Nyomtat Elküld Olvasási nézet

BIBLIAI ETIKA

Bibliai etika

A Biblia erkölcsi tanításainak tanulmányozása. A teológiai tudományok egyik témaköre. ETHOS (görög) – Erkölcs, erkölcsiség, erkölcsi magatartás.

"Az etika csak akkor képes megalapozni az erkölcsöt, ha fel tudja mutatni ezt a semmiképpen sem kérdéses valóságot, ami szavatolja az erkölcs normatív igényét.” Nyíri tamás: Alapvető Etika

 

 

TÍZPARANCSOLAT

(2Mózes 20,2-17)

1. Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

2. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.

3. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.

4. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

5. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

6. Ne ölj.

7. Ne paráználkodjál.

8. Ne lopj.

9. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

10. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.

 

***

Isten a tízparancsolat két kőtábláját Mózesnek a Sinai hegyen adta át a Hóreben. Az első tábla négy parancsolata az Isten iránti szeretetre tanít. A második tábla hat parancsolata az embertársaink iránti kötelességeinket mutatja meg.

Isten, Aki elkötelezte magát népe segítségére, elvárja, hogy engedelmeskedjenek neki, és hallgassanak az Ő igéjére.

 

 

I. Parancsolat

II. Mózes 20, 2-3

Az első parancsolatban Isten bemutatkozik az Ő népének, hogy Ő az Egyetlen Isten, aki élő, örökkévaló, és mindenható.

JHVH = Jahve = vagyok

Isten nemcsak akkor hanem ma is megszabadít minket a bűneinkből.

Isten felhív minket arra, hogy kerüljünk minden bálványozást.

Törekedjünk arra, hogy Őt megismerjük, Őbenne bízzunk, öt szeressük és tiszteljük egyedül.

A örökkévaló Isten mindeneknek alkotója a kezdet és a vég. Ő öröktől fogva van, volt, és lesz.

Izraelé lehetett az a világtörténelmi kitüntetés, és feladat, hogy hirdesse az igaz Isten tiszteletét.

Az első parancsolatból megtudjuk, hogy Isten meg akar védeni minket minden tőle idegen hatástól.

Idegen istenekké válhatnak:

- önimádat

- a pénz szerelme

- szenvedélyek

- gonosz szokások

II. Parancsolat

II. Mózes 20 4-6

Isten a második parancsolatban meg akar védeni minket a bálványoktól.

„Nemcsak a kezünkkel lehet bálványt faragni hanem vágyainkkal, gondolatainkkal, képzeletünkkel is. Az ember szíve bálványgyártó műhely” /Kálvin /

Istent nem lehet kiábrázolni a magunk gyártotta képeket le kell rombolni. Az imádat csak Istent illeti meg.

Ne áldozzunk idegen istenek oltárán, se időt se pénzt se fáradságot.

Minden Istentől elidegenedett tanítás káros a lelkünk számára:

Idegen vallások:

· Buddhizmus, Hinduizmus, Iszlám (mohamedán) New age.

Babonaság:

· Szerencsejáték, horoszkóp

· ufológia /unindifited flying object: idegen repülő tárgy /

Szenvedélyek:

/ital, kábítószer, dohányzás, nyerőgép, gonosz zene, gonosz filmek, könyvek, és újságok.stb… /

Szellemek világa,

· varázslás, jóslás, szellemidézés, hipnózis

· okkultizmus /titkos / fekete- fehér mágia

· agykontroll, telepátia

Természetgyógyászat

jóga ,autogén tréning

akupunktúra, akupresszúra, iriszdiagnózis

kézrátételes gyógyítások, bioenergia átadás

Isten az engedetlenséget, a hitetlenséget súlyos büntetéssel sújtja. Jelenések 21,8 V. Mózes. 18, 9-14

 

III. Parancsolat

II. Mózes 20,7

Isten a harmadik parancsolatban arra figyelmeztet, hogy vigyázzunk a beszédünkre is.

Ne emlegessük Isten nevét tiszteletlenül:

· se átkozással, se hamis esküvéssel, se káromkodással.

· Ne emlegessük tartalom nélküli üres beszédünkben sem.

(Izrael számára a JHWH kimondása tilos. Helyette ADONAI-t = ÚR-t mondanak.)

