énekektől. 

A Golgota Gyülekezet összetétele
A gyülekezeteknek nincs formálisan meghatározott tagsági rendszere. Nyilvántartás sem a tagokról, sem adományozásuk nagyságáról nem készül. A gyülekezet tagjai azok, akik rendszeresen látogatják az istentiszteleteket, és részt vesznek a közösségi életben.

Vezetőség
A Golgota Gyülekezetben vezető a pásztor, illetve azok a személyek (általában házicsoport vezetők), akiket erre meghívtak ("vének"). Ezek alapján a szervezeti rendszerben meglehet különböztetni:
a pásztort
a gyülekezet véneit (praktikusan: házicsoport vezetők)
a főállású alkalmazottak (staff)
a különféle szolgálatok vezetői
A budapesti gyülekezet vezetője jelenleg: Phil Metzger lelkipásztor
Többek között az alábbi személyek a házicsoport-vezetői a budapesti gyülekezetnek:
Nagy Géza (III. és VII. kerület)
Kacsó Márton (VII. és XIV. kerület)
Urbán Gergely (VII. kerület)
Bruce Marlin (angol hcs. VII. kerület).....

***
Részletek a Magyar Nemzet :GOLGOTÁSOK: LAZA ÉS EVANGÉLIUMI c. írásából 2008. nov. 25. (Joó István )
Voltál már a Golgotában? Tök jó zene van, mindenki laza, topis nyugodtan lehetsz, jó fej amerikaiak beszélnek - ezt hallani középosztálybeli fiatalok szájából is. Járjanak katolikus, református gimnáziumba, sőt felekezeti ifjúsági csoportba, a Golgota Keresztény Gyülekezet a köreikben is felkapott hely. Többen „hitgyülisen" feltartják karjukat, ki az egyiket, ki mindkettőt. Némelyek csak alsó karjukat emelik meg, tenyerüket napelemként, lélekváróan fölfelé fordítják. Tudnivaló, ide a hangsúlyosan karizmatikus vallási csoportok tagjai közül is számosan ellátogatnak. Hit Gyülekezete, Budapesti Autonóm Gyülekezet, Mahanaim, Agapé, Élő Ige; olyanok, melyek gyakran „teljes evangéliumi" közösségnek nevezik magukat.
Hol helyeznéd el a Golgotát a keresztény közösségek között?
- „A Golgota... karizmatikus...nyilvános alkalmakon itt soha sincs „nyelveken szólás", csak házi csoportokban, azok közül sem mindegyikben."
A koncertnek pontban fél nyolckor vége, mindjárt jön a prédikáció. Észre kell venni, hogy nem a tanítás követi a zenét, hanem fordítva. A Golgotában - mondják bennfentesek - a könnyűzene csak az igére való ráhangolódásért van. Billeg hát az „érzelemkereszténység" vádja? Közvetlenül az igemagyarázat előtt kiáll egy fiú, és a gyülekezet házicsoport-alkalmait hirdeti. A szoros tagságra nem törekvő Golgota istentiszteletén nyolcszázan vannak jelen, házicsoportos alkalmakon két-háromszázan. Tipikus amerikai misszionárius Phil Metzger, a budapesti Golgota gyülekezetvezetője, fő igehirdetője. Pólóban, farmerben áll a szószéknél, kicsit rá is támaszkodik. Őt aztán nem zavarja, hogy hallgatóságából néhányan almát rágcsálnak.
Hamar Dánielt - ő a vasárnap esti rockzenés alkalmakat szervező egyik vezetőségi tag - ugyancsak a lazaságról faggatom.
- Egyáltalán nem vagy egyedül a véleményeddel, hogy itt sekélyes a zene - mosolyodik el -, a közösségünkben is sokan vannak, akik fanyalognak... Legalább ez is rácáfol arra a vádra, hogy mi ezzel csaljuk ide az embereket. Hát nem! Nem ez a fókusza az alkalmainknak, hanem a tanítás. A mi gyülekezeteinkre egyébként sem az jellemző, hogy extázisba akarjuk hajszolni a tömegeket. Viszont bárki úgy jöhet, ahogy van. A dicsőítő énekeinknek épp az a lényege, hogy rögtön elkapja a szöveget és a dallamot mindenki, hogy az emberek tudjanak általa együtt Istenhez menni. Különben hét éve, amikor idejöttem, én is idegenkedtem a Golgota dicsőítéseitől. De nem azért, mert féltettem a rég elhagyott zenei gyökereinket, hanem mert elegem volt még csak ennyi melodikusságból is. Én ugyanis akkorra már az elektronikusat szerettem...

