Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Lelki Oázisról

2008. évi Lelki Oázis hét, Piliscsaba
LELKI ÉLMÉNYEIM
A Biblia Éve különös hangsúlyt ad a napi ige feldolgozásának is, hát még a különböző evangelizációs alkalmak. Egész különleges helyet foglalt el életemben az a LELKI OÁZIS hét, amelyről most megpróbálok beszámolni.
Ilyen hét már háromszor volt, de én sajnos az elsőn nem vettem részt; a tavalyin - ahol Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt levelét tanulmányoztuk - olyan élményekkel gazdagodhattam, amely birtokában nem volt kérdés számomra, hogy ha lehetséges, akkor az idei Lelki Oázis hetére is elmegyek Piliscsabára.
Ez a hitmélyítő hét valóban "lelki oázis- volt. A szolgálók már összeszokott csapatot alkottak. Valódi "ÉLIMI- oázist teremtettek számunkra, hogy elfeledtetve a külvilág zűrzavarát, valóban felüdülhessünk Jézus Krisztus életmentő evangéliuma mélységeinek felismerésében, amely azonban már komoly, szilárd tápláléknak bizonyult.
Hol és mitől lehet felüdülni? A pusztai vándorlás során ÉLIMBEN a 12 forrástól és a 70 pálmafától, a Filemon 1, 7 szerint: Filemon szeretetében üdült fel a szentek szíve. De, ahogy a beduinok, tevék, a fecskék és a gólyák megtalálják a vizet, a hűvöst, a szállásukat, úgy találtunk mi is ide, ebbe a Lelki Oázisba, ahová Jézus hívott, mert igazán felüdülni csak ott lehet, ahol Jézus Krisztus van, mivel ott van az ÉLET.