Isten nevét csakis mély tisztelettel, és szent félelemmel említsük.

Beszédünk tisztasága hitünk egyik mércéje.

Isten érdemli egyedül, hogy dicsőítsük őt: hálaadással, énekekkel, bizonyságtétellel

Isten neve, és Jézus Krisztus személye elválaszthatatlan:

Immánuél = Velünk az Isten!

 

IV. Parancsolat

II.Mózes 20, 8-11

Isten megszabta életritmusunkat is. A hetedik napot nyugalomnapnak rendelte. A sabbat jelentése nyugalom.

A nyugalom megszentelése akkor lehet Istennek kedves, ha hálával emlékezünk.

Isten ezen a napon nem a tétlenséget várja el tőlünk, hanem az Istenre figyelést: (imádkozás, bibliaolvasás, templom)

Mi keresztyének a vasárnapot ünnepeljük nyugalom napjaként, mert Jézus ezen a napon támadt fel a halálból. Számunkra minden vasárnap az ÚRnapja, amely nemcsak a feltámadásra utal, hanem a mennyei nyugalomra is, ahová Krisztus elvezet minket.

 

V. Parancsolat,

II. Mózes 20,12

Isten az ötödik parancsolatban örökre gondoskodott a tökéletes családvédelemről.

A család Isten alkotása, amelybe harmóniát, tiszteletet, megbecsülést, törődést, és engedelmességet tervezett.

Korunk népbetegsége a családok széthullása, a válás.

A keresztyén családban Jézus Krisztus a családfő.

A tisztelet, és ígéret! A tisztelet nem feltétel nélküli engedelmességet jelent. Amikor szüleinket tiszteljük, Isten akarata előtt hajtunk fejet, hálaadással. A kapott törődésért, gondoskodásért, szeretetért megbecsüléssel mondunk köszönetet. Isten gazdagon tud adni. Ő adta ezt a földet is ahol élhetünk, szüleinket, és családunkat is. Ő adta a legdrágábbat is, egyszülött Fiát, az Úr Jézust, hogy vele az Új Földön, örökké élhessünk.

 

VI. Parancsolat

II. Mózes 20,13

Isten a hatodik parancsolatban az élet védelmére hív fel.

Az ölés minden formája kegyetlen, és embertelen.

Ez a parancsolat nem csak az erőszakot tiltja, hanem annak gyökerét is: a haragot, az irígységet, a bosszúvágyat, a gyűlöletet.

A háborúk törvényesített gyilkosságok. Csak a II. világháborúban 50 millió ember halt meg!

Isten figyelmeztet ma is: te nem ölhetsz! Az élet Isten ajándéka.

Nemcsak a másik ember életének kioltása számít ölésnek.

Isten szemében ölésnek számít: a mulasztás, a rágalom, a gyűlöletes gondolatok is.

Öngyilkosság: Isten az élet ura, tulajdonosa. Senkinek nincs joga megrövidíteni a saját életét.

Abortusz: a magzati élet kioltása is gyilkosság.

Euthanázia: A betegek éltének orvosi úton történő megrövidítése is gyilkosság.

 

VII. Parancsolat

II. Mózes 20, 14

Nemcsak a 7.parancsolat megszegői számítanak erkölcstelennek. Parázna = ( görögül pornosz) = eladni, áruba bocsátani. Isten szemében minden házasságon kívüli tisztátalan testi kapcsolat paráznaságnak számít.

A parázna ember vétkezik:

Isten törvénye ellen, önmaga ellen, a megcsalt személyek ellen.

Az Istennel való szövetség megszegése is hűtlen paráznaság.

1. Isten az emberi testet nem bálványnak teremtette, hogy minden kívánságát teljesíteni kellene.

2. Nem is ruhának alkotta, hogy váltogassuk, mint a nyitott házasságban élők.

3. Nem is árunak teremtette, hogy eladható lenne.

4. Nem is szemétnek, hogy odadobjuk mindenkinek, mint valami eldobandó tárgyat.

5. Az Áldott Isten, amikor embert alkotott a testet templomnak tervezte, tisztának, és szentnek.

Becsüljük meg, ne tékozoljuk el, ne mocskoljuk be az ember legcsodálatosabb érzését.

