Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A BIBLIÁRÓL /Szabó Gyula tanítása/

 

 

AMIT A BIBLIÁRÓL MINDEN HÍVŐNEK TUDNI KELL. 1. oldal.

A B. görög szó, magyarul azt jelenti: „könyvek” Ez többes szám, egyes számban : „biblosz”

A B.-t kb. l2oo éven keresztül írták, Kr. sz. előtt 1000 és Kr. sz után 200 között.

A B.t sokan, kb. legalább 50-en írták.

A B.-ban az ószöv.et héber /később arám/ nyelven, az újszövetséget pedig görög nyelven irták. Magyarra kb 5oo éve fordították le. Addig főleg latinul olvasták a papok.

Tehát a B.-nak 2 fő része van: ó szöv. és új szöv.

Az Ó szöv. fő témája, tartalma : a választott nép, a zsidó nép története. /vastagságot nézve, ez a B. első kétharmada!/

Kicsit részletesebben: Az ó szöv. első ll fejezete _ő s történet. I.Móz. 12. részénél kezdőd ik , Ábrahám elhívásával, a zsidó nép, a választott nép története.

AZ ó szöv. ben vannak törvényeket tartalmazó,történeti, tanítói és prófétai könyvek.

Az ó szöv.ben összesen 39 könyv van.

Az új. Szöv.-ben 27 könyv van, tehát a B.-ban összesen 66 könyv van. /lásd: tartalom jegyzékek a B.-ban!/

Az új szöv.-ben az első 4 „evangélium” /=jó hír, örömhír történet”/, egymással párhuzamosan Jézus Krisztus földi életének a történetét mondják el. Utána következik az

„ Apostolok Cselekedeteiről” írott könyv, mely főleg az első keresztyénekről, és Péter, és főleg Pál hitterjesztői utazó munkájáról szól. Utána következnek Pál l3 levele, majd egyéb apostoli levelek, melyek mind hit -erősítő tanítások. Végül a Jelenések könyve a végső időkről, Jézus visszajöveteléről, és a menny-országról szól,mint egyetlen prófétai könyv az új

szövetségben

A Bibliát a fent említett hosszú idő alatt legalább 5o-en írták kezdetleges eszközökkel. Majd utána hosszú évszázadokon át tekercseken őrízték a B. szövegét. Csak kb. 500 évvel ezelőtt, amikor feltalálták a könyv nyomtatást, akkor fűzték egybe a 66 „könyvet”. És így született meg a kezünkben lévő B IB L I A .

A B. számunkra a legfontosabb könyv, mert az élő és igaz egy Isten hozzánk szóló szavát, tanítását, üzenetét tartalmazza. Ez igaz, még akkor is, ha a szavakat és betűket emberek írták le. – A B. magát igazolja. Lásd. 11 Tim 3:16. – Csak gyenge hasonlat, ahogy a költők valami rendkívüli képességet kapnak a versíráshoz= „ihletést”, úgy Isten belülről beleöntötte a szentírók szívébe és gondolatába az Ő üzenetét. És így Isten indítására írták le a B.ban a szent írók, azt, amit nekik le kellett írni. – Így értjük, hogy a B emberein keresztül Isten szól hozzánk.

De magunk is tapasztaljuk, // ha nem makacs, bezárkózó és kritizáló módon hallgatjuk// ,hogy a z Isten szava élő és ható, ahogy a Zsidókhoz irt levél 4:12 v. mondja.

Te milyen „hatását” tapasztaltad már, és folyamatosan Te hogyan tapasztalod, Isten éltető, szavának a hatását? Úgy-e „érezzük”, hogy Isten igazat mond, jót mond, és a javunkat akarja!

Ha kicsit is elgondolkozunk, „magunkba szállunk”, akkor a szívünk mindig „érzi”, hogy mikor mit mond Isten legtöbbször a B.-n, vagy esetleg embereken, testvéreken keresztül?!! /

A hozzánk személyesen szóló isteni szót I G É- nek nevezzük, mely egyben cselekedet.

Isten hozzánk szóló szavát K I J E L E N T É S-nek nevezzük /Ő nem bizonygat, nem győzködik, nem magyarázgat, hanem tényként közöl velünk olyan dolgokat, amit mi a legtöbbször nem is tudunk./

Isten kijelentésének legalább négy fő témája van: Kijelenti Önmagát, tehát bemutatkozik

Kijelenti, hogy Ő milyennek teremtett, és most milyen bűnösnek lát minket és hogy akar .

minket megváltani és üdvözíteni. Nagy örömhír: Krisztusért kész megbocsátani, ha bűnbánattal megtérünk Ő hozzá, és kész vagyunk megváltozni, megszentelődni.

***

 

Amit a Bibliáról minden hívőnek tudni kell.

2. rész: A Biblia tartalmáról.

Ha egy mondatba akarjuk belefoglalni az egész B. tartalmát, ezt kell mondanunk:

A B. Istennek az emberre vonatkozó üdv-tervéről, és annak megvalósulásáról szól.

Ehhez az igazsághoz kapcsolódva, a következőket kell tudnunk.

Isten az embert a maga számára teremtette. Istent erre az Ő tökéletes és teljes AGAPÉ szeretete indította. – Vágyott egy Hozzá hasonló teremtményre, akit igazán szerethet.

Isten terve a teremtéskor az volt, hogy Ő az emberrel, mindörökre a legszorosabb szeretet-

közösségben fog élni.

Tudjuk, hogy az első ember-pár élete így kezdődött az Éden kertben.