Trencsényi tiszteletes úr a Lukács evangéliuma 20.34-40 rendkívüli üzenetével indította a hetet; Isten kijelenti: Ő -az ÉLŐKÉ..., akik méltók lesznek elnyerni a halálból való föltámadást. Hasonlók lesznek ugyanis az angyalokhoz, és Isten fiai lesznek, mert ők a feltámadás fiai.- Tehát Istennek nem mindegy, hogy hogyan élünk. Kik is az angyalok? Ők szuverén mennyei lények, akik látják az Atya arcát. Akik imádják és magasztalják örökké Istent. Mi nem vagyunk angyalok, de ha "oda- jutunk, ott már nem lesz idő, ahol mennyei dicsőségben és szeretetben élhetünk. Hát ide hív minket Isten, aki számára mindenki ÉL. Akik szerették Őt és már meghaltak, ott élnek vele. Ezért kell megértenünk ezen a héten Jézus SZAVÁT és kinyitni szívünket, hogy "újjá születhessünk- vagy "megújulhassunk hitünkben-, különben elkárhozunk. Mi tudjuk és Ő is tudja, hogy honnan jövünk, hogy mennyi szenvedésben van részünk. Kérhetjük Tőle őszintén; Uram erősíts meg, nyugtass meg, békéltess meg! Engedjük, hogy ő formáljon, hogy majd dicsőséges testben ott lehessünk Nála. Már a hét első napján megértettük, hogy a hét végén annak biztos tudatában kell elmennünk, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Ilyen alaphangulatban, a kölcsönös bemutatkozás után, növekvő várakozással kezdtük meg Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levelei első nyolc részének tanulmányozását. Előadásokat hallottunk, egyénileg olvastuk a Bibliát, közösen megbeszéltük, imádkoztunk, énekeltünk. Az idő pedig röpült.
Napi programunk volt:
1, Reggeli áhítat; amelyen Szabó Gyuláné, Julika ref. lelkész segített valódi hitünk kialakításában Ábrahám történetével (Róma 4. és Zsid. 11,8-18). Hogyan válhatott Ábrahám minden hívő atyjává és a hit hősévé? Mivel feltétlen bízott Isten ígéreteiben, aki őt is megpróbálta.
2, Csendes reggeli, ami azt jelentette, hogy az étkezés alatt Trencsényi tiszteletes úr a Bibliából olvasott fel. ( 2. Korinthusi levél )
3, Egyéni csendesség; ahol magunkban készültünk fel a Római levél első nyolc fejezetéből és a Mt. 8-9 fejezetét elolvastuk, amelyeket közösen is megbeszéltünk.
4, Délelőtti bibliatanulmány. Szabó Gyula ref. lelkész bibliatanulmányait (Róma 5. és 6.) hallgattuk meg interaktív módon. Ezen fejezetek tartalmazzák hívő életünk alapjait: a hívők reményét, amely során tisztázhattuk saját hitünket. Öntudatunk elevenen tartásának szükségességét, a türelem és az állhatatosság fontosságát. Valamint megtapasztalhattuk gyakorlati úton a kegyelemhez vezető szabad utat. ("megigazulván-).
Megbeszéltük mi a bűn (elszakítottság). Kicsoda Isten (Agape szeretet). Ki a Megváltó, aki miattam, értem, helyettem áldozta magát. Mi a hívő élet? Amikor Isten visszafogad éltető, boldogító szeretetközösségébe. Ide Jézus az Út, az Igazság és az Élet. Mi a Hit általi megigazulás jele? a Békesség (Jn. 14,27). A békétlenség azt jelzi, hogy még van rendezetlen dolgom. De Ő megtérésem, bűnbocsánatom elnyerése után MEGSZABADÍT, MEGVÁLTOZTAT, és hitben EGÉSZSÉGES leszek! Ehhez adja Ő az erejét, nélküle nem lenne lehetséges. Még nagyon sok apró, de igen fontos tanácsot kaptunk. Pl. mi kell a jó bizonyságtételhez, hogy kell az időt jól kihasználni (biblikusan), hogyan kell szeretni ellenségeinket stb. Ezért az -aprópénzre váltásért- külön köszönet, mivel igen nagy segítség a továbbiakban, mindennapi életünkben.
5, Délutáni szolgálat. Az ebéd utáni pihenést követték Hajdú Zoltán frenetikus erejű előadásai, aki a Rómaiakhoz írt levél 1. részével foglalkozott. Négy gondolat köré csoportosította mondanivalóját, amely a protestantizmus 4 alappillére is:
A Hit, amely teljes bizalmat jelent. A Kegyelem, amely mindenre elég. Krisztus és a Szentírás.
Elmondta, hogy a Római levél és a Galatákhoz írt levél Pál apostol dogmatikus levelei. Az Isten igazságát, a keresztyén életet és annak gyakorlatát szabják meg. Pál elhívott, sok mindent átélt, képzett ember volt származása és neveltetése alapján. Tanításainak központja Antiochia, ahol először nevezik Jézus követőit krisztusiaknak: keresztyéneknek. Tudjuk, hogy Pál is tövist kapott testébe.
Isten beleszól életünkbe, ELHÍV! Új teremtések leszünk Evangéliumának ereje által. ELVESZ MAGÁNAK, DE Önmagát adja. Miért ilyen a világ? Mert az engedetlen ember ki van szolgáltatva szíve vágyának: a hiábavalóságnak, értetlenségnek, bálványimádásnak. Az ember képtelen a helyes ítéletre rossz gondolkodása miatt. A Római levelet az ötödik Evangéliumnak is felfoghatjuk. Olvassuk, elmélkedjünk róla, mélyítsük el, építsük be az életünkbe, hogy elkerülhessük a sok hamis utat.
Még súlyosabb azonban, hogy Isten kiszolgáltatja az engedetlen embereket erkölcsi ítéletre képtelen gondolkozásra. Pedig Istenről beszél a természet, a Lelkiismeret, amely érzékeny műszerként jelez. Ha ezek hatására az ember elkezdi keresni Istent, akkor Ő is közelít. Az Evangéliumban benne van Isten igazsága. Isten haragja Ítéletében nyilvánul meg (Bábel, Özönvíz, Szodoma és Gomora, babiloni fogság). Isten ítéletei mindig válaszlépések. A történelem is erről szól. Ezen az úton megy a mi népünk is. Pál elmondja milyen lesz a végidő. De milyen Isten népe? Növekszik és büntetésüket is elveszik.