***************************************

Adventisták

 

Fekete Péter: Bibliai kritika a hetednapi adventisták tanairól

"Szeretteim ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok
meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis
próféta jött el a világba.- 1 János 4,1


Az adventisták és a szombatisták újra meg újra megnyugtalanítják
Isten gyermekeinek szívét. A Szentírás alapján rá kívánunk mutatni arra, hogy fenti személyek "más evangéliumot" hirdetnek, s ezért ítélet alatt vannak a Galata 1:9 szerint.

1. kérdés: Mikor kaptak a nem zsidók parancsot arra, hogy Isten tör-vényét megtartsák? (Róm. 2:14). A szombatot Izráel népe a Sínai-hegyen kapta, és szövetségi jelül szolgált Isten és Izráel között (2Móz. 31:16-17).

2. kérdés: Hol tesz az írás különbséget un. szertartási törvények és erkölcsi törvények között, ahogyan ezt az adventisták teszik? Minden parancsolat megszegőire ugyanaz az átok vonatkozik (5Móz. 27:26).

3. kérdés: Amikor megkérdezték az Úr Jézust a tízparancsolat felől, nem a szombat megtartását mondta a legnagyobb parancsolatnak, sőt egyáltalán semmi hasonlót hanem csak a szeretet parancsát. (Mt.22:35-40, 5Móz. 6:5)

4. kérdés: Ha a 2 Korintus 3:1-18 szerint, az Ószövetség szolgálata "mulandó" volt, kicsoda újította azt fel?

5. kérdés: Ha a Kolossé 2:14-18 szerint a szombat megtartása a törvény árnyékai közé tartozik, hogyan tehetjük ezt az árnyékot ismét hitünk egyik alaptételévé?

6. kérdés: Amikor a Cselekedetek 15-ben az apostolok és a vének hosszú megbeszélés után csak négy fontos dolgot soroltak föl, amit a nemzeteknek (pogányoknak) a zsidóságtól át kellett venniük, vajon miért hiányzik közülük a szombat megtartása?

7. kérdés: Ha az ősgyülekezet hivőinek, ( s itt eleinte kizárólag zsidókról volt szó ) meg kellett volna tartaniuk a szombatot, akkor miért helyezték át összejöveteleiket a hét első napjára, vasárnapra? (Csel. 20:7; 1Kor.160

8. kérdés: Miért nem áldoznak az adventisták minden szombaton két hibátlan bárányt és olajjal elegyített finomlisztet, mint ételáldozatot?
Ennek elmulasztása a zsidók részére Isten egyenes kihívása lett volna.

9. kérdés: Miért tartják az adventisták a szombatnak csak egyik fajtá-ját? A 3Mózes 25 szerint minden 7. és 50. év szintén szombat volt.

10. kérdés: Azt állítják, hogy a szombatot már a törvényadás előtt megtartották. A körülmetélkedés is régebbi, mint a törvény. Miért nem metélteti körül magát egyetlen adventista férfi sem?

11. kérdés: A Róma 7 szerint egy asszonynak nem lehet két férje: a "törvény és Krisztus". Az adventistáknak kettő van: a törvény és Krisztus.

12. kérdés: A tízparancsolat közül az Újszövetség kilencre hivatkozik. Csupán éppen a szombat parancsa hiányzik. Nem kellene-e ezen el-gondolkodnunk?