De itt történt egy katasztrófális, nagy tragédia. Az ember kiszakította magát ebből a boldog élet és szeretet közösségből. /az ember relatív szabadságot kapott, és így lett „személy”/

. A bűn eset hangsúlyos részletei: Az ember az ördögnek hitt, és olyan akart lenni, mint Isten. Az ember engedetlenné vált. Az ember Istentől független, önálló életet akart élni./ma is ezt látjuk!/ Az ember nem bánta meg helytelen tettét, legfeljebb másra hárította a felelősséget.

Közben tudnunk kell, hogy Isten egyszerre a tökéletes szeretet, és ugyanakkor a tökéletes igazság Istene. – Így nem hagyhatta a bűnt nem bánó ember bűnét büntetetlenül – Így következett be, hogy az embernek el kellett hagyni az Éden kertet

A bűn azért is lett igen nagy és végzetes veszedelem a mindenkori ember számára, mert az első emberpártól - máig, - minden ember örökölte a bűnre való h a j l a m o t. /ezt hívják eredendő bűnnek/

Tudhatunk arról, hogy bár Isten – igazságától indíttatva- megbüntette az embert, de továbbra is szerette, ezért nem pusztította el.- Isten örök szeretetének a jele volt az, hogy már az Éden kertben ígéretet adott az embernek, minden bűnös embernek Jézus Krisztusról, az igazi M E G V Á L T Ó R Ó L. Lásd I Mózes 3.:15 (olvasd el, tanuld meg, nagyon fontos!)

Az emberi élet síkján már itt elkezdődött az üdv-történet!!! Ez az első evangélium.

Az Éden kert után hosszú évszázadok teltek el, melyek során az ember mindig csak lejjebb sűlyedett az Isten nélküli, bűnös életben. // ezt minden bizonnyal azért engedte meg Isten, hogy mindenki, és így mi is, meglássuk és belássuk, hogy mire jut az ember magában, Isten nélkül a bűn útján . Pl. még a testvér gyilkosságra is képes. Lásd Kain és Ábel //

De Isten sohasem mondott le az emberről, mint a maga számára teremtett ember-gyermekéről.- Ennek az emberi történelem során sok jelét adta úgy, hogy sok féle kép próbálkozott visszahívni az embert az eredeti, Ő vele való, szoros élet és szeretet közösségbe. – Majd ezekről beszélgetünk- tanulunk a következő „órákon”

Most a teremtésről, néhány rövid egyszerű megjegyzés:

Nagyon egyszerű nyelven van elmondva, mert több ezer évvel ezelőtt, az ember csak így tudott „megsejteni” valamit arról, hogy

mindent Isten teremtett, mindent jónak teremtett és mindent az ember javára, és ugyanakkor az Ő dicsőségére teremtett./ez nagyon fontos!/

Fontos tudnunk azt is, hogy Isten a látható és láthatatlan világot az Ő szavával, azaz, az Ő Igéjével teremtett. Ma is, bennünk is, - és az egész világban – Igéjével /+ Szentlelkével, az által/ cselekszik. Ezért olyan fontos ma is számunkra Isten Igéje, mely élő és ható, ahogy a Zsidók 4:12 mondja.- De tanulságos a János ev. 1 rész 1, és további versek.

AMIT Bibliáról minden hívőnek tudni kell.

3. rész. Az Ószövetség rövid tartalma:

Tudjuk, hogy az első ember párral az Éden kertben végzetes tragédia történt, mert az első bűn elkövetésével, kiszakították magukat abból az Istennel való, éltető, boldogító szoros szeretet közösségből, melybe őket Isten eredetileg teremtette. – A bűn súlyát,végzetes következményét csak növelte az, hogy sem Ádám-Éva, sem Kain nem bánta meg bűnét, és nem kértek bűneikre bocsánatot. – De, mivel Isten nemcsak az igazságnak, hanem ugyanakkor a szeretetnek is az Istene, bár nem hagyta, nem hagyhatta teljesen büntetés nélkül Kaint, mégis nem mondott le végképp az emberről, az emberiségről, hogy azt vissza hívja az Ő szoros, szeretet-szövetségébe.

Igen, az egész emberiség történetének mindmáig, Isten felől nézve, az a lényege, hogy Isten a történelem folyamán az embert - kényszer alkalmazása nélkül – folyamatosan vissza hívja , visszavárja az Ő éltető, boldogító szeretet közösségébe /szép példa erre a Tékozló fiú példázata a Lukács l5 részében /

Ez a visszahívás a lényege és magyarázata - Isten felől – az emberiség, és ugyanakkor az egyes ember történetének, élete értelmének.

Az emberiség történetében , sok kisebb próbálkozás mellett, a Biblia szerint, Istennek négy nagy próbálkozása volt arra, hogy az emberiséget, vagy legalább is embereket vissza hívjon az Ő szeretet közösségébe. Ezeket a Biblia szövetség-kötés- nek nevezi.

Ennek a négy szövetség kötésnek a megvalósítására való törekvésről szól az egész Biblia. – Ennek alapján mondjuk, hogy a Biblia lényege Isten üdvözítő akaratának a magvalósulásáról szól. Ugyanezt rövidebben úgy mondjuk, hogy a Biblia lényege, legfontosabb tartalma: Isten üdvözítő terve, Isten üdv-terve, és annak megvalósítása, megvalósulása.