E héten világossá vált számunkra, hogy életünk során ki kell tartanunk a célig, hogy csak Jézussal győzhetünk, ha nemcsak hallgatói, hanem megtartói is akarunk lenni IGÉJÉNEK:
Felmerült bennem is a nagy kérdés: Vajon kedves az én életem Isten előtt? Döntöttem: Vele akarok élni! Szeretnék ezután Istennek tetsző életet élni! Kérhettem azonnal a bocsánatát, tegye jóvá azt, amit elrontottam.
"Mindenhatóm, aki elhívtál ide is, hozz ki jót a rosszból, szabadíts meg a bűn törvényétől (az ördög, a test szerinti élet törvényétől), a haláltól! Felszabadult emberként kiálthatjuk: "Nincs már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak- (de csakis azoknak). Uram, az Élet Lelkének törvénye által irgalmas kegyelmedből segíts élni "Lélek szerint-, mert HAZA csak így mehetek innen, csak Veled Uram egyedül, mert Te Lélek és Élet vagy.- Ámen

E héten megérthettük, hogy életfontosságú, amit Jézus mond: " A bűn az, hogy nem hisznek énbennem.- Aki nem hisz Benne, kárhozatba jut! Ádám és Éva elvesztette az Istennel való kapcsolatot, azóta mi csak "emberit- tudunk tenni - de azt is hogyan, milyen indulattal vagy hátsó gondolattal? Életünkre nézve Jézus nélkül minden halálos, tehát egy percre sem szabad Tőle elszakadnunk, mert nincs bennünk semmi jó, Nélküle csak a bűn uralkodik rajtunk!
A szabadság törvénye a Szabadítótól van!
A szabadság tökéletes törvényébe belenézve ezután ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyünk az Igének.
Isten azt akarja, hogy Övéi legyünk. Mikor vagyunk Övéi? Ha az Ő Lelke vezérel! Ha az Igazságot mondjuk! Ha Ő áll és jár előttünk!
Megdönthetetlen biológiai tétel, hogy élő csak élőből származhat. Az élő Isten van közöttünk, az Ő élő Lelkéből származhat a mi új életünk! Szent Igéje megérint bennünket, munkálkodik bennünk és életet ad.
Ha befogadjuk, Ő nem vendégként, hanem Gazdaként érkezik. Neki van hatalma újjá teremteni halott testünket.
Vele az Élet költözik a szívünkbe, és így Krisztushordozókká válunk.
Csak Ő adhatja Lelke által az erőt, nyugalmat, biztonságot, védelmet, rejtettséget, békességet. Nem úgy adja, mint a világ, hanem mindig valóságosan és tisztán. A szolgaság lelke viszont romba dönt, megaláz, elveszi az ember jogát. Mi maradjunk Isten gyermekei, Krisztus örököstársai, még az esetleges üldözések között is. Legyünk hűségesek a hitben!
A teremtett világ sóhajtozik, vajúdik (hírek), várakozik Isten fiainak megjelenésére.
Az istenteleneknek nincs békességük: Az erkölcs gátlástalan, a divat szemérmetlen, a hazugság határtalan ... az egyházak erőtlenek stb. (jelenünk). Pedig a Lélek ma is munkálkodik, és élnek ma is odaszentelt életű emberek! Van segítség! Ne éljünk a romlott világban, szakítsunk a ránk ömlő "szeméttel-.
Isten Lelke segít a mi "erőtlenségünkön-. Testi-lelki erőtlenségünkből ÉLETRE akar hívni. Csak neki van hatalma segíteni mindenkin és Ő segít is rajtunk, ha kérjük. Ehhez ÉLŐ HITRE van szükségünk, ami Isten ajándéka.
Krisztus pontosan ismeri életünket, Ő esedezik értünk "kimondhatatlan fohászkodással-. Összeköti szívünket az Atya szívével. Ha Bennünket Isten Lelke vezérel (a harmadik Isteni személy), nem vagyunk árvák, védtelenek és reménységgel várhatjuk az eljövendő dicsőséget!