13. kérdés: Volt-e valaha is olyan adventista, aki a szombatot Mózes rendelkezései szerint tartotta meg? Tökéletes nyugalom, nincs tűzrakás, nincs főzés és sütés, nincs utazás, nincs munka, nincs teherhordozás stb. Aki ezt nem tartotta meg, az a szombat meggyalázója volt. Ezek szerint valamenynyi adventista a szombat meggyalázója.

14. kérdés. Ki tudná ma már megállapítani, hogy melyik nap a tény-leges hivatalos szombat, minthogy a naptárt oly gyakran megváltoztatták, eleinte megfeledkeztek a szökőnapokról, majd később hozzácsatolták ezeket.

Ezzel még távolról sem merítettük ki a szombat ellen szóló bizonyítékok sorát, mégis legyen elég ennyi. Végül idézzük még az egyik legtekintélyesebb adventista prédikátor bizonyságtételét:

Miután 28 éven keresztül megfigyeltem a szombatot, miután több mint ezer embert indítottam arra, hogy megtartsa a szombatot, miután Bibliámat több mint hússzor versről-versre végigolvastam, miután minden szöveget, minden mondatot és minden szót, amely a szombatra vonatkozik, megvizsgáltam, miután adventista testvéreim által ajánlott, a szombatról szóló, különböző könyveket elolvastam, miután erről a kérdésről több mint tucatszor vitatkoztam és mindent Isten félelmében alaposan átvizsgáltam, eljutottam szívem és lelkiismeretem teljes bizonyosságára, hogy: az egész Biblia szerint üdvösségünk nem a szombat megtartásától függ!
M. Canright

 

*************************************************************

JEHOVA TANÚI

Tömören és tőmondatokba foglaljuk össze Jehova Tanúinak Bibliaellenes, hamis tanításukat:

a) Tagadják Jézus Krisztus Istenségét. Csupán teremtménynek, tökéletes embernek ismerik el, hogy a Beléje vetett hitünktől függne - mint Fundámentumtól - az örök életünk, ezt tagadják. (Jn. 1,14).

b) Tagadják a Szentháromságot, hogy a Szentlélek Isten a Szentháromság harmadik személye, következésképpen, hogy Jézus Krisztus a Szentlélektől fogantatott volna. (II. Kor. 13,13)

c) Tagadják a feltámadást, ami a Krisztushívőké, csak azoknak ígérnek örök életet, akik az Őrtorony-Társaság tagjai lesznek, magukon kívül másoké nem lehet a kegyelem. (Jn. 11,25).

d) Azt állítják, hogy Krisztus Visszajövetele láthatatlanul, már 1914-ben megtörtént. Ellentmondanak önmaguknak azzal is, hogy Krisztust ugyan az égből várták vissza, holott nem ismerik el Istenségét. Krisztus mindenki által láthatóan jön el, nem titokban és láthatatlanul (Mt. 24,29-31).

e) Az első feltámadást már végbevittnek tekintik, ami megtörtént szerintük

1918-ban, holott nem is hisznek a feltámadásban, csak az ő elragadtatásukban. Így az időpontok megbízhatatlansága miatt mindig meg akarják az alkalmakat és időket határozni, amit Krisztus megtiltott (Csel. 1,7).

f) A világ végének is megszabták az időpontját, amit 1975-re tettek. Nyilvánvaló a fentiekből, hogy hamis tanításukhoz, megbízhatatlanságukhoz nem fér kétség. Mégis meglepően sokan vannak, akik mint beteg Bárányok áldozatukul esnek, az Igére való hivatkozásuk és kiragadott ismereteik ne tévesszenek meg senkit. Jehova tanúi - Jehova ellenesek (Ef. 5,11).

g) Utolsó, megtévesztő tanításukra pedig mi is kimondjuk az elhatároló nemet, mint mindegyik hamis tanítójukra és megtévesztő tévelygésükre is, miszerint hirdetik, hogy Isten elvetette Izrael Népét örökre, s hogy helyükbe az Őrtorony-társaságot fogadja és látja szívesen.