Istennek ezt a tervét azért is nevezzük „üdv”-tervnek, „üdvözítés tervének”, mert Ő az embert, minden bűnös embert úgy hív, úgy vár vissza Ő magához, a megtérés által, a megtérés, megszentelődés útján, hogy a megtérő, bűnbocsánatot kérő ember nemcsak a földi életében, hanem utána is, az örökké valóságban is, tehát mindörökké megmaradjon Isten szoros közelségében, az Ő örökké tartó éltető, boldogító szoros, szeretet közösségében, mint az Ő , Krisztus vérén megváltott, „visszavásárolt” , gyermeke !

Fontosságukra tekintettel egy kicsit részletezzük Istennek, a fent említett négy ”visszahívási” próbálkozását, azaz négy szövetség- kötési” ajánlatát, amit tehát Ő, a Tőle eltért, az önállóságnak többszörösen bűnös útjára embernek felajánlott, hogy azon vissza térjen Ő hozzá.

/De ne felejtsük, hogy a visszatérés lehetőségét már Isten az Éden-kertben megígérte a Megváltó ígéretével!!! - lásd I. Mózes 3. rész l5. vers ! /

Ha a Bibliát lapozzuk az elejétől kezdve, akkor azt látjuk, hogy Kain után az emberiség elszaporodott. Évszázadok, talán évezredek alatt történt ez?- nem tudjuk. A lényeg, hogy azt látjuk, hogy az emberiség annyira elmerült az Istent haragra ingerlő gonoszságában, hogy ezt már Isten nem tűrhette. – A l. Mózes 6-9 fejezetekben arról olvasunk, hogy Isten az egész emberiséget özönvízzel elpusztította. De üdvözítő tervét, szeretetétől indítva fenntartotta. Ezért, mivel talált egy embert, NÓÉ-t, aki „igaz és feddhetetlen volt”, és „Vele járt”, ennek a Nóénak megparancsolta, hogy építsen bárkát. Ő épített is ,de senki nem hitt neki, csak a családja. Így az özönvíz által minden élet elpusztult a földön, de Nóé és családja megmaradt. Amikor ő kijött a bárkából, ő vele, és ő vele együtt az egész ember világgal Isten szövetséget kötött. Lásd I.Móz. 8:l5-22, és 9. rész 8-19 versei.

AMIT A Bibliáról minden hívőnek tudni kell.

 1. Rész: az Ószövetség tartalma.

A Noé szövetségének a tartalma az, hogy Isten megígérte, szinte az egész teremtett világnak, hogy többet ilyen radikális büntetést nem cselekszik e világgal. Azaz, bármennyire is elmerül a világ a bűnben, a megtartó gondviselést nem vonja meg a világtól. Ez a tény is annak a jele volt, hogy Isten az ember, az emberiség „haza” hívásáról, várásáról nem mondott le.

Nóé után az emberiség újra elszaporodott, hosszú idő alatt, és sajnos, ismét nagyon elmerült az istentelenségben és a gonoszságban . Erről beszél Mózes első könyve első ll része, ahol a Bábel tornyának építéséről, és annak megakadályozásáról olvashatunk.

Miután ez megtörtént, azt látjuk a Bibliában,, hogy Isten egy egész más, konkrét tervet kezdett megvalósítani az Ő üdv-tervének a megvalósításában.

A Mózes első könyvében a l2-ik, és következő részekben aránylag részletesen olvashatunk Ábrahámról, akit Isten megszólított, akivel Isten többször beszélt, és akivel Isten szövetséget kötött. Ábrahámtól Isten „csak” engedelmességet várt, amit ő igyekezett megtenni. Ennek alapján írja Mózes könyve, de az újszövetség is, hogy „Ábrahám hitt az Úrnak, Aki ezért igaznak fogadta el őt” I.Mózes l5:rész 6 vers. /egyébként ennek alapján tanítja az újszövetség is, hogy „Ábrahám a hívők atyja” /

Az I.Mózes l2 és következő részekben arról értesülünk, hogy a szövetség kötés során Isten Ábrahámnak 4 dolgot ígért: 1./ A felesége, idős kora ellenére fiat fog szülni.

2./ fiának utódait elszaporítja, és nagy néppé teszi.

3./ennek a népnek új hazát ad: Kánaán-t

4./ E népből származik majd a világ Megváltója. I.Móz. 12:3/b

Ábrahám után, a következő évszázadokban Isten beteljesítette ennek a szövetségnek az első három pontját. Erről szól Mózes első könyve végig. Így származott a kiválasztott Ábrahámtól a kiválasztott zsidó nép.

Erről a népről tudni kell, hogy József után, Egyiptom gazdag tartományában szaporodott el. Ott félni kezdtek tőlük és kegyetlenül gyötörték, pusztították őket sokáig. Végül Isten megkönyörült rajtok, és sok csodával kiszabadította őket, Mózes ás Áron vezetése mellett. E két vezető által, Isten maga vezette népét. 4o évi pusztai vándorlás után az új hazába:Kánaánba.

De tudnunk kell, hogy e vándorlás elején ezzel a vándorló néppel a Sínai félszigeten, a Sinai hegynél Isten megkötötte az Ő népével a harmadik szövetségét. – Erről , és az egész pusztai vándorlásról részletesen olvashatunk a Mózes 2. könyvében.

Kiemelten tudnunk kell, hogy e harmadik szövetségnek Isten készített, írt két kőtáblára egy alap szabályt, a tízparancsolatot, mely arról szólt, hogy az egyiptomi nagy szabadításért hálából mit, milyen engedelmességet, milyen, Istennek kedves, életet kíván Isten az Ő népétől. Ugyanakkor , más bibliai Igékből tudjuk, hogy Isten azt is tervezte, hogy a zsidó nép ha tökéletesen betartja a törvényt, akkor visszafogadja őket az Ő eredeti, tökéletes, éltető szeretet-közösségébe Lásd: Máté l9:l7

De tudnunk kell azt is, hogy a zsidó nép kiválasztásával Istennek volt missziói célja is. Éspedig az, hogy a zsidó nép majd más népeket is megnyerjen az egy igaz Isten imádására.