Mi is várakozó emberek vagyunk! Várunk Isten ígéreteinek beteljesülésére, várunk Jézus Krisztusra, várunk testünk megváltására, "Hozzá szentelődésünkre-. Jézus mondja: "induljatok-, "semmit ne vigyetek magatokkal-, Ő készíti el, hogy hová; előttünk jár, nyomdokában lépkedjünk! Hát ehhez kell a HIT, de gyermeki, fenntartás nélküli, őszinte és akkor "ellenállhatatlanul árad- a szükséges kegyelme.
Vedd komolyan, amit hiszel! (Szent-Gály Kata). Ha így átgondoljuk eddigi életünket, akkor tudhatjuk, hogyan vált javunkra minden. Megvilágosodik "választottságunk- és követhetjük "megszentelődésünk- folyamatát. Kiválasztásunk alapja és forrása Jézus Krisztus. Isten tulajdonai vagyunk! Célja az, hogy hasonlókká legyünk az Ő Fiához. Öröktől fogva gondoskodott arról, hogy a Tőle elszakadt ember Hozzá visszatérhessen. Ez csak Jézus Krisztuson keresztül történhet. "Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket- (Jn.15,16).
Isten választ ki bizonyos célra (Noé, Jákob, Mózes, Pál), vagy én?
Akiket erre a hétre elhívott, azoknak ezt mondja: Szeretlek, örülj, hogy szeretlek, elkülönítettelek a világtól. Azért hívott, hogy Fiához hasonlóvá legyek, megigazítson, és ezután Isten dicsőségére élhessek! Legyen áldott Szent Neve!
Engedjük, hogy Ő uralkodjon az életünk felett! Nem csalódhatunk semmilyen vonatkozásban: ha Ő velünk, ki lehet ellenünk? Az Ő szerelme szorongat minket! Ki választhat el Tőle? Vádolnak, de van védőügyvédünk. Veszélyben voltunk és vagyunk: a világban, pogányok, áltestvérek között. De Ő mögöttünk van, ezért bírjuk a nyomorúság kohóját is (Ézs. 48,10). Ki szakíthat el Isten szeretetétől? Akit nem győz le a kegyelem, annak kőszíve van!
A világtörténelem középpontjában ott áll a kereszt! Isten tudta, aki egyszülött Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy bennünket csak így lehet megmenteni. Jézus a forrás és az öröm! Legyen hála érte!
Így telt el gyorsan ez a hét, nem bántuk meg, hogy eljöttünk. Szívesen folytatnánk. Sok kérdésére ki-ki megkaphatta válaszát, egyszóval: gazdagodhatott.
A hívő és a szolgáló életben megerősödve, testben és lélekben felüdülten jöttem én is haza.

Debrecen, 2008.
Dr. Fülöp Adél

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 59, összesen: 200960

 • 2020. május 25., hétfő

  A megújulás növekedés, a megújulás kovásszá válás, a megújulás nyájjá alakulás.
 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...
 • 2020. május 20., szerda

  „Budapesti lakosok, miért ültök itt a járványhíreket falva?”
 • 2020. május 19., kedd

  Miből élnek gyülekezeteink, és mit tehetünk saját közösségünkért krízishelyzetben?
 • 2020. május 19., kedd

  Miből gazdálkodik az egyház, és mire költi bevételeit? És mit ér az egyszázalékunk?
 • 2020. május 18., hétfő

  2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával már az egész országban tudunk istentiszteleteket tartani.
 • 2020. május 17., vasárnap

  „Ha a bátrak nem tudnak eljönni a táborba, akkor a tábort visszük el a bátrakhoz.” Interjúnk Cseh Lindával, a Bátor Tábor Alapítvány kommunikációs vez...
 • 2020. május 15., péntek

  A hétköznapi beszélgetésekben rengetegszer velünk vannak a gondolatok. Összeszedtem néhány mondatot, amelyekről azt gondolom, a legtöbbször hallom őke...
 • 2020. május 13., szerda

  „Sok román ajkútól hallottam, hogy a nyelvi különbség ellenére inkább vállalható a magyar közösségek kitartása, hite, kultúrája, mintsem a hivatalos k...