Izrael Isten szemében változatlanul, minden más népet megelőzve, az első helyen áll, amint ezt Krisztus igazolta:

ÁBRAHÁM LÁTTA AZ ÉN NAPOMAT ÉS DICSÓSÉGEMET ÉS ÖRÜLT, DE TI GYALÁZTOK ENGEM ÉS MEG AKARTOK KÖVEZNI" (Jn. 8,56-59).

Ha a Jehova tanúival találkozunk, kérdjétek meg, hogy Megváltójuknak elismerik-e az Isten Fiát, Aki értük a Golgotán meghalt. Ismerik-e Isten Lelkének bennük való munkálkodását.

Végeznek-e valamilyen szeretetszolgálatot?

Hol van az a Közösség, ahol hitéletüket "ellenőrizhetően" gyakorolják?

Fegyverkezzünk fel az Isten minden fegyverével, hogy ezek ellen az álnok és gonosz munkásokkal szemben védekezni készen megállhassatok, de a legjobb vitába sem szállni velük, mert ezzel a sátán malmára hajtanánk a vizet, mintha létjogosultságukat ezzel is elismernénk.

Ha Krisztus katonája vagy, hamarosan "faképnél" hagynak a Béliál harcosai, mert nincs nekünk velük semmi közösségünk,

s látják és tudják, hogy nem győzhetnek velünk szemben,

"mert akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az ÖVÉ!"
(Ef. 6,12-17. Rm. 8,9).

N.J. lp.

*************************************************************

Pünkösdisták

 

A pünkösdi mozgalom egy új Pünkösd átélésére alapozza tanítását. 1906 jelentette a nagy áttörést, ahonnan számítjuk a mozgalom terjedését. Los Angelesben (USA) egy néger lelkész extázisba esett - Seymour -nyelveken kezdett szólni és ezt a képességét ruházta át a különös erők - idegen lélek - „második áldásaként" kézrátétellel követőire. 
Ezek a mozgalmak egymástól vesznek át hatásokat, de különbségeik ellenére egyazon idegen lélek inspirálja őket. Ez az idegen lélek önmagát dicsőíti, aki a Biblia tanítása szerint hamis prófétaként majd a tüzet is lehozza az égből (Jel. 13-14). A Szentlélekkeresztségről szóló hamis tanítás más Evangéliumot hirdet, mint a Biblia, ezért ítélete is nagy lesz, s ennek a ragályos veszélynek elkerülhetőségére most kell - még időben - felhívnunk a figyelmet.

Az Ige tanítása szerint a „Lélekkeresztség" értelmezése teljesen mást jelent, mint azt a rajongó mozgalmakban értelmezik. A Biblia tanítása szerint ez az esemény egyszer, egyetlenegyszer és egyszerre történik meg velünk, amikor is a Szentlélek beépít lelkiképpen a Gyülekezetbe, az Ő Testébe, ami az újjászületéskor - megtérésünkkor - megy végbe, amikor Krisztust elfogadjuk Megváltónknak, a Benne való élő hit által Vele eggyé leszünk. Ezt Isten cselekszi velünk, amikor ez egyszeri történés végbemegy az életünkben, s részesül a megváltott ember a Szentlélek ajándékában. Ezzel szemben az idegen lélek hatása alatt nyelveken szóló mozgalom azt állítja és tanítja, hogy az újjászületést - megtérést - követnie kell egy következő élménynek, mely által az ember a Szentlélekkel különös kapcsolatba kerül.
Vagyis ez a mozgalom megbontja a Szentháromság Isten egységét, és túlhangsúlyozásával a Szentlélek pótlólagos élményével fölényt biztosít az Atyával és Fiúval szemben a Szentléleknek, ami teljesen elüt a Biblia tanításától és attól teljesen idegen.