Lásd: Mózes 2. könyve 19:6. vers…”lesztek nékem papok birodalma, és szent nép”……

Sajnos, a zsidó nép a „törvényt” és annak alapját a tízparancsolatot, szinte soha nem tudta

megtartani, sőt igazán nem is akarta.

Mi mégis fontosnak tartjuk a magunk számára, a Hegyi Beszéddel együtt a tízparancsolatot, mert annak tükrében látjuk meg, hogy Isten mértéke szerint milyen bűnösök vagyunk, és mennyire szükségünk van egy teljes kegyelmet hozó MEGVÁLTÓRA.

AMIT BIBLIÁRÓL MINDEN HÍVŐNEK TUDNI KELL.

5. rész. A harmadik szövetség /ószöv/ tartalma, fontossága, tanulsága.

Tudjuk, hogy a harmadik szövetség alapja a „tízparancsolat”, De tudnunk kell azt is, hogy ahhoz az ószövetségben kb. 3oo kiegészítő isteni rendelkezés van hozzákapcsolva.

Isten minden szövetséget, így ezt a szövetséget is azért ajánlotta fel az ember számára, közelebbről a zsidó nép számára, hogy ez által utat, lehetőséget adjon arra, hogy az ember visszataláljon Istennel való szoros, szeretet közösségbe.

De tudnunk kell azt is, hogy az ószövetségben Isten a zsidó néptől komoly teljesítményt is várt viszonzásul a zsidó néptől. A sok féle áldozat mellett, megváltoztatott, „szent” életet”.

Ahogy már szóltunk is róla, Isten hálát várt, hűséget várt, hogy más Istent egyáltalán ne imádjon. De ezeken felül nagyon várta az engedelmességet, hogy minden parancsolatát és rendelkezését pontosan, és szív szerint, betöltse, és megtartsa. Várta Isten a népétől, hogy papok birodalma legyen, tehát próbálja továbbadni a pogányoknak az Ő imádásának a módját. Mind ezeket az elvárásokat Isten úgy foglalta össze, hogy legyetek az én népem, azaz legyetek „szent nép” Ez utóbbi a régi bűnös élet megváltozását, tiszta, új életet jelentett volna.

Sajnos, ezt az isteni igényt a zsidó nép szinte soha nem tudta és nem akarta megtartani.

Isten évszázadokon hosszútűréssel „perelt”, vitatkozott az Ő népével emiatt

Igen tanulságos ez a hosszú „vita” Isten és az ő választott népe között. Ez a tanulságos vita a Biblia első részének az „ószövetségnek” a tartalma.

Ezért kell nekünk is rendszeresen olvasni, sőt minél többet kívülről is tudni az Ószövetség történeteiből.

Ha tehát olvassuk az Ószöv.-et, mindig azt látjuk, hogy ha a zsidó nép igyekezett szív szerint megtartani a „törvényt” /tízparancsolat +rendelkezések/ akkor Isten mindig éreztette velük éltető és áldó szeretetét, gyakran csodatevések által is.

De ez csak ritkán , és rövid ideig valósult meg, szinte csak kivételként. A jellemző az volt, hogy a zsidó nép nem tudta, de legtöbbször szív szerint nem is akarta megtartani Isten kéréseit, parancsait, ami pedig feltétele lett volna a szövetség megtartásának. Ehelyett bűnbánat nélkül, önhitt képmutató magatartást tanúsított mind máig, a legtöbbször. Ez a farizeus magatartás: én jó vagyok és mindenki más rossz.(ma is így gondolkozik a tipikusan vallásoskodó, és nem megtért ember )

Több évszázados próbálkozás után Isten egyre inkább kezdte küldeni az Ő népéhez a

P r ó f é t á k a t, akik egyrészt ostorozták a bűnnek minden formáját, másrészt egyre inkább hirdették, évszázadokon keresztül, hogy Isten elküldi a M e s s i á s t” aki teljes megváltást hoz majd nemcsak a zsidó nép , hanem mindennép számára. /Messiás= igazi, isteni (szabadító)/ Azt is hirdették a próféták, hogy a Messiáson keresztül Isten egy „ú j” szövetséget ajánl fel nemcsak a zsidó népnek, hanem minden népnek, teljes és ingyen kegyelemből. Ez jött el, ez valósult meg Jézus Krisztusban. / Krisztus= igazi, Istentől, felülről való. Jézus= Szabadító, Megváltó /

Fontos a számunkra tudni és érteni, hogy mi a különbség az „ó” és „új” szövetség között.

Az ószöv.-ben Isten „teljesítményt” várt a zsidó néptől, ahogy ezt fentebb részleteztük. De az újszöv.ben Isten tőlünk már csak azt várja, hogy bűnbánattal fogadjuk el az ingyen

kegyelmet, és vele együtt minden áldását. Róma 8: 32. /itt a földön áldott, új életet, majd örökéletet/

Igaz, hogy az új. szöv.-ben is vár Isten engedelmességet, de csak olyan engedelmességet, hogy engedjük azt, hogy Jézus Krisztus az Ő Igéje és Szentlelke által folyamatosan munkálja bennünk az életünk megváltozását. Ez számunkra a megszentelődés útja. 3.Mózes l9:2, Máté 5:48, I.Péter l:15,6.