 

VIII. Parancsolat

II. Mózes 20,15

Isten ebben a parancsolatban a felebarát védelmét biztosítja a kapzsisággal szemben. A lopás nem más, mint előnyhöz jutni mások rovására.

Nem csak a betörés, rablás számít lopásnak, hanem lopás a mások türelmének, bizalmának, nyugalmának elvétele is.

Saját magunkat is meglophatjuk, ha egészségünktől, lelki békénktől Isten Igéjétől, vagy becsületünktől fosztjuk meg magunkat.

Isten figyelmeztet ma is, te nem lophatsz!

Aki Isten ellenségét hellyel kínálja a szívében, az teljesen ki lesz fosztva. Meglehet lopni saját magunkat, másokat, de létezik társadalmi méretű és világméretű lopás is. Lopás a környezetszennyezés, a természeti kincsen kirablása pl: őserdők kiírtása stb.

A keresztyének becsületessége félreismerhetetlen, áldás lehet a társadalom, és az emberiség javára.

 

IX. Parancsolat

II. Mózes 20, 16

Isten a 9. parancsolatban a beszédünk tisztaságára hívja fel a figyelmet. A hazugsággal, rágalommal ölni is lehet.

A hamis szó tűzbe borít mindent az igaz szó pedig meggyógyít sok mindent. " Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék." Ef 4, 29

Emberek sokféleképen hazudnak: rosszindulatból, nyereségvágyból, irígységből, megvesztegetésből, félelemből, megszokásból, kegyes hazugságból

1. A keresztyének számára kötelező az igazmondás minden körülmények között.

2. Beszédünk legyen mindig egyenes, és egyértelmű.

3. Aki hazudik, az a hazugság fejedelmét szolgálja, akinek a foglalkozása, hogy hazudik, és öl.

4. Hamis tanúskodásnak számít az is, ha valaki néma marad az igazságtalanság láttán. Babits" Vétkesek közt cinkos aki néma."

Ahogy az emberekről beszélünk az elárulja, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel.

 

 

X. parancsolat

II. Mózes 20,17

Isten a 10.parancsolat üzenetével a legmélyebb pontra tapint az emberi szívben. Isten itt minden gonoszság területére, a bűn gyökerére mutat. "A kivánság megfoganva bűnt szül." Jakab 1,15

A gonosz kívánság általában a legalapvetőbb életszükségletek ellen irányul: család, otthon, vagyon.

A tisztességes kívánságainkat bátran elmondhatjuk Istennek.

"Hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt" Filippi 4,6

Isten megtanít minket, hogy ne kívánjuk azt, ami felebarátunké.

Ne próbáljuk a mások tulajdonát megszerezni semmilyen tisztátalan módon, se hízelgéssel, se fenyegetéssel, se önsajnálattal, se zsarolással, se csalással.

Bárcsak minden embernek az első és legfontosabb lenne találkozni az Úr Jézussal, hogy örök életet nyerhessünk.

Nyíregyháza, 1993

Trencsényi László

 

 

***

 


 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 39, összesen: 203360

 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...
 • 2020. június 28., vasárnap

  A kiadvány a jelenlegi, 1948-ban kiadott énekeskönyv nagy részét megtartva, bő tíz évnyi előkészület és munka eredményeként készül el ebben az évben, ...
 • 2020. június 25., csütörtök

  Egyházkerületünk történetének apró, ismeretlen fejezete, amelyben az ügyesség, a hűség, a kapcsolattartás és az elődök tisztelete találkozott egymássa...
 • 2020. június 24., szerda

  Nem csak a bezárkózás volt nehéz, az újranyitás sem egyszerű lépés. Milyen tanulságokat viszünk magunkkal a karanténból, hogyan hathat mindez közösség...
 • 2020. június 23., kedd

  Huszonhat évesen választották meg gyülekezeti gondnoknak, ezt a szolgálatot hite szerint csak alázattal lehet betölteni. Vulkanológiával foglalkozó ke...
 • 2020. június 22., hétfő

  Egyházzenei, közösségi program, szakmai és missziós céllal. A Tahi Egyházzenei Hét énekelni szerető gyülekezeti tagokat, karnagyokat és kántorokat vár...