A mozgalom szerint csak ezzel a „második" élménnyel veszi kezdetét a hívő élet. Ennek a kierőszakolt megtapasztalásnak az elnyerése nincsen Istentől, mert Ő nem cselekszik Igéjével ellentétben. Tehát ez a titokzatos vallásos élmény egy idegen lélek tanítása és misztikuma. A Szentlélek a Biblia szerint egyszer adatik, Aki Krisztus befogadásakor beépíti a Krisztus Testébe, a Gyülekezetbe.
A nyelveken szólás mozgalma hamis voltára utal az is, hogy ezt ördögűzésre használják, próféciákat közölnek a nyelveken szólók, s hirdetik, hogy ennek bűntől tisztító ereje van, s ezt meg lehet tanulni. 
A Biblia mindebből semmit sem tanít. Ebben a mozgalomban túlhangsúlyozott szerepet kapnak a víziók - látomások -, míg a Szentírás világosan tanítja, hogy „HITBEN JÁRUNK ÉS NEM LÁTÁSBAN" (II. Kor. 5,7. Mt. 24,26. I. Pt. 1,8).

A pünkösdista mozgalom második nagy hullámát hívjuk KARIZMATIKUS MOZGALOMNAK. Ne keressük a hamis lélek képviselőivel a találkozást, mert az erőtelen keresztény testvéreink hamar áldozatul eshetnek a hamis lélek gyötrésének. Ne nyisson senki ajtót az extázis előtt. Példának mondjuk el - amit magunk is láttunk -, hogy egy pünkösdista összejövetelen a „lélekkereszteltek" a padlóra zuhannak, s hamarosan görcsbe merevedett testek borítják a padlót, az emberek eszméletlenül esnek el, s lesznek áldozatok. 

Egy ilyen veszélyes, hamis közösség a Német Sándor vezette karizmatikus Hit-gyülekezete napjainkban. A régi és új pünkösdista mozgalom, s karizmatikus szárnya, ugyanazon lelkületű ál-ébredés, melyben a hamis lélek és hamis lelkek munkálkodnak.

Ez a nyelveken szóló mozgalom gyökeréig romlott fa, mert ők akarják a világot megváltoztatni - miként a világ is így gondolkodik-, s azt „megoldottnak" nem Krisztus gondolatai áldozatában látják. A nyelveken szólást sokan azzal az Igével indokolják, hogy „Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz", de némelyek elfelejtik, hogy az ugyanaz nem jelenti az ugyanazon módon való munkálkodást (Zsid. 13,8). Sokkal inkább megáll az, hogy a nyelveken szólás az apostoli időkre adatott, s miután betöltötte feladatát, megszűnt. Erről szólt Pál apostol is: „a nyelvek megszűnnek" (I. Kor. 13,8). A nyelvek a zsidóknak adattak, akik jelet kértek! (I. Kor. 14,21. 1,22. Mt. 12,34-38. 16,1. Jn. 4,48). 

Pál apostol későbbi leveleiben sincs már szó a nyelveken szólásról és az apostolok többi levelei sem tesznek említést erről a problémáról, amely teljesen háttérbe szorult. Sőt az egyházatyák feljegyzéseiben sem találunk utalást, hogy a nyelveken szólás szerepelt volna a gyülekezetek gyakorlatában. Ezért okoznak mindig zavart és szakadást a nyelveken szóló mozgalmak a történelem - és egyháztörténelem - folyamán, mint a rajongás lelkének közösségei.