De kiemelkedően fontos a két szövetség magyarázatánál a Jeremiás 31.31-35 !!! (új szöv.!!!)

Az ószöv.ben Isten csak „kívülről”, közvetve tartotta népével a kapcsolatot, az új szövetségben pedig, velünk már „belülről” – Igéje és Szentlelke által, személyesen tartja a kapcsolatot.

Az ó-szöv.-ben személyes kapcsolatot, csak Ábrahámmal, Mózessel, kivételesen papokkal, némely királlyal és főleg a prófétákkal tartott Isten. De az új szövetségben már minden megtért gyermekével

személyes kapcsolatot tart, ami a legszorosabb kapcsolat, és ez már az eredeti, visszaállított paradicsomi állapot kezdete. Nagyon fontos Ige itt Ap.csel. 2:l5-l8. és Galata 2:20 Gal.3:24

***

AMIT A BIBLIÁRÓL MINDEN HÍVŐNEK TUDNI KELL.

6. oldal. Újszöv. Jézus földi életének rövid története.

Jézus = szabadító Krisztus = igazi, felülről, Istentől való /héberül: M E S S I Á S !/

2010 évvel ezelőtt született Zsidó országban, Betlehem nevű vidéki kis városban, Mária és József nevű szülőktől. – Ennek történetét olvasd a Máté 1,2, részében és a Lukács 2 részében.

Jézus születését minden évben dec. 24, és 25.én ünnepeljük, karácsony – kor.

Karácsony ünnepére az előtte lévő 4 vasárnapon készülünk, melyeket a d v e n t – i vasárnapoknak nevezünk. A D V E N T = ELJÖVETEL, MEGÉRKEZÉS /várakozás/

Jézus földi élete 33 évig tartott. Az első 3o évről alig tudunk valamit. –Mindenvalószínűség szerint családi körben töltötte, sok munkával. Tudjuk, hogy apja ács mester volt, és valószínű, hogy hamar meghalt, mert nem beszél róla a Biblia , legfeljebb csak a kis Jézussal kapcsolatban.

A kis Jézusról csak az egyiptomi menekülést, és a l2 éves korában történt jeruzsálemi, templomi útjáról tudunk. Lásd Máté és Lukács elbeszélését. ( fentebb)

Jézus tehát 3o éves korában kezdte el az ő tanítói és megváltói munkáját, tehát az Ő isteni küldetésének a megvalósítását.

Munkája kezdetén 3 jelentős cselekedete volt:

1./ Keresztelő Jánossal megkereszteltette magát. Olvasd: Lukács 3:l-23, Máté 3 rész

2./ Elvonul a pusztába, készülni a nagy feladatra, és közben ellenáll az ördög csábításának

/kísértésének, amivel nekünk is példát ad a bűn elleni ellenállásra. Lásd Máté 4:1-11

3./ Tanítványokat választ maga mellé. Lásd Máté lo: 2-5

Péter volt az első, kit követett András,

Jakab, János, Fülöp, Bertalan és Tamás.

Máté, Jakab, Simon, Taddeus és Júdás.

Így nevezi őket sorba a Szentírás.

Jézus a három év alatt számtalan sok isteni csodát tett, melyek közül csak néhány van leírva a Bibliában. Lásd. Máté 9:35,36 és János 20: 30,31 és 21: 24,25 versek.

// ezekkel a csodákkal majd részletesen foglalkozunk!//

Jézus csodáiról tudni kell azt, hogy Ő azokat csak j e l e k n e k szánta, hogy jobban elhiggyék, hogy Ő teljes megváltást, élet megújítást akar velünk cselekedni Lásd: Máté 9: l-8.

Jézus a teljes élet- megújítást úgy hirdette, hogy egy egész más ország, az „ Isten országa

megérkezését hirdette. Lásd Máté 4:l7 és Márk l:15 _

Jézus nagyon sokat prédikált széles tömegeknek, tanító és evangélizáló jelleggel. Miközben beszélt, sok történetet is mondott, szemléltetés képen. Ezeket p é l d á z a t o k- nak nevezzük.

A legszebb, legmeghatóbb ilyen példázat a „Tékozló fiú” története , a Luk. 15 részében

7. AMIT A BIBLIÁRÓL MINDEN HÍVŐNEK TUDNI KELL

7. OLDAL. Keresztyén ünnepek – üdvtörténeti ünnepek – Jézus földi élete.

Az előző leckében már megbeszéltük a karácsonyi ünnepkör legfontosabb részeit és Jézus földi életének első harminc évét, annak legfőbb mozzanatait.

Második nagy üdvtörténeti ünnep- körünk a H Ú S V É T.

A húsvét-ot megelőzi az ünnepre készítő , hat hétig tartó, nagyböjt ideje, amikor készülünk a húsvéti ünnepkör méltó megünneplésére.

A böjtről beszél már az ó-szöv is, és az újszöv. is. Tehát a mi hívő életünkben is kell böjtnek lenni. – A nagyböjt kb. hat hét= 42 nap, és ez a Jézus 40 napos böjtje nyomán alakult ki.

Régen a böjt főleg a hús fogyasztását tiltotta. Viszont húsvétkor lehetett újra húst enni. Innen jön a húsvét név. – Nyilván ez nem jó , nem biblikus nevezés, de olyan erősen belegyökerezett a magyar népi gondolkozásba, hogy ezen már nem lehet változtatni. Nyilván az lenne a helyes név, hogy f e l t á m a d á s ü n n e p e .