1. A SZENTLÉLEKKERESZTSÉG kérdésén áll, vagy bukik a mozgalom, mely egy második áldással tölti be a nyelvekenszólót - ez a csodálatos öröm. - Ez a tanítás merőben ellenkezik a Biblia tanításával, mely egyszeri esemény volt Pünkösdkor. (I. Tim. 4,1 Csel. 11,16).
2. A NYELVEKEN SZÓLÁS nem felel meg a bibliai normáknak, attól idegen, misztikus jelenség, mely a pogány vallásokban lelhető fel. Ha üzenetet közvetít, az nem Istentől való, mivel a nyelveken szólás Istenhez szóló beszéd és nem emberekhez szóló beszéd (I. Kor. 14,2 ).
3. A VÍZIÓK, LÁTOMÁSOK területén riadót kell fújnunk, itt túlvilági áttörésekről van szó. Isten országából pedig nem származhat Krisztus jelenés. (Kor 11,14). A hit nem a látás dimenziója: „Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek" (Jn. 20,29).
4. ÚJ KIJELENTÉSEK birtokosai a karizmatikusok? Nyilvánvaló, hogy ez a lehetőség az apostoli korral lezárult. A figyelmeztetés mindenkinek szól: Az írásokhoz sem hozzátenni, sem elvenni nem lehet büntetlenül. (Jel. 22,18). 
5. KÉZRÁTÉTEL-el közvetíteni a közösségvállalás jelét jelenti, Isten áldásának külső megerősítését, de a bűnátadás aktusa is volt. Hogy a kézrátétellel lehetne Szentlelket nyerni, ez vaskos - babonaság, amint azt Simon mágus is hitte iCsel. 8,18-19), ő tudta, hogy érintés által lehet erőket közvetíteni, s úgy gondolta, hogy a Szentlélek is megnyerhető ily módon. Az apostolok, amikor a kezeiket a samaritánusokra vetették és azok Szentlelket kaptak (Csel. 8,17), ez nem jelenti azt, hogy birtokában voltak a Szentléleknek. Nem volt kezükben a Lélek, hogy azt erőként átadhatták volna, ám mint Istentől vezetett emberek, akkor tették kezüket a samaritánusokra, amikor Isten éppen közölni akarta azokkal a Szentlelkét. Aktusukkal deklarálták, hogy vállalják az egységet a samaritánusokkal, az egy Úrhoz tartozást, akiket általuk a Szentlélek beavatott a Gyülekezetbe, mint Krisztus Testébe. Az okkultisták ezzel szemben ismerik, hogy érintés útján tudnak erőket továbbadni. Pál apostol ezt ismerve mondta Timótheusnak: „Ne légy részes mások bűnében - a kézrátételt el ne hirtelenkedd" (I. Tim. 5,22).
A tisztátalan lelkek kézrátétellel űznek ördögöt. Nekünk Krisztus Nevében el kell szakadnunk a kézrátétel mindenfajta hamis gondolatától.

Vegyük fel a harcot a hamis ellen félelem nélkül, mert „nagyobb az, AKI BENNÜNK VAN, MINT AZ, AKI-E VILÁGBAN VAN!" (I. Jn. 4,4). A tévelygőknek is van bocsánat, különbség van azok között, akik elestek, és azok között, akik az Úrtól elszakadtak: „Jézus Krisztusnak vére megtisztít minket minden bűntől..., ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson bennünket minden hamisságtól?" (I. Jn. 1,7-9).
N.J. ref.lp.

******************************************************

A HIT GYÜLEKEZETE

"Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e,
nem a Te nevedben űztünk-e ördögöket
és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?
És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket,
távozzatok tőlem, ti gonosztevők." Máté 7,22-23

A Hit Gyülekezetének alapítója: Németh Sándor, nem végzett teológiát. Maga köré gyűjtötte a hit iránt érdeklődő fiatalokat. Először csak kis házi bibliacsoportosulás voltak, majd egyre gyarapodva megalapították a hit gyülekezetét.

Karizmatikus csoport, ahol szinte sokkolják ,fanatizálják híveiket.

A Biblia ellentmond ezeknek a hamis prófétáknak:

Jellegzetességeik:

Hisznek a szellemkeresztségben.

Azt hirdetik, hogy csak ők Krisztus igaz egyháza.

Bibliaellenesen nyelveken szólnak.

"Ördögöket űznek"

"Gyógyítanak"

Kézrátételekkel adják tovább a "Szellemet".

Torontói áldás: Gyülekezeti nevetés.

Az éneklésben előszeretettel használják a rock zenei elemeket.

Siker evangéliumot hirdetnek.

"Istentiszteleteik" inkább Show műsorhoz hasonlítanak.

Prófétikus látomásokban hisznek.

Bemerítéssel keresztelnek főként 16. életév után.

A tized befizetése minden tag számára kötelező.

Egyházellenesek.

Durván támadják a történelmi felekezeteket.

Ma már szinte minden nagyobb településen vannak.

Létszámuk jelenleg közel 20 ezer körül van.


Felhasznált irodalom:

-A karizmatikus mozgalom: Alföldy - Boruss Dezső

-Szekták pergőtűzében: Bütösi János

-Logosz munkacsoport"Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok; pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen! Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen.- Galata 1,6-9

**************************************************
M O R M O N O K
Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

Az egyházat az 1805-ben született Joseph Smith szervezte. Első kijelentését fiatalon, 14 évesen kapta egy erdőben. Ekkor még csak azt értette meg, hogy ne csatlakozzon semmilyen szektához sem. Második látomása, egy Moróni nevű "angyal- látogatása, már sokkal konkrétabb. Ebben Moróni közli, hogy egy elrejtett, aranylemezekre írt könyvben a földrész, Amerika, előző lakóinak eredetét és történetét találhatja meg. Ezen kívül még két, ezüstívbe foglalt kő is van a lemezek mellé rejtve.

Ezek az aranylemezek lefordításához nyújtanak segítséget.

Ezeket meg is találta, bár soha, senkinek nem mutatta meg.

Maga kezdi el a fordítást, miközben mások csatlakoznak hozzá.

Az egyház megszervezése előtt még egy látomásban részesült barátaival,

melyben megkapták az ároni papságot, majd később a Melkisédek papságot is.

Az egyházszervezés 1830-ban kezdődött.

Sok helyen megfordultak, mert ő és 17 társa többnejűségben élt, és ez nem aratott mindenhol sikert.

Olyannyira, hogy a hatóságok erről értesülvén letartóztatták Joseph Smith-t, a börtönt megrohamozó dühös tömeg pedig egyszerűen lelőtte.

Így halt meg az egyházalapító, akit 14 feleség gyászolt.

Néhány tévtanításuk:

Szerintük több világ is létezik, és mindegyiknek saját istene van

A halottakért megkeresztelkednek.

Kezdetben a többnejűség elfogadott volt köreikben, azonban amikor megalakult az USA, csak úgy volt hajlandó felvenni tagjai közé Utah államot, ha ezt a szokást hivatalosan betiltják.

Ez meg is történt, de még mindig él pár ezer ember e szokás szerint, elszigetelve Utah-ban, de őket a hivatalos egyház sem fogadja el.

A világ egyik legnagyobb anyakönyvi adatbázisával rendelkeznek.

A világ minden részéről gyűjtik az egyházi, állami anyakönyvi adatokat, hogy már a rég meghaltakat is utólag meg tudják keresztelni.

Az egyháztagok fizetésük 9/10-ét adják le egyházi adóként.

Szervezetük élén a Melkisédek rendje szerinti öt főpap áll.

Vezetőjük a látnok próféta, egész életre választják és döntései megfellebbezhetetlenek.

Hivatalos papság nincsen, 12 év fölött mindenkit besorolnak tehetsége szerint.

Feketék nem lehetnek papok.

A vallás célja a megszentelődés, mindenféle élvezeti szer tiltott.

Szövetségi házasságot kötnek, ami szerintük a halálon túl is érvényben marad.

Más vallást nem ismernek el.

Székhelyük: Salt Lake City

Ma világszerte több mint 12 millió tagot számlálnak.

" Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.- Máté 7,15

P.k. ev.lp

 


 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 31, összesen: 203879

 • 2020. július 15., szerda

  Határaink meghúzása, engedelmesség Istennek, szabadság korunk szépségtársadalmának felfogásaitól – néhány olyan feltétel, amely szükséges a fiatal gen...
 • 2020. július 13., hétfő

  Miért van hatalma a médiának, és miért nem szolgáltat mégsem igazságot? Cikksorozatunk második részében a média igazságáról és az újságírók feladatáró...
 • 2020. július 12., vasárnap

  A koronavírus miatti járványügyi helyzet nem csupán nehézségeket és kihívásokat jelentett a Bethesda Gyermekkórház számára, de számos apró csodát és r...
 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...