A nagyböjt mellett a v i r á g v a s á r n a p előzi meg húsvétot. Ennek ünnepe mindig a húsvét előtti vasárnapon van. Ennek történetét lásd, és olvasd el Máté l9:29- 48. De lásd a párhuzamos helyeket a másik 3 evangéliumban. !!!

Tudni kell azt is, hogy a Biblia nem határozza meg a húsvét pontos idejét. Tehát csak az egyházi közgondolkozás alakította ki az első századok során, sok gondolkozás után, hogy minden évben a húsvét a tavaszi nap-éj egyenlőség /márc 21/ utáni, Hold-tölte utáni első vasárnapon legyen. – Természetesen virágvasárnap mindig az előző vasárnap.

Virágvasárnap és húsvét közötti hetet n a g y h é t - nek nevezzük.

Virágvasárnap történetét egy mondattal így mondjuk : Jézus ekkor bevonul Jeruzsálembe, a fő városba, ünnepélyesen.

Ennek a bevonulásnak 3 célja volt:

1/. Megünnepelni a népével együtt a Egyiptomi kiszabadulás ünnepét, a páska ünnepet.

2./ Megmutatni mindenkinek, hogy Ő a SZERETET KIRÁLYA, tehát egészen máskép király, mint ahogy az Isten Fiát várta a zsidó nép. /mi éppen ezért hódolunk Neki !/

3./ Lelkében készült a fővárosban, az egész világ szeme előtt meghalni MEGVÁLTÓ halállal

MIATTUNK, HELYETTÜNK, ÉRETTÜNK.

Tehát Jézus nagyhéten a fővárosban JERUZSÉLEMBEN tartózkodott, és szüntelenül tanított és csodákat tett.

Nagycsütörtökön este Ő már , a tanítványaival külön ünnepélyesen megünnepelte a zsidók egyiptomi kiszabadulási ünnepét, egy külön ünnepi vacsorával.

Ennél a vacsoránál több fontos, számunkra is nagyon tanulságos, fontos esemény történt. Lásd Máté 26. részt, + a párhuzamos helyeket a másik 3 evangéliumban.

Ezek közül kiemelkedik egyrészt a lábmosás története, ami a János ev. 13. részében van megírva. Olvasd el !!!

A másik nagyon fontos esemény, hogy Jézus itt rendelte el az övéi számára az U R V A C S O R Á T. Ennek leírása megvan a Máté 26:26-28 versekben. + a párhuzamos helyeken a másik három evangéliumban. De legbővebben leírta ezt a történetet Pál ap. az I.Kor ll:23-29 verseiben.

/mi reformátusok ezt szoktuk olvasni minden úrvacsoránál!!! /

(nekünk reformátusoknak csak kettő „sákramentum”- unk van: keresztség és úrvacsora !!)

„sákramentum= szentség. – Az üdv ígérete fűződik hozzá a Bibliában! Ezért „szentség” !

Mi az úrv.-ban nem „áldozzuk fel” újra Krisztust, hanem elfogadjuk újra a bűnbocsánatot és Őt magát Jézust Urunknak. Ugyanakkor magunkat átadjuk Neki újra, magunkat áldozzuk oda neki

H á l á - ból !!! az ingyen kegyelemért! Lásd Zsidók lo: l4 + l5-l8 versek

 

***

 

AMIT A BIBLIÁRÓL MINDEN HÍVŐNEK TUDNI KELL.

8. Rész, 8. oldal. Húsvét, mennybemenetel, pünkösd, első Egyház.

A Máté 26-28 részek, és a párhuzamos helyek elmondják, hogy Jézus nagycsüt. késő este a 11 tanítvánnyal kiment egy városszéli parkba, a Gecsemáné kertbe imádkozni. Az áruló Júdás erről előre tudott, és ezért idevezette a fegyveres templomi szolgákat a Jézus elfogására. Tudjuk, hogy Júdás csókkal mutatta meg a katonáknak, hogy kit kell elfogni. –A Biblia elmondja, hogy a katonák Jézust

a Nagytanács („szanhedrin” = legfőbb kormányzói és bírói testület) elé vitték, ahol vallási és világi v

vezetők összegyülekezve várták Jézust. Itt különböző hamis vádak alapján még azon éjjel Jézust halálra ítélték. Ezt az ítéletet a megszálló római hatóság helyi képviselőjével is jóvá kellett hagyatni. Ezért péntek reggel Jézust Pilátus elé viszik, aki némi habozás után , a tömeg követelésének eleget téve, véglegesíti a halálos ítéletet. Ezt az ítéletet még az nap délután végre is hajtják keresztre szegezéssel a Golgota hegyén. Erre emlékezünk a legszomorúbb ünnepünkön , n a g y p é n t e k- en.

Jézus halálával kapcsolatban mi hisszük és valljuk hogy Ő maga is akart meghalni m i a t t u n k , h e l y e t t ü n k és é r e t t ü n k. Erről Ő háromszor egész nyiltan beszélt halála előtt, de nagyon sok megnyilatkozásával is utalt előre erre.

Szeretetétől indíttatva meghalt érettünk, mert csak így tudott nekünk bűneinkre bocsánatot nyerni, és csak így tudott minket a haragvó Istennel kibékíteni , és így tudott nekünk helyet készíteni a mennyországban, az üdvösségben.

Tudjuk a Bibliából, hogy még nagypéntek d.u. a Jézus testét Arimáthiai József és Nikodémus egy szikla sírba eltemették. Innen támadt fel harmadnap, húsvét hajnalán.

H ú s v é t tehát Jézus Krisztus feltámadásának öröm ünnepe. Hangsúlyozzuk, hogy öröm ünnep, mert Jézus, feltámadásával bebizonyította, hogy legyőzte a bűnt, és vele együtt minden szenvedést, sőt még a halált is. Ezzel együtt megvalósította annak lehetőségét is a számunkra, hogy lelkileg már itt és most feltámadjunk, ha Ő hozzá bűnbánattal együtt megtérünk. Ezzel együtt megígérte nekünk a testi feltámadást és az üdvösséget.

A Biblia szerint húsvét után még 40 napig Jézus a földön volt, jóllehet már mennyei, dicsőséges teste volt. Ebben az állapotban csak időnként, de számos alkalommal láthatták a tanítványok. Sőt hallhatták is, hisz felkészítette őket arra az időre, amikor Ő láthatóan nem lesz velök. Megígérte nekik, hogy elmenetele után visszajön hozzájuk, mint Szentlélek. Azt mondta nekik, hogy „elküldöm hozzátok a vigasztaló Szentlelket.”-A 4o nap elteltével Jézus „felment a mennybe, és az Atya jobbjára ült” - Ekkor adta tanítványainak a missziói parancsot, amiben benne van a keresztelés elrendelése is. Lásd: Máté 28: l8-20.

A mennybemenetel ünnepét helytelenül áldozócsütörtök-nek mondjuk a mindennapi életben.- Fájlaljuk, hogy a magyar nyelvben, a magyar beszédben a katolikusoktól a református beszédmód is átvette olyan erősen ezt a szó használatot, hogy ezen nem tudunk változtatni egyelőre.

A Bibliából tudjuk, hogy Urunk az ígéretét beteljesítette, és mennybemenetele után lo nappal, a zsidók aratási ünnepén, p ü n k ös d –kor elküldte és kiárasztotta az ő tanítványaira, azaz apostolaira az ő Szentlelkét. Erről olvashatunk az Ap. csel. 1 és 2. részében. ( pünkösd szó a görög pentekoszté= ötvenedik, szóból származik)

De a pünkösd ünnepének máig ható fontos része az is, hogy Péter, a többi apostolokkal együtt rögtön az ünneplő sokaság közé mentek , ott rögtön Jézusról, az Ő megváltásáról kezdtek beszélni, és őket Jézushoz való megtérésre hívták. Azokra, akik elfogadták ezt a hívó szót, szintén kiáradt Isten Lelke. Isten Lelke nemcsak az apostolokban, hanem ezekben a hívőkké lett emberekben is csodálatos változást kezdett munkálni. Őket az apostolok megkeresztelték Jézus nevében, összegyüjtötték őket, és egy csodálatos lelki közösséget hoztak létre, melynek összekötő ereje, a krisztusi hit mellett, az igaz testvéri szeretet volt.

Ebben a lelki közösségben született meg a máig is élő E G Y H Á Z , melyet a Biblia Krisztus testének nevez az I Kor. l2 részben.

Az első Egyház megalakulásáról, növekedéséről, és Földközi tenger környékén való, rohamos elterjedéséről szól a Bibliában az Ap. csel. írott könyv. Ez a könyv főleg Péter és Pál apostolok sikeres munkálkodásáról szólnak. – Az Egyház további életéről az egyháztörténet,mint tudomány, beszél részletesen.

A p ü n k ö s d tehát nemcsak a Szentlélek eljövetelének, kitöltetésének az ünnepe, hanem egyben az Egyház megalakulásának, azaz az Egyház születésének is az ünnepe.

Hisszük és valljuk, mert tapasztaljuk is, hogy mindmáig, és ezután is az Egyházat a Szentlélek táplálja,építi, őrzi és fenntartja e földön az örökkévalóság kezdetéig.

Személyes vonatkozásban az a pünkösd jelentősége, örvendetes ajándéka, hogy az Egyházban, Jézusért Isten, egyenként is megszólít minket, és egyenként is szövetséget , „új” szövetséget köt velünk. Ez azt jelenti, hogy személyes kapcsolatot hoz létre velünk úgy hogy a bűneink bocsánatával együtt nekünk is, egyenként is, adja az Ő Szentlelkét, ahogy Péter is magyarázta az első pünkösdön az ünnep csodáját a jelenlévő embereknek. Idézte Jóél prófétát, hogy Isten megigérte, hogy az utolsó időkben kitölti az Ő Lelkét „ minden testre”

Kivánom, hogy Te is tapasztald meg, ma is, pünkösdnek ezt a boldogító csodáját !!!

 

***

 

 

ALAPFOKÚ BIBLIAISMERETI TANFOLYAM VIZSGA KÉRDÉSEI.

1./ Mit jelent a Biblia a szó?. .. . . . . . .. . . . . . . . . .

2./ Milyen nyelveken írták először a Bibliát? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3./ Miért fontos szám a „27” a Bibliával kapcsolatban ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4./ Miben áll a Biblia kettős „természete”? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5./ Hogy nevezzük Isten szavát, mely minden emberhez szól ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6./ Mi a Biblia tartalma egy rövid mondatban?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7./ Mi az isteni kijelentés /=Biblia!/ 3 fő mondanivalója röviden?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8./Mi volt Isten terve az emberrel a teremtéskor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9./ Milyen „tragédia” történt az Éden kertben? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10./ Istennek mi a két legfontosabb tulajdonsága?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

11./ „Mivel” teremtette Isten a világot? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12./ Már az Éden kertben Kit igért meg Isten a bűnös emberiség számára?...................... . . . .

13./ A bűneset után mi volt Istennek a legfőbb célja az egész emberiséggel? . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

14./ Összesen hány szövetséget ajánlott fel Isten a bukott emberiség számára?- . . . . . . . . . . . . .

15./ Az első szövetséget közelebbről kivel kötötte Isten, és mi annak a jele ?. . . . . . . . . . . . . .

16./ A második szövetséget kivel kötötte Isten ? . . . .. . . . . . . . . . . . .

17./ Milyen ígéreteket adott Isten Ábrahámnak az engedelmesség feltétele alatt?. . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..18./ A harmadik szövetséget kikkel kötötte Isten, és hol ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19./ Ki volt az a két vezető, akik kivezették a zsidó népet Egyiptomból?. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20./ Mi volt a harmadik szövetségnek az alap törvénye ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21./ Írd le az ötödik parancsolatot!. . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22./ Nekünk mit mond, mit tükröz a tízparancsolat?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23./ Bár a zsidó nép nagyrészt betartotta a törvényt, de mi nem változott meg? . . . . . . . . . . . . .

24./ Kik hirdették, jövendölték századokkal előre a Messiás érkezését? …………………......?

25./ Melyik próféta beszélt előre az új szövetségről, és hol van megírva?. . . . . . . . . . . . . . . . . .

26./ Az ó szövetségben csak kikkel tartott Isten személyes kapcsolatot?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27./ Az új szövetségben Isten kikkel tart személyes kapcsolatot?........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28./ Jézus hány évvel ezelőtt született erre a földre, és melyik országban, melyik városban?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..

29./ Ki volt Jézus anyja és nevelő apja, és utóbbinak mi volt a foglalkozása?. . . . . . . . . . . .

3o./ Mikor ünnepeljük Jézus születését és milyen vasárnapokkal készülünk arra? . . . . . . . . .

31./ Mit jelent a Krisztus név magyarul és héberül ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32./ Mit jelent a Jézus név? . . . . . . . . .. . . . . . . . .

33./ A felnőtt Jézus hány évig végezte az ő tanítói és megváltói munkáját? . . . . . . . . . . . . . . .

34./ Hány éves korában halt meg, és melyik ünneppel emlékezünk erre? . . . . . . . . . . . . . . . . .

35./ Hány tanítványa volt Jézusnak, és írjál legalább hármat?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36./ Hogy nevezzük a Jézus által mondott tanító történeteket, és írj egyet?!. . . . . . . . . . . . . . .

37./ Mi a nagyhét kezdete és vége ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

38./ Nagy csüt. este milyen – több - jelentős esemény történt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39./ Mit jelent a „sákramentum” szó, és nekünk hány van? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40./ Jézus feltámadását mikor ünnepeljük, és mi lenne a helyesebb megnevezése?. . . . . . . . . . .

41./ Húsvét és pünkösd között hány nap van ?. . . . . . . . . . . .

42./ „Áldozó csütörtökön” mi történt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

43./ Ekkor milyen parancsot adott Jézus, és melyik sákramentumot rendelte el? . . . . . . . . . . . …………………………………………………………………………………………………

44./ Pünkösdkor milyen két jelentős esemény történt?. . . . . . . . . ……………………………..

…………………………………………………………………………………………………

45./ Ki tartja fenn ma is az Egyházat, és ebben mi a legfontosabb „eszköze” ma is?...............

………………………………………………………………………………………………….

46./ Miért jó Neked hinni és az Egyházba beletartozni ?.........................................................

………………………………………………………………………………………………….

***

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 73, összesen: 205118

 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A vallásos formák és a spontaneitás is helyet kaphatnak az Istennel való kapcsolódásban.
 • 2020. augusztus 04., kedd

  „A jézusi szelíd hatalom nem kívül igáz le, hanem megérint belül és az élet irányába vezet. Boldog, aki elfogadja, szerencsétlen, aki nem él vele."
 • 2020. augusztus 04., kedd

  Középiskolás és egyetemista fiatalok építették fel a semmiből valahol az Alföldön, egy erdő szélén, a rendszerváltás után. Idén nyáron már az ő gyerme...
 • 2020. augusztus 02., vasárnap

  A Balaton-NET idei rendezvényét online tartják meg a járványveszély miatt. Kapocs Attila koordinátorral arról beszélgettünk, hogy mindez milyen kihívá...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Nem csak a hivatásukkal és az életvitelükkel járó küzdelmek tehetik magányossá a lelkészeket – legalább ekkora baj, hogy nem mernek nyíltan beszélni e...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Újra megnyílnak a RefoRom kapui – a Budapesti Református Cigány Szakkollégium augusztus 12-ig várja azon fiatalok jelentkezését, akik felvételt nyerte...
 • 2020. július 29., szerda

  Az egyetem a nagykőrösi képzési helyen lehetőséget biztosít a párhuzamos képzésekre is, így a jelentkezők hitéleti és világi szakok közül is választha...
 • 2020. július 28., kedd

  Ellis Potter könyve a természeti és természetfeletti világ egymásra találása mellett arról szól, hogyan kapcsolódhat az ember Istenhez.
 • 2020. július 27., hétfő

  Ezzel a címmel hirdette meg rendhagyó nyári dicsőítő iskoláját a Sófár református dicsőítő mozgalom. Olvasási tervek, távolból is elvégezhető interakt...
 • 2020. július 26., vasárnap

  Értékes egyházzenei anyag látott napvilágot a Szabadság téri református templom felújítása során, a kották között tallózva bepillantást nyerhetünk a 9...